Postup : 2010/0044(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0311/2010

Predkladané texty :

A7-0311/2010

Rozpravy :

PV 16/12/2010 - 2
CRE 16/12/2010 - 2

Hlasovanie :

PV 16/12/2010 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0486

SPRÁVA     ***I
PDF 329kWORD 469k
9. novembra 2010
PE 442.830v03-00 A7-0311/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky „Európske dedičstvo“

(KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Spravodajkyňa: Chrysoula Paliadeli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje iniciatíva Európskej únie na podporu značky „Európske dedičstvo“

(KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0076),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 167 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0071/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na odôvodnené stanovisko národného parlamentu adresované predsedovi Európskeho parlamentu týkajúce sa súladu návrhu aktu so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0311/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Cieľom zmluvy je čoraz užšie spojenectvo medzi národmi Európy a najmä v článku 167 sa Európskej únii ukladá úloha prispievať k rozkvetu kultúr členských štátov, pritom rešpektovať ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo.

(1) Cieľom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je čoraz užšie spojenectvo medzi národmi Európy a najmä v článku 167 ZFEÚ sa Európskej únii ukladá úloha prispievať k rozkvetu kultúr členských štátov, pritom rešpektovať ich národnú a regionálnu rozmanitosť a zároveň zdôrazňovať spoločné kultúrne dedičstvo. V článku 167 ods. 2 ZFEÚ sa ďalej uvádza, že v súlade so zásadou proporcionality má Únia prispievať k zlepšovaniu vedomostí a šíreniu kultúry a histórie európskych národov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Zmluva taktiež zavádza občianstvo Únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo príslušného členského štátu a ktoré je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní a upevňovaní procesu európskej integrácie. Ak majú občania plne podporovať európsku integráciu, mal by sa klásť väčší dôraz na ich spoločné hodnoty, históriu a kultúru ako kľúčové prvky ich príslušnosti k spoločnosti, ktorá sa zakladá na zásadách slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv, kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a solidarity.

(3) Zmluva taktiež zavádza občianstvo Únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo príslušného členského štátu a ktoré je dôležitým prvkom pri zabezpečovaní a upevňovaní procesu európskej integrácie. Ak majú občania plne podporovať európsku integráciu, mal by sa klásť väčší dôraz na ich spoločné hodnoty, históriu a kultúru ako kľúčové prvky ich príslušnosti k spoločnosti, ktorá sa zakladá na zásadách slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv, kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, tolerancie a solidarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Značka „Európske dedičstvo“ by mala využiť skúsenosti doteraz získané pri realizácii medzivládnej iniciatívy.

Odôvodnenie

Všetky skúsenosti doteraz získané pri realizácii medzivládnej iniciatívy musia byť vhodne využité v rámci novej iniciatívy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Iniciatíva priznávania značky „Európske dedičstvo“ by mala byť synergická s ostatnými iniciatívami, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy, a mala by ich dopĺňať. Pridaná hodnota novej značky „Európske dedičstvo“ by mala byť založená na príspevku vybraných pamiatok k európskej histórii a kultúre, mala by spočívať vo výmene skúseností a osvedčených postupov medzi pamiatkami a svojím jasným vzdelávacím rozmerom by mala oslovovať občanov vrátane mladých ľudí. Iniciatíva by sa mala zameriavať skôr na propagáciu pamiatok a prístup k nim a na kvalitu poskytovaných informácií a navrhovaných činností, ako na ochranu pamiatok, ktorú by mali zabezpečovať existujúce režimy ochrany.

(7) Iniciatíva priznávania značky „Európske dedičstvo“ by mala dopĺňať, ale nezdvojovať iniciatívy, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO, Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy. Pridaná hodnota novej značky „Európske dedičstvo“ by mala byť založená na príspevku vybraných pamiatok k európskej histórii a kultúre vrátane založenia Únie, mala by spočívať vo výmene skúseností a najlepších postupov medzi pamiatkami a svojím jasným vzdelávacím rozmerom by mala oslovovať občanov, najmä mladých ľudí. Iniciatíva by sa mala zameriavať skôr na propagáciu pamiatok a prístup k nim, čím by prispievala k spoločnému historickému a kultúrnemu dedičstvu v Únii, a na kvalitu poskytovaných informácií a navrhovaných činností ako na ochranu pamiatok, ktorú by mali zabezpečovať existujúce režimy ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Členské štáty by mali mať možnosť navrhovať pamiatky, ktorým sa už značka Európske dedičstvo udelila v rámci medzivládneho systému priznávania značky Európske dedičstvo. Tieto pamiatky by sa mali určiť na základe nových kritérií a postupov.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa pamiatky členských štátov EÚ, ktorým sa už značka udelila v rámci medzivládneho systému, stali súčasťou novej iniciatívy EÚ. Na zabezpečenie celkového súladu iniciatívy bude potrebné prehodnotiť tieto pamiatky na základe nových kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) V rámci budúcich hodnotení značky „Európske dedičstvo“ by sa mohlo zvážiť rozšírenie iniciatívy na tretie krajiny zapojené do programu Kultúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Administratívne dojednania týkajúce sa značky „Európske dedičstvo“ by mali zostať jednoduché a flexibilné v súlade so zásadou subsidiarity.

(11) Administratívne dojednania týkajúce sa značky „Európske dedičstvo“ by mali byť jednoduché a flexibilné v súlade so zásadou subsidiarity.

Odôvodnenie

V rámci tejto novej iniciatívy sa zavádzajú nové administratívne dojednania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto rozhodnutia „pamiatky“ znamenajú pamätníky, prírodné alebo mestské lokality, typy kultúrnej krajiny, pamätné miesta, kultúrny tovar a predmety, nehmotné dedičstvo spojené s nejakým miestom vrátane súčasného dedičstva.

Na účely tohto rozhodnutia „pamiatky“ znamenajú pamätníky, prírodné, podmorské, archeologické, priemyselné alebo mestské lokality, typy kultúrnej krajiny, pamätné miesta, kultúrny tovar a predmety a nehmotné dedičstvo spojené s nejakým miestom vrátane súčasného dedičstva.

Odôvodnenie

Archeologické pamiatky sú priamo spojené s európskym kultúrnym dedičstvom a ako také by mali byť uvedené v definícii. Vzhľadom na dlhú námornú tradíciu Európanov od praveku až po súčasnosť by mali byť do tejto definície zahrnuté aj podmorské pamiatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— prispievať k posilneniu pocitu príslušnosti k Európskej únii u občanov Európy na základe spoločných prvkov histórie a kultúrneho dedičstva a k oceneniu rozmanitosti,

— prispievať k posilneniu pocitu príslušnosti k Európskej únii u občanov Európy, najmä u mladých ľudí, na základe spoločných hodnôt a prvkov európskej histórie a kultúrneho dedičstva,

Odôvodnenie

Podpora prístupu mladých ľudí k európskemu kultúrnemu dedičstvu je prioritou značky „Európske dedičstvo“ a mal by sa na ňu klásť dôraz. Značka „Európske dedičstvo“ sa netýka zachovania pamiatok, ale ich vzdelávacieho rozmeru. Vzdelávacia hodnota značky „Európske dedičstvo“ je časťou odpovede na zväčšujúcu sa priepasť medzi občanmi a Európou, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— prispievať k posilneniu medzikultúrneho dialógu.

