Postup : 2009/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0053/2010

Predkladané texty :

A7-0053/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.40
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     
PDF 209kWORD 135k
23. marca 2010
PE 430.922v02-00 A7-0053/2010

o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010

(2009/2202(INI))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Marit Paulsen

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010

(2009/2202(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o Akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 z 23. januára 2006 (KOM(2006)0013),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o Akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010 z 12. októbra 2006(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2008 o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013)(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania(3),

–   so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom je stanovené, že pri formulovaní a vykonávaní politík Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty v čo najväčšej miere ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 o možnostiach označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (KOM(2009)0584),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (KOM(2009)0591),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0053/2010),

A. keďže normy týkajúce sa zdravia zvierat majú kľúčový význam pre chov hospodárskych zvierat v Európe, pretože majú čoraz väčší vplyv na úroveň konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov,

B.  keďže každú harmonizáciu ochrany hospodárskych zvierat v EÚ musia sprevádzať predpisy pre dovoz s rovnakým cieľom, aby sa zabránilo vzniku nevýhodného postavenia európskych výrobcov na európskom trhu,

C. keďže každá činnosť na ochranu a zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat musí vychádzať zo zásady, že zvieratá sú cítiace bytosti, ktorých osobitné potreby treba zohľadňovať, a keďže starostlivosť o zvieratá v 21. storočí je prejavom ľudskosti a výzvou pre európsku civilizáciu a kultúru a musí platiť zásadne pre všetky zvieratá,

D. keďže cieľom stratégie na ochranu zvierat musí byť primerané zohľadnenie zvýšených nákladov na ochranu zvierat; a keďže ambiciózna politika v oblasti ochrany zvierat môže byť len čiastočne úspešná, ak ju bude presadzovať EÚ jednostranne, bez európskeho a celosvetového dialógu a bez silnej informačnej stratégie zameranej na výhody prísnych noriem na ochranu zvierat doma aj v zahraničí,

E.  keďže na ďalšiu ochranu zvierat v Spoločenstve je potrebné urýchliť výskumné úsilie a začleniť ochranu zvierat do všetkých príslušných hodnotení vplyvu, ako aj začleniť všetky zainteresované skupiny do rozhodovacieho procesu; keďže predpokladom úspešnej stratégie na ochranu zvierat v Európe sú transparentnosť, prijatie a jednotné uplatňovanie, ako aj monitorovanie dodržiavania súladu s existujúcimi ustanoveniami na všetkých úrovniach,

F.  keďže v Európe sa v posledných rokoch prijali rozličné právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a dosiahla sa jedna z najvyšších úrovní ochrany zvierat vo svete,

G. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z roku 2006 vyzval Komisiu, aby pred predložením nového akčného plánu podala správu o vývoji politiky týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat, a aby zahrnula dobré životné podmienky zvierat do všetkých oblastí svojej agendy medzinárodných rokovaní,

H  keďže Parlament už v roku 2006 zdôraznil potrebu zlepšenia v oblasti poskytovania informácií občanom o dobrých životných podmienkach zvierat a o úsilí našich výrobcov zameranom na rešpektovanie týchto pravidiel,

I.   keďže dobré životné podmienky zvierat sa nesmú podceňovať, pretože môžu predstavovať pomernú výhodu Európskej únie, ak Únia v rámci otvoreného trhu zabezpečí, že všetky zvieratá a mäso dovezené z tretích krajín budú spĺňať rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky, ako sú požiadavky, ktoré sa uplatňujú vo vnútri Európskej únie,

J.   keďže pri hodnotení akčného plánu Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 sa Európska únia musí zaviazať k tomu, že zabezpečí uznanie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v rámci poľnohospodárskej časti budúcej dohody WTO, a to ešte pred konečným uzatvorením všeobecnej dohody,

K. keďže existuje súvislosť medzi dobrými životnými podmienkami zvierat, ich zdravím a bezpečnosťou produkcie, a keďže vysoká úroveň ochrany zvierat od chovu až po ich zabitie môže pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu produkcie,

L   keďže určitá kategória spotrebiteľov prijíma vyššie ceny za produkty spĺňajúce prísnejšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, zatiaľ čo väčšina spotrebiteľov si stále vyberá produkty s nižšou cenou,

M. keďže Európsky parlament vo svojom vyššie uvedenom uznesení z roku 2006 trvá na tom, že prijaté pravidlá, normy a ukazovatele by mali byť založené na najnovších technológiách a vede, a zdôrazňuje, že treba zohľadniť aj hospodárske aspekty, keďže najmä prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat spôsobujú poľnohospodárom EÚ prevádzkové, finančné a administratívne náklady, keďže nerešpektovanie zásady reciprocity ohrozuje spravodlivú hospodársku súťaž vo vzťahu k výrobcom mimo Únie,

