Postup : 2010/2236(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0315/2010

Predkladané texty :

A7-0315/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0425

SPRÁVA     
PDF 194kWORD 103k
9. novembra 2010
PE 442.796v02-00 A7-0315/2010

o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009

(2010/2236(INI))

Výbor pre rozvoj

Spravodajkyňa: Eva Joly

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2009

(2010/0000(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (dohoda z Cotonou)(1),

–   so zreteľom na rokovací poriadok Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ (SPZ), prijatý 3. apríla 2003(2), naposledy zmenený a doplnený v Port Moresby (Papua Nová Guinea) 28. novembra 2008,

–   so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji, ktorý bol podpísaný 20. decembra 2005(3),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18.decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie z Kigali o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) podporujúcich rozvoj, ktoré prijalo SPZ 22. novembra 2007 v Kigali (Rwanda)(5),

–   so zreteľom na luandské vyhlásenie o druhej revízii Dohody o partnerstve medzi AKT – EÚ (dohoda z Cotonou), ktoré prijalo SPZ 3. decembra 2009 v Luande (Angola)(6),

–   so zreteľom na komuniké z Georgetownu prijaté 26. februára 2009 v Georgetowne (Guyana) na karibskej regionálnej schôdzi SPZ(7),

–   so zreteľom na komuniké z Ouagadougou prijaté 30. októbra 2009 v Ouagadougou (Burkina Faso) na západoafrickej regionálnej schôdzi SPZ(8),

–   so zreteľom na Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, podpísaný 18. decembra 2007(9),

–   so zreteľom na uznesenia prijaté SPZ v roku 2009 o:

–   výzvach spojených s demokratickým zohľadnením etnickej, kultúrnej a náboženskej rozmanitosti v krajinách AKT a EÚ(10),

–   dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) a ich vplyve na štáty AKT(11),

–   sociálnych a environmentálnych následkoch zmeny klímy v krajinách AKT(12),

–   úlohe dohody o partnerstve z Cotonou pri riešení potravinovej a finančnej krízy v krajinách AKT(13),

–   nastolení a podpore mieru, bezpečnosti, stability a vlády v Somálsku(14),

–   globálnom riadení a reforme medzinárodných inštitúcií(15),

–   o vplyve finančnej krízy na krajiny AKT(16),

–   sociálnej a kultúrnej integrácii a angažovanosti mladých ľudí(17),

–   zmene klímy(18),

–   situácii na Madagaskare(19),

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0245/2010),

A. keďže členovia SPZ vyjadrili vážne obavy nad nedávnym vývojom rokovaní SPZ počas pravidelných diskusií na stretnutiach v apríli v Prahe (Česká republika) a v decembri 2009 v Luande (Angola),

B.  keďže uvedené nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktoré predpokladá vytvorenie tematických programov uplatniteľných aj v štátoch AKT a program sprievodných opatrení pre krajiny protokolu o cukre, bolo prijaté,

C. keďže komisár pre rozvoj a komisárka pre humanitárnu pomoc prijali na zasadnutí SPZ vo Wiesbadene (Nemecko) v júni 2007 záväzok, že strategické dokumenty pre krajiny a regióny AKT (2008 – 2013) budú podliehať demokratickej kontrole parlamentov, víta skutočnosť, že tento záväzok bol splnený,

D. keďže revízia dohody o partnerstve z Cotonou z roku 2010 poskytuje cennú príležitosť na posilnenie úlohy SPZ a jeho regionálneho rozmeru, ako aj na vytvorenie parlamentnej kontroly v regiónoch AKT,

E.  keďže dve regionálne schôdze SPZ konané v Guyane a Burkina Faso v roku 2009 priniesli významný úspech a vyústili do prijatia uvedených komuniké z Georgetownu a Ouagadougou,

F.  keďže zhoršenie situácie v Nigeri, Guinei a na Madagaskare v roku 2009 viedlo k odstráneniu parlamentnej demokracie vo všetkých troch krajinách, pričom štatút ich zástupcov na 18. zasadnutí SPZ v Luande sa znížil na štatút pozorovateľov,

G. keďže pretrvávajúci konflikt v Konžskej demokratickej republike vyústil do vážneho, opakovaného porušovania ľudských práv,

H. so zreteľom na činnosť Panafrického parlamentu a formalizáciu vzťahov medzi Európskym parlamentom a Panafrickým parlamentom, ako aj na vytvorenie medziparlamentnej delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Panafrickým parlamentom,

1.  víta skutočnosť, že SPZ v roku 2009 naďalej poskytovalo rámec na otvorený, demokratický a prehĺbený dialóg medzi Európskou úniou a krajinami AKT, a vyzýva na posilnenie politického dialógu;

