Postup : 2009/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0184/2010

Predkladané texty :

A7-0184/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0423

SPRÁVA     ***I
PDF 250kWORD 300k
7. júna 2010
PE 439.126v02-00 A7-0184/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

(KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

(KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0541),

–   so zreteľom na článok 37 a článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0272/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 43 ods. 2 a článok 349 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0184/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 a článok 299 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

Odôvodnenie

V súlade so stanoviskom, ktoré predložil Výbor pre právne veci podľa článku 37 Rokovacieho poriadku EP, sa spravodajca nazdáva, že príslušným právnym základom je iba článok 43, ods. 2 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o indikatívne usmernenia uvedené v článku 6, postupy a minimálne prvky, ktorými sa má zaoberať hodnotenie environmentálnych rizík v súlade s článkom 9, karanténne podmienky podľa článku 15, zoznam druhov podľa článku 2 ods. 5 uvedený v prílohách I, II, III a IV, a na účel spresnenia podmienok nevyhnutných na pridávanie druhov do prílohy IV, v súlade s článkom 24 ods. 2. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 2 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zostavia zoznam uzavretých akvakultúrnych zariadení na svojom území, ktoré sú v súlade s vymedzením tohto pojmu v článku 3 ods. 3, a budú ho pravidelne aktualizovať. Tento zoznam sa uverejní na webovej stránke zriadenej v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 535/2008.

Členské štáty zostavia zoznam uzavretých akvakultúrnych zariadení na svojom území, ktoré sú v súlade s vymedzením tohto pojmu v článku 3 ods. 3, a budú ho pravidelne aktualizovať. Tento zoznam sa uverejní na webovej stránke zriadenej v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 535/2008 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom návrhu neustanovuje žiadnu lehotu na uverejnenie zoznamu. Bolo by však vhodné, ak nie zásadné, túto lehotu spresniť. Lehota šiestich mesiacov, ktorú navrhuje Rada, sa zdá byť primeraná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 3 – bod 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. „uzavreté akvakultúrne zariadenie“ je zariadenie,

3. „uzavreté akvakultúrne zariadenie“ je zariadenie umiestnené na súši,

Odôvodnenie

Aby sa predišlo prípadným nejasnostiam pri uplatňovaní nariadenia, malo by sa ozrejmiť, že ak majú byť uzavreté akvakultúrne zariadenia za také považované, musia byť umiestnené na súši (v súlade s vymedzením pojmu stanoveným v projekte IMPASSE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 3 – bod 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) kde akvakultúra prebieha vo vodnom prostredí, v ktorom recirkuluje voda a z ktorého sa voda nijako nevypúšťa do otvorených vôd bez toho, aby bola predtým analyzovaná, prefiltrovaná alebo perkolovaná a upravená s cieľom zabrániť vypúšťaniu tuhého odpadu do vodného prostredia a úniku chovaných druhov a necieľových druhov zo zariadenia, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať

a) kde akvakultúra prebieha vo vodnom prostredí, v ktorom recirkuluje voda a z ktorého sa voda nijako nevypúšťa do otvorených vôd bez toho, aby bola predtým analyzovaná a prefiltrovaná alebo perkolovaná a upravená s cieľom zabrániť vypúšťaniu tuhého odpadu do vodného prostredia a úniku chovaných druhov a necieľových druhov zo zariadenia, ktoré by mohli prežiť a následne sa rozmnožovať

Odôvodnenie

Doplnenie spojky „a“ s cieľom viac objasniť rôzne povinné etapy procesu čistenia vody. Je to aj v súlade s návrhom pozície Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 3 – bod 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ktoré zabraňuje prevádzkovým stratám v dôsledku environmentálnych faktorov, akými sú záplavy, dravce (napr. vtáky), krádeží a vandalizmu a ktoré zaisťuje vhodnú likvidáciu mŕtvych organizmov.

b) ktoré zabraňuje stratám chovaných druhov alebo biologického materiálu vrátane patogénov v dôsledku faktorov, akými sú záplavy – z tohto dôvodu sa zariadenie musí nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného mora – a dravce (napr. vtáky), a primeraným spôsobom zamedzuje stratám v dôsledku krádeží a vandalizmu, pričom zabezpečuje vhodnú likvidáciu mŕtvych organizmov;

Odôvodnenie

V texte by sa mali špecifikovať oba druhy strát, ku ktorým by mohlo dôjsť, a charakter potenciálnych prispievajúcich faktorov. Bolo by navyše mimoriadne ťažké poskytnúť spoľahlivú záruku ochrany proti krádeži a vandalizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 4 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) K článku 4 sa pridáva tento odsek:

 

„Za monitorovanie a dohľad sú zodpovedné príslušné orgány v členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňajú požiadavky uvedené v bode 3 článku 3 a že doprava do týchto zariadení a z nich sa uskutočňuje za podmienok, ktorými sa zabraňuje úniku cudzích alebo necieľových druhov.“

Odôvodnenie

Uľahčenie procesu zavádzania cudzích druhov musia sprevádzať potrebné opatrenia dohľadu nad zariadeniami zo strany príslušných orgánov členského štátu. Cieľom je totiž zabezpečiť skutočné splnenie všetkých technických požiadaviek, ktoré predložili odborníci (najmä v súvislosti s projektom IMPASSE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade bežných introdukcií sa vypustenie vodných organizmov do akvakultúrnych zariadení povoľuje bez karantény alebo pilotného vypustenia, ak príslušný orgán na základe konkrétneho odporúčania poradného výboru vo výnimočných prípadoch nerozhodne inak. Presuny z uzavretých do otvorených akvakultúrnych zariadení sa nepovažujú za bežné.

V prípade bežných introdukcií sa vypustenie vodných organizmov do akvakultúrnych zariadení povoľuje bez karantény alebo pilotného vypustenia, ak príslušný orgán na základe konkrétneho odporúčania poradného výboru vo výnimočných prípadoch nerozhodne inak. Presuny z uzavretých do otvorených akvakultúrnych zariadení sa považujú za bežné alebo výnimočné presuny v súlade s ustanoveniami článkov 6 a 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

 

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 24a a za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohám I, II, III and IV k tomuto nariadeniu s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku, ako aj špecifikácie k podmienkam nevyhnutným na pridávanie druhov do prílohy IV v súlade s odsekom 2.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

b) Vkladá sa nový odsek, ktorý znie takto:

 

„1a. Komisia pri prijímaní takýchto delegovaných aktov koná v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

c) odsek 3 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový) – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24 – odsek 4 – veta 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

d) Prvá veta v odseku 4 sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby druhy pridávala do prílohy IV uplatnením postupu uvedeného v odseku 1.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 24a

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 24 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 24b neodvolá.

 

2. Hneď po prijatí delegovaného aktu oznamuje Komisia túto skutočnosť súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii zveruje za podmienok stanovených v článkoch 24b a 24c.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 24b

 

Odvolanie delegovania právomocí

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu s dostatočným predstihom pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a prípadné dôvody tohto odvolania.

 

3. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v tomto rozhodnutí uvedené. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3d (nový)

Nariadenie (ES) č. 708/2007

Článok 24c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3d) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 24c

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môže vzniesť námietku proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú námietku proti delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

 

Delegovaný akt sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak pred týmto dátumom obe inštitúcie informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.

 

3. Ak Európsky parlament či Rada vznesie k delegovanému aktu námietky, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá námietku proti delegovanému aktu vzniesla, uvedie dôvody tejto námietky.“

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad základného legislatívneho aktu s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Nejde o opodstatnene naliehavý prípad.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Zmena nariadenia navrhovaná Komisiou sa zakladá na výsledkoch projektu IMPASSE – je to koordinovaná činnosť v oblasti environmentálnych vplyvov cudzích druhov v akvakultúre. V tomto projekte sa navrhuje operatívne vymedzenie uzavretého akvakultúrneho zariadenia, ktoré by bolo podrobnejšie a vyčerpávajúcejšie v porovnaní so súčasným vymedzením a podľa ktorého „by sa riziko v súvislosti s cudzími druhmi dalo výrazne znížiť, možno až na prijateľnú úroveň, ak sa možnosti úniku cieľových a necieľových organizmov budú obmedzovať v priebehu dopravy a prostredníctvom presne stanovených protokolov v prijímajúcom zariadení.“

Vzhľadom na uvedené výsledky Komisia navrhuje, aby sa z procesu udeľovania povolení vyňali introdukcie a premiestnenia do uzavretých akvakultúrnych zariadení, čím by sa prevádzkovatelia oslobodili od tejto administratívnej formality.

Stanovisko spravodajcu

Introdukcia cudzích druhov je jedným z hlavných prvkov, ktoré prispievajú k narúšaniu ekosystémov, a popri ničení prirodzených biotopov je jednou z hlavných príčin straty biologickej diverzity na svetovej úrovni. Ako uznáva samotná Komisia, cudzie druhy sa dostávajú do pobrežných morí a vnútrozemských vôd Európy vo významnej miere vďaka „akvakultúrnym a chovateľským postupom“.