N. keďže Európska únia musí pri príležitosti tohto hodnotenia akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 a pred prvými úvahami o SPP na obdobie po roku 2013 prijať vyvážené stanovisko k dobrým životným podmienkam zvierat, pričom musí zohľadniť hospodárske dôsledky v oblasti dodatočných nákladov pre chovateľov s prihliadnutím na dostatočnú podporu ich príjmov prostredníctvom cenovej a trhovej politiky a/alebo priamej pomoci,

O. keďže je dôležité, aby európsku politiku v oblasti ochrany zvierat dopĺňala koherentná obchodná politika, ktorá napriek snahe EÚ uznáva skutočnosť, že ani rámcová dohoda z júla 2004 ani žiaden iný z kľúčových dokumentov v kole rokovaní WTO v Dauhe neriešili dobré životné podmienky zvierat; keďže preto, kým sa v samej podstate nezmení prístup hlavných obchodných partnerov v organizácii WTO, nemá zmysel zavádzať ďalšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré majú negatívny vplyv na medzinárodnú konkurencieschopnosť výrobcov,

P.  keďže pod dobrými životnými podmienkami zvierat sa vo všeobecnosti myslí výsledok uplatňovania noriem a štandardov týkajúcich sa dobrého života a zdravia zvierat, ktoré sú určené na napĺňanie druhovo špecifických potrieb a dlhodobých potrieb týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, keďže Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) uznáva, že k základným požiadavkám týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat patria: potrava a voda, možnosť prirodzenej existencie a zdravotná starostlivosť,

Q. keďže v oznámení Európskej komisie s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe z októbra 2009 sa uvádza, že „výrazná nerovnováha vo vyjednávacej sile medzi zmluvnými stranami je bežným javom“ a má „negatívny vplyv na konkurencieschopnosť potravinového reťazca, pretože menších, ale efektívnych účastníkov možno donútiť k tomu, aby pracovali so zníženým ziskom, čím sa obmedzujú ich možnosti a vôľa investovať do zlepšovania kvality výrobku a do inovovania výrobných postupov“,

R.  keďže uvedené zvýšenie nákladov môže spôsobiť premiestnenie výroby do oblastí s nižšou úrovňou ochrany zvierat,

Akčný plán na roky 2006 – 2010

1.  víta rozhodnutie Komisie zamerať sa vo viacročnom akčnom pláne na ochranu dobrých životných podmienok na niekoľko kľúčových oblastí činnosti a následne začať v týchto oblastiach konať;

2.  víta akčný plán Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010, na základe ktorého sa protokol o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat pripojený k Amsterdamskej zmluve po prvýkrát pretransformoval na integrovaný prístup k ďalšiemu rozvoju ochrany zvierat v Európe;

3.  poznamenáva, že prevažná väčšina opatrení stanovených v súčasnom akčnom pláne bola úspešne realizovaná;

4.  poznamenáva, že v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa ako výsledok akčného plánu na roky 2006 – 2010 dosiahol pozitívny, poukazuje však na to, že poľnohospodári EÚ nemali zo svojho úsilia na trhu a v medzinárodnom obchode žiadne výhody, a trvá na tom, aby sa to v budúcom akčnom pláne zdôraznilo;

5.  oceňuje prácu zameranú na vypracovanie alternatívnych riešení v oblasti testovania na zvieratách, ľutuje však, že sa doteraz nevynaložilo dostatočné úsilie na to, aby sa takéto alternatívne riešenia – v prípade, že sú dostupné – začali používať, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch EÚ;

6.  vyjadruje uznanie Komisii za úsilie začleniť neobchodné otázky vrátane dobrých životných podmienok zvierat do bilaterálnych obchodných zmlúv, ale zdôrazňuje, že podobné neobchodné otázky je potrebné účinne presadzovať prostredníctvom WTO;

7.  vyzýva Komisiu, aby uviedla, aký pokrok sa v rámci rokovaní WTO dosiahol v súvislosti s uznaním takzvaných neobchodných otázok, ku ktorým patria aj dobré životné podmienky zvierat, a aby tiež uviedla, do akej miery sa v rámci kôl rokovaní WTO z Dauhy zohľadňujú dobré životné podmienky zvierat, respektíve normy ochrany zvierat;

