Procedura : 2010/2243(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0336/2010

Teksty złożone :

A7-0336/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0455

SPRAWOZDANIE     
PDF 190kWORD 117k
22 listopada 2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Barbara Matera

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0582 – C7–0334/2010),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(1) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0336/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D. mając na uwadze, że Słowenia wystąpiła o pomoc w związku ze zwolnieniem 2 554 pracowników w przedsiębiorstwie Mura, European Fashion Design, prowadzącego działalność w sektorze odzieżowym,

E.   mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.   zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniających jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG, należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych, w tym oceny wpływu, jaki te tymczasowe i zindywidualizowane usługi mają na długotrwały powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała alternatywne w stosunku do niewykorzystanych funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego źródło środków na płatności, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6   zwraca uwagę, że aby uruchomić EFG w tym przypadku, środki na płatności zostaną przesunięte z linii budżetowej przeznaczonej na wsparcie MŚP oraz innowacji; wyraża ubolewanie z powodu poważnych zaniedbań ze strony Komisji przy wdrażaniu programów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i wyjaśnia, dlaczego doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania niniejszej decyzji wraz z przewodniczącym Rady i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xxx

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/014 SI/Mura ze Słowenii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      W dniu 28 kwietnia 2010 r. Słowenia przedłożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Mura i uzupełniła go dodatkowymi informacjami w dniu 24 czerwca 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 2 247 940 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Słowenię.

STANOWIĄ CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 2 247 940 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(1) oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą mieć uproszczoną formę.

II. Aktualna sytuacja: wniosek Komisji

W dniu 19 października 2010 r. Komisja przyjęła nowy wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia EFG na rzecz Słowenii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to dwudziesty piąty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2010 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 2 247 940 EUR z EFG na rzecz Słowenii. Dotyczy on zwolnienia 2 554 pracowników w przedsiębiorstwie Mura, European Fashion Design w Słowenii, prowadzącego działalność w sektorze odzieżowym, podczas czteromiesięcznego okresu referencyjnego od 21 października 2009 r. do 20 lutego 2010 r.

Wniosek w sprawie EGF/2010/014 SI/Mura przedłożono Komisji 28 kwietnia 2010 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do 24 czerwca 2010 r. Wniosek oparty był na kryterium interwencji określonym w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagany próg wynosi co najmniej 500 zwolnień w okresie czterech miesięcy w danym przedsiębiorstwie, w tym u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw. Wniosek został złożony zgodnie z przewidzianym terminem 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia)

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter tych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. a), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem, oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z funduszy strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto lub na które planowano rozpoczęcie realizacji spersonalizowanych usług dla zwalnianych pracowników, procedury konsultacji z partnerami społecznymi oraz systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie śroków (DEC 37/2010) na łączną kwotę 2 247 940 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji”(01 04 04) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem zauważa, że Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi wezwaniami Parlamentu Europejskiego.

Uważa ona jednak, że dokonany w tym przypadku wybór (linia budżetowa przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji) jest niezadowalający, mając na względzie poważne braki, jakie napotyka Komisja przy wdrażaniu programów z zakresu konkurencyjności i innowacji. W dobie kryzysu finansowego środki te powinny raczej zostać zwiększone. Zwraca się w związku z tym do Komisji, aby nie ustawała w wysiłkach w celu identyfikacji bardziej odpowiednich linii budżetowych na płatności w przyszłości.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już piętnaście wniosków o uruchomienie funduszu i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 47 432 497 EUR, co po dodaniu dodatkowej kwoty 28 502 666 związanej z innymi rozpatrywanymi obecnie wnioskami (w tym z niniejszym wnioskiem), pozostawia kwotę 424 064 837 EUR do wykorzystania do końca 2010 r.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków(3) w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), komisja ta powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z funduszu.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 37/2010 z dnia 19.10.10 r.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/jm

