Postup : 2010/2001(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0284/2010

Predkladané texty :

A7-0284/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0372

SPRÁVA     
PDF 1631kWORD 2315k
11. októbra 2010
PE 448.942v03-00 A7-0284/2010(Časť 1)

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely

(12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

a opravných listoch č. 1/2011 (SEK(2010)1064, 2/2011 (SEK(2010)0000) a 3/2011 (SEK(2010)0000) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011

Časť 1: Návrh uznesenia

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyne: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska – (Oddiel III – Komisia)

Helga Trüpel – (ostatné oddiely)

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 Realizácia pilotných projektov
 Okruh 1a
 Okruh 1b
 Okruh 2
 Podpora poľnohospodárskych družstiev (05 02 17 01)
 Okruh 3a
 Hodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení v zmluvnom práve (18 06 09)
 Okruh 3b
 Systém hlásení v oblasti kultúrneho dedičstva (15 04 46)
 Okruh 4
 Podpora monitorovacích a ochranných opatrení pre plavidlá Únie prechádzajúce cez oblasti, v ktorých hrozí pirátstvo (19 06 07)
 Okruh 5
 Európske výskumné granty na cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku (16 02 05)
 Realizácia prípravných akcií
 Okruh 1a
 Erasmus pre mladých podnikateľov (02 02 03 05)
 Okruh 1b
 Podpora priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery v Európe (13 03 24)
 Okruh 2
 Klíma Karpatskej kotliny (07 03 17)
 Okruh 3b
 Erasmus pre novinárov (09 06 05)
 Okruh 4
 Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj v čiernomorskej oblasti (07 02 04)
 Okruh 5
 Program Erasmus pre verejnú správu (26 03 03)
 Príloha: Zodpovedné GR a kontaktné osoby
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 STANOVISKO Výboru pre petície
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD)) a opravných listoch č. 1/2011 (SEK(2010)1064), 2/2011 (SEK(2010)xxxx) a 3/2011 (SEK(2010)xxxx) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011 – oddiel III – Komisia(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011(5),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 27. apríla 2010 (KOM(2010)0300),

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorú Rada prijala 12. augusta 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–   so zreteľom na opravný list č. 1/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 15. septembra 2010,

–   so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A7-0284/2010),

ODDIEL III

Kľúčové otázky a priority rozpočtu na rok 2011

1.      je pevne presvedčený, že rozpočtový postup si v zmysle novej Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vyžaduje úplné zapojenie všetkých príslušných inštitúcií na vysokej politickej úrovni; zdôrazňuje, že zmierovací postup je zameraný na zosúladenie pozícií oboch zložiek rozpočtového orgánu, a že spoločný text o rozpočte na rok 2011 musia ešte schváliť obe zložky podľa svojich pravidiel a podľa článku 314 ods. 7 zmluvy;

2.      považuje písomný postup na prijatie pozície Rady za dosť nevhodný pre rozpočtový postup a za otázny z dôvodu absencie verejnej a jasnej politickej podpory takéhoto významného právneho predpisu EÚ zo strany Rady na ministerskej úrovni;

3.      navyše je dosť znepokojený tým, ako posúdiť pozíciu Rady k návrhu rozpočtu (NR) na rok 2011, pretože prijaté zníženia prostriedkov nezodpovedajú jasne definovaným cieľom, a naopak sa zdá, že sú rozdelené náhodne a radikálne v rámci celého rozpočtu; domnieva sa, že svojvoľné zníženia rozpočtových prostriedkov nie sú v súlade so zásadou riadneho rozpočtového hospodárenia;

4.      domnieva sa, že vstup ZFEÚ do platnosti, ktorým sa posilňujú politiky EÚ a vytvárajú sa nové oblasti kompetencií (najmä Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, konkurencieschopnosť a inovácia, vesmír, cestovný ruch, boj proti zmene klímy, sociálna politika, energetická politika, spravodlivosť a vnútorné záležitosti), znamená „lisabonizáciu“ rozpočtu a preto si vyžaduje, aby boli obe zložky rozpočtového orgánu koherentné a jednotné, pokiaľ ide o zvýšené finančné kapacity;

5.      pripomína, že napriek nadväzujúcim zmenám zmlúv a zvýšeným zodpovednostiam presunutým na úroveň Únie tvorí rozpočet EÚ skromné 1 % z HND; preto odmieta výrazné zníženia, ktoré prijala Rada;

6.      chápe obavy vyjadrené niektorými delegáciami v Rade, že tlaky na rozpočty členských štátov sú obzvlášť silné v prípade rozpočtového roku 2011 a že o to viac sú potrebné úspory, no napriek tomu sa domnieva, že svojvoľné zníženia platobných rozpočtových prostriedkov nie sú v súlade so zásadou riadneho rozpočtového hospodárenia, a okrem toho sa domnieva, že svojvoľné zníženia viazaných rozpočtových prostriedkov ohrozujú vykonávanie už schválených politík a programov Únie;

7.      pripomína ešte raz, že rozpočet EÚ by sa v žiadnom prípade nemal vnímať a hodnotiť ako jednoduchá finančná položka pridaná ako záťaž k národným rozpočtom, ale má sa naopak považovať za príležitosť na rozbehnutie takých iniciatív a investícií, ktoré sú v záujme EÚ ako celku a vytvárajú pre ňu pridanú hodnotu, pričom o väčšine z nich spolurozhoduje Európsky parlament a Rada, čím sú legitímne aj na vnútroštátnej úrovni; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vymedzili primeraný mechanizmus na posúdenie a zhodnotenie „nákladov neexistujúcej Európy“, čo by zvýraznilo úspory pre vnútroštátne rozpočty vďaka združeniu prostriedkov;

8.      opätovne zdôrazňuje, že komplementárny charakter rozpočtu EÚ k vnútroštátnym rozpočtom a podnet, ktorý vytvára, by nemal byť prerušovaný a obmedzovaný svojvoľnými zníženiami prostriedkov, ktoré predstavujú zanedbateľný podiel (menej ako 0,02 %) zo súhrnu rozpočtu 27 členských štátov;

9.      Pripomína, že politiky súvisiace s mládežou, vzdelávaním a mobilitou označil Európsky parlament za jednu z najdôležitejších priorít rozpočtu na rok 2011, okrem iného spomenutú v uznesení Európskeho parlamentu o mandáte na trialóg, schválenom v júni 2010, pretože predstavujú zásadnú a potrebnú súčasť stratégie EÚ pre hospodársku obnovu a stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že navrhovaný nárast rozpočtových prostriedkov pre vybraný počet rozpočtových riadkov slúži krátkodobým i dlhodobým stratégiám pre budúcnosť EÚ;

10.    opakuje svoje pevné presvedčenie, že vzhľadom na nedostatok prostriedkov a globálny hospodársky pokles by sa financovanie politík EÚ malo dôkladne monitorovať s cieľom predchádzať akýmkoľvek výdavkom, ktoré nie sú podložené jasným a identifikovateľným cieľom, pričom treba mať na pamäti európsku pridanú hodnotu rozpočtu EÚ, keďže je vyjadrením solidarity a efektívnosti spájaním finančných prostriedkov, ktoré by inak boli roztrúsené na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje zároveň, že prevažná väčšina výdavkov rozpočtu EÚ podporuje dlhodobé investície potrebné na podnietenie hospodárskeho rastu EÚ;

11.    upozorňuje, že rezervy vyplývajúce z viacročného finančného rámca (VFR) neposkytujú skutočný priestor na manévrovanie, najmä v podokruhoch 1a, 3b a v okruhu 4, a znižujú schopnosť EÚ reagovať na politické zmeny a nepredvídané potreby pri zachovaní vlastných priorít; zdôrazňuje, že rozsah výziev, ktorým čelí EÚ, si vyžaduje prostriedky vysoko nad rámec súčasných stropov viacročného finančného rámca; v tejto súvislosti pripomína, že je absolútne potrebné zásadné preskúmanie rozpočtu a ukázalo sa, že okamžitá revízia stropov súčasného VFR, ako aj niektorých ustanovení Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom rozpočtovom hospodárení je nevyhnutá z dôvodu viacerých výziev a nových priorít, ktoré vyšli najavo;

12.    naliehavo žiada Radu, aby plne zohľadnila jasné podmienky, ktoré sú stanovené v jeho uznesení z 22. septembra 2010 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 ((KOM(2010)00722010/0048(APP)) (6), na základe ktorých Európsky parlament dá svoj súhlas s novým nariadením o VFR, ako sa stanovuje v ZFEÚ;

13.    pripomína, že financovanie jeho priorít a nových politík vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti zmluvy nebolo možné z dôvodu stropov VFR; zdôrazňuje, že za cenu veľkých kompromisov navrhol financovanie týchto politík v rámci stropov s cieľom uľahčiť rokovania v rámci zmierovacieho výboru; poukazuje však na to, že to možno zabezpečiť len prostredníctvom zníženia rozpočtových prostriedkov v iných, špecifických a starostlivo vybraných rozpočtových riadkoch;

14.    pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, odmieta považovať celkovú sumu pozície Rady za konečný cieľ, ku ktorému sa došlo prostredníctvom znižovania alebo zvyšovania výdavkov v určitých rozpočtových riadkoch bez hĺbkového posúdenia skutočných potrieb;

15.    pripomína, že tieto kroky Rady môžu mať vplyv na mieru plnenia záväzkov v rovnakom roku tým, že spomalia tempo podpisovania nových zmlúv, najmä v poslednom štvrťroku, čím sa naruší viacročný životný cyklus programov EÚ;

16.    zastáva všeobecný názor, že administratívne výdavky podporujúce programy EÚ by sa nemali znižovať, a to z dôvodu zaručenia rýchlej realizácie týchto programov, ako aj ich kvality a adekvátneho monitorovania; preto obnovuje všetky hodnoty, ktoré Rada znížila v prípade riadkov určených na administratívne riadenie týchto programov;

K podokruhu 1a

17.    pripomína, že horizontálne priority EP pre rozpočet na rok 2011 – mládež, vzdelanie a mobilita – si vyžadujú v rámci rôznych politík medziodvetvové cielené investície ako prostriedok na podporu rastu a rozvoja EÚ; vyjadruje preto vôľu zvýšiť rozpočtové prostriedky na všetky programy týkajúce sa týchto priorít, a síce na programy Celoživotné vzdelávanie, Ľudia a Erasmus Mundus;

18.    domnieva sa, že najmä pracovná mobilita mládeže je kľúčovým nástrojom na zaistenie rozvoja konkurencieschopného a dynamického trhu práce v Európe a ako taká sa musí podporiť; podporuje preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Európsku službu zamestnanosti a výrazne podporuje v tejto súvislosti spustenie prípravnej akcie „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, ktorej cieľom je pomôcť mladým ľuďom vstúpiť na trh práce alebo získať prístup k špecializovaným pracovným miestam v inom členskom štáte EÚ, ako prvý krok smerom k osobitnému neakademickému programu mobility mládeže;

19.    uznáva pridanú hodnotu, ktorú predstavuje výskum financovaný EÚ, ktorý dodáva impulz jednotlivým národným snahám a investíciám v oblasti výskumu, najmä výskum týkajúci sa energetiky vrátane oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú MSP v európskom raste a miere zamestnanosti; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje svoju podporu rámcovému programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, a najmä programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a programu Inteligentná energia, a to prostredníctvom zvýšenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo vybranom počte riadkov; pripomína, že by sa malo zaručiť hladké vykonávanie programov výskumu a vývoja s cieľom zabrániť presunu rozpočtových prostriedkov na konci rozpočtového obdobia mimo ich určeného využitia;

20.    vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad nedostatočnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na financovanie hlavných politík v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, a nad zhoršovaním situácie z dôvodu pripravovaného financovania stratégie Európa 2020; pripomína, že investície do politík ako vzdelávanie, výskum, inovácie, doprava (najmä TEN-T) a cestovný ruch zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore rastu a zamestnanosti;

21.    vyjadruje presvedčenie, že je nanajvýš dôležité, aby novozaložené európske finančné orgány boli od začiatku riadne a dostatočne financované, čo im umožní prispievať ku stabilite európskeho a medzinárodného finančného systému;

22.    vyjadruje presvedčenie, že financovanie Európskeho spoločného podniku pre ITER (Euratom) by sa malo prehodnotiť vzhľadom na návrh Komisie o financovaní projektu ITER na roky 2012 a 2013; nie je pripravený schváliť presun prostriedkov v rámci existujúceho 7. rámcového programu na výskum s cieľom financovať rastúce finančné potreby, ktoré už nezodpovedajú pôvodnému návrhu; domnieva sa preto, že vzhľadom na oneskorenia vo vykonávaní a s cieľom začať rokovania s Radou o budúcom financovaní ITER je najvhodnejšou možnosťou v rámci rozpočtu zníženie o 47 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v riadku 08 20 02;

23.    podporuje návrh Komisie zaviesť platobné rozpočtové prostriedky v rámci položky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom zjednodušiť finančné postupy súvisiace so žiadosťami schválenými dvoma zložkami rozpočtového orgánu; preto obnovuje štandardnú hodnotu, pričom pripomína, že môže byť nedostačujúca pre potreby v roku 2011;

24     vyjadruje presvedčenie, že je potrebný strategický výhľad v súvislosti s európskou energetickou situáciou; poznamenáva, že Komisia vytvorila strategický plán energetických technológií (SET), ktorý sa stále nachádza v nejasných finančných podmienkach; vytvoril preto riadky p.m. pre rôzne oblasti plánu SET, ktorý by mal čoskoro začať fungovať;

K podokruhu 1b

25.    konštatuje, že pozícia Rady nemení návrh Komisie, pokiaľ ide o záväzky, a zdôrazňuje, že táto pozícia k viazaným rozpočtovým prostriedkom je plne v súlade s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo VFR pri zohľadnení technických úprav finančného rámca na rok 2011, ako sa stanovuje v bode 17 medziinštitucionálnej dohody (MID) zo 17. júna 2011;

26.    vyjadruje hlboké poľutovanie nad reštriktívnym prístupom Rady k platbám, ktoré boli znížené o 1 075 miliónov EUR (z toho polovica na dokončenie programového obdobia 2006 – 2010) v porovnaní s odhadmi Komisie pre potreby platieb na rok 2011; zdôrazňuje, že odhady už boli zo strany Európskeho parlamentu posúdené ako pravdepodobne podhodnotené a že prístup Rady môže ohroziť potrebné napredovanie v realizácii programov po ich pomalom štarte na začiatku obdobia rokov 2007 – 2013, ako aj nedávne legislatívne úpravy dohodnuté medzi Európskym parlamentom a Radou v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy;

27.    obnovuje preto hodnoty platobných rozpočtových prostriedkov znížené Radou na úroveň NR, pričom sa opiera o svoje pôvodné stanovisko, že Komisia a Rada by mali predložiť a urýchlene prijať opravný rozpočet, ak dôjde k tomu, že platobné rozpočtové prostriedky nebudú dostatočné na pokrytie potrieb; víta vyhlásenie Rady v tejto súvislosti;

28.    pripomína, že v akčnom pláne stratégie EÚ pre región Baltského mora sa uvádza, že navrhované opatrenia by sa mali v čo najväčšej miere financovať z existujúcich zdrojov vrátane štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; zdôrazňuje, že v záveroch Rady týkajúcich sa stratégie EÚ pre región Baltského mora sa uvádza, že stratégia sa opiera o efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov a fondov EÚ, ako aj iných existujúcich zdrojov a finančných nástrojov; zdôrazňuje, že tejto stratégii treba priznať primeraný význam a vyčleniť na ňu primerané finančné prostriedky;

K okruhu 2

29.    zdôrazňuje, že prvoradým cieľom SPP by malo byť zabezpečovanie stability trhu, potravinovej bezpečnosti, spravodlivých cenových výnosov pre poľnohospodárov vrátane ochrany životného prostredia a krajiny, a preto vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2011 zabezpečila potrebné prostriedky na nekomplikovaný prístup k financiám, ak by v roku 2011 trh postihli výkyvy cien;

30.    uznáva prínosy mimoriadneho financovania pre mliekarenský sektor vo výške 300 miliónov EUR, ktoré bolo poskytnuté v rozpočte na rok 2010; podporuje vytvorenie nového rozpočtového riadka, ktorý bude fungovať ako fond pre mliekarenstvo na poskytovanie podpory pre modernizáciu, diverzifikáciu a reštrukturalizáciu a na zlepšenie marketingu; poukazuje na to, že Komisia už fond pre mliekarenstvo schválila;

31.    domnieva sa, že národný program podpory pre vinohradnícko-vinársky sektor by sa mal zachovať, aj keď na nižšej úrovni; upozorňuje, že v čase reformy režimu na trhu s vínom Komisia výslovne uviedla, že táto reforma by nemala mať vplyv na rozpočet;

32.    zdôrazňuje, že Európsky parlament vyslovene nesúhlasil s využitím rozpočtových prostriedkov pre živé zvieratá, ktoré sa využívajú pri smrteľných býčích zápasoch, a zdôrazňuje, že od Komisie očakáva, že zabezpečí zavedenie tohto obmedzenia;

33.    uznáva, že programy podpory konzumácie ovocia a mlieka v školách sú významnými programami z hľadiska podpory zdravého stravovania detí; víta zvýšenie financovania na oba tieto programy navrhnuté Komisiou a rozhodol sa ďalej zvýšiť rozpočtové prostriedky na ne vyčlenené; zdôrazňuje význam programu pre odkázané osoby a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky naň vyčlenené, no pripomína, že program sa musí vykonávať v zmysle konaní pred Všeobecným súdom;

34.    podporuje v súlade so svojimi prioritami vytvorenie pilotného projektu zameraného na podporu výmeny najlepších postupov medzi mladými poľnohospodármi, najmä v súvislosti s úlohami, pred ktorými stojí odvetvie európskeho poľnohospodárstva;

35.    vyjadruje presvedčenie, že LIFE+ (finančný nástroj pre životné prostredie na roky 2007 – 2013) by sa mal ďalej posilniť, aby mohol byť v súlade s dodatočnými opatreniami; zdôrazňuje, že environmentálne obavy predstavujú prioritu v environmentálnej a poľnohospodárskej politike a že zvýšenie financovania je pre ochranu prírody a biodiverzity zásadné; domnieva sa, že ako doplnok k LIFE+ by sa mali presadzovať kritériá udržateľného rozvoja vo všetkých príslušných nástrojoch EÚ;

K podokruhu 3a

36.    považuje viaceré programy a nástroje, akými sú opatrenia v súvislosti s predchádzaním terorizmu, pripravenosťou na terorizmus a riadením jeho následkov, za zásadné pri realizácii Štokholmského programu, a opätovne vyjadruje svoju podporu programu Daphne – Boj proti násiliu, v rámci ktorého programy hodné financovania nemôžu byť financované z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov, ako aj programu Protidrogová prevencia a informovanosť; v tejto súvislosti prikladá osobitný význam boju proti násiliu páchanému voči ženám, a to aj prostredníctvom núteného umelého prerušenia tehotenstva, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútenej sterilizácie alebo akéhokoľvek krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania;

37.    vzhľadom na chabú úroveň informácií predložených Európskemu parlamentu o ďalších krokoch projektu SIS II sa domnieva, že zapísanie rozpočtových prostriedkov do rezervy bude najvhodnejším spôsobom na získanie požadovaných informácií o nevyhnutných zlepšeniach;

38.    považuje plánovanie stanovené v pracovnom dokumente útvarov Komisie z 21. septembra 2010 za nedostatočné na uspokojenie požiadaviek Európskeho parlamentu na informovanie o potrebných zlepšeniach a na celkový prehľad o zostavovaní rozpočtu pre SIS II;

K podokruhu 3b

39.    pripomína, že okruh 3b zahŕňa politiky, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život európskych občanov, a je absolútne presvedčený, že skutočný potenciál tohto okruhu nemožno plne dosiahnuť v rámci obmedzenej rezervy stanovenej súčasným VFR; zdôrazňuje, že financovanie týchto nástrojov navrhované Radou nezodpovedá kľúčovým prioritám zahrnutým do tohto okruhu, a osobitne zdôrazňuje, že extrémne vysoké miery plnenia programov súvisiacich s mládežou zatiaľ dokazujú, že si zasluhujú oveľa väčšie investície;

40.    opätovne zdôrazňuje svoj zámer zvýšiť rozpočtové prostriedky na program Mládež v akcii, na Svetové letné špeciálne olympijské hry, na informačné kancelárie a na prebiehajúcu prípravnú akciu v oblasti športu; berie na vedomie iniciatívu Rady predložiť novú prípravnú akciu o pamätných miestach v Európe a zastáva názor, že táto prípravná akcia by mohla podporiť občianstvo EÚ prostredníctvom zachovania a uľahčenia prístupu k historickým miestam spoločného európskeho významu;

K okruhu 4

41.    je absolútne presvedčený o tom, že úloha EÚ ako globálneho hráča nemôže byť riadne financovaná v rámci rezervy dostupnej vo VFR a že tento nedostatok prostriedkov by žiadna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu nemala riešiť prostredníctvom kompromisov na poslednú chvíľu bez riadneho zváženia strednodobých potrieb; pripomína, že revízia VFR a stropu okruhu 4 s cieľom zohľadniť potreby, ktoré vznikli a nemohli sa predpokladať v roku 2006, je absolútne nevyhnutnou podmienkou, pokiaľ ide o riadenie a udržateľnosť tohto okruhu;

42.    zastáva názor, že vzhľadom na mimoriadne úzky manévrovací priestor v tomto okruhu a v rámci snáh o úspory iniciovaných Radou možno financovanie priorít zaručiť len prostredníctvom selektívneho zníženia rozpočtových prostriedkov v obmedzenom počte rozpočtových riadkov; domnieva sa, že rozpočtové prostriedky určené na pomoc pri obnove Afganistanu a na makrofinančnú pomoc by sa mohli čiastočne znížiť bez toho, aby mali výrazne negatívny dosah na príslušné operácie; v tom istom duchu sa rozhodol obnoviť rozpočtové prostriedky na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku na úrovni rozpočtu na rok 2010, ako umožňuje bod 42 MID;

43.    opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie svojvoľne neznižovať rozpočtové prostriedky na pomoc Palestíne, na mierový proces a pre UNRWA; opätovne potvrdzuje svoje pevné presvedčenie, že nezrovnalosť medzi celkovou finančnou pomocou EÚ, ktorá je ako celok najväčším darcom, a jej obmedzeným vplyvom na mierový proces nie je opodstatnená ani pochopiteľná a treba sa touto problematikou dôkladne zaoberať, najmä v súvislosti s novovytvorenou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť;

44.    opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s navrhovaným presunom rozpočtových prostriedkov z viacerých nástrojov a programov v prospech sprievodných opatrení pre banány a nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI+), ktorých financovanie nebolo v čase prijatia súčasného VFR plánované, no napriek tomu opätovne vyjadruje svoju podporu týmto nástrojom; zdôrazňuje, že nástroj financovania rozvojovej spolupráce nemožno považovať za fond, na ktorý by sa mohlo obracať v súvislosti s financovaním akejkoľvek novej potreby, ktorá sa objaví v oblasti okruhu 4, ale že bol zriadený na to, aby sa z neho poskytovali zdroje na plnenie osobitného zoznamu cieľov, ktoré sa EÚ pri viacerých príležitostiach zaviazala dosiahnuť; vyzýva preto Radu, aby sa dohodla na viacročnom financovaní týchto opatrení prostredníctvom všetkých prostriedkov stanovených v MID;

45.    rozhodol sa zapísať časť rozpočtových prostriedkov pre životné prostredie a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi vrátane energie do rezervy, kým Komisia nepredloží politicky záväzný dokument, ktorý preukáže, že finančný balík na rýchly štart pre oblasť klímy je skutočne dodatočný, že prostriedky EÚ prideľuje partnerským regiónom geograficky vyváženým spôsobom a že nejde na úkor jestvujúcich programov rozvojovej spolupráce, ako aj jasné informácie o kritériách výberu príjemcov a podrobnosti o dohodách s rozvojovými krajinami;

46.    dáva podnet na to, aby sa podpora EÚ pre spravodlivý obchod zohľadňovala vo všetkých hlavách rozpočtu;

47.    domnieva sa, že v súlade so štvorstrannými rokovaniami o zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť je potrebné usilovať sa v záujme vyššej transparentnosti a uľahčenia rozpočtového dohľadu o dôkladnejšiu identifikáciu misií SZBP a SBOP; rozhodol sa preto rozdeliť rozpočtové riadky 19 03 01, 19 03 03 a 19 03 07 s cieľom vytvoriť samostatné rozpočtové riadky pre EUMM Gruzínsko, EULEX Kosovo a EUPOL Afganistan, čo sú hlavné misie uskutočňované v rámci SZBP/SBOP v roku 2011;

48.    domnieva sa, že v súlade s jeho uzneseniami o transatlantických vzťahoch musí byť strategické partnerstvo EÚ a USA jednoznačne preukázané prostredníctvom vytvorenia konkrétneho rozpočtového riadka pre spoluprácu so Spojenými štátmi americkými;

49.    domnieva sa, že je potrebné ďalšie zvýšenie finančných prostriedkov na podporu komunity cyperských Turkov, aby sa zaistilo primerané financovanie činnosti Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, ako aj projektov obnovy Technického výboru pre kultúrne dedičstvo; prácu týchto výborov považuje za nesmierne dôležitú pre obe komunity na Cypre;

K okruhu 5

50.    odmieta celkovú pozíciu Rady k výdavkom v okruhu 5, ktorá prináša celkové zníženie vo výške viac než 115 miliónov EUR vyplývajúce z nezahrnutia úpravy platov a dôchodkov vo výške 1,85 % do rozpočtu a z celkového zníženia v rozpočtových riadkoch pre Európske školy, čo je v rozpore s prioritami Európskeho parlamentu v oblasti mládeže, vzdelania a mobility;

51.    zdôrazňuje, že takýto reštriktívny prístup, hoci s krátkodobými úsporami pre rozpočet EÚ a členské štáty, ohrozí vykonávanie politík a programov EÚ; ďalej zdôrazňuje, že inštitúciám by sa mali poskytnúť primerané zdroje na vykonávanie ich úloh, najmä po nadobudnutí platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

52.    preto celkovo obnovuje zníženia prostriedkov, ktoré vykonala Rada, pričom zapisuje do rezervy sumy zodpovedajúce 1,85 % úprave platov, kým Súdny dvor nevynesie rozsudok; domnieva sa, že zahrnutie týchto výdavkov do rozpočtu predstavuje riadne a obozretné rozpočtové hospodárenie;

53.    obnovuje návrh rozpočtu, ktorý predložila Komisia, v prípade všetkých vyššie uvedených znížení s výnimkou zníženia prostriedkov na konferencie, schôdze a výbory; považuje zníženia v rozpočte pre Európske školy za neprípustné; navyše vyjadruje počudovanie nad tým, ako môže Rada odhadovať možný počet zamestnancov v útvaroch Komisie presnejšie než samotná Komisia;

54.    vyzýva Radu, aby urýchlene prijala opravný list č. 1/2011, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť mohla začať fungovať s primeranými zdrojmi hneď začiatkom roka 2011, no rozhodol sa zapísať rozpočtové prostriedky do rezervy, kým sa neuskutočnia ďalšie konzultácie príslušných orgánov Európskeho parlamentu s podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prioritách, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom prostriedkov uvoľnených zlúčením súčasných štruktúr Komisie a Rady;

55.    zapisuje prostriedky v určitých administratívnych riadkoch do rezervy, kým Komisia nepredloží konkrétne akcie, nadväzné opatrenia či návrhy alebo kým od nej nezíska ďalšie informácie; na účely uvoľnenia niektorých z týchto rezerv žiada najmä revíziu Kódexu správania komisárov a jeho prísne uplatňovanie, pokiaľ ide o spôsoby vyčlenenia prostriedkov na dôchodky bývalých členov;

K agentúram

56.    vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, čo sa týka rozpočtových potrieb agentúr, a odmieta zásady, z ktorých vychádza pozícia Rady k rozpočtom decentralizovaných agentúr EÚ v porovnaní s rokom 2010, konkrétne:

- obmedzenie nárastu na 1,5 % pre „zabehnuté“ agentúry,

- obmedzenie zvyšovania prostriedkov v prípade agentúr s novými úlohami na 3 %, s len

- polovičným počtom požadovaných pracovných miest,

- žiadne zmeny v návrhu Komisie v prípade nových agentúr;

57.    domnieva sa však, že dotácie EÚ pre agentúry, ktoré vyberajú poplatky, by sa nemali znižovať o sumu pripísaných príjmov, aby sa im umožnila primeraná rozpočtová flexibilita vzhľadom na výkyvy vo vyberaných poplatkoch;

58.    ďalej sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky vyčlenené na rok 2011 pre tri nové agentúry finančného dohľadu v súlade s dostupnými odhadmi dosahu na rozpočet z výsledkov rokovaní s Radou, zapísať prostriedky pre Európsku policajnú akadémiu do rezervy, kým nebudú k dispozícii výsledky postupu udeľovania absolutória za rok 2008, zvýšiť financovanie EÚ pre Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie v súlade s prioritami Parlamentu, ako aj zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre Agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva tak, aby mohla plniť svoje kontrolné úlohy v medzinárodných vodách;

K pilotným projektom a prípravným akciám

59.    zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie, prijaté v obmedzenom počte, boli dôkladne posúdené a zhodnotené, a to aj vzhľadom na užitočné a konštruktívne prvé hodnotenie zo strany Komisie v júli 2010, s cieľom predísť duplikácii akcií, ktoré už sú zahrnuté v existujúcich programoch EÚ; pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie majú za cieľ sformulovať politické priority a zaviesť nové iniciatívy, z ktorých sa môžu stať budúce činnosti a programy EÚ;

***

Oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Všeobecný rámec

60.    pripomína, že inštitúcie by mali zostavovať svoje rozpočty na základe riadneho a efektívneho hospodárenia a so zreteľom na dôsledky súčasnej hospodárskej krízy by mali vyvinúť potrebné úsilie o efektívne využívanie zdrojov, čo by im malo umožniť vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a zároveň podľa možností nachádzať úspory;

61.    upriamuje pozornosť na prebiehajúci prípad predložený Komisiou Súdnemu dvoru týkajúci sa úpravy platov a rozhodol na základe zásady rozpočtovej obozretnosti o zapísaní rozpočtových prostriedkov do rezervy, čo by pokrylo dôsledky za rok 2011, ak by Súdny dvor rozhodol o spomenutej 1,85 % úprave platov v prospech Komisie;

62.    berie na vedomie, že Rada znížila rozpočtové prostriedky v súvislosti s Chorvátskom, pričom sa opiera o inú pracovnú hypotézu o dátume pristúpenia Chorvátska než Komisia; rozhodol, že sa na základe absencie nových prvkov, ktoré by v tomto okamihu opodstatňovali zmenu, bude držať prístupu Komisie;

63.    rozhodol po posúdení požiadaviek každej inštitúcie o obnovení časti znížení, ktoré uskutočnila Rada v rozpočte inštitúcií, v tých prípadoch, kde sa osobitné požiadavky každej inštitúcie považujú za plne opodstatnené;

64.    zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že Rada doteraz nezaujala stanovisko k opravnému rozpočtu č. 2/2010 pre Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, nezostáva žiadna iná možnosť, než aby bol obsah tohto opravného rozpočtu súčasťou rozpravy o rozpočte na rok 2011;

Oddiel 1 – Európsky parlament

Všeobecný rámec

65.    zdôrazňuje, že rokovania sa konali počas dvoch stretnutí pred zmierovacím zasadnutím v marci a apríli 2010 a že vo fáze vytvárania odhadov sa dosiahli jasné výsledky vo veľkom počte otázok; víta dobrú vôľu a konštruktívny charakter týchto rokovaní; víta skutočnosť, že z opravného listu prijatého Predsedníctvom v septembri 2010 nevyplývajú významné zmeny v odhadoch;

66.    je si vedomý, že je potrebné dosiahnuť zložitú, no uspokojivú rovnováhu medzi potrebou plného vykonávania úloh Európskeho parlamentu ustanovených v Lisabonskej zmluve, ktoré si vyžadujú zvýšenie zdrojov, a uplatňovaním zásad riadneho rozpočtového hospodárenia a obmedzení v čase finančnej krízy; preto podrobne preskúmal rôzne rozpočtové riadky a vykonal určité úpravy rozpočtových prostriedkov uvedených v odhadoch;

67.    zdôrazňuje, že celková úroveň jeho rozpočtu dosahuje 1 700 349 283 EUR, čo je 20,21 % podiel na výdavkoch v rámci okruhu 5 (administratívne rozpočtové prostriedky) viacročného finančného rámca, čo je v súlade s jeho predošlými uzneseniami v tom zmysle, že výdavky by sa mali pohybovať okolo hodnoty 20 %;

68.    v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v tejto sume je obsiahnuté výrazné zvýšenie právomocí v dôsledku Lisabonskej zmluvy a z toho vyplývajúce potreby personálnych a iných zdrojov;

69.    pripomína, že konečná suma, o ktorej rozhodol rozpočtový orgán, predstavuje v porovnaní s návrhom rozpočtu čisté zníženie o 6 198 071 EUR a v porovnaní s rozpočtovými návrhmi pred zmierovacím konaním s Predsedníctvom zníženie o 25 029 014 EUR;

70.    trvá na svojom stanovisku, že v každom prípade sú politika hľadania úspor v každej možnej oblasti a pokračujúce uskutočňovanie reorganizácie a preskupovanie existujúcich zdrojov kľúčovými prvkami jeho rozpočtovej politiky, osobitne v súčasnom období hospodárskej krízy;

Ľudské zdroje

71.    berie na vedomie silný dôraz na nepriamu pomoc poslancom, ktorú predložilo Predsedníctvo a schválil Výbor pre rozpočet, prostredníctvom jasného posilnenia oblastí, ako sú kapacita Európskeho parlamentu v oblasti výskumu a politickej analýzy, služby knižnice, tematické oddelenia a súvisiace oblasti; pripomína, že ide o sprievodné doplnkové opatrenie vyplývajúce z novej a silnejšej úlohy Európskeho parlamentu k opatreniam priamej pomoci, ktoré sa už podporili v rozpočte na rok 2010 a v opravnom rozpočte 1/2010;

72.    pripomína svoje uznesenie z 18. mája 2010 o odhadoch na roky 2011 a sprievodný plán pracovných miest; teraz sa rozhodol prijať niekoľko úprav, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch;

73.    pripomína svoje rozhodnutie o posilnení kapacity služieb knižnice, pričom ako súčasť tohto postupu potvrdzuje 15 nových pracovných miest na rok 2011 a premenu 13 zmluvných pracovných miest na trvalé pracovné miesta; rozhodol sa znížiť rozpočtové prostriedky súvisiace s ôsmimi z týchto pracovných miest s cieľom uskutočniť prijímanie zamestnancov v priebehu dvojročného obdobia;

74.    rozhodol sa až do získania požadovaných informácií ponechať v rezerve rozpočtové prostriedky súvisiace s 30 pracovnými miestami (6 pracovných miest AD 5 a 24 pracovných miest AST 1) pre „ostatné sektory“;

75.    schvaľuje internalizáciu akreditačnej služby, ako sa navrhovalo v opravnom liste, a v dôsledku toho vytvorenie 16 nových pracovných miest v rámci plánu pracovných miest (1 pracovné miesto AD 5 a 15 pracovných miest AST 1) a uvoľnenie príslušných rozpočtových prostriedkov;

76.    v nadväznosti na opravný rozpočet schvaľuje tieto rozpočtovo neutrálne opatrenia:

- premenu 5 existujúcich dočasných pracovných miest na trvalé (1 pracovné miesto AD 9T na 1 pracovné miesto AD 5P, 1 pracovné miesto AD 8T na 1 pracovné miesto AD 5P, 1 pracovné miesto AD 5T na 1 pracovné miesto AD 5P a 2 pracovné miesta AST 3T na 2 pracovné miesta AST 1P),

- zvýšenie triedy dvoch dočasných pracovných miest AD 11 na pracovné miesta AD 12,

- premenu 15 pracovných miest AST (5 pracovných miest AST 10, 5 pracovných miest AST 6 a 5 pracovných miest AST 5) na 15 pracovných miest AD 5;

77.    uvoľnil rozpočtové prostriedky vo výške 3 milióny EUR uložené do rezervy v súvislosti s Chorvátskom v súlade so svojím rozhodnutím o presune C1/2010; presunul tieto prostriedky do rozpočtovej položky na prijímanie zmluvných zamestnancov;

Priama pomoc poslancom

78.    vzhľadom na svoju predošlú dôkladnú rozpravu o príspevkoch na asistentov v súvislosti s opravným rozpočtom č. 1/2010 a návrhmi Predsedníctva na rok 2011 o druhej tranži finančnej pomoci sa rozhodol zachovať tieto rozpočtové prostriedky v rezerve; berie na vedomie odpovede získané administratívou, ale považuje ich za neúplné na odôvodnenie ďalších zvýšení v tejto fáze; pripomína svoju žiadosť o informácie odhlasovanú v uznesení z 25. marca 2010 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2011;

79.    odmieta požiadavku Predsedníctva o zvýšenie triedy pracovných miest pre asistentov kvestorov z AST 4 na AST 8;

Politika v oblasti nehnuteľností

80.    upravil názov rozpočtového riadku 2 0 0 8 s cieľom zabezpečiť zvýšenú transparentnosť v prípade rôznych stavebných projektov;

81.    žiada, aby bol pravidelne informovaný o novom vývoji v oblasti stavebných projektov s významným dosahom na rozpočet, ako je napríklad budova KAD, a očakáva odpovede, pokiaľ ide o finančný dosah prípadných paralelných stavebných projektov v Bruseli na rozpočet;

Komunikačná a informačná politika

82.    berie na vedomie odpoveď týkajúcu sa aktuálneho stavu v súvislosti so systémom riadenia poznatkov, hoci túto odpoveď v tejto fáze projektu nemožno zatiaľ zhodnotiť z toho hľadiska, či projekt splní nastolené očakávania; zdôrazňuje, že je potrebný harmonogram zavádzania tohto systému; pripomína svoju požiadavku z uznesenia o usmerneniach pre rozpočtový postup, aby bol takýto systém ľahko prístupný európskym občanom prostredníctvom internetu; žiada informácie o tom, ako možno po zavedení systému riadenia poznatkov dosiahnuť úspory;

83.    poznamenáva, že mnohí poslanci predložili otázky týkajúce sa obsahu a aktuálneho stavu projektu mobility IT, čo by mohlo zaistiť hlbšiu analýzu a diskusiu; rozhodol sa zapísať rozpočtové prostriedky týkajúce sa tohto projektu zatiaľ do rezervy, aby sa umožnila takáto diskusia a analýza;

84.    požaduje, aby bol informovaný o vývoji v súvislosti s WEB TV Európskeho parlamentu, a rozhodol sa zapísať sumu 1 milión EUR do rezervy;

Environmentálne záležitosti

85.    opätovne zdôrazňuje svoju podporu účinného zavedenia konkrétnych stimulov a opatrení na častejšie a lepšie využívanie menej znečisťujúcich dopravných prostriedkov než lietadlá a autá, ako sú napríklad verejná doprava a bicykle, čo môže tiež pomôcť určiť prípadné budúce úspory v rozpočtových riadkoch týkajúcich sa napríklad dopravných prostriedkov;

86.    v rovnakom duchu zdôrazňuje potrebu vyvinúť ďalšie opatrenia na zlepšenie účinného využívania zdrojov z rozpočtového aj environmentálneho hľadiska;