8.  s veľkým uspokojením berie na vedomie pokrok dosiahnutý v rámci projektu Animal Welfare Quality, pokiaľ ide o nové vedecké poznatky o ukazovateľoch zdravia a dobrých životných podmienok zvierat; konštatuje však, že v tomto projekte sa naplno nezohľadnila podpora využívania týchto ukazovateľov v praxi;

9.  uznáva, že je potrebné monitorovať a zabezpečiť riadne vykonávanie existujúcich predpisov o preprave zvierat v členských štátoch EÚ, a to najmä v oblasti otázky, ktorá sa týka vývoja satelitného systému na monitorovanie tejto prepravy, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby využila ostávajúci čas do ukončenia platnosti akčného plánu a splnila svoje povinnosti v tejto oblasti a aby predložila štúdiu požadovanú Parlamentom podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1/2005; žiada, aby sa pred zavedením akýchkoľvek nových pravidiel, vykonala analýza hospodárskeho vplyvu na chov hospodárskych zvierat založená na vedecky podložených a objektívnych ukazovateľoch;

10. domnieva sa, že by bolo zmysluplné vytvoriť stimuly pre chov, uvádzanie na trh a usmrcovanie zvierat v rámci regiónov, aby sa zabránilo preprave chovných a jatočných zvierat na dlhé vzdialenosti;

11. uvedomuje si, že zoologické záhrady zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti informovania verejnosti o ochrane zvierat žijúcich vo voľnej prírode a ich dobrých životných podmienkach; obáva sa, že v oblasti prísnych kontrol sú značné nedostatky, pokiaľ ide o zabezpečenie súladu so smernicou Rady 1999/22/ES(4) o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách, a vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o účinnosti a vykonávaní tejto smernice vo všetkých štátoch Európskej únie;

12. víta pokrok dosiahnutý v súvislosti s plnením požiadaviek na chov ošípaných, hoci ešte stále existujú prípady ich nedodržania; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že napriek odporúčaniam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v tejto oblasti ešte stále chýbajú realizovateľné koncepcie, pokiaľ ide vykonávanie jednotlivých ustanovení smernice 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných, a preto vyzýva Komisiu, členské štáty a zainteresované odvetvia, aby identifikovali prípady porušovania ustanovení, ako aj dôvody takéhoto konania a aby vynaložili úsilie potrebné na dosiahnutie zlepšenia dodržiavania tejto smernice;

13. naliehavo vyzýva Komisiu, aby takisto zaručila plné dodržiavanie zákazu zariadení, ktoré nemajú klietky s hniezdami pre nosnice, ktorý má nadobudnúť účinnosť v roku 2012, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby toto odvetvie bolo schopné túto povinnosť splniť a na monitorovanie procesu vykonávania v členských štátoch; trvá na tom, že dovoz vajec do Európskej únie musí tiež spĺňať výrobné podmienky, ktorým európski výrobcovia podliehajú;

14. žiada o zavedenie zákazu obchodovania s vajcami, ktoré nespĺňajú príslušné právne predpisy, v rámci celej EÚ;

15. usudzuje, že vykonávanie tohto akčného plánu vykazuje vo viacerých bodoch nedostatky, a zdôrazňuje, že pred zavedením nových pravidiel je potrebné dohliadnuť na uplatňovanie už existujúcich predpisov; poukazuje v tomto smere na dôležitosť udeľovania pokút pri nedodržaní týchto predpisov vo všetkých členských štátoch;

16. zdôrazňuje, že Komisia má v roku 2010 vykonať vlastné hodnotenie, ktoré bude obsahovať podrobnú analýzu dosiahnutých výsledkov a poučení z možných chýb;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia v priebehu rokov nepredložila jasnú komunikačnú stratégiu o hodnote výrobkov v súlade s normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat, a že vypracovala len správu, ktorú predložila v októbri 2009;

18. oceňuje, že Spoločenstvo považuje všetky zvieratá za cítiace bytosti (článok 13 zmluvy); uvedomuje si, že dosiaľ sa opatrenia zameriavali predovšetkým na zvieratá určené na výrobu potravín, a že je potrebné do akčného plánu na obdobie rokov 2011 – 2015 začleniť aj ďalšie kategórie zvierat, a to najmä voľne žijúce zvieratá držané v zajatí;

Akčný plán na roky 2011 – 2015

19. pripomína, že v uvedenom uznesení z roku 2006 už žiadal, aby na existujúci akčný plán nadviazal nový plán, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila – na základe nových vedeckých dôkazov a skúseností – správu, v ktorej vyhodnotí plnenie tohto platného plánu a situáciu v oblasti politiky EÚ týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat, na základe ktorej sa vypracuje akčný plán na ochranu dobrých životných podmienok zvierat na roky 2011 – 2015, ktorý by sa predovšetkým v súlade s článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj s vedomím všeobecnej potreby riešiť ochranu všetkých zvierat vrátane voľne žijúcich zvierat držaných v zajatí alebo zverených do podmienok, ktoré riadia ľudia, a na základe výsledkov predchádzajúcej správy opieral o požadovanú finančnú podporu;

