Postup : 2009/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0055/2010

Predkladané texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


SPRÁVA     ***I
PDF 347kWORD 508k
23. marca 2010
PE 438.425v02-00 A7-0055/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Evgeni Kirilov

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh nariadenia (KOM(2009)0384),

–   so zreteľom na článok 161 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0003/2010),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   po konzultácii s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0055/2010),

1.  schvaľuje pozíciu prijatú v prvom čítaní, ako je uvedená ďalej;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Rozsah pôsobnosti ustanovenia o trvaní operácie by sa mal objasniť. Vhodné je najmä obmedziť ustanovenia na tie operácie spolufinancované Európskym sociálnym fondom, na ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci s povinnosťou zachovať investície alebo vytvorené pracovné miesta. Okrem toho treba vylúčiť uplatňovanie tohto ustanovenia na tie operácie, ktoré z dôvodu ukončenia výrobnej činnosti v dôsledku nepodvodného bankrotu prejdú po svojom ukončení podstatnou zmenou.

(9) Rozsah pôsobnosti ustanovenia o trvaní operácie by sa mal objasniť. Vhodné je najmä obmedziť ustanovenia na tie opatrenia v rámci rozsahu pomoci z Európskeho sociálneho fondu, na ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci s povinnosťou zachovať investície. Okrem toho treba vylúčiť uplatňovanie tohto ustanovenia na tie operácie, ktoré z dôvodu ukončenia výrobnej činnosti v dôsledku nepodvodného bankrotu prejdú po svojom ukončení podstatnou zmenou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 3. júna 2009 „Spoločný záväzok pre zamestnanosť“, je potrebné na obmedzené obdobie upraviť ustanovenia týkajúce sa výpočtu priebežných platieb, aby sa čelilo problémom s peňažným tokom, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch v dôsledku finančných obmedzení počas vrcholenia krízy, a aby sa urýchlilo vykonávanie aktívnych opatrení trhu práce zameraných na podporu občanov a konkrétnejšie na nezamestnaných alebo ohrozených nezamestnanosťou. Z tohto dôvodu je vhodné, aby bez zmeny vnútroštátnych povinností spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na operačné programy počas celého programového obdobia, Komisia uhrádzala, ak o to členské štáty požiadajú, žiadosti o priebežné platby vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os v operačných programoch spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Vzhľadom na mimoriadne okolnosti a v dôsledku závažného a bezprecedentného vplyvu súčasnej hospodárskej a finančnej krízy na rozpočty členských štátov sú potrebné dodatočné zálohové platby na rok 2010 pre členské štáty, ktoré kríza najviac postihla, s cieľom umožniť riadny peňažný tok a uľahčiť platby pre prijímateľov počas vykonávania programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Je vhodné predĺžiť konečný termín na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 s cieľom zlepšiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy. Takáto pružnosť je potrebná z toho dôvodu, že programy boli naštartované pomalšie a schválené neskôr, než sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(20a) Zmeny a doplnenia uvedené v tomto nariadení neboli okrem iného v dôsledku zmeny v rozhodovacom procese vyplývajúcej z nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy zavedené včas s cieľom zabrániť uplatneniu súčasného článku 93 ods. 1 nariadenia 1083/2006. Následne by zrušenia záväzkov zo strany Komisie mali podľa článku 11 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev1 (nariadenie o rozpočtových pravidlách), za následok prepadnutie rozpočtových prostriedkov za rozpočtový rok 2007, ktoré by sa mali rozdeliť na rozpočtové roky 2008 až 2013 v súlade s uplatnením ustanovení uvedených v tomto nariadení. Preto by bolo vhodné v prípade potreby dočasne umožniť opätovné sprístupnenie príslušných rozpočtových prostriedkov na účely vykonávania pozmenených a doplnených pravidiel o zrušení záväzku.

 

1 Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 44 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov.

(c) fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane v existujúcich obytných objektoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 44 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Ak sa takéto operácie organizujú prostredníctvom holdingových fondov, t. j. fondov zriadených na investovanie do viacerých rizikových kapitálových fondov, záručných fondov, pôžičkových fondov, fondov rozvoja miest, fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane existujúcich obytných objektov, členský štát alebo riadiaci orgán ich vykonávajú jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:“

„Ak sa takéto operácie organizujú prostredníctvom holdingových fondov, t. j. fondov zriadených na investovanie do viacerých rizikových kapitálových fondov, záručných fondov, pôžičkových fondov, fondov rozvoja miest, fondov alebo iných motivačných schém poskytujúcich pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách vrátane v existujúcich obytných objektoch, členský štát alebo riadiaci orgán ich vykonávajú jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 56 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Ak sa kategória výdavkov pridá v čase revízie operačného programu uvedenej v článku 33, všetky výdavky spadajúce pod túto kategóriu sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o revíziu operačného programu Komisii.“

„Ak sa nová kategória výdavkov, tak ako sa uvádza v tabuľke 1 časti A v prílohe II nariadenia Komisie (ES) č. 1828/200611, pridá v čase revízie operačného programu uvedenej v článku 33 tohto nariadenia, všetky výdavky spadajúce pod túto kategóriu sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o revíziu operačného programu Komisii.“

 

1 Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 57 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Operácie, na ktoré sa poskytuje príspevok z ESF, sa považujú za operácie, ktoré si nezachovali príspevok, iba vtedy, ak podliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy a ak prejdú podstatnou zmenou spôsobenou ukončením výrobnej činnosti v rámci obdobia stanoveného v uvedených pravidlách.

