Procedura : 2010/0162(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0242/2010

Teksty złożone :

A7-0242/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0293

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 191kWORD 109k
1 września 2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

(COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Iuliu Winkler

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

(COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0302),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0144/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0242/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PIERWSZYM CZYTANIU*

---------------------------------------------------------

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdowy

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom państw członkowskich,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Stosunki między Republiką Mołdowy a Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2005 r. Wspólnota i Republika Mołdowy uzgodniły w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa plan działania określający średnioterminowe priorytety w stosunkach między UE a Republiką Mołdowy. Ramy ich dwustronnych stosunków zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partnerstwu Wschodniemu. W styczniu 2010 r. Unia Europejska i Republika Mołdowy rozpoczęły negocjacje układu o stowarzyszeniu, który ma zastąpić obecną umowę o partnerstwie i współpracy.

(2)       Gospodarka Republiki Mołdowy dotkliwie ucierpiała na skutek międzynarodowego kryzysu finansowego, który spowodował drastyczny spadek produkcji, pogorszenie się sytuacji budżetowej oraz wzrost potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego.

(3)       Wsparcie dla stabilizacji i naprawy gospodarczej w Republice Mołdowy zapewnia pomoc finansowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Uzgodnienia finansowe dotyczące Republiki Mołdowy zostały zatwierdzone w dniu 29 stycznia 2010 r.

(4)       Republika Mołdowy wystąpiła do Unii z wnioskiem o udzielenie pomocy makrofinansowej ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą i prognozy gospodarcze.

(5)       Biorąc pod uwagę, że w latach 2010-2011 w bilansie płatniczym Republiki Mołdowy utrzymywać się będzie pozostająca do zaspokojenia luka finansowa, udzielenie pomocy makrofinansowej uznaje się za właściwą odpowiedź na wniosek Republiki Mołdowy o wsparcie procesu stabilizacji gospodarczej w powiązaniu z bieżącym programem MFW. Przewiduje się, że ta pomoc makrofinansowa przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania budżetu państwa.

(6)       Unijna pomoc makrofinansowa nie powinna jedynie uzupełniać programów i zasobów MFW i Banku Światowego, lecz powinna zapewnić wartość dodaną wynikającą z zaangażowania Unii.

(7)       Komisja powinna zadbać o to, aby pomoc makrofinansowa Unii była zgodna pod względem prawnym i merytorycznym ze środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych i innych odpowiednich strategii politycznych Unii.

(8)       Konkretne cele pomocy makrofinansowej Unii powinny zwiększać skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność. Cele te powinny być regularnie monitorowane przez Komisję.

(9)       Warunki stanowiące podstawę udzielenia unijnej pomocy makrofinansowej powinny odzwierciedlać kluczowe zasady i cele polityki Unii wobec Republiki Mołdowy.

(10)     W celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych Unii związanych ze wspomnianą pomocą makrofinansową Republika Mołdowy musi przyjąć odpowiednie środki związane z ochroną przed nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelkimi innymi nieprawidłowościami w związku z rozpatrywaną pomocą oraz ich zwalczaniem. Ponadto Komisja powinna zapewnić odpowiednie kontrole, a Trybunał Obrachunkowy odpowiednie audyty.

(11)     Uruchomienie pomocy makrofinansowej Unii nie stanowi uszczerbku dla uprawnień władzy budżetowej.

(12)     Komisja powinna zarządzać pomocą makrofinansową Unii. W celu zagwarantowania, by Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy były w stanie śledzić wdrażanie niniejszej decyzji, Komisja powinna regularnie informować oba te organy o postępach w udzielaniu pomocy i udostępniać im odpowiednie dokumenty.

(12a)   Zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmów kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych Komisji, sprawowanej przez państwa członkowskie, ustanawiane są z wyprzedzeniem w drodze rozporządzenia przyjmowanego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Do czasu przyjęcia nowego rozporządzenia w mocy pozostaje decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2), za wyjątkiem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, która nie ma zastosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.        Unia udostępnia Republice Mołdowy pomoc makrofinansową w postaci dotacji o maksymalnej kwocie 90 mln EUR w celu wsparcia stabilizacji gospodarczej Republiki Mołdowy oraz zmniejszenia jej potrzeb w zakresie bilansu płatniczego i potrzeb budżetowych określonych w aktualnym programie MFW.