2.  víta kladnú odpoveď nového komisára pre obchod na žiadosť viacerých štátov a regiónov AKT o preskúmanie sporných otázok, ktoré boli spomenuté v rámci rokovaní o DHP, čo je v súlade s vyhláseniami predsedu Komisie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby rokovania o DHP a ich vykonávanie boli predmetom dôkladnej parlamentnej kontroly;

3.  zdôrazňuje najmä kľúčovú úlohu národných parlamentov štátov AKT, ako aj miestnych orgánov a neštátnych subjektov pri monitorovaní a správe národných a regionálnych strategických dokumentov a pri využívaní Európskeho rozvojového fondu (ERF) a vyzýva Komisiu, aby zaručila ich zapojenie; zdôrazňuje tiež potrebu prísnej parlamentnej kontroly počas rokovaní o DHP;

4.  vyzýva parlamenty štátov AKT, aby trvali na zapojení svojich vlád a Komisie do prípravy a vykonávania národných a regionálnych strategických dokumentov, ktoré sa týkajú spolupráce medzi EÚ a štátmi AKT (v rokoch 2008 – 2013), a aby zabezpečili ich plnohodnotnú účasť na rokovaniach o DHP;

5.  vyzýva Komisiu, aby parlamentom štátov AKT poskytla všetky dostupné informácie a pomohla im pri vykonávaní demokratickej kontroly, predovšetkým budovaním kapacít, a najmä počas rokovania o DHP a pri ich vykonávaní;

6.  upozorňuje na znepokojenie SPZ v súvislosti s dôsledkami súčasnej finančnej krízy, na prijatie uznesenia o vplyve finančnej krízy na krajiny AKT v Luande a na uznesenia o vplyve krízy a jej prekonávaní v štátoch AKT; nabáda SPZ, aby naďalej vyvíjalo činnosť v tejto oblasti a preskúmalo dodatočné a inovatívne zdroje financovania rozvoja, ako je daň z medzinárodných finančných transakcií; ďalej vyzýva SPZ, aby sa zaoberalo otázkou odstránenia daňových rajov;

7.  víta skutočnosť, že bývalý komisár zodpovedný za rozvoj a humanitárnu pomoc sa počas uvedeného zasadnutia SPZ v Kigali zaviazal, že národné a regionálne strategické dokumenty pre štáty AKT (na roky 2008 – 2013) budú podliehať demokratickej kontrole parlamentov; rovnako víta prácu, ktorú už vykonali niektoré parlamenty krajín AKT pri kontrole takýchto dokumentov, ako aj kontrolu SPZ zameranú na dokumenty o stratégii regiónu pred hodnotením v polovici trvania, a vyzýva, aby sa toto úsilie náležite zohľadnilo;

8.  v tejto súvislosti upozorňuje na potrebu úzko zapojiť parlamenty do demokratického procesu a národných rozvojových stratégií; zdôrazňuje ich zásadnú úlohu pri zavádzaní, uskutočňovaní a sledovaní rozvojových politík;

9.  znovu opakuje svoju pozíciu, že Európsky rozvojový fond (ERF) by sa mal začleniť do rozpočtu EÚ, aby sa zvýšila súdržnosť, transparentnosť a efektívnosť politiky rozvojovej spolupráce a zaručila jej demokratická kontrola; zdôrazňuje tiež, že začlenenie ERF do rozpočtu EÚ je tiež primeranou odpoveďou na ťažkosti pri vykonávaní a ratifikácii nasledujúcich ERF;

10. vyzýva parlamenty, aby uskutočňovali dôkladnú parlamentnú kontrolu ERF; zdôrazňuje kľúčovú pozíciu SPZ v tejto rozprave a vyzýva ho a parlamenty štátov AKT, aby sa na nej aktívne zúčastňovali, najmä v súvislosti s ratifikáciou revidovanej dohody o partnerstve z Cotonou;

11. víta skutočnosť, že sa stále viac posilňuje parlamentný – a teda politický – charakter SPZ a že jeho členovia sú čoraz aktívnejší a rozpravy sú kvalitnejšie, čo zásadným spôsobom prispieva k budovaniu partnerstva AKT – EÚ;

12. domnieva sa, že vyhlásenie o situácii v Nigeri, ktoré vydali spolupredsedovia SPZ 2. decembra 2009 v Luande, a uvedené uznesenie o situácii na Madagaskare sú významnými príkladmi tohto prehĺbeného dialógu;

13. vyzýva SPZ, aby naďalej sledovalo situáciu v Sudáne, na Madagaskare, v Nigeri a Guinei (Conakry);

