Postup : 2011/0261(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0154/2012

Predkladané texty :

A7-0154/2012

Rozpravy :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

Hlasovanie :

PV 23/05/2012 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0217

SPRÁVA     *
PDF 398kWORD 576k
3. mája 2012
PE 480.888v03-00 A7-0154/2012

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Anni Podimata

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0594),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0355/2011),

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality cyperským, maltským a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočet a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0154/2012),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu alebo na osobitné politické účely.

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu, okrem iného ako príspevok k fiškálnej konsolidácii, alebo na osobitné politické účely, ako je rozvojová pomoc a boj proti zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabrániť narušeniam prostredníctvom opatrení jednostranne prijatých členskými štátmi berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny príslušných finančných transakcií, a tým zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby sa základné črty DFT v členských štátoch harmonizovali na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu k daňovej arbitráži v Únii a narušeniu rozdelenia medzi finančnými trhmi v EÚ, ako aj možnosti dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

(2) S cieľom zabrániť narušeniam prostredníctvom opatrení jednostranne prijatých členskými štátmi, berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny príslušných finančných transakcií, a tým zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, je dôležité, aby sa základné črty DFT v členských štátoch harmonizovali a aby sa táto smernica vykonala na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu k daňovej arbitráži v Únii a narušeniu rozdelenia medzi finančnými trhmi v EÚ, ako aj možnosti dvojitého zdanenia alebo nezdanenia. Berúc do úvahy konečný cieľ uplatňovania DFT v celej Únii, ak by sa skupina členských štátov vrátane – ale nie výlučne – členských štátov eurozóny rozhodla pre rýchlejší pokrok prostredníctvom posilnenej spolupráce podľa článku 329 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, model vypracovaný v tejto smernici by zrejme bol vhodný ako základ pre vykonanie v rámci tejto skupiny členských štátov. Zavedenie DFT vo veľmi obmedzenom počte členských štátov by však mohlo viesť k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu a mali by sa prijať komplexné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že tento krok nebude mať nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V súlade so závermi Európskej rady zo 17. júna 2010 a pri zohľadnení skutočnosti, že DFT skutočne dosiahne svoje ciele, ak bude zavedená na celosvetovej úrovni, by Únia mala stáť na čele úsilia o dosiahnutie dohody o DFT na globálnej úrovni. Únia musí tým, že bude predstavovať príklad pre zavedenie DFT, dôrazne presadzovať dosiahnutie celosvetovej dohody na príslušnom medzinárodnom fóre, najmä v rámci skupiny G20, o vytvorení spoločného základu pre zavedenie celosvetovej DFT. Konkrétne opatrenia v tejto súvislosti by mali byť súčasťou správy Komisie predloženej v rámci prvej revízie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu by sa DFT mala uplatňovať na obchodovanie so širokou škálou finančných nástrojov vrátane štruktúrovaných produktov, a to tak na organizovaných ako aj mimoburzových trhoch , a rovnako aj na uzatváranie a úpravu všetkých derivátových zmlúv. Z rovnakého dôvodu by sa DFT mala uplatňovať na široko určené spektrum finančných inštitúcií.

(3) S cieľom znížiť rozsah možností pre vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, premiestňovanie rizika a regulačnú arbitráž by sa DFT mala uplatňovať na obchodovanie so širokou škálou finančných nástrojov vrátane štruktúrovaných produktov, a to na organizovaných, ako aj mimoburzových trhoch, a rovnako aj na uzatváranie a úpravu všetkých derivátových zmlúv. Z rovnakého dôvodu by sa DFT mala uplatňovať na široko určené spektrum finančných inštitúcií. Zahrnutím čo najširšieho spektra finančných nástrojov a účastníkov by sa tiež malo zabezpečiť, aby sa daňové zaťaženie rozdelilo rovnakým dielom medzi všetkých účastníkov, ale aby bolo relatívne vyššie v prípade viac špekulatívnych a viac narúšajúcich finančných transakcií. Rovnaký výsledok by sa nemohol dosiahnuť, ak by sa rozsah pôsobnosti DFT viac obmedzil, napr. ak by nadobudla formu kolkových poplatkov, ktorými by sa kládlo celé daňové zaťaženie na oveľa viac obmedzenú skupinu nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, bez splnenia cieľa týkajúceho sa potláčania nadmerných a škodlivých špekulácií.

Odôvodnenie

Len prostredníctvom zabezpečenia toho, že rozsah pôsobnosti DFT bude čo najširší, možno úplne zabezpečiť „dvojakú funkciu“ dane, a to zaistenia ďalších príjmov a zároveň potlačenia nadmerných, krátkodobých špekulatívnych transakcií. Obmedzená forma DFT, ako napríklad kolkové poplatky, by v tomto smere bola kontraproduktívna, pretože celé daňové zaťaženie by sa vzťahovalo na veľmi obmedzený počet nástrojov a len na regulované trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) V záujme posilnenia pozície obchodovania na burzách cenných papierov, ktoré je prísne regulované, kontrolované a transparentné, voči neregulovanému, nekontrolovanému a menej transparentnému mimoburzovému obchodovaniu by členské štáty mali uplatňovať nižšie sadzby dane na finančné transakcie na burzách cenných papierov ako na mimoburzové transakcie. Tým sa umožní posun v obchodovaní z trhov s nízkou alebo žiadnou reguláciou na burzy cenných papierov, ktoré podliehajú prísnej regulácii a kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zamerať zdaňovanie skôr na finančný sektor ako taký než na občanov a pretože finančné inštitúcie vykonávajú prevažnú väčšinu transakcií na finančných trhoch, daň by sa mala uplatniť na tieto inštitúcie, či už obchodujú vo vlastnom mene, v mene iných osôb, na vlastný účet alebo na účet iných osôb.

(12) S cieľom zamerať zdaňovanie skôr na finančný sektor ako taký než na občanov a pretože finančné inštitúcie vykonávajú prevažnú väčšinu transakcií na finančných trhoch, daň by sa mala uplatniť len na tieto inštitúcie, či už obchodujú vo vlastnom mene, v mene iných osôb, na vlastný účet alebo na účet iných osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z dôvodu vysokej mobility finančných transakcií a s cieľom pomôcť zmierniť potenciálne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam by sa DFT mala uplatňovať na základe zásady miesta pobytu.

(13) Z dôvodu vysokej mobility finančných transakcií a s cieľom pomôcť zmierniť potenciálne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a zaistiť najširšie možné pokrytie účastníkov a transakcií by sa DFT mala uplatňovať na základe veľmi široko definovanej zásady miesta pobytu doplnenej o prvky zásady vydania. Okrem toho by sa v záujme lepšieho presadzovania DFT mala uplatňovať zásada vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie cieľa harmonizácie tejto smernice by sa minimálne daňové sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni. Zároveň musia byť dostatočne nízke na to, aby sa minimalizovali riziká premiestnenia.

(14) Na dosiahnutie cieľa harmonizácie tejto smernice by sa minimálne daňové sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni, aby finančný sektor primerane prispel na náklady súvisiace s hospodárskou krízou, čím sa podporí reálna ekonomika. Zároveň, kým sa zavedie jednotný globálny režim DFT, musia byť tieto sadzby dostatočne nízke na to, aby sa minimalizovali riziká premiestnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Keďže miery daňových únikov, vyhýbania sa daňovej povinnosti a zneužívania budú čiastočne závisieť od schopnosti členských štátov overovať zdaniteľné transakcie vykonané na obchodnom mieste v tretej krajine, členské štáty a v prípade potreby Komisia by mali v celom rozsahu využívať nástroje spolupráce v daňových záležitostiach zriadené OECD, Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami. Ak to bude potrebné, mali by sa v tejto súvislosti vytvoriť nové bilaterálne a multilaterálne iniciatívy v oblasti spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na to, aby sa mohli prijať podrobnejšie pravidlá s cieľom určiť, či niektoré finančné činnosti predstavujú významnú časť činnosti podniku, tak aby sa podnik mohol považovať za finančnú inštitúciu na účely tejto smernice, ako aj podrobnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu, mala by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie opatrení nevyhnutných na tento účel. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala vhodné konzultácie aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Rade.