87.    vyjadruje spokojnosť s tým, že ďalšie úspory možno dosiahnuť v rozpočtovom riadku na cestovné náklady poslancov a v riadku týkajúcom sa spotreby energie v celkovej výške 4 milióny EUR;

Viacročné projekty a iné výdavkové položky

88.    v súvislosti s Domom európskych dejín sa rozhodol zapísať požadovanú sumu 2,5 milióna EUR na ďalšie štúdie do rezervy; poznamenáva, že kým sa nezhodnotia návrhy architektov, nie je zatiaľ k dispozícii prehľad o celkových nákladoch tohto projektu; poukazuje tiež na ostatné požiadavky uvedené v rozličných uzneseniach Európskeho parlamentu, na ktoré doposiaľ neboli zaslané odpovede, ako je napríklad prípadná spolupráca s inými inštitúciami a s prípadnými zainteresovanými stranami;

89.    rozhodol o úprave rozpočtových prostriedkov v určitom počte rozpočtových riadkov a o vytvorení rezerv v tých rozpočtových riadkoch, kde je presná potreba rozpočtových prostriedkov ťažko predvídateľná a prípadné dodatočné potreby alebo naopak úspory môžu vzniknúť v priebehu roka;

90.    pripomína, že počas fázy odhadov a zmierovacieho postupu medzi jeho Výborom pre rozpočet a Predsedníctvom sa pôvodná suma 1,2 milióna EUR, ktorá sa plánovala využiť na financovanie rozhodnutia Predsedníctva zaviesť príspevky pre poslancov zastávajúcich funkciu, znížila na 400 000 EUR; okrem toho pripomína, že výdavky súvisiace s týmto príspevkom pre poslancov zastávajúcich funkciu sa môžu uhrádzať len po predložení podporných dokumentov, ktoré by takéto náklady plne odôvodňovali; zdôrazňuje, že ostatné zvýšenia v porovnaní s rozpočtovým rokom 2010 súvisia najmä s obnovením zásob reprezentačných položiek protokolárnych služieb; domnieva sa, že ak sa tieto zásoby obnovia tento rok, výdavky na túto položku sa pravdepodobne znížia v najbližších rokoch; zdôrazňuje potrebu rozpočtovej obozretnosti pri posudzovaní žiadostí o služobné cesty v rámci pracovísk Európskeho parlamentu a mimo neho, ako aj na čo najväčšiu vlastnú zdržanlivosť pri výdavkoch na reprezentáciu v tomto čase hospodárskej krízy; preto by veľmi privítal zníženie takýchto výdavkov v priebehu roka v porovnaní s pôvodnými predpokladanými potrebami;

Oddiel IV – Súdny dvor

91.    rozhodol sa vytvoriť 29 nových pracovných miest z 39 požadovaných, najmä z dôvodu významného zvýšenia počtu prípadov a z toho vyplývajúceho pracovného zaťaženia, ktoré vedie k dodatočnej potrebe právnych lingvistov a prekladov (s tým súvisí 24 pracovných miest) a k obmedzenému počtu ďalších odôvodnených zvýšení;

92.    poznamenáva, že Rada v rámci svojho čítania znížila rozpočtové prostriedky zahrnuté do tejto položky tak, že riadne neodrážajú vysokú mieru obsadenia pracovných miest, ktorú Súdny dvor dosiahol v roku 2009 a počas prvej polovice roka 2010; rozhodol preto o tom, že 3 % zníženie zo strany Rady (ktoré zodpovedá zvýšeniu miery paušálnej zrážky z 2,5 % na 5,5 %) sa musí znížiť na 1 %, aby sa splnili nevyhnutné potreby plánu pracovných miest a aby Súdny dvor mohol riadne plniť svoje úlohy;

93.    prijíma kompromisné stanovisko k rôznym riadkom pre podporné výdavky, pričom prideľuje viac prostriedkov ako Rada, ale menej, ako bolo vyčlenené v návrhu rozpočtu; stanovuje výnimku v prípade niektorých výdavkov súvisiacich s IT, v prípade ktorých sa v nadväznosti na odporúčania externého auditu poskytuje plná suma v rámci dvoch riadkov;

Oddiel V – Dvor audítorov

94.    berie na vedomie, že návrh rozpočtu Dvora audítorov Rada zmenila a doplnila len okrajovo a že vo všeobecnosti by sa výsledné úrovne mohli akceptovať; berie na vedomie, že po zvýšení počtu audítorských pracovných miest o 32 za posledné dva roky Dvor audítorov v rámci vlastnej zdržanlivosti nežiadal o žiadne ďalšie pracovné miesta, a to ani napriek pôvodným plánom;

95.    víta systematický záväzok Dvora audítorov znižovať náklady na administratívnu podporu a vykonávať interné rozpočtové audity; chcel by ďalej zistiť, do akej miery by odborné znalosti Dvora audítorov v tejto oblasti mohli využiť ostatné inštitúcie;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

96.    rozhodol sa prijať kompromisné riešenie týkajúce sa nových pracovných miest požadovaných v dôsledku Lisabonskej zmluvy v súlade s požiadavkou, ktorú už v lete predložilo španielske predsedníctvo a ktorá spočívala vo vytvorení 11 nových pracovných miest s cieľom riešiť nárast kompetencií a pracovného zaťaženia, a to takto: 6 pracovných miest AD 5, 3 dočasné pracovné miesta AD 9 a 2 pracovné miesta AST 3;

97.    berie na vedomie, že tieto pracovné miesta sú okrem iného určené na zvýšenie kapacity výboru v oblasti konzultačnej práce, programovania a vzťahov s občianskou spoločnosťou a že predstavujú akceptovateľný kompromis medzi pôvodnými požiadavkami výboru a návrhom rozpočtu Rady;

98.    po zohľadnení súčasnej miery neobsadených pracovných miest a vypočutí výboru v tejto súvislosti sa rozhodol uplatniť paušálne zníženie miezd vo výške 4,5 % namiesto 5,5 % navrhovaných Radou, aby sa nebránilo účinnému náboru pracovníkov na voľné miesta;

99.    zdôrazňuje, že treba bezodkladne vykonať zásadné rozhodnutie výboru o úhrade cestovných lístkov členov na základe skutočných nákladov a zrušiť systém paušálnych náhrad, ktorý je možný v súčasnosti; víta toto zásadné rozhodnutie, sprístupnil prostriedky súvisiace s touto zmenou systému a bude túto otázku naďalej sledovať;

100.  súhlasí s obmedzeným počtom zvýšení rôznych podporných výdavkov v porovnaní s čítaním Rady, pričom stále ide oproti návrhu rozpočtu o úspory;

Oddiel VII – Výbor regiónov

101.  rozhodol sa prijať kompromisné riešenie týkajúce sa nových pracovných miest požadovaných v dôsledku Lisabonskej zmluvy v súlade s požiadavkou, ktorú už v lete predložilo španielske predsedníctvo a ktorá spočívala vo vytvorení 18 nových pracovných miest s cieľom riešiť nárast kompetencií a pracovného zaťaženia, a to takto: 2 pracovné miesta AD 9, 5 pracovných miest AD 7, 7 pracovných miest AD 5, 2 pracovné miesta AST 3 a 2 pracovné miesta AST 1;

102.  berie na vedomie, že tieto pracovné miesta sú určené okrem iného na zvýšenie kapacity výboru v oblasti subsidiarity, územnej súdržnosti, hodnotení vplyvu, konzultačnej práce a rozšírených medziregionálnych činností;

103.  po vypočutí argumentov výboru v súvislosti s úrovňou náborov a miery neobsadených pracovných miest sa rozhodol uplatniť mieru paušálnej zrážky vo výške 5 %;

104.  prijíma stanovisko v podobe kompromisu medzi požiadavkami výboru a zníženiami Rady v prípade rôznych podporných výdavkov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

105.  domnieva sa, že návrh rozpočtu tejto inštitúcie je v podstate uspokojivý, a zároveň poznamenáva, že Rada urobila veľmi málo zmien;

106.  zdôrazňuje však, že prijíma opačné stanovisko ako Rada v súvislosti s vytvorením 1 dočasného pracovného miesta bez vplyvu na rozpočet, keďže rovnaký výdavok sa v súčasnosti vynakladá prostredníctvom zmlúv, a preto sa rozhodol schváliť toto pracovné miesto;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

107.  vzhľadom na kombinované pracovné zaťaženie tejto inštitúcie vyplývajúce z povinností existujúcich doteraz a nových povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, ktoré viedlo k zvýšenému objemu konzultácií týkajúcich sa právnych predpisov s vplyvom na ochranu údajov, sa rozhodol vytvoriť 2 nové pracovné miesta na rok 2011 (1 pracovné miesto AD 6 a 1 pracovné miesto AD 9);

108.  rozhodol o reštriktívnom prístupe k zvýšeniam požadovaným v prípade ostatných riadkov a žiada dozorného úradníka, aby tieto potreby zabezpečil interne v rámci existujúceho rozpočtu;

***

109. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.

(1)

Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)

Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0086.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2010)0205.

(6)

Prijaté texty, P6_TA(2010)0328.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.         Úvod

1.        Lisabonskou zmluvou sa zásadným spôsobom upravuje finančná štruktúra EÚ. Následky týchto úprav sa analyzovali v uznesení o finančných hľadiskách Lisabonskej zmluvy, ktoré Európsky parlament prijal na základe správy Catherine Guy-Quintovej v mene Výboru pre rozpočet v máji 2009. Predkladaný pracovný dokument vychádza z tohto uznesenia a rozvíja niektoré hľadiská týkajúce sa následkov hlavných zmien, ktoré Lisabonská zmluva prináša pre rozpočtový postup, pokiaľ ide o organizáciu práce v Európskom parlamente a o vývoj medziinštitucionálneho dialógu, o jej vplyv na harmonogram atď. V pracovnom dokumente sa taktiež zohľadňujú politické usmernenia zahrnuté v uvedenom uznesení a začleňujú prvky, na ktorých sa dohodol Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy, ako aj úpravy v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Spoločné vyhlásenie má prechodný charakter. Vzhľadom na časové problémy by sa táto predbežná dohoda mala zmeniť na stálu dohodu na základe skúseností získaných v rámci rozpočtového postupu na rok 2011.

2.        Zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou vo finančných záležitostiach sa týkajú najmä viacročného finančného rámca a ročného rozpočtového postupu.

3.        Viacročný finančný rámec sa stáva právne záväzným aktom, ktorý jednomyseľne prijíma Rada na základe súhlasu Európskeho parlamentu (vyjadreného väčšinou poslancov).

4.        Pokiaľ ide o ročný rozpočet, hlavnú zmenu predstavuje odstránenie rozdielu medzi povinnými výdavkami a nepovinnými výdavkami, čo znamená, že Európsky parlament a Rada spoločne zodpovedajú za všetky výdavky EÚ, o ktorých rozhodujú spoločne.

Táto úprava má za následok zásadné zmeny v ročnom rozpočtovom postupe, ktorý sa stáva osobitným legislatívnym postupom (rozpočet sa prijíma prostredníctvom nariadenia) a možno ho pokladať za osobitný prípad spolurozhodovania, či (aby sa predišlo nezrovnalostiam) za spoločné rozhodovanie Európskeho parlamentu a Rady.

Lisabonská zmluva ďalej zjednodušuje postup, v ktorom každá inštitúcia bude mať len jedno čítanie a po ňom (ak dve zložky rozpočtového orgánu nedospejú k dohode) sa zvolá Zmierovací výbor.

Celkovo sa zachováva rovnováha medzi jednotlivými inštitúciami a posilňuje demokratická kontrola rozpočtu, ako aj spolurozhodovanie Európskeho parlamentu o celom rozpočte. Okrem toho, hoci žiadny rozpočet nie je možné prijať proti vôli Európskeho parlamentu, je (aspoň teoreticky) možné, že v osobitných prípadoch Európsky parlament presadí rozpočet proti vôli Rady.

II.       Nový ročný rozpočtový postup

1. Iniciatíva: Komisia predstaví namiesto predbežného návrhu rozpočtu návrh rozpočtu

Predbežný návrh rozpočtu už neexistuje. Namiesto neho Komisia predkladá návrh rozpočtu predstavujúci návrh, na základe ktorého sa uskutoční postup (článok 314 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „Zmluvy o fungovaní EÚ“).

Komisia môže návrh rozpočtu meniť a dopĺňať, kým sa nezvolá Zmierovací výbor (článok 314 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ). To by mohlo spôsobiť problémy týkajúce sa dostupnosti údajov o poľnohospodárskom roku a predloženia tradičného pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa poľnohospodárstva v čase pred zvolaním Zmierovacieho výboru.

Harmonogram: v článku 314 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že návrh rozpočtu sa predloží do 1. septembra.

Pragmatický harmonogram(1): Komisia predloží návrh rozpočtu do konca apríla, resp. začiatku mája (najneskôr v 18. týždni) v súlade s odsekom 5 spoločného vyhlásenia. To je v podstate totožné s doterajším postupom.

(Marcový trialóg – pozri str. 8)

2. Čítanie v Rade

Rada prijíma svoje stanovisko k predbežnému návrhu rozpočtu do 1. októbra (článok 314 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Pragmatický harmonogram: Rada predstaví svoju pozíciu do konca júla (30. týždeň – odsek 5 spoločného vyhlásenia).

(Júlový trialóg – pozri str. 7 ďalej v texte.)

3. Čítanie v Európskom parlamente

Európsky parlament má 42 dní (po 1. októbri) na schválenie návrhu rozpočtu so zmenami a doplneniami Rady alebo na prijatie vlastných zmien a doplnení (článok 314 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Pragmatický harmonogram: Európsky parlament ukončí svoje čítanie v 42. týždni (v polovici októbra), hlasovanie vo výbore BUDG sa uskutoční do konca 39. týždňa (ods. 5 spoločného vyhlásenia).

Dôsledky čítania v Európskom parlamente (článok 314 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie):

-     ak Európsky parlament prijme návrh rozpočtu so zmenami a doplneniami Rady alebo neprijme žiadne rozhodnutie, rozpočet sa považuje za prijatý (článok 314 ods. 4 písm. a) a b));

-     ak Európsky parlament prijme zmeny a doplnenia pozície Rady (absolútnou väčšinou svojich poslancov), predseda Európskeho parlamentu musí po dohode s predsedom Rady bezodkladne zvolať zasadnutie Zmierovacieho výboru (článok 314 ods. 4) písm. c)).

Ak však do 10 dní od predloženia návrhu Rada informuje Európsky parlament o tom, že schválila všetky jeho zmeny a doplnenia (článok 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ), Zmierovací výbor nezasadne.

V takom prípade sa rozpočet bude považovať za prijatý.

4. Zmierovací výbor

Zmierovací výbor má 21 dní na to, aby dosiahol dohodu o spoločnom texte (článok 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní EÚ). Svoju činnosť by mal dokončiť do konca 45. týždňa (ods. 5).

Zloženie:

Zmierovací výbor bude tvoriť rovnaký počet zástupcov členských štátov a Európskeho parlamentu (v podstate 27 členov z každej delegácie).

Členov delegácie Európskeho parlamentu určujú politické skupiny „prednostne spomedzi členov výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci a ďalších príslušných výborov“ (článok 75d ods. 3 rokovacieho poriadku). Predsedom výboru je predseda Európskeho parlamentu, ktorý môže touto úlohou „poveriť podpredsedu so skúsenosťami v rozpočtových otázkach alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci“.

Organizácia a práca:

Na organizácii a spôsoboch práce Zmierovacieho výboru sa musia navzájom dohodnúť jednotlivé inštitúcie, ako sa uvádza v ods. 7 spoločného vyhlásenia. Uvedené uznesenie o finančných hľadiskách Lisabonskej zmluvy obsahuje niektoré usmernenia týkajúce sa organizácie práce Zmierovacieho výboru, ktoré predstavujú aktuálny mandát pre zástupcov Európskeho parlamentu. Otázky, o ktorých sa má rokovať, zahŕňajú úroveň zastúpenia účastníkov v Zmierovacom výbore, prípravu stretnutí na politickej úrovni, organizáciu sekretariátu Zmierovacieho výboru, dokumenty, ktoré treba pripraviť pre jeho činnosť a pod.

Zreteľným príkladom problémov, ktoré treba vyriešiť na inštitucionálnej alebo medziinštitucionálnej úrovni, je toto: cieľom Zmierovacieho výboru je dosiahnuť dohodu o spoločnom texte na účely dokončenia rozpočtu. Z praktického hľadiska nemôže túto činnosť spoločne vykonávať 27 + 27 členov a poradcov. Ako bolo zvykom do nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy, rozhodnutie pripraví menšia skupina. Zdá sa, že je potrebné, aby sa zo strany Európskeho parlamentu týchto rokovaní zúčastnil nielen predseda Výboru pre rozpočet a spravodajca pre rozpočet, ale podľa predmetu aj stáli spravodajcovia alebo spravodajcovia špecializovaných výborov požiadaných o stanovisko. Táto časť rokovacej skupiny by sa mohla meniť v závislosti od predmetu rokovania.

V tejto chvíli sa inštitúcie v otázke zapojenia dohodli len na jednej veci, a to, že „inštitúcie úzko spolupracujú s cieľom dokončiť prácu Zmierovacieho výboru do 21 dní“ a „inštitúcie si čo najskôr vzájomne vymenia potrebnú dokumentáciu, aby sa Zmierovací výbor mohol pripraviť na dosiahnutie dohody o spoločnom znení“ (ods. 5 spoločného vyhlásenia). V ďalšom pracovnom dokumente spravodajcovia predstavia niektoré návrhy týkajúce sa týcho otázok, ktoré v každom prípade bude musieť schváliť Európsky parlament.

Postup rozhodovania:

Zmierovací výbor rozhodne kvalifikovanou väčšinou členov delegácie Rady a absolútnou väčšinou členov delegácie Európskeho parlamentu (článok 314 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Zmierovací výbor pracuje na základe pozícií Rady a Európskeho parlamentu.

Po zvolaní Zmierovacieho výboru už Komisia nemôže formálne meniť svoj návrh rozpočtu, ale zohrá dôležitú úlohu pri dosiahnutí dohody medzi dvoma zložkami rozpočtového orgánu.

Ukončenie práce Zmierovacieho výboru – bez spoločného textu:

Ak Zmierovací výbor nedosiahne dohodu o spoločnom texte v lehote 21 dní, Komisia musí predložiť nový návrh rozpočtu a celý postup sa začne od začiatku (článok 314 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Ukončenie práce Zmierovacieho výboru – dohoda o spoločnom texte:

V prípade, že Zmierovací výbor dosiahne dohodu o spoločnom texte, postúpi tento text obom zložkám rozpočtového orgánu, ktorý bude mať 14 dní na jeho prijatie (článok 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). V odseku 5 spoločného vyhlásenia sa inštitúcie dohodli, že „v súlade so svojimi príslušnými vnútornými rokovacími poriadkami budú v rámci článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie usilovať čo najskôr schváliť výsledok dosiahnutý Zmierovacím výborom“.

Možné výsledky po dohode Zmierovacieho výboru o spoločnom texte sa dajú zhrnúť takto:

Rozpočet je prijatý, ak:

- Európsky parlament schváli + Rada schváli

- Európsky parlament schváli + Rada nepredloží stanovisko

- Európsky parlament schváli + Rada zamietne (rozpočet prijatý v súlade so zmenami a doplneniami Európskeho parlamentu alebo

spoločný text)

- Európsky parlament nepredloží stanovisko + Rada schváli

- Európsky parlament nepredloží stanovisko + Rada nepredloží stanovisko

Rozpočet je zamietnutý, ak:

- Európsky parlament nepredloží stanovisko + Rada zamietne

- Európsky parlament zamietne + Rada schváli

- Európsky parlament zamietne + Rada nepredloží stanovisko

- Európsky parlament zamietne + Rada zamietne

Treba pripomenúť, že spoločný text v Európskom parlamente musí zamietnuť väčšina poslancov (článok 314 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 75d ods. 6 rokovacieho poriadku), kým na jeho schválenie postačí jednoduchá väčšina (pričom vždy treba pamätať na to, že ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, spoločný text sa považuje za prijatý).

Podľa článku 75d ods. 6 sa o spoločnom texte ako celku rozhoduje v jedinom hlasovaní. Spoločný text sa považuje za schválený, pokiaľ ho nezamietne väčšina všetkých poslancov Parlamentu (článok 75d ods. 6 rokovacieho poriadku).

Zamietnutie spoločného textu:

Ak je spoločný text zamietnutý, Komisia musí predstaviť nový návrh rozpočtu a celý postup začne od začiatku.

Ak je to potrebné, uplatňujú sa predbežné dvanástiny (článok 315 Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

Hlasovanie o potvrdení:

V prípade, že Európsky parlament schváli spoločný text a Rada ho zamietne, Európsky parlament bude mať 14 dní (odo dňa zamietnutia Radou) na potvrdenie zmien a doplnení, ktoré prijal počas svojho čítania (väčšinou svojich poslancov a tromi pätinami odovzdaných hlasov). Hoci ide skôr o teoretickú možnosť, znamená to, že Európsky parlament musí pri rozhodovaní o svojom ročnom harmonograme zohľadniť potrebu zvolať plenárnu schôdzu v lehote 14 dní od prípadného záporného rozhodnutia Rady (taktiež by bolo vhodné, aby sa Európsky parlament a Rada dohodli na spoločných usmerneniach pre postup s cieľom vyhnúť sa problémom súvisiacim s napätým harmonogramom(2)).

Rozpočet sa potom pokladá za prijatý v znení so zmenami a doplneniami Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o tie položky, pre ktoré Európsky parlament nemohol potvrdiť svoje zmeny a doplnenia požadovanou väčšinou, spoločný text sa považuje za prijatý (článok 314 ods. 7 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie).

V súlade s rokovacím poriadkom musí Výbor pre rozpočet predložiť na plenárnej schôdzi tie zmeny a doplnenia, v prípade ktorých by sa podľa výboru malo hlasovať o potvrdení (článok 75d ods. 7 rokovacieho poriadku). Treba uvažovať o tom, akým spôsobom má výbor BUDG v takejto situácii postupovať (uznesenie, ktoré uvedie zmeny a doplnenia navrhnuté na hlasovanie na plenárnej schôdzi?).

Hoci je harmonogram veľmi napätý, bolo by politicky vhodné zorganizovať neformálny konzultačný postup medzi hlavným spravodajcom a spravodajcami špecializovaných výborov s cieľom predložiť výboru BUDG príspevok týchto výborov pred rozhodovaním o tom, ktoré zmeny a doplnenia navrhne na hlasovanie o potvrdení na plenárnej schôdzi.

III.      Prípravné práce a neformálny medziinštitucionálny dialóg

Úpravy ročného rozpočtového postupu vyžadujú širšiu vnútornú prípravu a posilnenie medziinštitucionálneho dialógu ako prostriedkov na zabezpečenie úspešného dokončenia postupu.

Na vnútornej úrovni konferencia predsedov uznala postup Výboru pre rozpočet, ktorý organizuje stretnutia s rozpočtovými spravodajcami špecializovaných výborov od začiatku rozpočtového roku. Požaduje vznik konferencie spravodajcov pre rozpočtové a legislatívne plánovanie(3) s cieľom skvalitniť prípravu diskusií o ročnej politickej stratégií a rozpočtových usmerneniach, ako aj sledovať a pripraviť diskusiu o ročnom legislatívnom programe atď. v rámci obnoveného legislatívneho a rozpočtového plánovania, ku ktorému otvorila cestu Lisabonská zmluva.

V roku 2010 sa z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenej vymenovaním Komisie diskusia o ročnej politickej stratégii neuskutoční. Koordinátori Výboru BUDG však podporili úmysel hlavného spravodajcu uskutočniť diskusiu o rozpočtových usmerneniach a hlasovanie o uznesení pripravenom výborom BUDG.

To zvyšuje potrebu začať spoluprácu so spravodajcami špecializovaných výborov. Prvé prípravné stretnutie by bolo možné zvolať už počas prvej februárovej plenárnej schôdze v Štrasburgu.

Diskusia o rozpočtových usmerneniach by sa mohla uskutočniť na niektorej z plenárnych schôdzí v marci (pozri harmonogram v prílohe 1).

Pokiaľ ide o medziinštitucionálny dialóg, ako sa uvádza v správe pani Guyovej-Quintovej, bude životne dôležité, aby sa posilnil a posunul s cieľom ovplyvniť prípravu návrhu rozpočtu v Komisii a umožniť čítanie návrhu rozpočtu v oboch zložkách rozpočtového orgánu v optimálnych podmienkach.

V tomto kontexte by sa tradičný jarný trialóg mohol stať dôležitým momentom, v ktorom Európsky parlament a Rada prediskutujú svoje rozpočtové priority. Z tohto hľadiska by malo veľký význam, keby Európsky parlament prijal správu o rozpočtových prioritách pred konaním trialógu, a to aj v takej mimoriadnej situácii, aká je v tomto roku, keď Komisia nepredstaví svoju ročnú politickú stratégiu.

Treba taktiež posunúť tradičný júlový trialóg s cieľom umožniť diskusiu medzi dvoma zložkami rozpočtového orgánu o príslušných prioritách na základe návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou. Tento trialóg by mal taktiež umožniť vymedzenie hlavných sporných bodov pre ďalšiu diskusiu a zhrnutie oblastí, v ktorých je dohoda medzi inštitúciami na dosah.

V harmonograme v prílohe 1 sa predkladá prvý návrh hlavných „kľúčových dátumov“ tohto medziinštitucionálneho dialógu.

rozpočtový postup na rok 2011 – predbežný harmonogram

(aktualizované: 3. Februára 2010)

týždeň

udalosť

6. týždeň (10. februára)

1. stretnutie s rozpočtovými spravodajcami špecializovaných výborov

8. týždeň (23. februára)

Predstavenie návrhu správy o rozpočtových prioritách na rok 2011

9. týždeň (4. marca)

Prijatie správy o rozpočtových prioritách na rok 2011 vo výbore BUDG

11. týždeň (16. marca)

Rozpočtové orientácie (Rada ECFIN)

12. týždeň (24. – 25. marca)

Prijatie správy o rozpočtových prioritách na rok 2011 na plenárnej schôdzi

11. týždeň (17. marca) alebo 12. týždeň (23. marca)

Trialóg (treba potvrdiť)

17. týždeň (28. apríla)

Návrh rozpočtu prijatý Komisiou a predstavenie Výboru COBU 28. apríla

20. týždeň (17. – 20. mája)

2. stretnutie s rozpočtovými spravodajcami špecializovaných výborov (trialóg pred zmierovaním)

25. týždeň (22. júna) alebo

26. týždeň (30. júna)

Trialóg (treba potvrdiť)

27.týždeň (5. – 8. júla)

Čítanie v Rade Prijatie pozície Rady k návrhu rozpočtu

36. týždeň (6.–9. septembra)

Lehota na odovzdanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu pre výbory a jednotlivých poslancov

37. týždeň (13.–17. septembra)

Lehota na odovzdanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu pre politické skupiny

38. týždeň (20. – 24. septembra)

3. stretnutie s rozpočtovými spravodajcami špecializovaných výborov (treba potvrdiť)

39. týždeň (28.–30. septembra)

Výbor BUDG posúdenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu a hlasovanie o nich

40. týždeň (4.–8. októbra) alebo

41. týždeň (11.–15. októbra)

Prijatie návrhov uznesení vo výbore BUDG (oddiel III a ďalšie oddiely)

42. týždeň (18.–22. októbra)

Čítanie v Európskom parlamente Prijatie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pozícii Rady Zvolanie Zmierovacieho výboru predsedom Európskeho parlamentu

43. až 45. týždeň (25. októbra–12. novembra)

Zmierovací výbor zostaví spoločný text do 21 dní (do 12. novembra)

Zmierovacia fáza / Prípravné schôdze(4)

47. týždeň (22. – 25. novembra)

Prijatie spoločného textu (plenárna schôdza)

1. Ročné finančné plánovanie

1. Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 v bode 46 nariaďuje pravidelnú aktualizáciu finančného plánovania: dvakrát ročne, po prijatí rozpočtu a spolu s PNR. Komisia takto predkladá prehľad o programoch, ktorý zahŕňa decembrové rozhodnutie oboch zložiek rozpočtového orgánu a začleňuje návrhy priorít vymedzené Komisiou. Finančné plánovanie teda predstavuje pravidelne upravovanú „statickú“ fotografiu.

2. Ako poukázal pracovný dokument o strednodobom preskúmaní viacročného finančného rámca (spravodajca Reimer Böge), plánovanie má len informačnú povahu, keďže rozpočtový orgán stanovuje rozpočtové prostriedky v rámci ročného postupu.

3. Okrem toho treba pripomenúť, že existuje určitý priestor na manévrovanie:

– hoci základnú referenciu predstavujú celkové prostriedky programu prijatého na základe spolurozhodovacieho postupu (bod 37 medziinštitucionálnej dohody), rozpočtový orgán má možnosť využiť rozpočtové prostriedky na začiatku alebo konci daného obdobia;

– celkové prostriedky pre program prijatý len Radou predstavujú „finančnú referenčnú sumu“ (nie však finančné krytie) a ponechávajú priestor pre flexibilitu a prispôsobenie (bod 38 medziinštitucionálnej dohody);

– v situácii obmedzených finančných kapacít je taktiež možné zohľadniť činnosti financované na základe výsadných práv Komisie (ako ich vymedzuje bod 49 ods. 6 medziinštitucionálnej dohody). Zoznam rozpočtových riadkov na financovanie činností uskutočňovaných Komisiou na základe úloh vyplývajúcich z jej inštitucionálnych výsadných práv je uvedený v prílohe.

4. Tieto rozmanité potenciálne spôsoby zvýšenia flexibility by mohlo doplniť ustanovenie bodu 37 medziinštitucionálnej dohody, ktoré predpisuje, že je povolená 5 % odchýlka od sumy finančných prostriedkov pre programy prijaté na základe spolurozhodovacieho postupu (za určitých okolností). Spravodajkyňa zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2011 predstavuje štvrtý zo siedmich rozpočtov aktuálneho viacročného finančného rámca, táto pružnosť je teda zmysluplná a mala by sa zreteľne zohľadniť pri príprave ročného rozpočtu.

2. Zaradenie pilotných projektov a prípravných činností do rozpočtu

5. Článok 49 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovuje, že v prípade pilotných projektov a prípravných akcií je možná odchýlka od zásady, podľa ktorej je rozpočtové prostriedky možné zahrnúť do rozpočtu EÚ len na základe prijatého právneho aktu.

6. Pokiaľ ide o ich stropy, medziinštitucionálna dohoda stanovuje celkovú sumu prostriedkov na 140 miliónov pre každý rozpočtový rok: 40 miliónov na pilotné projekty a 100 miliónov na prípravné akcie (z toho 50 mil. na nové prípravné akcie).

7. Komisia nezahŕňa plánované rozpočtové prostriedky pre pilotné projekty a prípravné akcie pri aktualizácii svojho finančného plánu na rok N + 1. Z toho vyplýva, že stropy predpokladané v medziinštitucionálnej dohode pre pilotné projekty a prípravné akcie sú podriadené stropom viacročného finančného rámca: rozpočtový orgán nebude schopný využiť stropy pre pilotné projekty a prípravné akcie stanovené v medziinštitucionálnej dohode bez minimálne rovnocennej rezervy v okruhoch. Rozpočtové prostriedky pre pilotné projekty a prípravné akcie zase príslušným spôsobom znižujú dostupné rezervy.

3. Situácia v jednotlivých okruhoch viacročného finančného rámca

Okruh 1a

8. Treba pripomenúť, že v rámci rozpočtu na rok 2010 bola ponechaná mimoriadne obmedzená rezerva 147 000 EUR. Dohoda o financovaní podokruhu 1a bola dosiahnutá len s problémami z dôvodu konfliktu medzi prioritami a následne potrebou financovať plán obnovy s obmedzenými finančnými kapacitami.

9. Do viacročného finančného rámca na roky 20007 – 2013 nebolo zahrnuté žiadne ustanovenie týkajúce sa odstavenia jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky, aj keď tento problém už bol dostatočne známy. V rámci rozpočtového postupu na rok 2010 sa dospelo k dohode o dočasnom riešení prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility (75 miliónov) v záujme dodržania politického záväzku daného Bulharsku. I tak však bude potrebné nájsť dodatočných 225 miliónov v rokoch 2011 – 2013 s ročným krytím 75 miliónov.

10. Ďalším nesplneným záväzkom je GMES (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť). Záväzky na rok 2011 predstavujú 10 miliónov.

11. Rozpočtové prostriedky pre nový program podpory mikrofinančných inštitúcií (25 miliónov v roku 2011) sa kompenzujú v rámci okruhu 1a ekvivalentnou reorganizáciou položky Pokrok, ako sa dohodlo v rámci zmierovacieho postupu.

12. Napokon boli financie v celkovej výške 15 miliónov pridelené trom novým decentralizovaným agentúram v oblasti finančných služieb, výkazov a auditov.

13. Komisia navrhuje financovanie týchto potrieb:

– reorganizáciou (okrem iného) rozpočtových prostriedkov z položky Program pre konkurencieschopnosť a inováciu (CIP): prostriedky na tento program sa znižujú o 6,5 milióna v roku 2011 (19 mil. na obdobie rokov 2011 – 2013), hoci išlo o jednu z mála priorít, ktoré Európsky parlament dokázal zaistiť a podporiť v druhom čítaní;

– znížením rezervy: v máji 2009 predstavovala predpokladaná rezerva rozpočtu na rok 2011 sumu 127 miliónov. V januári 2010 sa plánovaná rezerva znížila na 37 miliónov.

14. Spravodajkyňa si v plnej miere uvedomuje, že takáto nízka rezerva neponecháva žiadny manévrovací priestor pre októbrové čítanie. Chce pripomenúť, že v PNR na rok 2010 bola rezerva 119 mil., teda suma, ktorú Európsky parlament odhadol ako príliš nízku na financovanie svojich priorít.

15. Ako sme už uviedli, pilotné projekty a prípravné akcie sa do finančného plánovania nezahŕňajú. Pilotné projekty a prípravné akcie v okruhu 1a dosiahli v rozpočte na rok 2010 sumu 28,1 milióna: Ak by Európsky parlament chcel obnoviť rovnakú úroveň rozpočtových prostriedkov pre pilotné projekty a prípravné akcie (a uviesť nové pilotné projekty a prípravné akcie pre túto sumu ako dokončené), rezerva by klesla pod 9 miliónov, čo predstavuje 0,07 % stropu pre okruh 1a.

16. Táto situácia ukazuje, že financovanie priorít pre rozpočet na rok 2011, ako sú vymedzené v uznesení Európskeho parlamentu prijatom v marci 2010, nebude matematicky možné bez reorganizácie v rámci určitých programov a nástrojov (pravdepodobne na základe neuspokojivej miery uplatnenia) alebo v období rokov 2007 – 2013 bez opätovného využitia niektorého z prostriedkov, ktoré poskytuje medziinštitucionálna dohoda.

Rozpočet

Finančné plánovanie

2010

2011

OKRUH 1A – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Programy spolurozhodovania

12 969,288

11 600,469

 

 

 

Rámcový program pre výskum (ES)

6 932,938

7 959,302

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu

525,708

557,860

POKROK

109,570

88,631

Opatrenia proti znečisťovaniu

20,500

23,000

Marco Polo II

63,940

66,000

Galileo

894,400

195,942

TEN Doprava

1 062,440

1 242,000

TEN Energia

21,460

22,100

Bezpečnejší internet plus

 

 

Bezpečnejší internet plus (pokračovanie)

11,070

11,000

Európsky digitálny obsah pre globálne siete (eContent Plus)

 

 

Colnice 2008 – 2013

51,450

55,900

Informatizácia systému spotrebnej dane (EMCS)

 

 

Fiscalis 2003 – 2007

 

 

Fiscalis 2008 – 2013

24,000

27,800

Erasmus Mundus

 

 

Erasmus Mundus

97,988

98,838

Európsky technologický inštitút)

30,200

62,800

Celoživotné vzdelávanie

1 009,301

1 037,000

Hercule II

14,100

14,200

IDAbc

 

 

Riešenia interoperability pre európsku verejnú správu

23,800

26,000

Tvorba štatistických informácií

 

 

Štatistický program Spoločenstva 2008 – 2012

54,519

58,546

MEETS

10,655

11,200

Podpora finančných služieb a auditov

6,000

7,350

Európsky energetický program pre obnovu

1 980,000

 

Európsky program podpory mikrofinančných inštitúcií

25,250

25,000

Európsky program pozorovania Zeme (GMES)

 

10,000

 

 

 

Rozhodnutia Rady

885,887

896,865

Rámcový program pre výskum (EURATOM)

609,487

631,365

Doplnkový rámcový program pre výskum (EURATOM) – Reaktor s vysokým tokom neutrónov

 

 

Odstavenie jadrovej elektrárne z prevádzky: Bohunice

60,000

62,000

Odstavenie jadrovej elektrárne z prevádzky: Ignalina

120,000

121,000

Odstavenie jadrovej elektrárne z prevádzky: Kozloduj

75,000

75,000

Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) – na ceste k spravodlivej spoločnosti

 

 

Pericles

0,900

1,000

Informačný systém na boj proti podvodom

5,500

6,500

Medzinárodný fond pre Írsko

15,000

 

 

 

 

Celkom programy okruhu 1A (bez EGF)

13 855,176

12 497,334

Ostatné výdavky

506,678

452,625

 

 

 

Celkom OKRUH 1A (bez EGF)

14 361,853

12 949,959

Strop finančného rámca

14 167,000

12 987,000

Rezerva

0,147

37,041

FLEX

195,000

 

Rezerva pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

500,000

 

Všetky tabuľky uvádzajú údaje v miliónoch EUR, zdroj: Európska komisia.

Okruhy 1b, 2 a 3a

17. Úvahy nad rezervou v podokruhu 1b sú nepodstatné, keďže finančný plán sa prispôsobuje potrebám členských štátov.

Pokiaľ ide o okruh 2, rezerva zostáva nezmenená napriek plánovanému presunu 53 miliónov z položky Výdavky súvisiace s trhom a priame platby do položky Rozvoj vidieka, ako predpokladá rozhodnutie Komisie.

Rezerva na rok 2011 v podokruhu 3a zostáva nezmenená na úrovni 19,7 milióna, Komisia však do tejto chvíle nevysvetlila, či je do plánu zahrnutý štokholmský program.