14. vyzýva SPZ, aby sa aj naďalej zaoberalo situáciou v Somálsku, ktorá ohrozuje životy Somálčanov a predstavuje hrozbu pre bezpečnosť v regióne, a vyzýva EÚ, aby dodržiavala svoje záväzky týkajúce sa presadzovania zásad právneho štátu, obnovy stability v regióne a boja proti pirátstvu;

15. vyzýva SPZ, aby naďalej prispievalo k úsiliu medzinárodného spoločenstva o zvýšenie informovanosti o konfliktoch postihujúcich východ Konžskej demokratickej republiky, aby presadzovalo prerokované politické riešenie krízy a podporovalo všetky kroky, ktoré sa prípadne navrhnú ako súčasť riešenia dosiahnutého rokovaním;

16. vyzýva SPZ, aby viedlo a zintenzívnilo dialóg s Panafrickým parlamentom a parlamentmi regionálnych organizácií vzhľadom na význam regionálnej integrácie pre mier a rozvoj štátov AKT;

17. vyjadruje hlboký nesúhlas s tým, že sa so SPZ riadne nekonzultovalo počas prípravy spoločnej stratégie EÚ – Afrika, a vyjadruje nádej, že zhromaždenie sa aktívne zapojí do uskutočňovania tejto stratégie;

18. víta skutočnosť, že v roku 2009 sa konali ďalšie regionálne schôdze v súlade s dohodou o partnerstve z Cotonou a s rokovacím poriadkom SPZ; domnieva sa, že tieto schôdze umožňujú skutočnú výmenu názorov na regionálne otázky vrátane prevencie a riešenia konfliktov, regionálnej súdržnosti, ľudských práv, environmentálnych otázok a rokovaní o DHP; vyjadruje uznanie organizátorom dvoch mimoriadne úspešných schôdzí v Guyane a Burkine Faso;

19. vyzýva SPZ, aby počas svojich regionálnych schôdzí zabezpečilo dôsledné monitorovanie rokovaní o DHP;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada ignorovala opakované výzvy Európskeho parlamentu, najmä na SPZ v Luande, aby do revízie Dohody z Cotonou zahrnula prísnejšiu doložku o zákaze diskriminácie;

21. opätovne zdôrazňuje zásadu všeobecnej platnosti ľudských práv a zákazu diskriminácie ako základu na zdokonalenie legitímneho demokratického riadenia a politického dialógu na SPZ;

22. nabáda SPZ, aby posilnilo rolu svojho Výboru pre politické veci, a stalo sa tak skutočným fórom na rozpravu o dodržiavaní ľudských práv, demokratizácii spoločnosti a prevencii a riešení konfliktov v rámci partnerstva AKT – EÚ;

23. víta tiež správu Výboru SPZ pre politické veci o globálnom riadení prijatú v Luande, v ktorej sa požadujú významné reformy svetových finančných inštitúcií;

24. berie na vedomie zámer Výboru SPZ pre hospodársky rozvoj, financie a obchod, že bude naďalej vyvíjať činnosť v súvislosti s DHP a hľadať spôsoby prekonania krízy;

25. vyzdvihuje prácu Výboru SPZ pre sociálne veci a životné prostredie v súvislosti s jeho správou o detskej práci, ako aj jeho úmysel nechať vypracovať analýzu a zorganizovať diskusiu o životnom prostredí a sociálnej situácii v štátoch AKT;

26. víta aj správy a uznesenia o zmene klímy prijaté v roku 2009, vďaka ktorým SPZ upútalo pozornosť na kodanskom samite;

27. víta rastúce zapájanie sa neštátnych subjektov do zasadnutí SPZ, ako ukázala rozprava vedúca k prijatiu uvedeného vyhlásenia z Port Moresby o súčasnej medzinárodnej kríze a správa hospodárskych partnerov o DHP predložená na zasadnutí SPZ v Ľubľane;

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade AKT, predsedníctvu SPZ a vládam a parlamentom Českej republiky a Angoly.

(1)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ C 231, 26.9.2003, s. 68.

(3)

Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41 (zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 960/2009 zo 14.10.2009, Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2009, s.8).

(5)

Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 44.

(6)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 43.

(7)

AP/100.509.

(8)

AP/100.607.

(9)

Spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, s názvom: Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci (Ú. v. EÚ C 25, 30.1.2008, s. 1).

(10)

Ú. v. EÚ C 221, 14.9.2009, s. 19.

(11)

Ú. v. EÚ C 221, 14.9.2009, s. 24.

(12)

Ú. v. EÚ C 221, 14.9.2009, s. 31.