20. žiada, aby sa bezodkladne prijali opatrenia na presadzovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom harmonizovať normy a zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci vnútorného trhu; odporúča, aby sa vyhodnotili všetky návrhy na nové právne predpisy v porovnaní s alternatívnym úplným vykonávaním existujúcich právnych predpisov s cieľom vyhnúť sa zbytočnému zdvojeniu;

21. navrhuje Komisii, aby vo svojej hodnotiacej správe okrem iného analyzovala otázku, do akej miery súčasný akčný plán spĺňa potreby našej spoločnosti v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a trvalej udržateľnosti systému pre európskych výrobcov a aký vplyv mal plán na fungovanie vnútorného trhu od začatia jeho uplatňovania;

22. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila účinky noriem na ochranu zvierat a v dostatočnej miere zohľadnila interakciu medzi rôznymi činiteľmi, napríklad ochranou zvierat, trvalou udržateľnosťou, zdravím zvierat, životným prostredím, kvalitou výrobkov a hospodárnosťou;

Všeobecné európske predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat

23. poznamenáva, že na základe článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vznikla nová právna situácia, v ktorej – pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického prieskumu – Európska únia a členské štáty musia brať maximálny ohľad na požiadavky na dobré životné podmienky zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva; domnieva sa, že tento článok sa vzťahuje na všetky hospodárske zvieratá a zvieratá chované v zajatí, ako sú zvieratá určené na výrobu potravín, spoločenské zvieratá, zvieratá v cirkusoch a v zoologických záhradách alebo túlavé zvieratá, pričom berie do úvahy, že vlastnosti a životné podmienky jednotlivých zvierat si vyžadujú odlišné zaobchádzanie;

24. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na základe štúdií vplyvu a po konzultácii so zainteresovanými stranami najneskôr do roku 2014 predložila odôvodnený návrh všeobecných právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v EÚ, ktorý by na základe dostupných vedeckých a overených skúseností prispel k všeobecnému pochopeniu koncepcie dobrých životných podmienok zvierat, s tým spojených nákladov a základných platných podmienok;

25. domnieva sa, že tieto všeobecné právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat musia zahŕňať primerané usmernenia o zodpovednom chove zvierat, o jednotnom systéme monitorovania a zhromažďovaní porovnateľných údajov, ako aj požiadavky na odbornú prípravu obchodníkov so zvieratami a pravidlá, ktorými sa stanovuje osobitná zodpovednosť majiteľov, chovateľov alebo opatrovateľov zvierat; všetky tieto požiadavky musí dopĺňať poskytovanie prostriedkov výrobcom tak, aby sa zabezpečilo ich správne vykonávanie;

26. domnieva sa, že právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat by mali vytvoriť spoločnú základnú úroveň v oblasti dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii, ktorá je základným predpokladom slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu pre domáce výrobky a dovoz z tretích krajín; domnieva sa však, že členské štáty a regióny by mali mať možnosť zaviesť pre jednotlivých výrobcov alebo skupiny výrobcov dobrovoľné systémy so širšími požiadavkami bez narušenia hospodárskej súťaže a so zabezpečením konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodných trhoch;

27. domnieva sa, že dovážané výrobky musia spĺňať rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, aké sa uložili európskym prevádzkovateľom;

28. vyzýva na to, aby sa európskym poľnohospodárom poskytovali kompenzácie za vysoké výrobné náklady súvisiace s prísnymi normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat; navrhuje, aby sa financovanie opatrení týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat začlenilo do nových programov spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013;

29. ďalej sa domnieva, že informácie poskytované občanom o lepších životných podmienkach zvierat v EÚ a o úsilí rôznych zainteresovaných sektorov by mali byť kľúčovým prvkom tejto politiky;

30. domnieva sa, že zavedenie podmienok týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat do medzinárodných dohôd je dôležité na to, aby mohli naši výrobcovia súťažiť na globalizovanom trhu, ako aj na to, aby sa predišlo premiestneniu výrobných podnikov do regiónov, v ktorých je úroveň životných podmienok zvierat oveľa nižšia, a ktoré takto nečestným spôsobom súťažia s naším modelom;