 

Rozpočet

Finančné plánovanie

2010

2011

OKRUH 1B – kohézia pre rast a zamestnanosť

Štrukturálne fondy celkom

39 191,847

39 688,663

Kohézne fondy celkom

10 190,245

10 961,150

 

 

 

Celkom programy v okruhu 1B

49 382,092

50 649,813

Ostatné výdavky

5,500

 

 

 

 

celkom OKRUH 1B

49 387,592

50 649,813

Strop finančného rámca

49 388,000

50 651,000

Rezerva

0,408

1,187

OKRUH 2 – Ochrana a riadenie prírodných zdrojoV

Programy spolurozhodovania

306,855

326,057

Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc (po presune do položky Rozvoj vidieka) vrátane nasledujúceho programu spolurozhodovania: Prieskumy o štruktúre poľnohospodárskych podnikov

306,855

326,057

Prieskumy o štruktúre poľnohospodárskych podnikov (zahrnuté do položky Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc)

15,100

0,550

 

 

 

Rozhodnutia Rady

59 104,925

59 865,062

Výdavky súvisiace s trhom a priama pomoc (po presune do položky Rozvoj vidieka)

43 819,802

44 437,590

Rozvoj vidieka

14 363,565

14 465,117

Spoločná politika rybného hospodárstva a morské právo

277,530

304,070

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

644,029

658,285

 

 

 

Celkom programy v okruhu 2

59 411,780

60 191,119

Ostatné výdavky

87,053

44,807

Opatrenia na boj proti zmene klímy

15,000

 

 

 

 

celkom OKRUH 2

59 498,833

60 235,926

Strop finančného rámca

59 955,000

60 338,000

Rezerva

456,167

102,074

OKRUH 3A – Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

Programy spolurozhodovania

403,850

507,080

Európsky fond pre utečencov

102,650

104,030

Fond pre vonkajšie hranice

208,000

254,000

Daphne

18,350

18,000

Civilné súdnictvo

15,800

16,000

Drogová prevencia a informovanosť

3,050

3,050

Schengenský informačný systém (SIS II)

35,000

(1)

Vízový informačný systém

21,000

112,000

 

 

 

Rozhodnutia Rady

348,200

419,950

Integrácia s tretími krajinami

111,000

132,000

Základné práva

14,000

14,100

Trestné súdnictvo

26,300

26,850

Terorizmus

20,520

23,400

Trestná činnosť

86,380

109,600

Európsky fond pre utečencov

 

 

Európsky fond pre návrat

88,000

114,000

Eurodac

2,000

 

 

 

 

Celkom programy v okruhu 3A

752,050

927,030

Ostatné výdavky

254,437

259,310

 

 

 

celkom OKRUH 3A

1 006,487

1 186,340

Strop finančného rámca

1 025,000

1 206,000

Rezerva

18,513

19,660

Okruh 3b

18. Okruh 3b je (spolu s okruhom 1a) základným prvkom financovania priorít Európskeho parlamentu v rozpočte na rok 2011 a v širšom zmysle na formovanie „Európy pre občanov“.

19. Z dôvodu presunutia rozpočtových prostriedkov v roku 2009 na reakciu EÚ na pandemickú prasaciu chrípku sa na rok 2011 plánuje mierne zvýšenie s cieľom dosiahnuť rezervu 9,4 milióna. V PNR na rok 2010 bola rezerva dvojnásobná – 18,7 milióna. V decembri 2009 rozpočtový orgán odhlasoval rozpočet s nulovou rezervou v okruhu 3b.

20. Naplánovaná rezerva určite neumožní financovanie nových priorít v prospech mládeže a súvisiacich aktivít, keďže napríklad na pilotné projekty a prípravné akcie vyčleňuje rozpočet na rok 2010 v okruhu 3b takmer 9 miliónov. Možná zvyšná rezerva 400 000 EUR (vypočítaná na základe prípadného predĺženia všetkých pilotných projektov a prípravných akcií odpočítaných od rezervy) nie je ako východisko prijateľná. Nad rovnakými riešeniami sa treba zamyslieť aj v súvislosti s okruhom 1a.

 

Rozpočet

Finančné plánovanie

2010

2011

OKRUH 3B – Občianstvo

Programy spolurozhodovania

406,134

415,614

Verejné zdravie

51,370

52,700

Ochrana spotrebiteľa

21,920

22,800

Kultúra 2007

58,164

61,514

Mládež

127,800

127,700

Médiá 2007

111,005

114,000

Občan

35,875

31,900

Media Mundus

 

5,000

 

 

 

Rozhodnutia Rady

18,000

19,150

Finančný nástroj civilnej ochrany

18,000

19,150

 

 

 

Celkom programy v okruhu 3B

424,134

434,764

Ostatné výdavky

243,866

238,900

 

 

 

celkom OKRUH 3B

668,000

673,664

Strop finančného rámca

668,000

683,000

Rezerva

 

9,336

Okruh 4

21. Rezerva ponechaná v rozpočte na rok 2010 bola len 900 000 z dôvodu konkurencie tradičných priorít, ktoré Európsky parlament podporuje, a nepredvídateľných potrieb v tretích krajinách, ktoré sa objavujú v priebehu rozpočtového postupu.

22. V okruhu 4 je na rok 2011 naplánovaná rezerva 128 miliónov, ktorá tvorí len 1,5 % stropu. Financovanie sprievodných opatrení pre trh s banánmi – 25 miliónov – príslušným spôsobom znížilo naplánovanú rezervu napriek výraznej neochote Európskeho parlamentu použiť rezervu na financovanie opatrení, ktoré nezhŕňal viacročný finančný rámec. Ako sa už niekoľkokrát pripomínalo, nové opatrenia vyžadujú nové financie.

23. Okrem toho treba pripomenúť, že Európsky parlament vždy vyjadroval zásadný nesúhlas s opakujúcim sa postupom Komisie, ktorá vo svojom návrhu podhodnocuje rozpočtové prostriedky požadované pre Palestínu na základe tvrdenia, že skutočné potreby sa v tejto časti roku nedajú odhadnúť.

24. Rezerva okruhu 4 sa musí vnímať so zreteľom na skutočnosť, že pilotné projekty a prípravné akcie v okruhu 4 dostali v rozpočte na rok 2010 sumu 26 miliónov, pričom nebol zverejnený žiadny plán na rok 2011 ani pre Stratégiu EÚ pre Baltské more, ani pre Informačné a komunikačné programy pre nečlenské štáty (20 a 10 miliónov v rozpočte na rok 2010). V tejto predbežnej fáze prípravy návrhov rozpočtu Komisie by bolo zaujímavé poznať dôvod nezverejnenia plánu pre Stratégiu EÚ pre Baltské more, ktorá sa vždy jasne vymedzovala ako priorita Európskeho parlamentu.

 

Rozpočet

Finančné plánovanie

2010

2011

OKRUH 4 – Európska únia ako globálny aktér

Programy spolurozhodovania

5 329,491

5 514,847

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI)

1 675,359

1 704,675

Nástroj rozvojovej spolupráce (DCI)

2 469,857

2 532,166

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR)

164,198

163,112

Nástroj stability (IFS)

219,559

290,200

Humanitárna pomoc

800,518

824,693

 

 

 

Rozhodnutia Rady

2 226,637

2 622,229

Nástroj predvstupovej pomoci

1 587,100

1 796,793

Nástroj pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti

70,453

75,813

Makrofinančná pomoc

98,985

114,869

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

281,541

327,374

Rezerva systému záruk na úvery

93,810

200,000

Finančný nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami a ostatnými krajinami a územiami s vysokými príjmami

24,094

24,663

Finančný nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami a ostatnými krajinami a územiami s vysokými príjmami ICI +

34,500

45,000

Finančný nástroj civilnej ochrany

8,000

9,000

Spolupráca s Grónskom

28,154

28,717

 

 

 

Celkom programy v okruhu 4

7 556,128

8 137,076

Ostatné výdavky

165,996

164,832

 

 

 

celkom OKRUH 4 (bez EAR)

7 892,124

8 301,908

Strop finančného rámca

7 893,000

8 430,000

Rezerva

0,876

128,092

Rezerva na núdzovú pomoc

248,882

253,860

Okruh 5

25. Situácia rezervy v tomto okruhu v roku 2011 čiastočne závisí od rozhodnutia Súdneho dvora vo veci námietky Európskej komisie a Európskeho parlamentu týkajúcej sa zvýšenia miezd za rok 2009. Keďže Súdny dvor nedávno zamietol prerokovanie tejto veci v zrýchlenom konaní, je pravdepodobné, že akékoľvek dodatočné platby (v prípade takéhoto rozhodnutia) budú musieť byť zahrnuté do rozpočtu na rok 2011.

26. Treba pripomenúť, že rozdiel, ktorý sa má so spätnou platnosťou uhradiť, by mohol dosiahnuť 135 miliónov vo všetkých inštitúciách – na porovnanie s plánovanou rezervou 109 miliónov na rok 2011.

27. Na záver by spravodajkyňa rada pripomenula, že Európsky parlament si vždy želal zaradenie všetkých administratívnych výdavkov do okruhu 5 a nesúhlasil s rozšírením niektorých administratívnych výdavkov do iných okruhov.

 

Rozpočet

Finančné plánovanie

2010

2011

OKRUH 5 – administratíva

Výdavky Európskej komisie vrátane dôchodkov a nákladov na európske školy

3 604,622

3 749,042

Dôchodky (všetky inštitúcie)

1 192,789

1 302,764

Európske školy

154,212

162,861

Výdavky ostatných inštitúcií, okrem dôchodkov

2 937,432

3 091,950

 

 

 

celkom OKRUH 5

7 889,055

8 306,617

Strop finančného rámca

7 962,000

8 416,000

Rezerva

72,945

109,383

PRÍLOHA:

I.  Právny rámec pre pilotné projekty a prípravné akcie

1.        Pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA) Európsky parlament prvýkrát predstavil v roku 1975 a prostredníctvom mnohých medziinštitucionálnych rokovaní sa z nich stali dôležité nástroje na formulovanie politických priorít a uvedenie nových iniciatív, ktoré sa môžu zmeniť na aktivity a programy EÚ.

2.        Právny základ pilotných projektov a prípravných akcií predstavuje článok 49 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, konkrétne tým, že stanovuje odchýlku od zásady, podľa ktorej je rozpočtové prostriedky možné zahrnúť do rozpočtu EÚ len na základe prijatého právneho aktu; v prípade pilotných projektov a prípravných akcií sa rozpočtové rozhodnutie prijíma pred legislatívnym rozhodnutím.

3.        Nariadenie o rozpočtových pravidlách výslovne vymedzuje povahu a účel týchto dvoch nástrojov:

Pilotné projekty sa vymedzujú ako programy experimentálnej povahy určené na testovanie uskutočniteľnosti akcie a jej užitočnosti. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu iba na maximálne dva po sebe nasledujúce rozpočtové roky.

Prípravné akcie sa vymedzujú ako akcie v oblastiach uplatňovania Zmluvy o ES, Zmluvy o Euratome a hlavy VI ZEÚ, zamerané na prípravu návrhov s cieľom prijať budúce akcie. Prípravné akcie musia dodržiavať jednotný postup a môžu mať rôzne formy. Príslušné viazané rozpočtové prostriedky sa môžu zahrnúť do rozpočtu iba na maximálne tri po sebe nasledujúce rozpočtové roky. Legislatívny postup sa musí ukončiť pred uplynutím tretieho rozpočtového roka.

4.        V medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 sa ďalej vymedzuje rámec a pravidlá realizácie pilotných projektov a prípravných akcií. V bode D prílohy II k medziinštitucionálnej dohode sa stanovuje:Aby Komisia mohla zhodnotiť v náležitom čase vykonateľnosť zmien a doplnení, ktoré plánuje rozpočtový orgán a ktoré zriaďujú nové prípravné akcie/pilotné projekty alebo predlžujú trvanie existujúcich akcií/projektov, obe zložky rozpočtového orgánu informujú do polovice júna Komisiu o svojich zámeroch v tejto oblasti, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na zmierovacom stretnutí prvého čítania v Rade.

5.        Pokiaľ ide o stropy, v medziinštitucionálnej dohode sa stanovuje, že inštitúcie súhlasia s obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na pilotné projekty na 40 miliónov EUR v každom rozpočtovom roku. Taktiež súhlasia s obmedzením celkovej sumy rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie v každom rozpočtovom roku na 50 miliónov EUR a celkovej sumy rozpočtových prostriedkov skutočne viazaných na prípravné akcie na 100 miliónov EUR.

II.       Zmeny po Lisabonskej zmluve

6.        Lisabonská zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré majú priamy vplyv na pilotné projekty a prípravné akcie, napriek tomu však treba vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a novej medziinštitucionálnej dohody zaviesť nové pravidlá pre nariadenie o rozpočtových pravidlách.

7.        V nedávno navrhnutom balíku o zmene a doplnení medziinštitucionálnej dohody a nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia upravuje rámec pre pilotné projekty a prípravné akcie:

           –         príloha D medziinštitucionálnej dohody už neobsahuje žiadny odkaz na stropy        pilotných projektov a prípravných akcií;

–         dve zložky rozpočtového orgánu sa zaväzujú, že do polovice júna budú poskytnú Komisii informácie o svojich zámeroch, pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie, aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na júnovom trialógu;

–         v článku 32 vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú stropy, ktoré sa nezmenili.

Spravodajcovia zdôrazňujú, že tieto prvky nepredurčujú výsledok medziinštitucionálnych rokovaní o zmenenej a doplnenej medziinštitucionálnej dohode a nariadení o rozpočtových pravidlách.

8.        Okrem navrhovaných zmien prevažne technického charakteru treba dôrazne pripomenúť, že zmeny zavedené Lisabonskou zmluvou by mohli mať zreteľný vplyv na prijatie pilotných projektov a prípravných akcií: až do rozpočtového postupu na rok 2010 boli pilotné projekty a prípravné akcie klasifikované ako „nepovinné výdavky“, a patrili teda do právomocí Európskeho parlamentu, ktorý v súvislosti s nimi prijímal definitívne rozhodnutie. Zo zrušenia kategórií výdavkov vyplýva, že Rada má odteraz predkladať návrhy pilotných projektov a prípravných akcií a žiadať zahrnutie tradičného „kompromisného balíka“ týkajúceho sa pilotných projektov a prípravných akcií do celkového rokovania o rozpočte na rok 2011 v rámci zmierovacieho konania.

III.      Pilotné projekty a prípravné akcie v rozpočte na rok 2010: fakty a čísla

9.        V rámci rozpočtu na rok 2010 bolo prijatých 56 pilotných projektov a 47 prípravných akcií. Na pilotné projekty boli pridelené viazané rozpočtové prostriedky v sumách v rozmedzí 2,5 milióna (pilotné projekty na dôkladnejšiu zdravotnú starostlivosť o obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike) a 1 milión (týka sa to 18 pilotných projektov, ostatné sú označené len ako položky p. m.).

10.       Pokiaľ ide o prípravné akcie, finančné krytie sa pohybuje od 7,5 milióna (prípravné akcie na schopnosť rýchlej reakcie EÚ) do 0,5 milióna (prípravná akcia na program Erasmus pre novinárov).

11.       Celková suma prijatá pre pilotné projekty v roku 2010 predstavuje 40 miliónov vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (maximálny predpoklad v medziinštitucionálnej dohode) a 61,9 milióna v platobných rozpočtových prostriedkoch (medziinštitucionálna dohoda nepočíta so žiadnym obmedzením); prípravné akcie sa financovali sumou 63,25 milióna (v rámci stropu 100 miliónov), rozdelenou medzi nové prípravné akcie (13,75 milióna, v rámci stropu 50 miliónov) a prebiehajúce prípravné akcie (49,5 milióna, v rámci stropu 50 miliónov).

IV.      Pilotné projekty a prípravné akcie v rozpočte na rok 2010: realizácia

12.       Dňa 3. marca Komisia predložila prvú priebežnú správu o realizácii pilotných projektov a prípravných akcií na rok 2010 a poukázala na spôsob, akým ich hodlá zrealizovať (dokument nájdete v prílohe). Podrobnejšia a rozsiahlejšia správa bude predložená spolu s návrhom rozpočtu na rok 2011, ktorý má byť predstavený 28. apríla. Spravodajcovia očakávajú, že táto správa vyjasní uskutočniteľnosť realizácie a najlepší mechanizmus jej dosiahnutia.

V. Závery týkajúce sa prípravy prvého čítania v Európskom parlamente

13.       Pokiaľ ide o harmonogram prijatia pilotných projektov a prípravných akcií, spravodajcovia by radi navrhli nasledujúci provizórny harmonogram:

– 6. týždeň (10. februára):          Prvé stretnutie s rozpočtovými spravodajcami špecializovaných výborov

– 9. týždeň (3. marca):               Prvá priebežná správa Komisie o uplatnení pilotných projektov a prípravných akcií v rozpočte

– 11. týždeň (16. – 17. marca):   Predstavenie pracovného dokumentu o pilotných projektoch a prípravných akciách vo výbore COBU

– 17. týždeň (28. apríla):             Prijatie návrhu rozpočtu v Komisii

– 20. týždeň (19. mája):              Druhé stretnutie so spravodajcami špecializovaných rozpočtových výborov

– 22. týždeň (31. mája – 4. júna): Postúpenie návrhov spravodajcov špecializovaných rozpočtových výborov týkajúcich sa pilotných projektov a prípravných akcií výboru COBU a príprava konsolidovaných dokumentov

– 23. týždeň (7. – 11. júna):        Postúpenie návrhov týkajúcich sa pilotných projektov a prípravných akcií Komisii

– 25. týždeň (21. – 25. júna):       Trialóg

– 27. týždeň (5. – 8. júla):           Hodnotiaca správa Komisie o návrhoch pilotných projektov a prípravných akcií

– 36. týždeň (6. – 10. septembra):          Termín odovzdania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov výborov k rozpočtu

– 38. týždeň (20. – 24. septembra): Tretie stretnutie so spravodajcami špecializovaných rozpočtových výborov

– 39. týždeň (27. – 30. septembra): Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch vo výbore COBU

- – 42. týždeň (18. – 22. októbra): Prvé čítanie rozpočtu na rok 2011 v Európskom parlamente

Prvá priebežná správa Komisie o realizácii pilotných projektov a prípravných akcií na rok 2010

realizácia pilotných projektov

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Realizácia pilotných projektov

Okruh 1a

Pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov (04 03 09)

Opatrenia na udržanie zamestnanosti (04 03 10)

Posilnenie mobility a integrácie pracovníkov v rámci EÚ (04 03 11)

Komplexná spolupráca verejných orgánov, komerčných firiem a neziskových organizácií v oblasti integrácie ľudí do spoločnosti a zamestnania (04 03 12)

Podpora zmeny neistej práce na prácu zaručujúcu práva (04 04 08)

Predchádzanie zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi (04 04 11)

Zamestnávanie osôb s autistickými poruchami (04 04 13)

Portplus – Trvalo udržateľný energetický plán pre prístavy (06 04 08)

Zhodnocovania odpadu a jeho recyklácia na účely výroby čistej energie (06 04 15)

Náklady na štúdium študentov z krajín ESP a súvisiace akademické činnosti (15 02 31)

Európska susedská politika – Posilnenie vzdelávania prostredníctvom štipendií a výmen (15 02 32)

Transparentnosť a stabilita finančných trhov (17 02 04)

Okruh 1b

Posilňovanie regionálnej a miestnej spolupráce prostredníctvom propagácie regionálnej politiky EÚ v celosvetovom meradle (13 03 23)

Akcie v súvislosti s textilným a obuvníckym priemyslom (13 03 25)

Okruh 2

Podpora poľnohospodárskych družstiev (05 02 17 01)

Európsky orgán dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov (05 02 17 02)

Podpora iniciatív poľnohospodárov a spotrebiteľov za nízke uhlíkové emisie, nízku spotrebu energie a miestny predaj potravinových výrobkov (05 02 17 03)

Rozvoj preventívnych činností zameraných na zastavenie rozširovania púští v Európe ('07 03 16)

Rekuperácia zastaraných plavidiel, ktoré sa nepoužívajú na rybolov (07 03 18)

Hospodárske škody spôsobené množstvom vody v mestách, z ktorej neplynú príjmy (07 03 19)

Certifikácia nízkouhlíkových poľnohospodárskych postupov (07 03 21)

Komplexný výskum metód kontroly rozširovania alergií na ambróziu a peľ (07 03 22)

Podpora nahradenia plavidiel európskeho obchodného loďstva plavidlami s nízkym vplyvom na životné prostredie (11 09 03)

Európsky systém zálohovania hliníkových plechoviek na nápoje (17 03 18)

Okruh 3a

Hodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení v zmluvnom práve (18 06 09)

Okruh 3b

Systém hlásení v oblasti kultúrneho dedičstva (15 04 46)

Okruh 4

Podpora monitorovacích a ochranných opatrení pre plavidlá Únie prechádzajúce cez oblasti, v ktorých hrozí pirátstvo (19 06 07)

Program pre činnosť mimovládnych organizácií pri budovaní mieru (19 06 09)

Financovanie poľnohospodárskej výroby (21 02 04)

Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (21 05 01 08)

Okruh 5

Európske výskumné granty na cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku (16 02 05)

Medziinštitucionálny systém na zistenie dlhodobých trendov, ktorým EÚ čelí (25 01 09)

Realizácia prípravných akcií

Okruh 1a

Erasmus pre mladých podnikateľov (02 02 03 05)

Európske vysokokvalitné destinácie (02 02 08 01)

Trvalo udržateľný cestovný ruch (02 02 08 02)

Sociálny cestovný ruch v Európe (02 02 08 03)

Okruh 1b

Podpora priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery v Európe (13 03 24)

Okruh 2

Klíma Karpatskej kotliny (07 03 17)

Schopnosť rýchlej reakcie EÚ (07 04 05)

Kontrolné miesta (miesta oddychu) pri preprave zvierat (17 04 03 03)

Okruh 3b

Erasmus pre novinárov (09 06 05)

Prípravná akcia v oblasti športu (15 05 11)

2011 – Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 (15 06 11)

Opatrenia na monitorovanie v oblasti spotrebiteľskej politiky (17 02 03)

Okruh 4

Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj v čiernomorskej oblasti (07 02 04)

Realizácia programov MEDIA 2007 v tretích krajinách (09 06 01 02)

Núdzová reakcia na finančnú a hospodársku krízu v rozvojových krajinách (19 06 08)

Menšiny v Rusku – Rozvoj kultúry, médií a občianskej spoločnosti (19 08 01 05)

EÚ – Ázia – Integrácia politiky a uplatňovania v praxi (19 10 01 06)

Vodné hospodárstvo v rozvojových krajinách (21 04 06)

Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín (21 05 01 06)

Výskum a vývoj v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb (21 05 01 07)

Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach (22 02 09)

Okruh 5

Program Erasmus pre verejnú správu (26 03 03)

Príloha: Zodpovedné GR a kontaktné osoby

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

STANOVISKO Výboru pre rybné hospodárstvo

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci

STANOVISKO Výboru pre petície

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Toto je prvá priebežná správa Komisie o realizácii pilotných projektov a prípravných akcií na rok 2010.

Týka sa projektov alebo akcií prijatých rozpočtovým orgánom v rámci rozpočtu na rok 2010 a zameriava sa na 32 nových projektov a 22 nových akcií, ako aj na existujúce projekty a akcie, pre ktoré boli schválené dodatočné viazané rozpočtové prostriedky. Určuje povoľujúcich úradníkov zodpovedných za realizáciu týchto akcií a opisuje plány realizácie. Druhá správa bude postúpená s návrhom rozpočtu na rok 2011 v súlade s požiadavkami článku 49 ods. 6a a b revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bude podrobnejšia a budú v nej uvedené aj informácie o pilotných projektoch a prípravných akciách, ktoré sú vo fáze dokončenia, t. j. v rozpočte na rok 2010 pre ne nie sú vyčlenené nové viazané rozpočtové prostriedky, ale stále majú platobné rozpočtové prostriedky.

(1)

Keďže si inštitúcie uvedomujú potrebu konať pred uplynutím lehôt stanovených v zmluvách, priebežne sa dohodli na pragmatickom harmonograme. Pragmatický harmonogram na rok 2011 je čiastočne navrhnutý v uvedenom spoločnom vyhlásení o prechodných pravidlách.

(2)

Napríklad pokiaľ ide o čas oficiálneho odovzdania zamietavého rozhodnutia Rady s cieľom zabezpečiť naplánovanie plenárnej schôdze Európskeho parlamentu v lehote 14 dní (predpísanej Európskemu parlamentu Zmluvou o fungovaní Európskej únie), v ktorej musí Parlament pristúpiť k hlasovaniu o potvrdení.

(3)

Rozhodnutie konferencie predsedov z 18. septembra 2008 o druhej priebežnej správe pracovnej skupiny pre reformu Európskeho parlamentu.

(4)

Formát zasadnutí treba vymedziť podľa programu: predseda Európskeho parlamentu, predseda a spravodajcovia, špecializované výbory, konferencia spravodajcov a pod.


Realizácia pilotných projektov

Okruh 1a

Pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov (04 03 09)

1. Cieľ

Na základe akcií z minulého roka je celkovým cieľom získať lepšie údaje o tom, ako sa v praxi uskutočňuje vysielanie pracovníkov.

2. Realizácia

Cieľ sa dosahuje v rámci 3 samostatných akcií:

1.  Poskytnutie grantov pre iniciatívy, ktoré pomôžu preskúmať skutočné pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov a to, ako členské štáty, sociálni partneri a inšpektoráty práce pôsobia v praxi. Osobitné ciele tohto opatrenia sú:

– podporiť výmenu relevantných informácií, stanoviť osvedčené postupy, zverejniť prehľad súčasného stavu v členských štátoch;

– preskúmať prípadné otázky a problémy, ktoré by sa mohli objaviť pri praktickom uplatnení právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov, ako aj ich presadzovanie v praxi.

2. Štúdia o právnych aspektoch vysielania pracovníkov v rámci ustanovení o službách v Európskej únii, ktorá preskúma prípadné problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri praktickom uplatnení právnych predpisov týkajúcich sa vyslaných pracovníkov, ako aj ich presadzovania v praxi.

3.  Štúdia o hospodárskom a sociálnom vplyve vysielania pracovníkov v Európskej únii, ktorá sa zameria na hodnotenie hospodárskych a sociálnych účinkov súvisiacich s fenoménom vysielania pracovníkov v kontexte poskytovania cezhraničných služieb so zameraním na tie odvetvia, v ktorých je využite vysielania pracovníkov najrozšírenejšie, a na členské štáty s pomerne veľkou prítomnosťou vyslaných pracovníkov (ako prijímajúce alebo vysielajúce štáty).

V priebehu roku 2009 boli zverejnené výzvy pre všetky 3 akcie a na konci roku 2009 boli podpísané zmluvy.

3. Prognóza na rok 2010

Prvé výsledky týchto akcií sa očakávajú v treťom štvrťroku 2010. Druhá výzva na predloženie návrhov týkajúcich sa iniciatív s cieľom preskúmať skutočné pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov a to, aká je situácia v praxi, sa plánuje na druhý štvrťrok roku 2010. Druhá štúdia o právnych aspektoch vysielania pracovníkov, ktorá sa bude zaoberať tými členskými štátmi, ktoré nebolo možné zaradiť do prvej štúdie, sa začne v roku 2010.

Opatrenia na udržanie zamestnanosti (04 03 10)

1. Cieľ

V súlade s rozpočtovou poznámkou zahrnutou do rozpočtu na rok 2010 a s cieľom zmierniť následky súčasnej krízy z hľadiska zamestnanosti a sociálnych dôsledkov by sa mal začať pilotný projekt, ktorý preskúma ďalšie spôsoby posilnenia kolektívneho úsilia zameraného na zmiernenie negatívneho vplyvu krízy na európskej úrovni. Prostredníctvom tohto pilotného projektu sa uskutoční analýza toho, do akej miery možno udržať pracovné miesta ohrozené finančnou a hospodárskou krízou zavedením takých opatrení, ako je skrátenie pracovného času a odborná príprava. Stanovia sa osvedčené postupy a podporí výmena relevantných informácií.

2. Realizácia

V záujme splnenia uvedených cieľov budú v prvom štvrťroku 2010 zverejnené tri výzvy na predloženie ponúk týkajúce sa nasledujúcich otázok:

Štúdia o skrátenom pracovnom čase počas krízy a skúsenosti, ktoré sa dajú získať

V mnohých členských štátoch spočívala prvá reakcia trhu práce na krízu v úprave výroby a spájaní pracovného času na preklenutie poklesu dopytu namiesto znižovania miery zamestnanosti. Krátkodobé kompenzačné programy, prostredníctvom ktorých môžu zamestnávatelia požiadať o dočasnú štátnu pomoc pri doplnení miezd zamestnancov pracujúcich v skrátenom pracovnom čase, chránia európske pracovné miesta pred počiatočným vplyvom recesie. Štúdia by mala analyzovať, do akej miery tieto programy skutočne ovplyvnili relatívnu pevnosť trhu práce v Európskej únii (EÚ) prostredníctvom opatrení v rámci vnútorných úprav (napr. programy krátkodobej práce, skrátený pracovný čas, dočasné odstávky a pod.) a aké je porovnanie so skúsenosťami s podobnými opatreniami v predchádzajúcich krízových situáciách. Štúdia by takisto mala zhodnotiť opatrenia prijaté vládami, aby zabezpečili čo najvyššiu účinnosť týchto úprav, napríklad analýzou opatrení z hľadiska kritérií oprávnenosti. Takisto by mala analyzovať účinnosť opatrení, ktoré spojili skrátenie pracovného času s odborným vzdelávaním súvisiacim s vykonávanou prácou z hľadiska vplyvu na zamestnateľnosť príslušných osôb (napr. či ide o pomoc pri prípadnom prechode na nové pracovné miesto). Štúdia by mala zanalyzovať, ako a či došlo k obmedzeniu rizík tzv. mŕtvych strát súvisiacich s týmito opatreniami. Okrem toho by štúdia mala zanalyzovať úlohu rôznych zúčastnených strán v tomto kontexte vrátane vnútroštátnych orgánov, služieb verejnej zamestnanosti, sociálnych partnerov, obcí a ďalších účastníkov na trhu práce.

Štúdia o ponuke učňovského vzdelávania v členských štátoch

Cieľom štúdie je zhodnotiť vplyv krízy na situáciu (mladých) ľudí, ktorí v súčasnosti ukončujú svoje vzdelávanie, aké následné riziká vyplývajúce z hľadiska nezamestnanosti a nečinnosti im hrozia a či majú následný vplyv na ich neschopnosť nájsť si zamestnanie dokonca aj vo fáze hospodárskeho rastu. Štúdia by mala pripraviť odporúčania, ako čo najlepšie pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa snažia uplatniť na trhu práce, napríklad formou pracovných umiestnení, praktického odborného vzdelávania súvisiaceho s pracovným miestom alebo možnosťou ďalšieho štúdia zameraného na získanie kľúčových schopností na dosiahnutie úspechu na trhu práce v budúcnosti. Štúdia by mala takisto zhodnotiť aktuálne postupy prípravy učňov v spoločnostiach a verejnom sektore a určiť potenciál stanovenia národných cieľov a širších príležitostí pre mobilitu vzdelávania vrátane učňovskej a odbornej prípravy, ako aj pre stáže absolventov. Štúdia by takisto mala vymedziť úlohu EÚ pri sprostredkovaní osvedčených postupov a vzájomných vzdelávacích projektov, ako aj pri skvalitňovaní učňovského vzdelávania a poskytnúť odporúčania na prípadné opatrenia, ktoré by sa mali prijať s cieľom podnietiť spoločnosti k tomu, aby ponúkali viac stáží a investovali do zvyšovania zamestnateľnosti nových zamestnancov vrátane učňov.

Štúdia o súhrnnom prehľade stáží v členských štátoch

V ostatných rokoch pretrvávali v oblasti začleňovania mladých ľudí do trhu práce dve hlavné systémové slabiny: vysoká miera nezamestnanosti mladých vo viacerých členských štátoch a nízka kvalita a neistota mnohých pracovných miest pre mladých ľudí. Slabiny v prepojení vzdelávania a zamestnávania v ranej fáze a trvale vysoký počet mladých ľudí s príliš nízkou úrovňou zručností a schopností (konkrétne osôb, ktoré opúšťajú školu skôr, ako ju dokončia) bránia úspešnému a bezproblémovému prechodu zo školy do zamestnania. V mnohých krajinách sa problémy viac sústreďujú v špecifických skupinách mladých ľudí, prisťahovalcov a niektorých národnostných menšín. To je zvlášť znepokojivé, keďže títo mladí ľudia tvoria čoraz väčšiu časť mladej populácie najmä v mestských oblastiach. Súčasne sa však čoraz zložitejšie uspokojuje dopyt po vysoko kvalifikovaných zamestnancoch, keďže ponuka veľmi kvalitného a príťažlivého odborného vzdelania a prípravy je v mnohých členských štátoch nedostatočná. Štúdia by sa mala zamerať na to, ako sa s uvedenými problémami vyrovnali programy stáží v jednotlivých členských štátoch. V tomto zmysle štúdia uvedie prehľad dostupnosti stáží pre mladých ľudí v spoločnostiach a verejnom sektore v jednotlivých členských štátoch a ukáže podmienky, v akých sa tieto stáže uskutočňujú. Štúdia poukáže na prípadné zmeny v tomto kontexte za ostatných 5 rokov a  zameria sa najmä na následky krízy. Zhodnotí potenciál programov stáží z hľadiska poskytnutia istoty mladým ľuďom a vzťahu medzi týmito programami a jednotlivými výbermi smeru vzdelávania a odbornej prípravy. Štúdia sa takisto sústredí na možnosti odborného vzdelávania na školách a zamestnania na určitý čas, ktoré predstavujú prvé stupienky pre mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Štúdia tiež zanalyzuje účinnosť programov stáží z hľadiska poskytnutia príležitostí zamestnania mladých ľudí a predchádzania ich dlhodobej nezamestnanosti.

Na druhej strane sa v záujme podpory výmeny relevantných informácií a určenia a zverejnenia osvedčených postupov vyplývajúcich z výsledkov štúdie zorganizujú podujatia zamerané na šírenie týchto informácií.

Komisia zverejní tri výzvy na predloženie ponúk, ktoré zahŕňajú uvedené akcie. Komisia na túto akciu využije pridelenú sumu 1 000 000 EUR.

3. Prognóza na rok 2010

Výzvy na predloženie ponúk budú zverejnené v priebehu prvého štvrťroka 2010. Realizácia akcie sa začne na začiatku tretieho štvrťroka 2010 a skončí v roku 2011.

Posilnenie mobility a integrácie pracovníkov v rámci EÚ (04 03 11)

1. Cieľ

Aj keď je voľný pohyb pracovníkov v Európskej únii veľmi pozitívny, má určité nepriaznivé vedľajšie účinky, a to najmä v prípade zraniteľných pracovníkov. Cieľom tohto pilotného projektu je pomôcť prekonať niektoré ťažkosti vrátane rôznych sociálnych problémov, ktoré musia riešiť zraniteľní pracovníci v hostiteľských krajinách. Projekt poukazuje na to, že nedostatky podpory zraniteľných pracovníkov často napráva občianska spoločnosť. Preto treba podporiť jej činnosť v záujme vytvárania sietí a partnerstiev a prepojenia poradenských služieb do poradenských systémov.

2. Realizácia

V decembri 2009 Komisia predložila usmernenia pre činnosť siete EURES v rokoch 2010 – 2013. Pri diskusii o týchto usmerneniach Komisia zohľadnila stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci k Európskemu akčnému plánu pracovnej mobility (2007 – 2010), v ktorom výbor okrem iného vyzýva Komisiu, aby podporila mobilitu zraniteľných skupín obyvateľov a pomohla im odstrániť prekážky vytvorením väčšieho počtu kvalitných pracovných miest, bojom proti diskriminácii, venovaním pozornosti novým formám sociálneho vylúčenia, podporou rodovej rovnosti, podporou rodiny a účinným zabezpečením prístupu na pracovisko, ubytovacích služieb a dopravy.

Komisia v návrhu usmernení pre sieť EURES predložila akciu, ktorou vyzýva členov siete EURES: „Ustanoviť mechanizmy spolupráce s organizáciami, ktoré sa aktívne podieľajú na poskytovaní informácií a pomoci pri integrácii zamestnancov a ich rodín, najmä zraniteľných skupín. Túto akciu by mali zrealizovať hostiteľské krajiny.“

Komisia navrhuje na túto akciu vyčleniť 1 000 000 EUR s cieľom uskutočniť jej realizáciu prostredníctvom ročných grantov pre sieť EURES od júna 2010. Najskôr bude o realizáciu týchto aktivít požiadaná vybraná skupina štátov.

V decembri 2009 Komisia zverejnila výzvu na predloženie ponúk (VP/2009/008), ktorá zahŕňa uvedenú akciu. Komisia na túto akciu, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom ročných grantov pre sieť EURES, vyčlenila 1 000 000 EUR.

3. Prognóza na rok 2010

Táto akcia sa začne v júni 2010 a skončí sa v máji 2011. Ako prvý krok možno očakávať, že tieto akcie zrealizujú hostiteľské štáty.

Komplexná spolupráca verejných orgánov, komerčných firiem a neziskových organizácií v oblasti integrácie ľudí do spoločnosti a zamestnania (04 03 12)

1. Cieľ

Rozvoj podnikov sociálneho hospodárstva zvyšuje stabilitu a kvalitu zamestnania, a to nielen v službách týkajúcich sa politík sociálnej pomoci. V súlade s uznesením Európskeho parlamentu o sociálnom hospodárstve, Lisabonskou stratégiou a sociálnym programom má význam podporovať rozvoj spoločností v tomto sektore prostredníctvom projektov spolupráce medzi vládami a podnikmi (orientovanými i neorientovanými na zisk), propagáciou prenositeľných modelov a postupov najmä v čase krízy, keď sa zvyšuje počet ľudí, ktorým hrozí riziko odsunutia na okraj.

Projekt by mal preto zvýšiť informovanosť podnikateľskej komunity o jej sociálnej zodpovednosti formou podpory spoločností, ktoré majú záujem o integráciu do práce, a tým rozšíriť pracovné oblasti pre sociálne začlenenie a zamestnanosť znevýhodnených skupín (poľnohospodárstvo, priemysel, obchod atď.).

2. Realizácia

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom grantov na základe výziev na predloženie návrhov, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2010.

Žiadosti by mali navrhnúť účinné a efektívne riešenia sociálno-hospodárskych otázok, ktoré sa osobitne týkajú územia referenčnej populácie, predovšetkým formou spolupráce medzi verejnou správou, ziskovými a sociálnymi podnikmi. Projekty by teda mali navrhnúť vytvorenie sietí medzi verejnými inštitúciami a podnikmi, ktoré sú schopné inovovať riadenie alebo formulovať ukazovatele sociálneho blahobytu s kvantitatívnym vplyvom na referenčnú populáciu. Financie dostupné na rok 2010 dosahujú sumu 1 500 000 EUR. Výška príspevkov Spoločenstva by nemala presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov.

3. Prognóza na rok 2010

Orientačný harmonogram:

Zverejnenie výzvy na predloženie návrhov          máj/jún 2010

Termín podania                                             september 2010

Rozhodnutie o udelení                                    december 2010

Realizácia projektov                                       v priebehu roku 2011

Podpora zmeny neistej práce na prácu zaručujúcu práva (04 04 08)

1. Cieľ

Celkovým cieľom tohto pilotného projektu je v širšom zmysle lepšie pochopiť fenomén „neistých pracovných miest“ v rámci celej Európskej únie a propagovať zmenu neistých zamestnaneckých vzťahov na pracovné zmluvy zaručujúce viac sociálnych práv, a to hĺbkovým preskúmaním konkrétnych krokov uskutočnených na úrovni členských štátov s cieľom podporiť takúto zmenu.