Uľahčenie procesu zavádzania cudzích druhov musí byť vykompenzované prísnym vymedzením požiadaviek, ktoré musia uzavreté akvakultúrne zariadenia spĺňať (podľa výsledkov projektu IMPASSE), ako aj potrebnou kontrolou zariadení, aby sa zabezpečilo, že budú skutočne zohľadnené a dodržané všetky technické požiadavky navrhnuté odborníkmi. To isté sa týka aj bezpečnostných opatrení pri preprave cieľových a necieľových druhov do zariadení a z nich.

Trvalo udržateľný rozvoj európskej akvakultúry si vyžaduje, aby sa výrazne podporil vedecký rozvoj a technický pokrok v oblasti chovu pôvodných druhov s cieľom umožniť diverzifikáciu potravinovej produkcie a ponuky a zvýšenie kvality a zároveň zaručiť vyššiu bezpečnosť životného prostredia. Túto legislatívnu iniciatívu by mal preto doplniť silný stimul v tejto oblasti.

V nariadení 708/2007 Rady z 11. júna 2007 sa predpokladajú rôzne ustanovenia v rámci postupu vo výboroch, ktoré sú v súčasnosti nezlučiteľné so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Spravodajca preto predkladá súbor zmien, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad medzi základným aktom a ustanoveniami novej zmluvy, najmä článkom 290 ZFEÚ. Treba opätovne zdôrazniť, že táto úprava v oblastiach, ktoré pred nadobudnutím účinnosti zmluvy neboli predmetom postupu spolurozhodovania, ako je to v prípade spoločnej rybárskej politiky, má prioritný význam, ak sa má zabezpečiť najmä to, že v opodstatnených prípadoch budú ako delegované akty vymedzené opatrenia všeobecného rozsahu, ktoré sa predtým prijímali v zmysle článkov 4 a 5 rozhodnutia 1999/468/ES Rady z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Spravodajca okrem toho v súlade so stanoviskom, ktoré v zmysle článku 37 rokovacieho poriadku vydal Výbor pre právne veci, predkladá zmenu právneho základu, ktorý navrhla Komisia. Za príslušný právny základ by sa mal považovať iba článok 43 ods. 2 ZFEÚ: nie je dôvod uplatňovať článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES (ani zodpovedajúci článok ZFEÚ, čiže článok 349).


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

vážená pani

Carmen Fraga Estévez

predsedníčka

Výbor pre rybné hospodárstvo

BRUSEL

Vec:                Stanovisko k právnemu základu využívania cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 708/2007) (KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD))

Listom z 18. marca 2010 ste v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o overenie platnosti a vhodnosti právneho základu uvedeného návrhu Komisie.

Na svojej schôdzi 28. apríla 2010 výbor preskúmal, či:

· článok 43 ods. 2 je jediným vhodným právnym základom;

· článok 43 ods. 2 a článok 349 ZFEÚ môžu byť prijaté ako spoločný právny základ pre daný legislatívny postup, keďže ustanovujú uplatňovanie rôznych legislatívnych postupov.

I. Kontext

Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (ďalej len „nariadenie“) bolo prijaté 11. júna 2007. Ustanovuje sa ním rámec, ktorým sa riadia postupy v akvakultúre v súvislosti s cudzími a lokálne sa nevyskytujúcimi druhmi s cieľom posúdiť a minimalizovať možný vplyv týchto druhov a akýchkoľvek s nimi súvisiacich necieľových druhov na vodné biotopy. V nariadení sa ustanovuje systém udeľovania povolení, ktorý sa má zriadiť na vnútroštátnej úrovni.

Podľa článku 2 ods. 7 nariadenia sa na introdukciu a premiestnenie na účely využívania v tzv. uzavretých akvakultúrnych zariadeniach možno v budúcnosti nebude na základe nových vedeckých informácií a odporúčaní vyžadovať povolenie uvedené v kapitole III tohto nariadenia.

V rámci šiesteho rámcového programu bola financovaná koordinovaná činnosť s názvom Environmentálny vplyv cudzích druhov na akvakultúru (projekt IMPASSE). Jej celkovým cieľom bolo vypracovanie usmernení týkajúcich sa ekologických postupov introdukcie a premiestnenia v rámci akvakultúry. Okrem toho sa bude venovať osobitná pozornosť posudzovaniu toho, či sa moderné uzavreté zariadenia akvakultúry na pevnine dajú považovať za biologicky bezpečné a do akej miery sa dajú na základe predpisov Spoločenstva odlišovať presuny do týchto zariadení od presunov do otvorených akvakultúrnych zariadení.

