Postup : 2009/0057(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0296/2010

Predkladané texty :

A7-0296/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.19
CRE 23/11/2010 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0421

SPRÁVA     ***I
PDF 259kWORD 315k
28. októbra 2010
PE 428.287v02-00 A7-0296/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov

(KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Pat the Cope Gallagher

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov

(KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0189,

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0010/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0296/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Západné zásoby sú hospodársky najdôležitejšími zásobami stavridy ostrobokej žijúcej vo vodách Spoločenstva. Biologické informácie o týchto zásobách nestačia na ich celkové posúdenie, ktoré by umožnilo stanoviť cieľ úhynu rýb pri rybolove súvisiaci s maximálnym udržateľným výnosom a ktorým by sa mohol celkový povolený výlov oprieť o vedecké prognózy v tejto oblasti. Index množstva ikier, ktorý sa vypočítava od roku 1977 v rámci medzinárodných prieskumov vykonávaných každé tri roky, však možno použiť ako biologický ukazovateľ vývoja stavu zásob.

(2) Biologické informácie o západnej populácii nestačia na jej celkové posúdenie, ktoré by umožnilo stanoviť cieľ úhynu rýb pri rybolove súvisiaci s maximálnym udržateľným výnosom a ktorým by sa mohol celkový povolený výlov oprieť o vedecké prognózy v tejto oblasti. Index množstva ikier, ktorý sa vypočítava od roku 1977 v rámci medzinárodných prieskumov vykonávaných každé tri roky, však možno použiť ako biologický ukazovateľ vývoja stavu zásob.

Odôvodnenie

Prvá veta bola presunutá do odôvodnenia 7a (nové).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Oblasti, pre ktoré sa každoročne stanovujú obmedzenia celkového výlovu stavridy ostrobokej, sa nezhodujú s hranicami zásob stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne. V rámci stanovenia rybolovných možností na rok 2009 sa Rada a Komisia podujali zreorganizovať tieto oblasti TAC, čím by sa umožnilo, aby tento plán riadne fungoval.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie 6 už nie je relevantné, pretože oblasti TAC boli v rámci stanovenia rybolovných možností na rok 2010 zreorganizované, aby sa zhodovali s hranicami západnej populácie stavridy ostrobokej (pozri prílohu IA nariadenia 53/2010 a prílohu I nariadenia 219/2010).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Západná populácia je z ekonomického hľadiska najdôležitejšou populáciou stavridy ostrobokej žijúcej vo vodách Únie. Je predmetom lovu rôznych flotíl: priemyselných – na účely spracovania a zahraničného obchodu – a drobných – na účely dodávania vysokokvalitných čerstvých rýb širokej verejnosti.

Odôvodnenie

Cieľom je spresniť rôzne charakteristiky a účely zúčastnených flotíl.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Na zabezpečenie súladu s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení by sa mali prijať osobitné kontrolné a dozorné opatrenia, ktoré by dopĺňali opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu a v nariadení Komisie (ES) č. 1542/2007 z 20. decembra 2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd. Tieto opatrenia by sa mali predovšetkým zamerať na kompenzovanie nesprávnych informácií o oblastiach a druhoch.

(8) Na zabezpečenie súladu s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení by sa mali prijať osobitné kontrolné a dozorné opatrenia, ktoré by dopĺňali opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a v nariadení Komisie (ES) č. 1542/2007 z 20. decembra 2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd. Tieto opatrenia by sa mali predovšetkým zamerať na kompenzovanie nesprávnych informácií o oblastiach a druhoch.

Odôvodnenie

Technická úprava v nadväznosti na prijatie nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Zriadenie a pridelenie rybolovných možností a stanovenie biologických referenčných hodnôt sú opatrenia najvyššieho významu v rámci spoločnej rybárskej politiky a majú priamy vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu rybárskych flotíl členských štátov. Je vhodné, aby si Rada vyhradila právo priamo uplatňovať vykonávacie právomoci vo vzťahu k týmto osobitným záležitostiam.

