Procedura : 2010/2237(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0335/2010

Teksty złożone :

A7-0335/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0453

SPRAWOZDANIE     
PDF 166kWORD 93k
22 listopada 2010
PE 450.930v02-00 A7-0335/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Reimer Böge

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0578 – C7–0323/2010),

–   uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 26,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

–   uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą podczas posiedzenia pojednawczego w dniu 17 lipca 2008 r., dotyczącą Funduszu Solidarności,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0335/2010),

1.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L. 311 z 14.11.2002, s. 3


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia … listopada 2010 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)      Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy, w oparciu o które możliwe jest uruchomienie funduszu.

(4)      Portugalia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z klęską żywiołową spowodowaną przez osunięcia ziemi i powodzie na Maderze.

(5)      Francja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z klęską żywiołową spowodowaną przez huragan Xynthia.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 66 891 540 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. C 139 z 14.6.06, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.


UZASADNIENIE

Komisja składa wniosek w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE na korzyść Portugalii i Francji w oparciu o pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (IIA). Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

W 2010 r. Komisja przedstawiła na razie tylko jeden wniosek w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności, wniosek z 24 września 2010 r. w sprawie uruchomienia 13,02 mln euro po poważnych powodziach w Irlandii w listopadzie 2009 r. (COM(2010)0534). Wyżej wymieniony wniosek oraz odpowiadający mu projekt budżetu korygującego (PBK nr 8/2010) wciąż są w trakcie przyjmowania przez oba organy władzy budżetowej.

Równolegle do projektu uruchomienia Funduszu Solidarności na rzecz Portugalii i Francji Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK nr 9/2010 z dnia 13 października 2010 r.) w celu wprowadzenia do budżetu na rok 2010 odpowiednich kwot na zobowiązania i płatności zgodnie z postanowieniami pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Portugalia zwróciła się z wnioskiem o pomoc z Funduszu Solidarności po tym, jak niespodziewane i nadzwyczajne opady deszczu na wyspie Maderze spowodowały osunięcia ziemi i poważne powodzie, które wyrządziły szkody w infrastrukturze prywatnej i publicznej, dla przedsiębiorstw i w rolnictwie.

Władze Portugalii oszacowały łączną wartość szkód na 1,080 mld EUR. Kwota ta stanowi 0,68% DNB Portugalii. Jako że szacunkowa całkowita wartość szkód bezpośrednich wykracza poza próg 0,6% DNB, jaki ma zastosowanie do Portugalii na potrzeby uruchomienia Funduszu Solidarności, katastrofę kwalifikuje się jako „poważną klęskę żywiołową” w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2012/2002 określającego warunki uruchomienia Funduszu Solidarności, a zatem wchodzi w główny zakres zastosowania tego rozporządzenia.

Francja złożyła wniosek o pomoc z Funduszu Solidarności po tym, jak w lutym 2010 r. większa część Francji ucierpiała z powodu huraganu Xynthia, przy czym region Wybrzeża Atlantyku, a mianowicie departamenty Charente Maritime i Wandea, doznał największych szkód. Huragan spowodował śmierć 53 osób, a w jego wyniku prawie 80 osób odniosło rany. W rezultacie huraganu duże obszary zostały zalane, w tym tereny zamieszkane, a tamy i wały ochronne uległy poważnym uszkodzeniom, podobnie jak infrastruktura publiczna i prywatna, sieci drogowe i kolejowe; straty poniosły też przedsiębiorstwa i rolnictwo.

Władze francuskie oszacowały całkowitą wartość szkód bezpośrednich wyrządzonych przez katastrofę we wskazanym regionie na 1425,43 mln EUR. Kwota ta stanowi 41,12% zwykłej sumy progowej pozwalającej na uruchomienie Funduszu Solidarności, mającej zastosowanie do Francji w 2010 r., a wynoszącej 3466,57 mln EUR (tzn. 3 mld EUR przy cenach z 2002 r.).