Nedávno predložená záverečná správa o projekte IMPASSE obsahuje operatívne vymedzenie pojmu „uzavreté akvakultúrne zariadenia“, ktoré je podrobnejšie a presnejšie ako súčasná definícia podľa článku 3 ods. 3 nariadenia Rady č. 708/2007.

Cieľom návrhu je vykonať potrebné technické zmeny vymedzenia pojmu „uzavreté akvakultúrne zariadenie“, aby sa introdukcie a premiestnenie na využívanie v takýchto zariadeniach vyňali z požiadavky na udelenie povolenia uvedeného v kapitole III nariadenia Rady č. 708/2007. Cieľom je odstrániť byrokraciu a zabezpečiť pritom príslušnú ochranu životného prostredia pri využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre.

II. Navrhované právne základy

Navrhované právne základy uvedeného nariadenia sú tieto:

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ

Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Tento článok je jediným právnym základom, ktorý navrhla Rada.

Článok 349 ZFEÚ

Vzhľadom na hospodársku a sociálnu štruktúru Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, Azor, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ktorá je ovplyvnená ich odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými a klimatickými podmienkami, hospodárkou závislosťou na malom množstve výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto území, Rada na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme osobitné opatrenia na stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík na uvedených územiach. Ak Rada prijíma príslušné osobitné opatrenia v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na colnú a obchodnú politiku, daňovú politiku, voľné zóny, poľnohospodársku a politiku rybného hospodárstva, na podmienky zásobovania surovinami a základným spotrebným tovarom, štátnu pomoc a podmienky prístupu k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Únie.

Rada prijme opatrenia uvedené v prvom odseku s prihliadnutím na osobitné charakteristiky a obmedzenia týchto veľmi vzdialených regiónov bez toho, aby narušila integritu a súdržnosť právneho poriadku Únie, vrátane vnútorného trhu a spoločných politík.

Ide o druhý právny základ nariadenia č. 708/2007, ktorý presadzovala Komisia.

III. Judikatúra

Podľa ustálenej judikatúry musí výber právneho základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia(1).

Opatrenie by sa v zásade malo zakladať len na jednom právnom základe. Ak z preskúmania cieľa a obsahu opatrenia Spoločenstva vyplynie, že má dvojaký účel alebo dva komponenty, ktoré prislúchajú rôznym právnym základom, a ak sa jeden z nich dá označiť za hlavný alebo prevažujúci účel alebo komponent, kým druhý je len vedľajší, opatrenie sa musí zakladať len na jednom právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo komponent(2).

Výnimočne, ak sa stanoví, že opatrenie súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo má viacero komponentov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jeden z nich nie je vo vzťahu k inému sekundárny a nepriamy, opatrenie musí byť založené na viacerých zodpovedajúcich právnych základoch, pokiaľ sú postupy uplatňované v súlade s týmito právnymi základmi navzájom zlučiteľné(3).

Uplatnenie dvojakého právneho základu je vylúčené, ak sú postupy ustanovené pre jeden alebo druhý z týchto základov nezlučiteľné (v tejto súvislosti treba poznamenať, že článok 349 ustanovuje bežnú konzultáciu s Parlamentom, no neustanovuje hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade)(4).

IV. Analýza nariadenia č. 708/2007 a návrh na zmenu a doplnenie nariadenia

Týmto nariadením sa vytvára systém, pomocou ktorého môžu byť introdukcia alebo premiestnenie cudzích alebo lokálne sa nevyskytujúcich druhov (ďalej len „cudzie druhy“) do životného prostredia Spoločenstva regulované tak, že ekonomický prínos využívania týchto druhov v akvakultúre nie je na úkor biodiverzity a iných environmentálnych statkov. Nariadenie rieši túto otázku prostredníctvom zriadenia systému povolení, ktorý ustanovuje vedecké posúdenie rizík spojených s presunom vykonaným prijímajúcim členským štátom. Ďalej predpisuje postupy pre presuny, ktoré boli povolené.