(11) Zriadenie a pridelenie rybolovných možností v rámci spoločnej rybárskej politiky priamy vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu rybárskych flotíl členských štátov, a preto treba predovšetkým zohľadňovať predaj úlovkov v čerstvom stave určený pre ľudskú spotrebu, ktorý uskutočňujú malé pobrežné flotily priamo spojené s pobrežnými rybárskymi oblasťami s vysokým stupňom závislosti od rybolovu.

Odôvodnenie

Úprava v súvislosti s nadobudnutím platnosti ZFEÚ. Nový plán riadenia musí navyše riadne zohľadniť činnosť malých flotíl, ktoré sa tradične špecializujú na rybolov na účely spotreby čerstvých rýb. Je preto dôležité, aby zóny neboli vytvorené príliš ďaleko na voľnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Biologické referenčné hodnoty a parametre, ktoré sú súčasťou pravidla výlovu, by sa mali riadiť najnovšími vedeckými odporúčaniami. Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o úpravy určitých biologických referenčných hodnôt a parametrov začlenených do pravidla výlovu, ako je stanovené v prílohe, s cieľom rýchlo reagovať na zmeny vo vedeckých odporúčaniach vyplývajúcich z kvalitnejších znalostí a metód. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

Odôvodnenie

Súvisiace s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článkom 10, 10a, 10b a 10 c a v súlade s článkom 290 ZFEÚ (delegované akty).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o pobrežnú flotilu, uplatňuje sa organizácia zón riadenia vyplývajúca z tohto plánu, ktorá zohľadňuje historické práva tohto segmentu flotily.

Odôvodnenie

Nový plán riadenia musí riadne zohľadniť činnosť malých flotíl, ktoré sa tradične špecializujú na rybolov na účely spotreby čerstvých rýb. Je preto dôležité, aby zóny neboli vytvorené príliš ďaleko na voľnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 4 Rada každoročne v súlade s postupom stanoveným v článku 20 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a po konzultácii so STECF rozhodne o TAC pre západnú stavridu ostrobokú na nasledujúci rok.

1. Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 4 Rada každoročne v súlade s postupom stanoveným v článku 43 ods. 3 ZFEÚ a po konzultácii so STECF rozhodne o TAC pre západnú stavridu ostrobokú na nasledujúci rok.

Odôvodnenie

Úprava v súvislosti s nadobudnutím platnosti ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Oblasť TAC pre západnú stavridu ostrobokú vymedzená v tomto nariadení pokrýva celú geografickú oblasť, ktorú STECF určil ako súčasť tejto oblasti.

Odôvodnenie

Stanovenie TAC je otázkou pre Radu, a preto nie je vhodné ho zahŕňať do plánu riadenia. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 2 ods. 1a (nový) navyše stanovuje zohľadnenie historických práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že STECF nie je schopný odhadnúť množstvo odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb za rok predchádzajúci roku, v ktorom bolo vykonané najnovšie vedecké posúdenie, sa odpočítané množstvo rovná najvyššiemu relatívnemu množstvu odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb, ktoré je vedecky odhadované za posledných 15 rokov, ale nie menej ako 5 %.

2. V prípade, že STECF nie je schopný odhadnúť množstvo odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb za rok predchádzajúci roku, v ktorom bolo vykonané najnovšie vedecké posúdenie, sa odpočítané množstvo rovná priemernému relatívnemu množstvu odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb, ktoré je vedecky odhadované za posledných 15 rokov.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je poskytnúť spravodlivejšiu metodiku odhadovania úrovne odhodených rýb za okolností, na ktoré sa v tomto článku poukazuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) minimálne množstvo celkového odberu 75 000 ton vrátane odhadovaného množstva odhodených rýb.

d) minimálne množstvo celkového odberu medzi 70 000 a 80 000 ton vrátane odhadovaného množstva odhodených rýb. Rada určí minimálne množstvo celkového odberu pri stanovení TAC v súlade s touto kapitolou.