(16) Na to, aby sa mohli prijať podrobnejšie pravidlá s cieľom určiť, či niektoré finančné činnosti predstavujú významnú časť činnosti podniku, tak aby sa podnik mohol považovať za finančnú inštitúciu na účely tejto smernice, ako aj podrobnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu, mala by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie opatrení nevyhnutných na tento účel. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala príslušné konzultácie najmä s odborníkmi, mimovládnymi organizáciami (MVO) a ostatnými zainteresovanými stranami. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) V tejto smernici sa nerieši správa príjmov z DFT. So zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, a najmä pokiaľ ide o ustanovenia o vlastných zdrojoch Únie, by sa však časť príjmov z DFT mohla spravovať na úrovni Únie, a to buď ako súčasť vlastných zdrojov Únie, alebo cez priame prepojenie s osobitnými politikami Únie a verejnými statkami. Použitím časti príjmov z DFT ako vlastných zdrojov Únie by sa znížili príspevky členských štátov do rozpočtu Únie, a preto by sa uvoľnili finančné prostriedky zo štátnych rozpočtov na iné účely použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17b) Len členské štáty majú právomoc zvyšovať daň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa vzťahuje na všetky finančné transakcie za predpokladu, že aspoň jedna strana transakcie má sídlo v členskom štáte a že finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu je stranou transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene strany transakcie.

2. Táto smernica sa v súlade s článkom 3 vzťahuje na všetky finančné transakcie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 

a) aspoň jedna strana transakcie má sídlo v členskom štáte a finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu je stranou transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene strany transakcie; or

 

b) transakcia zahŕňa finančný nástroj, ktorý vydala právnická osoba registrovaná v Únii.

Odôvodnenie

Odôvodnením sa potvrdzuje, že Podimatovej správou sa podstatným spôsobom zlepšuje smernica s cieľom minimalizovať možnosti vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) spotové menové transakcie okrem prípadov, keď priamo súvisia s komerčnými činnosťami nefinančnej protistrany, ktorá je koncovým používateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 7 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) dôchodkový fond alebo inštitúciu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia vymedzenú v článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES, správcu investičného portfólia takéhoto fondu alebo inštitúcie;

f) dôchodkový fond alebo inštitúciu zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia vymedzenú v článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcu investičného portfólia takéhoto fondu alebo inštitúcie a subjekt zriadený na účely investovania takýchto fondov alebo inštitúcií, ktorý koná výlučne a výhradne v záujme takýchto fondov alebo inštitúcií, pričom tieto sa nepovažujú za finančnú inštitúciu na účely tejto smernice až do vykonania revízie tejto smernice podľa článku 16;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) je stranou transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene strany transakcie v súvislosti s finančným nástrojom vydaným na území členského štátu alebo Únie.

Odôvodnenie

Týmto dodatočným kritériom sa zabezpečí, aby sa DFT mohla vyberať na základe zásady vydania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Na účely jednotného uplatňovania odseku 1 musia príslušné orgány členských štátov úzko spolupracovať medzi sebou a s orgánom ESMA v záujme dohľadu nad finančnými trhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Vydávanie

 

1. Na účely tejto smernice sa finančný nástroj považuje za vydaný na území členského štátu alebo Únie v prípade, že ho vydala právnická osoba, ktorá je registrovaná v členskom štáte.

 

2. V prípade derivátovej dohody je podmienka vydania na území členského štátu alebo Únie splnená v prípade, že referenčný alebo podkladový nástroj vydala právnická osoba, ktorá je registrovaná v členskom štáte.

 

3. V prípade štruktúrovaného nástroja je podmienka vydania na území členského štátu alebo Únie splnená v prípade, že štruktúrovaný nástroj vychádza zo značného podielu na aktívach alebo finančných nástrojoch a derivátovej dohode vzťahujúcich sa na finančné nástroje vydané právnickou osobou, ktorá je registrovaná v členskom štáte, alebo že je takýmto podielom zaistený.

Odôvodnenie

V tomto novom článku sa vymedzuje koncepcia vydávania finančných nástrojov, derivátov a štruktúrovaných nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3b

 

Prenos právneho nároku

 

1. Finančná transakcia, v rámci ktorej sa nevyberá žiadna DFT, sa považuje za právne neúčinnú a nemá za následok prenos právneho nároku na základný nástroj.

 

2. Finančná transakcia podľa odseku 1 sa považuje za finančnú transakciu, ktorá nespĺňa podmienky pre ústredné zúčtovanie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 z ... o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov [EMIR] alebo požiadavky kapitálovej primeranosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 z ... o pravidlách obozretného podnikania pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti [CRD IV].

 

3. V prípade automatických elektronických platobných systémov s účasťou alebo bez účasti zúčtovacích agentov platenia môžu príjmové orgány členského štátu vytvoriť systém automatického elektronického výberu DFT a osvedčení o prenose právnych nárokov.

Odôvodnenie

S cieľom znížiť riziko daňových únikov by mala DFT zahŕňať systém, ktorým sa zabezpečí, že sa v prípade nezaplatenia dane budú zmluvy na nákup alebo predaj nástroja považovať za právne neúčinné. Podľa tohto systému nebude nezdanený nástroj oprávnený na ústredné zúčtovanie, čo bude neplatiča stáť niekoľkokrát viac ako v prípade zaplatenia dane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty uplatňujú rovnakú sadzbu na všetky finančné transakcie patriace do rovnakej kategórie podľa ods. 2 písm. a) a písm. b).

3. S cieľom zabrániť daňovej arbitráži uplatňujú členské štáty rovnakú sadzbu na všetky finančné transakcie patriace do rovnakej kategórie podľa ods. 2 písm. a) a písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty uplatňujú nižšiu sadzbu dane na finančné transakcie na burzách cenných papierov než na transakcie v mimoburzovom obchodovaní. Vzťahuje sa to na finančné transakcie uvedené v článku 5 a článku 6.

Odôvodnenie

Tým sa umožní posun v obchodovaní z trhov s nízkou alebo žiadnou reguláciou na burzy cenných papierov, ktoré podliehajú prísnej regulácii a kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že finančná inštitúcia koná v mene alebo na účet inej finančnej inštitúcie, platenie DFT sa vzťahuje len na inú finančnú inštitúciu.

2. V prípade, že finančná inštitúcia koná v mene, na účet alebo na príkaz inej finančnej inštitúcie, platenie DFT sa vzťahuje len na inú finančnú inštitúciu. V prípade, že sa do tohto procesu zapojí niekoľko finančných inštitúcií, platenie DFT sa vzťahuje len na pôvodnú inštitúciu zapísanú ako obchodník.

Odôvodnenie

Na zabránenie stupňovitému účinku by sa malo vysvetliť, že v prípade, keď finančná inštitúcia koná v mene, na účet alebo na príkaz inej finančnej inštitúcie, zdaniteľné plnenie nastane len raz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty stanovujú povinnosti týkajúce sa registrácie, účtovníctva a oznamovania a iné povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť, že DFT splatná daňovým úradom sa skutočne zaplatí.

1. Členské štáty stanovujú povinnosti týkajúce sa účtovníctva a oznamovania a iné povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť, že DFT splatná daňovým úradom sa skutočne zaplatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Finančná inštitúcia sa v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice zaregistruje u daňových orgánov členského štátu, v ktorom sa považuje za usadenú v súlade s článkom 3 ods. 1.

Odôvodnenie

Na zabránenie sporným situáciám, pri ktorých dochádza k nezhode medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi o tom, kde sa určitá finančná inštitúcia považuje za založenú, je doplnená požiadavka formálnej registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Členský štát informuje ostatné členské štáty o finančných inštitúciách registrovaných na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5 a. Členské štáty každoročne poskytujú Komisii a Eurostatu informácie o objemoch transakcií, z ktorých sa vyberajú príjmy.

Odôvodnenie

Komisia by ich mala kontrolovať v porovnaní s údajmi uloženými v archíve obchodných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné ustanovenia týkajúce sa predchádzania daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu

Osobitné ustanovenia týkajúce sa transparentnosti a predchádzania daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú opatrenia na zabránenie daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu.