31. víta diskusiu o rôznych možných systémoch označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, obsiahnutú v uvedenom oznámení Komisie z 28. októbra 2009; zdôrazňuje však, že je nevyhnutné prihliadať na ne v širšom kontexte a zohľadňovať pritom rôzne existujúce systémy označovania v oblasti ekológie, výživy a klímy; zdôrazňuje, že informácie pre európskych spotrebiteľov v tejto oblasti sa musia nevyhnutne zakladať na spoľahlivých a zhodných vedeckých základoch a musia byť pre spotrebiteľov zrozumiteľné;

32. odporúča, aby boli informácie uvedené na etikete presné, priame a aby odkazovali na dodržiavanie prísnych noriem týkajúcich sa chovu zvierat vyžadovaných v EÚ; trvá na tom, že úlohou Komisie by malo byť sprístupňovanie informácií občanom, ktoré sú potrebné v rámci európskeho systému zameraného na dobré životné podmienky zvierat s cieľom zaručiť objektívnosť informácií;

33. odporúča, aby sa preskúmal súlad politiky v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s ostatnými politikami Únie;

34. vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladné hodnotenie možných problémov v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré pre našich výrobcov vyplývajú z európskych noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, a aby preskúmala systémy podpory výrobcov súvisiace s uplatňovaním týchto noriem;

35. domnieva sa, že pred vypracovaním akýchkoľvek nových právnych predpisov sa treba najskôr sústrediť na správne uplatňovanie už existujúcich všeobecných aj osobitných platných predpisov; ako príklady uvádza zákaz systémov, ktoré nie sú vybavené klietkami s hniezdom pre nosnice, predpisov o ošípaných, predpisov o preprave zvierat, ako aj o chove husí a kačíc; zdôrazňuje, že ďalšie opatrenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat treba zosúladiť s inými cieľmi Spoločenstva, ako je trvalo udržateľný rozvoj, najmä udržateľná živočíšna výroba a konzumácia živočíšneho pôvodu, ochrana životného prostredia a biodiverzity, stratégia na zlepšenie presadzovania súčasných právnych predpisov a ucelená stratégia zameraná na urýchlenie pokroku v oblasti výskumu, pri ktorom sa nevyužívajú zvieratá;

Európska sieť referenčných stredísk pre dobré životné podmienky zvierat

36. domnieva sa, že koordinovaná európska sieť pre dobré životné podmienky a zdravie zvierat by mala byť zriadené v rámci existujúcich inštitúcií Spoločenstva alebo členských štátov a jej činnosť by mala byť založená na spomínaných všeobecných právnych predpisoch v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; domnieva sa, že táto sieť by mala určiť jednu inštitúciu ako koordinačný orgán, ktorý by vykonával úlohy určené pre „ústredný koordinačný inštitút” uvedený v spomínanom oznámení Komisie z 28. októbra 2009; okrem toho sa domnieva, že tento koordinačný orgán by v žiadnom prípade nemal duplikovať úlohy Komisie alebo ďalších agentúr, ale mal by sa stať podporným nástrojom, ktorý poskytuje pomoc Komisii, členským štátom, subjektom potravinového reťazca a občanom, pokiaľ ide o odbornú prípravu a vzdelávanie, najlepšie postupy, informácie a komunikáciu na úrovni spotrebiteľa, a ktorý vykonáva hodnotenia a vydáva stanoviská k budúcim právnym predpisom a návrhom politík a ich vplyvu na dobré životné podmienky zvierat, hodnotí normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat na základe najnovších dostupných poznatkov a koordinuje systémy EÚ v oblasti testovania nových technológií;

37. domnieva sa, že na základe vedeckých poznatkov by mala byť verejnosť primeranou a vážnou formou informovaná o potrebách zvierat a správnych spôsoboch zaobchádzania s nimi; európska sieť referenčných stredísk by sa mala zaoberať vzdelávaním a zvyšovaním informovanosti, pretože šírenie poznatkov pomocou štandardizovaných kritérií kvality je nevyhnutné na to, aby sa zabránilo vzniku extrémnych postojov;

Lepšie presadzovanie súčasných právnych predpisov

38. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vyhodnotila náklady, ktoré pre európskych výrobcov predstavujú opatrenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, a najneskôr v roku 2012 predložila odporúčania, usmernenia a iné potrebné opatrenia na riešenie straty konkurencieschopnosti európskych chovateľov dobytka;

39. vyzýva členské štáty, aby prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie propagácie myšlienky ochrany a dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom vzdelávania;