Odôvodnenie

V súlade s neformálnym návrhom belgického predsedníctva s cieľom zaviesť do spôsobu výpočtu minimálneho množstva celkového odberu určitú pružnosť prostredníctvom stanovenia dolnej a hornej hranice množstva celkového odberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1,07 * (75 000 ton + (referenčný TAC * váhový faktor) / 2)

1,07 * (minimálne množstvo celkového odberu + (referenčný TAC * váhový faktor) / 2)

Odôvodnenie

V súvislosti s predchádzajúcim pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a v súlade v neformálnym návrhom belgického predsedníctva, ktorého cieľom je zaviesť do spôsobu výpočtu celkového odberu určitú pružnosť prostredníctvom stanovenia dolnej a hornej hranice minimálneho množstva celkového odberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak bol referenčný TAC, ktorý sa má použiť na výpočet prvého TAC, stanovený pre oblasti, ktoré nie sú uvedené v článku 2, referenčný TAC sa vypočítava s prihliadnutím na najnovšie vedecké odporúčanie týkajúce sa príslušných množstiev výlovu, alebo najnovších množstiev výlovu, ak takéto odporúčanie neexistuje, vzťahujúce sa na divízie ICES uvedené v článku 2.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odsek už nie je relevantný (pozri odôvodnenie vypustenia odôvodnenia 6).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že STECF odporučí, že ukazovatele vyplývajúce z prieskumu týkajúceho sa ikier uvedené v článku 3 písm. e) alebo ich váha podľa článku 7 ods. 1 písm. c) alebo konštantný činiteľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) už nie sú vhodné na zachovanie veľmi nízkeho rizika vyčerpania zásob a vysokých výnosov, Rada rozhodne o nových hodnotách týchto faktorov.

V prípade, že STECF na základe lepších znalostí o populácii alebo lepšej metódy posudzovania populácie odporučí, že váhový faktor alebo odchýlka odrážajúca množstvo ikier, ktoré sú uvedené v prílohe, by sa mali stanoviť alebo vypočítať inak, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 10a a podľa podmienok v článkoch 10b a 10c prijať úpravy prílohy v záujme prispôsobenia týchto parametrov novým vedeckým odporúčaniam.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Výkon delegovania právomocí

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu o delegovanej právomoci najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 10b odvolajú.

 

2. Hneď po prijatí delegovaného aktu oznámi Komisia túto skutočnosť súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 10b a 10c.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 10b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Odvolanie delegovania právomoci

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

 

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o odvolaní delegovania právomoci, sa usiluje v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie možné dôvody zrušenia delegovania právomoci.

 

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá je bližšie určená v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 10c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10c

 

Námietky voči delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietky v lehote dvoch mesiacov od dátumu oznámenia.

 

Na základe podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom uvedený.

 

Delegovaný akt sa môže zverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informujú Komisiu o tom, že nevznesú námietky.

 

3. Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada voči nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky voči delegovanému aktu, uvedie dôvody svojho konania.

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitné povolenie na rybolov

Oprávnenie na rybolov

Odôvodnenie

Úprava prispôsobuje terminológiu v tomto článku tak, aby bola v súlade s novým nariadením o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby mohli plavidlá loviť západnú stavridu ostrobokú, musia mať osobitné povolenie na rybolov vydané v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení.

1. Aby mohli plavidlá loviť západnú stavridu ostrobokú, musia mať oprávnenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (nariadenie o kontrole).

Odôvodnenie

Úprava prispôsobuje terminológiu v tomto článku tak, aby bola v súlade s novým nariadením o kontrole, ktoré prijala Rada 20. novembra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zakazuje sa, aby plavidlá, ktoré nemajú povolenie na rybolov uvedené v odseku 1, lovili alebo držali na palube akékoľvek množstvo stavridy ostrobokej počas rybárskeho výjazdu, ktorý zahŕňa prítomnosť uvedeného plavidla v jednej z divízii ICES uvedenej v článku 2.