1. Prijmú sa predpisy Únie na zabránenie daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu.

Odôvodnenie

Na úrovni EÚ môžu byť potrebné osobitné ustanovenia na účel prevencie daňových únikov, vyhýbania sa daňovej povinnosti a zneužívania. Upozorňujeme, že vyhýbanie sa daňovej povinnosti by samo znížilo vplyv zvýšenia kapitálových nákladov investícií. Narušenia výberu daní by sa však zvýšili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia zriadi odbornú pracovnú skupinu (Výbor pre DFT), v ktorej budú zástupcovia z členských štátov a ktorá bude dohliadať na vykonávanie tejto smernice. Členské štáty vymenujú orgány s dostatočnými právomocami, aby mohli prijímať okamžité opatrenia v prípade zneužitia.

 

Výbor pre DFT dohliada nad finančnými transakciami s cieľom odhaľovať spôsoby vyhýbania sa daňovej povinnosti, navrhovať protiopatrenia a v prípade potreby koordinovať vykonávanie takýchto protiopatrení na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Administratívna záťaž spôsobená daňovým orgánom v dôsledku zavedenia DFT by sa mala udržať na minimálnej úrovni a na tento účel Komisia podporí spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Eurostat každoročne zhromažďuje a uverejňuje finančné toky, ktoré podliehajú DFT v rámci Únie.

Odôvodnenie

Na zlepšenie transparentnosti finančných tokov a vyzbieranej DFT by sa mali zhromažďovať a uverejňovať štatistiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. S cieľom overiť zdaniteľné transakcie vykonané na obchodnom mieste v tretej krajine členské štáty a v prípade potreby Komisia v plnom rozsahu využijú nástroje spolupráce v daňových záležitostiach vytvorené príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Odôvodnenie

Bezproblémové fungovanie režimu DFT pre EÚ na základe zásady miesta pobytu bude do určitej miery závisieť od efektívnej spolupráce jurisdikcií mimo EÚ po celom svete v oblasti daňových záležitostí. Existujúce nástroje by sa mali využiť v plnom rozsahu a možno bude potrebné v tomto smere podniknúť ďalšie iniciatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. S cieľom prispôsobiť daňové správy členských štátov ustanoveniam tejto smernice, najmä vo vzťahu k administratívnej spolupráci uvedenej v odseku 3, im členské štáty poskytnú potrebné a primerané ľudské zdroje a technické zariadenia. Osobitná pozornosť sa venuje zabezpečovaniu odbornej prípravy pre úradníkov.

Odôvodnenie

S cieľom riešiť tieto nové požiadavky budú daňové orgány potrebovať primeraný počet zamestnancov a technologické zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. Komisia vykoná dôkladné preskúmanie s cieľom analyzovať administratívne náklady pre regionálne a miestne orgány vyplývajúce z vykonávania tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

V uvedenej správe Komisia preskúma aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu ekonomiku a zohľadní pokrok dosiahnutý v oblasti zdaňovania finančného sektora v medzinárodnom kontexte.

V uvedenej správe Komisia preskúma aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu ekonomiku. Takisto posúdi vplyv určitých ustanovení, ako je vhodný rozsah pôsobnosti DFT, možnosť rozlišovať medzi rôznymi kategóriami finančných produktov a aktív s cieľom uplatňovať vyššie sadzby po dosiahnutí určitého podielu zrušených príkazov, sadzba zdanenia a výnimka pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia podľa článku 1 ods. 2. Ak Komisia zistí, že došlo k narušeniu alebo zneužitiu, navrhne vhodné nápravné opatrenia.

 

Komisia okrem toho vykoná analýzu a podá správu o vnútroštátnom výbere daňových príjmov z DFT podľa sídla finančných inštitúcií a o tom, v akom rozsahu sa tento výber líši od rozdelenia daní založeného na základnom mieste pobytu zákazníka, t. j. v akom rozsahu sa finančnou konsolidáciou centralizujú daňové príjmy do finančných centier.

 

Komisia vo svojej správe zohľadní rôzne formy zdaňovania finančného sektora, o ktorých sa diskutuje alebo ktoré už sú zavedené, a pokrok dosiahnutý v súvislosti so zavedením širšej koncepcie DFT. Komisia v prípade potreby predloží návrhy alebo prijme opatrenia s cieľom uľahčiť konvergenciu a podporiť zavedenie celosvetovej DFT.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Impulz, pokiaľ ide o návrh Komisie o spoločnom systéme dane z finančných transakcií

Svetová finančná kríza z roku 2008 sa do reálnych ekonomík rozšírila rýchlym a náhlym spôsobom, čo vyústilo do hlbokej recesie svetového hospodárstva a malo rozsiahly vplyv na zamestnanosť. Potreba schém finančnej pomoci z verejných fondov na záchranu finančných inštitúcií, ktoré sú príliš veľké na to, aby skrachovali, značne zhoršila verejné financie a viedla k ďalšej hospodárskej recesii na celosvetovej i európskej úrovni.

V tomto kontexte sa zdôrazňujú tieto body:

– Finančný sektor, jeden z hlavných menovateľov finančnej krízy, do ktorého sa vložili značné verejné dotácie na prekonanie následkov krízy, neprispieva spravodlivým spôsobom k nákladom spôsobeným touto krízou. V čase, keď občania EÚ čelia značným zvyšovaniam priameho a nepriameho zdanenia a výrazným zníženiam platov a dôchodkov, je finančný sektor stále vo veľkej miere oslobodený od zdaňovania svojich činností a transakcií.

– Obrovský nárast finančných transakcií v posledných desiatich rokoch a presun z dlhodobých investícií na zameriavanie sa na krátkodobé ciele a vysoko špekulatívne a rizikové transakcie, najmä pri činnostiach, ako je vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT), jasne dokazuje zmenu hlavnej úlohy finančného sektora z financovania potrieb reálnej ekonomiky na činnosti, ktoré nemajú žiadny produktívny vplyv a môžu závažne narušiť trhové ceny a fungovanie vnútroštátnych hospodárstiev.

– Súčasné závažné daňové ťažkosti vo väčšine členských štátov EÚ značne bránia členským štátom a EÚ riešiť hlavné problémy budúcnosti, ako je financovanie rastu, udržateľný a sociálny rozvoj, boj proti zmene klímy a financovanie rozvojovej pomoci. Zvyšovanie sadzieb a rozsahu tradičných daňových nástrojov a ďalšie znižovania verejných výdavkov nemôžu byť dostatočným ani udržateľným riešením týchto problémov. Sú preto potrebné nástroje progresívneho zdaňovania, ktoré môžu presunúť daňové zaťaženie práce a produktívnych investícií na odvetvia s nepriaznivými negatívnymi externými vplyvmi na reálnu ekonomiku.

Vzhľadom na to má diskusia o zavedení dane z finančných transakcií (DFT) ešte väčší význam. V porovnaní s ostatnými tradičnými daňovými nástrojmi a rozličnými hospodárskymi politikami má DFT výhodu viacnásobnej funkcie:

– môže vytvárať značné nové príjmy (podľa nedávnych odhadov až 57 miliárd EUR, ak sa bude vykonávať na úrovni EÚ);

– môže presunúť zaťaženie na činnosti s negatívnymi externými vplyvmi, ako sú HFT a mimoriadne špekulatívne finančné transakcie, a tak zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie daňového zaťaženia;

– môže odradiť mimoriadne škodlivé špekulatívne transakcie, a tak prispieť spolu s primeranými systémami regulácie a dozoru k stabilizácii trhov a preorientovaniu sektora smerom k produktívnym dlhodobým investíciám.

Podľa nedávnej štúdie („Daň z finančných transakcií“ od Stephany Griffithovej Jonesovej a Avinasha Persauda) a revidovaného posúdenia vplyvu Európskej komisie sa odhaduje, že vplyv DFT na rast EÚ dosiahne pozitívnu úroveň 0,25 % prostredníctvom:

– znižovania systémových rizík a úrovne tzv. noise trading spolu s HFT, DFT môže značne prispievať k znižovaniu pravdepodobnosti krízy v budúcnosti. Keďže skutočné náklady krízy na rast sú obrovské, DFT preto môže absorbovať tieto náklady a pozitívne vplývať na dlhodobý rast EÚ;

– toho, že sa môže stať novým zdrojom financovania fiškálnej konsolidácie a kľúčových investícií do rastu a zamestnanosti;

– presunutia daňového zaťaženia na iné činnosti. Týmto spôsobom môže DFT viesť k zníženiu alebo menšiemu nárastu zdaňovania príjmov a práce, a tak podporiť spotrebu a naštartovať dopyt.