(13)

Ú. v. EÚ C 221, 14.9.2009, s. 38.

(14)

Ú. v. EÚ C 221, 14.9.2009, s. 43.

(15)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 20.

(16)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 24.

(17)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 29.

(18)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 36.

(19)

Ú. v. EÚ C 68, 18.3.2010, s. 40.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Spoločné parlamentné zhromaždenie zasadalo v roku 2009 dvakrát. 17. zasadnutie sa konalo v Prahe (Česká republika) od 6. do 9. apríla a 18. zasadnutie sa uskutočnilo v Luande (Angola) od 30. novembra do 3. decembra. Bolo prijatých desať uznesení a luandské vyhlásenie o druhej revízii dohody o partnerstve z Cotonou. Počas roka sa konali aj dve regionálne schôdze, v Guyane (karibský región) a Burkine Faso (západoafrický región).

V rámci svojej činnosti privítalo zhromaždenie komisárov zodpovedných za rozvoj a humanitárnu pomoc – pána Louisa Michela (Praha) a Karla de Guchta (Luanda) – a komisárku zodpovednú za medzinárodný obchod, barónku Ashtonovú. Na oboch zasadnutiach sa zúčastnili aj jednotliví podpredsedovia Rady AKT – EÚ.

Na činnosti zhromaždenia sa podieľali aj:

pán Jan Kohout, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, pán Mirek Topolánek, predseda vlády Českej republiky, pán Dias dos Santos, predseda Národného zhromaždenia Angolskej republiky a pán dos Santos, prezident Angolskej republiky.

Rok 2009 bol ovplyvnený rozhodnutím Rady ministrov AKT z decembra 2008 týkajúcim sa výrazného zníženia rozpočtu sekretariátu AKT na služobné cesty personálu, čo malo značný vplyv na ich schopnosť zúčastňovať sa na schôdzach SPZ mimo Bruselu. Viedlo to k zrušeniu plánovanej delegácie pre sledovanie volieb do Európskeho parlamentu v Spojenom kráľovstve a Nemecku a k tomu, že sa neuskutočnili žiadne informačné misie AKT. V decembri 2009 Rada AKT prijala opatrenia, ktoré zabezpečia, že finančné zdroje z rozpočtu pokryjú dve plenárne zasadnutia, jednu regionálnu schôdzu a až dve ďalšie misie v roku 2010.

Stále výbory

Tri stále výbory sa zišli štyrikrát: dvakrát v rámci zasadnutia (v Prahe a Luande) a dvakrát (v Bruseli) medzi zasadnutiami. Hlavnou úlohou výborov je vypracovanie správ, ktoré sa následne prijímajú na plenárnych zasadnutiach (celkovo šesť správ ročne).

Okrem toho výbory majú na starosti kontrolu vykonávania uznesení, ktorá prebieha formou vypočutia úradníkov Komisie zodpovedných za príslušné oblasti. Ponúka to príležitosť – a dostatok času – na hlbší dialóg o vykonaných krokoch. Predtým sa táto kontrola vykonávala v pléne a išlo iba o formálnu záležitosť.

Výbor pre hospodárske rozvoj, financie a obchod bol poverený ďalšou úlohou, a to dohľadom nad regionálnymi strategickými dokumentmi pre jednotlivé regióny AKT. Tieto strategické dokumenty boli uverejnené v roku 2009 a Európska komisia v nich stanovila rozvojovú stratégiu príslušného regiónu. Výbor menoval spoluspravodajcov pre každý regionálny strategický dokument a o každom z nich prijme správu, ktorej závery sa schvália na 19. zasadnutí v Španielsku, čiže včas na to, aby sa zapracovali do procesu revízie v polovici obdobia.

V neposlednom rade výbory prevzali zodpovednosť za otázky spoločného záujmu v súvislosti s uplatňovaním dohody o partnerstve. Predstavujú tak fórum na dialóg medzi poslancami EP a parlamentov štátov AKT.

17. zasadnutie v Prahe (Česká republika)

17. zasadnutie SPZ konané od 6. do 9. apríla 2009 v Prahe (Česká republika – krajina predsedajúca Rade EÚ).

Okrem správ stálych výborov boli na zasadnutí prijaté uznesenia o potravinovej a finančnej kríze a o situácii v Somálsku. Pracovné semináre o ľuďoch so zdravotným postihnutím, o vidieckom cestovnom ruchu a právach menšín v Českej republike prilákali veľký počet účastníkov a vzbudili značný záujem.

18. zasadnutie v Luande (Angola)

18. zasadanie SPZ sa konalo od 30. novembra do 3. decembra 2009 v Luande (Angola).