2. Realizácia

Cieľ sa dosahuje v rámci 2 samostatných akcií:

Udelenie grantov pre nadnárodné projekty v oblasti zmeny neistých pracovných miest na pracovné miesta  zaručujúce práva. Osobitné ciele tohto opatrenia sú:

- pomoc pri analýze a sledovaní konkrétnych opatrení prijatých s cieľom zlepšiť práva zamestnancov s neistými pracovnými miestami;

- výmena a šírenie informácií o príslušných postupoch v jednotlivých členských štátoch alebo spolupráca pri riešení problémov súvisiacich so zmenou neistých pracovných miest na pracovné  zaručujúce práva;

- analýza úlohy neistých pracovných miest v celkovom rámci sociálneho, hospodárskeho a demografického vývoja so zameraním na sociálne vylúčenie a chudobu zamestnaných, ako aj na ich osobitný vplyv na pracovné a životné podmienky mladých zamestnancov, žien a prisťahovalcov;

- analýza hospodárskeho významu, príčin a následkov neistých pracovných miest na pozadí súčasných pracovných modelov, ako aj analýza rozsahu, v akom neisté pracovné miesta prispievajú k pružnosti trhu práce.

Štúdia, ktorá opíše a zanalyzuje politické opatrenia a osvedčené postupy zrealizované v ostatnom čase v členských štátoch so zreteľom na podporu zmeny neistých zamestnaneckých vzťahov na zmluvy zaručujúce viac sociálnych práv. Štúdia pomôže vypracovať jasnejšiu koncepciu neistoty v zamestnaneckých vzťahoch a určiť, čo by mohlo tvoriť základné sociálne práva.

3. Prognóza na rok 2010

Výzva na predloženie návrhov a výzva na predloženie ponúk sa plánujú na druhý štvrťrok roku 2010.

Predchádzanie zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi (04 04 11)

1. Cieľ

V súlade s rozpočtovými poznámkami je účelom pilotného projektu financovať iniciatívy, ktoré pomáhajú odkryť rozsah zlého zaobchádzania so starými ľuďmi v Európskej únii. Pilotný projekt sa konkrétne zameria na:

· posúdenie miery zlého zaobchádzania so starými ľuďmi podľa vymedzenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) (fyzické, psychické a finančné zneužívanie);

· lepšie pochopenie príčin zlého zaobchádzania so starými ľuďmi;

· určenie prístupov súčasnej politiky a osvedčených postupov v členských štátov týkajúcich sa predchádzania zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi a príprava odporúčaní na skvalitnenie starostlivosti o nich; pokiaľ ide o tento bod, treba poznamenať, že sa v maximálnej možnej miere pokúsi reagovať na požiadavky v rozpočtových pripomienkach.

Takisto je nutné uviesť, že posledný bod je menej ambiciózny v porovnaní s tým, čo požadovali rozpočtové pripomienky („určenie účinnosti politickej odozvy v členských štátoch“).

2. Realizácia

Komisia bude tento pilotný projekt realizovať prostredníctvom výzvy na predloženie návrhov, konferencie organizovanej počas belgického predsedníctva a v rámci spolupráce s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom výzvy na predloženie návrhov je podporiť iniciatívu, ktorá by mala preskúmať najlepšie spôsoby prevencie zlého zaobchádzania so starými ľuďmi zabezpečením vyššej kvality a dôstojnosti služieb dlhodobej starostlivosti. Účelom grantu bude zorganizovať v rôznych členských štátoch podujatia zamerané na zamyslenie sa nad týmto problémom, na ktorých sa stretnú zástupcovia verejných orgánov zodpovední za dohľad nad službami dlhodobej starostlivosti, poskytovatelia, ošetrovatelia a klienti dlhodobých služieb starostlivosti. Projekt by mal na základe existujúcich odporúčaní a chárt na európskej úrovni preskúmať spôsoby uvedenia noriem do praxe. Konferencia, ktorá sa má uskutočniť počas belgického predsedníctva (v druhom polroku 2010) preskúma spôsoby zachovania dôstojnosti zraniteľných seniorov a zostaví prehľad dokončených a prebiehajúcich výskumných projektov na tému zlého zaobchádzania so starými ľuďmi, ktoré financuje Európska únia.

Komisia má v úmysle vypracovať spoločne s OECD politicky zameraný projekt s cieľom preskúmať dostupné iniciatívy a ponúknuť odporúčania na vypracovanie politík týkajúcich sa kvality a spokojnosti klientov služieb dlhodobej starostlivosti v Európskej únii, a tým podporiť reformy, ktoré znížia riziko zlého zaobchádzania so starými ľuďmi. Projekt sa zameria na tri hlavné prvky: i) sledovanie kvality a kontrolné systémy; ii) regulácia kvality v systémoch dlhodobej starostlivosti; iii) politiky, ktoré budú riešiť nedostatky kvality vrátane odbornej prípravy ošetrovateľov a poskytovateľov dlhodobej starostlivosti.

3. Prognóza na rok 2010

1. Výzva na predloženie návrhov:

Máj 2010:                    zverejnenie výzvy na predloženie návrhov

August 2010:               termín predloženia návrhov

Október 2010:             rozhodnutie hodnotiaceho výboru o udelení

November 2010:           podpísanie zmluvy (24 mesiacov)

November 2012:           prezentácia konečných výsledkov a informovanie o nich

2. Konferencia počas belgického predsedníctva

Konferencia by sa mala uskutočniť v druhom polroku 2010. Komisia po viacerých stretnutiach s predstaviteľmi belgickej vlády stále čaká na konečné potvrdenie tejto iniciatívy belgickou stranou. Keby sa plánovaná konferencia počas belgického predsedníctva neuskutočnila, Komisia by ju mohla zorganizovať začiatkom roku 2011.

3. Spolupráca s OECD

Projekt by mal byť založený na prebiehajúcom projekte OECD, ktorý posudzuje rozsah dlhodobej starostlivosti a politík týkajúcich sa zamestnancov a ich vplyvu na postavenie neformálnych ošetrovateľov, dostupnosť a trvalú udržateľnosť financií dlhodobej starostlivosti.

November 2010:           podpísanie zmluvy

November 2012:           predstavenie a sprostredkovanie konečných výsledkov

Zamestnávanie osôb s autistickými poruchami (04 04 13)

1. Cieľ

Cieľom je financovanie projektov, ktoré pomôžu sformovať politiky zamestnávania a sociálnej integrácie osôb postihnutých autizmom. Mal by podporiť inovačné a integrované projekty, zamerať sa na mnohé nevýhody, ktoré musia prekonávať osoby s poruchami autistického spektra a zároveň zohľadniť silné stránky, ktoré ponúkajú. Projekty by mali pomôcť pri vymedzení účinných odoziev v rámci politík, ako aj stanovení a podpore výmeny osvedčených postupov.

2. Realizácia

Pilotné projekty sa budú realizovať prostredníctvom výzvy na predloženie návrhov. V rámci navrhovaných projektov sa vypracujú alebo vyskúšajú praktické prístupy k zlepšovaniu dostupnosti zamestnania pre osoby s poruchami autistického spektra a jeho udržania vrátane všetkých príslušných zúčastnených strán. Projekty by sa mali vytvoriť na základe skutočných prípadov, čo umožní dostatočnému počtu osôb trpiacich autizmom vykonávať platenú prácu v inkluzívnych podmienkach. Navrhované projekty musia zahŕňať podrobné hodnotenie, ktoré možno využiť pri sprostredkovaní výsledkov projektu. Projekty treba navrhnúť tak, aby sa dosiahla dostatočná udržateľnosť po ukončení financovania zo strany EÚ.

3. Prognóza na rok 2010

Orientačný harmonogram:                    Zverejnenie výzvy na predloženie návrhov v druhom štvrťroku 2010

                                                          Podpis dohôd o grantoch v štvrtom štvrťroku 2010 (3 až 6 projektov).

Orientačná suma:                                1 000 000 EUR

Maximálna miera spolufinancovania:      80 % celkových oprávnených nákladov na akciu. Spolufinancovanie zo strany Komisie pre každý financovaný projekt bude v rozmedzí 150 000 až 400 000 EUR. Projekty budú trvať do 24 mesiacov.

Portplus – Trvalo udržateľný energetický plán pre prístavy (06 04 08)

1. Cieľ

Cieľom (ako ho stanovil Európsky parlament) bude podporiť použitie obnoviteľných zdrojov energie, zvýšiť energetickú účinnosť akciami zameranými na prístavné systémy a vybavenie a poskytnúť súkromným prevádzkovateľom investičný nástroj týkajúci sa technológií umožňujúcich energetické úspory. Tento návrh je zaujímavý tým, že integruje priemyselné hospodárske činnosti a energetické opatrenia.

2. Realizácia

Je známe, že energetickej účinnosti je venovaná veľká časť rámcového programu pre výskum (FP7). Preto navrhovaná akcia patrí do rámca siedmeho rámcového programu. Komisia navrhne zaradenie tohto projektu do svojho nového pracovného programu, ktorý zverejní v júli 2010. Po zaradení navrhovaného projektu do pracovného programu sa uplatnia zvyčajné kroky projektového cyklu siedmeho rámcového programu podľa platných pravidiel komitológie.

3. Prognóza na rok 2010

Nepredpokladajú sa žiadne výdavky, keďže financovanie bude poskytnuté zo siedmeho rámcového programu.

Zhodnocovania odpadu a jeho recyklácia na účely výroby čistej energie (06 04 15)

1. Cieľ

Cieľom (ako ho stanovil Európsky parlament) bude začlenenie recyklácie komunálneho odpadu uloženého na skládkach.

2. Realizácia

Po zvážení sa zdá, že vykopávanie skládkovaného pevného komunálneho odpadu zo starých skládok predstavuje neoverenú technológiu s minimálnymi šancami na úspešnú komercializáciu a uplatnenie v praxi. Skládkovaný pevný komunálny odpad je čiastočne (alebo v prevažnej miere) rozložený a pôsobením aeróbnych i anaeróbnych procesov stratil podstatnú časť koncentrovanej energie. Pomer vlhkosti je takisto relatívne vysoký, a tak okrem nákladov na vykopanie budú potrebné rozsiahle náklady (z hľadiska hospodárskeho, ako aj z hľadiska energetickej spotreby) na homogenizáciu veľkosti a sušenie. Keďže sa pevný komunálny odpad dlhodobo skládkuje, jednotlivé zložky sú znečistené rôznymi znečisťujúcimi látkami.

Vykopávanie starých skládok môže byť veľmi rizikové a ohroziť životné prostredie i zdravie. Pri vykopávaní sa navyše uvoľňuje veľké množstvo metánu, ktorý je 24-krát účinnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý, preto je konečný prínos tejto technológie z hľadiska skleníkových plynov záporný, v najlepšom prípade minimálny.

Komisia je v súvislosti s týmto pilotným projektom presvedčená, že je oveľa účinnejšie úplne sa vyhnúť skládkovaniu a podporiť politiky založené na rámcovej smernici o odpadoch. Tam, kde sa skládkovanie naďalej uskutočňuje, treba vo veľkom využiť získavanie a používanie skládkových plynov na energetické účely. Komisia sa domnieva, že tento pilotný projekt (tak, ako je navrhnutý) neponúka účinný prínos k čistému a lacnému riadeniu energie, a preto navrhuje, aby sa nerealizoval.

3. Prognóza na rok 2010

Nepredpokladajú sa žiadne výdavky.

Náklady na štúdium študentov z krajín ESP a súvisiace akademické činnosti (15 02 31)

1. Cieľ

Cieľom tohto pilotného projektu je umožniť študentom z krajín zahrnutých do európskej susedskej politiky, aby sa zoznámili s politikami a inštitúciami Európskej únie formou osobitných kurzov ponúkaných prostredníctvom systému štipendií v súlade s novou rozšírenou európskou susedskou politikou.

2. Realizácia

Európsky parlament navrhol ako akademickú inštitúciu, na ktorej poslucháči absolvujú programy prispôsobené na účely tohto pilotného projektu univerzitu College of Europe (dva vysokoškolské areály v meste Bruges a Natolin/Varšava), pričom sa zohľadnia osobitné vlastnosti a vysoký stupeň špecializácie tejto univerzity. Preto má univerzita College of Europe de facto monopolné postavenie pri plnení úloh tohto pilotného projektu v súlade s článkom 168 ods. 1 písm. c) vykonávacích pravidiel nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Predpokladá sa, že Európska komisia prijme ročný pracovný program týkajúci sa tohto projektu do marca 2010. Pracovný program vymedzí: typ vzdelávacích programov (kurzy, trvanie atď.), orientačný počet účastníkov alebo vybraných študentov z krajín zahrnutých do európskej susedskej politiky, hodnotiace kritériá (výber a udelenie), podmienky a harmonogram podávania prihlášok pre študentov, ako aj sumu na krytie štipendií (paušálne).

3. Prognóza na rok 2010

Výber študentov sa uskutoční od apríla do júna 2010. Finančná podpora Spoločenstva sa pridelí prostredníctvom grantovej dohody.

Európska susedská politika – Posilnenie vzdelávania prostredníctvom štipendií a výmen (15 02 32)

1. Cieľ

Pilotný projekt sa týka štipendií pre študentov z krajín zahrnutých do európskej susedskej politiky(1), ktorí študujú v magisterských programoch európskych štúdií v rokoch 2010 – 2011. Cieľom bude rozšíriť odborné schopnosti študentov a naučiť ich, ako sa majú zaoberať politikami Spoločenstva. Táto iniciatíva by mala v krajinách, ktoré patria do európskej susedskej politiky, umožniť nástup novej generácie proeurópskych štátnych úradníkov.

2. Realizácia

Projekt sa bude realizovať formou výzvy na predloženie návrhov v otvorenom konaní adresovanej vysokoškolským inštitúciám, ktoré ponúkajú magisterské programy v oblasti európskych štúdií. Inštitúcie budú požiadané, aby podali žiadosti a predbežne vybrali postgraduálnych študentov, ktorí sú občanmi krajiny zahrnutej do európskej susedskej politiky a majú v nej trvalý pobyt (maximálne 3 kandidáti v určenom poradí a 2 náhradníci).

Európska komisia bude zodpovedná za udelenie štipendií vybraným uchádzačom navrhnutým príslušnými inštitúciami, vďaka ktorým budú môcť pokračovať v magisterskom programe európskych štúdií.

3. Prognóza na rok 2010

Granty budú kryté zmluvou s jednotlivými inštitúciami, ktorých študenti pochádzajúci z krajín zahrnutých do európskej susedskej politiky dostali štipendium. Predpokladá sa udelenie 30 až 40 úplných štipendií (podľa dĺžky trvania magisterského programu). Zo štipendií sa uhradí školné, náklady na pobyt (paušálne na príslušný štát), cestovné a ubytovanie.

Harmonogram a orientačná suma výzvy (výziev) na predloženie návrhov sú:

– marec 2010: zverejnenie výzvy na predloženie návrhov;

– 30. apríla 2010: termín na podanie žiadostí;

– máj – jún 2010: postup udeľovania a rozhodnutie o udelení;

– 30. júna 2010: Európska komisia bude informovať vysoké školy.

Orientačné sumy budú: na granty 960 000 EUR; na obstarávanie (odborníci, ktorí posúdia žiadosti doručené na základe výzvy na podanie návrhov) 40 000 EUR.

Transparentnosť a stabilita finančných trhov (17 02 04)

1. Cieľ

Komisia (so zreteľom na rozpočtovú poznámku prijatú v rozpočte na rok 2010) dôkladne posúdila odôvodnenie a opis kontextu tohto pilotného projektu.

Stabilnejšie a transparentnejšie finančné trhy sú kľúčovým cieľom činnosti inštitúcií EÚ a vlád jednotlivých členských štátov. Komisia vo svojom nedávnom oznámení Zaisťovanie efektívnych, bezpečných a zdravých trhov s derivátmi (KOM(2009)332) už oznámila budúce politické akcie zamerané na zvýšenie transparentnosti trhov s derivátmi.

Európska komisia v oznámení s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe (KOM(2009)114) ako súčasti reakcie na finančnú krízu navrhla ďalšiu podporu vzdelávania v oblasti financií v celej EÚ, posilnenie hlasu európskych investorov a poskytnutie priamej finančnej podpory tvorbe kapacít zúčastnených investorov, aby mohli obhajovať svoje záujmy v politikách finančných služieb na úrovni EÚ, a to formou odbornej prípravy, výskumu a sprostredkovania informácií. V záujme dosiahnutia tohto cieľa nadviazali útvary Komisie kontakty s Európskym parlamentom s cieľom vymeniť si poznatky o osvedčených postupoch pri realizácii tohto pilotného projektu a dohodnúť sa na postupe, pričom sa zamerali na ustanovenia o odbornej príprave a informáciách v špecifických oblastiach finančných služieb.

Je pravda, že zložitejšie finančné produkty, ktoré boli pôvodne určené pre profesionálne subjekty, už nie sú obmedzené na profesionálne použitie zo strany finančných inštitúcií. Pred vznikom finančnej krízy sa tieto produkty vo veľkej miere distribuovali spotrebiteľom, ktorí boli povzbudzovaní, aby ich nakupovali, hoci si neboli dostatočne vedomí rizika a následkov.

Nedostatočná transparentnosť takýchto finančných produktov je spôsobená technickou náročnosťou, ktorá bráni spotrebiteľom, aby získali dostatočné informácie o súvisiacich rizikách. Okrem toho často chýba vhodné poradenstvo prispôsobené osobným profilom spotrebiteľov a ďalších koncových používateľov, čo vedie k tomu, že koncoví používatelia nakupujú finančné produkty, ktoré nezodpovedajú ich potrebám.

V oblasti ochrany spotrebiteľov sa môže ako efektívny spôsob skvalitnenia finančného rozhodovania osvedčiť odborné vzdelávanie a informačné podujatia určené pre organizácie a subjekty pôsobiace v oblasti poskytovania informácií a poradenstva, ako aj poradenstvo poskytované spotrebiteľom. Tam, kde organizácie poskytujú spotrebiteľom rady, zvyšuje tento typ finančného vzdelávania schopnosti spotrebiteľov a umožňuje im prijímať informované rozhodnutia a vybavuje ich potrebnými informáciami umožňujúcimi nákup produktov, ktoré budú vyhovovať ich potrebám, a prevenciu zbytočného rizika.

2. Realizácia

Komisia uskutoční kurz zameraný na odborné vzdelávanie poradcov spotrebiteľov o rôznych otázkach týkajúcich sa finančných služieb. Cieľom kurzu bude školenie poradcov o rôznych finančných otázkach, ako je napríklad poradenstvo v oblasti peňažnej správy a rodinného rozpočtu, úverové produkty a investičné činnosti vrátane posúdenia rizík.

Cieľová skupina zahrnie dobrovoľné organizácie financované vládou alebo nezávislé mimovládne organizácie, komunitné subjekty, združenia spotrebiteľov a ďalšie príslušné orgány pôsobiace v oblasti poskytovania rád spotrebiteľom. Tam, kde to bude možné a vhodné, sa účasť na týchto kurzoch môže rozšíriť na združenia miestnych samospráv. Komisia zadá zmluvnému dodávateľovi úlohu vymedziť potreby príslušných organizácii v oblasti vzdelávania vo finančných otázkach a uskutočniť školenia prispôsobené jednotlivým účastníkom. Aktivity budú zostavené tak, aby dosiahli viacnásobný účinok prostredníctvom šírenia poznatkov a informácií príslušnej cieľovej skupine.

V záujme efektívneho využitia zdrojov nie je možné zorganizovať kurzy v každom z 27 členských štátov, preto sa predpokladá, že sa kurzy uskutočnia vo vybraných členských štátoch alebo skupinách členských štátov.

Komisia vyberie poskytovateľa kurzov na základe výzvy na predloženie ponúk.

3. Prognóza na rok 2010

Vyhlásenie verejného obstarávania bude zverejnené v júni 2010 a termín na predloženie ponúk prípadných uchádzačov bude v septembri 2010. Hodnotenie sa uskutoční v októbri 2010 a vnútorná kontrola verejného obstarávania v novembri 2010.

(1)

        Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Moldavsko, Maroko, Palestínska samospráva, Sýria, Tunisko, Ukrajina a Rusko.


Okruh 1b

Posilňovanie regionálnej a miestnej spolupráce prostredníctvom propagácie regionálnej politiky EÚ v celosvetovom meradle (13 03 23)

1. Cieľ

Cieľom pilotného projektu bude:

· efektívnejšie prispievať k strategickému partnerstvu medzi Komisiou a tretími krajinami v súlade so žiadosťami tretích krajín o širšiu spoluprácu v tejto oblasti;

· odovzdávať dlhodobé skúsenosti EÚ s tým, ako regionálna a kohézna politika podporujú hospodársku a politickú integráciu a zároveň rast, trvalo udržateľný rozvoj, rovnosť príležitostí a cezhraničnú spoluprácu;

· prispievať k propagácii medzinárodného obrazu Európskej únie;

· prispievať k lepšiemu pochopeniu európskych hodnôt, základných zásad a realizačných systémov a politík; dôležitou súčasťou pilotného projektu je využitie príležitostí na spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a pomoc pri budovaní regionálneho partnerstva.

Takto vymedzené ciele pilotných projektov zo strany Komisie sú v súlade s prioritami vymedzenými v rozpočtových poznámkach odhlasovaných Európskym parlamentom a potvrdených na dvoch stretnutiach s pánom poslancom van Nistelrooijom, členom Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili v roku 2009.

Dodatočné financie na rok 2010 pomôžu nadviazať dialóg s tretími krajinami, ktorý je zatiaľ v prípravnej fáze. Tieto financie pomôžu Komisii prehĺbiť a rozšíriť jej činnosť a reálne pomôžu tretím krajinám v ich úsilí o zlepšenie verejnej politiky v oblasti regionálneho rozvoja a pri riešení regionálnych a samosprávnych problémov.

2. Realizácia

V roku 2010 sa bude pilotný projekt realizovať podobne ako v roku 2009 prostredníctvom rámcových zmlúv alebo grantov. Podporované akcie zahrnú organizovanie medzinárodných konferencií a ďalších podujatí, informačné aktivity, študijné pobyty, vytváranie sietí a štúdie.

V prípade niektorých štúdií sa takisto uplatnia výzvy na predloženie ponúk.

3. Prognóza na rok 2010

Štúdie (s OECD a ďalšími organizáciami) – orientačný rozpočet 700 000 EUR

Pripravuje sa územné preskúmanie na Ukrajine spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Okrem toho sa skúma rozvojový potenciál regionálnych inovačných systémov v Číne. Súčasťou výskumu je spoločná štúdia s OECD a Čínskou národnou rozvojovou a reformačnou komisiou. Predpokladá sa vypracovanie viacerých štúdií týkajúcich sa:

· rozvojového potenciálu regionálnych inovačných systémov v Číne (s OECD);

· územného preskúmania Ukrajiny (s OECD);

· cezhraničnej spolupráce v Afrike;

· kontroly regionálnych inovačných systémov v Latinskej Amerike;

· štúdií so spoločným preskúmaním vo vybraných ukrajinských regiónoch.

Informačné semináre (študijné pobyty a semináre) – orientačný rozpočet 750 000 EUR

Semináre predstavujú dôležité nástroje výmeny informácií a podpory vzájomného porozumenia s tretími krajinami. Tretie krajiny prejavujú zvýšený záujem o priame skúsenosti s realizáciou regionálnej politiky EÚ v odlišných podmienkach. Pilotný projekt to umožňuje, keďže hradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie nominovaných odborníkov a účastníkov z tretích strán.

V hlavných partnerských krajinách sa uskutočnia viaceré semináre na témy ako: strategické otázky a problémy verejnej správy, informačné systémy, hodnotenie, regionálne inovačné systémy, cezhraničná spolupráca a pod.

· Brazília: seminár o regionálnej politickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou;

· Brazília: seminár o informáciách, hodnotení, finančnej kontrole a audite;

· Čína: seminár na vysokej úrovni o regionálnej spolupráci medzi EÚ a Čínou a účasť na svetovej výstave Expo v Šanghaji (seminár, kiosk, vytváranie sietí);

· Čína: dva školiace programy s Akadémiou európskeho práva v meste Trier (prostredníctvom existujúcej rámcovej zmluvy alebo výzvy na predloženie ponúk);

· Argentína: seminár o regionálnych inovačných systémoch v Latinskej Amerike (s OECD), prípadne seminár o cezhraničnej spolupráci;

· Ukrajina: rad úvodných seminárov o európskej regionálnej politike vo vybraných regiónoch (Odesa, Černovcy, Charkov a Doneck) vrátane úradníkov Komisie a regionálnych odborníkov EÚ;

· Južná Afrika: seminár o regionálnej politike, ktorý zorganizuje vláda, vrátane úradníkov a regionálnych odborníkov EÚ;

· Austrália: prvá konferencia o regionálnej politike.

Plánuje sa viacero programových výmen, konkrétne pre brazílskych regionálnych zástupcov a čínskych štátnych a regionálnych úradníkov. Uvedených výmenných pobytov by sa takisto mohli zúčastniť Ukrajina, Západná Afrika (Západoafrická hospodárska a menová únia (UEMOA)), Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS)) a Južná Afrika, podľa toho, kto prejaví záujem.

· Brazília: druhá programová výmena pre 40 regionálnych zástupcov, návštevy európskych regiónov a na podujatí Open Days s názvom Európsky týždeň miest a regiónov;

· Ukrajina: návštevy ukrajinských úradníkov v Bruseli, v sídle Monitorovacej siete pre európske územné plánovanie (ESPON), v regiónoch EÚ a na otvorených dňoch Európsky týždeň miest a regiónov;

· ďalšie možnosti: Západná a Južná Afrika: návštevy úradníkov v Bruseli, ESPON, v regiónoch EÚ a na podujatí Open Days s názvom Európsky týždeň miest a regiónov. Následné kontakty a návštevy stredoamerických krajín v kontexte rokovaní o dohode o pridružení s EÚ.

Podpora informačných a komunikačných nástrojov – orientačný rozpočet 50 000 EUR

V záujme zvýšenia viditeľnosti činností a priorít regionálnej politiky je dôležité pripraviť a preložiť do ďalších jazykov informačné a komunikačné materiály.

Komisia a GR REGIO často dostávajú žiadosti o prezentácie a inštaláciu kioskov na konferenciách po celom svete. Keďže nedokážu vyhovieť všetkým žiadostiam, má význam pripraviť hotové materiály alebo kiosky, ktoré by bolo možné odoslať na požadované miesto. Táto akcia sa zrealizuje formou zmluvy o poskytnutí služieb.

Akcie v súvislosti s textilným a obuvníckym priemyslom (13 03 25)

1. Cieľ

Tento pilotný projekt je v súlade s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami prijatými pre rozpočet na rok 2010 zameraný na rozvoj stratégie Spoločenstva pre textilné, odevné a obuvnícke odvetvie, a to najmä v znevýhodnených regiónoch.

V tomto kontexte sú rozpočtové prostriedky určené na realizáciu hĺbkového zhodnotenia situácie textilného, odevného a obuvníckeho priemyslu v Európskej únii vrátane perspektívy budúceho rozvoja. Hodnotenie sa zameria na oblasti zdôraznené v rozpočtovej pripomienke, konkrétne na výskum a inováciu, reštrukturalizáciu, odbornú prípravu a malé a stredne veľké podniky a bude mať regionálny rozmer. Poukáže na strategický rozvoj, ktorý je potrebný na zvýšenie konkurencieschopnosti textilného, odevného a obuvníckeho priemyslu v EÚ.

2. Realizácia

Projekt sa zrealizuje prostredníctvom výzvy na predloženie ponúk zameranej na financovanie hĺbkového preskúmania situácie v uvedených odvetviach a perspektívy ich ďalšieho rozvoja.

Výzva na predloženie ponúk, ktorá bude zverejnená v prvom polroku 2010, bude obsahovať dve zákazky: prvá sa bude týkať hĺbkového hodnotenia textilného a odevného priemyslu v EÚ a druhá hĺbkového hodnotenia európskeho obuvníckeho priemyslu.

V prípade oboch zákaziek bude projekt zložený zo 6 nezávislých správ/hodnotení:

a.     Prehľad o situácii v európskom textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle a perspektíve ich ďalšieho rozvoja.

b.     Hodnotenie spôsobov, akými špecializované výskumné a inovačné centrá spolupracujú s textilnými, odevnými a obuvníckymi podnikmi a dodávajú im technológie v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Určenie osvedčených postupov, činitele úspešnosti a problémy. Určenie možného vývoja do budúcnosti.

c.     Posúdenie hlavných problémov, ktoré musia riešiť malé a stredné textilné, odevné a obuvnícke podniky v jednotlivých regiónoch Európskej únie a perspektíva ich vyriešenia.

d.     Hodnotenie spôsobov minulej a súčasnej reštrukturalizácie a modernizácie v textilných, odevných a obuvníckych podnikoch v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Predpoklad budúcej modernizácie a reštrukturalizácie.

e.     Určenie optimálnych vzdelávacích možností (osvedčených postupov) uplatňovaných v textilných, odevných a obuvníckych podnikoch v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Vymedzenie potrieb odbornej prípravy v budúcnosti.

f.      Hodnotenie vývoja výskumnej a inovačnej praxe v textilných, odevných a obuvníckych podnikoch v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Perspektívy výskumu a vývoja v tomto odvetví.

Projekt sa osobitne zameria na konkrétne regióny Európskej únie.

Záverečná súhrnná správa, ktorá zhrnie hlavné závery 6 nezávislých hodnotení, poukáže na možnosti napredovania v oboch odvetviach.

Celkový rozpočet: 1 000 000 EUR (630 000 EUR pre zákazku 1 a 370 000 EUR pre zákazku 2)

3. Prognóza na rok 2010

 Výzva na predloženie ponúk s 2 zákazkami bude zverejnená v prvom polroku 2010.

 Hlavnou úlohou bude, aby na výzvu zareagovali tímy z rôznych oblastí, ktoré dôkladne poznajú textilný a obuvnícky priemysel, ako aj jednotlivé oblasti, ktorými sa projekt bude zaoberať.


Okruh 2

Podpora poľnohospodárskych družstiev (05 02 17 01)

Komisia stále uvažuje o uskutočniteľnosti tejto štúdie a najvhodnejších spôsoboch jej realizácie.

Európsky orgán dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov (05 02 17 02)

Komisia stále uvažuje o uskutočniteľnosti tejto štúdie a najvhodnejších spôsoboch jej realizácie.

Podpora iniciatív poľnohospodárov a spotrebiteľov za nízke uhlíkové emisie, nízku spotrebu energie a miestny predaj potravinových výrobkov (05 02 17 03)

Komisia stále uvažuje o uskutočniteľnosti tejto štúdie a najvhodnejších spôsoboch jej realizácie.

Rozvoj preventívnych činností zameraných na zastavenie rozširovania púští v Európe ('07 03 16)

1. Cieľ

Pokiaľ ide o rozpočtovú poznámku prijatú v rozpočte na rok 2010, účelom tohto projektu je vymedziť a rozpracovať preventívne aktivity na zastavenie rozširovania púští v Európe.

Vzhľadom na mimoriadne široký rozsah iniciatív, ktorých sa týka rozpočtová poznámka, sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s Európskym parlamentom s cieľom vymedziť možné oblasti, ktoré nepokrývajú iné politiky (t. j. výskum a poľnohospodárstvo).

Na základe diskusií s Európskym parlamentom sa pilotný projekt zameria na podporu rozvoja konkrétnych pilotných iniciatív s cieľom prispieť k výmene osvedčených postupov a inovácii na miestnej úrovni v štyroch prioritných oblastiach (ochrana dažďovej vody a povrchových vôd, alternatívne formy zavlažovania, opatrenia na úsporu vody a jej efektívne využitie a plodiny, ktoré vyžadujú menej vody), ktoré zastavia rozširovanie púští v Európe. Projekt sa zameria najmä na testovanie osobitne navrhnutých nízkonákladových technológií, techník či postupov súvisiacich so suchom a nedostatkom vody s cieľom zlepšiť ľudské a environmentálne podmienky v rôznych regiónoch (podľa možností v určených prioritných regiónoch) Európy. Projekt zahrnie identifikáciu, finančnú podporu, sledovanie realizácie a hodnotenie 3 – 5 konkrétnych pilotných iniciatív.

2. Realizácia

Viazané prostriedky na tento projekt predstavovali 1 000 000 EUR už v rámci rozpočtu na rok 2009.

V rozpočte na rok 2010 boli pridelené dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 1 500 000 EUR.

Dodatočné rozpočtové prostriedky budú začlenené do tej istej výzvy na predloženie ponúk a umožnia realizáciu 3 – 5 pilotných projektov, teda viac, ako sa pôvodne plánovalo.

3. Prognóza na rok 2010

Projekt sa realizuje v dvoch fázach.

Prvou fázou bolo podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb s cieľom pomôcť Komisii pri výbere, sledovaní a hodnotení pilotných projektov. Zmluva bola podpísaná v roku 2009 a stále trvá.

Druhá fáza začína v roku 2010 a predpokladá zverejnenie výzvy na predloženie ponúk v orientačnej hodnote 2 400 000 EUR v prvom štvrťroku.

Výber pilotných návrhov sa uskutoční a grantové dohody sa podpíšu v druhom polroku (orientačne v októbri 2010).

Rekuperácia zastaraných plavidiel, ktoré sa nepoužívajú na rybolov (07 03 18)

1. Cieľ

Rozsah typov lodí, ktorých sa týka pilotný projekt, ako ho vymedzil rozpočtový orgán, je široký. Pozornosť by sa mala zamerať len na plavidlá, ktoré súvisia s Európou: malé lode pôsobiace v Európskej únii, plavidlá námorníctva a ďalšie vládne plavidlá, ako aj veľké námorné lode spojené s EÚ (zakotvené v prístavoch v EÚ, ktoré sa plavia pod vlajkou niektorej z krajín EÚ alebo ktorých bezprostredný vlastník je Európan). Projekt sa nebude týkať veľkých námorných lodí mimo EÚ.

Navyše so zreteľom na rozpočtovú poznámku a odôvodnenie nie je jasné, či cieľom tohto projektu je teoretická štúdia alebo skutočný operačný projekt zameraný na recykláciu a nové použitie materiálov, ako aj vhodné nakladanie so zvyšným nebezpečným odpadom.

Navrhovaný prístup na rok 2010 je, aby sa uskutočnila štúdia spresňujúca rozsah, ktorá bude obsahovať súpis počtu a zloženia lodí a stanoví recyklačné postupy (uplatňované v praxi i pripravované). Výsledky tejto štúdie by v konečnom dôsledku mohli viesť k druhej fáze (v roku 2011), v ktorej by sa mohli spresniť analýzy a vymeniť osvedčené postupy v rámci informačných podujatí zorganizovaných v príslušných členských štátoch (fáza 2).

Projekt sa bude skladať z nasledujúcich etáp:

1. etapa (2010): vypracovanie súpisu lodí, ich zloženia, prehľad o miestach a spôsoboch demontáže (vrátane vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie). Určenie osvedčených postupov.

2. etapa (2011): organizácia informačných podujatí v členských štátoch, ktoré poskytnú informácie o osvedčených postupoch, podnietia verejnú diskusiu a prinesú nové riešenia a nápady príslušných zúčastnených strán (miestne orgány, majitelia lodí, podniky na recykláciu lodí, mimovládne organizácie...).

Výsledky uvedených etáp by mohli prispieť k určeniu ďalšieho možného postupu, napríklad pokiaľ ide o nové technológie spracovania odpadu, recyklácie a nového použitia materiálov obsiahnutých v lodiach (napr. sklenených vláken a živíc), ako aj lepšie spracovanie nebezpečného odpadu, ktorý vznikne pri recyklácii lodí. Tieto výsledky možno podporiť navrhnutím osobitnej priority pre projekty, ktoré by sa mali financovať prostredníctvom budúcej výzvy na predloženie ponúk v rámci siedmeho rámcového programu.

2. Realizácia

1. etapa:

Získanie relevantných informácií o veľkých obchodných námorných plavidlách v rámci postupu rokovania (existuje obchodná databáza).

Získané informácie sa uplatnia v štúdii (výzva na predloženie ponúk).

2. etapa: Informačné podujatia, zorganizované prostredníctvom jedného alebo niekoľkých výberových konaní.

3. Prognóza na rok 2010

Projekt by sa mal uskutočniť v dvoch fázach: Z rozpočtu na rok 2010 (300 000 EUR) by sa mala financovať len prvá fáza prostredníctvom postupu verejného obstarávania. O druhej fáze by sa malo rozhodnúť a mala by sa detailne rozpracovať až po získaní základných informácií v prvej fáze. Mala by sa takisto zrealizovať formou verejného obstarávania (rozpočet na rok 2011).

Rozhodnutie o financiách pre prvú fázu bude predložené na schválenie do apríla 2010.

Výzva na predloženie ponúk bude zverejnená čo najskôr v prvom polroku 2010. Z dôvodu postupu verejného obstarávania nemožno predpokladať podpísanie dohody skôr ako v druhom polroku 2010.

Prípadné problémy môže spôsobiť demontáž veľkých námorných plavidiel, ktorá sa uskutočňuje predovšetkým v tretích krajinách, a dostupnosť informácií o vplyve spôsobov recyklácie.

Hospodárske škody spôsobené množstvom vody v mestách, z ktorej neplynú príjmy (07 03 19)

1. Cieľ

Cieľom projektu je posúdiť množstvo vody, z ktorej neplynú príjmy, a súvisiace hospodárske škody vo veľkých mestách Európskej únie. Navrhované ciele je možné zhrnúť takto:

1) Posúdenie a odhad vody, z ktorej neplynú príjmy, v rôznych vybraných mestách.

2) Analýza dôsledkov, súvisiacich hospodárskych škôd a vplyvu na životné prostredie.

Strata vodných zdrojov je dôležitá z hľadiska zdrojov, ako aj z hospodárskeho hľadiska. Projekt sa teda zameria na určenie súvislosti medzi stratami vody a hodnotou vody v daných povodiach.

2. Realizácia

Pilotné projekty sa budú realizovať prostredníctvom predloženia ponuky v otvorenom konaní.

Zmluva sa zameria na stanovenie základných informácií opisujúcich straty vody vo vybraných veľkých mestách EÚ.

Ako je uvedené v rozpočtových poznámkach, projekt by sa mal spojiť so záväzkom EÚ bojovať proti suchu a nedostatku vody a vybrané krajiny na účely preskúmania osvedčených postupov budú tie, ktoré majú veľké problémy so suchom a nedostatkom vody, ktoré sú známe veľkými stratami vody, a tým aj veľkým potenciálom ich zníženia, ako aj mestá, ktoré minimalizovali straty vody.

Strata vodných zdrojov je dôležitá z hľadiska zdrojov, ako aj z hospodárskeho hľadiska. Projekt sa teda zameria na určenie súvislosti medzi stratami vody a hodnotou vody v daných povodiach.

3. Prognóza na rok 2010

Komisia zverejní výzvu na predloženie ponuky v otvorenom konaní v prvom polroku 2010 s cieľom zrealizovať uvedené ciele.

Podpis zmluvy sa predpokladá do konca roka.

Certifikácia nízkouhlíkových poľnohospodárskych postupov (07 03 21)

1. Cieľ

Vzhľadom na ciele uvedené v rozpočtovej poznámke Komisia uskutoční realizáciu pilotného projektu v rámci troch hlavných úloh:

- Po prvé: porovnanie existujúcich uhlíkových kalkulačiek na poľnohospodárskej úrovni a nájdenie najvhodnejších z nich alebo najvhodnejšieho hybridu na testovanie v tretej fáze projektu. Predpokladá sa viac ako opis (ako je uvedené v rozpočtovej poznámke), aby bolo možné zahrnúť ďalšie vplyvy poľnohospodárskych systémov a opatrení na zmiernenie na životné prostredie tak, aby uhlíková kalkulačka pre zmenu klímy neviedla napríklad k narušeniu biodiverzity.

- Po druhé: preskúmanie potrebného typu administratívnej správy na zriadenie systému certifikácie.