— prispievať k posilneniu medzikultúrneho dialógu a dialógu medzi územiami, ako aj k oceňovaniu rozmanitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Medziciele tejto iniciatívy sú:

2. Na tento účel sa iniciatíva usiluje o dosiahnutie týchto medzicieľov:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 3 ods. 1 úvodnej časti.

Medziciele sa vzťahujú na vplyv značky „Európske dedičstvo“ na jednotlivcov a na dedičstvo ako celok. Na tejto úrovni možno podľa priebežných ukazovateľov merať a/alebo posúdiť vplyv s určitým stupňom istoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zvýšiť hodnotu a profil pamiatok, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v histórii Európskej únie a pri jej budovaní,

zdôrazniť symbolickú hodnotu a vyzdvihnúť profil pamiatok, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Únie,

Odôvodnenie

Značka bude podporovať súčasnú hodnotu pamiatok. Iniciatíva je dôležitá z hľadiska posilnenia európskej integrácie prostredníctvom vedomostí o európskej kultúre a histórii, ako aj z hľadiska posilnenia pocitu príslušnosti k Európskej únii a priblíženia občanov k jej inštitúciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— prehĺbiť pochopenie občanov Európy pre budovanie Európy a pre to, že majú spoločné, hoci rozmanité kultúrne dedičstvo, najmä pokiaľ ide o demokratické hodnoty a ľudské práva, ktoré sú základom procesu európskej integrácie.

— prehĺbiť pochopenie občanov Európy pre históriu Európy a budovanie Únie, ako aj pre to, že majú spoločné, hoci rozmanité hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo, najmä pokiaľ ide o demokratické hodnoty a ľudské práva, ktoré sú základom procesu európskej integrácie.

Odôvodnenie

História a kultúra Európy a budovanie Európskej únie sú dva rozdielne koncepty, ktorým sa v súvislosti s európskym kultúrnym a symbolickým dedičstvom prikladá rovnaký význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Konkrétne ciele tejto iniciatívy sú:

3. Konkrétne ciele samotných pamiatok sú:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 3 ods. 1 úvodnej časti.

Konkrétne ciele sa vzťahujú na zlepšenia, ku ktorým by sa individuálne alebo kolektívne zaviazali pamiatky v rámci výberového konania zameraného na získanie značky „Európske dedičstvo“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zvyšovať povedomie mladých ľudí o ich spoločnom kultúrnom dedičstve,

— zvyšovať povedomie najmä mladých ľudí a európskych občanov všeobecne o ich spoločnom kultúrnom dedičstve a posilňovať ich pocit európskej identity,

Odôvodnenie

Rozvíjanie európskej identity je rozhodujúcim cieľom európskeho integračného procesu a ako také môže byť prostredníctvom značky „Európske dedičstvo“ aktívne podporované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zlepšiť prístup k pamätným miestam pre celú verejnosť, najmä pre mladých ľudí,

zvýšiť a/alebo zlepšiť prístup k pamätným miestam pre všetkých, a najmä pre mladých ľudí,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zlepšiť medzikultúrny dialóg, najmä medzi mladými ľuďmi, prostredníctvom vzdelávania v oblasti umenia, kultúry a histórie,

— zlepšiť medzikultúrny dialóg, najmä medzi mladými ľuďmi, prostredníctvom vzdelávania v oblasti umenia, kultúry a histórie a interaktívneho vzdelávania cez internet,

Odôvodnenie

Mladí ľudia sa spoločensky stýkajú, kontaktujú prostredníctvom siete, učia a komunikujú s použitím informačných a komunikačných technológií a stránok sociálnych sietí. Pre mladšiu generáciu je veľmi ľahké vyjadrovať sa na blogoch, Facebooku a iných vzdelávacích stránkach. Interaktívne vzdelávanie cez internet je najlepší a nákladovo najefektívnejší prostriedok na dosiahnutie pokroku v medzikultúrnom dialógu, preto by sa malo doplniť do pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— napomáhať rozvoj synergií medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou a kreativitou,

— napomáhať rozvoj synergií medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou a podporovať kreativitu,

Odôvodnenie

Synergie medzi kultúrnym dedičstvom a súčasnou tvorbou by mohli pôsobiť ako katalyzátor kreativity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 6a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

— podporovať vzájomné pôsobenie medzi kultúrnym dedičstvom a hospodárskymi aktivitami v jeho okolí a pritom plne rešpektovať jeho integritu a prispievať k jeho udržateľnosti i udržateľnosti jeho okolia;

Odôvodnenie

Kultúrne dedičstvo oblasti môže byť jedným z jej najvýznamnejších aktív, s potenciálom vytvoriť prosperujúce hospodárstvo poháňané kultúrnym cestovným ruchom, kultúrnym priemyslom atď. Spolupôsobenie s výrobnou hospodárskou činnosťou okrem toho umožní pamätným miestam prispievať k ich vlastnému udržiavaniu, pretože vysoké náklady často môžu mimoriadne sťažovať ich prevádzku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— prispievať k príťažlivosti a udržateľnému rozvoju regiónov.

— prispievať k podpore, príťažlivosti, kultúrnemu vplyvu, rozvoju cestovného ruchu a udržateľnému rozvoju regiónov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

— podnecovať vytvorenie európskych sietí na podporu spoločného európskeho dedičstva.

Odôvodnenie

Európske dedičstvo je mimoriadne rozmanité a medziregionálne siete by mohli uviesť do popredia spoločnú európsku tému naprieč výrazne odlišnými obdobiami a umeleckými štýlmi. Mohli by sa napríklad vytvoriť siete pre rád cisterciánov, Rómov, modernizmus alebo Art Nouveau, rituály slnovratu atď., a pomôcť tak občanom Európy uvedomiť si, že mnohé z toho, čo považujú za vlastné kultúrne dedičstvo, existuje v celej Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia a členské štáty zabezpečia komplementárnosť značky „Európske dedičstvo“ s ostatnými iniciatívami v oblasti kultúrneho dedičstva, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy.

