Procedura : 2010/2238(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0341/2010

Teksty złożone :

A7-0341/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0454

SPRAWOZDANIE     
PDF 153kWORD 94k
25 listopada 2010
PE 450.937v02-00 A7-0341/2010

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: László Surján

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, ostatecznie przyjęty w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, przedstawiony przez Komisję dnia 13 października 2010 r. (COM(2010)0577),

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2010 zajęte przez Radę dnia xxxx 2010 r. (00000/2010 – C7-0000/2010),,

–   uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0341/2010),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9/2010 do budżetu ogólnego na rok 2010 obejmuje:

–   uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 66,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i płatności w związku z konsekwencjami osuwisk i poważnych powodzi na Maderze (Portugalia) oraz konsekwencjami huraganu Xynthia we Francji,

–   odpowiednią redukcję środków na płatności w wysokości 66,9 mln EUR z pozycji 06 04 14 03 – Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą — Europejska sieć morskiej energii wiatrowej,

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 9/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2010,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 9/2010;

2.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9/2010 bez poprawek i zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr x/2010 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 64 z 12.3.2010.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja może przedłożyć projekty budżetów korygujących w przypadku „niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności”.

Odnośnie do różnych pozycji projektu budżetu korygującego nr 9/2010 sprawozdawca ma następujące uwagi:

1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Portugalii i Francji w oparciu o pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu Solidarności w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

Warunki kwalifikujące do uzyskania pomocy z tego funduszu zostały wyszczególnione tutaj i w rozporządzeniu Rady nr 2012/2002(1) ustanawiającym Fundusz Solidarności UE. Należy zauważyć, że celem funduszu nie jest rekompensata szkód prywatnych, ale naprawa infrastruktury oraz że jest on także narzędziem refinansowania.

Jak dotąd w 2010 r. Komisja przedłożyła tylko jeden wniosek w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności – chodzi o wniosek z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uruchomienia kwoty 13,02 mln EUR po poważnych powodziach w Irlandii w listopadzie 2009 r. (COM(2010)0534).

Władze Portugalii oszacowały łączną wartość szkód bezpośrednich na 1,080 mld EUR. Kwota ta odpowiada 0,68% DNB Portugalii. W związku z tym, że szacunkowa łączna wartość szkód bezpośrednich przekracza wynoszący 0,6% DNB próg stosowany przy uruchamianiu Funduszu Solidarności w odniesieniu do Portugalii, klęskę zalicza się do kategorii „poważna klęska żywiołowa” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2012/2002 określającym warunki uruchamiania Funduszu Solidarności i, co za tym idzie, wchodzi ona w podstawowy zakres stosowania rozporządzenia.

Władze Francji szacują łączną wartość bezpośrednich szkód spowodowanych katastrofą na 1 425,43 mln EUR. Kwota ta stanowi 41,12% normalnego progu stosowanego przy uruchamianiu Funduszu Solidarności w odniesieniu do Francji, wynoszącego w 2010 r. 3 466,57 mln EUR (tj. 3 mld EUR w oparciu o ceny z 2002 r.). Ponieważ w tym przypadku wartość łącznych szkód nie przekracza normalnego progu, wniosek został rozpatrzony przez Komisję na podstawie tak zwanej „nadzwyczajnej klęski regionalnej” – kryterium, które zostało określone w art. 2 ust. 2 ostatni akapit rozporządzenia (WE) nr 2012/2002. Według tego kryterium w drodze wyjątku z pomocy funduszu może skorzystać region, który ucierpiał wskutek nadzwyczajnej klęski, głównie klęski żywiołowej, dotykającej znaczną część jego ludności, z poważnymi i trwałymi następstwami dla warunków życia i stabilności gospodarczej tego regionu.

Decyzja o uruchomieniu funduszu jest przedmiotem równoległego sprawozdania, w którym zalecane jest poparcie tej decyzji. Zgodnie z pkt 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego ten projekt budżetu korygującego jest poprzedzony podstawową decyzją.

2. Finansowanie

Po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że wnioski odpowiadają kryteriom kwalifikowalności zawartym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002, Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 31 255 790 EUR na rzecz Portugalii (powodzie na Maderze) i 35 635 750 EUR na rzecz Francji (huragan Xynthia) w środkach na zobowiązania i płatności (co daje łączną kwotę 66 891 540 EUR w ramach pułapu 1 mld EUR). Proponuje się przesunięcie odpowiednich środków na płatności z pozycji 06 04 14 03: Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – Europejska sieć morskiej energii wiatrowej.

Po przyznaniu powyższej kwoty odszkodowania, do wykorzystania przez pozostałą część roku pozostanie co najmniej 92% Funduszu Solidarności.

W związku z powyższym w projekcie budżetu korygującego nr 9/2010 Komisja przedstawiła następującą propozycję:

Dane liczbowe – Fundusz Solidarności UE

Artykuł Pozycja

Treść

FF

Budżet 2010

Budżet korygujący nr 9

Nowa kwota

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Fundusz Solidarności

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – Państwa członkowskie

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Artykuł 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Treść

FF

Budżet 2010 http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Projekt budżetu korygującego nr 9/2010

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

06 04

Energia konwencjonalna i odnawialna

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą — Europejska sieć morskiej energii wiatrowej

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Komisja Europejska zaproponowała odpowiednią redukcję środków na płatności z pozycji 06 04 14 03: Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – Europejska sieć morskiej energii wiatrowej.

Sprawozdawca zaleca zatem przyjęcie proponowanego projektu budżetu korygującego nr 9/2010.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3-8).


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2010Informacja prawna