Postup : 2009/0112(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0299/2010

Predkladané texty :

A7-0299/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.18
CRE 23/11/2010 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0420

SPRÁVA     ***I
PDF 254kWORD 340k
29. októbra 2010
PE 429.575v03-00 A7-0299/2010

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov

(KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0399),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0157/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0299/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Rybárska sezóna lovu sardel v Biskajskom zálive trvá každý rok od 1. júla do 31. júna nasledujúceho roka. Na účely zjednodušenia je vhodné ustanoviť konkrétne opatrenia na zriadenie TAC pre každú rybársku sezónu a rozdelenie rybolovných príležitostí medzi členské štáty spôsobom, ktorý je v súlade s obdobím riadenia a na základe odporúčaní Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru Komisie pre rybné hospodárstvo (STECF). Z tohto dôvodu je potrebné postupovať inak ako pri postupe podľa článku 20 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

(4) Rybárska sezóna lovu sardel v Biskajskom zálive trvá každý rok od 1. júla do 31. júna nasledujúceho roka. Na účely zjednodušenia je vhodné ustanoviť konkrétne opatrenia na zriadenie TAC pre každú rybársku sezónu a rozdelenie rybolovných príležitostí medzi členské štáty spôsobom, ktorý je v súlade s obdobím riadenia a na základe odporúčaní Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru Komisie pre rybné hospodárstvo (STECF). Podľa článku 43 ods. 3 ZFEÚ je povinnosťou Rady prijímať opatrenia týkajúce sa určovania a rozdelenia rybolovných príležitostí . Vzhľadom na špecifiká rybolovu sardel v Biskajskom zálive je vhodné, aby Rada stanovila tieto opatrenia tak, aby sa TAC a kvóty uplatňovali na jednotlivé rybárske sezóny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ak by sa na základe takéhoto vyhodnotenia ukázalo, že minimálne úrovne neresiacej sa biomasy alebo úrovne TAC ustanovené v pláne už nie sú vhodné, mala by sa zabezpečiť aj úprava tohto plánu. Vzhľadom na to, že ustanovenie a pridelenie rybolovných možností sú v rámci spoločnej rybárskej politiky opatrenia prvotného významu a majú priamy dosah na sociálno-ekonomickú situáciu rybárskych flotíl členských štátov, je vhodné, aby si Rada vyhradila právo realizovať priame vykonávacie právomoci v súvislosti s týmito osobitnými záležitosťami.

(7) Ak by sa na základe takéhoto vyhodnotenia ukázalo, že minimálne úrovne neresiacej sa biomasy alebo úrovne TAC ustanovené v pláne už nie sú vhodné, mala by sa zabezpečiť aj úprava tohto plánu. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o úpravy preventívnej úrovne biomasy alebo úrovne TAC uvedené v prílohe I zodpovedajúce príslušným úrovniam biomasy. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s odborníkmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Pravidlo využívania navrhnuté v pláne na vymedzenie celkového povoleného výlovu sa opiera o odhady biomasy neresiacej sa zásoby sardely z mája a júna každého roku získané bezprostredne pred obdobím riadenia rybárskej sezóny od 1. júla do 30. júna. Ak by došlo k zlepšeniu vedeckého sledovania veľkosti zásob, na základe ktorého by bolo s dostatočnou presnosťou možné predpovedať objem ich prírastku na začiatku každého roka, bolo by možné zlepšiť stratégie rybolovu, čo by odôvodnilo úpravu tohto dlhodobého plánu pre sardely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení uvedených v tomto nariadení by sa mali zaviesť kontrolné opatrenia doplňujúce opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu. So zreteľom na veľký počet plavidiel kratších ako 15 metrov, ktoré prevádzkujú lov sardel je vhodné rozšíriť uplatňovanie povinností ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici, na všetky plavidlá, ktoré prevádzkujú lov sardel.