Vzhľadom na globalizovanú povahu finančného sektora a jeho služieb a s cieľom plne prevziať svoju viacnásobnú funkciu by sa mala DFT vykonávať v čo najširšom rozsahu. Z dôvodu neexistencie medzinárodnej dohody je však nutné, aby na seba vedúci hospodárski partneri sveta prevzali posilnenú úlohu. EÚ v súčasnosti predstavuje najväčší finančný trh sveta a má preto zodpovednosť urobiť prvý krok prostredníctvom koordinácie vytvorenia dobre navrhnutej a ľahko vykonateľnej DFT, ktorá bude silným impulzom v procese uzatvorenia medzinárodnej dohody.

Vo svojom uznesení o inovačnom financovaní na celosvetovej a európskej úrovni (P7_TA-PROV(2011)0080) Európsky parlament uviedol, že „EÚ by mala podporovať zavedenie DFT na globálnej úrovni; ak sa to nepodarí, EÚ by mala ako prvý krok zaviesť DFT na európskej úrovni” a vyzval Komisiu, aby „urýchlene vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni, a aby predložila konkrétne legislatívne návrhy”.

Európska komisia na to reagovala tak, že predložila svoje posúdenie vplyvu, v ktorom sa rozhodla pre realizovateľnosť zavedenia DFT v celej EÚ spolu s jej legislatívnym návrhom.

Dobre navrhnutá a ľahko vykonateľná DFT

Hlavné problémy, pokiaľ ide o zavedenie DFT v EÚ:

– vyhýbanie sa prevodu transakcií na neeurópske jurisdikcie,

– predchádzanie daňovým únikom,

– vyhýbanie sa prevodu nákladov na spotrebiteľov a občanov.

Ako pri každom daňovom nástroji mení spôsob minimalizovať daňové úniky a vyhýbanie sa plateniu neželanú činnosť zo špekulácii s vysokými výnosmi a nízkym rizikom na špekulácie s nízkymi výnosmi a vysokým rizikom. V prípade DFT to znamená miernu sadzbu dane, aby sa predchádzalo špekuláciám s nízkymi príjmami, a posilnenie závažných následkov, v prípade nedodržania pravidiel s cieľom urobiť ich riskantnými.

V rozličných jurisdikciách po celom svete je zavedených niekoľko nástrojov typu DFT, ale najmä prípad kolkovej dane (ktorú má zaplatiť protistrana transakcie pri prevode vlastníctva cenného papiera obyvateľa) je doteraz najväčším úspechom, keďže sa ukázalo, že je veľmi zložité vyhýbať sa jej, a tak sa vďaka nej tvoria značné príjmy v jurisdikciách, kde platí táto daň.

Hlavné aspekty návrhu Komisie

Európsky parlament víta rozhodnutie Komisie predložiť legislatívny návrh, ktorým sa zavádza daň z finančných transakcií a ktorý plne zohľadňuje hlavné argumenty predložené Európskym parlamentom v uznesení o inovačnom financovaní na celosvetovej a európskej úrovni (P7_TA-PROV(2011)0080).

· Rozsah pôsobnosti smernice

Návrh Komisie sa týka transakcií, pokiaľ ide o všetky rozličné typy cenných papierov (podielov, akcií, dlhopisov a z nich odvodených derivátov), ako aj všetkých typov obchodov na regulovaných alebo neregulovaných platformách. Vylúčenie primárnych trhov dlhopisov a podielov (nie z nich odvodených derivátov) umožňuje ponechať rastúce potreby na kapitál skutočného sveta nedotknuté.

Rozsah dane sa obmedzuje na finančné inštitúcie, ktoré obchodujú na svoj vlastný účet alebo na účet inej osoby. Národné centrálne banky, Európska centrálna banka a orgány vytvorené EÚ sú jediné finančné inštitúcie, ktoré sú z toho vylúčené, aby sa predchádzalo neželaným externým vplyvom na menových politikách alebo možnostiam refinancovania finančného sektora. Malo by sa však objasniť, že táto výnimka platí, pokiaľ transakcie týchto subjektov zodpovedajú ich hlavnej verejnej funkcii.

· Zásada miesta pobytu

Návrh Komisie využíva miesto pobytu protistrany transakcie, ktorá je na území členského štátu, aby tak vznikla povinnosť daň zaplatiť.

To sa týka všetkých transakcií finančných inštitúcií so sídlom v EÚ, ale nie všetkých finančných nástrojov, ktoré pochádzajú z EÚ. Takto sa zdaní transakcia finančnej inštitúcie EÚ, pokiaľ ide o neeurópske finančné nástroje s pozitívnymi účinkami, ktoré to môže mať pre trh neeurópskeho nástroja, ale to neplatí pre transakcie neeurópskych inštitúcií, pokiaľ ide o európske nástroje, čím sa teda vytvorí konkurenčná nevýhoda pre inštitúcie EÚ.

· Zásada vydania

Najlepším spôsobom, ako predchádzať právnym medzerám a vytváraniu konkurenčných nevýhod, by bolo nasledovať príklad kolkovej dane a nastoliť daň na každú transakciu na finančný nástroj vydaný subjektom na území členského štátu alebo EÚ. Hoci je to plne uplatniteľné v prípade dlhopisov a podielov, môže to vytvárať problémy v prípade derivátov, ako sú swapy, v prípade, že je zložité vymedziť vydanie.

S cieľom plne riešiť túto problematiku by bolo najlepším riešením skombinovať obe zásady a navrhnúť dodatočnú podmienku v rámci článku 3 o mieste vydania. Týmto spôsobom, pokiaľ sa splní jedna z podmienok článku 3, sa daň musí zaplatiť.

S cieľom využiť všetky výhody zásady vydania by sa malo takisto pridať spojenie platenia dane s právnou účinnosťou zmluvy ako právny dôsledok.

· Daňové sadzby

Na to, aby bola daň ľahko vykonateľná, a s cieľom vyhnúť sa narušeniam na vnútornom trhu by mali byť navrhované sadzby jednoduché na vykonávanie a mali by odrážať rozličné charakteristiky finančných nástrojov.

Návrh Komisie nastaviť minimálnu sadzbu vo výške 0,1 % pre podiely a dlhopisy a vo výške 0,01 % pre deriváty tieto zásady skutočne dodržiava. Obe sadzby sú pomerne nízke a zároveň predstavujú harmonizáciu minimálnej ochrany tým najmenej rušivým spôsobom a umožňujú flexibilitu v prípade, že členský štát považuje za vhodné prekročiť ich.

Diferenciácia medzi kategóriami aktív je oprávnená, keďže podiely a dlhopisy majú príbuznejšie trhové správanie v porovnaní s derivátmi.

V prípade derivátov je odhad ich hodnoty oveľa zložitejší, rozhodnutie zvoliť si špekulatívnu hodnotu – ktorá môže byť značne vyššia, ako je skutočná trhová hodnota derivátu – zdôvodňuje výber nižšej sadzby.

· Geografický rozsah

Prijatie smernice prostredníctvom jednomyseľnosti je najlepší spôsob, ako vykonať tento návrh s cieľom predchádzať narušeniam a pokračovať v integrácii finančných trhov v EÚ.

Napriek tomu, vzhľadom na to, že niektoré daňové nástroje typu DFT sú už zavedené alebo sa o nich v niektorých členských štátoch diskutuje, by mala EÚ urýchliť proces na odstránenie narušení v príslušných oblastiach. Ak sa teda prijatie tejto smernice nedá uskutočniť prostredníctvom pravidla jednomyseľnosti, členské štáty môžu zavádzať právne ustanovenia tejto smernice prostredníctvom pravidiel posilnenej spolupráce.

