Postopek : 2007/0170(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0404/2007

Predložena besedila :

A6-0404/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2007 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0478

POROČILO     *
PDF 198kWORD 229k
23. oktober 2007
PE 393.928v02-00 A6-0404/2007

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: Emanuel Jardim Fernandes

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za razvoj
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta (KOM(2007)0472)(1),

–   ob upoštevanju člena 37 in člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0284/2007),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za proračun (A6-0404/2007),

1.  odobri predlog Uredbe Sveta, kakor je bil spremenjen, in odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republiki Mozambik.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

(2a) Finančni prispevek Evropske skupnosti bi bilo treba nameniti razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, ter odpiranju majhnih industrijskih obratov za zamrzovanje in predelavo rib na lokalni ravni.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 2 b (novo)

 

(2b) Evropski parlament mora biti bolje obveščen. Komisija bi zato morala sklepe sej omenjenega mešanega odbora prenesti na člen 9 partnerskega sporazuma.

Obrazložitev

Predlog spremembe poudarja, kako pomembno je Evropskemu parlamentu posredovati informacije, primerne za oceno sporazuma.

Predlog spremembe 3

Člen 3, pododstavek 1 a (novo)

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s tem protokolom, izpolnile obveznosti glede poročanja. Če jih niso, Komisija ne ugodi njihovim zahtevam za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, poročanja o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore od EU.

Predlog spremembe 4

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3 a

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o rezultatih večletnega sektorskega ribiškega programa, opisanega v členu 7 Protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostno uporabo ribolovnih virov v Mozambiku, mora Komisija Parlamentu vsako leto predložiti poročilo.

Predlog spremembe 5

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija Evropskemu parlamentu posreduje sklepe sej mešanega odbora, omenjenega v členu 9 partnerskega sporazuma.

Predlog spremembe 6

Člen 3 c (novo)

 

Člen 3c

 

V zadnjem letu veljavnosti protokola in pred sklenitvijo novega sporazuma o njegovem podaljšanju Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi poročilo o uporabi omenjenega sporazuma in o pogojih, v katerih se je izvajal.

Obrazložitev

Pred sklenitvijo novega sporazuma bi morala Komisija od oblasti države, s katero bo začela pogajanja, zahtevati informacije, na podlagi katerih bo Evropskemu parlamentu in Svetu posredovala splošno poročilo o presoji.

Predlog spremembe 7

Člen 3 d (novo)

 

Člen 3d

 

Na podlagi poročila iz člena 3(a) in po posvetovanju z Evropskim parlamentom Svet podeli Komisiji, če je potrebno, pogajalski mandat za sprejetje novega protokola.

Obrazložitev

Evropski parlament in Svet bosta lahko svoje obveznosti izpolnila le na podlagi poročila o oceni izvajanja sporazuma o ribolovu.

(1)

Še ni objavljeno v UL.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Odnosi na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik imajo dolgo zgodovino.

Prvi sporazum o ribolovu med obema pogodbenicama, ki je začel veljati leta 1987, je lastnikom plovil nudil možnosti ribolova kozic in tunov v zameno za finančno nadomestilo.

Oktobra 2002 je bil parafiran nov sporazum. Skupaj s protokolom je začel veljati 7. januarja 2004 za obdobje treh let.

Skupnost se je pogajala in 21. decembra 2006 parafirala sporazum, ki ribičem Skupnosti dodeljuje ribolovne možnosti v ribolovnem območju Mozambika.

Ta sporazum skupaj s protokolom in njegovo prilogo je bil sklenjen za pet let od datuma začetka njegove veljavnosti in se lahko podaljša.

Sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik o ribolovu v obalnih vodah Mozambika ter z njim povezani protokol.

Novi protokol podpira odgovorni in trajnostni ribolov ter omogoča razvoj partnerskih odnosov, ki temeljijo na spoštovanju zakonodajnih in ureditvenih predpisov, veljavnih na področju ribištva v Mozambiku.

Njegov glavni cilj je okrepitev sodelovanja med Evropsko skupnostjo in Mozambikom. Spodbujal bo še posebej gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem in z njim povezanih sektorjih, da se v interesu obeh pogodbenic oblikuje partnerski okvir za razvoj trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov.

Kar zadeva ribolovne možnosti za plovila ES, bo ribolov dovoljen 44 plovilom z zaporno plavarico in 45 plovilom s površinskim parangalom.

Protokol določa referenčno tonažo 10.000 ton tunov na leto. Določeno je, da mora biti ribolovni napor ES v izključni ekonomski coni Mozambika v skladu z ustrezno oceno staleža tunov, ki temelji na znanstvenih merilih, vključno z letnimi znanstvenimi poročili, ki jih izvaja Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC).

V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača finančni prispevek v znesku 900.000 EUR.

V celoti bo namenjen podpori in izvajanju pobud v okviru sektorske ribiške politike, ki jo oblikuje vlada Mozambika.