(8) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení uvedených v tomto nariadení by sa mali zaviesť kontrolné opatrenia doplňujúce opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006. So zreteľom na veľký počet plavidiel kratších ako 15 metrov, ktoré prevádzkujú lov sardel, je vhodné rozšíriť uplatňovanie povinností ustanovených v článku 9 uvedeného nariadenia a v nariadení Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici, na všetky plavidlá, ktoré prevádzkujú lov sardel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) „súčasná biomasa“ je stredná veľkosť biomasy zásoby sardely počas rybárskej sezóny.

e) „súčasná biomasa“ je stredná veľkosť biomasy zásoby sardely v období mája a júna, ktoré bezprostredne predchádza začiatku rybárskej sezóny, pre ktorú sa bude určovať TAC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) „systém monitorovania zásob sardel“ sú postupy priameho hodnotenia zásob sardel, ktoré umožnia STECF určiť objem ich súčasnej biomasy. Tieto postupy v súčasnosti zahŕňajú akustické sledovania v máji a júni a metódu dennej produkcie vajíčok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zaručiť, pokiaľ je to možné, stabilitu rybolovu, pričom sa zachová nízke riziko kolapsu zásoby.

b) zaručiť, pokiaľ je to možné, dlhodobú stabilitu rybolovu, ktorá je podmienkou zabezpečenia hospodárskej a ekologickej udržateľnosti odvetvia rybolovu, pričom sa zachová nízke riziko kolapsu zásoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že z dôvodu nedostatočne presných a reprezentatívnych informácií STECF nie je schopný poskytnúť odporúčanie týkajúce sa súčasnej biomasy, TAC a kvóty sa stanovia takto:

2. V prípade, že STECF nie je schopný poskytnúť hodnotenie súčasnej biomasy, či už z dôvodu nedostatkov v systéme monitorovania alebo z dôvodu nedostatočne presných alebo nesúrodých odhadov týkajúcich sa objemu súčasnej biomasy, TAC a kvóty sa stanovia takto:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia každý rok informuje dotknuté členské štáty o odporúčaní STECF a potvrdí zodpovedajúce TAC a kvóty v súlade s prílohou I, ktoré sa uplatňujú v rybárskej sezóne so začiatkom 1. júla príslušného roka a uverejní ich v sérii C Úradného vestníka Európskej únie ako aj na webovej stránke Komisie.

3. Komisia každý rok informuje dotknuté členské štáty o odporúčaní STECF a potvrdí zodpovedajúce TAC a kvóty v súlade s prílohou I, ktoré sa uplatňujú v rybárskej sezóne so začiatkom 1. júla príslušného roka, a uverejní ich v sérii C Úradného vestníka Európskej únie ako aj na webovej stránke Komisie. V prípade potreby Komisia oznámi do 1. júla orientačný TAC, kým sa maximálne do 15 dní od začiatku sezóny nestanoví konečný TAC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prispôsobenie opatrení

Delegovanie právomocí

V prípade, že podľa odporúčania STECF preventívna úroveň biomasy v článku 3 alebo úrovne TAC uvedené v prílohe I zodpovedajúce príslušným úrovniam biomasy už nie sú vhodné na to, aby umožňovali udržateľné využívanie zásoby sardely, Rada rozhodne o nových hodnotách týchto úrovní v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

V prípade, že podľa odporúčania STECF preventívna úroveň biomasy v článku 3 alebo úrovne TAC uvedené v prílohe I zodpovedajúce príslušným úrovniam biomasy už nie sú vhodné na to, aby umožňovali udržateľné využívanie zásoby sardely, Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 6a a pri dodržaní podmienok uvedených v článkoch 6b a 6c nové hodnoty týchto úrovní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Výkon delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia najneskôr 6 mesiacov pred koncom tohto trojročného obdobia vypracuje správu o delegovaných právomociach. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament a Rada v súlade s článkom 19c zrušia.

 

2. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 6b a 6c.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6b

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o tom, či zruší delegovanie právomocí, sa snaží informovať ďalšiu inštitúciu a Komisiu v rámci primeranej lehoty pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť zrušené, a možné dôvody ich zrušenia.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa skončí delegovanie právomocí špecifikované v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na účinnosť už platných delegovaných aktov. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 6c

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietku proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada námietku proti delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietky.