Opatrenia spadajúce do oblasti pomoci z ESF, sa považujú za opatrenia, ktoré si nezachovali príspevok, iba vtedy, ak podliehajú povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ak prejdú podstatnou zmenou spôsobenou ukončením výrobnej činnosti v rámci obdobia stanoveného v uvedených pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 57 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu skrátiť lehoty stanovené v prvom pododseku na tri roky, ak sa zachová investícia alebo pracovné miesta vytvorené malými a strednými podnikmi.“

Členské štáty môžu skrátiť lehoty stanovené v prvom pododseku na tri roky, ak sa zachová investícia malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 67 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ii) podielu celkovej výšky certifikovaných oprávnených výdavkov zaplatených prijímateľmi a celkových finančných prostriedkov na program vrátane finančných prostriedkov poskytovaných Spoločenstvom a vnútroštátnych finančných prostriedkov;

(ii) pomeru medzi celkovou výškou certifikovaných oprávnených výdavkov zaplatených prijímateľmi a celkovými finančnými prostriedkami na program vrátane finančných prostriedkov poskytovaných Spoločenstvom a vnútroštátnych finančných prostriedkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                                                       12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 77

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 77 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 77

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných platieb a záverečných platieb

 

1. Priebežné platby a záverečné platby sa vypočítavajú tak, že sa uplatní podiel spolufinancovania stanovený v rozhodnutí o dotknutom operačnom programe pre každú prioritnú os na oprávnený výdavok uvedený pod touto prioritnou osou v každom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom.

 

Príspevok Spoločenstva vo forme priebežných platieb a záverečných platieb však nie je vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z fondov pre každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

 

2. Odchylne od odseku 1 prvého pododseku v prípade operačných programov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom môžu byť priebežné platby od Komisie za výkazy výdavkov zaslané členskými štátmi do 31. decembra 2010, ak o to členský štát požiada s cieľom uľahčiť vykonávanie protikrízových opatrení, vyplatené vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os, ako sa uvádza pri tejto prioritnej osi vo výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom. Ak si členský štát zvolí túto možnosť, Komisia uplatňuje tento systém na všetky žiadosti o priebežné platby zaslané do 31. decembra 2010 za daný operačný program.

 

Rozdiel medzi celkovou výškou vyplatenou podľa prvého pododseku a výškou vypočítanou podľa odseku 1 prvého pododseku sa nezohľadňuje pri výpočte priebežných platieb za výkazy výdavkov poslané po 31. decembri 2010. Tento rozdiel sa však zohľadňuje na účely ustanovenia podľa článku 79 ods. 1 a pri výpočte záverečnej platby.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 82 – odsek 1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Článok 82 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

 

(a) v druhom pododseku sa dopĺňa toto písmeno:

 

„(ea) pre členské štáty, ktorým boli poskytnuté pôžičky v roku 2009 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov1, alebo členské štáty, v ktorých HDP v roku 2009 poklesol v porovnaní s rokom 2008 o viac ako 10 % v reálnom vyjadrení: v roku 2010 2 % z príspevku z Kohézneho fondu a 4 % z príspevku z Európskeho sociálneho fondu na operačný program.

 

1 Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1“

 

(b) dopĺňa sa tento pododsek:

 

„Na účely uplatnenia kritérií uvedených v písmene ea) v druhom pododseku budú údaje o HDP vychádzať zo štatistík Spoločenstva zverejnených v novembri 200922.

 

2 Európska hospodárska prognóza, jeseň 2009 (EUROPEAN ECONOMY, č. 10, 2009. Úrad pre vydávanie publikácií Európskych spoločenstiev, Luxemburg).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 88 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V prípadoch, keď sa nezrovnalosti v operáciách, na ktoré sa vzťahovalo vyhlásenie o čiastočnom ukončení, odhalili kontrolami, ktoré vykonal členský štát, sa však uplatňuje článok 98 odseky 2 a 3. Výkaz výdavkov uvedený v tomto článku odseku 2 písmene a) sa príslušne upravuje.“

V prípadoch, keď nezrovnalosti v operáciách, na ktoré sa vzťahovalo vyhlásenie o čiastočnom ukončení, odhalil členský štát, sa však uplatňuje článok 98 odseky 2 a 3. Výkaz výdavkov uvedený v tomto článku odseku 2 písmene a) sa príslušne upravuje.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 93 – odsek 1 a odsek 2a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Článok 93 sa mení a dopĺňa takto:

 

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť sumy vypočítanej v súlade s druhým pododsekom v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na zálohovú platbu alebo na priebežné platby, alebo pre ktorú nebola zaslaná žiadosť o platbu v súlade s článkom 86 do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci programu s výnimkou uvedenou v odseku 2.