Zhromaždenie prijalo tri uznesenia obsiahnuté v správach stálych výborov a dve naliehavé uznesenia o zmene klímy a situácii na Madagaskare. Bolo prijaté aj luandské vyhlásenie o druhej revízii dohody o partnerstve z Cotonou. Napokon bolo schválené aj vyhlásenie spolupredsedov o situácii v Nigeri.

Pracovné semináre o odbornej príprave zameranej na lepšiu správu verejných vecí, o stavebných projektoch a urbanistických projektoch sťahovania obyvateľov ponúkli príležitosť na návštevu krajiny a usporiadanie diskusie na rôzne témy.

Informačné a študijné misie

Už z uvedených dôvodov nebolo možné zorganizovať žiadnu informačnú misiu ani volebnú pozorovateľskú delegáciu SPZ, a to napriek tlaku, ktorý vyvíjalo predsedníctvo SPZ a členovia SPZ tak na Radu, ako aj predsedníctvo AKT. Ostáva dúfať, že situácia sa zlepší v roku 2010, inak SPZ nebude schopné vykonávať tieto dôležité úlohy, ktoré mu vyplývajú z rokovacieho poriadku.

Ostatné činnosti

Po európskych voľbách v roku 2009 proces reštrukturalizácie generálneho riaditeľstva Európskeho parlamentu pre vonkajšie politiky viedol k tomu, že sa sekretariát SPZ presunul z Výboru pre rozvoj do nového oddelenia v rámci riaditeľstva B. Oddelenie AKT zodpovedá tiež za delegácie pre vzťahy s Panafrickým parlamentom a Južnou Afrikou. Tento krok umožní zamestnancom nového oddelenia viac sa koncentrovať na činnosť SPZ a zabezpečí lepšiu kontinuitu práce, pričom sa zachová styk s bývalými kolegami z Výboru pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod. V čase najväčšieho návalu práce, napríklad počas plenárnych zasadnutí, oddelenie bude môcť požiadať o pomoc ďalšie útvary generálneho riaditeľstva.

Budúci vývoj

Vďaka kvalitnej práci sa SPZ podarilo presadiť sa ako kľúčový aktér v oblasti spolupráce medzi severom a juhom.

Posilnenie parlamentného rozmeru spolupráce má zásadný význam z hľadiska náležitého využívania finančných prostriedkov s cieľom uspokojiť potreby ľudí a splniť rozvojové ciele tisícročia v oblasti zdravia a vzdelávania. V súčasnosti predkladá Komisia národné a regionálne strategické dokumenty Európskemu parlamentu a národným parlamentom krajín AKT na parlamentnú kontrolu. Je dôležité, aby Výbor pre rozvoj a SPZ sledovali situáciu a zabezpečili efektívne uplatňovanie tohto nástroja parlamentnej kontroly.

Zhromaždenie zohrávalo a naďalej zohráva hlavnú úlohu pri sledovaní rokovaní o DHP. Vypočutia vedúcich vyjednávačov každej strany, stretnutia s hospodárskymi subjektmi a so zástupcami občianskej spoločnosti (v rámci formálnych schôdzí, ako aj súbežných podujatí) a interakcia medzi predstaviteľmi EP a predstaviteľmi parlamentov z južných krajín prispeli k zvýšeniu transparentnosti procesu a lepšiemu zohľadneniu miestnych podmienok. Nezávisle od výsledku týchto rokovaní je jasné, že SPZ ovplyvnilo príslušný proces.

V roku 2009 Komisia a krajiny AKT navrhli druhú revíziu dohody o partnerstve z Cotonou, ktorá sa má prerokovať počas roka 2010. Pokiaľ ide o regionalizáciu krajín AKT, ktorá vyplýva z DHP, je dôležité, aby SPZ veľmi dôsledne sledoval vývoj v tejto oblasti s cieľom zabezpečiť jej ďalšiu existenciu rozvoj.

Vytvorenie Africkej únie a rastúci vplyv Panafrického parlamentu sú nepochybne výzvou z hľadiska spolupráce AKT – EÚ, a teda aj v súvislosti so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ. Spolupráca medzi EP a Panafrickým parlamentom sa začala v roku 2007 a v roku 2009 zriadil Európsky parlament plnohodnotnú Delegáciu pre vzťahy s Panafrickým parlamentom. Je dôležité, aby sa tieto vzťahy zohľadnili v činnosti SPZ.

Napokon, koncom roka 2009 bol predložený návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre pracovné postupy SPZ, aby sa posilnila politická úloha SPZ a zvýšila efektívnosť jeho práce.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

Posledná úprava: 12. novembra 2010Právne oznámenie