- Po tretie: testovanie uhlíkovej kalkulačky (z prvej úlohy) a účelnosti administratívnych návrhov (z druhej úlohy) na regionálnej úrovni s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť v rámci celej Európskej únie.

2. Realizácia

Ako sa uvádza v liste Komisie z novembra 2009 o vykonateľnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov odhlasovaných v prvom čítaní rozpočtu na rok 2010, Komisia už uskutočňuje štúdie o problémoch, ktorých sa týka pilotný projekt. Výsledky týchto štúdií budú k dispozícii do konca roka 2010 a mali by tvoriť východisko pre rozpracovanie akcií v rámci pilotného projektu.

Pokiaľ ide o realizáciu, predpokladá sa, že GR ENV bude pri realizácii všetkých troch úloh spolupracovať so spoločným výskumným centrom.

3. Prognóza na rok 2010

Rozhodnutie o financovaní na začatie predbežnej štúdie bude predložené na schválenie do apríla 2010.

Zmluvy a administratívne postupy so spoločným výskumným centrom týkajúce sa prvej a druhej úlohy sa pravdepodobne podpíšu v druhom polroku 2010 a zrealizujú v rokoch 2011 a 2012. Pokiaľ ide o tretiu úlohu, treba ešte určiť, či je možné financovanie z prostriedkov na rok 2010.

Komplexný výskum metód kontroly rozširovania alergií na ambróziu a peľ (07 03 22)

1. Cieľ

Podľa rozpočtovej poznámky prijatej v rozpočte na rok 2010 je účelom projektu:

- analýza rôznych typov regulácie výskytu ambrózie a určenie najefektívnejšieho z nich;

- vypracovanie mechanizmu prevencie na reguláciu šírenia ambrózie.

Invazívne cudzie druhy, medzi ktoré patrí aj ambrózia, sa považujú za druhú najväčšiu hrozbu svetovej biodiverzity. Predpokladá sa, že v novom storočí sa tento problém zhorší z dôvodu zmeny klímy a nárastu obchodu a cestovného ruchu.

Tento cieľ zahŕňa ciele 1, 2 a 6, ako ich odhlasoval Európsky parlament. Nezahŕňa ciele 3, 4 a 5 týkajúce sa alergických účinkov peľu ambrózie. Ide o dohodu dosiahnutú na schôdzi Komisie (GR ENV a GR SANCO) s poslancom J. Áderom z 8. decembra 2009. Štúdie o alergických účinkoch a boji proti nim sa nezdali byť vhodné pre pilotný projekt.

Vzhľadom na veľkú sumu, ktorú z rozpočtu vyčlenil Európsky parlament, zameria Komisia tento pilotný projekt na:

- šírenie ambrózie palinolistej po celej Európskej únii, a to navrhnutím a zriadením systému včasného varovania určeným na sledovanie šírenia ambrózie; systém sa vymedzí v úzkej spolupráci s ďalšou prebiehajúcou činnosťou (napríklad v Európskej environmentálnej agentúre) a v rámci rozvoja rámca stratégie EÚ týkajúcej sa invazívnych cudzích druhov; preskúma sa možnosť vytvorenia systému tak, aby sa mohol rozšíriť na ďalšie invazívne druhy;

- negatívne účinky ambrózie palinolistej na verejné zdravie, biodiverzitu a výrobné systémy;

- realizácia širokého radu pokusov s cieľom zhodnotiť výsledky postupov eradikácie a ich vplyv na necieľové druhy, ako aj analyzovať agronomické a organizačné schémy týkajúce sa eradikácie ambrózie.

Predpokladá sa, že tieto činnosti pomôžu pri tvorbe a realizácii budúcich akcií na boj proti invázii ambrózie.

2. Realizácia

Projekt, na ktorý sa v rozpočte na rok 2010 predpokladá vyčlenenie sumy 1 500 000 EUR, sa bude realizovať v nasledujúcich smeroch:

 výzva na predloženie ponúk, s orientačnou sumou 500 000 EUR, na podporu uskutočnenia širokého radu pokusov nevyhnutne potrebných na hodnotenie metód eradikácie ambrózie palinolistej a na vypracovanie a zverejnenie súboru odporúčaní, pokiaľ ide o výsledky regulačných opatrení, ich agronomických a organizačných schém, činiteľov úspešnosti a vplyvu na necieľové druhy. Výzva bude zverejnená v marci až apríli 2010 (po prijatí potrebného rozhodnutia o financovaní) a začiatok projektu predpokladáme koncom roka 2010, s trvaním maximálne 3 roky.

 zmluva o poskytovaní služieb bude uzatvorená na základe výzvy na predloženie ponúk v otvorenom konaní (zverejnenie v marci 2010) s maximálnou sumou 500 000 EUR. V rámci zmluvy sa poskytne analýza možností štrukturalizácie systému včasného varovania. Podpis zmluvy a začiatok práce sa očakávajú v novembri 2010.

 zmluva o poskytovaní služieb bude uzatvorená na základe výzvy na predloženie ponúk v otvorenom konaní (zverejnenie v marci 2010) s maximálnou sumou 500 000 EUR. V rámci zmluvy sa poskytne hodnotenie (v peňažnom vyjadrení) účinkov ambrózie palinolistej na verejné zdravie, biodiverzitu a výrobné systémy. Zahrnie priame i nepriame náklady.

3. Prognóza na rok 2010

V marci 2010 bude zverejnená výzva na predloženie ponúk v otvorenom konaní týkajúca sa zmluvy o poskytovaní služieb v súvislosti s vytvorením a zriadením systému včasného varovania. V marci 2010 bude takisto zverejnená výzva na predloženie ponúk v otvorenom konaní na zmluvu o účinkoch ambrózie palinolistej v EÚ.

Začiatok práce v prípade oboch zmlúv sa predpokladá v novembri 2010.

Výzva na predloženie návrhov týkajúca sa pokusov v súvislosti s reguláciou a eradikáciou ambrózie bude zverejnená po prijatí rozhodnutia o financovaní. Termín bude stanovený na máj a podpis grantovej dohody sa očakáva v treťom štvrťroku 2010.

Možné problémy (týkajúce sa najmä výzvy na predloženie ponúk) vyplývajú zo skutočnosti, že sa súčasne bude pripravovať stratégia EÚ týkajúca sa invazívnych druhov, ktorej ustanovenia by sa mali zahrnúť do prípravy a analýzy možností systému včasného varovania, je však možné, že nebudú včas dokončené. Navyše sa súčasne uskutočňuje revízia stratégie EÚ pre zdravie rastlín. Aj výsledky revízie by sa mali zohľadniť. Problémy môžu vyplynúť zo zamerania systému včasného varovania na jeden konkrétny druh, pričom sa súčasne budú skúmať možnosti zriadenia všeobecnejšieho systému včasného varovania pre invazívne druhy.

Podpora nahradenia plavidiel európskeho obchodného loďstva plavidlami s nízkym vplyvom na životné prostredie (11 09 03)

V Komisii sa stále diskutuje o jeho pridelení jednotlivým generálnym riaditeľstvám a najvhodnejších mechanizmoch realizácie.

Európsky systém zálohovania hliníkových plechoviek na nápoje (17 03 18)

1. Cieľ

Cieľom projektu je zhodnotiť vplyv zavedenia celoeurópskeho harmonizovaného systému zálohovania hliníkových plechoviek na nápoje a (ak sa ukáže kladný vplyv) zavedenie pilotnej fázy takéhoto systému vo vybraných členských štátoch. Z tohto hľadiska treba vypracovať dôkladné hodnotenie vplyvu týkajúce sa environmentálnych, hospodárskych a sociálnych otázok, ako aj administratívnej záťaže a zohľadniť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, spolu s podrobným plánom, ktorý navrhne formy pilotného projektu.

Komisia pri plnení tejto úlohy predpokladá začať štúdiu o hodnotení vplyvu na zistenie rozsahu problému a posúdenie uskutočniteľnosti možných riešení (300 000 EUR).

Zmluvný dodávateľ v prvej fáze posúdi environmentálny, hospodársky a sociálny vplyv, ako aj administratívnu záťaž zavedenia spoločných pravidiel refundácie plechoviek. Analýza vplyvu sa zameria na kvalitatívne i kvantitatívne hľadiská.

Potom zmluvný dodávateľ určí riešenia, ktoré by mohli byť najprínosnejšie a najmenej nákladné pre spoločnosť ako celok. Hodnotenie zahrnie analýzu ziskov a strát jednotlivých možností. Modely sa budú musieť zostaviť so zreteľom na prognózu prípadných ziskov (environmentálnych, hospodárskych a sociálnych) takéhoto systému s výhľadom na 10 rokov, a to pre Európsku úniu ako celok i pre jednotlivé členské štáty.

Posúdením sa takisto určí vhodná úroveň verejnej správy, na ktorej sa uskutočnia akcie, v súlade so zmluvou a protokolmi o subsidiarite a proporcionalite.

Keby sa zistilo, že najvhodnejšou úrovňou pre akciu je úroveň EÚ, posúdenie by malo zahrnúť potrebný právny rámec (vrátane návrhov príslušných opatrení) a presný harmonogram s opisom jednotlivých krokov a potrebných investícií na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov.

V prípade, že najvhodnejšou úrovňou na akciu bude úroveň jednotlivých štátov a regiónov, treba navrhnúť opatrenia na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi pri rozšírení kompatibility systémov záloh na hliníkové plechovky. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať cielené informačné kampane, nadnárodné semináre pre viacerých účastníkov, harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov a pod. Treba opísať zisky a straty vyplývajúce z prijatia uvedených opatrení, harmonogramy a kroky v rámci jednotlivých akcií.

Výsledky hodnotenia vplyvu by prípadne mohli vyústiť do druhej fázy, ktorá by mohla zahrnúť praktické testovanie uskutočniteľnosti a pridanej hodnoty najlepších možností určených v štúdii.

2. Realizácia

Komisia má v úmysle začať hodnotenie vplyvu financované z rozpočtu na rok 2010 prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Orientačný rozpočet 300 000 EUR zahŕňa: vymedzenie a hodnotenie prípadných možností riešenia problémov, rozpracovanie scenárov a posúdenie ich environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho vplyvu.

Rozhodnutie o financovaní pre prvú fázu bude predložené na schválenie do apríla 2010.

Výzva na predloženie ponúk bude zverejnená čo najskôr v prvom polroku 2010. Z dôvodu postupu verejného obstarávania nemožno predpokladať podpísanie dohody skôr ako v druhom polroku 2010.

V závislosti od výsledkov hodnotenia vplyvu bude možné naplánovať druhú fázu zahŕňajúcu praktickú realizáciu. Nutnosť a pridaná hodnota druhej fázy sa posúdi až po získaní základných informácií v rámci hodnotenia vplyvu.

3. Prognóza na rok 2010

Rozhodnutie o financiách pre predbežnú štúdiu bude predložené na schválenie do apríla 2010.

Výzva na predloženie ponúk bude zverejnená v prvom polroku 2010.

Podpísanie zmluvy sa predpokladá v druhom polroku 2010.

Výsledky hodnotenia vplyvu možno očakávať koncom roka 2011.


Okruh 3a

Hodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení v zmluvnom práve (18 06 09)

1. Cieľ

Všeobecné ciele projektu sú:

a)        odstrániť právne prekážky brániace efektívnemu fungovaniu cezhraničných transakcií medzi podnikmi členských štátov;

b)        zlepšiť každodenný život jednotlivcov a podnikov tým, že si budú môcť uplatňovať svoje práva v rámci celej Európskej únie.

c)        podporiť preskúmanie a rozvoj spoločného referenčného rámca pre európske zmluvné právo a

d)        posunúť sa v diskusii o užitočnosti 28. zmluvného systému.

2. Realizácia

Pilotný projekt bude zahŕňať nasledujúce činnosti, ktoré sa majú začať v roku 2010:

(a)  Preklad návrhu spoločného referenčného rámca (DCFR) pre európske zmluvné právo spolu s komentármi a poznámkami do piatich dôležitých jazykov, ako aj preklad ostatných akademických prác v oblasti európskeho zmluvného práva, teda do nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a poľského jazyka. Vzhľadom na obmedzené zdroje nebude možné preložiť celý návrh spoločného referenčného rámca. Preložia sa iba tie časti navrhnutého riešenia, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so zmluvným právom. Kvôli podpore rozsiahlej diskusie je takisto potrebné preložiť ostatné akademické materiály do vyššie uvedených jazykov. V tomto kontexte budú preložené aj základné zásady európskeho zmluvného práva (uvedené v európskom zmluvnom práve)(1). Táto štúdia bola uverejnená vo francúzštine a má približne 170 strán. Bola už preložená do angličtiny, ale kvôli diskusii by ju bolo potrebné preložiť do nemeckého, talianskeho, španielskeho a poľského jazyka.

(b)  Štúdia o postoji európskych podnikov k 28. zmluvnému systému. Tento systém by bol podobný systémom navrhnutým pre iné oblasti vnútorného trhu (napríklad pre európsku spoločnosť, európske zoskupenie hospodárskych záujmov alebo pre ochrannú známku spoločenstva) a podnietilo by rozvoj obchodu v rámci spoločenstva zavedením jedného, priamo uplatniteľného právneho rámca.

(c)  (Najviac) päť seminárov o konkrétnych problémoch v oblasti zmluvného práva, napríklad o takzvanom modrom políčku (myšlienka modrého políčka je založená na tom, že zmluvné strany elektronických cezhraničných transakcií budú môcť zaškrtnúť modré políčko, čím vyjadria súhlas, že ich zmluva bude podliehať voliteľnému Európskemu nástroju a nie vnútroštátnym režimom).

V prípade týchto činností sa bude Komisia opierať o rozličné rámcové zmluvy.

3. Prognóza na rok 2010

1. štvrťrok: prijatie rozhodnutia o financovaní

2. štvrťrok: začiatok prekladov a štúdie

3. a 4. štvrťrok: organizovanie konferencií

(1)

V: Európske zmluvné právo, Materiál pre spoločný referenčný rámec, vydali Bénédicte Fauvarque-Cosson a Denis Mazeaud, Sellier, Mníchov 2008 s. 421 ss.


Okruh 3b

Systém hlásení v oblasti kultúrneho dedičstva (15 04 46)

1. Cieľ

V komentári k rozpočtu, ako bol prijatý v rámci rozpočtu na rok 2010, sa hovorí o vytvorení siete priamej výmeny informácií medzi každým z oficiálnych kontaktných miest, zriadených v jednotlivých členských štátoch na účely oznamovania prípadov krádeže alebo nezákonného vývozu majetku, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva alebo chránených historických pamiatok, a s cieľom poskytovať informácie o tomto dedičstve a pamiatkach, a tiež infraštruktúry potrebnej na splnenie tohto účelu.

Sieť sa má opierať v prvom rade o náležite zásobenú databázu, v ktorej by boli uvedené odcudzené predmety a všetky informácie potrebné na uľahčenie ich hľadania a opätovného získania, a tiež aby bolo možné dospieť k dohode medzi kontaktnými miestami, pokiaľ ide o určité opatrenia na boj proti krádežiam a nezákonnému obchodovaniu s predmetmi, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva. Napokon by táto sieť slúžila takisto na rýchle informovanie policajných orgánov, prístavov, letísk a colných pracovísk.

2. Realizácia

Pilotný projekt Európskeho parlamentu vzniká v kontexte záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 27. a 28. novembra 2008, ktorá – okrem iného – vyzvala Európsku komisiu, aby do 31. decembra 2010 preskúmala a informovala o legislatívnych, normatívnych a operačných nástrojoch v oblasti odcudzeného kultúrneho majetku v Európskej únii (EÚ).

Takisto podčiarkla dôležitosť úzkej spolupráce medzi pracoviskami členských štátov, ktoré sa špecializujú na boj proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnym majetkom, napríklad prostredníctvom určenia kontaktných miest v každom členskom štáte, a odporučila zaoberať sa možnosťou rýchlejšieho a rozsiahlejšieho sprístupnenia informácií, týkajúcich sa odcudzeného kultúrneho majetku a nachádzajúcich sa v jestvujúcich vnútroštátnych systémoch.

Ako odpoveď na túto žiadosť Komisia iniciovala určité aktivity:

Na základe záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 27. a 28. novembra 2008 bol Interpol poverený zdokonaliť svoju databázu, ako aj systém varovania. Pracovná skupina, ktorá bola vytvorená, predloží približne v polovici roku 2010 svoje odporúčania; ich realizácia bude možná prostredníctvom programu Prevencie a boja proti kriminalite, ktorý má na starosti GR SSB.

Takisto práve prebieha štúdia o prevencii nezákonného obchodovania s kultúrnym majetkom v EÚ, ktorá by mala byť dokončená na prelome rokov 2010 a 2011; jej výsledky by mali umožniť identifikáciu potrieb a možných podôb európskej spolupráce.

– Skupina expertov pre „mobilitu zbierok“, riadená GR Vzdelávanie a kultúra, pracuje v súčasnosti na identifikovaní prostriedkov na posilnenie prevencie a boja proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym majetkom v členských štátoch. Pracovná skupina by mala predložiť svoje výsledky v priebehu roku 2010.

3. Prognóza na rok 2010

Podľa názoru Komisie by bolo lepšie počkať na závery týchto iniciatív a až potom uvažovať o zavedení operatívnejších akcií, ako ich navrhuje pilotný projekt Európskeho parlamentu. Je zrejmé, že Komisia bude informovať Európsky parlament o výsledkoch prebiehajúcich aktivít.

Vzhľadom na časovú tieseň je málo pravdepodobné, že Komisia bude schopná začať realizovať pilotný projekt pred koncom roka 2010.

V každom prípade, ak by výsledky boli dostupné už v priebehu roku, Komisia by mohla zvážiť možnosť použitia finančných prostriedkov na doplnenie prebiehajúcich iniciatív.


Okruh 4

Podpora monitorovacích a ochranných opatrení pre plavidlá Únie prechádzajúce cez oblasti, v ktorých hrozí pirátstvo (19 06 07)

1. Cieľ

Prvotným a hlavným výstupom budú údaje námorného pozorovania z oblasti pobrežia Somálska, ktoré budú bežne poskytované operačným užívateľom pôsobiacim v oblasti, napríklad misii EU NAVFOR, a následne ďalším subjektom v závislosti od trvania ich mandátu. V záujme ochrany dôvernosti údajov sa informácie zo systémov Európskej únie námorného dohľadu nesmú zdieľať so subjektmi, ktoré nemajú mandát na prispievanie k ochrane plavidiel Spoločenstva v oblasti alebo s ktorými nie je možné uzavrieť vymáhateľnú dohodu o ochrane týchto informácií.

Ďalším výsledkom bude zvýšená informovanosť o situácii na mori a vyhodnotenie vyplývajúcich rizík. Predpokladá sa, že výsledkom bude lepšia ochrana plavidiel plaviacich sa cez rizikové oblasti.

2. Realizácia

Navrhovanou realizačnou metódou je priame centralizované riadenie. Projekt spočíva v službe, vypracovaní štúdie možností poskytovania integrovaných námorných informácií vrátane testovacej fázy. Na základe týchto podmienok bolo Spoločné výskumné centrum (JRC) poverené vykonaním relatívnych úloh.

3. Prognóza na rok 2010

Činnosti v zmysle tohto pilotného projektu sú nasledovné:

Dokončiť zoznam prebiehajúcich iniciatív a zainteresovaných účastníkov.

Zriadiť a testovať zber údajov námorného pozorovania, nadviazať komunikáciu a kontakty vo vybraných krajinách v oblasti Afrického rohu a Adenského zálivu.

Získať neustály tok údajov námorného pozorovania z rôznych zdrojov.

Začať realizovať najdôležitejšie súčasti systému v testovacej fáze vo vybraných krajinách regiónu na pobreží Somálska(1) s cieľom pomôcť určiť primerané a efektívne metódy použiteľné v praxi.

Zostaviť analýzu nákladov a prínosov použitia určitých pozorovacích a komunikačných prostriedkov, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní ich používania v operačnej fáze.

Program pre činnosť mimovládnych organizácií pri budovaní mieru (19 06 09)

1. Cieľ

Vo svojom liste o vykonateľnosti komisia naznačila, že na spoluprácu s občianskou spoločnosťou na mierových aktivitách nie je potrebný osobitný pilotný projekt, keďže značnú časť práce už vykonáva spolu s mimovládnymi organizáciami (MVO)  v rámci nástroja stability (IfS).

Takmer štvrtina všetkých finančných prostriedkov IfS vyčlenených na reakcie na krízu na základe článku 3 nariadenia o nástroji stability (19.060101), teda približne 60 miliónov EUR bola od roku 2007 prostredníctvom viac ako osemdesiatich grantov použitá mimovládnymi organizáciami na celom svete . Najvýznamnejšie príklady zahŕňajú Zimbabwe, južné Thajsko, Kolumbiu, Gruzínsko, Bangladéš, Filipíny a Kubu.

Na základe článku 4 ods. 3 nástroja stability bolo v období rokov 2007 až 2009 určených pre MVO 9 miliónov EUR a odhaduje sa, že v období rokov 2010 až 2013 bude pre MVO určených priemerne 10 miliónov (alebo viac) EUR ročne.

Pozri: http://ec.europa.eu/external_relations/grants_contracts/grants/awards/index_en.htm

Navyše Komisia nedávno prijala rozhodnutie o financovaní nástroja stability na základe článku 3 – Tretí nástroj pre naliehavé opatrenia zahŕňajúci politické poradenstvo, technickú pomoc, sprostredkovanie a zmierenie v prospech tretích krajín zasiahnutých krízovou situáciou (PAMF 3), a uverejnila ju na svojej webovej stránke (http://ec.europa.eu/external_relations/ifs/index_en.htm). Nástroj poskytne viac ako 3 milióny EUR na činnosti riadené MVO v krízových situáciách v sektoroch uvedených v pilotnom projekte.

V tejto súvislosti sa v rámci existujúceho rámca použije ďalší 1 milión EUR poskytnutý na základe tohto pilotného projektu v zmysle rozpočtových komentárov odhlasovaných v Parlamente.

2. Realizácia

Realizácia tohto pilotného projektu sa vykonáva na základe nového rozhodnutia o financovaní z roku 2010 pre 4. nástroj pre naliehavé opatrenia zahŕňajúci politické poradenstvo, technickú pomoc, sprostredkovanie a zmierenie v prospech tretích krajín zasiahnutých krízovou situáciou, v rámci ktorého sa určí konkrétne prideľovanie finančných prostriedkov na činnosti riadené MVO.

Rozhodnutím sa povolia výdavky v riadkoch 19.0601 a 19.0609 (pilotný projekt). V prípade činností, ktoré je potrebné vykonať v stabilných podmienkach, na rozdiel od krízových situácií, je možné zvážiť obmedzenú výzvu na predloženie návrhov. Zavedie sa sledovanie a podávanie správ o výdavkoch, vykonaných činnostiach a výsledkoch získaných z pilotného projektu.

3. Prognóza na rok 2010

Vyššie uvedené rozhodnutie o financovaní sa príjme v 1. štvrťroku 2010 a granty na činnosti riadené MVO sa začnú prideľovať začiatkom 4. štvrťroku 2010.

Financovanie poľnohospodárskej výroby (21 02 04)

1. Cieľ

Tento pilotný projekt si kladie za celkový cieľ zjednodušiť prístup malých poľnohospodárov k finančným zdrojom, ktoré by mali byť použité na stimuláciu poľnohospodárskej výroby v rozvojových krajinách.

V súčasnosti (február 2010) Komisia plánuje prieskumnú misiu do Malawi, aby preskúmala existenciu a finančnú bezúhonnosť organizácií špecializujúcich sa na mikrofinancovanie, vrátane miestnych bánk a združení. Prieskumná misia povedie k identifikácii možných projektov mikroúverov pre malých poľnohospodárov, ktorých najviac zasiahla potravinová kríza a ktorí hľadajú finančné prostriedky na zvýšenie produkcie a výnosov. Následne bude potrebné zabezpečiť správny výber možných konečných príjemcov.

2. Realizácia

Na základe výsledkov prieskumnej misie Komisia určí, či je možné udeliť priame zmluvy miestnym mikrofinančným inštitúciám, ktoré už v krajine fungujú a de facto udržujú monopolnú situáciu. Prednostná možnosť riešenia je: cielený projekt.

Ak táto možnosť nebude uplatniteľná, Komisia zváži ako náhradné riešenie možnosť uverejnenia výzvy na predloženie návrhov zameranú na špecializované operácie mikrofinančných inštitúcií.

3. Prognóza na rok 2010

Po ukončení identifikačnej misie (prognóza: marec/apríl 2010), v prípade cielených projektov začne Komisia konanie na prideľovanie finančných prostriedkov, ktoré povedú k rozhodnutiu Komisie (prognóza: máj 2010) a následnému podpisu zmlúv (prognóza: september 2010).

Ak bude potrebné začať uverejňovať výzvy na predloženie návrhov, postup bude nasledovný:

– október apríl 2010: zverejnenie usmernení,

– december 2010: predloženie koncepcií,

– január 2011: začiatok vyhodnocovania,

– polovica apríla 2011: predkladanie úplných žiadostí,

– koniec mája 2011: výber úspešných kandidátov,

– jún 2011: podpis grantových zmlúv.

Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (21 05 01 08)

1. Cieľ

V súlade s rozpočtovou poznámkou prijatou v rozpočte na rok 2010 je cieľom tohto pilotného projektu zlepšenie zdravotníckej pomoci obetiam sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike.

2. Realizácia

Vzhľadom na to, že projekt bol odsúhlasený iba nedávno, delegácia Komisie v Konžskej demokratickej republike je stále v procese navrhovania projektu.

Prvým krokom delegácie bude uzatvorenie krátkodobej zmluvy s konzultantom, ktorý preskúma niektoré nasledovné možnosti tohto projektu:

o priama podpora existujúcich zdravotníckych zariadení vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky na pomoc obetiam sexuálneho násilia,

o preskúmanie možností poskytnutia odbornej lekárskej prípravy a vybavenia pre zdravotnícke zariadenia vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, ktoré sa starajú o obete sexuálneho násilia.

 o 

3. Prognóza na rok 2010

o dokončenie referenčného rámca spojeného s identifikáciu: koncom februára

o výberové konanie na pozíciu konzultanta (rámcová zmluva 8. časť) marec

o dokončenie štúdie: júl

o predloženie finančného návrhu Bruselu: september

(1)

Do projektu budú zahrnuté iba krajiny, s ktorými bola uzatvorená vynútiteľná dohoda o ochrane spracovaných údajov.


Okruh 5

Európske výskumné granty na cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku (16 02 05)

1. Cieľ

Rozpočtová poznámka prijatá v rozpočte na rok 2010 odkazuje na projekt cielený na rozvoj seriózneho cezhraničného žurnalistického výskumu na úrovni celej EÚ spolu so súťažnými výzvami na predloženie návrhov organizovanými s cieľom vybrať spoločné investigatívne projekty spájajúce novinárov z aspoň dvoch členských štátov, s cezhraničným alebo európskym rozmerom spájajúcim vnútroštátne, regionálne a lokálne hľadisko.

V tomto štádiu nadviazala Komisia predbežný kontakt s administratívou EP. GR COMM má v úmysle kontaktovať ďalších príslušných poslancov.

2. Realizácia

Komisia v súčasnosti skúma možnosti realizácie tohto pilotného projektu. Projekt je politicky citlivý, pretože zahŕňa prideľovanie verejných zdrojov jednotlivým novinárom.

3. Prognóza na rok 2010

Fáza realizácie sa stanoví po dôkladnej analýze.

Medziinštitucionálny systém na zistenie dlhodobých trendov, ktorým EÚ čelí (25 01 09)

Diskusie v rámci Komisie o najvhodnejšom mechanizme realizácie stále prebiehajú. Zároveň útvary Komisie nadviazali kontakty s Európskym parlamentom kvôli výmene názorov o najlepšom prístupe k realizácii tohto pilotného projektu.


Realizácia prípravných akcií

Okruh 1a

Erasmus pre mladých podnikateľov (02 02 03 05)

1. Cieľ

Európa potrebuje viac podnikateľov. Podnikanie je nevyhnuté pre ekonomický rast a vytváranie pracovných miest. Mnohým zakladateľom malých a stredných podnikov chýbajú skúsenosti a kľúčové zručnosti v oblasti manažmentu. Tento fakt, v spojení s tým, že veľká väčšina malých a stredných podnikov pôsobí iba v jednej krajine, obmedzuje rast.

Program Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha novým podnikateľom z Európskej únie obohatiť svoje skúsenosti, učiť sa a nadväzovať kontakty so skúsenými podnikateľmi z iných členských štátoch EÚ pôsobiacich v rovnakej oblasti. Celkovým cieľom prípravnej akcie je zlepšiť podnikanie, internacionalizáciu a konkurencieschopnosť európskych malých a stredných podnikov a zlepšiť šance na úspech potenciálnych začínajúcich podnikateľov a novozaložených mikropodnikov a malých podnikov v EÚ.

Prípravná akcia podnieti aj prípravu právneho základu pre stály program po roku 2011.

2. Realizácia

Prípravná akcia sa bude realizovať prostredníctvom výzvy na predloženie návrhov. Výzva na predloženie návrhov bude uverejnená v marci 2010. Očakáva sa, že bude vybraných 30 až 35 návrhov.

3. Prognóza na rok 2010

Ciele na rok 2010 sú:

o realizácia výzvy na predloženie návrhov v roku 2010,

o riadenie grantových dohôd a výmen v rámci mobility z  výzvy z roku 2009 ,

o cieľ: 1 200 výmen do júna 2011,

o vyhodnotenie pilotného projektu a prípravnej akcie,

o usporiadanie konferencie pre zainteresovaných účastníkov o budúcom vývoji programu Erasmus pre mladých podnikateľov,

o príprava právneho základu pre stály program.

Predpokladaný časový rozvrh:

OBDOBIE

CIEĽ

OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK

marec 2010

Uverejnenie výzvy na predloženie návrhov pre 2. cyklus prípravných akcií

Účasť príslušných organizácií z celej EÚ na výzve

12. – 13. apríl 2010

Konferencia zainteresovaných strán (v Bruseli)

Základ pre hodnotenie pilotného projektu a prípravnej akcie na prípravu právneho základu

júl 2010

Hodnotenie návrhov

Výber najlepších návrhov (približne 25 až 35), prijatie hodnotiacej správy a podpísanie rozhodnutia o udelení

september 2010

Prvá správa o predbežnom hodnotení

Základ pre návrh právneho základu

október – december 2010

Príprava a podpis grantových dohôd

Maximálne využitie vyčlenených prostriedkov na podpis grantových dohôd

jún – december 2010

Navrhnutie právneho základu

Text právneho základu pripravený na rozoslanie a schválenie

Európske vysokokvalitné destinácie (02 02 08 01)

1. Cieľ

Od začatia projektu je cieľom iniciatívy upriamiť pozornosť na bohatstvo, rôznorodosť a spoločné charakteristiky európskych destinácií cestovného ruchu a podporiť európske destinácie v Európe a v tretích krajinách, ktoré sa snažia o hospodársky rast, ktorým by sa zabezpečila sociálna, kultúrna a environmentálna udržateľnosť cestovného ruchu. Opatrenie má okrem toho pomôcť Európanom navzájom sa lepšie spoznať.

Rozpočtový orgán v skutočnosti prijal v roku 2006 pilotný projekt „Európske vysokokvalitné destinácie“ (EDEN) ako prostriedok na začatie činnosti Spoločenstva na podporu európskeho cestovného ruchu s ročným rozpočtom 1 milión EUR. Pilotný projekt bol ukončený v roku 2007. Rozpočtový orgán schválil v roku 2008 rozpočet vo výške 2,5 milióna EUR na začatie prípravnej akcie pre nadväzujúci pilotný projekt. Rovnaký rozpočet bol prijatý aj v roku 2009. Pre tretí, posledný rok prípravnej akcie schválil rozpočtový orgán zvýšenie rozpočtu na 3 milióny EUR.

Konkrétnejšie ciele projektu sú:

· zviditeľniť rozvíjajúce sa, najmä menej známe, vysokokvalitné európske turistické destinácie,

· vytvoriť povedomie o rôznorodosti a kvalite Európy z hľadiska cestovného ruchu,

· propagovať všetky európske krajiny a regióny v rámci Európy aj na najdôležitejších trhoch tretích krajín,

· pomôcť odbúravať nahromadenie ľudí, bojovať proti sezónnosti a vyrovnávať turistické toky smerom k netradičným destináciám,

· oceňovať trvalo udržateľné formy cestovného ruchu,

· vytvoriť platformu na výmenu osvedčených postupov na európskej úrovni,

· podporiť prepojenie medzi oceneným destináciami, čo by mohlo presvedčiť ostatné destinácie, aby prijali trvalo udržateľné modely na rozvoj cestovného ruchu.

Projekt priamo podporil aj Európsky parlament slávnostným vyhlásením víťazov fotografickej súťaže EDEN, ktoré sa uskutočnilo v roku 2009 v priestoroch parlamentu.

2. Realizácia

V roku 2009 Komisia:

1.  realizovala projekt EDEN III (pod názvom „Cestovný ruch a chránené oblasti“) podporou členských štátov, ktorým poskytla granty (do výšky 75 % oprávnených nákladov) na vnútroštátne postupy výberu vysokokvalitných destinácií. Výber sa vykonával na vnútroštátnej úrovni v prvom polroku 2009 v 22 krajinách (20 členských štátoch a v 2 štátoch uchádzajúcich sa o vstup): Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko.

Výber 22 víťazov bol ukončený v júni 2009. Spôsobilé destinácie boli tie chránené územia (t. j. oblasť územia a/alebo pevniny/vnútorných vôd vyhradených na ochranu a zachovanie biologickej diverzity a prírodných a pridružených kultúrnych zdrojov spravovaných prostredníctvom právnych alebo iných efektívnych prostriedkov) a/alebo oblastí, ktoré s nimi susedia, kde bol vyvinutý ekonomicky rentabilný produkt využívajúci chránené územie ako aktívum, pri zachovaní chráneného prostredia, a ktorý zároveň spĺňa požiadavky miestneho obyvateľstva a návštevníkov.

2.  Na zviditeľnenie prípravnej akcie Komisia okrem toho realizovala nasledujúce komunikačné činnosti:

a.  vytvorenie audiovizuálneho materiálu o ocenených destináciách a zo slávnostného ceremoniálu EDEN,

b. organizácia slávnostného ceremoniálu EDEN a výstavy EDEN usporiadanej pri príležitosti fóra o európskom cestovnom ruchu v Bruseli od 7. do 8. októbra 2009,

c. výroba propagačných materiálov (napríklad tlačových balíkov, brožúr, plagátov atď.),

d.  spustenie stránky pre fanúšikov na internetovej sociálnej sieti Facebook, uverejnenie stránky EDEN na internetových stránkach Wikipédia, uverejnenie článkov v rôznych magazínoch, príprava špeciálneho vydania parlamentného magazínu, ktoré bude venované súťaži,

e. údržba aktualizácia špecializovaného webového portálu (www.edenineurope.eu),

f. vyhlásenie fotografickej súťaže na tému udržateľný cestovný ruch so záverečným ceremoniálom vyhlásenia víťazov v priestoroch Európskeho parlamentu.

3. poskytnutie podpory destináciám pri propagačných, marketingových činnostiach a pri vytváraní sietí v záujme zlepšenia aspektov udržateľnosti riadenia európskych destinácií, Komisia:

a.  zachovala sieť destinácií spadajúcich pod projekt EDEN,

b. navrhla schválenie takzvaného bruselského vyhlásenia víťazných destinácií projektu EDEN II, ktoré sa týmto zapojili do siete,

c. zorganizovala dve stretnutia siete (jedno v Írsku vo februári a jedno v Bruseli v októbri),

d. zapojila vnútroštátne orgány cestovného ruchu do propagácie víťazných destinácií.

3. Prognóza na rok 2010

Pokračuje sa rovnakými postupmi na dosiahnutie rovnakých cieľov ako v predošlých rokoch: nasledujúca téma, na ktorej sa zhodli členské štáty, je „cestovný ruch a obnova fyzických lokalít“.

Vo februári sa plánuje uverejnenie výzvy na predloženie návrhov pre členské štáty, ktoré prejavia záujem, a pre krajiny Európskej zóny voľného obchodu (EZVO). Suma určená na granty pre výberový proces je rovnaká ako v roku 2009 (1 milión EUR).

Vďaka zvýšenému rozpočtu bude viac prostriedkov použitých na komunikačnú kampaň s cieľom zviditeľniť projekt v Európe aj mimo nej, ako aj na zlepšenie fungovania siete EDEN, čo by malo slúžiť ako referenčná platforma pre miestne orgány, ktoré chcú prijať ponuky na udržateľný cestovný ruch pre ich rast.

Projekt EDEN IV sa ukončí záverečným ceremoniálom vyhlásenia víťazov v poslednom štvrťroku pri príležitosti významnej udalosti v cestovnom ruchu v záujme pritiahnutia pozornosti čo možno najväčšieho počtu ľudí.

Na dosiahnutie tohto cieľa sa posilní spolupráca s účastníkmi, najmä s Európskou komisiou pre cestovný ruch a so zainteresovanými televíznymi stanicami a časopismi.

Hlavným cieľom v tomto roku je zvýšiť informovanosť verejnosti o netradičných vznikajúcich destináciách po celej Európe. Konkrétne bude na titul destinácia programu EDEN nominovaných 25 destinácií za ich ponuky udržateľného vodného cestovného ruchu pred letom 2010; výber pre ďalšie kolo projektu EDEN sa začne pred koncom roka; sieť EDEN sa rozšíri a posilní pod vedením expertov v oblasti marketingu a brandingu destinácií.

Možné riziká sú spojené so všeobecnou hospodárskou krízou. Niekoľko zúčastnených orgánov už čelí problémom s riadením projektu pre obmedzenia finančných aj ľudských zdrojov. Exituje tu konkrétna možnosť, že počet krajín zúčastnených v projekte nebude možné zvýšiť.

Trvalo udržateľný cestovný ruch (02 02 08 02)

1. Cieľ

Realizácia prípravnej akcie v roku 2009 bola vykonaná použitím existujúcich rámcových zmlúv a tendrov s nízkou hodnotou (menej ako 60 000 EUR). Sústredila sa na dve iniciatívy na zvyšovanie informovanosti. Prvou iniciatívou bola výroba krátkeho videoklipu, ktorý má byť použitý na propagáciu cyklistiky ako aktivity na voľný čas, ale aj ako udržateľného spôsobu dopravy v cestovnom ruchu, a na propagáciu trás EuroVelo.

Druhá iniciatíva pozostávala z organizácie troch regionálnych seminárov v Európe, aby sa:

- zdôraznila potreba cykloturistiky a jej prínosov a vplyvu na hospodárstvo regiónov a potreba rozvoja trasy Po stopách železnej opony ako trasy, ktorá je súčasťou trasy EuroVelo, z ktorej budú profitovať bývalé odľahlé oblasti;

- prezentovali najvhodnejšie postupy použité na existujúcich európskych trasách EuroVelo a modelové realizácie projektu Po stopách železnej opony;

- preskúmali záujmy krajín a regiónov pozdĺž bývalej železnej opony pri realizácii týchto cyklistických trás a spôsob napredovania určením primeraných/konkrétnych iniciatív, ako by mohla Komisia asistovať pri ich realizácii v rokoch 2010 a 2011;

- propagovať spájanie krajín a regiónov pozdĺž bývalej železnej opony, ktoré by malo viesť k založeniu budúcej nadnárodnej cyklistickej trasy – „Po stopách železnej opony“;

- pripomenula spoločná história krajín a ľudí žijúcich pozdĺž bývalej železnej opony a aby sa zároveň zdôraznilo ich európske občianstvo.