· Riadenie príjmov

Návrh Komisie nemá žiadny priamy odkaz na riadenie príjmov. V správe sa uvádza, že v legislatívnom návrhu o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020, o ktorom sa práve diskutuje, sa predpokladá, že sa z časti príjmov z DFT stanú vlastné zdroje EÚ. Príjmy z DFT by sa mohli takisto prepojiť s osobitnými politikami EÚ a verejnými statkami, napríklad s financovaním cieľov rozvojovej pomoci, bojom proti zmene klímy, udržateľným rozvojom a sociálnym zabezpečením v EÚ alebo s financovaním vnútroštátnych rozpočtov, najmä ako spôsob na podporu úsilia o finančnú konsolidáciu.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (30.3.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ricardo Cortés Lastra

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu alebo na osobitné politické účely.

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; obmedziť špekulácie, najmä na komoditných trhoch, čím by sa zmenšila volatilita cien potravín a jej vplyv na potravinovú bezpečnosť; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu alebo na osobitné politické účely, ako je financovanie verejných statkov a politík rozvoja EÚ zameraných predovšetkým na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Príjmy z DFT, ktorej cieľom je sociálnejšie a spravodlivejšie rozdelenie bohatstva, by mali rozvojovým krajinám poskytnúť dodatočné príjmy na financovanie sociálnych programov a mali by byť doplnkové k záväzkom v oblasti vnútroštátnej rozvojovej pomoci vo výške 0,7 % HND a mali by sa vyčleniť na financovanie verejných statkov, ako sú politiky Únie v oblasti rozvoja, znižovanie chudoby a boj proti zmene klímy v rozvojových krajinách. Tieto ciele by mali byť aj naďalej základnou časťou týchto nových príjmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom zamerať zdaňovanie skôr na finančný sektor ako taký než na občanov a pretože finančné inštitúcie vykonávajú prevažnú väčšinu transakcií na finančných trhoch, daň by sa mala uplatniť na tieto inštitúcie, či už obchodujú vo vlastnom mene, v mene iných osôb, na vlastný účet alebo na účet iných osôb.

(12) S cieľom zamerať zdaňovanie skôr na finančný sektor ako taký než na občanov a pretože finančné inštitúcie vykonávajú prevažnú väčšinu transakcií na finančných trhoch, daň by sa mala uplatniť na tieto inštitúcie, či už obchodujú vo vlastnom mene, v mene iných osôb, na vlastný účet alebo na účet iných osôb. Členské štáty by mali predovšetkým zaistiť, aby inštitúcie nepriamo neprenášali na svojich klientov sumu, ktorú každoročne musia odvádzať ako DFT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na to, aby sa mohli prijať podrobnejšie pravidlá s cieľom určiť, či niektoré finančné činnosti predstavujú významnú časť činnosti podniku, tak aby sa podnik mohol považovať za finančnú inštitúciu na účely tejto smernice, ako aj podrobnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu, mala by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie opatrení nevyhnutných na tento účel. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala vhodné konzultácie aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Rade.

(16) Na to, aby sa mohli prijať podrobnejšie pravidlá s cieľom určiť, či niektoré finančné činnosti predstavujú významnú časť činnosti podniku, tak aby sa podnik mohol považovať za finančnú inštitúciu na účely tejto smernice, ako aj podrobnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu, mala by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stanovenie opatrení nevyhnutných na tento účel. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala príslušné konzultácie najmä s odborníkmi, MVO a ostatnými zainteresovanými stranami. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) V prípade, že členské štáty EÚ 27 nedospejú k dohode, tie členské štáty, ktoré budú ochotné uplatňovať DFT, by mali pristúpiť k formálnemu požiadaniu o posilnenú spoluprácu podľa článku 329 ZFEÚ. Európsky parlament by mal urýchlene udeliť svoj súhlas pod podmienkou, že sa dané členské štáty zaviažu podľa článku 333 ods. 2 ZFEÚ prijať rozhodnutie, v ktorom sa ustanovuje, že budú konať v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Posilnená spolupráca

 

V prípade, že členské štáty EÚ nedospejú k dohode, tie členské štáty, ktoré budú ochotné uplatňovať DFT pristúpia k formálnemu požiadaniu o posilnenú spoluprácu podľa článku 329 ZFEÚ. Európsky parlament urýchlene udelí svoj súhlas pod podmienkou, že sa dané členské štáty zaviažu podľa článku 333 ods. 2 ZFEÚ prijať rozhodnutie, v ktorom sa ustanovuje, že budú konať v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V uvedenej správe Komisia preskúma aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu ekonomiku a zohľadní pokrok dosiahnutý v oblasti zdaňovania finančného sektora v medzinárodnom kontexte.

V uvedenej správe Komisia preskúma aspoň vplyv DFT na riadne fungovanie vnútorného trhu, finančné trhy a reálnu ekonomiku, na špekulácie s komoditami a potravinami a na boj proti daňovým rajom a zohľadní pokrok dosiahnutý v oblasti zdaňovania finančného sektora v medzinárodnom kontexte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Použitie výnosu ako vlastného zdroja pre rozpočet EÚ

 

Časť príjmov z DFT v Únii by sa mala použiť ako vlastné zdroje pre rozpočet EÚ, z ktorých značný podiel by sa mal investovať do financovania politík Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a boja proti zmene klímy v rozvojových krajinách.

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z finančných transakcií a zmena a doplnenie smernice 2008/7/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

25.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ricardo Cortés Lastra

25.1.2012

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Ricardo Cortés Lastra

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

27.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Cristian Dan Preda, Patrizia Toia


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (29.3.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

(COM(2011)0594 – C7–0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anne E. Jensen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie:

Komisia navrhla vytvoriť na úrovni EÚ daň z finančných transakcií, ktorá by sa mohla úplne alebo čiastočne použiť ako vlastný zdroj rozpočtu EÚ.

V návrhu sa stanovujú tieto minimálne sadzby dane z finančných transakcií:

· 0,1 % v súvislosti s finančnými transakciami, ktoré sa netýkajú derivátových dohôd, a

· 0,01 % v súvislosti s finančnými transakciami, ktoré sa týkajú derivátových dohôd.

Rozpočtové súvislosti a hľadiská:

V súčasnosti pochádza približne 85 % príjmov Únie z rozpočtov členských štátov, a nie z vlastných zdrojov. To je v rozpore nielen s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy(1), ale aj so znením a podstatou Rímskej zmluvy(2). Keď bolo v roku 1957 založené Európske spoločenstvo, predpokladalo sa, že zdroje založené na HND sa budú používať prechodne. Príspevky členských štátov boli síce v 70. rokoch nahradené skutočnými vlastnými zdrojmi, ale v roku 1988 sa opäť zaviedli s cieľom doplniť klesajúce príjmy z vlastných zdrojov. Je však potrebné poznamenať, že v tom období bol podiel zdrojov založených na HND na celkových príjmoch EÚ iba 10 %. Tento vývoj postupne viedol k tomu, že ťažiskom akéhokoľvek rozhodovania o rozpočte EÚ sa stala myšlienka „primeranej návratnosti“, čo vyústilo v dlhý zoznam úľav a neopodstatnených výnimiek.

Z tohto dôvodu je nevyhnutná reforma súčasného systému vlastných zdrojov, aby sa prestal používať prístup založený na „primeranej návratnosti“, aby sa EÚ poskytli stabilné a dostatočné zdroje príjmov a aby sa zároveň zabezpečilo zrušenie súčasného systému úľav a výnimiek na príjmovej strane rozpočtu EÚ.

V súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami je tiež vhodné pripomenúť, že Parlament vo viacerých uzneseniach poukázal na význam vlastných zdrojov ako nástroja, prostredníctvom ktorého by sa EÚ poskytli dostatočné finančné prostriedky na plnenie jej záväzkov a cieľov bez toho, aby bolo nutné zvyšovať rozpočet EÚ(3).

Spravodajkyňa by chcela pripomenúť, že Parlament vo svojom uznesení o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie uviedol zoznam kritérií, ktoré sa majú používať pri posudzovaní vhodnosti prípadných systémov vlastných zdrojov. Ide o tieto kritériá: dostatočnosť, stabilita, viditeľnosť a jednoduchosť, nízke prevádzkové náklady, efektívna alokácia zdrojov, vertikálna a horizontálna spravodlivosť a spravodlivé príspevky.