40. domnieva sa, že cieľom musí byť účelný monitorovací systém založený na analýze rizík, v rámci ktorého zohrávajú kľúčovú úlohu objektívne faktory a členské štáty s nadpriemerne vysokou mierou porušovania predpisov musia počítať s prísnejšími kontrolami;

41. zdôrazňuje, že nerovnováha v potravinovom reťazci, ako uvádza oznámenie Komisie s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe, často znevýhodňuje primárnych výrobcov; upozorňuje na skutočnosť, že primárnym výrobcom táto situácia prináša dodatočné náklady, čím ich obmedzuje v oblasti investovania;

42. zdôrazňuje, že v rozpočte Európskej únie sa musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky, vďaka ktorým bude môcť Komisia plniť svoje monitorovacie úlohy, v prípade potreby podporovať výrobcov a čeliť strate konkurencieschopnosti výrobcov v dôsledku zavedenia nových a zmenených noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, pričom sa zohľadní skutočnosť, že náklady spojené s uvedenými normami sa nepremietajú do cien, ktoré poľnohospodári dosahujú pri predaji svojich výrobkov;

43. zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť v odvetví poľnohospodárstva by sa mala zlepšovať a posilňovať prostredníctvom presadzovania a dodržiavania platných noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ale aj v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia;

44. vyzýva členské štáty, aby zaručili, že akékoľvek porušenie pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat povedie k účinným a zodpovedajúcim postihom a že popri postihoch budú príslušné orgány v jednotlivých prípadoch poskytovať komplexné usmernenia a poradenstvo a zavedú náležité nápravné opatrenia;

45. vyzýva členské štáty, aby prijali náležité preventívne opatrenia, prostredníctvom ktorých by bolo v budúcnosti možné predísť porušovaniu pravidiel ochrany zvierat;

46. víta, že sa v členských štátoch značne znížila miera podávania antibiotík zvieratám, pretože ich používanie ako stimulátoru rastu sa v EÚ zakázalo, zatiaľ čo v USA a niektorých iných krajinách je ešte stále povolené; očakáva však, že Komisia a členské štáty budú zodpovedným spôsobom riešiť narastajúci problém odolnosti zvierat proti antibiotikám; vyzýva Komisiu, aby zbierala a analyzovala údaje o využívaní produktov veterinárneho lekárstva vrátane antibiotík s cieľom zabezpečiť účinné využívanie takýchto výrobkov;

Ukazovatele a nové technológie

47. žiada o hodnotenie a ďalšie rozvíjanie projektu Animal Welfare Quality, najmä pokiaľ ide o zjednodušenie nástrojov a zavádzanie tohto projektu do praxe;

48. domnieva sa, že meranie týchto ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat pri výrobkoch z dovozu sa ukáže ako zložité; zdôrazňuje, že nemožno spochybňovať užitočnosť alebo oprávnenosť týchto nástrojov, nemali by však narúšať hospodársku súťaž v neprospech európskych výrobcov;

49. vyzýva Komisiu, aby na základe záverečnej správy projektu Animal Welfare Quality navrhla skúšobné obdobie na posúdenie dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii za pomoci metód, ktoré boli vyvinuté v rámci projektu Animal Welfare Quality;

50. v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali možnosti podporovať aplikovaný výskum, ako aj investície do inovácií a modernizácie slúžiace oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sú dostupné v rámci fondov EÚ na rozvoj vidieka a 7. rámcového programu (2007 – 2013) Generálneho riaditeľstva pre výskum; vyzýva aj členské štáty a Komisiu, aby zvýšili finančné investície do výskumu a rozvoja nových technológií a metód v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

51. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby usmernenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) podporovali kvalitné normy v oblasti dobrých životných podmienok a príslušne odrážali vedecký pokrok v tejto oblasti;

52. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 170.

(2)

Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 89.

(3)

Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 94, 9.4.1999, str. 24 – 26.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dobré zdravie zvierat a dobrý chov hospodárskych zvierat majú rozhodujúci význam pre našu spoločnosť, nielen v záujme dobrých podmienok zvierat, ale aj verejného zdravia ako takého, nášho hospodárstva a konkurencieschopnosti Európy. Naše prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat sú súčasťou obchodnej značky európskych poľnohospodárskych výrobcov, avšak len pod podmienkou, že platné pravidlá sa skutočne dodržiavajú.

Akčný plán na roky 2006 – 2010

Prevažná väčšina opatrení stanovených v súčasnom – i keď ešte stále nie dosť ambicióznom – akčnom pláne bola úspešne realizovaná. V záujme rozvoja alternatívnych riešení v oblasti testovania na zvieratách bol vykonaný veľký kus práce s cieľom stanoviť dobré životné podmienky zvierat ako prioritu, a to pod záštitou WTO a v rámci bilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Osobitne potešiteľný je aj pokrok dosiahnutý v rámci projektu Animal Welfare Quality, pokiaľ ide o nové vedecké poznatky týkajúce sa ukazovateľov zdravia zvierat.