Na týchto dvoch seminároch sa zúčastnilo 90 a 120 účastníkov z miestnych a regionálnych úradov a úradov cestovného ruchu a dopravy a ďalších zainteresovaných účastníkov, ako aj novinárov a zástupcov médií, ktorí sa živo zaujímali o cykloturistiku. Poslanec Michael Cramer, iniciátor a propagátor projektu Po stopách železnej opony, bol na seminár pozvaný ako hovorca.

2. Realizácia

Realizácia tejto prípravnej akcie bude v roku 2010 vykonaná prostredníctvom výzvy na predloženie návrhov.

3. Prognóza na rok 2010

Najlepším spôsobom realizácie činností pre ďalšie zvyšovanie informovanosti o cykloturistike bude uverejnenie výzvy na predloženie návrhov cielenej na tieto inštitúcie: vnútroštátne a/alebo regionálne orgány a iné združenia, ktoré majú na starosti regionálny rozvoj a/alebo cestovný ruch v členských štátoch

Časový rozvrh na rok 2010 (predbežný):

apríl: spustenie výzvy na predloženie návrhov na najlepšie postupy pre siete trvalo udržateľného cezhraničného cyklistického a vlakového turizmu

november: uverejnenie výsledkov

december: rozhodnutie o udelení grantu

Očakávaný výsledok:

Očakáva sa schválenie minimálne troch a maximálne desiatich cezhraničných sietí (v závislosti od rozsahu projektu).

Potenciálne problémy:

– určiť vhodnú súčinnosť s podobnými výzvami v rámci operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Sociálny cestovný ruch v Európe (02 02 08 03)

1. Cieľ

Realizácia tohto projektu by bola skutočnou možnosťou propagácie partnerstva medzi sociálnymi partnermi a medzi verejnosťou a súkromným sektorom, ktorú ponúka Európska únia. Programy regionálnej výmeny (napríklad Interreg, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja) svedčia o tendencii podporovať regionálnu a cezhraničnú spoluprácu. V tomto kontexte má projekt Calypso slúžiť ako nástroj na rozširovanie existujúcich regionálnych osvedčených postupov do iných európskych oblastí, zároveň je však pomocou výmeny v cestovnom ruchu potrebné zabezpečiť prístupnosť pre iné cieľové skupiny, aby boli zahrnuté aj ďalšie vrstvy európskej populácie.

V roku 2009 sa začala štúdia (použitím úverov z roku 209), ktorá jasne reflektuje hlavné ciele projektu Calypso. Ciele štúdie sú:

– zostaviť zoznam hlavných (najreprezentatívnejších) osvedčených postupov, ktoré podporia aktivity v cestovnom ruchu obzvlášť mimo sezóny, čím sa vytvoria príležitosti na zamestnanie tam, keď je dopyt po cestovnom ruchu nízky;

– identifikovať existujúce opatrenia na európskej a vnútroštátnej úrovni umožňujúce výmenu osôb z nasledujúcich cieľových skupín: starší občania, mladí ľudia, občania so zdravotným postihnutím a sociálne slabé rodiny;

– preskúmať problémy týkajúce sa týchto výmen a zároveň navrhnúť najvhodnejšie riešenia;

– navrhnúť jeden alebo viac mechanizmov, aby mohli mimo turistickej sezóny vycestovať na dovolenku do iných členských štátov alebo do štátov uchádzajúcich sa o členstvo určité cieľové skupiny (starší občania, mladí ľudia, občania so zdravotným postihnutím a sociálne slabé rodiny) na základe tematických programov a ponúk na ubytovanie koordinovaných úradmi členských štátov alebo do štátov uchádzajúcich sa o členstvo (vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych verejných orgánov), na základe iniciatív vychádzajúcich od zainteresovaných účastníkov vrátane obcí, charitatívnych organizácií, okresov, združení, sociálnych partnerov, družstiev alebo akejkoľvek neziskovej organizácie.

2. Realizácia

Okrem iných iniciatív bude v roku 2010 realizovaná aj táto štúdia. Dosiahnutie vyššie uvedených cieľov prispeje k:

– vytváraniu ekonomickej aktivity a rastu naprieč Európou (uľahčením rozvoja európskych programov cestovného ruchu pre cieľové skupiny);

– vylepšeniu typov sezónnosti naprieč celou Európou, obzvlášť pomocou funkcie sociálnej politiky cestovného ruchu (typy rastu cestovného ruchu; podpora ekonomickej aktivity cieľových skupín mimo sezóny, ako prostriedok na znižovanie rizík nezamestnanosti pracovníkov v cestovnom ruchu; zmiernenie tlakov na fyzickú infraštruktúru rozvinutých destinácií propagáciou cestovného ruchu počas mimosezónnych mesiacov; asistencia pri rozvoji malých vznikajúcich destinácií v kontexte regionálneho rozvoja);

– vytvoreniu väčšieho počtu lepších pracovných miest v sektore cestovného ruchu (rešpektovanie výziev pre udržateľnosť cestovného ruchu(1); posilnenie perspektívy zamestnania na plný úväzok na rozdiel od sezónnej práce na polovičný úväzok; zlepšenie podmienok poskytovania zamestnania zdôraznením dôležitosti kvalitného pracovného prostredia v celom dodávateľskom reťazci cestovného ruchu);

– posilniť európske občianstvo (poskytovanie konkrétnych možností na zlepšenie mobility, sebarealizácie a aktívneho vzdelávania pre rodiny, mládež a starších občanov).

3. Prognóza na rok 2010

Predpokladá sa, že štúdie, ktoré sa v súčasnosti realizujú naznačia vhodné odporúčania k budúcemu smerovaniu programu Calypso. S cieľom zlepšiť výmenu a rozvoj sociálneho cestovného ruchu na európskej úrovni Komisia na začiatok zvažuje uverejnenie výzvy na predloženie návrhov pre všetky európske krajiny, ktoré budú mať záujem o prípravnú akciu. Rozpočet bude vo výške približne 800 000 EUR.

Okrem realizovanej štúdie zahŕňajú ostatné plánované činnosti komunikačnú kampaň (použitie existujúcej rámcovej zmluvy) a stretnutia v rôznych častiach Európy s cieľom zabezpečiť ďalšie zviditeľnenie prípravnej akcie. Komunikačná kampaň bude okrem iných obsahovať vytvorenie loga, letákov a reklamných predmetov, okrem kompilácie cielených databáz a posilnenia vzťahov s účastníkmi. Na druhej strane stretnutia sú naplánované tak, aby sa zhodovali s rôznymi fázami realizácie štúdie, a vyvrcholia záverečnou konferenciou (organizovanou v spolupráci so španielskym predsedníctvom) v júni 2010.

Komisii bude v jej snahách pomáhať expertná skupina pozostávajúca z účastníkov (vrátane úradníkov Komisie, orgánov zastupujúcich cestovný ruch v Európe, členov Skupiny pre trvalo udržateľný cestovný ruch (TSG), sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií atď.), s ktorou budú pravidelne konzultované jednotlivé fázy realizácie.

(1)

Identifikovanými v správe Agenda pre trvalo udržateľný a konkurencieschopný európsky cestovný ruch (KOM(2007) 621 v konečnom znení).


Okruh 1b

Podpora priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery v Európe (13 03 24)

1. Cieľ

Dňa 13. novembra 2007 prijala Európska komisia správu (KOM(2007)708) s názvom Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti ((1)) (ďalej len „európska iniciatíva“), ktorej cieľom je podpora rozvoja mikroúverov v rámci Európskej únie. Táto iniciatíva pozostáva zo štyroch rôznych častí:

e.  zlepšenie právneho a inštitucionálneho prostredia v členských štátoch;

f.  ďalšie zmeny klímy v prospech podnikania;

g.  podpora rozširovania osvedčených postupov;

h.  poskytovanie dodatočného kapitálu pre mikroúverové inštitúcie.

V oznámení Komisie sa obzvlášť zdôrazňuje, že je potrebná primeraná technická a finančná podpora na pomoc mikrofinančným inštitúciám/poskytovateľom mikroúverov prejaviť svoj potenciál.

Komisia a Európska investičná banka (EIB) začali 10. a 11. septembra 2008 spoločnú iniciatívu JASMINE (Spoločná akcia na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe) na podporu nebankových poskytovateľov mikroúverov s cieľom pomáhať im zlepšovať kvalitu operácií, rozširovať pôsobnosť a stať sa udržateľnými.

Úvodná fáza tejto iniciatívy má za cieľ testovať schopnosť európskeho trhu poskytovať podporu poskytovateľom mikroúverov/mikrofinančným inštitúciám na komerčnom základe. Iniciatíva JASMINE sa začala rozvíjať a realizovať v 3. štvrťroku 2009. Úvodná fáza bude trvať 3 roky od roku 2009 do roku 2011 a bude sa sústreďovať na nebankové mikrofinančné inštitúcie v rámci EÚ.

S ohľadom na vyššie uvedenú úvodnú fázu sa Komisia a EIB dohodli nasledovne:

i. iniciatívu JASMINE bude zastrešovať a spravovať Európsky investičný fond (EIF);

j. Komisia bude financovať aktivity súvisiace s technickou podporou poskytovanou nebankovým poskytovateľom mikroúverov/mikrofinančným inštitúciám, ako napríklad hodnotenie/rating a odborné školenia, ako je uvedené v návrhu 2 správy KOM(2007)708 (1. pilier); a

k.  EIB zabezpečí financovanie vybraných mikrofinančných inštitúcií na komerčnej báze pomocou 20 miliónov EUR z pilotného nástroja RCM pre mikroúvery (2. pilier). Uvedený nástroj má za cieľ podporovať veľmi malé mikropodniky prostredníctvom mikrofinančných subjektov, ktoré sú blízko k fáze samoudržateľnosti alebo vo všeobecnosti vo fáze rozvoja s cieľom stať sa plne oprávnenými na financovanie. Finančné nástroje zahŕňajú financované alebo nefinancované dohody o deľbe rizík a priame investície a budú financované spolu so spolufinancujúcimi partnermi, ako napríklad bankami alebo investičnými fondmi.

Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu začať prípravnú akciu so zámerom podporovať výhodnejšie prostredie pre mikroúvery v Európe, čo je v súlade s ustanoveniami iniciatívy KOM(2007) 708 prijatej Komisiou 13. novembra 2007, „Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti“, sa Komisia a EIF domnievali, že vyčlenenie rozpočtových prostriedkov z Európskeho parlamentu môže byť použité na ukončenie plánovaných aktivít v rámci iniciatívy JASMINE a že sa tým zabezpečí poskytovanie širšej palety služieb európskym mikrofinančným inštitúciám, konkrétne:

dodatočný rizikový kapitál a finančná podpora na pomoc menším menej udržateľným mikrofinančným inštitúciám ako tým, na ktoré bol zameraný 2. pilier, pri dosahovaní významnej veľkosti a finančného postavenia (3. pilier). Zdroje dostupné na základe prípravnej akcie (zdroje EPPA) budú použité na tento účel spolu s pilotným nástrojom RCM pre mikroúvery alebo akýmkoľvek novším európskym nástrojom týkajúcim sa mikrofinancovania.

Tieto 3 piliere budú účtované ako samostatné finančné bloky a podľa toho budú aj spravované.

2. Rozsah akcie a ciele

Cieľom akcie je realizácia prípravnej akcie. Cieľom prípravnej akcie je podpora rozvoja mikroúverov na udržateľnom základe počiatočným financovaním nebankových mikrofinančných inštitúcií v EÚ.

Rozpočet pridelený na akciu (4 milióny EUR) bude použitý na počiatočné financovanie a inú finančnú pomoc vybraným mikrofinančným inštitúciám/nebankovým poskytovateľom mikroúverov v EÚ. Mikrofinančným inštitúciám/nebankovým poskytovateľom mikroúverov sa má pomôcť dosiahnuť zmysluplnú veľkosť a finančné postavenie.

Akcia by mala zlepšiť rozvoj mikroúverov v EÚ v spolupráci s nástrojom JASMINE, ktorý zriadila a začala Komisia a skupina EIB v roku 2008 na účely technickej pomoci (1. pilier) a pilotného nástroja RCM pre mikroúvery (2. pilier).

Nie všetky mikrofinančné inštitúcie/nebankoví poskytovatelia mikroúverov budú mať nárok na financie na základe pilotného nástroja RCM pre mikroúvery, v ktorého usmerneniach sa uvádza, že „finančným cieľom nástroja pre mikroúvery je dosiahnutie úplného krytia nákladov a zachovanie reálnej hodnoty príslušných investícií“, zdroje EPPA umožnia financovanie projektov „na zelenej lúke“, ktoré majú zo sociálneho pohľadu značnú legitímnosť a pomôžu im dosiahnuť strednodobú udržateľnosť. Počiatočný kapitál slúži na začatie podnikania. Suma peňazí je zvyčajne pomerne malá, pretože podnik je stále v konceptuálnej fáze. Takýto podnik sa všeobecne nachádza vo fáze pred dosahovaním výnosov, a preto je potrebný počiatočný kapitál na pokrytie úvodných operačných výdavkov až dovtedy, kým služba nezačne tvoriť zisk a priťahovať pozornosť súkromných investorov.

3. Realizácia

Projekt bude realizovaný prostredníctvom grantu (4 milióny EUR) priamo poskytnutým EIF Komisiou na základe článkov 168 písm. d) a 168 písm. f) nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002. Výkonná rada EIF schválila 22. decembra 2009 zvýšenie tejto sumy o 250 000 EUR. To umožní podpísanie dohody s EIF o príspevku v prvom štvrťroku 2010.

Zdroje pridelené na túto prípravnú akciu sa použijú na pomoc piatim nebankovým poskytovateľom mikroúverov na dosiahnutie udržateľnosti a obchodného postavenia v strednodobom horizonte. Budú prideľované jednotlivým mikrofinančným inštitúciám/nebankovým poskytovateľom mikroúverov v priebehu roka 2010. Časť financií bude vyčlenená aj na zriadenie koordinácie s nástrojom JASMINE. Náklady na administratívu spojené s riadením projektu sa odhadujú na 7 % počas celého obdobia trvania projektu.

EIF plánuje použiť zdroje najmä dvoma spôsobmi:

na samotné financovanie počiatočných nákladov pre začínajúce mikrofinančné inštitúcie/nebankových poskytovateľov mikroúverov, ktorí budú mať podľa očakávania dôležitý vplyv z hľadiska vytvárania pracovných príležitostí a finančnej inklúzie, ale ktoré nie sú schopné viazať úvery založené na komerčnom základe. V tomto prípade bude EIF finančne podporovať začínajúce/rastúce mikrofinančné inštitúcie/nebankových poskytovateľov mikroúverov (lokálnymi iniciatívami v západoeurópskych krajinách) prostredníctvom počiatočného kapitálového financovania. Konečným cieľom samotného financovania je prispieť na budovanie a zachovávanie poskytovateľov mikroúverov.

Kombinácia počiatočného kapitálu/financovania zo zdrojov EPPA a súkromných zdrojov z pilotného nástroja RCM pre mikroúvery, alebo z iného európskeho nástroja súvisiaceho s mikrofinancovaním má pokryť riziká mikrofinančných inštitúcií/nebankových poskytovateľov mikroúverov vykazujúcich kvalitné portfólio, ktoré zároveň potrebujú kapitálové financovanie vzhľadom na rastúci dopyt (otváranie nových pobočiek existujúcich mikrofinančných inštitúcií/nebankových poskytovateľov mikroúverov; nábor; rozširovanie prevádzok atď.).

4. Prognóza na rok 2010

Akcia sa začne v prvom štvrťroku 2010 a potrvá do 31. decembra 2020. Investičné obdobie bude trvať 4 roky a začne sa prijatím financií európskym investičným fondom.

GR REGIO, GR ENTR a GR EMPL sa budú snažiť o koordináciu svojich aktivít s cieľom zvýšiť súčinnosť medzi existujúcimi nástrojmi zameranými na mikropodniky a finančnú inklúziu potenciálnych podnikateľov, obzvlášť nástrojmi JEREMIE a JASMINE, nástrojom CIP a nedávno ohláseným nástrojom na mikrofinancovanie PROGRESS.

(1)

() Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európska iniciatíva za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti – KOM(2007) 708 v konečnom znení.


Okruh 2

Klíma Karpatskej kotliny (07 03 17)

1. Cieľ

Hlavným cieľom prípravnej akcie je preskúmať štruktúru Karpát a Karpatskej kotliny z podrobného meteorologického a priestorového hľadiska, a to jednotnou alebo aspoň porovnateľnou metodikou. Základné výsledky budú predstavovať príspevok k štúdiám variability klímy, zmeny klímy a aplikovanej klimatológie.

Tento rok je druhým rokom tohto pilotného projektu: z rozpočtu na rok 2009 bolo vyčlenených 2,5 milióna EUR, z rozpočtu na rok 2010 boli vyčlenené 2 milióny EUR.

Prebiehajúci projekt sa sústredí na zhromažďovanie a spracovanie relevantných údajov s cieľom monitorovať obdobie sucha v karpatskom regióne v reálnom čase a na vytvorenie protokolu/platformy na výmenu informácií.

V druhom roku Komisia neuvažuje o ďalšom financovaní zhromažďovania a spracovania údajov bez toho, aby zhromaždila a analyzovala výsledky financovania v prvom roku.

V súlade s bielou knihou o prispôsobení sa zmene klímy vydanou Komisiou a so zreteľom na potreby regiónu Karpát/juhovýchodnej Európy, Komisia navrhuje sústrediť sa v roku 2010 na analýzu náchylnosti regiónu na dôsledky zmeny klímy a na navrhnutie potenciálnych adaptačných opatrení. Výsledky tejto analýzy budú úzko prepojené s prebiehajúcimi prácami a prispejú do informačného strediska EÚ pre prispôsobenie sa – internetovej platformy určenej na výmenu informácií o dôsledkoch zmeny klímy, náchylnosti a prispôsobenia sa, ktoré sa spomína v bielej knihe o prispôsobení sa zmene klímy.

2. Realizácia

Komisia by chcela uzatvoriť jednu alebo viac zmlúv o analýze náchylnosti na dôsledky zmeny klímy a potenciálnych opatrení na prispôsobenie sa.

3. Prognóza na rok 2010

V druhej polovici roku 2010, po prijatí rozhodnutia o financovaní, sa uverejní jedna alebo viac otvorených výziev.

Schopnosť rýchlej reakcie EÚ (07 04 05)

1. Cieľ

Prípravná akcia má za cieľ plniť s úlohy, ktorým čelí oblasť civilnej ochrany tak, ako je to uvedené v uzneseniach Európskeho parlamentu o boji proti prírodným katastrofám, v oznámení Komisie o posilnení schopnosti Únie reagovať na katastrofy a v uznesení Európskeho parlamentu o lesných požiaroch v lete roku 2009. Vzťahuje sa na pohotovostné tímy a vybavenie pokrývajúce širšiu škálu katastrof a obmedzuje existujúce medzery v schopnosti reakcie. Pôvodne sa tento projekt začal s rozpočtom na rok 2008 a bol obnovený v roku 2009 spojením s pilotným projektom taktickej požiarnej rezervy EÚ pre lesné požiare z roku 2008 do jednej prípravnej akcie. Stalo sa tak preto, že pilotný projekt a prípravná akcia pokrývali v roku 2008 úzko späté aktivity, zatiaľ čo pilotný projekt bol obmedzený iba na lesné požiare.

Rozšírenie prípravnej akcie na rok 2010 (tretí a posledný rozpočtový rok) umožní pokračovať, posilniť a diverzifikovať schopnosť rýchlej reakcie založenej v roku 2008 a Komisiou prijatej prezentácie v roku 2009 a zákonodarcom schváleného návrhu zakladajúceho trvalú schopnosť rýchlej reakcie.

Navrhované prostriedky sú v rovnakej výške ako prostriedky pridelené v rozpočte na rok 2009.

2. Realizácia

Financie budú čerpané na:

1) výzvu na predloženie návrhov (granty) s cieľom zlepšiť celkovú schopnosť EÚ okamžite reagovať na závažné potreby vyplývajúce zo všetkých typov katastrof v rámci EÚ aj mimo nej a

2) vypísanie verejnej súťaže (zmluva o štúdii) s cieľom posúdiť rôzne modely riadenia a opatrení na rozvoj schopnosti rýchlej reakcie EÚ.

3. Prognóza na rok 2010

Rozhodnutie o financovaní ad hoc je v procese schvaľovania.

Na február 2010 sa plánuje uverejnenie výzvy na predloženie návrhov vo výške 7 350 000 EUR a v apríli 2010 by už mali byť podpísané  grantové dohody. Vo februári 2010 bude zorganizovaný informačný deň.

Na február 2010 sa plánuje aj začatie verejnej súťaže na zmluvu o štúdii v hodnote 150 000 EUR s očakávaným podpisom zmluvy v apríli 2010.

Očakáva sa, že granty budú príjemcom prideľované pred začatím leta. Prípravná akcia by mala umožniť podrobnejšie testovanie rôznych opatrení na sprístupnenie zdrojov pre operácie civilnej ochrany EÚ.

Tie môžu zahŕňať:

- dodatočné pohotovostné európske schopnosti rýchlej reakcie, ktoré je možné nasadiť na požiadanie Komisie/MIC;

- ďalšie rozšírenie pohotovostných období a dodatočného nasadenia zdrojov dostupných v rámci výziev na prípravnú akciu rokoch 2008 a 2009;

- doplnkovú taktickú rezervu leteckej požiarnej kapacity na pomoc členským štátom alebo tretím krajinám postihnutým lesnými požiarmi.

 - 

Kontrolné miesta (miesta oddychu) pri preprave zvierat (17 04 03 03)

1. Cieľ

Zvýšený objem prepravy zvierat cestnou dopravou na dlhé vzdialenosti zvýšil potrebu zlepšenia kontrolných stanovíšť, na ktorých majú zvieratá odpočívať. V záujme zdravia a dobrých životných podmienok zvierat bolo potrebné zaviesť konkrétne opatrenia, ktoré zabránia stresu a šíreniu infekčných chorôb zvierat. Cieľom činnosti je zvýšenie používania kontrolných stanovíšť a podpora vysokokvalitných kontrolných stanovíšť.

Prípravná akcia 2010 je pokračovaním podobných prípravných činností odhlasovaných v rokoch 2009 a 2008.

2. Realizácia

Projekt bude realizovaný prostredníctvom grantov určených na renováciu alebo výstavbu vysokokvalitných stanovíšť a možného systému certifikácie, ktorý zlepší ich používanie dopravcami dobytka.

Realizáciu bude priamo vykonávať GR SANCO.

3. Prognóza na rok 2010

Práve prebieha predbežná štúdia uskutočniteľnosti na určenie najlepších kritérií pre udelenie grantov a výsledky sa očakávajú v máji 2010 (na základe úverov odhlasovaných v roku 2009).

Rozhodnutie o financovaní tejto akcie sa pripravuje a medzičasom sa príjme.

Uverejní sa jedna výzva na predloženie návrhov na sumu 2 milióny EUR. Akcia sa vykoná do 24 mesiacov od podpisu grantovej zmluvy. Výzva sa začne po dokončení predbežnej štúdie uskutočniteľnosti.

Potenciálne problémy:

Predošlá výzva na tú istú tému uverejnená v roku 2008 zaujala iba niekoľkých záujemcov. Okrem toho chýbali uchádzačom prostriedky na spolufinancovanie a mali nedostatočnú ekonomickú udržateľnosť na zabezpečenie konzistentnej účasti na navrhovaných projektoch.

Budúca výzva sa pripraví tak, aby mala väčšiu publicitu a aby si boli záujemcovia vedomí dôležitosti ekonomickej životaschopnosti svojich projektov.


Okruh 3b

Erasmus pre novinárov (09 06 05)

1. Cieľ

V rozpočtových poznámkach prijatých v rozpočte na rok 2010 sa uvádza, že „Jedným z najdôležitejších cieľov mediálnej politiky EÚ je zabezpečenie pluralizmu v Európe. Účinným spôsobom posilnenia pluralizmu je sprístupnenie pluralizmu pre novinárov. Tento cieľ by sa mohol dosiahnuť financovaním výmen novinárov medzi krajinami a médiami v rámci Európskej únie. Cieľom je umožniť novinárom získať rozsiahlejšie a komplexnejšie chápanie Európskej únie a jej rôznych médií a kultúr“.

Prvý rok prípravnej akcie poskytne ukazovatele, na základe ktorých môže byť akcia vyžadovaná Európskym parlamentom (poslanec Rübig) úspešne realizovaná.

2. Realizácia

Prvým krokom prípravnej akcie je poverenie na vykonanie prieskumnej štúdie/štúdie uskutočniteľnosti. Prieskumná štúdia otestuje základnú intervenčnú logiku a definuje pravidlá realizácie zamýšľaného programu Erasmus pre novinárov. Výsledok bude pozostávať z pôvodnej analýzy, nielen zo zhromaždenia sekundárnych zdrojov a do úvahy sa budú brať aj prebiehajúce programy Erasmus, z ktorých je možné preberať skúsenosti a vyhnúť sa duplicite a ktoré môžu navrhnúť alternatívne spôsoby. Štúdia bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť by sa mala zaoberať podrobnosťami vypracovania a realizácie možného programu. Druhá časť štúdie by mala poskytnúť základné informácie o súčasnom stave žurnalistiky a mediálneho sektora v členských štátoch EÚ. Táto časť štúdie by mala obsahovať budovanie databázy a príprava analýzy riadenia možného programu externým subjektom.

3. Prognóza na rok 2010

Cieľ: Zadanie vypracovania prieskumnej štúdie/štúdie uskutočniteľnosti. Štúdia musí byť ukončená do 12 mesiacov, s tým, že prvá časť bude k dispozícii v septembri 2010.

Časový rozvrh:

Obdobie

Hlavné úlohy

23. januára

Začatie verejnej súťaže na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

február – marec 2010

Hodnotenie návrhov, uzatvorenie a podpísanie zmlúv o prieskumnej štúdii

september 2010

K dispozícii bude predbežná správa o 1. časti štúdie s podkladmi pre prípravu na pilotný projekt.

marec 2011

Dodanie druhej časti obsahujúcej štatistické pozadie pre riadenie projektu

Očakávaný výsledok

Prieskumná štúdia/štúdia uskutočniteľnosti, ktorá poskytne potrebné informácie na realizáciu projektu Erasmus pre novinárov.

Potenciálne problémy

Neočakávajú sa žiadne konkrétne problémy. Vypracovanie požadovanej štatistickej databázy s ohľadom na súčasnú situáciu v žurnalistike a v mediálnom sektore môže nastoliť rôzne otázky v súvislosti s 2. časťou práce. Tento problém bude predmetom pravidelných konzultácií s dodávateľom, ktoré budú súčasťou riadenia štúdie.

Prípravná akcia v oblasti športu (15 05 11)

1. Cieľ

Podľa článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) „únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu“. Cieľom prípravnej akcie na rok 2010 je poskytnúť podporu politike identifikácie budúcich akcií v oblasti športu (štúdie, prehľady, konferencie a semináre) a otestovať založenie a fungovanie vhodných sietí a osvedčených postupov.

2. Realizácia

Výzvy na predloženie návrhov pokryjú podporu sieťam a osvedčeným postupom v troch hlavných oblastiach:

· Boj proti dopingu (orientačný počet projektov: 5. orientačná suma: 1 milión EUR);

· Propagácia sociálnej inklúzie v športe a prostredníctvom športu (orientačný počet projektov: 5. orientačná suma: 1 milión EUR);

· Propagácia dobrovoľníctva práce v športe (orientačný počet projektov: 1. orientačná suma: 0,5 milióna EUR).

Potenciálny príjemcovia budú verejné orgány, športové organizácie, vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie občianskej spoločnosti.

Pokiaľ ide o túto akciu, boli nadviazané neformálne kontakty s Európskym parlamentom. V januári 2010 oznámila Komisia na stretnutí s Výborom pre kultúru a vzdelávanie, že v súčasnosti začína konzultačný proces s účastníkmi z oblasti športu ako základ pre budúce iniciatívy v tejto oblasti a načrtne politický prístup k športu ako odpoveď na článok 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

3. Prognóza na rok 2010

Obstarávania: vypracujú sa štúdie, prehľady a uskutočnia sa konferencie a semináre, aby sa podporil štruktúrovaný dialóg Komisie so zainteresovanými stranami z oblasti športu a aby sa určili budúce akcie v oblasti športu na základe priorít identifikovaných v bielej knihe o športe z roku 2007.

2011 – Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 (15 06 11)

1. Cieľ

Cieľom prípravných akcií v roku 2010 je položiť základy pre úspešný európsky rok dobrovoľníckych aktivít podporovaním aktívneho občianstva v roku 2011. V súlade s pripomienkami k rozpočtovej položke 15.06.11 sa budú prípravné akcie sústreďovať na rozvoj a realizáciu informačných a komunikačných kampani a na koordinovanú mobilizáciu občianskej spoločnosti.

Dobre cielená a profesionálna informačná a komunikačná kampaň je kľúčovým aspektom k úspechu európskeho roka. Kampaň bude navrhnutá a realizovaná počas roka 2010 aby sa zabezpečila dobrá úroveň informovanosti pre rok 2011. Vyhotoví sa konkrétna zmluva na základe viacnásobnej rámcovej zmluvy č. EAC/20/2008 s obnoveným súťažným výberovým konaním na ustanovenie integrovaných komunikačných služieb. Vybraní poskytovatelia budú poverení: vypracovaním koncepcie, realizáciou a monitorovaním komunikačnej kampane a stratégiou pre európsky rok; rozvoj a šírenie komunikačných nástrojov a propagačných materiálov vrátane európskej webovej stránky a organizáciou udalostí na zvyšovanie informovanosti.

Dobrovoľníci a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré reprezentujú a pracujú s dobrovoľníkmi sú kľúčovými účastníkmi európskeho roku. Grant bude udelený koordinačnej štruktúre spájajúcej hlavných účastníkov na európskej úrovni za účelom mobilizácie dobrovoľníkov a propagácie vlastníctva roku medzi občianskou spoločnosťou.

Aliancia je jedinečným celoeurópskym zoskupením 22 medzinárodných a európskych sietí mimovládnych organizácií spájajúcich jedinečné bohatstvo poznatkov a skúseností. Reprezentuje približne 1 500 organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú aktívne na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a pokrývajú všetky sektory a typy dobrovoľníctva, ako aj vekové skupiny dobrovoľníkov, a má preto de facto monopolné postavenie na vykonávanie úloh koordinačnej štruktúry občianskej spoločnosti, ako je uvedené v článku 168 ods. písm. c) vykonávacieho nariadenia. Žiadny iný orgán neprekoná tak široké spektrum, geografické pokrytie a rozsah reprezentácie aliancie. Sekretariát aliancie bude pozvaný na prezentovanie požiadavky na grant, aby bližšie určil, ako budú: plánovať a vykonávať aktivity konkrétne zamerané na dobrovoľníkov a organizácie občianskej spoločnosti a určené na uznanie dobrovoľníckej činnosti, stimuláciu projektov a propagáciu budovania partnerstva medzi občianskou spoločnosťou, podnikmi, výskumnými a verejnými orgánmi, podporu dialógu a zdieľanie skúseností s cieľom zlepšiť politický rámec dobrovoľníctva a vytvárať lepšie podmienky pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EÚ.

2. Realizácia

Bol pripravený pracovný program obsahujúci tieto dve akcie a v súčasnosti je predmetom konzultácií medzi jednotlivými útvarmi. Pracovný program by mal byť prijatý začiatkom marca, čo umožní podpísanie zmlúv o komunikačnej kampani a koordinačnej štruktúry občianskej spoločnosti a koncom marca/ v apríli 2010 aj začatie prác.

 V súvislosti s touto akciou boli nadviazané neformálne kontakty s Európskym parlamentom.

3. Prognóza na rok 2010

Postup priameho zadania by sa mal uskutočniť v 1. štvrťroku 2010.

Opatrenia na monitorovanie v oblasti spotrebiteľskej politiky (17 02 03)

1. Cieľ

Presný typ akcie a údajov, ktoré je potrebné zozbierať, je stále predmetom skúmania. Celkovým cieľom je lepšie pochopenie fungovania vnútorného trhu z perspektívy spotrebiteľa a strany dopytu. Tento cieľ bude napĺňaný prostredníctvom pokračovania v existujúcich prehľadoch a štúdiách zisťovaním najlepšieho spôsobu šírenia výsledkov a optimalizácie identifikovaných metodológií a možného financovania ďalších štúdií trhu a následným zlepšením výsledkov spotrebiteľských trhov.

2. Realizácia

V závislosti od výsledkov prebiehajúcej diskusie sa na realizáciu rôznych častí akcie použije výzva na verejné obstarávanie, návrh na udelenie grantu alebo rámcová zmluva.

3. Prognóza na rok 2010

Na základe výsledkov nastávajúceho hodnotenia spotrebiteľských trhov (marec 2010) GR SANCO identifikuje spotrebiteľské trhy, ktoré spotrebiteľom vykazujú najvýraznejšie znaky zlého fungovania. Z týchto trhov sa vyberie jeden alebo viac, ktoré podstúpia dôkladnejšiu trhovú analýzu.

V záujme ďalšieho pokroku zavádzania jednotných metodológií klasifikácie a podávania správ v rámci Európskej únie prebehne skúmanie toho, ako prekonať prekážky ďalšieho pokroku. Preskúmajú sa tiež možnosti lepšieho šírenia údajov zhromaždených z hodnotení.


Okruh 4

Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj v čiernomorskej oblasti (07 02 04)

1. Cieľ

Táto prípravná akcia je zameraná na podporu opatrení týkajúcich sa pravidelného monitorovania kvality morského a pobrežného prostredia, ako aj boja so znečistením v oblasti Čierneho mora.

Jeho ciele sú tieto:

- skúmať znečistenie morského a pobrežného prostredia, skúmať dôsledky znečistenia na biodiverzitu a na zamestnanosť súvisiacu s morským a pobrežným prostredím,

- vyvíjať nové technológie na ochranu životného prostredia a núdzové odstraňovanie znečistenia,

- navrhnúť a zaviesť integrovaný systém monitorovania morských a pobrežných oblastí v regióne,

- vytvoriť sieť zariadení na dynamické monitorovanie systému „more – pobrežie – rieka“ diaľkovým snímaním,

- školiť ľudí a pripravovať personál na aktuálnu realizáciu činností súvisiacich s monitorovaním.

2. Realizácia

Táto prípravná akcia je pokračovaním pilotného projektu z roku 2008 „environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy“ a spoločného rámcového programu pre rozvoj čiernomorskej oblasti.

V rámci rozpočtov na roky 2008 a 2009 boli udelené dva granty, každý vo výške 1 milión EUR, Čiernomorskej komisii, jedinej organizácii, ktorá na základe svojich kompetencií a štruktúry dokáže zabezpečiť efektívny dialóg medzi susediacimi krajinami o znečisťovaní.

- Prvá grantová zmluva boa podpísaná v decembri 2008 a akcia, ktorá sa začala v januári 2009, potrvá 24 mesiacov. Projekt má za cieľ posilnenie inštitucionálnej spolupráce so zreteľom na budovanie konsenzu pri riešení problémov so znečisťovaním ropnými látkami a pri príprave realizácie monitorovacej a informačnej platformy pre znečisťovanie ropnými látkami.

- Druhá grantová zmluva bola podpísaná v decembri 2009 a projekt by mal byť ukončený koncom roka 2011. Sústreďuje sa na rozvoj informačných a monitorovacích schopností, ktoré pomôžu susediacim štátom presnejšie určiť pôvodcu znečistenia ropnými látkami.

Výsledky týchto dvoch projektov budú známe koncom roka 2011. Komisia sa už vo svojom liste o vykonateľnosti z novembra 2009 adresovanom Parlamentu vyjadrila, ž považuje za vhodné počkať na výsledky vyššie uvedených projektov, skôr než sa začnú nové aktivity týkajúce sa znečisťovania ropnými látkami.

Vzhľadom na strategický akčný plán Bukureštského dohovoru, ktorý bol prijatý v roku 2009 na stretnutí ministrov Bukureštského dohovoru, Čiernomorský dohovor, aktuálny pracovný plán, prioritu EÚ realizovať rámcovú smernicu o morskej stratégii a vzhľadom na ostatné regionálne iniciatívy, ako napríklad iniciatívu EÚ v oblasti vodného hospodárstva a pracovnú skupinu pre Dunaj a Čierne more (DABLAS), bude v roku 2010 potrebné vykonať ďalšiu prácu okrem iného v týchto oblastiach:

- spolupráca medzi Čiernomorským (BSC) a Dunajským (ICPDR) dohovorom,

- posilnenie spolupráce s inými európskymi dohovormi o regionálnych moriach,

- podpora iniciatívy EÚ v oblasti vodného hospodárstva (geografická súčasť pokrývajúca kaukazskú oblasť).

Takéto iniciatívy prispejú k štúdiu znečisťovania, navrhovaniu a uplatňovaniu integrovaného námorného a pobrežného monitorovacieho systému a k vyškoleniu pracovníkov na realizáciu aktivít súvisiacich s monitoringom, v súlade s inými cieľmi EP. Odhaduje sa, že potrebný rozpočet nepresiahne výšku 500 000 EUR.

3. Prognóza na rok 2010

Komisia podnikne všetky potrebné kroky, vrátane neformálnych konzultácií s kľúčovými zainteresovanými stranami, na realizovanie prípravnej akcie cielenej na ďalšiu propagáciu ochrany životného prostredia Čierneho mora, berúc do úvahy potrebu budovania na existujúcich projektoch a výsledkoch, aby sa predchádzalo prekrývaniu s prebiehajúcimi alebo relevantnými plánovanými aktivitami a aby sa zvážila absorpčná kapacita možných organizácií, ktoré ich v regióne vykonávajú.

Realizácia programov MEDIA 2007 v tretích krajinách (09 06 01 02)

1. Cieľ

V kontexte rastúceho významu medzinárodného rozmeru audiovizuálnej politiky má prípravná akcia MEDIA International za cieľ posilňovať obchodné a kultúrne vzťahy medzi profesionálmi z oblasti európskeho filmového priemyslu a ich kolegami v tretích krajinách. Od globálnej spolupráce v oblasti audiovizuálneho priemyslu sa očakáva, že spotrebiteľom ponúkne väčšiu možnosť výberu tým, že bude na európske a medzinárodné trhy uvádzať kultúrne rôznorodé produkty a vytvárať nové obchodné príležitosti.

2. Realizácia

Pre tretí rok fungovania prípravnej akcie MEDIA International boli odsúhlasené prostriedky vo výške 1 milión EUR, v porovnaní s 5 miliónmi EUR v roku 2009. Na tento fakt je potrebné nazerať v širšom kontexte začatia programu MEDIA Mundus v roku 2011 s ročným rozpočtom vo výške 5 miliónov EUR.

Ako bolo vysvetlené v liste o vykonateľnosti, z dôvodu zníženia rozpočtu bude výzva na predloženie návrhov, ktorá sa má začať vo februári 2010, obsahovať pre rok 2010 iba dva akčné smery (v porovnaní s piatimi v roku 2009), a to odborné školenie profesionálov a prístup na trhy. Rozpočet teda neumožní pokračovanie niektorých hodnotných projektov, ktoré boli vybrané v minulosti(1).