D(2010)55373

Pan Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2010/014 SI/Mura (COM(2010)582 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowały uruchomienie EFG w sprawie EGF/2010/014 SI/Mura i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że ww. wniosek jest zgodny z art. 2a rozporządzenia w sprawie EFG i dotyczy zwolnienia 2 554 pracowników, do którego doszło podczas czteromiesięcznego okresu referencyjnego pomiędzy 21 października 2009 r. a 20 lutego 2010 r. w regionie Pomurje (według klasyfikacji NUTS III) w Słowenii w znajdującej się w stanie bankructwa grupie Mura, zajmującej się produkcją tekstyliów i odzieży;

B)  mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy poważnie dotknął słoweński przemysł odzieżowy ze względu na trudności, jakich doświadczyły „sektory użytkowników końcowych przemysłu tekstylnego” (tj. przemysł budowlany, samochodowy i budownictwo mieszkaniowe), oraz rosnące koszty produkcji, które doprowadziły do spadku produkcji o 23% w przemyśle tekstylnym i o 14% w przemyśle odzieżowym w pierwszym kwartale 2009 r. w porównaniu do takiego samego okresu w 2008 r., wskutek czego w sektorze odzieżowym w okresie od czerwca 2008 r. do grudnia 2009 r. zlikwidowano 4 297 miejsc pracy, co odpowiada 46% wszystkich miejsc pracy, jakie istniały w czerwcu 2008 r. w tym sektorze, natomiast w sektorze tekstylnym zlikwidowano w tym samym okresie 2 030 miejsc pracy, co stanowi 27% wszystkich miejsc pracy w tym sektorze;

C)  mając na uwadze, że słoweński przemysł tekstylny dość dobrze prosperował na tle pozostałych krajów UE27, a grupie Mura udawało się w ubiegłych latach zawierać umowy z wymagającymi partnerami biznesowymi dzięki oferowaniu wysokiej jakości usług produkcyjnych (produkowanie małych serii, elastyczność oraz stosowanie zasady „just in time”);

D)  mając na uwadze, że niektóre przedsiębiorstwa należące do grupy Mura kontynuowały działalność;

E)  mając na uwadze, że 7% wszystkich osób zatrudnionych w regionie Promurje pracowało w przedsiębiorstwie Mura, a region ten znajdował się już wówczas poniżej średniej słoweńskiej (33% niższy dochód, 30% niższa wartość dodana i 20% niższe wynagrodzenie na pracownika);

F)  mając na uwadze, że według władz słoweńskich zaproponowane zindywidualizowane usługi są wynikiem doświadczeń zebranych przez ministerstwo oraz urząd zatrudnienia zajmujący się zwolnionymi pracownikami i że z tego względu związki zawodowe nie uczestniczyły aktywnie w przygotowaniu proponowanych działań; mając jednocześnie na uwadze, że związki zawodowe grupy Mura uczestniczyły od początku w postępowaniu upadłościowym i pomagały w sporządzaniu listy zwolnionych pracowników i organizowaniu pomocy społecznej dla pracowników;

G)  mając na uwadze, że władze słoweńskie potwierdziły, iż 1 932 z 2 554 zwolnionych pracowników uprawnionych do wsparcia będzie uczestniczyć w działaniach objętych skoordynowanym pakietem zindywidualizowanych usług, a koszty wszystkich działań zostały obliczone w oparciu o tę zmniejszoną liczbę pracowników;

H)  mając na uwadze, że 78,4% zwolnionych pracowników to kobiety, a prawie 96,1% pracowników jest w wieku 25-54 lat;

I)  mając na uwadze, że 45,9% zwolnionych pracowników to osoby zatrudnione przy produkcji odzieży i tkanin, natomiast dla 43,1% zwolnionych pracowników nie określono kategorii zawodowej;

J)  mając na uwadze, że 43,5% zwolnionych pracowników nie ukończyło szkoły podstawowej, a 43,7% z nich posiada wykształcenie średnie ogólne lub techniczne;