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby značka „Európske dedičstvo“ dopĺňala, ale nezdvojovala ostatné iniciatívy v oblasti kultúrneho dedičstva, ako sú Zoznam svetového dedičstva UNESCO, Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a „Európske kultúrne trasy“ Rady Európy.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k odôvodneniu 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku, majú symbolickú európsku hodnotu a zohrávali kľúčovú úlohu v histórii Európskej únie a pri jej budovaní. Uchádzajúce sa pamiatky preto zdôvodňujú:

(1) Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku „Európske dedičstvo“, majú symbolickú európsku hodnotu a zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Únie. Preto zdôvodňujú:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 3 ods. 2 zarážke 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— a/alebo miesto a úlohu pamiatky v európskej histórii a pri európskej integrácii a jej súvislosť s kľúčovými európskymi udalosťami alebo osobnosťami, ako aj s kultúrnym, umeleckým, politickým, spoločenským, vedeckým, technologickým alebo priemyselným hnutím,

— a/alebo miesto a úlohu pamiatky v európskej histórii a pri európskej integrácii a jej súvislosť s kľúčovými európskymi udalosťami alebo osobnosťami, ako aj s kultúrnym, umeleckým, náboženským, politickým, spoločenským, vedeckým, technologickým, environmentálnym alebo priemyselným hnutím,

Odôvodnenie

Náboženstvo v každej forme bolo v európskom kontexte veľmi dôležité, viedlo k vojnám, ovplyvňovalo filozofiu, myslenie a všeobecnú kultúru, ako aj veľkú časť umeleckej tvorby až do 19. storočia, nehovoriac o ďalších otázkach spojených s náboženstvom. Okrem toho významné európske pamiatky majú v podstate náboženský charakter, preto by bolo absurdné túto kategóriu vynechať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku, predložia projekt, ktorý propaguje ich európsky rozmer a v ktorom sa zaväzujú k všetkým týmto prvkom:

(2) Pamiatky, ktoré sa uchádzajú o značku „Európske dedičstvo“, predložia projekt, ktorého realizácia sa začne najneskôr do konca roka udelenia značky, pričom projekt bude obsahovať všetky tieto prvky:

Odôvodnenie

Stanovenie termínu na uplatnenie kritérií – do konca roka udelenia značky – by prinútilo kandidátov splniť záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— podporovať viacjazyčnosť využívaním viacerých jazykov Európskej únie,

— podporovať viacjazyčnosť a regionálnu rozmanitosť využívaním viacerých jazykov Únie ako kľúč k medzikultúrnemu dialógu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zúčastňovať sa na aktivitách súvisiacich s budovaním kontaktov medzi pamiatkami, ktorým bola priznaná značka „Európske dedičstvo“, s cieľom vymieňať si skúsenosti a iniciovať spoločné projekty,

spolupracovať s pamiatkami, ktorým bola priznaná značka „Európske dedičstvo“,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zvyšovať profil a príťažlivosť pamiatky v európskom meradle, napríklad využívaním moderných technológií,

— zvyšovať profil a príťažlivosť pamiatky v európskom meradle, okrem iného prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – zarážka 5a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

— zabezpečiť, aby bola pamiatka prístupná európskym občanom a aby sa zároveň plne rešpektovala jej integrita,

Odôvodnenie

Hoci zrejme konštatujeme zjavnú skutočnosť, mnohé pamiatky nie sú verejnosti prístupné, v dôsledku čoho je ťažké sa s nimi nejako stotožniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 2 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

organizovať umelecké a kultúrne aktivity (napríklad rozličné podujatia, festivaly, stáže), ktoré podporujú mobilitu európskych umelcov a zbierok, povzbudzujú medzikultúrny dialóg a stimulujú prepojenie medzi dedičstvom a súčasnou tvorbou a tvorivosťou, je vítané, kedykoľvek to umožní špecifickosť pamiatky.

Organizovanie umeleckých a kultúrnych aktivít (napríklad podujatí, festivalov, stáží), ktoré podporujú mobilitu európskych umelcov a zbierok, povzbudzujú medzikultúrny dialóg a stimulujú prepojenie medzi dedičstvom a súčasnou tvorbou a tvorivosťou, je vítané, kedykoľvek to umožní špecifickosť pamiatky.

Odôvodnenie

Tento prvok nie je súčasťou povinných, ale dobrovoľných kritérií, keďže kritériá sa uplatňujú úmerne k veľkosti a druhu pamiatok. Nie všetky pamiatky musia byť schopné realizovať umelecké a kultúrne aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 3 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zabezpečiť prístup pre čo najširšiu verejnosť, napríklad úpravou lokality pamiatky alebo odbornou prípravou zamestnancov,

— zabezpečiť prístup pre čo najširšiu verejnosť vrátane starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, napríklad úpravou lokality pamiatky alebo odbornou prípravou zamestnancov a využívaním internetu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 3 – zarážka 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zabezpečiť propagáciu pamiatok ako turistických destinácií,

propagovať pamiatky ako turistické destinácie a zároveň obmedziť prípadné negatívne vplyvy na pamiatky alebo ich okolie,

Odôvodnenie

Rozvoj cestovného ruchu by nemal v žiadnom prípade ohroziť pamiatku a jej okolie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – bod 3 – zarážka 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— zabezpečiť, aby bol plán správy podľa možnosti čo najšetrnejší k životnému prostrediu, s cieľom obmedziť prípadné negatívne vplyvy cestovného ruchu.

— zabezpečiť, aby bol plán správy čo najšetrnejší k životnému prostrediu.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 7 ods. 3 zarážke 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európska skupina pozostáva z 12 členov. Štyroch členov nominuje Európsky parlament, štyroch Rada a štyroch Komisia. Európska skupina si vymenuje svojho predsedu.

2. Európska skupina pozostáva z 13 členov. Štyroch členov nominuje Európsky parlament, štyroch Rada, štyroch Komisia a jedného Výbor regiónov, a to v súlade s príslušnými postupmi. Európska skupina si vymenuje svojho predsedu.

Odôvodnenie

Zahrnutie jedného člena z Výboru regiónov do európskej skupiny umožní zastúpenie miestnych a regionálnych orgánov, v dôsledku čoho bude skupina reprezentatívnejšia a pritiahne aj záujem miestnych a regionálnych subjektov. Skupina tak zároveň bude mať nepárny počet členov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členmi európskej skupiny sú nezávislí odborníci. Jej členovia majú dostatočnú prax a skúsenosti v oblasti kultúry, dedičstva, európskej histórie alebo v iných oblastiach relevantných pre ciele značky „Európske dedičstvo“.

3. Členmi európskej skupiny sú nezávislí odborníci. Majú dostatočnú prax a skúsenosti v oblastiach relevantných pre ciele značky „Európske dedičstvo“. Inštitúcie nominujúce odborníkov sa snažia v čo najväčšom rozsahu zabezpečiť komplementaritu ich príslušných odborných oblastí a geograficky vyvážené zastúpenie.