 

Na účely automatického zrušenia viazanosti Komisia vypočíta sumu pripočítaním jednej šestiny ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 ku každému z rozpočtových záväzkov na roky 2008 až 2013.“

 

(b) tento odsek sa vkladá za odsek 2:

 

„2a. Odchylne od prvého pododseku odseku 1 a od odseku 2 sa lehoty na automatické zrušenie záväzku neuplatňujú na ročný rozpočtový záväzok týkajúci sa celkového ročného príspevku na rok 2007.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Prechodné opatrenia

 

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti týkajúce sa prechodu k pravidlám o zrušení záväzku uvedeným v tomto nariadení, rozpočtové prostriedky, ktoré prepadli z dôvodu zrušenia záväzku zo strany Komisie za rozpočtový rok 2007 podľa prvého pododseku článku 93 odsek 1 a článku 97 nariadenia 1083/2006 v súlade s článkom 11 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa opätovne sprístupnia v rozsahu, ktorý je potrebný na implementáciu druhého pododseku článku 93 odsek 1 nariadenia 1083/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1 odseky 5 a 7 sa však uplatňujú od 1. augusta 2006, článok 1 odsek 8, článok 1 odsek 11 písm. a), článok 1 odsek 11 písm. b) bod i) a článok 1 odsek 13 sa uplatňujú od 1. januára 2007 a článok 1 odsek 4, článok 1 odsek 11 písm. b) bod ii) a článok 1 odsek 11 písm. c) sa uplatňujú s účinnosťou od 10. júna 2009.

Článok 1 odseky 5 a 7 sa však uplatňujú od 1. augusta 2006, článok 1 odsek 8, článok 1 odsek 10 písm. a), článok 1 odsek 10 písm. b) bod i) a článok 1 odsek 13 sa uplatňujú od 1. januára 2007 a článok 1 odsek 4, článok 1 odsek 10 písm. b) bod ii) a článok 1 odsek 10 písm. c) sa uplatňujú s účinnosťou od 10. júna 2009.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (17.3.2010)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivars Godmanis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila v júli 2009 návrh na zmenu a doplnenie základného nariadenia o štrukturálnych fondoch, t. j nariadenia (ES) č. 1083/2003. Cieľom návrhu bolo poskytnúť dodatočné hospodárske stimuly niektorým členským štátom, ktoré vážne trpeli následkami hospodárskej krízy. Po ňom nasledoval európsky plán na oživenie hospodárstva, pričom vykonávacie ustanovenia základného nariadenia 1083/2006 už boli zmenené a doplnené v roku 2009 s cieľom umožniť väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o zálohové platby.

Najpodstatnejším prvkom návrhu Komisie bolo riešenie následkov finančnej krízy, t. j. problému sprísnenia úverovej politiky a obmedzení rozpočtovej politiky. Navrhovaným riešením bolo zavedenie dočasnej možnosti pre členské štáty trpiace vážnymi problémami s peňažným tokom, ktoré by mohli žiadať stopercentnú úhradu financovania opatrení trhu práce v rámci Európskeho sociálneho fondu, čo by znamenalo výnimku zo zásady spolufinancovania. Táto výnimka sa mala uplatňovať v rokoch 2009 a 2010. Očakávalo sa, že podporí odbornú prípravu, zvyšovanie kvalifikácií a vytváranie kvalitných učňovských miest. Komisia okrem toho navrhla niekoľko ďalších opatrení na uľahčenie vykonávania nariadenia (ES) 1083/2006.

Rada posudzovala návrh na jeseň v roku 2009 a 20. novembra dospela k jednomyseľnej dohode. Zamietla myšlienku dočasných stopercentných platieb, ale podporila iné zmeny navrhnuté Komisiou.

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 znamenalo zmenu legislatívneho postupu prospech Parlamentu: namiesto postupu súhlasu, kde Parlament mohol len povedať áno alebo nie, získal plné slovo k obsahu textu v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Posúdenie rozpočtových aspektov návrhu

Komisia navrhla niekoľko zmien, ktorých úlohou je zjednodušiť pravidlá využívania štrukturálnych fondov. Najpodstatnejšie zmeny sa týkajú veľkých projektov, okrem iného zmeny uplatňovaného prahu. Ak bude návrh prijatý, bude platiť jeden prah, 50 miliónov eur, na všetky veľké projekty (v súčasnej dobe existuje samostatný prah v prípade ekologických projektov predstavujúci 25 miliónov eur). Veľké projekty by mali byť aj chránené pred automatickým zrušením viazanosti. Väčšina iných zmien je relatívne menej významná, ale sú odpoveďou na žiadosť Parlamentu o zjednodušenie, podobne ako v prípade rozpočtového zmierenia v novembri 2009. Parlament a Rada potom prijali spoločné vyhlásenie o zjednodušení a cielenejšom využívaní štrukturálnych fondov. Preto môžeme podporiť opatrenia na zjednodušenie, ktoré navrhla Komisia.