K)  mając na uwadze, że 22,8% zwolnionych pracowników cierpi na długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub jest niepełnosprawna, ponieważ jedno z przedsiębiorstw grupy Mura prowadziło politykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także mając na uwadze, że najpoważniejsze przypadki zostały objęte działaniami finansowanymi przez władze słoweńskie w oparciu o specjalną ustawę, natomiast pozostali pracownicy z mniej poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi są uprawnieni do wsparcia z EFG, jednak bez specjalnych środków dostosowanych do ich potrzeb;

L)  mając na uwadze, że większość pracowników nigdy nie pracowało w żadnym innym przedsiębiorstwie poza grupą Mura;

M)  mając na uwadze, że według władz słoweńskich niektórzy pracownicy są bardzo zadowoleni ze środków zawartych w pakiecie zindywidualizowanych usług i wydaje się, że niektórzy z nich już znaleźli nową pracę;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Słowenii:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej określone w rozporządzeniu w sprawie EFG;

2.  zwraca się o więcej informacji na temat pracowników zatrudnionych przez grupę Mura na początku 2008 r., którzy nie są objęci przedmiotowym wnioskiem;

3.  przypomina opinię komisji EMPL na temat finansowania i funkcjonowania EFG, w której wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby rady zakładowe były zaangażowane w prace przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu, aby zagwarantować rzeczywistą pomoc partnerów społecznych w opracowywaniu planów restrukturyzacji odpowiadających potrzebom pracowników, a nie przedsiębiorstw; dlatego zwraca się do Komisji o zachęcanie władz słoweńskich do zadbania o udział związków zawodowych przynajmniej w fazie wdrażania tych środków;

4.  zwraca uwagę, że pracownicy będą objęci szeregiem działań zachęcających do poszukiwania nowej pracy i ułatwiających te poszukiwania, w tym doradztwem, a także gwarantujących aktywny udział pracowników w tych działaniach;

5.  ubolewa jednak – patrząc na wysoki procent osób kończących przedwcześnie edukację wśród zwolnionych pracowników – że nie proponuje się ani uznania umiejętności i kwalifikacji nabytych w trakcie pracy, ani szkoleń mających na celu zdobycie poświadczonego wyższego poziomu edukacji; zwraca się do Komisji, aby wraz z władzami słoweńskimi zbadała, w jaki sposób można by zaoferować te działania zwolnionym pracownikom;

6.  zwraca się do władz słoweńskich o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji na temat możliwych środków stosowanych względem 583 pracowników cierpiących na długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub niepełnosprawnych; jest zdania, że pakiet zindywidualizowanych usług dla pracowników, którzy mają problemy zdrowotne lub są niepełnosprawni, powinien obejmować specjalne środki uwzględniające ich potrzeby;

7.  zwraca uwagę na innowacyjny środek, jakim są warsztaty neurolingwistyczne, mające na celu motywowanie najbardziej zniechęconych zwolnionych pracowników do uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; ubolewa jednak, że wniosek nie zawiera informacji o celach tych szkoleń oraz o tym, czy ukierunkowane one są na nowe sektory pracy, czy też zachęcają do większej mobilności i przenoszenia się do innych regionów, które dysponują większymi możliwościami zatrudnienia;

8.  wzywa Komisję do dokonania bardziej wnikliwej analizy sektorów, na które ukierunkowuje się pracowników pod kątem szkoleń i zakładania własnych firm; celem tej dogłębnej analizy powinno być zagwarantowanie trwałego charakteru powrotu tych pracowników na rynek pracy, a co za tym idzie – dobre wykorzystanie EFG; ocenę tę należy przeprowadzić w kontekście celów określonych w strategii UE 2020;

9. zwraca się do Komisji o przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat ewentualnej pomocy państwa lub wsparcia finansowego z funduszy europejskich dla grupy Mura przed lub po przystąpieniu Słowenii do UE.

Z poważaniem

Pervenche Berès


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2010Informacja prawna