Odôvodnenie

Európska skupina by mala pozostávať z odborníkov v oblasti kultúry pokrývajúcich všetky odbory, ktoré súvisia s cieľmi značky „dedičstvo Európskej únie“ (ich zoznam by nemal byť obmedzený, mohlo by ísť o oblasti od humanitárnych štúdií po správu kultúrnych statkov), pričom by sa zároveň malo zachovať vyvážené zastúpenie všetkých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členovia európskej skupiny sú nominovaní na tri roky. Odchylne od uvedeného, v prvom roku účinnosti tohto rozhodnutia Komisia nominuje štyroch odborníkov na jeden rok, Európsky parlament štyroch na dva roky a Rada štyroch na tri roky.

4. Členovia európskej skupiny sú nominovaní na tri roky. Odchylne od uvedeného, v prvom roku účinnosti tohto rozhodnutia Komisia nominuje štyroch odborníkov na jeden rok, Európsky parlament štyroch a Výbor regiónov jedného na dva roky a Rada štyroch na tri roky.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak vyjde najavo konflikt záujmov medzi členom skupiny a konkrétnou pamiatkou, príslušný člen skupiny sa na hodnotení tejto pamiatky nezúčastní.

5. Členovia európskej skupiny oznámia každý konflikt záujmov alebo prípadný konflikt záujmov v súvislosti s konkrétnou pamiatkou. V prípade takéhoto oznámenia, alebo ak vyjde najavo takýto konflikt záujmov, príslušný člen sa na hodnotení tejto pamiatky alebo akejkoľvek inej pamiatky v tom istom členskom štáte nezúčastní.

Odôvodnenie

Tieto praktické opatrenia zaručujú transparentnosť postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh rozhodnutia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zachovať postupy čo najefektívnejšie a najjednoduchšie Komisia vypracuje na základe kritérií výberu spoločný formulár žiadosti, ktorý platí pre všetky uchádzajúce sa pamiatky. Pri výbere sa berú do úvahy len žiadosti predložené na oficiálnom formulári žiadosti.

Komisia vypracuje na základe kritérií výberu stanovených v článku 7 spoločný formulár žiadosti, ktorý platí pre všetky uchádzajúce sa pamiatky. Pri výbere sa berú do úvahy len žiadosti predložené na oficiálnom formulári žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Za predbežný výber pamiatok na priznanie značky „Európske dedičstvo“ sú zodpovedné členské štáty.

1. Za predbežný výber pamiatok na priznanie značky „Európske dedičstvo“ sú zodpovedné členské štáty, ktoré úzko spolupracujú s miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý členský štát má možnosť predbežne vybrať maximálne dve pamiatky za rok v súlade s harmonogramom v prílohe. V rokoch vyhradených na monitorovanie sa neuskutočňuje žiaden výber.

2. Každý členský štát má možnosť predbežne vybrať maximálne dve pamiatky každé dva roky v súlade s harmonogramom v prílohe.

Odôvodnenie

Výber pamiatok každé dva roky zaručí lepšiu kvalitu výberového konania, ako aj vybraných pamiatok. Počet pamiatok musí byť primeraný, aby sa neohrozila kvalita, dôveryhodnosť a prestíž značky „Európske dedičstvo“. Výberové konanie by sa prvý rok uskutočnilo na úrovni členských štátov a druhý rok na úrovni EÚ, pričom pamiatky, ktorým sa má priznať značka, by sa oficiálne vyhlasovali. V tom prípade sa môže monitorovanie pamiatok vykonávať súbežne s výberovým konaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát si pre predbežný výber zavádza svoje vlastné postupy a svoj vlastný harmonogram v súlade so zásadou subsidiarity, pričom zabezpečí, aby administratívne dojednania zostali čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie. Výsledky predbežného výberu však oznamuje Komisii najneskôr do 31. januára roka, v ktorom sa koná výber.

3. Každý členský štát si pre predbežný výber zavádza svoje vlastné postupy a svoj vlastný harmonogram v súlade so zásadou subsidiarity, pričom zabezpečí, aby administratívne dojednania zostali čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie. Výsledky predbežného výberu však oznamuje Komisii najneskôr do 1. marca roka, v ktorom prebieha predbežné výberové konanie.

Odôvodnenie

V súlade s novonavrhovaným harmonogramom (pozri prílohu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Predbežný výber sa uskutočňuje na základe kritérií ustanovených v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

4. Predbežný výber sa uskutočňuje v súlade s kritériami ustanovenými v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

Odôvodnenie

Predbežný výber sa musí uskutočniť vo všetkých členských štátoch podľa rovnakých kritérií a musí sa použiť rovnaký formulár žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia zverejní úplný zoznam predbežne vybraných pamiatok a informuje o ňom Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Odôvodnenie

Zverejnením predbežne vybraných pamiatok a informovaním všetkých zúčastnených inštitúcií EÚ sa postup stane transparentnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Záverečný výber sa uskutočňuje na základe kritérií ustanovených v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

3. Záverečný výber sa uskutočňuje v súlade s kritériami ustanovenými v článku 7 a používa sa naň formulár žiadosti uvedený v článku 9.

Odôvodnenie

Záverečný výber na úrovni EÚ sa musí uskutočniť podľa rovnakých kritérií a musí sa použiť rovnaký formulár žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh rozhodnutia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európska skupina vydáva správu o predbežne vybraných pamiatkach najneskôr 31. októbra roku, v ktorom sa koná výberové konanie. Táto správa obsahuje odporúčanie na priznanie značky „Európske dedičstvo“ a odôvodnenie v prípade pamiatok, ktoré neboli ponechané v záverečnom zozname.

4. Európska skupina vydáva správu o predbežne vybraných pamiatkach najneskôr 15. decembra roku, v ktorom prebieha predbežné výberové konanie. Táto správa obsahuje odporúčanie na priznanie značky „Európske dedičstvo“ a odôvodnenie v prípade pamiatok, ktoré neboli ponechané v záverečnom zozname.

Odôvodnenie

V súlade s novonavrhovaným harmonogramom (pozri prílohu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Žiadosti o uznanie za nadnárodnú pamiatku sa riadia tým istým postupom ako ostatné žiadosti. Takáto pamiatka je predbežne vybraná jedným z príslušných členských štátov v rámci limitu maximálne dvoch pamiatok v zmysle článku 10, ktorý ju navrhuje v mene všetkých príslušných členských štátov po konzultáciách a na základe dohody s týmito štátmi.