 

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky. Inštitúcia, ktorá námietky voči delegovanému aktu vznesie, uvedie dôvody takéhoto kroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7

vypúšťa sa

Súvis s nariadením (ES) č. 847/96

 

Na TAC a kvóty uplatniteľné v každej rybárskej sezóne v súlade s touto kapitolou sa uplatňuje článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov a kvót presahujúce rok.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Súvis s nariadením (EHS) č. 2847/93

Súvis s nariadením (ES) č. 1224/2009

Kontrolné opatrenia ustanovené v tejto kapitole sa uplatňujú popri opatreniach ustanovených v nariadení (EHS) č. 2847/93 a v kapitole V nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a v ich vykonávacích pravidlách.

Kontrolné opatrenia ustanovené v tejto kapitole sa uplatňujú popri opatreniach ustanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 a jeho vykonávacích pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Popri článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa aj povinnosti ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2244/2003 uplatňujú od 1. júla 2010 na plavidlá uvedené v článku 9, ktorých celková dĺžka nepresahuje 15 metrov.

Popri článku 9 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa povinnosti ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2244/2009 uplatňujú od 1. júla 2010 na plavidlá uvedené v článku 10 tohto nariadenia, ktorých celková dĺžka nepresahuje 15 metrov. Článok 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa neuplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vykonávajú v súvislosti so sardelou administratívne krížové kontroly a overujú údaje podľa článku 19 nariadenia (EHS) č. 2847/93. Osobitný dôraz sa kladie na možnosť vykazovania iných druhov ako sardely a naopak.

1. Pri overovaní údajov v súlade s článkom 109 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 v súvislosti so sardelou kladú orgány členských štátov činné v oblasti monitorovania rybolovu dôraz na možnosť vykazovania iných druhov ako sardely a naopak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty pomocou údajov VMS overujú, či informácie doručené do centra monitorovania rybolovu (FMC) zodpovedajú činnostiam uvedeným v lodnom denníku. Tieto krížové kontroly sa zaznamenávajú v elektronickej forme a uchovávajú počas troch rokov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát spravuje a na svojich oficiálnych webových stránkach sprístupňuje kontaktné údaje na predkladanie lodných denníkov a prehlásení o vykládkach.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12

vypúšťa sa

Váženie sardely

 

Kapitán rybárskeho plavidla zabezpečí, aby sa akékoľvek množstvo sardely ulovenej v oblasti ustanovenej v článku 2 ponechanej na palube a vyloženej v prístave Spoločenstva odvážilo na palube alebo v prístave vykládky predtým, ako sa predá alebo prepraví inde. Váhy používané na váženie schvaľujú príslušné vnútroštátne orgány. Hodnota získaná pri vážení sa uvádza vo vyhlásení uvedenom v článku 8 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13

vypúšťa sa

Zákaz prekládky

 

Prekládka sardely na mori sa zakazuje v oblasti uvedenej v článku 2.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré vezie na palube viac ako jednu tonu sardely, alebo jeho zástupca pred vplávaním do prístavu alebo miesta vykládky členského štátu poskytne príslušným orgánom tohto členského štátu minimálne štyri hodiny pred takýmto vplávaním tieto informácie:

1. Odchylne od článku 17 ods. 1 a článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa lehota pre predchádzajúce informovanie príslušných orgánov vlajkového členského štátu stanovuje na jednu hodinu pred odhadovaným časom príchodu do prístavu.

a) názov prístavu alebo miesto vykládky,

 

b) odhadovaný čas priplávania do prístavu alebo miesta vykládky,

 

c) množstvá v kg živej váhy všetkých druhov, z ktorých má na palube viac ako 50 kg.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka viac ako jednej tony sardely, môžu vyžadovať, aby sa vykládka úlovku z paluby začala, až keď to tieto orgány povolia.

2. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka viac ako jednej tony sardely, môžu vyžadovať, aby sa vykládka úlovku z paluby začala, až keď to tieto orgány povolia. Vykládku však v žiadnom prípade nemožno odkladať alebo zdržiavať tak, aby došlo k zníženiu kvality alebo predajnej hodnoty rýb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo jeho/jej zástupca, ktorý si želá preložiť alebo vyhodiť na mori akékoľvek množstvo z paluby, alebo ho vyložiť v prístave alebo mieste vykládky v tretej krajine, poskytne príslušným orgánom vlajkového členského štátu minimálne 24 hodín pred prekládkou alebo vykládkou na mori alebo vykládkou v tretej krajine informácie uvedené v odseku 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa má v Spoločenstve vyložiť viac ako jedna tona sardely z rybárskeho plavidla Spoločenstva, jeho kapitán zabezpečí, aby sa takéto vykládky vykonávali iba v určených prístavoch.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát určí prístavy, v ktorých je možné vykonať vykládku sardely presahujúcu jednu tonu.

