Procedura : 2008/0211(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0230/2010

Teksty złożone :

A7-0230/2010

Debaty :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Głosowanie :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0308

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 151kWORD 76k
13 lipca 2010
PE 443.087v02-00 A7-0230/2010

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

(06106/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (06106/2010 – C7 0147/2010),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0543),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0391/2008),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

–   uwzględniając własne stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 maja 2009 r.(2),

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art. 70 i 72 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0230/2010),

1.  zatwierdza stanowisko Rady;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu należytego zakończenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte z 5.5.2009, P7_TA(2009)0343.

(2)

Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 51.


PROCEDURA

Tytuł

Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Odsyłacze

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

5.5.2009                     T6-0343/2009

Wniosek Komisji

COM(2008)0543 - C6-0391/2008

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

17.6.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

17.6.2010

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Elisabeth Jeggle

21.7.2009

 

 

Data przyjęcia

12.7.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Christophe Béchu, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Giovanni La Via, Dimitar Stoyanov

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Cashman

Data złożenia

13.7.2010

Ostatnia aktualizacja: 26 sierpnia 2010Informacja prawna