2. Zakazuje sa, aby plavidlá, ktoré nemajú oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1, lovili alebo držali na palube akékoľvek množstvo stavridy ostrobokej počas rybárskeho výjazdu, ktorý zahŕňa prítomnosť uvedeného plavidla v jednej z divízii ICES uvedenej v článku 2.

Odôvodnenie

Úprava prispôsobuje terminológiu v tomto článku tak, aby bola v súlade s novým nariadením o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Odchylne od odseku 2 môže veliteľ rybárskeho plavidla, ktorý nemá oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1, držať na palube stavridu ostrobokú a vstúpiť do oblasti uvedenej v odseku 2 pod podmienkou, že výstroj je priviazaný a uskladnený v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 47 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a za podmienok stanovených v odseku 2b.

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh na objasnenie formulácie a uvedenie odkazu na ustanovenie nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Okrem požiadaviek stanovených v článku 14 nariadenia (ES) 1224/2009 urobí veliteľ plavila uvedeného v odseku 3 pred vstupom do oblasti uvedenej v odseku 2 záznam do svojho lodného denníka, v ktorom uvedie dátum a čas ukončenia posledného rybolovu a plánovaný prístav vykládky. Ak sa na plavidlo vzťahujú požiadavky článku 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009, informácie sa odovzdajú v súlade so spomínaným článkom. Množstvo stavridy ostrobokej držané na palube plavidla a nezaznamenané v lodnom denníku sa považuje za vylovené v danej oblasti.

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh na objasnenie formulácie a uvedenie odkazu na ustanovenia nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát zostavuje a vedie zoznam plavidiel, ktorým bolo udelené osobitné povolenie uvedené v odseku 1, a sprístupňuje ho Komisii a ostatným členským štátom na svojich oficiálnych internetových stránkach.

3. Každý členský štát zostavuje a vedie zoznam plavidiel, ktorým bolo udelené oprávnenie na rybolov uvedené v odseku 1, a sprístupňuje ho Komisii a ostatným členským štátom na svojich oficiálnych internetových stránkach. Členský štát umiestni tento zoznam do zabezpečenej časti oficiálnej webovej stránky vytvorenej v súlade s článkom 114 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s prijatím nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Bez toho, aby bola dotknutá kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008, sa odseky 1 až 4 vzťahujú aj na rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré majú v úmysle loviť západnú stavridu ostrobokú vo vodách Únie.

Odôvodnenie

Na objasnenie ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vykonávajú v súvislosti so západnou stavridou ostrobokou administratívne krížové kontroly a overujú údaje podľa článku 19 nariadenia (EHS) č. 2847/93. Osobitný dôraz sa pritom musí klásť na možnosť nahlasovania malých pelagických druhov iných než stavrida ostroboká ako stavridy ostrobokej a naopak.

1. Pri vykonávaní overovania údajov týkajúcich sa západnej stavridy ostrobokej v súlade s článkom 109 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 sa kladie osobitný dôraz na možnosť nahlasovania malých pelagických druhov iných než stavrida ostroboká ako stavridy ostrobokej a naopak.

Odôvodnenie

Technická úprava v súvislosti s novým nariadením o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade plavidiel vybavených systémom monitorovania plavidiel (VMS) overujú členské štáty pomocou údajov z VMS na základe reprezentatívnych náhodných kontrol, či informácie doručené do strediska monitorovania rybolovu (FMC) zodpovedajú činnostiam uvedeným v lodnom denníku. Tieto krížové kontroly sa zaznamenávajú v elektronickej forme a uchovávajú počas troch rokov. Osobitná pozornosť sa venuje koherentnosti údajov o oblastiach týkajúcich sa činností pozorovaných v oblastiach, kde sa stretávajú hranice zásob stavridy ostrobokej, a to divízií ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

2. Osobitný dôraz sa kladie aj na koherentnosť údajov o oblastiach týkajúcich sa činností pozorovaných v oblastiach, kde sa stretávajú hranice zásob stavridy ostrobokej, a to divízií ICES VIIIc a IXa, IVa a IVb, VIIe a VIId.