Zároveň je poľutovaniahodné, že sa nedosiahlo viac v súvislosti s prepravou zvierat a s tým spojeným rozvojom satelitného systému na monitorovanie tejto prepravy. Ďalším osobitným problémom je, že mnohí chovatelia ošípaných v Európe porušujú ustanovenia smernice 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných.

Akčný plán na roky 2011 – 2015

Už vo svojom uznesení z roku 2006 Európsky parlament vyzval, aby na súčasný akčný plán nadviazal ďalší. Túto výzvu treba pripomenúť, najmä vzhľadom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou, na základe ktorého vznikla nová právna situácia.

Spravodajkyňa sa domnieva, že nový akčný plán by sa mal zamerať na nasledujúce body, a to vzhľadom na ďalej uvedené dôvody:

1. všeobecné európske predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat2.

Európske centrum pre dobré životné podmienky a zdravie zvierat3.

lepšie presadzovanie súčasných právnych predpisov4.

súvislosť medzi zdravím zvierat a verejným zdravím5.

ukazovatele a nové technológie.

Európania sa aktívne snažia zaobchádzať so zvieratami dôstojne, pričom ide o dlhoročnú tradíciu, ktorú by sme mali zachovať a posilňovať. Mali by sme ju uskutočňovať na základe nových skúseností a neustále rozširujúcich sa poznatkov o prirodzenom správaní zvierat a všetkých očividných spojitostí medzi dobrými životnými podmienkami a zdravím zvierat a ľudí.

V súčasnosti sa úroveň noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat medzi jednotlivými krajinami veľmi líši, v dôsledku čoho sú životné podmienky zvierat v niektorých prípadoch veľmi rozdielne, zároveň to však bráni slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaži medzi výrobcami. Vnútorný trh je jednoznačne najdôležitejším nástrojom zabezpečovania súladu v Európe a hlavným činiteľom udržiavania mieru a slobody pre všetkých. V rámci tohto trhu by sme mali zachovávať slobodu a spravodlivosť vo všetkých ohľadoch.

EÚ by preto mala čo najskôr prijať prísne všeobecné právne predpisy v oblasti životných podmienok zvierat, ktoré by zvieratám zaručili právo na plnohodnotný život a zabraňovali by výrobcom, aby na vnútornom trhu ponúkali výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré nie sú v súlade s podmienkami stanovenými v týchto všeobecných právnych predpisoch.

Takéto právne predpisy by spĺňali požiadavku plnohodnotného života zodpovedajúceho povahe jednotlivých živočíšnych druhov a zároveň by všetkým výrobcom v živočíšnej výrobe poskytovali rovnaké základné trhové podmienky. Zároveň by mal mať každý výrobca, družstvo alebo región neobmedzenú možnosť dobrovoľne prijať pravidlá a označenia, ktoré prekračujú rámec požiadaviek stanovených všeobecnými právnymi predpismi. V týchto všeobecných predpisoch musí byť taktiež uvedená povinnosť vlastníkov zvierat niesť za zvieratá plnú zodpovednosť.

Takýmto všeobecným rámcom by nemala byť smernica s minimálnymi pravidlami, ale by ním mala byť stanovená vysoká všeobecná úroveň podrobných právnych predpisov v danej oblasti, akými sú predpisy o preprave zvierat, veľmi podobným spôsobom, ako fungujú všeobecné predpisy EÚ o potravinách, nariadenie (ES) č. 178/2002, v oblasti bezpečnosti potravín.

Vykonávanie prísnejšieho legislatívneho rámca pre dobré životné podmienky zvierat bude samozrejme od všetkých výrobcov vyžadovať veľa času a úsilia na získanie odborných znalostí a bude finančne nákladné. Odborné znalosti sa môžu sprístupniť prostredníctvom databáz, ktoré existujú v členských štátoch, organizácií výrobcov a taktiež nového centra na úrovni EÚ. My všetci, ako občania aj ako spotrebitelia, by sme mali byť ochotní pomôcť financovať výrazne lepšie normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Dokonca už teraz sú dostupné značné zdroje ako súčasť finančných prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka, pričom ich však nemožno považovať za primerané.