2. Štátne a regionálne orgány každého členského štátu určia prístavy, v ktorých je možné vykonať vykládku sardely presahujúcu jednu tonu.

Odôvodnenie

V skutočnosti ide o to, že je potrebné podporiť regionálne správne orgány činné v zabezpečovaní monitorovania, inšpekcií a dozoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát na svojej oficiálnej webovej stránke verejne sprístupní do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zoznam určených prístavov a do 30 dní po tomto dni súvisiace kontrolné a dozorné postupy pre tieto prístavy vrátane podmienok pre zaznamenávanie a oznamovanie množstiev sardely v rámci každej vykládky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov, je povolená miera tolerancie pri odhade množstiev ponechávaných na palube v kg 5 % z hodnoty uvedenej v lodnom denníku.

Odchylne od článku 14 ods. 3 nariadenia č. 1224/2009 je povolená miera tolerancie pri odhade množstiev ponechávaných na palube v kg 10 % z hodnoty uvedenej v lodnom denníku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18

vypúšťa sa

Preprava sardely

 

1. Príslušné orgány členského štátu môžu vyžadovať, aby sa akékoľvek množstvo sardely ulovené v ktorejkoľvek oblasti uvedenej v článku 2 a prvýkrát vyložené v tomto členskom štáte odvážilo za prítomnosti kontrolórov pred prepravou na iné miesto z prístavu prvej vykládky. V prípade sardely prvýkrát vyloženej v prístave určenom podľa článku 15 sa pred ponúknutím na prvý predaj a predaním odvážia reprezentatívne vzorky v rozsahu aspoň 20 % počtu vykládok za prítomnosti kontrolórov poverených členskými štátmi. Na tento účel členské štáty predložia Komisii do jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia údaje o režime odberu vzoriek, ktorý sa má uplatňovať.

 

2. Odchylne od podmienok ustanovených v článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93 všetky množstvá sardely presahujúce 50 kg, ktoré sa prepravujú na miesto mimo miesta prvej vykládky alebo dovozu, musia byť sprevádzané kópiou jedného z vyhlásení ustanovených v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia týkajúceho sa prepravovaných množstiev sardely. Výnimka ustanovená v článku 13 ods. 4 písm. b) uvedeného nariadenia sa neuplatňuje.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty s plavidlami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, stanovia svoje akčné programy vnútroštátnej kontroly v súlade s prílohou II a zabezpečia, aby sa v plánoch odberu vzoriek podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2847/93 venovala osobitná pozornosť monitorovaniu činností týchto plavidiel.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty s plavidlami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, každoročne do 30. septembra sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na svojej oficiálnej webovej stránke akčné programy vnútroštátnej kontroly spolu s harmonogramom ich vykonávania ako aj s plánmi odberu vzoriek uvedenými v odseku 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia musí sprístupniť Regionálnej poradnej rade pre juhozápadné vody informácie o uplatňovaní akčných programov vnútroštátnej kontroly, ako aj získané výsledky.

Odôvodnenie

Za tento sektor zodpovedá RPR– Juh, a to by umožnilo lepšie riadenie nového plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 20

vypúšťa sa

Inšpekčné kritériá

 

Akčnými programami vnútroštátnej kontroly uvedenými v článku 21 sa ustanovujú osobitné inšpekčné kritériá. Tieto kritériá sa po analýze dosiahnutých výsledkov pravidelne prehodnocujú. Inšpekčné kritériá sa vyvíjajú postupne, až kým sa nedosiahnu cieľové kritériá ustanovené v prílohe III.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 21

vypúšťa sa

Osobitné programy kontroly a inšpekcie

 