Komplikovanejším problémom je dočasné zrušenie povinnosti spolufinancovania v prípade operačných programov financovaných z ESF. Nemalo by žiaden vplyv na viazané rozpočtové prostriedky v roku 2010, ale išlo by o dočasné zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov, ak by sa členské štáty rozhodli využiť túto príležitosť na stopercentnú úhradu priebežných platieb. Návrh by neznamenal žiadnu úpravu viacročného finančného rámca, pretože platby EÚ „navyše“ v roku 2010 by sa získali späť pri výpočte záverečnej bilancie.

Zatiaľ čo celkový cieľ – mobilizácia štrukturálnych fondov na lepšie vyrovnanie sa s hospodárskou a finančnou krízou – je úplne zlučiteľný s pozíciou Parlamentu, metóda, ktorú navrhuje Komisia, vzbudzuje pochybnosti. Štatistika o vývoji platieb v štrukturálnych fondoch ukazuje podstatné rozdiely medzi členskými štátmi najmä v súvislosti s ESF (pozri príloha 1). To isté platí pre predkladanie opisov systémov riadenia a kontroly. Z dostupných údajov vyplýva, že problémy sú inde než v hľadaní spolufinancovania, t.j. v schopnostiach členských štátov pri správe fondov na vnútroštátnej úrovni. Úplné dočasné financovanie EÚ by bolo v rozpore so zásadou spolufinancovania a mohlo by zvýšiť riziko nezrovnalostí. Dodatočné náklady návrhu Komisie by mali v roku 2010 predstavovať 4,1 mld. eur. Znamenalo by to päťdesiatpercentné zvýšenie v porovnaní s rozpočtovanými platbami ESF na rok 2010.

Je nešťastné, že návrh Komisie neobsahuje posúdenie vplyvu. Nie je teda jasné, aký vplyv sa očakáva a aká bude reálna pridaná hodnota.

Rad už zamietla zásadu stopercentného financovania. Namiesto toho navrhla predĺžiť konečný termín na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 s cieľom zlepšiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy. Argumentuje tým, že takáto pružnosť by bola nutná kvôli pomalšiemu rozbehu a neskoršiemu schváleniu operačných programov, než sa pôvodne očakávalo.

Na zlepšenie ekonomickej situácie krajín, ktoré boli najviac zasiahnuté hospodárskou krízou, navrhuje Rada aj zvýšenie zálohových platieb na operačné programy ESF a Kohézneho fondu. Členské štáty, ktorým bola poskytnutá strednodobá finančná pomoc v zmysle nariadenia (ES) č. 332/2002 a členské štáty, ktorých HDP klesol v roku 2009 o viac ako 10 % v porovnaní s rokom 2008, by mali nárok na ďalšie zálohové platby v výške 2 % z Kohézneho fondu a 4 % z ESF. Tento návrh by znamenal rozšírenie zálohových platieb na rok 2010 za hore uvedených podmienok. V súčasnom nariadení sa na rok 2010 nepredpokladali žiadne zálohové platby.

Váš spravodajca požiadaný o stanovisko konštatuje, že z návrhu Rady na zálohové platby by čerpalo päť krajín (pozri príloha 2). Celkové náklady na toto opatrenie by tvorili 776 mil. eur (400 mil. eur na Kohézny fond a 377,6 mil. eur na ESF).

Váš spravodajca požiadaný o stanovisko sa domnieva, že prístup Rady zodpovedá žiadostiam Parlamentu o zjednodušenie a flexibilitu. Odloženie zrušenia viazanosti by bolo potenciálne prospešné pre všetky krajiny, ale krajiny v najhoršej situácii by využili doplňujúce zálohové platby. Pozmeňujúce a doplňujúce návrh vášho spravodajcu odzrkadľujú túto pozíciu. Je však zrejmé, že po prijatí právneho základu by Komisia mala predložiť príslušný návrh na opravný rozpočet, ktorý posúdi a príjme rozpočtový orgán.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. pripomína vyhlásenie Rady z 10. júla 2009 o platobných rozpočtových prostriedkoch a žiada Komisiu, aby predložila opravný rozpočet týkajúci sa potrebných dodatočných platobných prostriedkov na rok 2010;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Podporuje navrhované predfinancovanie platieb, ale zdôrazňuje, že by sa malo dodržiavať celkové finančné programovanie; pripomína, že o konečných objemoch platieb počas zostávajúceho programovacieho obdobia by sa malo rozhodovať v každoročnom rozpočtovom postupe;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. zdôrazňuje, že prípadná odchýlka od pravidla N+2 by mala zostať výnimkou a  mala by sa uplatňovať len na platobné rozpočtové prostriedky z roku 2007;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 3. júna 2009 „Spoločný záväzok pre zamestnanosť“, je potrebné na obmedzené obdobie upraviť ustanovenia týkajúce sa výpočtu priebežných platieb, aby sa čelilo problémom s peňažným tokom, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch v dôsledku finančných obmedzení počas vrcholenia krízy, a aby sa urýchlilo vykonávanie aktívnych opatrení trhu práce zameraných na podporu občanov a konkrétnejšie na nezamestnaných alebo ohrozených nezamestnanosťou. Z tohto dôvodu je vhodné, aby bez zmeny vnútroštátnych povinností spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na operačné programy počas celého programového obdobia, Komisia uhrádzala, ak o to členské štáty požiadajú, žiadosti o priebežné platby vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os v operačných programoch spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Návrh na zrušenie povinnosti spolufinancovania je neprijateľný, a to ani dočasne, pretože zvyšuje riziko nezrovnalostí a ide proti základným zásadám štrukturálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 77