Odôvodnenie

S výnimkou osobitných opatrení zameraných proti nesprávnemu informovaniu o oblastiach a druhoch zahrnutých do rámca tohto nariadenia by sa mali opatrenia na kontrolu a dohľad riešiť v kontexte nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát spravuje a sprístupňuje verejnosti, predovšetkým na svojich oficiálnych internetových stránkach, kontaktné údaje na predkladanie lodných denníkov a vyhlásení o vykládke.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Opatrenia na kontrolu a dohľad by sa mali riešiť v kontexte nového nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Článok 11 sa uplatňuje od dňa uplatňovania článkov 7 a 14 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý objasňuje ustanovenie.

(1)

Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh stanovuje dlhodobý plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov. Komisia stanovila právny nástroj riadenia populácie stavridy ostrobokej na základe dostupných ochranných referenčných bodov a úvah o dlhodobej udržateľnosti. Cieľom návrhu je zabezpečenie takého využívania živých vodných zdrojov, ktoré umožní trvalo udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

I. Historické súvislosti

Návrh pochádza z apríla 2009 a je založený na pláne vykonávania, ktorý bol prijatý na svetovom samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002. Komisia sa zaviazala udržať alebo obnoviť populácie na úroveň, pri ktorej sa môže vyprodukovať maximálny udržateľný výnos, s cieľom urýchlene dosiahnuť tieto ciele v prípade vyčerpaných zásob, a podľa možnosti najneskôr do roku 2015.

Okrem toho sa v rámci reformy spoločnej rybárskej politiky uskutočnenej v roku 2002 schválili viacročné plány a plány obnovy.

Návrh Komisie odráža vítanú iniciatívu zainteresovaných strán, ktorú organizovala pelagická regionálna poradná rada (RPR).

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 1. decembra 2009 sa tento návrh presunul z konzultačného postupu do riadneho legislatívneho postupu.

II. Kontext návrhu

Hlavní účastníci odvetvia, ktorých sa týka tento viacročný plán, sú vlastníci, prevádzkovatelia a členovia posádok plavidiel na lov pelagických druhov pohybujúcich sa v oblasti rozšírenia západnej populácie stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne, t. j. v Severnom mori, v západnej časti Britských ostrovov, v západnej časti Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Británie, v Biskajskom zálive a vo vodách na sever a severozápad od Španielska.

Západná populácia je z ekonomického hľadiska najdôležitejšou populáciou stavridy ostrobokej vo vodách EÚ.

Veľkosť neresiacej sa biomasy uvedenej populácie nie je merateľná, keďže vedecké odporúčania týkajúce sa tejto populácie sa zakladajú na nedostatočných údajoch. Najdôležitejším zdrojom nezávislých informácií o rybolove sú medzinárodné prieskumy o ikrách stavridy ostrobokej, ktoré sa uskutočňujú od roku 1977 každé tri roky. Výsledné údaje bohužiaľ zatiaľ neumožnili vedcom v oblasti rybolovu dospieť k celkovému posúdeniu stavu populácií. Prostredníctvom využívania informácií z prieskumu týkajúceho sa ikier a z poznatkov o tom, koľko ikier samička vyprodukuje v období neresenia, vedci dokážu odhadnúť relatívne množstvo neresiacej sa biomasy tejto populácie. Navrhovaný plán riadenia sa zameriava na tieto ťažkosti a opisuje nový spôsob rozhodovania o celkovom povolenom výlove, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou zabezpečí dlhodobú udržateľnosť populácie.