Súčasný návrh Komisie týkajúci sa dane z finančných transakcií spĺňa väčšinu z týchto kritérií. Ide predovšetkým o to, že táto daň by mohla predstavovať zdroj príjmov pre rozpočet EÚ (suma približne 54,2 miliardy EUR ročne by sa podľa návrhu Komisie mohla do roku 2020 využívať ako vlastný zdroj pochádzajúci z dane z finančných transakcií). Táto daň je navyše prehľadná pre investorov a subjekty na finančnom trhu, je dostatočne jednoduchá, sú s ňou spojené nízke prevádzkové náklady, ľahko sa vyberá a zabezpečuje vertikálnu a horizontálnu spravodlivosť a spravodlivé príspevky. Okrem toho by nemala pre občanov predstavovať žiadnu dodatočnú daňovú záťaž a zachovala by daňovú suverenitu členských štátov.

Je potrebné poznamenať, že daň z finančných transakcií verejne podporujú občania EÚ, ako potvrdili výsledky prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v júni 2011 a podľa ktorého túto daň podporuje 61 % obyvateľov Európy, pričom 81 % z nich si praje, aby bola zavedená v celej EÚ(4).

Používanie dane z finančných transakcií ako vlastného zdroja by si vyžiadalo jej uplatňovanie vo všetkých 27 členských štátoch.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že konečnú dohodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie 2014 – 2020 nemožno uzavrieť skôr, než sa dosiahne politická dohoda o reforme systému vlastných zdrojov, a to vzhľadom na jednotnosť a vzájomné prepojenie príjmovej a výdavkovej strany rozpočtu, a rada by v tejto súvislosti pripomenula, že prijatie vykonávacích opatrení týkajúcich sa systému vlastných zdrojov si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) S cieľom lepšie zosúladiť politické ciele Únie a rozpočet EÚ by sa finančné prostriedky získané výberom dane z finančných transakcií mali úplne alebo aspoň čiastočne využívať ako príjem do rozpočtu EÚ.

Odôvodnenie

Daň z finančných transakcií uplatňovaná v celej EÚ by mohla slúžiť ako nástroj na zrušenie súčasného systému úľav a výnimiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Členské štáty zabezpečia, aby bol podiel dane z finančných transakcií, ktorý sa má použiť ako vlastný zdroj Únie, prevedený do rozpočtu EÚ v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. .../2012 [o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z finančných transakcií].

Odôvodnenie

Daň z finančných transakcií uplatňovaná v celej EÚ by mohla slúžiť ako nástroj na zrušenie súčasného systému úľav a výnimiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z finančných transakcií a zmena a doplnenie smernice 2008/7/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

25.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

25.10.2011

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Anne E. Jensen

16.2.2012

 

 

 

Dátum prijatia

29.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Potito Salatto, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frédéric Daerden, Jan Mulder, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Jens Rohde

(1)

Článok 311 ods. 1 ZFEÚ: „Rozpočet je plne financovaný z vlastných zdrojov bez toho, aby boli dotknuté iné príjmy.“

(2)

Článok 201 Rímskej zmluvy: „Komisia preskúma podmienky, za ktorých môžu byť finančné príspevky členských štátov stanovené v článku 200 nahradené vlastnými zdrojmi spoločenstva, najmä príjmami zo Spoločného colného sadzobníka, keď bude zavedený s konečnou platnosťou. Na tento účel Komisia predloží návrhy Rade...“

(3)

Ide najmä o tieto uznesenia:

P6_TA(2007)0098 prijaté 29. marca 2007

P7 TA (2011)0080, prijaté 8. marca 2011

P7 TA (2010)0056, prijaté 10. marca 2010

P7 TA (2010) 0089, prijaté 25. marca 2010

P7_TA-PROV(2010)0433, prijaté 25. novembra 2010

P7_TA-PROV(2010)0475, prijaté 15. decembra 2010

P7_TA-PROV(2011)0266, prijaté 8. júna 2011

P7_TA-PROV(2011)0327, prijaté 6. júla 2011.

(4)

Eurobarometer Európskeho parlamentu (EB Parlemeter 75.2) schválený 22. júna 2011: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juin/22062011/eb752_financial_crisis_analytical_synthesis_en.pdf


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (20.3.2012)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES

(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie týkajúci sa dane z finančných transakcií je odpoveďou na opakované výzvy z celej Európskej únie, aby sa finančný sektor podieľal na vyrovnaní nákladov na pokračujúcu krízu. Spravodajca víta tento návrh, ktorý tiež prichádza po tom, ako Európsky parlament vyzýval k činnosti v tejto oblasti.

Daň z finančných transakcií je vymedzená ako znak jednotného trhu. Európsky právny rámec sleduje pri takejto dani z finančných transakcií dvojitý cieľ: na jednej strane to je spravodlivosť, keďže na rozdiel od iných ekonomických transakcií finančné transakcie zostávajú vo veľkej miere nezdanené, a na druhej strane to je harmonizácia, pretože je potrebný jednotný európsky prístup k zdaňovaniu finančných transakcií so sadzbami, ktoré aj keď nie sú v celej EÚ identické, aspoň by mali byť porovnateľné a založené na spoločnom minimálnom základe.

Daň z finančných transakcií je tiež úzko spojená s cieľom, ktorým je v plnej miere využiť potenciál jednotného trhu v záujme opätovného dosiahnutia rastu v Európe, a tým nám umožniť, aby sme dosiahli ciele stanovené v stratégii Európa 2020. Investície do jednotného trhu sú potrebné a mali by pochádzať z európskeho zdroja financovania. Preto príjmy z dane z finančných transakcií, ktoré sa pripočítavajú do všeobecného rozpočtu Európskej únie, prispievajú k získavaniu finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na stále európske investície do hospodárskeho pokroku Únie.

Je preto zrejmé, že daň z finančných transakcií sa musí uplatňovať na území celej EÚ. EÚ má jednotný trh a má rozpočet, kým eurozóna ich nemá. Daň z finančných transakcií, ktorá prispieva do rozpočtu EÚ, a je teda nástrojom pre dynamický jednotný trh, nemôže byť ničím iným, než daňou z finančných transakcií, ktorá je vyberaná plošne v celej Únii, a teda uplatňovaná vo všetkých hlavných európskych finančných centrách. Akákoľvek výnimka z tohto pravidla by viedla k neprijateľnému narušeniu fungovania jednotného trhu.

Daň z finančných transakcií musí priniesť dostatočné príjmy, aby splnila svoju úlohu politického nástroja pri prekonávaní krízy, a jej návrh by zároveň nemal viesť k výraznému premiestňovaniu takých finančných nástrojov a inštitúcií, ktoré sú pre európsky finančný priemysel ťažiskové alebo ktoré majú osobitný rozvojový potenciál pre európske finančné centrá. Okrem toho nesmie narúšať fungovanie takých investičných prostriedkov, ktoré EÚ potrebuje na zabezpečenie hospodárskeho rozvoja a spravodlivých dôchodkových príjmov pre dôchodcov.

Preto spravodajca navrhuje, že čo sa týka sadzby zdanenia, malo by sa rozdielne zaobchádzať s investičnými fondmi, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy týkajúce sa PKIPCP, a s penzijnými fondmi, kde je vhodná znížená sadzba 0,01 %.

Štruktúrované finančné produkty, ktorým vo veľkej miere chýba transparentnosť voči všetkým stranám zainteresovaným v transakciách s nimi, a ich zneužívanie prispeli k spusteniu finančných problémov od prasknutia americkej bubliny s nehnuteľnosťami. Obchodovanie s takýmito nástrojmi je intenzívne, jeho objem je obrovský a príjmy z dane, ktoré možno následne očakávať zo zdanenia týchto nástrojov, sú významné. Ak by zdanenie viedlo k premiestneniu určitých zložiek obchodu s derivátmi, aj v kategórii vysokofrekvenčného obchodovania, takéto premiestnenie by nemalo škodlivý vplyv na rozvoj európskeho jednotného trhu v oblasti kapitálu.

Preto by mala byť na ne uplatnená základná sadzba zdanenia 0,1 %, a to je dôvod, prečo spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje uplatniť túto sadzbu na finančné transakcie týkajúce sa derivátových dohôd.