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 77 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 77

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných platieb a záverečných platieb

 

1. Priebežné platby a záverečné platby sa vypočítavajú tak, že sa uplatní podiel spolufinancovania stanovený v rozhodnutí o dotknutom operačnom programe pre každú prioritnú os na oprávnený výdavok uvedený pod touto prioritnou osou v každom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom.

 

Príspevok Spoločenstva vo forme priebežných platieb a záverečných platieb však nie je vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z fondov pre každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

 

2. Odchylne od odseku 1 prvého pododseku v prípade operačných programov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom môžu byť priebežné platby od Komisie za výkazy výdavkov zaslané členskými štátmi do 31. decembra 2010, ak o to členský štát požiada s cieľom uľahčiť vykonávanie protikrízových opatrení, vyplatené vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os, ako sa uvádza pri tejto prioritnej osi vo výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom. Ak si členský štát zvolí túto možnosť, Komisia uplatňuje tento systém na všetky žiadosti o priebežné platby zaslané do 31. decembra 2010 za daný operačný program.

 

Odôvodnenie

Návrh na zrušenie povinnosti spolufinancovania je neprijateľný, a to ani dočasne, pretože zvyšuje riziko nezrovnalostí a ide proti základným zásadám štrukturálnej politiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 82 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Do článku 82 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„(ea) pre členské štáty, ktorým boli poskytnuté pôžičky v roku 2009 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov*, alebo členské štáty, v ktorých HDP v roku 2009 poklesol v porovnaní s rokom 2008 o viac ako 10 % v reálnom vyjadrení: v roku 2010 2 % z príspevku z Kohézneho fondu a 4 % z príspevku z Európskeho sociálneho fondu na operačný program.

 

* Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002, s. 1.”;

Odôvodnenie

V čase vážnej finančnej krízy je možné odôvodniť pokračovanie zálohových platieb v sociálnom a kohéznom fonde v prípade krajín, ktoré sú v najzraniteľnejšej hospodárskej situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 82 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Do článku 82 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Na účely uplatňovania kritérií uvedených v písmene f) v druhom pododseku budú údaje o HDP vychádzať zo štatistík Spoločenstva uverejnených v novembri 2009**.

 

** Európska hospodárska prognóza, jeseň 2009 (EUROPEAN ECONOMY), č. 10, 2009. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 93 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Článok 93 sa mení a dopĺňa takto:

 

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť sumy vypočítanej v súlade s druhým pododsekom v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na zálohovú platbu alebo na priebežné platby, alebo pre ktoré nebola zaslaná žiadosť o platbu v súlade s článkom 86 do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci programu s výnimkou uvedenou v odseku 2.

Na účely automatického zrušenia viazanosti Komisia vypočíta sumu pripočítaním jednej šestiny ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 ku každému z rozpočtových záväzkov na roky 2008 až 2013.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie, než sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 93 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(b) tento odsek sa vkladá za odsek 2:

 

„2a. Odchylne od odseku 1 prvého pododseku a odseku 2, konečné termíny na automatické zrušenie viazanosti sa nebudú vzťahovať na ročný rozpočtový záväzok týkajúci sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie, než sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Prechodné opatrenia

 

Vzhľadom na mimoriadne okolnosti týkajúce sa prechodu k pravidlám o zrušení viazanosti uvedeným v tomto nariadení, rozpočtové prostriedky, ktoré prepadli z dôvodu zrušenia viazanosti zo strany Komisie za rozpočtový rok 2007 podľa prvého pododseku článku 93 odsek 1 a článku 97 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v súlade s článkom 11 nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa opätovne sprístupnia v rozsahu, ktorý je potrebný na vykonávanie druhého pododseku článku 93 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia viazanosti týkajúce sa záväzkov z roku 2007 dáva určitú pružnosť v situácii, keď schvaľovanie operačných programov je pomalšie, než sa očakávalo.