3. Prognóza na rok 2010

Výzva bude uverejnená vo februári. Výberový proces sa bude konať v apríli/máji. Očakáva sa, že bude podporených 10 projektov, v porovnaní s rokom 2008, keď ich bolo 18, a s rokom 2009, keď ich bolo 40. Projekty sa môžu začať v druhej polovici roka 2010.

Kým výzva na predloženie návrhov bola v roku 2009 otvorená pre projekty v oblastiach základného školenia, súvislého školenia, propagácie, distribúcie, premietania kinematografických prác a pre projekty podpory pre divákov, výzvy na predloženie návrhov v roku 2010 sa budú musieť koncentrovať na súvislé školenia a prístup na trh.

Núdzová reakcia na finančnú a hospodársku krízu v rozvojových krajinách (19 06 08)

1. Cieľ

Rozpočet Spoločenstva nie je prispôsobený na priame riešenia dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy v 50 krajinách spadajúcich pod nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a nemôže byť náhradou za medzinárodné finančné inštitúcie (IFI) makroekonomickej a odvetvovej úlohy a mandátu.

Je tiež dôležité spomenúť využitie dodatočných prostriedkov vo výške 1 miliardy EUR pre potravinový nástroj, z ktorých časť je pridelená krajinám spadajúcim pod DCI. Značná časť tejto sumy bola viazaná pre tento rok a bude naďalej vyplácaná v priebehu nasledujúcich mesiacov.

S obmedzenou sumou by mal byť cieľ tejto prípravnej akcie skôr v súlade s cieľom EP posúdiť dôsledky finančnej a hospodárskej krízy v rozvojových krajinách.

2. Realizácia a prognóza na rok 2010

Komisia navrhuje začať realizáciu v priebehu roka 2010 spustením štúdie o vplyve krízy na rozvojové krajiny. Odhaduje sa, že na vypracovanie štúdie bude potrebných zhruba 500 000 EUR.

Menšiny v Rusku – Rozvoj kultúry, médií a občianskej spoločnosti (19 08 01 05)

1. Cieľ

Celkovým cieľom je pokračovať v aktivitách plánovaných v predchádzajúcej fáze prípravnej akcie (Etnické a národnostné menšiny v Rusku: Podpora integrity a medzikultúrneho dialógu, ktorého realizácia sa má začať v roku 2011). Celá prípravná akcia „Menšiny v Rusku: rozvoj jazykov, kultúry, médií a občianskej spoločnosti“ navrhovaná Európskym parlamentom je cielená na propagáciu etnických a národnostných menšín v Rusku a na zlepšenie uznávania ich integrity s ohľadom na jazyky, kultúru, vzdelávanie, médiá a občiansku spoločnosť.

2. Realizácia

Táto fáza (podobne ako dve predošlé) bude realizovaná prostredníctvom spoločného riadenia medzinárodných organizácií (použije sa štandardná dohoda o príspevkoch). Určenou medzinárodnou organizáciou je Rada Európy.

3. Prognóza na rok 2010

Popis návrhu projektu bude vyhotovený do leta 2010, zmluva bude podpísaná v priebehu roka 2011, keď budú k dispozícii výsledky predošlých aktivít. Keďže táto etapa je pokračovaním predošlých, očakávaný výsledok bude v súlade s výsledkami z druhej fázy.

Vzhľadom na citlivosť problému, ktorý sa akcia snaží vyriešiť, je nevyhnuté schválenie ruskými orgánmi.

EÚ – Ázia – Integrácia politiky a uplatňovania v praxi (19 10 01 06)

V rozpočtovej poznámke prijatej v rozpočte na rok 2010 EP žiada Komisiu, aby na jej realizáciu využila priamu podporu osobitne uvedeným organizáciám. To je v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Komisia navrhne realizovať túto prípravnú akciu prostredníctvom výzvy na predloženie návrhov alebo vypísaním verejnej súťaže v súlade s pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a následne spresní, akým smerom sa má realizácia uberať.

Vodné hospodárstvo v rozvojových krajinách (21 04 06)

1. Cieľ

Cieľom akcie, ktorá bola v roku 2007 predstavená pre pilotné projekty a ktorá bola neskôr rozšírená na prípravnú akciu, je podporovať integrované hospodárstvo vodných zdrojov v rozvojových krajinách so zameraním na zlepšenie spolupráce na regionálnej a kontinentálnej úrovni s úmyslom splniť rozvojové ciele tisícročia.

V roku 2010 sa kladie dôraz na prispôsobenie politiky vodného hospodárstva a praxe na očakávané dôsledky zmeny klímy v záujme minimalizovania rizík spojených s nedostatkom vody a odstránením konfliktov s tým súvisiacich.

2. Realizácia

Projekty financované v súlade s touto rozpočtovou položkou sa identifikovali a formulovali so zapojením GR pre rozvoj, GR RELEX, EuropeAid a delegácie EÚ.

Doteraz financované projekty:

Rok

Názov

Príspevok ES v EUR

Realizujúci partneri

2007

Budovanie miestnych kapacít pre udržateľné vodné a hygienické služby v oblastiach cezhraničných povodí v strednej Amerike prostredníctvom účastníckeho prístupu (2008 – 2010)

1,5 milióna

Úrad OSN pre projektové služby (UNOPS)

 

Podpora integrovaného hospodárstva vodných zdrojov a budovanie cezhraničného dialógu v strednej Ázii

1,5 milióna

Rozvojový program OSN (UNDP)

2008

Podpora integrovaného hospodárstva vodných zdrojov a medzivládnej spolupráce v sektore vodného hospodárstva v Afrike

1,5 milióna

Spoločné výskumné centrum (JRC)

 

Podpora Komisie Africkej únie (AUC) smerom k zlepšeniu integrovaného hospodárstva vodných zdrojov prostredníctvom medzivládnej spolupráce

1,5 milióna

Nemecká spoločnosť pre technickú spoluprácu (GTZ)

2009

Zlepšenie riadenia vodného hospodárstva na úrovni mikropovodia.

1 milión

 

 

Latinskoamerická sieť centier znalostí v sektore vodného hospodárstva

2 milióny

 

V súlade s potrebami vodného hospodárstva bolo dohodnuté, že každé dva roky sa v subsaharskej Afrike budú vykonávať akcie financované na základe tejto rozpočtovej položky. Podľa geografického rozloženia, vyššie uvedených cieľov a pri zohľadnení prebiehajúcich iniciatív v sektore zvažované možnosti financovania v roku 2010 sú nasledujúce:

i)  prípravné akcie na rozvoj cezhraničného riadenia vodného hospodárstva v Afrike so špecifickým zameraním na vplyv zmeny klímy na riadenie vodného hospodárstva, ako aj na prevenciu konfliktov. Táto práca bude stavať na posilnenej spolupráci medzi Africkou úniou, Africkou ministerskou radou pre vodu (AMCOW) a regionálnymi inštitúciami (podporované touto rozpočtovou položkou v roku 2008) a na posilnenej koordinácii darcov. Výmena poznatkov bude stavať na práci výskumnej zložky iniciatívy EÚ v oblasti vodného hospodárstva, obzvlášť na práci siete SPLASH ERANET, a bude tiež posilnená spolupráca s relevantnými organizáciami a sieťami, ako napríklad Globálne partnerstvo pre vodu (podporujúca AMCOW v cezhraničných otázkach), IUCN a ďalších. Cieľom je prispieť k príprave a rozvoju kvalitných programov cezhraničného riadenia vodného hospodárstva, ktoré pritiahnu prostriedky na ich realizáciu v rámci partnerstva EÚ a Afriky pre infraštruktúru;

ii) rozšírenie africkej siete špičkových stredísk (porovnaj program na rok 2008) do nových regiónov;

Podpora začlenenia občianskej spoločnosti do programov cezhraničného riadenia povodia, ako napríklad povodia Nílu, aby sa zabezpečil rozvoj cezhraničného povodia na základe prístupu participácie a začlenenia zainteresovaných subjektov.

3. Prognóza na rok 2010

Predpokladané akcie sú v súčasnosti v rôznych fázach identifikácie. V závislosti od výsledkov identifikačnej fázy budú nakoniec uskutočnené všetky tri alebo iba časť z vyššie uvedených akcií.

Očakáva sa, že rozhodnutie o financovaní zo zdrojov na rok 2010 príjme Komisia najneskôr v októbri 2010.

Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín (21 05 01 06)

1. Cieľ

Cieľom tejto prípravnej akcie je podporovať zdokonaľovanie farmaceutického výskumu, vývoja a výrobných kapacít v rozvojových krajinách, aby sa zlepšil prístup chudobných a najmenej rozvinutých krajín k zdravotníckym produktom na liečbu chorôb spojených s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb, ako aj neprenosných chorôb.

2. Realizácia

V prvom roku tejto prípravnej akcie (rozpočet na rok 2008) bola v decembri 2008 podpísaná dohoda o príspevku so Svetovou zdravotníckou organizáciou o realizácii rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami. Cieľom štúdie je určiť hlavné výzvy a prekážky miestnej farmaceutickej výroby a prenosu technológií do rozvojových krajín a poskytnúť odporúčania a návody na ďalšie kroky v tejto oblasti. Štúdia sa začala v januári 2009 a potrvá 24 mesiacov.

Časť prostriedkov pre druhý rok prípravnej akcie (rozpočet na rok 2009) bola použitá na rozšírenie tejto štúdie na vakcíny a diagnostiku prostredníctvom dodatku k pôvodnej dohode o príspevku uzatvorenej so Svetovou zdravotníckou organizáciou (519 000 EUR). Ďalšie kroky určia spoločne Svetová zdravotnícka organizácia a konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD), keďže prvý čiastkový výsledok štúdie bude dostupný v marci 2010. Druhá fáza (4 481 000 EUR) položí základ pre realizáciu odporúčaní štúdie a stanoví rámec pre konkrétne opatrenia na budovanie kapacít na základe identifikovaných potrieb a priorít. Očakáva sa, že bude realizovaná na základe zmluvy o príspevku s najvhodnejšou agentúrou OSN.

Druhá fáza tejto akcie bola zostavená flexibilne, aby sa začali rozvojové plány budovania kapacít v oblasti ľudských zdrojov a aby sa prispôsobili prvé výsledky štúdie, ktoré budú k dispozícii. Vzhľadom na to, že tieto aktivity sú už pokryté rozpočtom na rok 2009, podpora v iných oblastiach by sa mala budovať na odporúčaniach štúdie. Bolo by preto predčasné a veľmi zložité identifikovať dodatočné aktivity pred rokom 2011.

Výskum a vývoj v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb (21 05 01 07)

1. Cieľ

Cieľom akcie je podpora výskumu a vývoja v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb, aby sa zlepšil prístup k verejnému zdravotníctvu, efektívnym zdravotníckym službám, liečivám a vakcínam na boj proti týmto chorobám, najmä v chudobných a najmenej rozvinutých krajinách.

2. Realizácia

V roku 2008, v prvom roku prípravnej akcie, bola akcia určená a pripravená počas konzultácie s príslušnými pracovníkmi Komisie, konkrétne z oblasti výskumu a technologického rozvoja. V decembri 2008 bola so Svetovou zdravotníckou organizáciou podpísaná dohoda o príspevku na realizáciu rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami s cieľom identifikovať najdôležitejšie priority v oblasti výskumu a vývoja chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb a odporučiť ďalšie kroky v tejto oblasti. Konzultácia je realizovaná prostredníctvom špeciálneho programu na výskum a vzdelávanie v oblasti tropických chorôb (TDR) a je súčasťou širšieho programu. Hlavným výsledkom bude globálna správa o výskume infekčných chorôb súvisiacich s chudobou s odporúčaniami na prioritné oblasti výskumu.

V roku 2009 bola podpísaná dohoda o príspevku so Svetovou zdravotníckou organizáciou/TDR na podporu spustenia inovačných sietí na výskum a vývoj udržateľného regionálneho zdravotníckeho produktu s cieľom budovať kapacity pre inováciu výskumu a vývoja produktov v Afrike, Ázii a v Latinskej Amerike a zlepšenia spolupráce juh – juh v tejto oblasti. Táto akcia podporuje založenie regionálnej sieťovej organizácie v Afrike a rozvoj strategických obchodných plánov pre siete v Ázii a Latinskej Amerike.

Identifikácia nových aktivít v oblasti výskumu a vývoja by sa mala pridržiavať pokynov záverečných odporúčaní prebiehajúcich konzultácií, ktorá nebude k dispozícii pred koncom roka 2010. Konzultácie so Svetovou obchodnou organizáciou/TDR sa začnú v úzkej spolupráci s GR RTD s cieľom identifikovať oblasti výskumu a vývoja, kde spoločné iniciatívy dodajú pridanú hodnotu, obzvlášť na základe globálnej stratégie a akčného plánu pre verejné zdravie, inovácie a duševné vlastníctvo. Budú tiež preskúmané možnosti ďalšej podpory budovania kapacity na regionálnej úrovni.

3. Prognóza na rok 2010

Identifikácia budúcich akcií, ktoré budú realizované podľa rozpočtu na rok 2010, sa uskutoční v úzkej spolupráci s GR RTD a prostredníctvom neformálnych konzultácií so Svetovou zdravotníckou organizáciou, pričom treba zohľadniť potrebu vyhnúť sa prekrývaniu s rámcovým programom EÚ pre výskum a vývoj a budovať na prebiehajúcich aktivitách.

Marec – jún 2010: konzultácie s príslušnými útvarmi Komisie a so zainteresovanými stranami na identifikáciu akcie.

Júl – september 2010: formulácia akcie.

Október – november 2010: postup rozhodnutia o financovaní.

Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach (22 02 09)

1. Cieľ

Podľa poznámky zahrnutej v rozpočte na rok 2010 budú pridelené prostriedky použité na podporu projektov zachovania a obnovy cenných kultúrnych a náboženských objektov (kostoly, mešity, knižnice, múzeá, pamätníky atď.), ktoré boli poškodené alebo zničené vojnou alebo inými politickými konfliktami. Prostriedky môžu byť použité na podporu verejných organizácií a mimovládnych organizácií realizujúcich projekty v tejto oblasti.

Komisia je pripravená na realizáciu prípravnej akcie s týmto cieľom na západnom Balkáne a v Turecku. Komisia tiež poznamenala, s odvolaním sa na skúsenosti z pilotných projektov z rokov 2008 až 2009, že „by ... to mala ďalej rozvíjať, vrátane permanentného právneho základu“. Čo sa týka západného Balkánu a Turecka, podobné akcie by mohli byť v budúcnosti kryté nástrojom predvstupovej pomoci (IPA), takže ďalší právny základ nie je potrebný.

Pokiaľ ide o použitie pridelených prostriedkov a možnosti na rozvíjanie stáleho osobitného právneho základu pre kultúrne dedičstvo v ostatných oblastiach sveta, Komisia musí vyhodnotiť, ako môže byť táto skúsenosť rozšírená do ostatných regiónov.

2. Realizácia

Pre západný Balkán a Turecko by v závislosti od prebiehajúceho hodnotenia mohla byť pridelená časť prostriedkov alebo všetky prostriedky rozpočtovej položky 22 02 09. Realizácia bude vykonaná prostredníctvom výziev na predloženie návrhov určených pre mimovládne organizácie.

3. Prognóza na rok 2010

Predpokladá sa, že zmluvy budú podpísané do konca roka 2011. Príprava na uverejnenie výziev na predloženie návrhov bude vykonaná počas roka 2010.

(1)

Rok 2008 bol prvým rokom prípravnej akcie MEDIA International s rozpočtom vo výške 2 miliónov EUR vyčlenených pre 18 projektov (z 33 návrhov). EP schválil pre rok 2009 značne zvýšený rozpočet, takže počet vybraných projektov sa zvýšil na 40 (z 95 návrhov) a celkový objem prostriedkov predstavoval 5 miliónov EUR. Všetky projekty MEDIA International sú založené na partnerstve medzi profesionálmi z EÚ a z tretích krajín s cieľom dosiahnuť maximálny a udržateľný medzinárodný efekt prepojenia. Projekty vybrané v rokoch 2008 a 2009 prispeli k úspešnému vytváraniu medzinárodných audiovizuálnych trhov a vytvorili očakávania medzi profesionálmi, ktorí už investovali značné prostriedky do vytvárania nových partnerstiev a kvalitných projektov v rokoch 2008 a 2009, čím pripravili priestor na začatie nového programu MEDIA Mundus v roku 2011.


Okruh 5

Program Erasmus pre verejnú správu (26 03 03)

1. Cieľ

Táto prípravná akcia je pokračovaním pilotného projektu s rovnakým názvom, financovaná z rozpočtovej položky 26 03 02 počas rozpočtových rokov 2008 a 2009 a je spoločne realizovaná GR HR Komisie a Európskou školou verejnej správy (EAS). Počas štyroch usporiadaných stretnutí vládla veľká spokojnosť a takmer 98 % účastníkov ohodnotilo program na 4 z 5 možných bodov (na stupnici od 1 do 5), čo sa týka celkovej spokojnosti. Okrem dvoch členských štátov vyslali svojich zástupcov všetky štáty a mnohé majú zoznamy uchádzačov.

Cieľom je podporovať spoluprácu medzi verejnými správami členských štátov (na vnútroštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni) a inštitúciami Európskej únie tým, že umožnia relatívne novozvoleným vnútroštátnym úradníkom, ktorí riešia riešiť otázky EÚ, lepšie spoznať inštitúcie prostredníctvom programu konferencií, návštev a školiacich kurzov.

2. Realizácia

Na rok 2010 sa plánujú 4 dvojtýždňové zasadania so školeniami, s návštevami a konferenciami vo všetkých inštitúciách v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Doteraz bolo prijatých 60 účastníkov, toto číslo sa však mohlo mierne zvýšiť.

Účastníci budú musieť splniť určité kritériá, z ktorých najdôležitejším bude to, že nepracovali vo svojom oddelení viac ako päť rokov, že sa zaoberajú otázkami EÚ a že nikdy nepracovali v žiadnom orgáne žiadnej inštitúcie EÚ. Tieto kritéria boli zostavené tak, aby zabezpečili maximálny vplyv na prípravnú akciu.

Výzvy pre uchádzačov sa začnú rovnako ako v prípade pilotného projektu prostredníctvom stálych zastupiteľstiev členských štátov. Rozhodnutie o tom, ktorí kandidáti budú prijatí na základe kritérií Komisie, a so zreteľom na preferencie členských štátov prijme výberová komisia pozostávajúca zo zástupcov Komisie a EAS.

V návrhu prípravnej akcie Európsky parlament požiadal Komisiu aby „preskúmala, ako je možné tieto opatrenia [na realizáciu pilotného projektu Erasmus pre verejnú správu] posunúť ďalej. Navrhuje sa, aby EAS začala štyri krátke školiace programy za rok, ktoré budú otvorené manažérom pracujúcim vo verejnej správe členského štátu, a ktoré budú stavať na úspešných experimentálnych akciách, ktoré začala v minulom roku. Takýto vývoj by bol v súlade s celkovým cieľom prípravnej akcie Erasmus pre verejnú správu, posilnením spojení medzi verejnými správami členských štátov a inštitúciami prostredníctvom vzájomných vzdelávacích podujatí a bol by príležitosťou na výmenu skúseností a osvedčených postupov a podporou založenia užitočných sietí. EAS využije vlastných školiteľov a existujúce konzultačné zmluvy na zabezpečenie týchto kurzov.

3. Prognóza na rok 2010

Vzhľadom na obdobie potrebné na zostavenie pilotného projektu tri zo štyroch stretnutí financovaných z rozpočtu na rok 2008 sa konali v roku 2009 a príspevky z roku 2009 sú použité na financovanie štyroch stretnutí v roku 2010.

Podobne najväčšia časť príspevkov na rok 2010 bude použitá na financovanie dvojtýždňovej návštevy v roku 2011, aj keď časť z nich bude použitá v roku 2010, na financovanie zvýšeného počtu účastníkov na jedno stretnutie a programov pre manažérov uvedených v bode 2.

V roku 2011 teda nebudú potrebné žiadne príspevky. Komisia a EAS aktívne skúmajú otázky návrhu pre budúci právny základ.


Príloha: Zodpovedné GR a kontaktné osoby

PILOTNÉ PROJEKTY

Číslo riadku

Názov

Zodp. GR

Kontaktná osoba

Okruh 1a

04 03 09

Pilotný projekt – Pracovné a životné podmienky vyslaných pracovníkov

EMPL

Tim RENTROP

04 03 10

Pilotný projekt – Opatrenia na udržanie zamestnanosti

EMPL

Egbert HOLTHUIS

04 03 11

Pilotný projekt – Posilnenie mobility a integrácie pracovníkov v rámci Únie

EMPL

Marco FERRI

04 03 12

Pilotný projekt – Komplexná spolupráca verejných orgánov, komerčných firiem a neziskových organizácií v oblasti integrácie ľudí do spoločnosti a zamestnania

EMPL

Peter SZATMARI

04 04 08

Pilotný projekt na podporu zmeny neistej práce na prácu zaručujúcu práva

EMPL

Bertrand MULLER SCHLEIDEN

04 04 11

Pilotný projekt – Predchádzanie zlému zaobchádzaniu so starými ľuďmi

EMPL

Sven MATSKE

04 04 13

Pilotný projekt – Zamestnávanie osôb s autistickými poruchami

EMPL

Daniel SCHMIDT

06 04 08

Pilotný projekt – Portplus – Trvalo udržateľný energetický plán pre prístavy

ENER

Stefan TOSTMANN

06 04 15

Pilotný projekt – Zhodnocovania odpadu a jeho recyklácia na účely výroby čistej energie

 

 

15 02 31

Pilotný projekt – Pokrytie nákladov na štúdium študentov z krajín ESP a súvisiace akademické činnosti

EAC

Ana MAGRANER

15 02 32

Pilotný projekt – Európska susedská politika – Posilnenie vzdelávania prostredníctvom štipendií a výmen

EAC

Pedro MARTINEZ MACIAS

17 02 04

Pilotný projekt – Transparentnosť a stabilita na finančných trhoch

SANCO

Myriam CAZZANIGA

Okruh 1b

13 03 23

Pilotný projekt – Posilňovanie regionálnej a miestnej spolupráce prostredníctvom propagácie regionálnej politiky EÚ v celosvetovom meradle

REGIO

Raphael GOULET

13 03 25

Pilotný projekt pre akcie v súvislosti s textilným a obuvníckym priemyslom

ENTR

Ivone KAIZELER

Okruh 2

05 02 17 01

Pilotný projekt – Podpora poľnohospodárskych družstiev

 

 

05 02 17 02

Pilotný projekt – Európsky orgán dohľadu nad výstupnými cenami a maržami poľnohospodárov

 

 

05 02 17 03

Pilotný projekt – Podpora iniciatív poľnohospodárov a spotrebiteľov za nízke uhlíkové emisie, nízku spotrebu energie a miestny predaj potravinových výrobkov

 

 

07 03 16

Pilotný projekt – Rozvoj preventívnych činností na zastavenie rozširovania púští v Európe

ENV

Andrea NAM

07 03 18

Pilotný projekt – Rekuperácia zastaraných plavidiel, ktoré sa nepoužívajú na rybolov

ENV

Laurence MATRINGE

 

07 03 19

Pilotný projekt – Hospodárske škody spôsobené množstvom vody v mestách, z ktorej neplynú príjmy

ENV

Henriette FAERGEMANN

 

07 03 21

Pilotný projekt – Certifikácia nízkouhlíkových poľnohospodárskych postupov

ENV

Jana POLAKOVA

07 03 22

Pilotný projekt – Komplexný výskum metód kontroly rozširovania alergií na ambróziu a peľ

ENV

WAKENHUT François

 

11 09 03

Pilotný projekt – Podpora nahradenia plavidiel európskeho obchodného loďstva plavidlami s nízkym vplyvom na životné prostredie

 

 

17 03 18

Pilotný projekt – systém zálohovania hliníkových plechoviek na nápoje

ENV

Diana OANCEA

 

Okruh 3a

18 06 09

Pilotný projekt – Hodnotenie vplyvu legislatívnych opatrení v zmluvnom práve

JLS

Lenka ZDRAHALOVA

Okruh 3b

15 04 46

Pilotný projekt – Systém hlásení v oblasti kultúrneho dedičstva

JLS

F. KNECHCIAK

Okruh 4

19 06 07

Pilotný projekt – Podpora monitorovacích a ochranných opatrení pre plavidlá Spoločenstva prechádzajúce cez oblasti, v ktorých hrozí pirátstvo

AIDCO

Elisabeth SANDFUCHS

19 06 09

Pilotný projekt – Program pre činnosť mimovládnych organizácií pri budovaní mieru

RELEX

Christian MEUNIER

21 02 04

Pilotný projekt – Financovanie poľnohospodárskej výroby

AIDCO

Simona MARI

21 05 01 08

Pilotný projekt – Lepšia zdravotná starostlivosť pre obete sexuálneho násilia v Konžskej demokratickej republike (KDR)

AIDCO

Bronte FLECKER

Okruh 5

16 02 05

Pilotný projekt – Európske výskumné granty na cezhraničnú investigatívnu žurnalistiku

COMM

Stefaan DE RYNCK

25 01 09

Pilotný projekt – Medziinštitucionálny systém na zistenie dlhodobých trendov, ktorým EÚ čelí

SG

Julien MOUSNIER

PRÍPRAVNÉ AKCIE

Číslo položky

Okruh

Zodp. GR

Kontaktná osoba

Okruh 1a

02 02 03 05

Prípravná akcia – Erasmus pre mladých podnikateľov

ENTR

Gloria LORENZO LERONES

02 02 08 01

Prípravná akcia – Európske vysokokvalitné destinácie

ENTR

Francesca TUDINI/Iuliana ALUAS

02 02 08 02

Prípravná akcia – Trvalo udržateľný cestovný ruch

ENTR

Renate PENITZ

02 02 08 03

Prípravná akcia – Sociálny cestovný ruch v Európe

ENTR

Alan VELLA

Okruh 1b

13 03 24

Prípravná akcia – Podpora priaznivejšieho prostredia pre mikroúvery v Európe

REGIO

Philippe DELVAUX

Okruh 2

07 03 17

Prípravná akcia – Klíma Karpatskej kotliny

ENV

Jacques DELSALLE

07 04 05

Prípravná akcia – Schopnosť rýchlej reakcie EÚ

ENV

Martine BETRI DE MEYER

 

17 04 03 03

Prípravná akcia – Kontrolné miesta (miesta oddychu) pri preprave zvierat

SANCO

Andrea GAVINELLI/Denis SIMONIN

Okruh 3b

09 06 05

Prípravná akcia – Erasmus pre novinárov

INFSO

Kalman DEZSERI

15 05 11

Prípravná akcia v oblasti športu

EAC

Jaime BARDOLET

15 06 11

Prípravná akcia – Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011

COMM

Jennifer WANNAN

17 02 03

Prípravná akcia – Opatrenia na monitorovanie v oblasti spotrebiteľskej politiky

SANCO

David MAIR/Marie-Loise ALTMUTTER

Okruh 4

07 02 04

Prípravná akcia – Environmentálne monitorovanie čiernomorskej panvy a spoločný európsky rámcový program pre rozvoj čiernomorskej oblasti

ENV

Michail PAPADOYANNAKIS

 

09 06 01 02

Prípravná akcia – Realizácia programov MEDIA 2007 v tretích krajinách

EAC

Irina ORSSICH

19 06 08

Prípravná akcia – Núdzová reakcia na finančnú a hospodársku krízu v rozvojových krajinách

AIDCO

Angelo BAGLIO

19 08 01 05

Prípravná akcia – Menšiny v Rusku – Rozvoj kultúry, médií a občianskej spoločnosti

AIDCO

Jyrki TORNI

19 10 01 06

Prípravná akcia – EÚ – Ázia – Integrácia politiky a uplatňovania v praxi

AIDCO

Thierry ROMMEL

21 04 06

Prípravná akcia –Vodné hospodárstvo v rozvojových krajinách

AIDCO

Louis du BREIL de PONTBRIAND

21 05 01 06

Prípravná akcia – Prenos farmaceutických technológií v prospech rozvojových krajín

AIDCO

Cristina TORRES

21 05 01 07

Prípravná akcia – Výskum a vývoj v oblasti chorôb súvisiacich s chudobou, tropických chorôb a zanedbávaných chorôb

AIDCO

Cristina TORRES

22 02 09

Prípravná akcia – Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva v konfliktných oblastiach

ELARG

Anna Claire MICHAEL

Okruh 5

26 03 03

Prípravná akcia – Program Erasmus pre verejnú správu

HR

Hendrik VANTILBORGH

Pracovný dokument o politike súdržnosti – okruh 1b viacročného finančného rámca

1. Tento pracovný dokument je zameraný na rozpočtové aspekty politiky súdržnosti, ktorú tvoria Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond (KF), s osobitným dôrazom na rozpočet na rok 2011.

2. Vzhľadom na termíny pre opodstatnené výdavky na obdobie rokov 2000 – 2006 sa v roku 2011 očakáva iba veľmi nízka úroveň platieb v súvislosti s predchádzajúcim programovým obdobím. Tento pracovný dokument sa preto zameriava najmä na obdobie rokov 2007 – 2013, aj keď spravodajkyňa považuje rýchle uzavretie programových období 2000 – 2006 (a predchádzajúcich) takisto za prioritu.

Situácia

3. V súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013 sú členské štáty povinné predložiť Komisii na schválenie nasledujúce dokumenty: správu nezávislého orgánu auditu o posúdení súladu, stanovisko(1) týkajúce sa systémového opisu každého operačného programu (OP; celkom 434 operačných programov v rámci všetkých členských štátov) a stratégiu auditu. Tieto prvky sú súčasťou systému riadenia a kontroly, ktorého základnú štruktúru na vnútroštátnej úrovni tvoria riadiace, certifikačné a audítorské orgány, ako sa uvádza v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006(2).

4. Komisia na začiatku očakávala, že posúdenie súladu sa skončí do konca roka 2008 a že prvé priebežné platby sa uskutočnia začiatkom roka 2009. Schválenie väčšiny systémov riadenia a kontroly jednotlivých členských štátov zo strany Komisie, v súlade s článkom 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, však napredovalo pomaly a väčšinou sa uskutočnilo v druhej polovici roka 2009, najmä pre problémy na vnútroštátnej úrovni týkajúce sa transpozície zložitých regulačných požiadaviek EÚ alebo nových organizačných mechanizmov, ktorých výsledkom boli ťažkopádne postupy (pozri takisto ďalej). Toto meškanie ovplyvnilo úroveň platieb členským štátom a na konci roka 2009 dostalo niekoľko členských štátov iba zálohové platby. V tom istom období, t. j. tri roky od začatia programového obdobia, dosiahla miera plnenia rozpočtu týkajúceho sa politiky súdržnosti približne polovicu (12 %) miery dosiahnutej v tej istej fáze v predchádzajúcom programovom období.

5. Kým Európsky parlament (a takisto Rada) opakovane zdôrazňoval význam úplného a účinného využitia dostupných rozpočtových prostriedkov, nízka miera čerpania prostriedkov zo všetkých európskych štrukturálnych fondov v uplynulých rokoch spôsobila zväčšenie rozdielu medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami v rámci tohto okruhu (pozri ďalej uvedenú tabuľku) a podstatné zvýšenie nevyplatených záväzkov (RAL) v príslušnom období.

Plnenie rozpočtu v rámci politiky súdržnosti v období 2007 – 2013 (EUR)

 

Výsledok v roku 2009

Výsledok v roku 2008

Výsledok v roku 2007

 

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

13 03 16 EFRR – Konvergencia

22 417 259 853

11 719 113 679

22 214 199 721

5 042 066 871

20 980 317 541

2 962 793 999

13 03 17 EFRR – PEACE

31 466 303

9 678 184

30 849 316

6 745 369

30 244 428

4 496 913

13 03 18 EFRR – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

4 633 542 658

2 088 250 347

4 988 612 298

975 969 847

5 325 424 141

592 878 567

13 03 19 EFRR – Európska územná spolupráca

1 044 712 714

291 003 601

1 148 761 991

248 832 150

884 635 554

129 987 703

13 03 20 EFRR – Operačná technická pomoc

38 518 918

28 402 091

39 092 010

41 100 334

28 622 403

1 290 670

Európsky fond regionálneho rozvoja celkom

28 165 500 446

14 136 447 902

28 421 515 336

6 314 714 571

27 249 244 067

3 691 447 852

 

 

 

 

 

 

 

13 04 02 Kohézny fond

9 287 121 769

4 302 640 240

8 142 934 367

2 797 798 864

7 115 314 105

1 582 788 048

 

 

 

 

 

 

 

04 02 17 ESF – Konvergencia

7 305 903 755

4 390 658 515

7 007 279 761

1 604 058 625

6 759 975 961

1 035 501 851

04 02 18 ESF – PEACE

0

0

0

0

 

 

04 02 19 ESF – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

3 477 243 743

2 616 162 792

3 603 844 752

764 099 609

3 726 328 031

478 419 579

04 02 20 ESF – Operačná technická pomoc

7 932 259

3 678 982

9 635 899

2 084 758

7 969 537

31 999

Európsky sociálny fond celkom

10 791 079 757

7 010 500 289

10 620 760 412

2 370 242 992

10 494 273 529

1 513 953 429

 

 

 

 

 

 

 

EFRR + KF + ESF CELKOM

48 243 701 972

25 449 588 431

47 185 210 115

11 482 756 427

44 858 831 701

6 788 189 329

(pokračovanie)

Rozpočet na rok 2010

Celkový výsledok v období 2007-2009

 

VRP

PRP

VRP

PRP

13 03 16 EFRR – Konvergencia

22 782 329 782

14 884 200 000

65 611 777 115

19 723 974 548

13 03 17 EFRR – PEACE

32 095 629

15 600 000

92 560 047

20 920 467

13 03 18 EFRR – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

4 261 005 835

3 330 700 000

14 947 579 097

3 657 098 761

13 03 19 EFRR – Európska územná spolupráca

1 069 579 848

520 400 000

3 078 110 259

669 823 454

13 03 20 EFRR – Operačná technická pomoc

50 000 000

41 600 000

106 233 330

70 793 095

Európsky fond regionálneho rozvoja celkom

28 195 011 094

18 792 500 000

83 836 259 848

24 142 610 325

 

 

 

 

 

13 04 02 Kohézny fond

10 185 294 880

4 350 000 000

24 545 370 241

8 683 227 152

 

 

 

 

 

04 02 17 ESF – Konvergencia

7 473 667 217

5 256 700 000

21 073 159 477

7 030 218 992

04 02 18 ESF – PEACE

p m

p m

 

 

04 02 19 ESF – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

3 343 826 311

2 416 700 000

10 807 416 526

3 858 681 980

04 02 20 ESF – Operačná technická pomoc

10 471 454

10 500 000

25 537 695

5 795 739

Európsky sociálny fond celkom

10 827 964 982

7 683 900 000

31 906 113 698

10 894 696 710

 

 

 

 

 

EFRR + KF + ESF CELKOM

49 208 270 956

30 826 400 000

140 287 743 787

43 720 534 187

Nevyplatené záväzky (iba za obdobie 2007 – 2013)

nie je k dispozícii

96 567 209 600

Zdroj: Správy Komisie o rozpočtových výsledkoch, Všeobecný rozpočet na rok 2010 a vlastný výpočet

6. Plánované a plnené viazané rozpočtové prostriedky, ako sa uvádza v tabuľke, sú prostriedky predvídané vo finančnom krytí, o ktorom sa vopred rozhodlo pre každý rok v období rokov 2007 – 2013 pre všetky fondy. Preto sú v súlade s ročnými rozpočtovými prostriedkami v rámci okruhu 1b uvedenými vo viacročnom finančnom rámci.

7. Finančné programovanie pre okruh 1b na roky 2010 a 2011 (záväzky) sa uvádza v tabuľke ďalej. V tejto súvislosti, ako uvádza spravodajkyňa v predchádzajúcom pracovnom dokumente o finančnom programovaní, je potrebné poznamenať, že diskusia o rezervách v podokruhu 1b je irelevantná, lebo finančné programovanie je prispôsobené potrebám, ktoré určil každý členský štát.

Finančné programovanie – okruh 1b (v miliónoch EUR)

 

OKRUH 1B – SÚDRŽNOSŤ PRE RAST A ZAMESTNANOSŤ

 

 

 

2010

2011

TSF

Štrukturálne fondy celkom

39 191,847

39 688,663

TCF

Kohézne fondy celkom

10 190,245

10 961,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy okruhu 1B celkom

49 382,092

50 649,813

 

 

 

 

 

Ostatné výdavky

5,500

 

 

 

 

 

 

OKRUH 1B CELKOM

49 387,592

50 649,813

 

Strop finančného rámca

49 388,000

50 651,000

 

Rezerva

0,408

1,187

Zdroj: Európska komisia

8. V porovnaní s operačnými programami je situácia týkajúca sa veľkých projektov dokonca ešte citlivejšia, keďže majú najnižšiu mieru schválenia systému riadenia a kontroly (101 z 949 k 1. marcu 2010), a preto aj veľmi nízke úrovne plnenia. Hospodárska kríza a z nej vyplývajúce obmedzenia vnútroštátnych rozpočtov podľa generálneho riaditeľa GR REGIO(3) pravdepodobne spôsobia, že niektoré z nich sa skončia.

9. Podľa informácií je veľmi pomalý začiatok obdobia spôsobený najmä:

- meškaním v oblasti dohôd o rozpočte EÚ, prijímania nariadení a rokovaní o programoch,

- požiadavkou, aby vnútroštátne orgány zaviedli posúdenie súladu systémov riadenia a kontroly,

- povinnosťou schváliť systém riadenia a kontroly pred vykonaním akejkoľvek priebežnej platby,

- činnosťou spojenou s riadením prekrývajúcich sa programových období: vnútroštátne orgány sa stále usilujú uzavrieť programy na obdobie rokov 2000 – 2006,

- v mnohých prípadoch nejasným vnútroštátnym rozdelením úloh, nedostatočnými skúsenosťami alebo nedostatkom administratívnej kapacity riadiacich orgánov aj príjemcov a procesmi vnútornej reorganizácie verejnej správy,

- vplyvom svetovej hospodárskej recesie, ktorá sa začala na jeseň 2008.

10. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najaktuálnejšie dostupné údaje týkajúce sa plnenia v jednotlivých členských štátoch (k 24. februáru 2010) pre všetky tri fondy spolu.