Posúdenie vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, bolo od jeho prvého predloženia Európskemu parlamentu doplnené bez toho, aby bol Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa alebo spravodajca výboru požiadaného o stanovisko upovedomený o obsahu dodatočných alebo nových zistení Komisie. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje znepokojenie nad tým, že výbor nemohol teda zvážiť obsah najnovšieho posúdenia. Je však potrebné predpokladať, že boli prehodnotené riziká premiestnenia a očakávaný vplyv dane z finančných transakcií na hospodársky rast Európskej únie, aby sa vytvoril obraz, ktorý je zjavne menej negatívny, ako je obraz utvorený na základe zverejneného posúdenia vplyvu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa primeranosť a význam dane z finančných transakcií pre splnenie cieľov jednotného trhu stáva nielen kľúčovou zložkou tohto stanoviska, ale aj stanoviska Európskeho parlamentu ako celku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu alebo na osobitné politické účely.

(1) Nedávna finančná kríza viedla k diskusiám na všetkých úrovniach o možnom dodatočnom zdanení finančného sektora, a najmä o dani z finančných transakcií (DFT). Tieto diskusie vychádzajú zo želania zaistiť, aby finančný sektor prispieval na krytie nákladov spôsobených krízou a aby bol v porovnaní s inými sektormi v budúcnosti spravodlivým spôsobom zdanený; odradiť finančné inštitúcie od príliš riskantných činností; doplniť regulačné opatrenia zamerané na zamedzenie budúcim krízam a získať dodatočné príjmy do všeobecného rozpočtu alebo na osobitné ciele politík zamerané na hospodársky rast.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Zavedenie vyváženej a účinnej DFT v Európskej únii by malo posilniť medzinárodné úsilie presadzovať prijatie obdobných nástrojov na celosvetovej úrovni. Preto by Únia mala v tomto smere prevziať vedúcu úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabrániť narušeniam prostredníctvom opatrení jednostranne prijatých členskými štátmi berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny príslušných finančných transakcií, a tým zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu je dôležité, aby sa základné črty DFT v členských štátoch harmonizovali na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu k daňovej arbitráži v Únii a narušeniu rozdelenia medzi finančnými trhmi v EÚ, ako aj možnosti dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

(2) S cieľom zabrániť narušeniam prostredníctvom opatrení jednostranne prijatých členskými štátmi a berúc do úvahy mimoriadne vysokú mobilitu väčšiny relevantných finančných transakcií, a tým zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj väčšiu solidaritu a spravodlivosť a vyhnúť sa narúšaniu hospodárskej súťaže, je dôležité, aby sa základné črty DFT v členských štátoch harmonizovali na úrovni Únie. Tým by sa malo zabrániť podnecovaniu k daňovej arbitráži v Únii a narušeniu rozdelenia prostriedkov medzi finančnými trhmi v EÚ, ako aj možnosti dvojitého zdanenia alebo nezdanenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Jedným z hlavných cieľov DFT by malo byť odrádzanie od nadmerne rizikových transakcií a opätovné zapojenie sektora finančných služieb do obsluhy výrobných odvetví hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2b) DFT by mala zohľadňovať tieto zásady:

 

– zásadu denominácie: daň sa uplatňuje na všetky nástroje denominované v eurách alebo v mene jedného z členských štátov EÚ;

 

– zásadu obchodovania: daň sa uplatňuje na finančné transakcie odvodené od akýchkoľvek aktív, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trhu v Únii; a

 

– zásadu sprostredkovania: daň sa uplatňuje na všetky finančné transakcie, pri ktorých osoba s pobytom v Únii vystupuje ako sprostredkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vymedzenie finančných nástrojov v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/22/EHS (MiFID) , zahŕňa podiely v podnikoch kolektívneho investovania. To znamená, že akcie a podiely podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), a alternatívne investičné fondy (AIF) vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 sú finančné nástroje. Preto upisovanie a vyplatenie týchto nástrojov sú transakcie, ktoré by mali podliehať DFT.

(4) Vymedzenie finančných nástrojov v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/22/EHS (MiFID), zahŕňa podiely v podnikoch kolektívneho investovania. To znamená, že akcie a podiely podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v zmysle článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), a alternatívne investičné fondy (AIF) vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 sú finančné nástroje. Preto upisovanie a vyplatenie týchto nástrojov sú transakcie, ktoré by mali podliehať DFT. Osobitná povaha PKIPCP a význam, ktorý predstavujú pre plnú mobilizáciu potenciálu vnútorného trhu, sú však dôvodom, aby bola na ne uplatnená nižšia sadzba zdanenia. To isté sa musí uplatniť na dôchodkové fondy alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ako sú vymedzené v článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia1.

 

__________

 

1. Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V záujme zásady rovnakého zaobchádzania by sa mala uplatňovať jednotná sadzba dane v rámci každej kategórie transakcií, a to v obchode s finančnými nástrojmi okrem derivátov na jednej strane a pri nákupe/predaji, prevode, uzatváraní a úprave derivátových dohôd na druhej strane.

(11) V záujme obmedzenia príliš riskantných finančných aktivít, a teda predchádzania budúcim krízam by sa na finančné produkty s osobitne vysokým rizikom mala uplatňovať vyššia sadzba dane než na menej špekulatívne produkty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Z dôvodu vysokej mobility finančných transakcií a s cieľom pomôcť zmierniť potenciálne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam by sa DFT mala uplatňovať na základe zásady miesta pobytu.

(13) Z dôvodu vysokej mobility finančných transakcií a s cieľom pomôcť zmierniť potenciálne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam by sa DFT mala uplatňovať na základe zásady miesta pobytu, ako aj zásady vydania a zásady vlastníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na dosiahnutie cieľa harmonizácie tejto smernice by sa minimálne daňové sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni. Zároveň musia byť dostatočne nízke na to, aby sa minimalizovali riziká premiestnenia.

(14) Na dosiahnutie harmonizačného cieľa tejto smernice by sa minimálne daňové sadzby mali stanoviť na dostatočne vysokej úrovni, aby finančný sektor primerane prispel na náklady súvisiace s hospodárskou krízou, čím sa podporí reálna ekonomika v členských štátoch. Zároveň, kým sa zavedie jednotný globálny režim DFT, musia byť tieto sadzby dostatočne nízke na to, aby sa minimalizovali riziká premiestnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) 29. júna 2011 Komisia prijala návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie s cieľom nahradiť súčasný systém financovania rozpočtu Únie novým systémom, ktorý plne využije možnosti zavedené Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Tento návrh vymedzil DFT ako možný nový vlastný zdroj na účely všeobecného rozpočtu Únie. DFT by umožnila, aby sa dodatočné rozpočtové príjmy mobilizovali na politiky podpory rastu zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii Európa 2020, a posilnila by potenciál vnútorného trhu. Komisia prijala dňa 9. novembra 2011 zmenený a doplnený návrh, ktorým spresnila a doplnila návrh z 29. júna, zabezpečila súlad s touto smernicou a vysvetlila, akým spôsobom bude daň z finančných transakcií slúžiť ako zdroj všeobecného rozpočtu EÚ.

Odôvodnenie

Príjmy z európskej dane z finančných transakcií musia plynúť do všeobecného rozpočtu EÚ, pretože tvoria logické vlastné zdroje a tiež preto, že pri uplatňovaní cielenej investičnej politiky možno použiť vytvorený zisk na podporu budovania jednotného trhu a na dosahovanie cieľov stratégie rastu Európa 2020. Komisia plánuje predložiť návrh, ktorý otvorí cestu takejto úprave. Smernica musí preto obsahovať výslovný odkaz na pripisovanie príjmov z DFT do všeobecného rozpočtu EÚ a na spojenie s návrhom na vlastné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Pripisovanie daňových príjmov do rozpočtu Európskej únie. Daňové príjmy z DFT plynú do všeobecného rozpočtu Európskej únie, aby mohla dosiahnuť svoje strategické ciele. Diskusia o ich zahrnutí do všeobecného rozpočtu by sa mala uskutočniť v inom kontexte, najmä v kontexte návrhu viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Táto smernica musí nadobudnúť účinnosť veľmi rýchlo a koordinovane s ďalšími snahami o reguláciu finančných trhov, musí zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a vytvoriť právnu istotu. Transpozícia tejto smernice by sa preto mala uskutočniť do konca roka 2012.