PRÍLOHA 1

PRÍLOHA 2

2007-2013

Kohézny fond

 

Európsky sociálny fond

 

Financovanie EÚ,

v miliardách EUR

Národné

spolufinancovanie, v

miliardách EUR

Celkové prostriedky,

v miliardách EUR

2 % financovania EÚ,

v miliardách EUR

Financovanie EÚ,

v miliardách EUR

 

Národné

spolufinancovanie,

v miliardách EUR

Celkové prostriedky,

v miliardách EUR

 

4 % financovania EÚ,

v miliardách EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estónsko

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maďarsko

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotyšsko

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litva

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumunsko

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

POSTUP

Názov

Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia

Referenčné čísla

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Gestorský výbor

REGI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Kozłowski


STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (17.3.2010)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Regina Bastos

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada Európskej únie na svojom zasadnutí 11. a 12. decembra 2008 prijala v súvislosti so súčasnou hospodárskou a finančnou krízou európsky plán na oživenie hospodárstva, v rámci ktorého sa majú prijať prioritné opatrenia, ktoré by európskym ekonomikám umožnili rýchlejšie sa prispôsobiť súčasným výzvam.

V rámci svojho plánu obnovy navrhla Komisia už v septembri a novembri 2008 viaceré regulačné zmeny na zjednodušenie vykonávacích pravidiel politiky súdržnosti a na zvýšenie predbežného financovania (zálohových platieb) programov v rámci EFRR a ESF.

Komisia 3. júna 2009 predložila oznámenie s názvom Spoločný záväzok pre zamestnanosť, v ktorom navrhla ďalšie opatrenia s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest a eliminovať vplyv krízy na pracovné miesta.

Komisia sa domnieva, že je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na uľahčenie riadenia finančných prostriedkov Spoločenstva, aby sa urýchlil tok finančných prostriedkov k príjemcom, ktorí sú najviac postihnutí hospodárskym poklesom.

Aktuálny návrh prijatý 22. júla 2009 preto zahŕňa ďalšie prvky zjednodušenia, pričom hlavným cieľom je urýchliť spolufinancované investície v členských štátoch a regiónoch a zvýšiť vplyv financovania na celé hospodárstvo, najmä na malé a stredné podniky (MSP) a zamestnanosť. Malé a stredné podniky sú motorom európskeho hospodárstva, hlavným faktorom udržateľného rastu a tvorcom početných a kvalitných pracovných miest. V celej EÚ je asi 23 miliónov MSP, ktoré predstavujú takmer 99 % podnikov Únie a poskytujú približne 75 miliónov pracovných miest. V niektorých kľúčových odvetviach, ako je textilný priemysel, stavebníctvo či nábytkárstvo, tvoria MSP až 80 % všetkých pracovných miest.

Toto ďalšie zjednodušenie, ako aj objasnenie pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti bude mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov, najmä tým, že sa vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom poskytnú jasnejšie a menej byrokratické pravidlá, ktoré umožnia väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní programov novým úlohám.

Tento návrh si vyžaduje zmenu a doplnenie nariadenia Rady č. 1083/2006 o všeobecných ustanoveniach upravujúcich politiku súdržnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Zdôrazňuje dôležitosť intenzívnejšieho využívania súčinnosti a dopĺňania medzi rozličnými dostupnými finančnými nástrojmi vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu pre integráciu, akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s cieľom splniť všetky ciele stratégie EÚ 2020, ktorej účelom je vytvoriť podmienky pre inteligentnejší, sociálne inkluzívny a ekologickejší rast a účinnejšie podporiť najmenej zvýhodňované mikroregióny a najzraniteľnejšie skupiny, ktoré čelia zložitým viacrozmerným nevýhodám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom uľahčiť riadenie finančných prostriedkov poskytovaných Spoločenstvom, urýchliť investície v členských štátoch a regiónochzvýšiť vplyv týchto prostriedkov na ekonomiku treba ďalej zjednodušovať pravidlá upravujúce politiku súdržnosti.

(2) S cieľom uľahčiť riadenie finančných prostriedkov poskytovaných Úniou, urýchliť investície na všetkých úrovniach správy – od vnútroštátnej po miestnu –posilniť vplyv týchto prostriedkov na ekonomiku a vytváranie udržateľných pracovných miest zabezpečujúcich zapojenie do spoločnosti, pričom jej subjekty, najmä malé a stredné podniky, tým podporia zamestnanosť, treba tiež ďalej zjednodušovať pravidlá upravujúce politiku Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S cieľom uľahčiť prispôsobenie operačných programov pri reagovaní na súčasnú finančnú a hospodársku krízu by členské štáty namiesto hodnotenia mali predložiť analýzu odôvodňujúcu revíziu operačného programu.

