Procedura : 2011/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0034/2012

Teksty złożone :

A7-0034/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/05/2012 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0215

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 221kWORD 254k
8 lutego 2012
PE 475.949v02-00 A7-0034/2012

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Dominique Riquet

(Przekształcenie – art. 87 Regulaminu)

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK 1: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK 2: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie)

(COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0566),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0269/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 grudnia 2011 r.(1),

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 listopada 2011 r. skierowane do Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0034/2012),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 w celu zmiany  niektórych odniesień do stosownych prawideł  MARPOL 73/78 oraz do rezolucji MEPC 111(50) i rezolucji MEPC 94(46), w celu dostosowania tych odniesień do zmian wspomnianych prawideł  i rezolucji wprowadzonych przez IMO, o ile zmiany takie nie rozszerzają zakresu niniejszego rozporządzenia.

(21) Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zmiany niektórych odniesień do stosownych prawideł MARPOL 73/78 oraz do rezolucji MEPC 111(50) i rezolucji MEPC 94(46), w celu dostosowania tych odniesień do zmian wspomnianych prawideł i rezolucji wprowadzonych przez IMO, o ile zmiany takie nie rozszerzają zakresu niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja powinna przeprowadzić stosowne konsultacje. Ponadto w związku z przekazaniem uprawnień Komisji należy z kolei zadbać o to, by Komisja odpowiednio informowała Parlament oraz dostarczała odpowiednie dokumenty. Niniejsza poprawka uwzględnia nowe standardowe sformułowania dotyczące aktów delegowanych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

- 1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w artykule 10 akapit pierwszy powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 akapit pierwszy, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia [data wejścia w życie]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w artykule 10 akapit pierwszy, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

3. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

4. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Okres przekazania uprawnień Komisji powinien być ograniczony do pięciu lat z możliwością przedłużenia, o ile spełnione zostaną pewne warunki, jak np. przygotowanie sprawozdania, i o ile Parlament lub Rada nie wyrażą sprzeciwu. Okres na wyrażenie sprzeciwu wobec aktu delegowanego powinien wynosić w sumie cztery miesiące. Jest to bardziej realistyczny termin, aby umożliwić Parlamentowi lub Radzie przeprowadzenie procedury koniecznej dla zgłoszenia sprzeciwu. Niniejsza poprawka uwzględnia nowe standardowe sformułowania dotyczące aktów delegowanych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuły 12 i 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

skreślony

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w artykule 10 akapit pierwszy, może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie.

 

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, by poinformować drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Artykuł 13

 

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

 

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty powiadomienia.

 

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

 

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem podanym w tym akcie.

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeśli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

 

3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

 

Uzasadnienie

Skreślenie to ma na celu dostosowanie tekstu do nowych standardowych sformułowań dotyczących aktów delegowanych.

(1)

Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Przyspieszone wprowadzenie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych to bardzo ważna kwestia. Wycieki ropy spowodowane katastrofami tankowców, zwłaszcza takich jak Erika w 1999 i Le Prestige w 2002 r., to ogromne katastrofy ekologiczne i tragedie dla fauny i flory morskiej.

Z uwagi na rozważania środowiskowe i w trosce o wyciąganie wniosków z błędów przeszłości celem niniejszego rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia ropą wód europejskich dzięki przyspieszonemu wprowadzeniu podwójnych kadłubów. W statkach pojedynczokadłubowych ropa w zbiornikach ładunkowych jest oddzielona od wody morskiej jedynie blachą dna i burty. W razie uszkodzenia tej blachy wskutek kolizji lub utknięcia statku na mieliźnie zawartość zbiorników ładunkowych mogłaby się wylać do morza i spowodować znaczne zanieczyszczenie. Skutecznym sposobem na uniknięcie tego zagrożenia jest otoczenie zbiorników ładunkowych drugą wewnętrzną blachą, w odpowiedniej odległości od blachy zewnętrznej. Tego rodzaju koncepcja „podwójnokadłubowa” chroni zbiorniki ładunkowe przed awarią i zmniejsza w ten sposób zagrożenie zanieczyszczeniem.

Wniosek Komisji

Wniosek Komisji to przekształcenie rozporządzenia w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych.

Na początku Komisja miała zaproponować procedurę kodyfikacji, aby tylko zebrać różnorodne akty w jedno nowe rozporządzenie bez zmieniania treści i wnoszenia innych modyfikacji niż te, które są formalnie konieczne.