Odôvodnenie

Berúc do úvahy, že daň z finančných transakcií sa musí vnímať ako súčasť politickej snahy o reguláciu finančných trhov, prekonanie krízy a zvýšenie dynamiky jednotného trhu s cieľom podporiť rast reálnej ekonomiky, je potrebné, aby bola vyberaná čo najskôr. Je to nevyhnutné aj z toho dôvodu, aby sa dosiahla právna istota, predovšetkým preto, že jednotlivé členské štáty zvažujú jednostranne zaviesť podobné nástroje. Smernica by sa preto mala transponovať do konca roka 2012 a účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18b) Komisia by mala mať možnosť túto smernicu preskúmať a navrhnúť jej nahradenie nariadením, predovšetkým ak sa zdá, že nariadením by sa skôr dosiahli ciele v oblasti vnútorného trhu a harmonizácie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Táto smernica sa vzťahuje na všetky finančné transakcie za predpokladu, že aspoň jedna strana transakcie má sídlo v členskom štáte a že finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu je stranou transakcie, ktorá koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby alebo ktorá koná v mene strany transakcie.

2. Táto smernica sa vzťahuje na všetky finančné transakcie vrátane spotových menových transakcií a životného poistenia, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

 

a) aspoň jedna strana transakcie má sídlo v členskom štáte a finančná inštitúcia so sídlom na území členského štátu je stranou transakcie, pričom koná na vlastný účet alebo na účet inej osoby alebo koná v mene strany transakcie;

 

b) nástroj, ktorý je predmetom transakcie, bol vydaný subjektmi so sídlom v Únii.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby návrh zahŕňal aj zásadu vydania cenných papierov, ktorá zmenšuje riziká vynechania hospodárskych činností a zabraňuje znevýhodňovaniu finančných inštitúcií oproti externým inštitúciám, pokiaľ ide o obchodovanie s nástrojmi vydanými v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) transakcie s centrálnymi bankami členských štátov.

d) transakcie s centrálnymi bankami členských štátov, regionálnymi či miestnymi orgánmi, alebo inými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) je stranou finančnej transakcie v súvislosti s finančným nástrojom vydaným na území členského štátu alebo Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Zásada vydania

 

1. Na účely tejto smernice sa finančný nástroj považuje za vydaný na území členského štátu alebo Únie v prípade, že ho vydala právnická osoba, ktorá je registrovaná v členskom štáte.

 

2. V prípade derivátovej dohody je podmienka vydania na území členského štátu alebo Únie splnená v prípade, že referenčný alebo podkladový nástroj vydala právnická osoba, ktorá je registrovaná v členskom štáte.

 

3. V prípade štruktúrovaného nástroja je podmienka vydania na území členského štátu alebo Únie splnená v prípade, že štruktúrovaný nástroj vychádza zo značného podielu na aktívach alebo finančných nástrojoch a derivátoch vzťahujúcich sa na finančné nástroje vydané právnickou osobou, ktorá je registrovaná v členskom štáte, alebo že je takýmto podielom zaistený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto sadzby nesmú byť nižšie ako:

Tieto sadzby nesmú byť nižšie ako:

a) 0,1 % v súvislosti s finančnými transakciami uvedenými v článku 5;

a) 0,1 % v súvislosti s finančnými transakciami uvedenými v článku 5;

 

i. na finančné transakcie spojené s akciami a podielmi podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)1 sa uplatňuje sadzba, ktorá nie je nižšia než 0,05 %;

 

ii. na finančné transakcie spojené s akciami a podielmi dôchodkového fondu alebo inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia vymedzenej v článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES sa uplatňuje sadzba, ktorá nie je nižšia než 0,05 %;

b) 0,01 % v súvislosti s finančnými transakciami uvedenými v článku 6.

b) 0,05 % v súvislosti s finančnými transakciami uvedenými v článku 6.

 

____________

 

1 Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Všetky strany transakcie vrátane osôb, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, sa stávajú spoločne a nerozdielne zodpovedné za platbu dane splatnej finančnou inštitúciou na účet uvedenej transakcie v prípade, že finančná inštitúcia nesplatila ňou splatnú daň v lehote stanovenej v článku 10 ods. 4.

3. Všetky strany transakcie s výnimkou osôb, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, sa stávajú spoločne a nerozdielne zodpovedné za platbu dane splatnej finančnou inštitúciou na základe uvedenej transakcie v prípade, že finančná inštitúcia nesplatila ňou splatnú daň v lehote stanovenej v článku 10 ods. 4.

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je vyňať osoby a nefinančné inštitúcie z platenia a účinkov daní. Nebudú teda zodpovedné za platenie daní v prípade nezrovnalostí, ktoré sa pripisujú druhej strane zapojenej do transakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Finančná transakcia, v rámci ktorej sa nevybrala žiadna DFT, sa považuje za právne neúčinnú a nemá za následok prevod právneho titulu k podkladovému aktívu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Pripisovanie daňových príjmov do rozpočtu Európskej únie

 

Príjmy z DFT plynú do všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Odôvodnenie

Príjmy z európskej dane z finančných transakcií musia plynúť do všeobecného rozpočtu EÚ, pretože tvoria logické vlastné zdroje a tiež preto, že pri uplatňovaní cielenej investičnej politiky možno použiť vytvorený zisk na podporu budovania jednotného trhu a na dosahovanie cieľov stratégie rastu Európa 2020. Komisia plánuje predložiť návrh, ktorý otvorí cestu takejto úprave. Smernica musí preto obsahovať výslovný odkaz na pripisovanie príjmov z DFT do všeobecného rozpočtu EÚ a na spojenie s návrhom na vlastné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia raz za päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Komisia každých päť rokov a prvý raz do 31. decembra 2016 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej zmenu a doplnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prvej správe podľa prvého odseku sa Komisia tiež zaoberá uskutočniteľnosťou nahradenia tejto smernice nariadením o jednotnom systéme DFT vrátane zavedenia jednotného súboru pevných sadzieb dane pre každú kategóriu finančných transakcií v celej Únii.

Odôvodnenie

Keďže zavedenie európskej dane z finančných transakcií má jasný cieľ harmonizácie v rámci jednotného trhu, logickou otázkou je, či by vhodným právnym nástrojom na zavedenie tejto dane nebolo skôr nariadenie ako smernica. Nariadenie by mohlo stanoviť jednotnú sadzbu zdanenia pre každú kategóriu finančných transakcií v celej Únii a zaviesť technické pravidlá na pripisovanie príjmov z DFT do všeobecného rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2013 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. decembra 2012 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 1. januára 2013.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Odôvodnenie

Berúc do úvahy, že daň z finančných transakcií sa musí vnímať ako súčasť politickej snahy o reguláciu finančných trhov, prekonanie krízy a zvýšenie dynamiky jednotného trhu s cieľom podporiť rast reálnej ekonomiky, je potrebné, aby bola vyberaná čo najskôr. Je to nevyhnutné aj z toho dôvodu, aby sa dosiahla právna istota, predovšetkým preto, že jednotlivé členské štáty zvažujú jednostranne zaviesť podobné nástroje. Smernica by sa preto mala transponovať do konca roka 2012 a účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2013. Tento PDN prispôsobuje návrh Komisie spoločnému politickému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom, ktoré bolo prijaté v novembri 2011.

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z finančných transakcií a zmena a doplnenie smernice 2008/7/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

25.10.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

25.10.2011

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Frank Engel

17.10.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2012

29.2.2012

 

 

Dátum prijatia

20.3.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

28

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Gino Trematerra, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Simon Busuttil, Nessa Childers, Marielle Gallo, Morten Løkkegaard, Konstantinos Poupakis, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z finančných transakcií a zmena a doplnenie smernice 2008/7/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.10.2011

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

25.10.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

25.10.2011

BUDG

25.10.2011

IMCO

25.10.2011

JURI

25.10.2011

Bez predloženia stanoviska

dátum rozhodnutia

JURI

21.11.2011

 

 

 

Spravodajkyňa

dátum menovania

Anni Podimata

25.10.2011

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.1.2012

29.2.2012

26.3.2012

 

Dátum prijatia

25.4.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

32

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Robert Goebbels, Thomas Händel, Sophia in ‘t Veld, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Jaroslav Paška

Dátum predloženia

3.5.2012

Posledná úprava: 11. mája 2012Právne oznámenie