2. Žiadosti o uznanie za nadnárodnú pamiatku sa riadia tým istým postupom ako ostatné žiadosti. Takáto pamiatka je predbežne vybraná všetkými príslušnými členskými štátmi v rámci ich limitu maximálne dvoch pamiatok v zmysle článku 10. Nadnárodné pamiatky určia jednu zo zúčastnených pamiatok za svojho koordinátora, ktorý bude predstavovať jediné kontaktné miesto pre Komisiu. Koordinátor poskytuje včas vo všetkých členských štátoch informácie o nadnárodnej kandidatúre, aby sa zaručila účasť príslušných pamiatok v celej Únii. Všetky pamiatky tvoriace súčasť nadnárodnej pamiatky musia vyplniť žiadosť uvedenú v článku 9 a splniť kritériá stanovené v článku 7.

Odôvodnenie

Nadnárodným pamiatkam sa poskytuje výhodná pozícia, keďže svojím charakterom podporujú hlavné ciele značky „Európske dedičstvo“ a vytvárajú siete. Všetky zúčastnené členské štáty by preto mali určiť kvótu v súvislosti s pamiatkami tvoriacimi súčasť nadnárodnej pamiatky. Je tiež dôležité včas informovať všetky členské štáty o zámere pokúsiť sa získať značku pre nadnárodnú pamiatku, aby sa mohol zapojiť každý, kto má záujem. Z praktických dôvodov je potrebné pre každú nadnárodnú pamiatku vymenovať jedného koordinátora, ktorý bude kontaktným miestom pre európsku skupinu a Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Osobitná pozornosť sa venuje nadnárodným pamiatkam, ktoré podporujú podstatu cezhraničného európskeho dedičstva, pretože reprezentujú hmotnú i nehmotnú symboliku.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, ak sa značka „Európske dedičstvo“ udelí nadnárodnej pamiatke, pretože sa tak podporuje európske dedičstvo hlbšieho významu, ktoré má vplyv na väčšiu skupinu občanov. Príkladom nehmotnej symboliky je mier.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh rozhodnutia

Článok 12 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak jedna z pamiatok tvoriaca súčasť nadnárodnej pamiatky prestane plniť kritériá na priznanie značky „Európske dedičstvo“ alebo záväzky vyplývajúce zo žiadosti, uplatní sa postup stanovený v článku 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh rozhodnutia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia oficiálne vyhlási pamiatky, ktorým sa má priznať značka „Európske dedičstvo“ počas roka, ktorý nasleduje po výberovom postupe, v zmysle odporúčania európskej skupiny. Komisia o tom informuje Európsky parlament a Radu.

1. Komisia oficiálne vyhlási pamiatky, ktorým sa má priznať značka „Európske dedičstvo“, počas roka, ktorý nasleduje po výberovom konaní, s náležitým zreteľom na odporúčanie európskej skupiny. Komisia informuje o prijatých rozhodnutiach Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh rozhodnutia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Značka „Európske dedičstvo“ sa prizná pamiatkam v zásade natrvalo za podmienok ustanovených v článkoch 14 a 15 a pod podmienkou, že pamiatka pokračuje v iniciatíve.

2. Značka „Európske dedičstvo“ sa prizná pamiatkam natrvalo za podmienok ustanovených v článkoch 14 a 15 a pod podmienkou, že pamiatka pokračuje v iniciatíve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh rozhodnutia

Článok 13 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pridelenie značky „Európske dedičstvo“ sa nespája so žiadnou povinnosťou mestského plánovania ani s povinnosťami v oblasti justície, úpravy krajiny, mobility alebo architektúry. Uplatňujú sa výhradne miestne právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh rozhodnutia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Správu posiela Komisii a predkladá európskej skupine na preskúmanie najneskôr do 31. januára roka monitorovania.

3. Správu posiela Komisii a predkladá európskej skupine na preskúmanie najneskôr do 1. marca roka monitorovania.

Odôvodnenie

V súlade s novonavrhovaným harmonogramom (pozri prílohu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh rozhodnutia

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Európska skupina vydáva správu o stave pamiatok so značkou v príslušnom členskom štáte najneskôr 31. októbra roka monitorovania, v prípade potreby vrátane odporúčaní, ktoré je potrebné vziať do úvahy v nasledujúcom období monitorovania.

4. Európska skupina vydáva správu o stave pamiatok so značkou v príslušnom členskom štáte najneskôr 15. decembra roka monitorovania, v prípade potreby vrátane odporúčaní, ktoré je potrebné vziať do úvahy v nasledujúcom období monitorovania.

Odôvodnenie

V súlade s novonavrhovaným harmonogramom (pozri prílohu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh rozhodnutia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia stanovuje spoločné ukazovatele pre členské štáty s cieľom zabezpečiť koherentný prístup k postupu monitorovania.

5. Komisia po konzultácii s európskou skupinou stanovuje spoločné ukazovatele pre členské štáty s cieľom zabezpečiť koherentný prístup k postupu monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh rozhodnutia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Záverečné rozhodnutie o odňatí značky „Európske dedičstvo“ prijíma Komisia. Komisia o tom informuje Európsky parlament a Radu.

4. Záverečné rozhodnutie o odňatí značky „Európske dedičstvo“ prijíma Komisia s náležitým zreteľom na odporúčanie európskej skupiny. Komisia o tom informuje Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Odôvodnenie

Zapojenie európskej skupiny do postupu odňatia značky je nevyhnutné z dôvodu transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh rozhodnutia

Článok 15 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Pamiatky sa môžu kedykoľvek rozhodnúť vzdať sa značky „Európske dedičstvo“. V tom prípade upovedomia príslušný členský štát, ktorý to oznámi Komisii. Komisia prijme rozhodnutie o odňatí značky „Európske dedičstvo“ a informuje o tom Európsky parlament, Radu a Výbor regiónov.

Odôvodnenie

Možnosť dobrovoľne odstúpiť od iniciatívy „dedičstvo Európskej únie“ ju robí demokratickejšou a zohľadňuje situácie, v ktorých pamiatky z určitých objektívnych dôvodov nemôžu ďalej plniť svoje záväzky alebo si neželajú v iniciatíve pokračovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh rozhodnutia

Článok 16 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— stanovuje usmernenia pre výberový postup a postup monitorovania, ako aj formulár žiadosti,

so zreteľom na ciele stanovené v článku 3 a v súlade s kritériami uvedenými v článku 7 stanovuje usmernenia pre pomoc pri výberovom postupe a postupe monitorovania, ako aj formulár žiadosti,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh rozhodnutia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je zodpovedná za komunikáciu a zviditeľnenie značky „Európske dedičstvo“ na úrovni Únie, najmä prostredníctvom vytvorenia a udržiavania príslušnej webovej lokality.