(6) S cieľom uľahčiť prispôsobenie operačných programov pri reagovaní na súčasnú finančnú a hospodársku krízu a jej vplyv na podniky a zamestnanosť by členské štáty namiesto hodnotenia mali predložiť analýzu odôvodňujúcu revíziu operačného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Ako je uvedené v oznámení Komisie z 3. júna 2009 „Spoločný záväzok pre zamestnanosť“, je potrebné na obmedzené obdobie upraviť ustanovenia týkajúce sa výpočtu priebežných platieb, aby sa čelilo problémom s peňažným tokom, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch v dôsledku finančných obmedzení počas vrcholenia krízy, a aby sa urýchlilo vykonávanie aktívnych opatrení trhu práce zameraných na podporu občanov a konkrétnejšie na nezamestnaných alebo ohrozených nezamestnanosťou. Z tohto dôvodu je vhodné, aby bez zmeny vnútroštátnych povinností spolufinancovania, ktoré sa uplatňujú na operačné programy počas celého programového obdobia, Komisia uhrádzala, ak o to členské štáty požiadajú, žiadosti o priebežné platby vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os v operačných programoch spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Je nevyhnutné správne vykonávať operačné programy a optimálne využívať prostriedky z fondov Únie s cieľom reagovať na potrebu vykonávať aktívne opatrenia na trhu práce, ako je odborná príprava nezamestnaných, príprava na reštrukturalizáciu a jej riadenie, zvyšovanie úrovne zručností zamestnancov s ohľadom na naplnenie potrieb pracovného trhu v súlade s hospodárstvom, ako aj poskytovanie vysokokvalitného učňovského vzdelávania pre mladých ľudí. Potreba udržať ľudí v zamestnaní alebo im umožniť, aby si opäť našli zamestnanie, je v čase hospodárskej a finančnej krízy čoraz naliehavejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Najmä v čase krízy, keď narastá tlak na pracovný trh a zvyšuje sa riziko prepúšťania, treba mať možnosť pružne reagovať, aby sa dalo cielene podporovať tie členské štáty a jednotlivé regióny, ktoré sú obzvlášť postihnuté. Preto je dôležité vytvoriť pravidlá, ktoré v budúcnosti Európskemu sociálnemu fondu umožnia rýchlo reagovať, aby sa zabránilo zbytočným odkladom pri vykonávaní programov a negatívnym následkom pre zachovanie a vytváranie udržateľných pracovných miest zabezpečujúcich zapojenie do spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Na základe mimoriadnych okolností a vzhľadom na závažné a bezpríkladné následky súčasnej hospodárskej a finančnej krízy pre rozpočty členských štátov je potrebná dodatočná splátka zálohovej platby na rok 2010 členským štátom alebo jednotlivým regiónom v členských štátoch, ktoré sú najvážnejšie postihnuté krízou, aby sa umožnil riadny tok prostriedkov a aby sa zabezpečili platby príjemcom počas vykonávania programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Lehota na výpočet automatického zrušenia rozpočtového záväzku ročných zdrojov vzhľadom na ročný celkový príspevok na rok 2007 by sa mala predĺžiť, aby sa lepšie využili prostriedky pre rozličné operačné programy. Takáto flexibilita je nevyhnutná, keďže sa programy rozbehli pomalšie, ako sa čakalo, a boli neskoro schválené. Vzhľadom na krízu sa tak môže byť zabezpečiť primeraná podpora iniciatív na zachovanie pracovných miest a na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 47 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Článok 47 ods. 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Cieľom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a súlad pomoci z fondov a stratégiu a vykonávanie operačných programov s ohľadom na osobitné štrukturálne problémy ovplyvňujúce dotknuté členské štáty a regióny pri zohľadnení cieľa trvalo udržateľného rozvoja a príslušných právnych predpisov Únie, ktoré sa týkajú vplyvu na životné prostredie vrátane vytvorenia bezbariérového prostredia pre osoby s postihnutím a strategického environmentálneho posudzovania.“

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka povinností stanovených v článku 16 nariadenia. V článku 16 sa zdôrazňuje význam prístupnosti pre osoby s postihnutím a uvádza sa, že „jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s postihnutím“.

Táto úprava taktiež pomôže pri vykonávaní článku 2 ods. 2 a článku 3 písm. b) NARIADENIA (ES) č. 1081/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 s cieľom sprístupniť Európu starším ľuďom a osobám s postihnutím. Tento návrh taktiež pomáha členským štátom pripraviť sa na plánovanie, koordináciu a prípadne plnenie úloh pri vytváraní rovnakých štandardných opatrení pre osoby s postihnutím na rovnakom základe, s osobitným zohľadnením Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Európska rada prijala už v novembri minulého roka. Potreby ľudí so zdravotným postihnutím sú rovnaké v celej Európskej únii a v neposlednom rade pomáha táto úprava aj ich mobilite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 55 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) V článku 55 ods. 2 sa pododsek 3 nahrádza takto:

 

„Riadiaci orgán zohľadní pri výpočte referenčné obdobie vhodné pre kategóriu príslušnej investície, kategóriu projektu, bežne očakávanú ziskovosť v príslušnej kategórii investície, uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a prípadne aj zásadu spravodlivosti spojenú s relatívnou prosperitou dotknutého členského štátu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 55 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak nie je objektívne možné vopred odhadnúť príjmy, čisté príjmy vygenerované do piatich rokov od ukončenia operácie sa odpočítavajú z výdavkov vykázaných Komisii.