Dobré životné podmienky zvierat a zdravie zvierat v rámci EÚ si vyžadujú koordinačný orgán. To, či touto funkciou bude poverené tematické oddelenie v rámci Komisie alebo či sa úloha koordinátora zverí niektorému z existujúcich národných centier pre dobré životné podmienky zvierat, nie je až tak dôležité.

Centrum by malo vychádzať zo všeobecných právnych predpisov o dobrých životných podmienkach zvierat a zhromažďovať všetky dostupné poznatky. Malo by mať právomoc dávať podnety na výskum v prípadoch, keď sa zistia nedostatky, pričom ako príklad môže poslúžiť veľmi úspešný projekt Animal Welfare Quality, v ktorom v súčasnosti chýbajú poznatky o tom, ako by sa nové ukazovatele mohli uplatňovať v praxi. Centrum by malo takisto udržiavať kompletný obraz o stave poznatkov v danom čase a poskytovať poradenstvo o zavádzaní nových technológií.

Jednoznačnou prvoradou podmienkou fungovania akéhokoľvek právneho predpisu v akejkoľvek oblasti je existencia monitorovania, dohľadu a (žiaľ!) aj postihov.

V tomto ohľade sa Komisii musia poskytnúť právomoci a zdroje, aby mohla zaviesť účelný systém monitorovania orientovaný na hodnotenie rizík . Členské štáty musia taktiež zaručiť, že ich orgány dohľadu budú dodržiavať prísne a porovnateľné normy, a musia zabezpečiť funkčnosť požadovaného systému postihov v prípadoch, keď vlastníci zvierat nedodržiavajú právne požiadavky.

Presadzovanie prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vychádza z veľmi závažných etických dôvodov, ktoré by samé o sebe mali byť náležitými dôvodmi ešte prísnejšej legislatívy a jej dodržiavania. Aspekty verejného zdravia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sú pritom rovnako dôležité.

Existuje nepredstaviteľné množstvo biologických faktorov, ktoré sú rovnaké pre všetky živé bytosti, o to viac pre všetky druhy cicavcov, ku ktorým patrí prevažná väčšina našich zvierat a nás, ľudí. Zvieratá prežívajú podobne ako ľudské bytosti strach a bolesť, vedia, čo je radosť a priateľstvo. Aj my máme relatívne podobný imúnny systém a rovnaké mnohé patogény.

Chorobami zvierat netrpíme len v dôsledku vzťahu medzi zvieratami chovanými na produkciu potravín a ľudským zdravím, ale aj v podobe ochorení, na ktoré sú náchylné divé zvieratá a naše spoločenské zvieratá, napr. besnota , ktorú môžeme dostať od divých zvierat, alebo toxoplazmóza, ktorú najčastejšie spôsobuje infekcia našich mačiek. Preto existuje veľa dobrých dôvodov chápať nový článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zmenenej a doplnenej Lisabonskou zmluvou, ako rozšírenie právomocí EÚ na všetky zvieratá.

Podobne ako vo všetkých ostatných spoločenských oblastiach sa naše poznatky o zvieratách, najmä o zvieracích chorobách a ich vplyve na naše zdravie, neustále rozširujú. Tieto poznatky musíme neustále využívať, aby sme nepretržite zlepšovali tak život zvierat, ako aj naše vlastné zdravie.

Vytvorenie európskej databázy o užívaní antibiotík by bolo len v našom spoločnom záujme. V akých množstvách sa užívajú? Ktoré antibiotiká sa predpisujú? V ktorých zemepisných oblastiach? A v akých oblastiach výroby? V akom množstve sa podávajú antibiotiká spoločenským zvieratám? Existuje množstvo zásadných otázok, nakoľko odolnosť proti antibiotikám, ktorá má v súčasnosti podobu viacliekovej rezistencie a rezistencie na všetky antibiotiká, je predovšetkým závažnou hrozbou pre zdravie detí a mládeže.

Vcelku vzaté sú najzávažnejšími ochoreniami a ochoreniami priamo ohrozujúcimi život, napr. tuberkulóza, práve choroby zvierat, ktoré môžu spôsobovať nesmierne problémy. Aj v tomto ohľade by mohlo nové centrum EÚ pre dobré životné podmienky a zdravie zvierat zohrávať dôležitú úlohu ako motor a šíriteľ znalostí.

Dodržiavanie veľmi prísnych noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat má etické a kultúrne dôvody, ani na chvíľku však nesmieme opomenúť praktické a ekonomické dôvody a dôvody súvisiace s verejným zdravím. Podľa názoru spravodajkyne by k tomuto prispel nový, ambiciózny viacročný akčný plán so zameraním na uvedené skutočnosti.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

7

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves

Posledná úprava: 8. apríla 2010Právne oznámenie