2. Komisia je zodpovedná za komunikáciu a zviditeľnenie značky „Európske dedičstvo“ na úrovni Únie, najmä prostredníctvom vytvorenia a udržiavania osobitnej webovej stránky a nového loga, zvyšujúc povedomie o pamiatke a jej príťažlivosť v európskom meradle, napríklad využívaním možností, ktoré ponúkajú nové technológie a digitálne a interaktívne prostriedky, a snahou o synergie s ostatnými európskymi iniciatívami. Všetky oznámenia a odporúčania európskej skupiny uvedené v článku 8 ods. 6, článku 10 ods. 4a a článku 15 ods. 5 sa zverejňujú na tejto webovej stránke.

Odôvodnenie

Nové logo by prispelo k zviditeľneniu značky „dedičstvo Európskej únie“ a zvýšeniu povedomia o tejto iniciatíve. Činnosť európskej skupiny musí byť čo najtransparentnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh rozhodnutia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zabezpečuje externé a nezávislé hodnotenie iniciatívy na podporu značky „Európske dedičstvo“. Toto hodnotenie sa uskutočňuje každých šesť rokov v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe a skúmajú sa ním všetky prvky vrátane efektívnosti postupov súvisiacich s výkonom iniciatívy, počtu pamiatok, vplyvu iniciatívy, toho, ako by sa dala zlepšiť, a aj toho, či má priznávanie značky „Európske dedičstvo“ pokračovať.

1. Komisia zabezpečuje externé a nezávislé hodnotenie iniciatívy na podporu značky „Európske dedičstvo“. Toto hodnotenie sa uskutočňuje každých šesť rokov v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe a skúmajú sa ním všetky prvky vrátane efektívnosti postupov súvisiacich s výkonom iniciatívy, počtu pamiatok, geografického rozsahu a vplyvu iniciatívy, toho, ako by sa dala zlepšiť, a aj toho, či má priznávanie značky „Európske dedičstvo“ pokračovať.

Odôvodnenie

V prípade potreby by sa v rámci budúcich hodnotení značky „Európske dedičstvo“ mohla preskúmať vhodnosť rozšírenia tejto iniciatívy na tretie krajiny, ktoré sú účastníkmi programu Kultúra, alebo dokonca ďalej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh rozhodnutia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu z tohto hodnotenia do šiestich mesiacov od skončenia hodnotenia.

2. Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto hodnotení do šiestich mesiacov od skončenia hodnotenia a prípadne k nej pripojí príslušné návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh rozhodnutia

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18

vypúšťa sa

Prechodné ustanovenia

 

1. Pamiatky, ktorým už bola priznaná značka v rámci medzivládneho priznávania značky „Európske dedičstvo“ a ktoré sa nachádzajú v členských štátoch, sa posúdia [rok po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia].

 

Za tieto pamiatky sa predložia nové žiadosti na základe nových kritérií a postupov ustanovených v článkoch 6 až 9 a príslušné členské štáty tieto žiadosti pošlú Komisii najneskôr do 31. januára [príslušného roka].

 

Nové žiadosti posudzuje európska skupina.

 

Ak jedna z pamiatok navrhnutých určitým členským štátom nespĺňa kritériá alebo ak sú potrebné ďalšie informácie, európska skupina začne prostredníctvom Komisie dialóg s členským štátom s cieľom preskúmať, či pred prijatím záverečného rozhodnutia možno žiadosť vylepšiť. V prípade potreby môže zorganizovať návštevy pamiatky.

 

Európska skupina doručí správu o pamiatkach s odporúčaním na priznanie značky „Európske dedičstvo“ do konca [príslušného roka] okrem prípadu, keď je potrebné, aby určitý členský štát niektoré veci lepšie objasnil.

 

Komisia potom oficiálne vyhlási pamiatky.

 

Značka „Európske dedičstvo“ sa prizná pamiatkam, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, v zásade natrvalo za podmienok ustanovených v článkoch 14 a 15 a pod podmienkou, že pamiatka pokračuje v iniciatíve.

 

Uchádzači, ktorí neboli ponechaní v záverečnom zozname, môžu v nasledujúcich rokoch podať novú žiadosť do predbežného výberu na národnej úrovni..

 

2. Členské štáty, ktoré sa nezúčastňovali na priznávaní medzivládnej značky „Európske dedičstvo“, majú možnosť navrhnúť najviac štyri pamiatky na priznanie značky „Európske dedičstvo“ [v druhom roku po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia].

 

Žiadosti za tieto pamiatky sa podávajú na základe kritérií a postupov ustanovených v článkoch 6 až 9 a príslušné členské štáty ich pošlú Komisii najneskôr do 31. januára [príslušného roka].

 

Nové žiadosti posudzuje európska skupina. Ak jedna z pamiatok navrhnutých určitým členským štátom nespĺňa kritériá alebo ak sú potrebné ďalšie informácie, európska skupina začne prostredníctvom Komisie dialóg s členským štátom s cieľom preskúmať, či pred prijatím záverečného rozhodnutia možno žiadosť vylepšiť. V prípade potreby môže zorganizovať návštevy pamiatky.

 

Európska skupina doručí správu o pamiatkach s odporúčaním na priznanie značky „Európske dedičstvo“ do konca [príslušného roka] okrem prípadu, keď je potrebné, aby určitý členský štát niektoré veci lepšie objasnil.

 

Komisia potom oficiálne vyhlási pamiatky.

 

Značka „Európske dedičstvo“ sa prizná pamiatkam, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, v zásade natrvalo za podmienok ustanovených v článkoch 14 a 15 a pod podmienkou, že pamiatka pokračuje v iniciatíve.

 

Uchádzači, ktorí neboli ponechaní v záverečnom zozname, môžu v nasledujúcich rokoch podať novú žiadosť do predbežného výberu na národnej úrovni..

 

3. Výberový postup a postup monitorovania značky „Európske dedičstvo“ v zmysle ustanovení v článkoch 6 až 15 sa začnú [v treťom roku po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia].