3. Ak nie je objektívne možné alebo technicky spoľahlivé vopred odhadnúť príjmy, čisté príjmy vygenerované do piatich rokov od ukončenia operácie sa odpočítavajú z výdavkov vykázaných Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 77

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 77 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 77

 

Spoločné pravidlá výpočtu priebežných platieb a záverečných platieb

 

1. Priebežné platby a záverečné platby sa vypočítavajú tak, že sa uplatní podiel spolufinancovania stanovený v rozhodnutí o dotknutom operačnom programe pre každú prioritnú os na oprávnený výdavok uvedený pod touto prioritnou osou v každom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom.

 

Príspevok Spoločenstva vo forme priebežných platieb a záverečných platieb však nie je vyšší ako verejný príspevok a maximálna výška pomoci z fondov pre každú prioritnú os, ako sa ustanovuje v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje operačný program.

 

2. Odchylne od odseku 1 prvého pododseku v prípade operačných programov spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom môžu byť priebežné platby od Komisie za výkazy výdavkov zaslané členskými štátmi do 31. decembra 2010, ak o to členský štát požiada s cieľom uľahčiť vykonávanie protikrízových opatrení, vyplatené vo výške 100 % verejného príspevku na každú prioritnú os, ako sa uvádza pri tejto prioritnej osi vo výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom. Ak si členský štát zvolí túto možnosť, Komisia uplatňuje tento systém na všetky žiadosti o priebežné platby zaslané do 31. decembra 2010 za daný operačný program.

 

Rozdiel medzi celkovou výškou vyplatenou podľa prvého pododseku a výškou vypočítanou podľa odseku 1 prvého pododseku sa nezohľadňuje pri výpočte priebežných platieb za výkazy výdavkov poslané po 31. decembri 2010. Tento rozdiel sa však zohľadňuje na účely ustanovenia podľa článku 79 ods. 1 a pri výpočte záverečnej platby.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 82 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) V článku 82 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:

 

„ea) pre členské štáty, ktoré dostali v roku 2009 granty v súlade s nariadením (ES) č. 332/2002 Rady z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov1, alebo pre členské štáty, ktorých HDP v roku 2009 kleslo v reálnych hodnotách o viac než 10 % v porovnaní s minulým rokom, alebo ktorých miera nezamestnanosti celkovo alebo v určitých regiónoch stúpla o viac než 3 percentuálne body v porovnaní s minulým rokom, v roku 2010 2 % z príspevku z Kohézneho fondu a 4 % z príspevku z Európskeho sociálneho fondu na operačný program.

 

1 Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 93 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Článok 93 ods. 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť sumy vypočítanej v súlade s druhým pododsekom v operačnom programe, ktorá sa nepoužila na zálohovú platbu alebo na priebežné platby, alebo pre ktorú nebola zaslaná žiadosť o platbu v súlade s článkom 86 do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtového záväzku v rámci programu s výnimkou uvedenou v odseku 2.

 

Na účely automatického zrušenia záväzku uvedeného v prvom pododseku Komisia vypočíta sumu pridaním jednej šestiny ročného rozpočtového záväzku súvisiaceho s celkovým ročným príspevkom na rok 2007 ku každému z rozpočtových záväzkov na roky 2008 až 2013.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia súvisiaceho so záväzkami z roku 2007 poskytne určitú flexibilitu v situácii, keď je schválenie operačných programov zdĺhavejšie, ako sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

Článok 93 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) V článku 93 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Odchylne od prvého pododseku odseku 1 a od odseku 2 sa lehoty na automatické zrušenie záväzku neuplatňujú na ročný rozpočtový záväzok týkajúci sa celkového ročného príspevku na rok 2007.“

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia súvisiaceho so záväzkami z roku 2007 poskytne určitú flexibilitu v situácii, keď je schválenie operačných programov zdĺhavejšie, ako sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Prechodné opatrenia

 

Vzhľadom na výnimočné okolnosti prechodu na pravidlá zrušenia záväzku zavedené týmto nariadením sa opätovne sprístupnia rozpočtové prostriedky, ktoré boli zrušené z dôvodu zrušenia záväzkov na rozpočtový rok 2007 vykonaného Komisiou podľa prvého pododseku článku 93 ods. 1 a článku 97 nariadenia (ES) č. 1083/2006, v súlade s článkom 11 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to v rozsahu potrebnom na vykonávanie druhého pododseku článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Odôvodnenie

Odloženie automatického zrušenia súvisiaceho so záväzkami z roku 2007 poskytne určitú flexibilitu v situácii, keď je schválenie operačných programov zdĺhavejšie, ako sa očakávalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1b

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto nariadenia na úroveň platieb a o tom, v akom rozsahu zohľadní úroveň platieb v návrhu rozpočtu. Komisia by v správe mala posúdiť aj vplyv tohto nariadenia na zamestnanosť a sociálne začlenenie.

POSTUP

Názov

Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia

Referenčné čísla

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Gestorský výbor

REGI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen


POSTUP

Názov

Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia

Referenčné čísla

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Dátum predloženia v EP

22.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

18.1.2010

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

1.10.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Dátum prijatia

18.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Posledná úprava: 12. apríla 2010Právne oznámenie