Glavni elementi sporazuma

Ribolovne možnosti

Ribolovna kategorija

 

Vrsta plovila

Država članica

Podelitev licence

Ribolov tunov

Plovila z zapornimi plavaricami (44)

Španija

23

Francija

20

Italija

1

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali (45)

Španija

21

Francija

15

Portugalska

7

Združeno kraljestvo

2

Finančni prispevek

V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača skupen znesek 900.000 EUR.

Finančni prispevek je sestavljen iz letnega zneska v višini 650.000 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 10.000 ton na leto, in posebnega letnega zneska v višini 250.000 EUR, namenjenega podpori in izvajanju sektorske ribiške politike Mozambika.

Če skupni ulov plovil Skupnosti v ribolovnih conah Mozambika presega referenčno tonažo, se znesek letnega finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska za referenčno tonažo (1.300 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku, se znesek za presežek plača naslednje leto.

Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 31. oktobra 2007 za prvo leto in najpozneje 15. januarja 2008, 2009, 2010, 2011 za naslednja leta.

Uporaba tega finančnega prispevka je v izključni pristojnosti organov Mozambika.

Ukrepi za spodbujanje mozambiškega ribiškega sektorja in trajnostno upravljanje virov

Finančni prispevek se stoodstotno uporabi za podporo izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo oblikuje vlada Mozambika.

Mozambik je odgovoren za upravljanje ustreznega zneska na podlagi ciljev, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z letnim in večletnim programom.

Za namene izvajanja predhodnega odstavka se Skupnost in Mozambik takoj po začetku veljavnosti tega protokola in najpozneje v treh mesecih po tem datumu v skupnem odboru iz člena 9 sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in izvedbenih pravilih.

Evropska skupnost lahko, če to upravičuje letna ocena napredka pri izvajanju večletnega sektorskega programa, zahteva prilagoditev finančnega prispevka, da se dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi z ugotovljenimi rezultati.

Dovoljenja: pristojbine

Ribolovna dovoljenja so veljavna največ eno leto od 1. januarja do najpozneje 31. decembra vsakega leta. Dovoljenja so obnovljiva.

Pristojbina znaša 35 EUR na tono ulova v ribolovnem območju Mozambika.

Ribolovna dovoljenja se izdajo po plačilu naslednjih standardnih zneskov pristojnim nacionalnim organom:

-       4.200 EUR za vsako plovilo za ribolov tunov s potegalko, kar ustreza pristojbinam za 120 ton ulova izrazito selivskih in sorodnih vrst na leto;

-       3.500 EUR za vsako plovilo za ribolov s površinskim parangalom z več kot 250 bruto tonami (BT), kar ustreza pristojbinam za 100 ton ulova izrazito selivskih in sorodnih vrst na leto;

-       1.680 EUR za vsako plovilo za ribolov s površinskim parangalom z manj kot 250 bruto tonami (BT), kar ustreza pristojbinam za 48 ton ulova izrazito selivskih in sorodnih vrst na leto.

Ribolovno območje

Plovila Skupnosti lahko opravljajo ribolovne dejavnosti le v oddaljenosti več kot 12 navtičnih milj od temeljnih črt v ribolovnem območju iz dodatka 4 protokola k sporazumu.

Zaposlovanje mornarjev

Lastniki plovil se obvežejo, da za sezono ribolova na tune v ribolovnem območju Mozambika zaposlijo vsaj 20 % mornarjev iz držav AKP, od katerih je po možnosti vsaj 40 % Mozambičanov.

Lastniki plovil si prizadevajo za zaposlitev dodatnih mornarjev iz držav AKP.

Za mornarje, ki se vkrcajo na plovila Skupnosti, se v celoti uporablja deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah, ki izhajajo iz dela. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in poklicu.

Pogodbe o zaposlitvi mozambiških mornarjev sklenejo zastopnik(-i) lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovi sindikati ali zastopniki v skladu s točko 1 tega poglavja. Podpisniki prejmejo izvod pogodbe. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem in zdravstvenim ter nezgodnim zavarovanjem.

Plače mornarjem izplačujejo lastniki plovil. O teh se sporazumno dogovorijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in organi zadevne države AKP pred izdajo ribolovnih dovoljenj. Vendar plačilni pogoji mozambiških mornarjev ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za posadke iz Mozambika, v nobenem primeru pa ne smejo biti pod standardi ILO.

Pripombe poročevalca

Poročevalec priznava nujnost sklenitve sporazuma in meni, da je ta predlog v določenih ozirih pozitiven, v kolikor lahko prispeva k sektorski ribiški politiki Mozambika in jo podpira.

Vendar poročevalec v zvezi z „Uredbo o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik“, ki je ni mogoče spremeniti, za kar nosita odgovornost Svet in Komisija, jasno izraža svoje nestrinjanje glede dodeljevanja ribolovnih dovoljenj, kajti načelo relativne stabilnosti, ki je bilo v prejšnjih sporazumih kljub uporabi drugačnih meril vedno spoštovano, v tem primeru ni bilo upoštevano.