Odchylne od článku 34c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 môžu osobitné programy kontroly a inšpekcie týkajúce sa zásoby sardely trvať dlhšie ako tri roky odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 21a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 21a

Osobitný program kontroly a inšpekcie

 

Komisia môže rozhodnúť o osobitnom programe kontroly a inšpekcie v súlade s článkom 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1 – rovnica – riadok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

{g SŜBγ, TAC max} ak SŜBγ ≥ Bpa

MIN {g SŜBγ, TAC max} ak SŜBγ ≥ Bpa

Odôvodnenie

Chýba výraz MIN, ktorým sa vyjadrí, že ide o minimálnu hodnotu faktorov SŜB alebo TAC max.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.        Východiská

Lov sardely v Biskajskom zálive v oblasti VIII je zo sociálno-ekonomického hľadiska veľmi dôležitý. Od roku 2005 je tento lov zastavený, veľkosť flotily sa odvtedy až do roku 2009 znížila z 391 plavidiel na 239 (198 plavidiel s vakovou záťahovou sieťou s priemernou 12-člennou posádkou a 41 plavidiel s vlečnou sieťou s priemernou 6-člennou posádkou), čo má priamy vplyv na viac ako 2 500 rodín. Toto zastavenie rybolovu spôsobilo dotknutým skupinám (rybárom, opravárom sietí, konzervárenskému priemyslu atď.) veľké škody. Stratu príjmov kompenzačná pomoc udelená členskými štátmi nepokryla.

Rovnako treba spomenúť, že z dôvodu zastavenia rybolovu sa úsilie flotily presunulo na iné druhy, najmä na druhy žijúce pri hladine (57 %) a tuniaky (29 %).

2.        Vypracovanie nariadenia a správy

Na vypracovaní návrhu intenzívne spolupracovali osoby pracujúce v zasiahnutom odvetví, rybárske združenia, príslušné federácie, RPR – Juh, ktoré sa opierali o podrobné zistenia vedcov z AZTI, IEO, IFREMER.

Proces vypracúvania dlhodobého plánu riadenia iniciovala v roku 2007 Európska komisia, dva roky po kolapse rybolovu a zásob (ktoré sa ešte neobnovili). Tento plán má nájsť odpoveď na pálčivú potrebu racionalizácie využívania tohto zdroja, pretože predtým existoval len pevný TAC, ktorý bol stanovený na pokraji možností zdroja.

Jeho uvedením by sa umožnilo vyňať riadenie zásob sardely z politických rokovaní, ktoré sa uskutočňujú každý rok v decembri, a nasmerovať toto riadenie tak, aby sa z dlhodobého hľadiska podarilo dosiahnuť ciele riadenia európskych zdrojov, čím sa zabezpečí ich trvalá udržateľnosť a maximálne výnosy, ako to ustanovuje nariadenie 2371/2002.

Proces vypracúvania návrhu plánu riadenia bol pozitívny: bol transparentný, zapojil všetky zúčastnené strany a umožnil interakciu medzi rybármi a zainteresovanými stranami (prostredníctvom Regionálnej poradnej rady pre juhozápadné vody (RPR – Juh)) s vedcami a zástupcami Komisie v diskusii o najlepšom spôsobe využitia zdroja. Všetci boli vypočutí a boli jasne predostreté rozličné názory alebo postoje. Tento interaktívny proces rozličným spôsobom obohatil vymedzenie pravidiel využívania, ktoré sú predmetom hodnotenia.

3.        Obsah nariadenia a správy

Návrh sa opiera o rozsiahle výskumy Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru Komisie pre rybné hospodárstvo (STECF) v oblasti spôsobov využívania zdroja v súvislosti s cieľmi riadenia a v súlade so súčasným vedeckým sledovaním zdroja. V priebehu roka 2008 sa uskutočnili dve schôdze s cieľom vyhodnotiť rozličné možnosti využívania zdroja, ktoré v roku 2009 vyvrcholili dodatočnými štúdiami.

Pravidlo využívania vymedzuje TAC (čiže hodnotu povoleného výlovu) na každý rok (od júla do júna ďalšieho roku) tesne po hodnotení stavu v súlade s každoročnými májovými sezónami, čím sa okamžite táto informácia maximálne zužitkuje.