Výskumný projekt identifikácie populácie stavridy ostrobokej, ktorý zaviedlo Európske spoločenstvo v roku 2004, potvrdil predchádzajúce predpoklady, že táto populácia je rozšírená i vo vodách pri severnom pobreží Španielska. Na základe tohto zistenia a so zreteľom na riadenie populácie boli v nariadeniach o TAC a o kvótach nanovo vymedzené oblasti riadenia, pre ktoré majú byť stanovené TAC, a to tak, aby sa zhodovali s hranicami západnej populácie stavridy ostrobokej (pozri prílohu IA nariadenia Rady 53/2010 a prílohu I nariadenia Rady 219/2010).

Cieľom tohto návrhu je snaha o riešenie nedostatku informácií o populácii stanovením pravidiel pre plavidlá zapojené do lovu stavridy ostrobokej týkajúcich sa ročného stropu maximálnych povolených vykládok stavridy ostrobokej vylovenej z vymedzených oblastí. Tieto pravidlá vychádzajú z najlepších vedeckých a biologických ukazovateľov o vývoji tejto populácie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii.

Komisia okrem toho stanovila osobitné opatrenia na kontrolu a dohľad zamerané proti nesprávnemu informovaniu o oblastiach a druhoch ako doplnok k ustanoveniam nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1542/2007. Nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 je teraz nahradené nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009.

Komisia sa napokon zameriava na uskutočňovanie pravidelných hodnotení a v prípade potreby aj úpravy tohto plánu.

III. Hodnotenie spravodajcu

Spravodajca vyjadruje podporu návrhu Komisie a chcel by najmä poukázať na dobrú spoluprácu medzi odvetvím a vedcami, ktorá poskytla základ na vypracovanie plánu. Keďže poznatky o neresiacej sa biomase populácie stavridy ostrobokej sú obmedzené, plán rozumným spôsobom rieši problémy spojené so získavaním údajov a vypracovávaním hodnotení. Okrem toho ponúka istý stupeň stability pre priemysel, čo je o to viac dôležité v kontexte súčasnej finančnej nestability.

Prostredníctvom tohto návrhu Komisia pokročila vpred, pokiaľ ide o viacročné plány vo všeobecnosti, a dlhodobý plán týkajúci sa stavridy ostrobokej sa môže použiť ako vzor pre budúce viacročné plány zaoberajúce sa reguláciou rybolovných možností vo vodách EÚ.

Spravodajca však predkladá tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu nariadenia:

Po prvé, ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie návrhu novému právnemu základu podľa ZFEÚ a riadnemu legislatívnemu postupu (článok 43 ods. 2 ZFEÚ), pretože Komisia tento návrh predložila pred nadobudnutím platnosti ZFEÚ a v rámci konzultačného postupu. Viacročné plány sú základom spoločnej rybárskej politiky a zásadným nástrojom ochrany. Preto sú do nich zahrnuté všeobecné ustanovenia potrebné na plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky (t. j. zabezpečiť také využívanie živých zdrojov, ktoré zaistí udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky) a musia sa prijímať v rámci riadneho legislatívneho postupu. Článok 43 ods. 2 je preto vhodným a dostatočným právnym základom pre tento návrh Komisie a Rada si nemôže vyhradzovať právo jednostranne upravovať parametre vymedzené v návrhu na stanovenie TAC.

Keďže veda sa neustále vyvíja, údaje používané na stanovenie biologických referenčných hodnôt by mohli byť predmetom nového a odlišného vedeckého odporúčania. Za týchto okolností je samozrejmé, že plán by mal poskytnúť možnosť prispôsobenia referenčných faktorov. Spravodajca navrhuje, aby sa na Komisiu podľa článku 290 ZFEÚ delegovala právomoc upraviť jeden z prvkov vzorca stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. c) a v prílohe – váhový faktor alebo odchýlku odrážajúcu množstvo ikier – s cieľom prispôsobiť uvedený parameter novým vedeckým odporúčaniam.