Návrh je hlavne technickou úpravou tohto systému. Poskytuje zrozumiteľnejšie vymedzenie pojmu „uzavreté akvakultúrne zariadenie“ a stanovuje výnimky, pri ktorých môžu byť cudzie druhy vysadené do týchto biologicky bezpečných zariadení bez akýchkoľvek nákladov a administratívnej záťaže spojenej so žiadosťami o udelenie povolenia.

Právne základy pôvodného nariadenia sú články zmluvy s veľmi odlišným rozsahom pôsobnosti, ktoré sa vzťahujú na spoločnú politiku v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Článok 43 ods. 2 ZFEÚ stanovuje opatrenia potrebné na zriadenie celoeurópskych spoločných trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a produktmi rybného hospodárstva Článok 349 má konkrétnejší charakter a zameriava sa výlučne na najodľahlejšie ostrovné regióny Únie, ktoré sa stretávajú s osobitnými hospodárskymi a sociálnymi problémami. Na mnohých z nich, ak nie na všetkých, žijú rôzne pôvodné druhy, čo umožňuje európskemu zákonodarcovi prispôsobiť predpisy Spoločenstva tak, aby sa mohli zohľadniť osobitné a nezvyčajné potreby týchto regiónov.

Je pozoruhodné, že nariadenie sa o najodľahlejších regiónoch zmieňuje len zbežne. Článok 2 ods. 5 stanovuje výnimku pre druhy (uvedené v prílohe 4), ktoré mohli byť v minulosti považované za cudzie, ale ktoré sa vzhľadom na obdobie svojho výskytu v Spoločenstve bez zaznamenaných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie už nepovažujú za cudzie. Článok 24 predpokladá, že v súlade s pravidlami, ktoré prijme Komisia, sa zavedie postup, prostredníctvom ktorého budú môcť členské štáty požiadať o zaradenie druhov rýb do prílohy IV. Článok 24 ods. 6 stanovuje:

Dotknuté členské štáty môžu v súvislosti s ich najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 299 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva [teraz článok 349 ZFEÚ] navrhnúť, aby sa doplnené druhy uviedli v osobitnej časti prílohy IV.

Účel tohto ustanovenia je jasný, ale iba ťažko môže ísť o „konkrétne opatrenia zamerané najmä na stanovenie podmienok uplatňovania zmlúv v týchto regiónoch“ v zmysle článku 349 ZFEÚ.

Okrem toho sa v odôvodneniach nariadenia ani v následnom pozmenenom a doplnenom nariadení neuvádza odkaz na vzdialené ostrovné regióny uvedené v článku 349. Navyše návrh Komisie nijako neodôvodňuje uplatnenie druhého právneho základu, a to ani v dôvodovej správe, ani v preambule navrhovaného pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia.

Podľa judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výberu vhodného právneho základu spočíva tento úkon v nájdení „ťažiska“ legislatívneho opatrenia. Nie je pochýb o tom, že ťažisko tohto nariadenia spočíva v oblastiach patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 43 ods. 2 ZFEÚ. Ako správne zdôraznila právna služba, „návrh sa zaoberá iba otázkami spojenými s podporou akvakultúry“.

Zmienka o vzdialených ostrovných regiónoch uvedená v článku 349 ZFEÚ je okrajová a v žiadnom prípade nie je dostatočným odôvodnením pre uplatnenie dvoch právnych základov.

V. Záver a odporúčanie

Na základe uvedeného je zrejmé, že článok 43 ods. 2 ZFEÚ je jediným vhodným právnym základom tohto návrhu.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 28. apríla 2010 jednomyseľne(5) rozhodol o tom, že odporučí, aby ste ako jediný vhodný právny základ schválili článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

S pozdravom

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Vec C-440/05, Komisia/Rada, [2007] Zb. I-9097.

(2)

Vec C-91/05, Komisia/Rada, [2008] Zb. I-3651.

(3)

Vec C-338/01, Komisia/Rada, [2004] Zb. I-4829.

(4)

Vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament a Rada, [2006] Zb. I-107.

(5)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Kurt Lechner (spravodajca), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka


POSTUP

Názov

Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre [zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 708/2007]

Referenčné čísla

KOM(2009)0541 – C7-0272/2009 – 2009/0153(COD)

Dátum predloženia v EP

15.10.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

12.11.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

12.11.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

5.11.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

João Ferreira

3.11.2009

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

28.4.2010

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.1.2010

 

 

 

Dátum prijatia

2.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Carl Haglund, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Estelle Grelier, Raül Romeva i Rueda, Antolín Sánchez Presedo

Posledná úprava: 26. augusta 2010Právne oznámenie