Procedura : 2010/2048(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0281/2010

Teksty złożone :

A7-0281/2010

Debaty :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Głosowanie :

PV 20/10/2010 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0371

SPRAWOZDANIE     
PDF 175kWORD 167k
8 października 2010
PE 441.300v02-00 A7-0281/2010

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: László Surján

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Parlament Europejski,

- uwzględniając art. 310 i 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

- uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 37,

- uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, ostatecznie przyjęty w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

- uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

- uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2010 na rok budżetowy 2010 przedstawiony przez Komisję dnia 8 kwietnia 2010 r. (COM(2010)0149),

- uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności, który Komisja przedstawiła w dniu 8 kwietnia 2010 r. (COM(2010)0150),

- uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, który Komisja przedstawiła w dniu 17 marca 2010 r. (COM(2010)0102),

- uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2010, które Rada przyjęła w dniu 13 września 2010 r. (13472/2010 – C7 0263/2010),

- uwzględniając art.75b Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0281/2010),

A.  mając na uwadze, że Komisja proponuje zmianę rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1905/2006, aby umożliwić finansowanie środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) w okresie 2010–2013 z całkowitego budżetu w kwocie 190 mln EUR oraz ewentualną dodatkową kwotą w wysokości 10 mln EUR, o ile pozwolą na to marginesy,

B.   mając na uwadze, że w proponowanym rocznym podziale pomocy finansowej na rzecz BAM przewidziano na rok 2010 kwotę 75 mln EUR,

C.  mając na uwadze, że margines dostępny w dziale 4 wynosi jedynie 875 530 EUR ze względu na konieczność maksymalnego finansowania w 2010 r. priorytetów UE związanych z jej rolą jako światowego partnera,

D.  mając na uwadze, że przeważającą część tej pomocy finansowej w 2010 r. uzyskano w wyniku przegrupowania w dziale 4 budżetu (55,8 mln EUR z kwoty 75 mln EUR),

E.   mając na uwadze, że proponowane przegrupowanie ma wpływ na instrumenty i działania, które zostały określone przez UE, a szczególnie przez Parlament Europejski, jako mające duże znaczenie,

F.   mając na uwadze, że przy uchwalaniu aktualnych wieloletnich ram finansowych nie przewidziano konieczności udzielenia pomocy finansowej dla BAM,

G.  mając na uwadze, że wcześniejsze procedury budżetowe ukazały skrajną presję wywieraną na wspomniany dział,

H.  mając na uwadze, że nie należy kwestionować pomocy finansowej UE dla państw AKP będących dostawcami bananów, objętych liberalizacją zgodnie z klauzulą najwyższego uprzywilejowania w ramach WTO, oraz że nie powinno się opóźniać działań budżetowych,

I.    mając na uwadze, że zasadniczo Parlament jest gotów negocjować w ramach procedury pojednawczej z drugim organem władzy budżetowej,

J.   mając na uwadze, że pozostały margines 875 530 EUR mógłby zostać wykorzystany do finansowania BAM,

1.   odnotowuje projekt budżetu korygującego nr 3/2010 oraz stanowisko Rady;

2.   przypomina swoje zasadnicze stanowisko, zgodnie z którym nowe priorytety powinny być finansowane z nowych środków;

3.   jest zdania, że finansowanie BAM spełnia warunki przewidziane w ust. 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącym wykorzystania instrumentu elastyczności;

4.   apeluje do Komisji o przedstawienie nowego wniosku w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności w odniesieniu do pozostałej kwoty 74 124 470 EUR;

5.   podejmuje decyzję o dokonaniu wskazanej poniżej zmiany projektu budżetu korygującego nr 3/2010;

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

przedłożone przez Laszlo SURJANA  >>

SEKCJA: 3 Komisja

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

07 02 04 Działanie przygotowawcze – Monitorowanie środowiska basenu Morza Czarnego

Środki

2.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

1.500.000

0

2.000.000

2.000.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

19 06 08 Reagowanie na sytuacje krytyczne spowodowane kryzysem finansowym i gospodarczym w krajach rozwijających się

Środki

3.000.000

2.000.000

500.000

2.000.000

500.000

2.000.000

2.500.000

0

3.000.000

2.000.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

19 09 01 Współpraca z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

Środki

356.268.000

306.484.268

355.268.000

3.06.484.268

355.268.000

3.06.484.268

1.000.000

0

356.268.000

306.484.268

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

19 10 01 01 Współpraca z azjatyckimi krajami rozwijającymi się

Środki

523.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

521.450.000

483.097.103

2.000.000

0

523.450.000

483.097.103

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 02 01 Bezpieczeństwo żywności

Środki

238.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

237.766.452

190.000.000

1.000.000

0

238.766.452

190.000.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 05 01 01 Zdrowie

Środki

45.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

44.885.491

16.271.430

1.000.000

0

45.885.491

16.817.430

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 05 01 06 Działanie przygotowawcze w zakresie transferu technologii związanych z przemysłem farmaceutycznym na rzecz krajów rozwijających się

Środki

3.300.000

3.000.000

p.m.

3.000.000

p.m.

3.000.000

3.300.000

0

3.300.000

3.000.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 06 03 Wsparcie dostosowawcze dla krajów objętych protokołem w sprawie cukru

Środki

175.756.786

80.000.000

151.432.316

80.000.000

151.432.316

80.000.000

24.324.470

0

175.756.786

80.000.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 07 04 Umowy w sprawie określonych towarów

Środki

4.600.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

2.800.000

4.600.000

1.800.000

1.800.000

4.600.000

4.600.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 2010

Komisja Europejska

PBK 3/2010

Stanowisko Rady

Poprawka PE

Nowa kwota

 

 

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

21 02 03 Instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się

Środki

162.700.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

145.300.000

342.700.000

17.400.000

0

162.700.000

342.700.000

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 64 z 12.3.2010.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Mulder

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2010Informacja prawna