2.        Udostępnianiem unijnej pomocy finansowej zarządza Komisja, w sposób zgodny z umowami lub ustaleniami pomiędzy MFW a Republiką Mołdowy oraz głównymi zasadami i celami reform gospodarczych określonymi w umowie o partnerstwie i współpracy UE-Republika Mołdowy i planie działania. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy o postępach w zarządzaniu pomocą i udostępnia im odpowiednie dokumenty.

3.        Pomoc makrofinansowa Unii udostępniana jest na okres dwóch lat i sześciu miesięcy począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

Artykuł 2

1.        Komisja, działając zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 6, jest uprawniona do uzgodnienia z władzami Republiki Mołdowy warunków polityki gospodarczej związanych z pomocą makrofinansową Unii, które mają zostać zawarte w protokole ustaleń zawierającym harmonogram ich realizacji (zwanym dalej „protokołem ustaleń”). Warunki te powinny być zgodne z umowami i porozumieniami pomiędzy MFW a Republiką Mołdowy oraz z głównymi zasadami i celami reform gospodarczych określonymi w umowie o partnerstwie i współpracy UE-Republika Mołdowy i planie działania. Te zasady i cele zakładają wzmocnienie efektywności i przejrzystości pomocy oraz odpowiedzialności z nią związanej, w tym szczególnie systemów zarządzania finansami publicznymi w Republice Mołdowy. Komisja regularnie monitoruje postępy w realizacji tych celów. Szczegółowe warunki finansowe pomocy zostaną określone w umowie o dotację, którą uzgodni Komisja z władzami Republiki Mołdowy.

2.        W czasie wdrażania unijnej pomocy makrofinansowej Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli w Republice Mołdowy, które są istotne z punktu widzenia takiej pomocy, a także przestrzeganie uzgodnionego harmonogramu.

3.        Komisja ocenia w regularnych odstępach czasu, czy polityka gospodarcza Republiki Mołdowy jest zgodna z celami unijnej pomocy makrofinansowej, oraz czy uzgodnione warunki dotyczące polityki gospodarczej są przestrzegane w zadowalający sposób. Komisja działa w tym zakresie w ścisłej współpracy z MFW i Bankiem Światowym oraz, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

Artykuł 3

1.        Z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 2 unijna pomoc makrofinansowa jest udostępniana Republice Mołdowy przez Komisję w co najmniej trzech transzach. Wysokość każdej transzy zostanie określona w protokole ustaleń.

2.        O wypłacie transzy decyduje Komisja, przy czym warunkiem wypłaty jest zadowalająca realizacja warunków dotyczących polityki gospodarczej, które zostały uzgodnione w protokole ustaleń. Wypłata drugiej i każdej kolejnej transzy następuje nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od wypłaty poprzedniej transzy.

3.        Środki unijne są wypłacane na rzecz mołdawskiego banku centralnego. Środki unijne mogą zostać przelane na rzecz skarbu państwa Republiki Mołdowy jako beneficjenta końcowego, z zastrzeżeniem postanowień uzgodnionych w protokole ustaleń, w tym potwierdzenia budżetowych potrzeb finansowych pozostających do zaspokojenia.

Artykuł 4

Pomoc makrofinansowa Unii jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3) oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia(4). W protokole ustaleń i umowie o dotację, które zostaną uzgodnione z władzami Republiki Mołdowy, przewidziane zostanie w szczególności podjęcie przez Republikę Mołdowy stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym nieprawidłowościom związanym z pomocą oraz ich zwalczania. W celu zapewnienia większej przejrzystości w zakresie zarządzania środkami unijnymi i ich wypłaty, protokół ustaleń i umowa o dotację przewidują również kontrole, w tym inspekcje i kontrole na miejscu, przeprowadzane przez Komisję, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Ponadto przewidują one audyty Trybunału Obrachunkowego, w stosownych przypadkach przeprowadzane również na miejscu.

