Postup : 2010/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0305/2010

Predkladané texty :

A7-0305/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0410

SPRÁVA     ***I
PDF 171kWORD 192k
3. novembra 2010
PE 448.820v02-00 A7-0305/2010

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol

(KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajca: Paolo De Castro

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol

(KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0336),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 42 a 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,(1)

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0305/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Článok 182 – odsek 4 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) Nemecko predloží každý rok do 30. júna Komisii správu o fungovaní monopolu a pomoci, ktorá sa v rámci neho udelila v predchádzajúcom roku. Navyše ročné správy na obdobie rokov 2013 až 2016 budú zahŕňať ročný plán vyraďovania na nasledujúci rok, ktorý sa bude vzťahovať na malé liehovary s paušálnou platbou, používateľov liehovarov a ovocné družstevné liehovary.“

(e) Nemecko predloží každý rok do 30. júna Komisii správu o fungovaní monopolu a pomoci, ktorá sa v rámci neho udelila v predchádzajúcom roku. Komisia predloží túto správu Európskemu parlamentu a Rade. Ročné správy na obdobie rokov 2013 až 2016 budú navyše zahŕňať ročný plán vyraďovania na nasledujúci rok, ktorý sa bude vzťahovať na malé liehovary s paušálnou platbou, používateľov liehovarov a ovocné družstevné liehovary.

(1)

Stanovisko z 15. septembra 2010 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca podporuje predložený návrh, domnieva sa však, že pri realizácii nariadenia bude treba zohľadniť niekoľko bodov. Spravodajca sa domnieva, že sa malo uskutočniť pravidelné hodnotenie vplyvu a predĺženie monopolu by nemalo trvať dlhšie ako do roku 2013, keď vstúpi do platnosti nová SPP. Vzhľadom na význam účasti malých liehovarov na monopole a potrebu ďalšej transformácie smerom k trhu, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že predložené správy nepotvrdzujú, že došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, spravodajca vyslovuje podporu tomuto návrhu.

Predstavenie legislatívneho návrhu

Podľa článku 182 ods. 4 nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov a na základe výnimky z pravidiel o štátnej pomoci môžu v súčasnosti nemecké orgány v rámci nemeckého monopolu na alkohol udeliť štátnu pomoc na výrobky, ktoré sú po ďalšom spracovaní predávané týmto monopolom ako etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.

Celková povolená štátna pomoc je obmedzená na 110 miliónov EUR na rok a poskytuje sa najmä poľnohospodárom, ktorí dodávajú suroviny, a liehovarom, ktoré ich spracúvajú. Skutočne použitá výška finančných prostriedkov však bola nižšia ako táto suma a od roku 2003 sa neustále znižuje (zo 110 miliónov eur na 80 miliónov). Mnohé liehovary už okrem toho vyvinuli snahu pripraviť sa na svoj vstup na voľný trh tak, že vytvorili družstvá, investovali do vybavenia menej náročného na spotrebu energie s cieľom znížiť výrobné náklady a čoraz častejšie predávajú svoj alkohol priamo. Podľa súčasného stavu by udelenie výnimky malo skončiť k 31. decembru 2010.

Na to, aby sa proces prispôsobovania uľahčil a aby sa liehovarom umožnilo prežiť na voľnom trhu, bude však potrebný dlhší čas. Komisia považuje za potrebné predĺženie o niekoľko rokov, aby sa dokončil proces rušenia monopolu, ako aj zastavenie pomoci, a aby sa umožnilo postupne ho definitívne zrušiť.

K návrhu Komisie je priložený plán znižovania množstva alkoholu vyrobeného v rámci monopolu až do jeho úplného zrušenia k 1. januáru 2018. Obmedzené sú aj celkové využívané čiastky, pripravili sa opatrenia na kompenzáciu za upustenie od monopolu a stanovila sa povinnosť každoročne predkladať Komisii správu o postupnom rušení monopolu.

Pozícia

Spravodajca podporuje predložený návrh, pretože správy predložené Komisii nepreukazujú porušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu v dôsledku uplatňovania monopolu. Spravodajca ďalej zdôrazňuje význam takýchto ustanovení pre nemecké vidiecke hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o malé liehovary.

Rozhovory, ktoré sa doteraz uskutočnili s Radou, potvrdili veľkú podporu návrhom Komisie. Návrh vo svojom stanovisku podporil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor(1).

Spravodajca sa však domnieva, že Komisia musí zohľadniť niekoľko bodov týkajúcich sa uplatňovania nariadenia.

Predovšetkým musíme získať istotu, že tento postup predlžovania platnosti osobitných opatrení v rámci nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov zostane skôr výnimkou a nestane sa pravidlom. Okrem toho sa musíme opätovne uistiť, že uplatňovanie nemeckého liehového monopolu sa nebude predlžovať viac, ako sa pôvodne navrhlo (do roku 2013 pre poľnohospodárske liehovary s colnou uzáverou a do roku 2017 pre malé liehovary s paušálnou platbou). Predĺženie po roku 2013 by nebolo vhodné, pretože v rámci novej SPP by sa nemali už na začiatku prenášať problémy z minulosti, ale vzhľadom na hospodárske potreby nemeckého vidieckeho hospodárstva, najmä pokiaľ ide o niektoré spolkové krajiny, v ktorých sa vo veľkom počte vyskytujú malé liehovary, sa spravodajca rozhodol podporiť toto predĺženie.

Pokiaľ ide o predloženie správy, spravodajca vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že sa nevykonalo pravidelné hodnotenie vplyvu návrhov, a vyjadruje nádej, že touto problematikou sa bude zaoberať dôkladná štúdia o účinkoch tohto návrhu na vnútorný trh.

Okrem toho je potrebné, aby bol Parlament naďalej informovaný o postupnom rušení monopolu a o akomkoľvek ďalšom vývoji súvisiacom s touto agendou. Z toho dôvodu považuje spravodajca za potrebné, aby bol Parlament naďalej informovaný prostredníctvom pravidelne predkladaných správ.

(1)

Stanovisko Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxxx/2010 z ..., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o jednotnej spoločnej organizácii trhov, pokiaľ ide o pomoc udelenú v rámci nemeckého monopolu na alkohol (NAT 478).


POSTUP

Názov

Pomoc udelená v rámci nemeckého monopolu na alkohol

Referenčné čísla

KOM(2010)0336 – C7-0157/2010 – 2010/0183(COD)

Dátum predloženia v EP

24.6.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

6.7.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo De Castro

28.6.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2010

 

 

 

Dátum prijatia

27.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Christophe Béchu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Spyros Danellis, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Christa Klaß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Daciana Octavia Sârbu, Dimitar Stoyanov, Artur Zasada

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Julie Girling, Toine Manders

Dátum predloženia

3.11.2010

Posledná úprava: 10. novembra 2010Právne oznámenie