Okrem toho pre prípad, že Vedecko-technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) nie je schopný odhadnúť úroveň odhodených rýb vrátane vykĺznutých rýb (ryby, ktoré spadnú do vody bez toho, aby boli naložené na palubu plavidla), spravodajca navrhuje metodiku, ktorá je spravodlivejšia ako metodika navrhovaná Komisiou. To by zahŕňalo aj zohľadnenie historických údajov o odhodených rybách z posledných 15 rokov. inimálny podiel 5 % sa zdá prehnane vysoký v porovnaní s priemerným podielom za posledných 15 rokov, i keď sa vezme do úvahy výnimočne vysoký podiel odhodených rýb v roku 1996 (4 %). Otázka spravodajcu v skutočnosti znie, či návrh Komisie nesúvisí skôr s potrestaním priemyslu za to, že členské štáty nedokázali poskytnúť dostatočné údaje o odhodených rybách, než s uplatňovaním zásady predbežnej opatrnosti z biologického hľadiska.

Čo sa týka oblasti prístupu pre plavidlá na lov stavridy ostrobokej, spravodajca sa domnieva, že treba vytvoriť pružnejšie pravidlo než navrhuje Komisia. Musí existovať možnosť, aby plavidlá loviace v určitej oblasti mohli vyložiť úlovok v prístave v inej oblasti. Spravodajca by chcel napríklad poukázať na problém prechádzania cez oblasti VIId, IVbc a IIIa s cieľom dostať sa do oblasti IVa (Nórsko). Inak by sa plavidlu loviacemu v severnej oblasti zamedzilo vyložiť úlovok v prístave v novej severnej oblasti, hoci by mohlo byť oveľa výhodnejšie pristáť v prístave v novej západnej oblasti. Spravodajca preto navrhuje systém, podľa ktorého musí kapitán rybárskeho plavidla viesť záznamy o úlovkoch a polohe, pričom musí zároveň zabezpečiť, aby bola výbava plavidla zviazaná a uskladnená v súlade s pravidlami o ochrane zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení.

Spravodajca ďalej predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa všeobecné opatrenia na kontrolu a dohľad riešili v kontexte nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Osobitné opatrenia na kompenzovanie podávania nesprávnych informácií o oblastiach a druhoch by sa však mohli zahrnúť do rámca tohto viacročného plánu.

Väčšina uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zahrnutá do návrhu pozície Rady, ktorý odsúhlasila pracovná skupina Rady 19. marca 2010 počas španielskeho predsedníctva a ktorý bol zaslaný Výboru EP pre rybné hospodárstvo. Medzitým však Rada pozastavila rokovania s EP kvôli interným diskusiám o viacerých právnych a politických otázkach, ktoré nastolili niektoré členské štáty.

Napokon spravodajca v súlade s nedávnym neformálnym návrhom belgického predsedníctva podporuje dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa článku 7, ktoré dávajú Rade určitú pružnosť v spôsobe výpočtu celkového odberu tým, že stanovujú dolnú a hornú hranicu minimálneho množstva celkového odberu. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je umožniť kompromisné riešenie a prispieť ku konštruktívnemu a pozitívnemu prístupu, pokiaľ ide o tento legislatívny návrh.

Spravodajca úprimne dúfa, že tento plán bude možné čo najskôr prijať a uviesť do praxe, a je presvedčený, že sa v blízkej budúcnosti podarí dosiahnuť dohodu, aby sa zabezpečilo, že opatrenia vyplývajúce z plnenia cieľov spoločnej rybárskej politiky zostanú v spoločnej právomoci spoluzákonodarcov.


POSTUP

Názov

Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov

Referenčné čísla

KOM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD)

Dátum predloženia v EP

21.4.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

14.7.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Pat the Cope Gallagher

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.7.2009

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

 

1.12.2009

14.7.2010

30.8.2010

 

Dátum prijatia

26.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Dátum predloženia

28.10.2010

Posledná úprava: 12. novembra 2010Právne oznámenie