Postup : 2004/0001(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0375/2006

Predkladané texty :

A6-0375/2006

Rozpravy :

PV 15/11/2006 - 3
CRE 15/11/2006 - 3

Hlasovanie :

PV 15/11/2006 - 7.1
CRE 15/11/2006 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0490

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 140kWORD 83k
24. októbra 2006
PE 376.648v03-00 A6-0375/2006

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu

(10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Evelyne Gebhardt

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu

(10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (10003/4/2006 – C6-0270/2006),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2004)0002)(2),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie (KOM(2006)0160)(3),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0375/2006),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  berie na vedomie, že akt je prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby spolu s predsedom Rady podpísal akt podľa článku 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt, hneď ako sa potvrdí, že sa všetky postupy riadne skončili, a aby ho po dohode s generálnym tajomníkom Rady uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, 16.2.2006, P6_TA(2006)0061.

(2)

Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.

(3)

Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.


POSTUP

Názov

Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu

Referenčné čísla

10003/4/2006 – C6-0270/2006 – 2004/0001(COD)

Dátum prvého čítania v Parlamente
– P číslo

16.2.2006

P6_TA(2006)0061

Návrh Komisie

KOM(2004)0002 – C5-0069/2004

Zmenený a doplnený návrh Komisie

KOM(2006)0160

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

7.9.2006

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

IMCO
7.6.2006

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Evelyne Gebhardt
4.9.2006

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.9.2006

13.9.2006

4.10.2006

9.10.2006

 

Dátum prijatia

23.10.2006

Výsledok záverečného hlasovania

+:
–:

0:

26

4

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Badia I Cutchet, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Donata Gottardi, Joel Hasse Ferreira, Konstantinos Hatzidakis, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Joseph Muscat, Horst Posdorf, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Robert Goebbels, Anna Ibrisagic, Mieczysław Edmund Janowski

Dátum predloženia

24.10.2006

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

Posledná úprava: 31. októbra 2006Právne oznámenie