Postup : 2008/0145(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0361/2010

Predkladané texty :

A7-0361/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.3
CRE 18/01/2011 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0003

ODPORÚČANIE     ***
PDF 145kWORD 70k
7. decembra 2010
PE 445.935v02-00 A7-0361/2010

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb

(06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb

(06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06646/2010),

–   so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb (06190/2009),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2, článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0103/2010),

–   so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0361/2010),

1.  udeľuje súhlas s uzavretím dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Západoafrickej hospodárskej a menovej únii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má Spoločenstvo výhradnú právomoc v súvislosti s rôznymi aspektmi letectva mimo územia Spoločenstva, ktoré zvyčajne upravovali dvojstranné dohody o leteckých službách uzavreté medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Rada preto v júni 2003 splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní s tretími krajinami s cieľom nahradiť určité ustanovenia v platných dvojstranných dohodách dohodami so Spoločenstvom.

Komisia tak dojednala so Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou dohodu, ktorou sa nahrádzajú niektoré ustanovenia jestvujúcich 47 dvojstranných dohôd o leteckých službách uzavretých medzi členskými štátmi EÚ a členskými štátmi Západoafrickej hospodárskej a menovej únie.

Hlavné aspekty dohody:

Článok 2 (ustanovenie o určení): Aby sa zabránilo diskriminácii medzi leteckými dopravcami EÚ, zvyčajné ustanovenia o určení vzťahujúce sa na leteckých dopravcov členského štátu, ktorý podpísal dvojstrannú dohodu, sa nahrádzajú ustanovením o určení EÚ, ktoré sa vzťahuje na všetkých dopravcov EÚ.

Článok 5 (zdaňovanie leteckého paliva): Zatiaľ čo zvyčajné dvojstranné dohody majú vo všeobecnosti tendenciu oslobodzovať letecké pohonné hmoty od zdaňovania, smernica Rady 2003/96/ES, ktorou sa mení štruktúra rámcových predpisov Spoločenstva v oblasti zdaňovania energetických produktov a elektrickej energie, takéto zdaňovanie umožňuje v prípade činnosti na území Európskej únie.

V článku 6 sa uvádzajú do súladu s právnymi predpismi EÚ o hospodárskej súťaži ustanovenia dvojstranných dohôd, ktoré jasne narúšajú hospodársku súťaž (povinné obchodné dohody medzi leteckými spoločnosťami).

V prílohách 1 a 2 sa uvádza zoznam dvojstranných dohôd a ich článkov, na ktoré sa odkazuje v článkoch 1 až 7 navrhovanej dohody.

Dohoda dojednaná Komisiou bola podpísaná 30. novembra 2009a začala sa predbežne uplatňovať.

Parlament má právo vyjadriť súhlas s uzavretím tejto dohody v súlade s článkom 81 rokovacieho poriadku. Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal pozitívne stanovisko k uzavretiu tejto dohody.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David-Maria Sassoli

Posledná úprava: 3. januára 2011Právne oznámenie