 

Odôvodnenie

Nová značka „dedičstvo Európskej únie“ vychádza z medzivládnej značky „Európske dedičstvo“. Ide však o iniciatívu EÚ založenú na nových, spoločných, jasných a transparentných kritériách, spoločnom formulári žiadosti a novom logu, ktorá sa výrazne líši od medzivládnej iniciatívy. Pamiatkam, ktorým sa prizná značka „Európske dedičstvo“, sa táto značka ponechá a bude sa s nimi zaobchádzať rovnako ako so všetkými ostatnými pamiatkami uchádzajúcimi sa o značku „dedičstvo Európskej únie“. To nezníži hodnotu starej medzivládnej značky a zvýši dôveryhodnosť novej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh rozhodnutia

Príloha – tabuľka

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[Rok n]

 

Prijatie rozhodnutia

Prípravné práce

[Rok n]

 

Prijatie rozhodnutia

Prípravné práce

[Rok n + 1]

Prehodnotenie pamiatok, ktorým už bola priznaná značka „Európske dedičstvo“ v rámci medzivládnej iniciatívy

[Rok n + 1]

Prípravné práce

[Rok n+2]

Prvé podanie návrhov pamiatok členskými štátmi, ktoré neboli zapojené do medzivládnej iniciatívy

[Rok n+2]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n+3]

Výber

 

[Rok n+3]

Konečné vyhlásenie pamiatok

[Rok n+4]

Monitorovanie

 

[Rok n+4]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 5]

Výber

 

[Rok n + 5]

Konečné vyhlásenie pamiatok a monitorovanie

[Rok n+6]

 

Výber

Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

[Rok n+6]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n+7]

Výber

 

[Rok n+7]

Konečné vyhlásenie pamiatok Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

[Rok n+8]

Monitorovanie

 

[Rok n+8]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n+9]

Výber

 

[Rok n+9]

Konečné vyhlásenie pamiatok a monitorovanie

[Rok n + 10]

Výber

 

[Rok n + 10]

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 11]

Výber

 

[Rok n + 11]

Konečné vyhlásenie pamiatok

[Rok n + 12]

 

Monitorovanie

Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

[Rok n + 12]

 

Predbežný výber vykonávaný členskými štátmi

[Rok n + 13]

 

Konečné vyhlásenie pamiatok Hodnotenie značky „Európske dedičstvo“

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 10 ods. 2.

(1)

Ú. v. EÚ C 267, 1.10.2010, s. 52.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vytváranie spoločnej európskej identity a zvyšovanie záujmu o Európsku úniu a jej pôvod sú výzvy, ktoré stoja pred európskymi inštitúciami v ich snahe o dosiahnutie širokej súdržnosti a solidarity.

Určite existujú iné radikálnejšie a samozrejmejšie spôsoby, ako posilniť dôveru Európanov v Európsku úniu a jej vedúcich predstaviteľov (nedávna finančná kríza ukázala, že na vyšších úrovniach správy ešte treba toho veľa dosiahnuť). Vedomosti o histórii nášho kontinentu a oboznámenie sa s jeho multinárodným, ale spoločným kultúrnym dedičstvom, ako aj zameranie vzdelávania mladšej generácie na myšlienky a osoby, ktoré prispeli k budovaniu Európskej únie, v skutočnosti môžu prispieť k prekonaniu priepasti medzi EÚ a jej občanmi.

Návrh Komisie

Návrh Komisie vychádza z pôvodnej koncepcie značky „Európske dedičstvo“, ktorá v roku 2005 predstavovala jedno z navrhovaných riešení otázky odstránenia priepasti medzi EÚ a jej občanmi. Táto iniciatíva, ktorú pôvodne začalo vykonávať v apríli 2006 niekoľko európskych štátov (Francúzsko, Španielsko a Maďarsko) na medzivládnej úrovni, bola zameraná na využívanie nášho spoločného kultúrneho dedičstva a histórie s cieľom posilniť u európskych občanov pocit príslušnosti k Európe. Doteraz získalo značku 64 pamiatok v 17 členských štátoch EÚ a vo Švajčiarsku.

Členské štáty požiadali 20. novembra 2008 Európsku komisiu, aby premenila súčasné medzivládne priznávanie značky „Európske dedičstvo“ na oficiálnu iniciatívu Európskej únie, ktorá by slúžila na rovnaký účel, pričom by sa však zlepšilo jej fungovanie a zabezpečil jej dlhodobý úspech.

Široká verejná konzultácia a posúdenie vplyvu ukázali, že ciele značky „Európske dedičstvo“ by sa mohli lepšie dosiahnuť, ak by táto iniciatíva fungovala ako iniciatíva Európskej únie založená na rovnakých, presne vymedzených kritériách a dôkladnom systéme monitorovania, ktorý by umožnil posilnenie viditeľnosti a dôveryhodnosti tejto značky, pričom by sa zabránilo nevýhodám vyplývajúcim z nestálej správy, slabej komunikácie a slabnúceho záujmu o účasť.

S cieľom dosiahnuť svoje politické ciele by sa mala nová navrhovaná značka „Európske dedičstvo“ zamerať skôr na symbolickú a/alebo vzdelávaciu než na estetickú hodnotu pamiatky, ako je to v prípade ostatných iniciatív v oblasti kultúrneho dedičstva, a trvať na úzkej spolupráci medzi pamiatkami so značkou v záujme výmeny najlepších postupov a iniciovania spoločných projektov.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na využitie značky „Európske dedičstvo“ ako jedného spomedzi iných účinnejších nástrojov na prekonanie priepasti medzi Európskou úniou a jej občanmi, spôsobu, ako zdôrazniť, že európska história je výsledkom rôznorodého, ale bohatého a komplementárneho spoločného kultúrneho dedičstva a ako ocenenia, že EÚ je založená na silných hodnotách, ako sú sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv, kultúrna rozmanitosť, tolerancia a solidarita. Rozhodnutie členských štátov zahrnúť značku „Európske dedičstvo“ do rámca EÚ pomôže nielen zvýšiť viditeľnosť, prestíž a dôveryhodnosť tejto značky, ale prispeje aj k dlho žiadanému dosiahnutiu ideálu súdržnosti a solidarity medzi európskymi občanmi.

Spravodajkyňa pôvodne predstavila myšlienku značky, ktorá by prekročila hranice Európskej únie a ktorá by sa mohla vzhľadom na široko uznávaný príspevok európskej kultúry vo svete využiť ako ambiciózny prostriedok v rámci politík v oblasti vonkajších vzťahov. V súčasnosti sa však zdá reálnejšie považovať túto značku za prostriedok na posilnenie súdržnosti medzi členskými štátmi Európskej únie a jej občanmi predtým, než sa použije mimo hraníc EÚ na zhodnotenie ľudskej histórie a dedičstva založených na hodnotách, ktoré vznikli a uplatňovali sa na našom kontinente.

Niekoľko prvkov návrhu si však vyžaduje zlepšenie a objasnenie:

I. ZNAČKA „DEDIČSTVO EURÓPSKEJ ÚNIE

Podľa spravodajkyne a v súlade s koncepciou značky uvedenou v návrhu je veľmi dôležité zmeniť názov značky „Európske dedičstvo“ na „dedičstvo Európskej Únie“. Umožnilo by to jasne odlíšiť starú značku od novej, pričom by sa potvrdila potreba využiť novú značku ako prostriedok na vyvinutie úsilia o dosiahnutie súdržnosti a solidarity, a to predovšetkým medzi občanmi EÚ.