Zahŕňa prvky obmedzení TAC-u v podobe maximálnej (33 000 ton) alebo minimálnej kvóty (7 000 ton), ktoré čiastočne navrhli samotní rybári a ktoré dokázateľne prinášajú výhody pre hospodárske zisky rybolovu.

Návrh správy predostiera pravidlo využívania, ktorým sa na základe zásad obozretnosti maximalizujú úlovky, v súlade s návrhom, ktorý podporila RPR – Juh, s úrovňou rizika mierne nad 10 % na rozdiel od návrhu Komisie, ktorý predpokladá 25 % zníženie v porovnaní s TAC a uplatniteľnými kvótami z predošlej sezóny. Hospodárska účinnosť pravidla využívania navrhnutého v správe sa blíži k maximálnym hospodárskym hodnotám, ktoré možno pre tento rybolov očakávať.

4.        Účasť odvetvia

Rybárske združenia ovplyvnené rybolovom sardely v Biskajskom zálive, oblasť VIII, RPR a zástupcovia oceánografických inštitútov, ktorí sa podieľali na vypracovaní návrhu, boli pozvaní na zasadnutie Výboru pre rybné hospodárstvo, ktoré sa konalo 1. októbra 2009. Jednotlivé parlamentné skupiny mali takto možnosť vypočuť si ich stanoviská a pripomienky k návrhu Komisie.

Návrh správy zahŕňa stanoviská odvetvia.

5.        Články týkajúce sa kapitoly IV, monitorovania, inšpekcií a dozoru (články 8 až 22)

Rada na konci júla schválila nariadenie o dlhodobom pláne týkajúcom sa sardely. Podľa parlamentných noriem sa dokumentom bude plénum zaoberať v decembri. Dokument obsahuje 25 článkov. Kapitola venovaná monitorovaniu, inšpekcii a dozoru zahŕňa články 8 až 22.

Pri skúmaní plánu sa spravodajkyňa dozvedela, že Rada pracuje na novom nariadení o kontrole (ku ktorému Parlament v predošlom volebnom období vydal stanovisko), ktoré má v úmysle schváliť v polovici októbra a ktoré sa priamym spôsobom týka článkov 8 až 22 plánu pre lov sardely. Na zasadnutí, ktoré sa bude konať v novembri, Výbor pre rybné hospodárstvo prediskutuje plán pre rybolov sardely, ktorého články už bude pravdepodobne upravovať nové nariadenie Rady.

Spravodajkyňa uskutočnila stretnutie s predstaviteľmi Európskej komisie s cieľom objasniť situáciu, zabrániť rozporom, poskytnúť kompletné informácie poslankyniam a poslancom a v rámci možností zahrnúť do tejto práce návrhy odvetvia. Po tomto stretnutí spravodajkyňa môže informovať, že dotknuté budú články 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 a 18. Niektoré sa zachovajú, iné budú zahrnuté vo všeobecnom nariadení o kontrole, ktoré má Rada v úmysle schváliť ešte tento mesiac, a ďalšie budú upravené. Spravodajkyňa chcela len upozorniť na túto zvláštnu okolnosť a snažila sa ju vysvetliť. Keďže nemá k dispozícii žiaden dokument Rady, nemôže poskytnúť podrobnejšie informácie. Síce nepovažuje tento postup za najvhodnejší, ale taká je skutočnosť. Napriek všetkému predložila v návrhu správy k týmto článkom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. So zreteľom na túto situáciu je však možné, že bude musieť predložiť nové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, len čo bude na to stanovená lehota, aby sa mohli oba texty zosúladiť.


POSTUP

Názov

Dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov

Referenčné čísla

KOM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD)

Dátum predloženia v EP

29.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

17.9.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

17.9.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

2.9.2009

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Izaskun Bilbao Barandica

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.9.2009

1.10.2009

3.11.2009

1.12.2009

 

14.7.2010

30.8.2010

 

 

Dátum prijatia

26.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Josefa Andrés Barea, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk, Carl Haglund, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Diane Dodds, Raül Romeva i Rueda

Dátum predloženia

29.10.2010

Posledná úprava: 11. novembra 2010Právne oznámenie