W międzyczasie wszedł w życie Traktat z Lizbony i obecnie art. 290 TFUE umożliwia ustawodawcy przekazywanie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.

Dlatego następnie Komisja zaproponowała przekształcenie zamiast kodyfikacji, tak by móc wprowadzić konieczne zmiany niektórych postanowień, w przypadku których takie przekazanie uprawnień okazało się pożądane.

Wniosek nie ma wpływu na budżet Unii.

Opinia sprawozdawcy

Można uznać, że zakres uprawnień przekazanych Komisji w proponowanym przekształceniu jest zbyt szeroki. W projekcie sprawozdania sprawozdawca proponuje ograniczenie czasu, kiedy Komisja może przyjmować akty delegowane, a także określenie warunków przedłużania tych uprawnień. Zwrócenie się o przygotowanie sprawozdania umożliwi Parlamentowi i Radzie dysponowanie regularnymi informacjami, w oparciu o które można będzie oceniać przyszłe wnioski.

Ponadto w odniesieniu do sprzeciwu wobec aktów delegowanych sprawozdawca chce wydłużyć do dwóch miesięcy przedłużenie terminu dla Parlamentu lub Rady. Pozostawiłoby to w sumie cztery miesiące na sprostanie koniecznej procedurze, co stanowi bardziej realistyczny termin zgłaszania sprzeciwu.

Wszystkie poprawki sprawozdawcy w niniejszym projekcie sprawozdania uwzględniają nowe standardowe sformułowania Parlamentu Europejskiego dotyczące aktów delegowanych.


ZAŁĄCZNIK 1: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Nr ref.: D(2011)58410

Sz.P. Brian SIMPSON

Przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki

ASP 12G205

Brussels

PrzedmiotWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie)

                  (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeanalizowała ww. wniosek zgodnie z art. 87 o przekształceniu, wprowadzonym do regulaminu Parlamentu.

Artykuł 87 ust. 3 brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku, powinna ona niezwłocznie powiadomić o tym zamiarze Radę i Komisję, a Komisja poinformuje komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia.”

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 r. Komisja Prawna zaleca, 19 głosami za i bez głosów wstrzymujących się(1), by Pana komisja, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie z art. 87.

Z wyrazami szacunku,

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer (wiceprzewodniczący), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Philippe Boulland, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kurt Lechner, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Gabriel Mato Adrover, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland.


ZAŁĄCZNIK 2: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 14 października 2011

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych

COM(2011)0566 z dnia 23.09.2011 r. – 2011/0243(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 29 września 2011 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia(1)na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych i uchylające rozporządzenie Rady konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje:

1) Co się tyczy uzasadnienia, aby zostało ono sporządzone z pełnym poszanowaniem właściwych wymogów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, w dokumencie takim należało precyzyjnie wskazać, które postanowienia wcześniejszego aktu pozostają niezmienione we wniosku, zgodnie z pkt 6 lit. a) ppkt (iii) porozumienia.

2) W odniesieniu do istotnej zmiany zaproponowanej w przedmiotowym przekształceniu, dotyczącej uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE sformułowania pojawiające się w punkcie 21 preambuły, w art. 10 akapit pierwszy oraz w art. 11, 12 i 13 należałoby dostosować do sformułowań występujących w standardowych klauzulach dołączonych do porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

3) W art. 10 akapit pierwszy sformułowanie „w celu zmiany”, które widnieje w obecnie obowiązującej wersji art. 11 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 417/2002, powinno było zostać umieszczone po początkowych słowach „Komisja może”. Sformułowanie to powinno było zostać oznaczone w sposób zazwyczaj używany do zaznaczania „istotnych skreśleń”, tj. poprzez „podwójne przekreślenie” i szare wyróżnienie.

W rezultacie, po dokonaniu analizy wniosku, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła również w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi, że wniosek zawiera prostą kodyfikację obowiązującego tekstu prawnego, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Wydział Prawny                                           Wydział Prawny                                Dyrektor Generalny

(1)

Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.


PROCEDURA

Tytuł

Przyspieszone wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)

Data przedstawienia w PE

23.9.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

29.9.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

29.9.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.12.2011

 

 

 

Data przyjęcia

6.2.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, Anna Rosbach

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ioan Enciu

Data złożenia

8.2.2012

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2012Informacja prawna