Keďže ide o nové opatrenie s prísnejšími kritériami a presne vymedzeným monitorovacím systémom, nové meno a nové logo by umožnili odlíšiť novú značku od predchádzajúcej. Tento návrh poskytuje čas na testovanie opatrenia a jeho vykonávania a umožňuje zaoberať sa otázkou prechodných ustanovení opísaných nižšie.

II. POČET PAMIATOK: VÝBEROVÉ KONANIE KAŽDÉ DVA ROKY

Každoročné priznávanie značky maximálne 27 pamiatkam by nielen spôsobilo výrazné rozmnoženie počtu pamiatok, ktoré túto značku používali v počiatočných rokoch, ale zároveň by predstavovalo riziko oslabenia prestíže značky. Okrem toho by to ovplyvnilo kvalitu monitorovacieho postupu, najmä pokiaľ ide o európsku skupinu, ktorej úlohou bude skúmať správy o monitorovaní zverejňované členskými štátmi a vydávať odporúčania.

Spravodajkyňa sa domnieva, že výber pamiatok každé dva roky by zabezpečil lepšiu kvalitu postupu i vybraných pamiatok a poskytol by viac času na predbežné výberové konanie (na úrovni členských štátov) a následné výberové konanie (na európskej úrovni), pričom by sa uľahčilo monitorovanie.

III. NADNÁRODNÉ PAMIATKY

Spravodajkyňa súhlasí, že vzhľadom na symbolickú hodnotu značky v podobe príspevku k európskej integrácii by sa mali uprednostňovať nadnárodné pamiatky, keďže podporujú spoločné aspekty, vytváranie sietí a spoluprácu medzi členskými štátmi a regiónmi. Nadnárodné pamiatky by preto mali mať významné miesto v rámci bežnej kvóty dvoch pamiatok navrhnutých za rok a za každý členský štát. Z praktických dôvodov bude jeden členský štát zastávať úlohu koordinátora a kontaktného miesta v rámci diskusií s európskou skupinou a Komisiou.

IV. ŽIADNE PRECHODNÉ USTANOVENIA

Spravodajkyňa vníma novú značku nielen ako premenu starej, ale aj ako príležitosť na vytvorenie iniciatívy založenej na skúsenostiach získaných počas existencie značky ako medzivládnej iniciatívy. Nové, presne vymedzené kritériá, vytvorenie siete, skupina a monitorovanie v rámci novej iniciatívy znamenajú odlišný prístup, ktorý by sa nemal považovať za identický s predošlým. V záujme zachovania prestíže starej značky a podpory prestíže novej značky by sa nemalo počítať so žiadnymi prechodnými ustanoveniami.

Okrem toho by mali byť výber pamiatok a monitorovací postup vďaka primeranejšiemu počtu pamiatok so značkou zvládnuteľné. Počet pamiatok by mal zostať primeraný a reprezentatívny. Ak sa uplatní prechodné obdobie, do konca prvého štvorročného obdobia by sa na iniciatíve mohlo zúčastniť viac ako sto pamiatok. Na porovnanie, do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO je zapísaných približne 330 pamiatok z 27 členských štátov EÚ, na dosiahnutie tohto čísla však bolo treba viac ako 30 rokov.

V. ÚLOHA EURÓPSKEJ SKUPINY

Bola nastolená otázka, či by bolo možné posilniť úlohu európskej skupiny v rámci postupu priznávania a odnímania značky „Európske dedičstvo“. Nepriamo sa táto otázka týka všeobecnejšej právnej otázky, či môže zákonodarca EÚ vytvoriť prostredníctvom sekundárnej legislatívy subjekty s právomocou prijímať rozhodnutia, ktoré sa neuvádzajú v zmluvách. Zo zmluvy (zásada rozdelenia právomocí, článok 5 ZEÚ), ako aj z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že zákonodarca EÚ môže konať iba v rámci právomocí a inštitucionálneho rámca stanovených v zmluve.

V článku 17 ZEÚ sa uvádza, že Komisia „riadi programy“ a „vykonáva koordinačné, výkonné a riadiace funkcie“ v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách, zatiaľ čo v článku 291 ZFEÚ sa uvádza, že ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie, tieto vykonávacie právomoci sa zveria Komisii. Skupina sa preto nemôže zapájať do postupu priznávania a odnímania značky.

VI. POSILNENIE ÚLOHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Z rovnakého dôvodu je z právneho hľadiska zložité poskytnúť Európskemu parlamentu okrem účasti opísanej v návrhu viac právomocí, a to či už ide o priznávanie alebo odnímanie značky.

Spôsob, ako zlepšiť účasť EP na postupe výberu, je buď ho požiadať o predloženie stanoviska k predbežne vybraným pamiatkam alebo ho v ranom štádiu lepšie informovať o iniciatíve. Nevýhodou prvej možnosti je spomalenie postupu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia by mala zverejňovať úplný zoznam predbežne vybraných pamiatok a informovať o tom Európsky parlament a Radu. To by Európskemu parlamentu poskytlo dostatok času na reakciu v prípade problémov.

Záver

Spravodajkyňa súhlasí s názorom vyjadreným v hodnotení vplyvu, že „samotná stará značka nemohla odstrániť priepasť medzi občanmi a EÚ“, ale „bola skoncipovaná skôr ako doplnok ostatných iniciatív zameraných na riešenie tejto otázky“. Súhlasí tiež s pripomienkami uvedenými v tomto hodnotení, ktoré sa týkajú „neuspokojivej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2009“ a výsledkov mnohých prieskumov Eurobarometer, „ktoré ukázali, že vnímanie EÚ sa za posledných niekoľko rokov nezlepšilo, ale naopak počet Európanov, ktorí vnímajú EÚ pozitívne (45 %), je na najnižšej úrovni od jesene 2005“.

Pokiaľ ide o základné otázky, európske inštitúcie musia toho ešte veľa urobiť, aby vyriešili túto situáciu. Myšlienka značky „Európske dedičstvo“, zameranej na posilnenie zmyslu európskych občanov pre zdieľanie spoločného dedičstva (prostredníctvom vedomostí o histórii a účasti na činnostiach podporujúcich medzikultúrny dialóg), vďaka ktorej sa budovanie EÚ považuje za stále prebiehajúci proces, predstavuje krok týmto smerom.

Hodnoty ako demokracia a sloboda, ktoré patria do európskej kultúrnej minulosti, sú rovnako dôležité ako transparentnosť a solidarita a v súčasnosti rovnako potrebné, keďže je žiaduce a potrebné odstrániť priepasť medzi európskymi inštitúciami a občanmi členských štátov EÚ.


POSTUP

Názov

Značka „Európske dedičstvo“

Referenčné čísla

KOM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Dátum predloženia v EP

9.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

24.3.2010

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

24.3.2010

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

REGI

27.4.2010

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Dátum prijatia

27.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Posledná úprava: 2. decembra 2010Právne oznámenie