Jako że w rozpatrywanym przypadku całkowita wartość szkód mieści się poniżej zwykłego progu, Komisja rozpatrzyła ww. wniosek na podstawie tzw. kryterium „klęski nadzwyczajnej o zasięgu regionalnym”, określonym w ostatnim akapicie art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002. Według tego kryterium w drodze wyjątku z pomocy funduszu może skorzystać region, który ucierpiał wskutek nadzwyczajnej klęski, głównie klęski żywiołowej, dotykającej znaczną część jego ludności, z poważnymi i trwałymi następstwami dla warunków życia i stabilności gospodarczej tego regionu.

Po sprawdzeniu, czy oba wnioski spełniają przesłanki określone w rozporządzeniu (WE) nr 2012/2002, Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności w kwocie 31 255 790 EUR na rzecz Portugalii (powodzie na Maderze) oraz 35 635 750 EUR na rzecz Francji (huragan Xynthia), co daje całkowitą kwotę w wysokości 66 891 540 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

W rezultacie Komisja zaproponowała w projekcie budżetu korygującego (PBK nr 9/2010 z 13 października 2010 r.), co następuje:

Dane liczbowe – Fundusz Solidarności UE

Artykuł Pozycja

Tytuł

FF

Budżet na rok 2010

Budżet korygujący nr 9

Nowa kwota

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Fundusz Solidarności

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej — państwa członkowskie

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Art. 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Zawarte w powyższej tabeli dane liczbowe dotyczące budżetu na 2010 r. oparto na założeniu, że Parlament i Rada przyjmą projekt budżetu korygującego (PBK nr 8/2010).

Komisja Europejska zaproponowała równolegle odpowiednie zmniejszenie środków na płatności z linii budżetowej 06 04 14 03: Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – europejska sieć morskiej energii wiatrowej.

Zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego, z chwilą przedstawienia projektu dotyczącego uruchomienia Funduszu Komisja inicjuje procedurę rozmów trójstronnych w celu zagwarantowania zgody obu organów władzy budżetowej w odniesieniu do konieczności skorzystania ze środków funduszu oraz wysokości niezbędnej kwoty.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI), komisja ta powinna zostać włączona w cały proces w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w wykorzystaniu środków Funduszu Solidarności UE. Po ocenie wniosku komisja REGI wyraziła swoje stanowisko w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w piśmie załączonym do niniejszego sprawozdania.

Parlament oczekuje, że Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, żeby zagwarantować, że środki finansowe, które władza budżetowa przeznaczyła na wsparcie odbudowy gospodarczej w Europie, będą wykorzystywane należycie, zwłaszcza w dziedzinie polityki energetycznej, która jest strategicznym priorytetem budżetowym Parlamentu.

W związku z powyższym sprawozdawca zaleca przyjęcie przedstawionego przez Komisję projektu decyzji dołączonego do niniejszego sprawozdania.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Komisja Rozwoju Regionalnego

Przewodniczący

Alain Lamassoure

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

ASP 13E205

Przedmiot:       Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE: Portugalia i Francja – osunięcia ziemi i powódź na wyspie Maderze (Portugalia) oraz huragan „Xynthia” (Francja) w lutym 2010 r. (COM(2010)0578)

Szanowny Panie!

Aby uniknąć zbędnej zwłoki w zatwierdzeniu wyżej wymienionego środka, który Komisja Budżetowa zamierza przyjąć jak najszybciej, z przyjemnością informuję Pana, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie wyraża sprzeciwu wobec uruchomienia Funduszu Solidarności UEw celu przekazania Portugalii i Francji kwoty 66 891 540 EUR zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej i zgodnie z postanowieniami porozumienia instytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002.

Huragan „Xynthia” przeszedł przez Francję w dniach 27-28 lutego 2010 r., szczególnie gwałtownie uderzając w wybrzeże Atlantyku (zwłaszcza region Bretanii, Kraju nad Loarą i Poitou-Charentes). W wyniku huraganu śmierć poniosło 52 osób, a szkody wynoszą 2,4 mld EUR.

Z uwagi na nadzwyczajne skutki huraganu „Xynthia”, które wymagają interwencji i wsparcia w odbudowie wałów oraz w sektorach gospodarki dotkniętych długotrwałą przerwą w działalności, członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego stanowczo popierają zastosowanie przedmiotowego środka.

Z poważaniem

Danuta Hübner


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2010Informacja prawna