Artykuł 5

1.        Komisję wspomaga komitet.

2.        W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Artykuł 6

1.        Każdego roku do dnia 31 sierpnia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej decyzji w roku poprzedzającym, zawierające jego ocenę. Sprawozdanie zawiera informacje o związku między warunkami dotyczącymi polityki określonymi w protokole ustaleń, bieżącymi wynikami gospodarczymi i budżetowymi Republiki Mołdowy a decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transz pomocy.

2.        Nie później niż dwa lata po upłynięciu okresu dostępności, o którym mowa w art. 1 ust. 3, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny ex post.

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego                                     W imieniu Rady

Przewodniczący                                                                             Przewodniczący           

(1)

* Poprawki: nowe lub zmienione fragmenty tekstu zaznaczono wytłuszczonym drukiem i kursywą; skreślenia zaznaczono symbolem ▌.

          Dz.U. L

(2)

          Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(3)

          Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(4)

          Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1).


UZASADNIENIE

Komisja wnioskuje o udzielenie Mołdawii pomocy makrofinansowej w formie dotacji do maksymalnej kwoty 90 mln EUR ze względu na silny wpływ kryzysu gospodarczego na gospodarkę i kwalifikowalność kraju do finansowania na zasadach preferencyjnych. Przewiduje się, że pomoc zostanie udostępniona w co najmniej trzech ratach.

Wnioskowana pomoc ma na celu udział w pokryciu ogólnych potrzeb Mołdawii w zakresie bilansu płatniczego oraz finansowaniu potrzeb budżetu państwa określonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Wnioskowana pomoc wesprze przygotowany przez władze państwowe program stabilizacyjny służący zrównoważeniu budżetu i bilansu płatniczego, a tym samym ułatwi temu krajowi walkę ze skutkami ogólnoświatowego kryzysu finansowego.

Pomoc makrofinansowa Unii Europejskiej uzupełni wsparcie ze strony MFW przewidziane na mocy uzgodnień finansowych przyjętych przez Radę Wykonawczą MFW w dniu 29 stycznia 2010 r. – ze strony Banku Światowego oraz donatorów dwustronnych. Program pomocy makrofinansowej stanowi także uzupełnienie innych form finansowania unijnego, szczególnie w zakresie wsparcia dla budżetu średniookresowego ENPI realizowanego w ramach strategii krajowej w ramach współpracy pomiędzy UE a Republiką Mołdowy. W ten sposób może on pomóc w zwiększeniu wpływu UE na politykę Republiki Mołdowy oraz ułatwić tej ostatniej pokonanie obecnego głębokiego kryzysu gospodarczego.

Republika Mołdowy jest jednym z państw sąsiedztwa wschodniego, które najdotkliwiej odczuły skutki ogólnoświatowego kryzysu, dlatego pomoc ma na celu przezwyciężenie jego skutków, udział w pokryciu potrzeb państwa w zakresie finansowania zewnętrznego na lata 2010–2011 oraz przyspieszenie tempa reform w Mołdawii poprzez wsparcie programu gospodarczego rządu i jego starań zmierzających do integracji z UE. Starania te potwierdził w czerwcu 2010 r. premier Vlad Filat podczas spotkań z wysokimi urzędnikami i posłami do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wizyta ta była dla mołdawskich urzędników ważną okazją do potwierdzenia zaangażowania ich rządu na rzecz wspierania demokratycznych reform i wdrażania europejskich standardów.

Sprawozdawca zgadza się z wnioskiem o udzielenie Mołdawii nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, zaproponował jednak kilka poprawek dostosowujących tekst tego wniosku do tekstu decyzji o udzieleniu pomocy makrofinansowej Ukrainie (2009/0162(COD)), uzgodnionej ostatnio przez trzy instytucje, tak aby zapewnić składanie Parlamentowi sprawozdań z bieżącej realizacji tego instrumentu oraz uzyskać większą jasność, przejrzystość i odpowiedzialność w odniesieniu do udzielanej pomocy.


PROCEDURA

Tytuł

Pomoc makrofinansowa dla Republiki Mołdowy.

Odsyłacze

COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Data przedstawienia w PE

9.6.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.6.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Data przyjęcia

30.8.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2010Informacja prawna