Miera čerpania prostriedkov a údaje, ktoré uviedli jednotlivé členské štáty (všetky fondy) k 24. 2. 2010 (v miliónoch EUR)

Krajina

Určené

Viazané

Zaplatené

Zaplatené / viazané

Zaplatené / určené

AT

1 204,479

679,586

245,575

36,14 %

20,39 %

BE

2 063,501

1 276,387

418,387

32,78 %

20,28 %

CB

7 815,225

4 271,354

791,157

18,52 %

10,12 %

CY

612,435

480,393

93,348

19,43 %

15,24 %

CZ

26 302,604

14 035,435

3 280,128

23,37 %

12,47 %

DE

25 488,616

14 393,826

4 915,749

34,15 %

19,29 %

DK

509,577

282,512

78,783

27,89 %

15,46 %

EE

3 403,460

1 690,292

780,239

46,16 %

22,92 %

ES

34 657,734

21 649,371

4 793,282

22,14 %

13,83 %

FI

1 595,966

952,314

279,693

29,37 %

17,52 %

FR

13 449,221

7 456,226

2 102,815

28,20 %

15,64 %

GB

9 890,937

5 822,786

1 754,316

30,13 %

17,74 %

GR

20 210,261

11 761,802

2 236,584

19,02 %

11,07 %

HU

24 921,149

13 115,732

3 298,703

25,15 %

13,24 %

IE

750,725

572,948

219,708

38,35 %

29,27 %

IT

27 965,315

15 742,591

3 367,328

21,39 %

12,04 %

LT

6 775,493

3 418,579

1 530,561

44,77 %

22,59 %

LU

50,487

27,990

7,210

25,76 %

14,28 %

LV

4 530,448

2 272,505

763,077

33,58 %

16,84 %

MT

840,123

465,645

98,987

21,26 %

11,78 %

NL

1 660,003

920,315

225,693

24,52 %

13,60 %

PL

65 221,853

35 049,048

9 555,918

27,26 %

14,65 %

PT

21 411,561

12 034,498

2 863,450

23,79 %

13,37 %

SE

1 626,092

901,514

262,692

29,14 %

16,15 %

SI

4 101,049

2 250,815

578,510

25,70 %

14,11 %

SK

11 360,620

5 770,092

1 302,742

22,58 %

11,47 %

BG

6 673,628

3 189,422

645,324

20,23 %

9,67 %

RO

19 213,037

8 669,953

1 982,597

22,87 %

10,32 %

Celkom:

344 305,598

189 153,933

48 472,557

25,63 %

14,08 %

Zdroj: GR pre regionálnu politiku

11. Dôvody vysvetľujúce uvedené rozdiely v miere čerpania prostriedkov medzi jednotlivými členskými štátmi sú nasledujúce:

- stratégie a obsah programov sú rôzne. Napríklad programy, ktoré zahŕňajú zložité rozsiahle infraštruktúry, majú dlhšie lehoty ako ostatné,

- rozdiely vo vnútroštátnych správnych štruktúrach,

- členské štáty neboli v rovnakej fáze dokončenia programov z predchádzajúcich programových období a to spôsobilo posunutie začiatku nového obdobia. Okrem toho na niekoľko predĺžení obdobia oprávnenosti programov 2000 – 2006 (do 1. júla 2010 pre ESF a EFRR) sú stále potrebné zdroje z niektorých členských štátov, ktoré by sa inak využili v období 2007 – 2013.

12. Tri inštitúcie v spoločných vyhláseniach o vykonávaní politiky súdržnosti z novembra 2008, apríla 2009 a novembra 2009 zdôraznili význam ďalšieho zrýchlenia využívania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu, najmä prostredníctvom požiadavky urýchlenia schválenia systému riadenia a kontroly.

13. V novembri 2009 tieto inštitúcie takisto konštatovali, že miera schválenia systému riadenia a kontroly a veľkých projektov sa postupne zlepšila, domnievajú sa však, že schválenie ešte stále napreduje pomaly.

14. Európsky parlament vo svojich prioritách pre rozpočet na rok 2011 podporil predloženie opisu systému riadenia a kontroly zo strany jednotlivých členských štátov takmer pre všetky operačné programy a mieru schválenia Komisiou vo výške 87 % do konca roka 2009.

15. Podľa najnovších údajov Komisie (12. marca 2010) členské štáty predložili takmer všetky správy o systéme riadenia a kontroly (428 programov zo 434). Systémy riadenia a kontroly boli prijaté v 94 % programov (406) a v 87 % programov (377) sa zaznamenala minimálne jedna priebežná platba. Preto je možné očakávať, že schválenie posledného systému riadenia a kontroly Komisiou spôsobí podstatné zvýšenie priebežných platieb v roku 2010 a 2011.

16. To potvrdzuje nasledujúca tabuľka, v ktorej sa uvádza rozpis týchto údajov (k rovnakému dátumu) medzi ESF a EFRR/KF.

Platby podľa druhu do 12. marca 2011 (v miliónoch EUR)

Fond

Vyčlenené prostriedky celkom 2007 – 2013

Zálohové platby 2007 – 2009

Priebežné platby 2008 a 2009

Priebežné platby 2010

ESF

76 253,0

6 093,0

4 795,9

454,9

EFRR/KF

269 400,2

23 290,4

9 447,5

4 920,3

CELKOM

345 653,1

29 383,4

14 243,4

5 375,2

Zdroj: Odpoveď Komisie na otázku Výboru pre rozpočet vzhľadom na zasadnutie monitorovacej skupiny, ktoré sa konalo 17. marca 2010 a týkalo sa politiky súdržnosti

17. Z tejto tabuľky vyplýva, že priebežné platby uskutočnené v prvých 70 dňoch roka 2010 predstavujú už približne 38 % platieb uskutočnených v roku 2008 a 2009. To je možné považovať za povzbudivý signál pre rýchle vykonávanie politiky súdržnosti v nasledujúcich mesiacoch a v roku 2011.

18. Komisia by však mala naďalej úzko spolupracovať najmä s členskými štátmi, ktorých miera čerpania prostriedkov bola v predchádzajúcom programovom období nízka, s cieľom zachovať tempo a ďalej zlepšovať situáciu.

Zjednodušenie, zálohové platby a súčasné legislatívne návrhy

19. Na jar 2009 Komisia zaviedla európsky balík na obnovu s rôznymi opatreniami s cieľom zrýchliť využívanie fondov. Táto iniciatíva zahŕňala zmenu legislatívneho rámca, ktorá stanovovala dodatočné platby vo výške 6,25 miliardy EUR a obsahovala mnoho zjednodušení, ktorých cieľom bolo poskytnúť viac pružnosti vo vykonávaní programu (napríklad uhradenie systému štátnej pomoci v plnej výške pred jeho vykonaním). Všetky zálohové platby v rámci európskeho balíka na obnovu boli členským štátom vyplatené v apríli 2009.

20. Európsky parlament a Rada vo svojom spoločnom vyhlásení z novembra 2009 uviedli, že verili, že možnosti, ktoré poskytovalo využitie štrukturálnych fondov, by sa mohli použiť na viac zamerané činnosti, ktoré zjednodušia prekonanie vplyvov hospodárskej krízy, najmä na také činnosti, ktoré podporujú rast a konkurencieschopnosť a obmedzujú znižovanie pracovných miest.

21. Súčasné a prebiehajúce zjednodušenie a následné úpravy nariadení (najmä ďalšie zvýšenie zálohových platieb a pružnosti týkajúcej sa uvoľnenia viazanosti rozpočtových prostriedkov z roka 2007) bude mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania v členských štátoch a očakáva sa, že na ich základe sa zníži administratívna záťaž pre príjemcov a riadiace orgány(4).

22. Z technického hľadiska by bolo možné požadovať ďalšie informácie týkajúce sa metódy, v rámci ktorej sa jedna šestina opätovne viazaných rozpočtových prostriedkov vyčlenených na rok 2007 rozdelí medzi roky 2008 – 2013. Bude to znamenať, že na prostriedky pridelené v roku 2007 sa neuplatnia nijaké platby a že prvé platby v období 2007 – 2013 sa budú týkať rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2008? Ako sa bude v rozpočte pristupovať k takému mechanizmu? Bude to mať vplyv na rezervy v rámci stropu viacročného finančného rámca?

23. Vzhľadom na úpravy spojené so zjednodušením je aktuálny návrh úpravy tretí po úprave článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a po návrhoch prijatých v jeseni 2009 v rámci balíka na obnovu. Cieľom všetkých týchto zjednodušujúcich opatrení je zjednodušiť pravidlá, aby boli jasnejšie a menej byrokratické, čiže atraktívnejšie pre príjemcov alebo prípadných príjemcov. Komisia na základe toho očakáva, že viac zadávateľov projektov bude žiadať o rozpočtové prostriedky, a tým sa zrýchli čerpanie.

24. Je však potrebné poznamenať, že na vnútroštátnej úrovni sa vyskytli problémy, napríklad pokiaľ ide o vnútroštátnu transpozíciu regulačných podmienok EÚ(5), nové organizačné mechanizmy (vytvorenie riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu), aspekty ľudských zdrojov a zriadenie požadovaných nástrojov (elektronické informačné a komunikačné systémy, vykonávacie usmernenia). V tejto súvislosti by spravodajkyňa chcela zdôrazniť ako prioritu najneskôr pre nasledujúce programové obdobie, že sú potrebné (ďalšie) štrukturálne zlepšenia a zjednodušujúce opatrenia s cieľom zabrániť opakovanému výskytu nedostatočného plnenia a zabezpečiť, že platobné rozpočtové prostriedky sa riadne zhodnotia v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami.

25. Výsledkom súčasného zjednodušenia, spolu s mechanickým vplyvom zvýšených zálohových platieb a dostupnosti rozpočtových prostriedkov vyčlenených na rok 2007 v tomto období, by však malo byť zvýšenie potreby platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2011.

Výhľady na rok 2011

26. Politika súdržnosti tvorí 35,6 % finančného rámca na obdobie rokov 2007 – 2013. Strop viacročného finančného rámca pre okruh 1b na rok 2011 je stanovený na 50,65 miliardy EUR v súčasných cenách.

27. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, pre viazané rozpočtové prostriedky nebude existovať nijaká rezerva na manévrovanie, keďže by mali dosiahnuť hodnotu ročných, vopred vyčlenených prostriedkov určených na začiatku obdobia, podliehajúcich prípadnej úprave, ako sa predpokladá v článku 17 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení.

28. Okrem toho po súčasných legislatívnych úpravách budú v roku 2011 dostupné niektoré sumy pochádzajúce z neuvoľnených rozpočtových prostriedkov z roku 2007. Hlavná otázka sa preto týka úrovne platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré budú zahrnuté do rozpočtu.

29. Z uvedených dôvodov bude určite nevyhnutné v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne zvýšiť platobné rozpočtové prostriedky. Zvýšenie by však malo byť dostatočné, aby spĺňalo nasledujúce potreby:

- pokrytie prípadného zvýšenia zálohových platieb, ktoré ešte neboli financované prostredníctvom rozpočtových prostriedkov na rok 2010,

- rok 2011 bude pravdepodobne prvý úplný rok, pre ktorý budú schválené všetky systémy riadenia a kontroly, a preto budú vykonané priebežné platby za všetky operačné programy: programové obdobie nakoniec vo svojom piatom roku vykonávania dosiahne príslušnú rýchlosť,

- sprístupnia sa dodatočné záväzky, pretože ku každému roku v období 2008 – 2013 sa pridá jedna šestina záväzkov z roku 2007. Na základe toho bude možné nasmerovať nevyplatené záväzky na mieste(6),

- okrem toho rozpočtové prostriedky z roku 2007, pridelené na roky 2009 a 2010, môžu zvýšiť úroveň rozpočtových prostriedkov prenesených na rok 2011,

- takisto je možné očakávať zvýšenie konkrétnych realizácií projektov, najmä na základe uvedených zjednodušujúcich opatrení,

- členské štáty budú čoraz menej zdržiavané predchádzajúcim programovým obdobím.

30. V súčasnej fáze však nie je možné presne odhadnúť výšku dodatočných finančných prostriedkov, ktoré budú pridelené v nasledujúcich rokoch, najmä v roku 2011, keďže pre naliehavosť nebolo vykonané nijaké posúdenie predložených dvoch zjednodušujúcich návrhov Komisie. Je však potrebné mať na pamäti, že iba dodatočné zálohové platby pre ESF a Kohézny fond pre 5 členských štátov sa odhadujú na 775 miliónov EUR. Skutočne nie je možné zaručiť, že platby vyčlenené v rozpočte na rok 2010 budú dostatočné, čo spôsobí ďalší tlak na rozpočet na rok 2011.

31. Spravodajkyňa sa na základe všetkých uvedených skutočností aj tak domnieva, že pre okruh 1b bude v roku 2011 nevyhnutná omnoho vyššia úroveň platieb.

Kvalita vykonávania politiky súdržnosti

32. Zlepšenie vykonávania a kvalita výdavkov by mali byť podľa priorít Európskeho parlamentu stanovených pre rozpočet na rok 2011 hlavnou zásadou na dosiahnutie optimálneho využitia rozpočtu EÚ a dôkazmi podloženej tvorby politiky. V tejto súvislosti sú nevyhnutné lepšie kontrolné a hodnotiace systémy z hľadiska jasne definovaných cieľov a intervenčnej logiky. Strategická syntetická správa Komisie, ktorá bude predložená pravdepodobne v apríli 2010, môže poskytnúť v tejto súvislosti podstatný prínos k základnému hodnoteniu vykonávania politiky súdržnosti.

33. Cieľ bude zameraný na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi pravidlami a postupmi nevyhnutnými na zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov EÚ na jednej strane a zabezpečením zamerania politiky súdržnosti viac na výkon a hospodárnosť v súlade s prioritami Európskeho parlamentu stanovenými pre rozpočet na rok 2011 na strane druhej. Niektorí pozorovatelia a aktéri na vnútroštátnej úrovni sa však domnievajú, že regulačné požiadavky týkajúce sa obdobia 2007 – 2013 sa zameriavajú skôr na kontrolu ako na obsah (to znamená, že kontrola do určitej miery odvádza pozornosť od obsahu). Z toho vyplýva, že riadiaci pracovníci štrukturálnych fondov venujú viac času posúdeniu súladu s požiadavkami finančného riadenia a kontroly ako dosiahnutiu cieľov programu.

34. Preto sa zdá, že je nevyhnutné intenzívnejšie sa zamerať na dosiahnutie cieľov a nie na zákonnosť a správnosť čerpania fondov. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy zmeny týkajúce sa právneho rámca, uskutočnené v roku 2009 a zamerané na zníženie kontrolnej povinnosti zo strany členských štátov bez obmedzenia hlavných pravidiel týkajúcich sa riadneho finančného riadenia, a aktuálny akčný plán v oblasti štrukturálnych fondov(7).

35. Komisia vo svojej odpovedi na otázky Výboru pre rozpočet vzhľadom na zasadnutie monitorovacej skupiny pre politiku súdržnosti, ktoré sa konalo 17. marca, zdôraznila, že sa nezaoberala využitím zálohových platieb(8). Zvýšenie zálohových platieb na základe súčasných zmien týkajúcich sa regulácie preto predpokladá, že väčšie sumy zo štrukturálnych fondov budú menej kontrolované alebo úplne nekontrolované, čo je znepokojujúce. Komisár Samecki nedávno poslal list, v ktorom vyzýva členské štáty, aby informovali o čerpaní dodatočných zálohových platieb, Komisia by však mala naďalej riešiť tento problém prostredníctvom lepšej kontroly zálohových platieb. Takisto by mala informovať Európsky parlament o ich použití, v súlade s prioritami EP stanovenými pre rozpočet na rok 2011, ktoré ustanovujú, že je nevyhnutné včas poskytnúť rozpočtovému orgánu úplné a aktuálne informácie.

Predbežné závery: dosiahnutie priorít EÚ

36. V súvislosti s novou stratégiou EÚ 2020 už Komisia zdôraznila prípadný významný prínos politiky súdržnosti, ako to bolo v prípade súčasného a predchádzajúceho programového obdobia týkajúceho sa Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Komisia sa zaviazala, že zosúladí ciele politiky súdržnosti s víziou stratégie EÚ 2020, pokiaľ ide o podporu rozumného, ekologického a konkurencieschopného rastu regionálnych hospodárstiev založeného na vedomostiach, inovácii a účinnosti zdrojov, takisto prostredníctvom podpory spojeného úsilia a využitia synergií medzi súvisiacimi politikami Spoločenstva.

37. Komisia uviedla, že v rámci príspevku vo výške 350 miliárd EUR, určeného na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013, bude na ciele stratégie EÚ 2020 vyčlenených 200 – 250 miliárd EUR(9).

38. Okrem uvedených dôvodov sa spravodajkyňa domnieva, že na základe poslednej pripomienky je ešte naliehavejšie vyčleniť v rozpočte na rok 2011 primerane ambiciózne platby pre politiku súdržnosti. Rok 2011 bude piatym rokom vykonávania v súčasnom programovom období a operačné ciele dosiahnu takú úroveň, ktorá predpokladá ich rýchlu realizáciu.

39. Na základe uvedených úvah by spravodajkyňa chcela zdôrazniť nasledujúce nevyriešené otázky a požiadavky vzhľadom na nasledujúci rozpočtový postup:

- Komisia by mala naďalej úzko spolupracovať najmä s tými členskými štátmi, ktorých miera čerpania v predchádzajúcich programových obdobiach bola nízka, s cieľom zachovať rýchlosť a ďalej zlepšovať situáciu,

- pravdepodobne budú potrebné ďalšie štrukturálne zlepšenia a zjednodušujúce opatrenia s cieľom zabrániť opakovanému nedostatočnému vykonávaniu,

- je potrebné informovať Parlament o obsahu prípadných úprav finančného krytia v zmysle článku 17 medziinštitucionálnej zmluvy,

- Komisia by mala navrhnúť spôsob uplatnenia rozdelenia jednej šestiny opätovne viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2007 medzi roky 2008 – 2013. Ako sa v roku 2011 sprístupnia neuvoľnené rozpočtové prostriedky z roku 2007? Bude to znamenať, že s rozpočtovými prostriedkami z roku 2007 sa nebudú spájať nijaké platby? Ako bude rozpočet pristupovať k takému mechanizmu? Bude to mať vplyv na rezervy v rámci stropu viacročného finančného rámca?

- keďže nie je možné zaručiť, že plánované platby na rok 2010 budú dostatočné na krytie dodatočných zálohových platieb a priebežných platieb, je nevyhnutné pravidelne informovať Parlament o rozpočtovom vplyve, čiže o akomkoľvek prípadnom opravnom rozpočte aj o akomkoľvek prípadnom ďalšom tlaku na rozpočet na rok 2011,

- Komisia by mala navrhnúť spôsob lepšieho zamerania na dosiahnutie cieľov a nie na zákonnosť a správnosť, bez výnimky z hlavnej zásady, pokiaľ ide o riadne finančné riadenie,

- Komisia by mala riešiť otázku slabého kontrolného mechanizmu v začiatočnej fáze, a to najmä prostredníctvom lepšej kontroly zálohových platieb, a informovať Európsky parlament o ich použití.

Úvod

Pracovný dokument predkladá programy a činnosti podporujúce mládež, vzdelávanie a mobilitu z hľadiska rozpočtu, analyzuje finančnú podporu, ktorú rozpočet EÚ poskytuje pre tieto nástroje, mieru plnenia v rokoch 2009 a 2010 v porovnaní so sumami navrhovanými v NR na rok 2011 a tam, kde je to vhodné, hodnotí ich vývoj. Je zameraný na poskytnutie dodatočnej podpory členom Výboru pre rozpočet na rozpočtový postup na rok 2011.

Pracovný dokument vo svojej prvej časti identifikuje programy a činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s podporou mládeže, v druhej časti prezentuje relevantné kľúčové rozpočtové prvky podľa oblastí politík, pričom ukazuje vývoj ročných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s programami pre mládež v rozpočtoch na rok 2009 a 2010, ich mieru plnenia a poskytuje navrhované sumy v rozpočte na rok 2011. V tejto časti pracovného dokumentu sa predkladá finančná situácia agentúr, ktoré vykonávajú programy a činnosti súvisiace s mládežou.

I. DEFINÍCIA ROZPOČTOVÝCH NÁSTROJOV SÚVISIACICH S MLÁDEŽOU, VZDELÁVANÍM A MOBILITOU

1.1. Rozpočtové nástroje poskytujúce priamu podporu pre mládež

V rámci rozpočtu EÚ sa mládež podporuje priamo prostredníctvom osobitných viacročných programov ako napríklad celoživotné vzdelávanie (LLL), Erasmus Mundus, Mládež v akcii (YiA), osobitný program pre mobilitu výskumníkov (podprogram RP7), ktoré dopĺňajú viaceré osobitné pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA). Okrem programu Mládež v akcii a niekoľkých PP/PA týkajúcich sa mládeže, financovaných v rámci okruhu 3b, sú tieto programy a činnosti financované v rámci okruhu 1a VFR. Medzinárodný rozmer činností podporujúcich mládež sa financuje v rámci okruhu 4 rozpočtu (spolupráca s nečlenskými krajinami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF)).

1.1.1. Program celoživotného vzdelávania (LLL) obsahuje štyri sektorové programy školského vzdelávania (Comenius), vyššieho vzdelávania (Erasmus), odbornej prípravy (Leonardo da Vinci) a vzdelávania dospelých (Grundtvig), ako aj akciu Jean Monet a viacstranný program na podporu osobitných kľúčových činností ako napríklad výučbu jazykov, poskytovanie možností študentom, učiteľom a školiteľom študovať alebo vyučovať v inom členskom štáte.

Prispieva k rozvoju EÚ ako pokročilej spoločnosti založenej na poznatkoch s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, väčším počtom lepších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti. Je zameraný najmä na podporu výmen, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Únie, aby sa stali referenciami svetovej kvality. Program podporuje multilaterálne partnerstvá a projekty, nadnárodnú mobilitu a výmeny v rámci celej Únie.

1.1.2. Program Erasmus Mundus (II) je program spolupráce a mobility EÚ v oblasti vyššieho vzdelávania. Je zameraný na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania v Európe a podporu medzikultúrneho porozumenia prostredníctvom spolupráce s nečlenskými krajinami. Zároveň prispieva k zvýšeniu atraktivity európskeho vyššieho vzdelávania po celom svete.

1.1.3. Program Mládež v akcii je zameraný na podporu aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi a najmä ich aktívne európske občianstvo. Zahŕňa európsku dobrovoľnícku službu, ktorá je zameraná na posilnenie účasti mladých ľudí na rôznych formách dobrovoľných činnosti, ako aj grant pre Európske fórum mládeže.

Pridaná hodnota programu Mládež v akcii súvisí s jej dvomi hlavnými cieľmi: posilnením ľudských zdrojov v Európe prostredníctvom osobitnej podpory neformálneho vzdelávania a rozvojom aktívneho občianstva (vrátane európskeho občianstva mladých ľudí). V oboch aspektoch je pridanou hodnotou schopnosť Európskej únie preukázať výhody iniciatív na podporu mobility mladých ľudí, ako aj výhody „európskeho rozmeru“ práce mládežníckych MVO. Vo väčšine krajín žiadne takéto programy mobility neexistujú.

Okrem toho, možnosti na výmenu najlepších postupov (najmä prostredníctvom šírenia výsledkov dosiahnutých projektmi) alebo na doplnenie vnútroštátnej/regionálnej úrovne „základných prostriedkov“ programu Mládež v akcií tvoria silný multiplikačný efekt, ktorým je odôvodnená činnosť na európskej úrovni. Okrem toho táto mobilita a iné podporované projekty pomáhajú priblížiť Európsku úniu k mladým ľuďom a zahŕňa tých mladých ľudí s menšími možnosťami, ktorí by mali menej možností zúčastniť sa iných európskych systémov.

1.1.4. Program Ľudia pre mobilitu výskumníkov: Kapacita prilákať a udržať veľký počet vysoko vzdelaných kvalifikovaných výskumníkov v Európe je potrebnou podmienkou na vedecký pokrok a podporu inovácie, ako aj dôležitým faktorom pri prilákaní a udržaní investícií do verejných a súkromných subjektov.

V kontexte rastúcej konkurencie na celosvetovej úrovni má osobitný program Ľudia (RP7) za cieľ zatraktívniť Európu pre najlepších výskumníkov, a to:

- podporou rozvoja otvoreného európskeho trhu práce pre výskumníkov, bez akýchkoľvek foriem diskriminácie, ako aj diverzifikácie poznatkových a kariérnych postupov výskumníkov;

- motivovaním ľudí, aby začínali s profesiou výskumného pracovníka, a podporovaním európskych výskumníkov v tom, aby zostali v Európe, okrem iného prostredníctvom takýchto grantov na opätovnú integráciu;

- vytváraním štruktúr v rámci EÚ pre organizáciu, vykonávanie a kvalitu odborného vzdelávania v oblasti výskumu, aktívny rozvoj kariéry výskumníkov a výmenu vedomostí medzi odvetvím, akademickou obcou a výskumnými organizáciami, ako aj silnú účasť žien a výskumníkov v raných fázach výskumu a vývoja.

Činnosti Marie Curie prispievajú k zvýšeniu úrovne zručností výskumníkov vo všetkých štádiách kariéry s cieľom lepšej zamestnateľnosti vo verejnom aj súkromnom sektore, a to prostredníctvom výskumných programov zameraných na posilnenie inovácie v Európe.

1.2. Rozpočtové nástroje poskytujúce nepriamu podporu pre mládež

Okrem hlavných programov na podporu mládeže, vzdelávania a mobility niektoré ostatné programy EÚ tiež poskytujú podporu pre mladých ľudí. Dodatočné financovanie sa poskytuje prostredníctvom politickej oblasti zamestnanosť a sociálne veci (program Progress, EURES, akcie mobility, Európsky sociálny fond (ESF)), politickej oblasti regionálneho rozvoja (Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR), spoločnej poľnohospodárskej politiky a najmä politiky rozvoja vidieka na podporu mladých poľnohospodárov, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH), ktoré sú financované z okruhov 1a, 1b, resp. 2 rozpočtu EÚ. Napriek tomu v rámci týchto politických oblastí neexistujú osobitné rozpočtové riadky alebo vyčlenené prostriedky konkrétne určené pre mládež.

1.2.1. Program PROGRESS je jedným z nástrojov, ktorý poskytuje podporu členským štátom pri vývoji a vykonávaní zamestnaneckých a sociálnych politík v piatich oblastiach: Zamestnanosť, sociálne začlenenie a ochrana, pracovné podmienky, nediskriminácia a rodová rovnosť. Je zameraný na členské štáty, miestne a regionálne orgány, verejné služby pre zamestnanosť a národné štatistické úrady. Zúčastniť sa môžu špecializované orgány, univerzity a výskumné inštitúcie, ako aj sociálni partneri a mimovládne organizácie.

Program Progress je nástrojom na poskytovanie analýzy a politického poradenstva o politickej agende EÚ, monitorovaní/hodnotení a podávaní správ o vykonávaní právnych predpisov a politík EÚ, na podporu prenosu, zisťovania a šírenia najlepších postupov v súvisiacich politických oblastiach, vzájomné učenie a podporu medzi členskými štátmi, združovanie podpory a propagácie zapojenia kľúčových zainteresovaných strán EÚ a vnútroštátnych zainteresovaných strán; nepodporuje priamo činnosti pre mládež a mobilitu.

1.2.2. Európska služba zamestnanosti (EURES) pozostáva zo siete viac ako 800 poradcov EURES a webovej stránky, ktorá združuje všetky neobsadené pracovné miesta verejných služieb zamestnanosti členských štátov EURES (EÚ, EHP a Švajčiarsko) spolu s informáciami o životných a pracovných podmienkach v členských štátoch.

Služba EURES je zameraná na podporu geografickej a profesionálnej mobility pracovníkov v Európe s cieľom prekonať zostávajúce prekážky vo voľnom pohybe a prispieť k vytvoreniu skutočného trhu práce na európskej úrovni.

1.2.3. Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom pre investície do vzdelávania a odbornej prípravy v rámci kohéznej politiky. V rámci strategických priorít pre tematické a regionálne operačné programy vždy existuje rozsah na sústredenie činností na rôzne cieľové skupiny, z ktorých jednou sú mladí ľudia. V závislosti od konkrétnej situácie v každom členskom štáte a regióne ESF podporuje rôzne projekty zamerané na mladých ľudí buď prostredníctvom uľahčenia ich prechodu zo vzdelávania na trh práce alebo prostredníctvom pomoci pri návrate ku vzdelávaniu na zvýšenie ich úrovne zručností.

1.2.4. Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) podporuje najmä infraštruktúru vzdelávania a odbornej prípravy. Podpora však nie je osobitne zameraná na mladých ľudí a nepodporuje mobilitu. Podpora z EFRR pre vzdelávanie a odbornú prípravu (okrem infraštruktúry) je minimálna.

1.2.5. Spoločná poľnohospodárska politika podporuje viaceré opatrenia pre mladých poľnohospodárov v rámci jej piliera pre vidiecky rozvoj (opatrenia na „začatie činnosti mladých poľnohospodárov“). Mladí poľnohospodári môžu využiť aj iné opatrenia ako napríklad „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“ a „Modernizácia poľnohospodárskych podnikov“, kde sú časté konkrétne kroky v prospech mladých.

1.2.6. Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) poskytuje relevantné prostriedky v oblasti mládeže v rámci opatrenia „Sociálno-ekonomická kompenzácia za riadenie rybárskej flotily Spoločenstva(10). Členské štáty rozhodujú o sume, ktorú chcú venovať na tieto opatrenia. Nebolo možné poskytnúť údaje o rozpočte vyčlenenom na tieto konkrétne činnosti.

II. Rozpočtová štruktúra programov a činností v oblasti mládeže, mobility a vzdelávania

Hlava 15 rozpočtu pokrýva hlavnú časť programov a činností pre mládež. Viaceré činnosti mobility sa financujú z hlavy 04 rozpočtu, ako súčasť politickej oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Napriek tomu v tejto politickej oblasti neexistujú programy priamo určené pre mládež.

2.1. Oblasť vzdelávania a kultúrnej politiky (15)

Tabuľka: Programy pre mládež, vzdelávanie a mobilitu financované v rámci hlavy 15:

 

 

 

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2010

NR na rok 2011

Riadok

Názov

VFR

VRP

Vyk.

%

PRP

Vyk.

%

VRP

Vyk.(11)

%

PRP

Vyk.(12)

%

VRP

PRP

15 02 02 05

Program Erasmus Mundus

1a

75 523 024

100

75 894 879

99,9

94 163 000

-

78 800 000

0,76

94 540 000

88 000 000

15 01 04 14

Program Erasmus Mundus – Výdavky na administratívne riadenie

1a

1 326 664

99,6

1 326 664

48,0

770 000

18,8

770 000

10,3

996 000

996 000

15 02 03

Spolupráca s nečlenskými krajinami v oblasti vzdelávania a odborného vzdelávania

4

7 598 370

98,9

3 569 764

97,9

8 000 000

0,4

5 200 000

31,1

9 000 000

5 000 000

15 01 04 17

Spolupráca s nečlenskými krajinami v oblasti vzdelávania a odborného vzdelávania – Výdavky na administratívne riadenie

4

114 983

100

114 983

48,0

65 000

-

65 000

5,4

80 000

80 000

15 02 22

Program celoživotného vzdelávania

1a

1 087 476 158

100

1 018 078 157

100

982 313 500

74,9

953 200 000

22,0

1 009 655 000

956 000 000

15 01 04 22

Celoživotné vzdelávanie – Výdavky na administratívne riadenie

1a

9 371 661

100

9 371 661

61,3

8 843 000

23,8

8 843 000

12,1

9 000 000

9 000 000

15 05 55

Mládež v akcii

3b

144 087 708

100

137 645 004

100

124 106 000

61,2

121 000 000

20,1

126 108 000

117 000 000

15 01 04 55

Mládež v akcii – Výdavky na administratívne riadenie

3b

986 063

100

986 063

69,2

780 000

32,8

780 000

12,6

780 000

780 000

15 07 77

Program Ľudia pre mobilitu výskumníkov (RP7)

1a

543 908 038

100

412 891 192

100

534 190 000

0,5

284 000 000

11,2

754 407 000

500 000 000

Zdroj: Pracovné dokumenty Komisie – údaje NR na rok 2011

Napriek veľmi vysokej úrovni plnenia rozpočtových riadkov hlavy 15, ktorá väčšinou dosiahla mieru plnenia 100 %, je zvýšenie záväzkov v NR na rok 2011 len obmedzené, okrem osobitného programu Ľudia, v ktorom sa výrazne zvyšovali záväzky aj platby.

Celkovo úroveň platieb zostáva stabilná. Dôležitejšie zvýšenie sa navrhlo pre program Erasmus Mundus (+12 %), pričom platby pre program Mládež v akcii sa v NR na rok 2011 znížili o 3,3 %.

2.1.1. Erasmus Mundus: Celková suma rozpočtových prostriedkov navrhovaná v NR na rok 2011 je 94,5 milióna EUR vo VRP a 88 miliónov EUR v PRP na prevádzkové výdavky a 0,996 milióna EUR na administratívne výdavky. V porovnaní s rokom 2010 sa prevádzkové výdavky programu mierne zvýšili o 0,3 milióna EUR vo VRP (+0,4 %) a o 9 miliónov EUR v PRP (+11,7 %).

V roku 2011 sa z programu naďalej budú financovať nové kategórie individuálnych grantov (pre doktorandských kandidátov a európskych študentov, ktorí absolvujú magisterské predmety cez program Erasmus Mundus). 2010 je prvým rokom, v ktorom všetky prvky nového programu Erasmus Mundus (II) začali plne fungovať.

Hodnotenie ex-post prvého programu Erasmus Mundus (2004-2008) ukázalo, že program viedol k zvýšeniu počtu študentov z tretích krajín, ktorí študovali na zúčastnených programoch a inštitúciách. Mnohí zo zástupcov vyučovacích programov, s ktorými sa počas hodnotenia konzultovalo, poznamenali, že program Erasmus Mundus umožnil ich katedrám pritiahnuť študentov z tretích krajín zo širšieho rozsahu krajín a tým prelomiť tradičné náborové štruktúry. Okrem toho 89 % koordinátorov vyučovacích programov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, sa vyjadrilo, že študenti programu Erasmus Mundus boli buď „výrazne nad“ (53 %) alebo „nad“ (36 %) priemerným štandardom magisterských študentov na ich univerzite(13).

2.1.2. Program celoživotného vzdelávania: V NR na rok 2011 sa navrhuje celková suma 1 009,6 milióna EUR vo VRP a 956 miliónov EUR v PRP na program celoživotného vzdelávania. V porovnaní s údajmi z rozpočtu na rok 2010 tieto zvýšenia znamenajú +27 miliónov EUR vo VRP (+2,8 %) a +2,8 milióna EUR v PRP (+0,3 %).

V roku 2011 sa majú z týchto rozpočtových prostriedkov podporovať tieto tri konkrétne ciele:

- Rozvoj európskej oblasti celoživotného vzdelávania a podpora mobility vzhľadom na posilnenie konkurencieschopnosti Európy, budovanie jej hospodárstva založeného na poznatkoch a prehĺbenie zmyslu európskej identity a občianstva (896,125 milióna EUR)

- modernizácia a reforma vzdelávacích systémov a systémov odbornej prípravy v EÚ v súlade so stratégiou Európa 2020 (101,730 milióna EUR)

- modernizácia a reforma vzdelávacích systémov a systémov odbornej prípravy v EÚ v súlade so stratégiou Európa 2020; za pomoci viacjazyčnosti umožniť európskym občanom používanie viacerých jazykov, prístup ku kultúre a účasť ako aktívnych občanov vzhľadom na ich výhody prostredníctvom lepšej komunikácie, inklúzie a širších možností zamestnania, ako aj obchodných možností (11,800 milióna EUR)

2.1.3. Program Mládež v akcii (YiA): Celková suma navrhovaná v NR na rok 2011 pre YiA je vo výške 126,1 milióna EUR v záväzkoch a 117 miliónov EUR v platbách na prevádzkové výdavky, s vyčlenením len 0,78 milióna EUR na administratívne výdavky.

V porovnaní s rozpočtom na rok 2010 to predstavuje zvýšenie v záväzkoch len o 1,6 % a zníženie v platbách o 3,3 % pričom, ako sa uvádza v tabuľke vyššie, miera plnenia k 19. aprílu 2010 bola už 61,2 % a 100 % na konci roka 2009.

V hodnotení programu Mládež (2000 – 2006) zo strany Komisie sa potvrdila efektívnosť programu pokiaľ ide o zamestnateľnosť a profesionálnu orientáciu mladých ľudí (ktorých zručnosti sa vyvíjajú neformálnymi vzdelávacími skúsenosťami, ktoré vychádzajú z ich účasti na programe), ako aj rozvoj ich občianstva a zmyslu pre solidaritu a zmyslu byť Európanom.

2.1.4. Program Ľudia: V NR na rok 2011 sa na tento program navrhuje 754,407 milióna EUR vo VRP a 500 miliónov EUR v PRP. To znamená zvýšenie o 41,2 % vo VRP (+220 miliónov) a zvýšenie o 76 % v PRP (+216 miliónov EUR) v porovnaní s rozpočtom na rok 2010.

V súlade s pracovnými dokumentmi Komisie(14) je výrazné zvýšenie prostriedkov osobitného programu Ľudia v NR na rok 2011 reakciou na zvýšenú úroveň dopytu po cieľoch rozličných programov a kľúčových politických oblastiach stanovených v programe. Najväčší podiel na rozpočte na rok 2011 bude mať podpora počiatočného školenia výskumníkov prostredníctvom sietí úvodnej odbornej prípravy (ITN) v rámci akcie Marie Curie. Zároveň umožní zvýšenie prostriedkov európskej a medzinárodnej mobility výskumníkov a podporu rozvoja ich kariéry prostredníctvom individuálnych grantov a spolufinancovanie regionálnych, vnútroštátnych a medzinárodných programov (COFUND), svetových grantov (OIF, IIF a IRSES), medzisektorovú mobilitu (ITN a akcie v rámci spojenia medzi priemyslom a akademickým prostredím (IAPP)).

Predpokladá sa pokračovanie činností na podporu piatej slobody prostredníctvom vykonávania „Európskeho partnerstva pre výskumníkov“ (EPR) na lepšie kariéry a mobilitu, ktoré zahŕňa činnosti EURAXESS „výskumníci v pohybe“, konzultácie so zainteresovanými stranami a zber údajov, ako aj štúdia dôchodkového fondu EÚ aj v roku 2011. Okrem toho sa začnú nové činnosti vrátane rozšírenia odkazov na EURAXESS, štúdia uskutočniteľnosti karty výskumníkov a ďalšie analýzy a prípravy politík týkajúce sa mobility výskumníkov, ako aj kariér a štruktúr vzhľadom na komunikáciu o európskom partnerstve pre výskumníkov (EPR).

Výkonná agentúra pre výskum (REA) je zodpovedná za riadenie všetkých programových oblastí programu Ľudia s výnimkou činností súvisiacich s politikou rozvoja otvoreného pracovného trhu pre výskumníkov. Od začatia funkčného obdobia novej Komisie spadá do kompetencie GR EAC. S tým súvisela aj zmena nomenklatúry – 15 07 77 (hlava 15: vzdelávanie a kultúra), namiesto predchádzajúceho 08 11 01 (hlava 08: výskum).

2.2. Politická oblasť zamestnanosti a sociálnych vecí (hlava 04)

2.2.1. Sociálny dialóg a sociálny rozmer Spoločenstva (04 03 03)

 

 

 

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet na rok 2010

NR na rok 2011

Riadok

Názov

VFR

VRP

PRP

Vyk.

(VRP)

%

VRP

PRP

Vyk.(15)

(VRP)

%

VRP

PRP

04 03 03 01

Pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg

1a

15 328 292

13 679 843

99

16 000 000

14 000 000

7

16 390 000

14 000 000

04 03 03 02

Informácie a opatrenia na odbornú prípravu pre organizácie pracovníkov

1a

16 922 212

16 209 903

100

16 400 000

15 000 000

19

16 700 000

15 000 000

04 03 03 03

Informácie, konzultácie a participácia zástupcov podnikov

1a

6 873 440

5 271 298

94

7 300 000

5 500 000

-

7 300 000

5 500 000

Súčet

39 123 944