Poročevalec tudi obžaluje, da zaradi morebitnih pomislekov pravne narave ni bilo mogoče predložiti predlogov za zakonodajno spremembo sporazuma, potrebno za boljšo analizo in upravljanje z bodočimi ribolovnimi sporazumi, zlasti s krepitvijo mozambiške civilne družbe z dejavno udeležbo ribičev, pa tudi za izboljšanje mednarodnih pravil o zadevnih poklicnih kategorijah, zlasti glede določitve minimalnih plačilnih pravil za ribiče AKP, kar močno omejuje politične pristojnosti Evropskega parlamenta, ki izhajajo iz njegove demokratične legitimnosti.

Upoštevajoč prej omenjeno je poročevalec predložil tudi več predlogov sprememb za izboljšanje informacij, ki se posredujejo Evropskemu parlamentu. Poleg tega želi, da bi Komisija Parlamentu in Svetu posredovala poročilo u uporabi sporazuma, in sicer v teku zadnjega leta veljavnosti protokola in pred sklenitvijo novega sporazuma o njegovem podaljšanju.


MNENJE Odbora za proračun (10.10.2007)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik

(KOM(2007)0472 – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s tem protokolom, izpolnile obveznosti glede poročanja. Če jih niso, Komisija ne ugodi njihovim zahtevam za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti poročanja o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore od EU.

Predlog spremembe 2

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poroča o rezultatih večletnega sektorskega ribiškega programa, opisanega v členu 7 Protokola.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostno uporabo ribolovnih virov v Mozambiku, mora Komisija Parlamentu vsako leto predložiti poročilo.

Predlog spremembe 3

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija pred iztekom veljavnosti protokola in pred začetkom novih pogajanj za njegovo morebitno podaljšanje Evropskemu parlamentu in Svetu predloži naknadno oceno protokola skupaj z analizo stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pred začetkom novih pogajanj je potrebna ocena sedanjega protokola, zato da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

POSTOPEK

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Mozambikom

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

24.9.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Datum sprejetja

9.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter


MNENJE Odbora za razvoj (4.10.2007)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik

(KOM(2007)0472 – C6 0284/2007 – 2007/0170(CNS))

Pripravljavec mnenja: Josep Borrell Fontelles

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Politika o razvojnem sodelovanju in skupna ribiška politika Evropske unije morata biti dosledni, dopolnjujoči se in usklajeni, da bosta skupaj prispevali k zmanjševanju revščine v zadevnih državah in k njihovemu trajnostnemu razvoju.

EU se je zavezala, da bo v skladu z določili vrha Združenih narodov v Johannesburgu leta 2002 zagotovila trajnostni ribolov po vsem svetu z ohranjanjem ali obnovo ravni staležev in tako dosegla najboljši možni trajnostni izkoristek.

EU je sprejela Kodeks odgovornega ribištva Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo, da bo spodbujala dolgoročni trajnostni ribolov in potrdila, da pravica do ribolova prinaša tudi obveznost odgovornega ribolova, da se zagotovi učinkovito ohranjanje in upravljanje živih vodnih virov.

Navzočnost EU na oddaljenih ribolovnih območjih je pravno utemeljen cilj, pri tem pa ne smemo pozabiti, da je treba poleg interesov za razvoj narodov, s katerimi se podpisujejo sporazumi o ribolovu, zaščititi tudi ribolovne interese Evropske unije.

Odbor za razvoj Evropskega parlamenta pozdravlja resolucijo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 22. junija 2006 o ribištvu in njegovih socialnih ter okoljskih vidikih v državah v razvoju, zlasti ker meni, da je treba zaščito ribolovnih interesov EU in držav AKP uskladiti s trajnostnim upravljanjem ribolovnih virov v gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu ter z možnostmi za preživljanje obalnih skupnosti, odvisnih od ribolova.

Odbor za razvoj Evropskega parlamenta ponovno poudarja sklicevanje iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med državami AKP in EU, da je treba spoštovati sporazum iz Cotonouja; vztraja, da je treba v celoti upoštevati člen 9 sporazuma iz Cotonouja o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, dobrem vodenju in pravni državi, ter pozdravlja zagotovila služb Komisije, da bodo pri pogajanjih o sporazumih z državami v razvoju, in sicer ne zgolj z državami AKP, upoštevale vsebino člena 9.

Predlagani sporazum bo razveljavil in nadomestil sporazum med Evropsko skupnostjo ter Republiko Mozambik, ki je začel veljati 1. januarja 2004.

Protokol in Priloga sta bila sklenjena za obdobje petih let od datuma zaključka ustreznih postopkov za sprejetje. Sporazum se tiho podaljša za nadaljnjih pet let.

Protokol k predlaganemu sporazumu dovoljuje ribolov 44 španskim, francoskim in italijanskim „plovilom z zaporno plavarico“ ter 45 španskim, francoskim, portugalskim plovilom in plovilom iz Združenega Kraljestva „s površinskimi parangali“, skupaj torej predvideva 89 dovoljenj.

Finančni prispevek 650 000 EUR na leto ustreza referenčni tonaži 10 000 ton. Poseben znesek 250 000 EUR na leto je namenjen podpori in izvajanju pobud, sprejetih na podlagi sektorske ribiške politike Republike Mozambik.

Če skupni ulov presega referenčno tonažo na leto, se finančni prispevek poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova.

Odbor za razvoj Evropskega parlamenta pozdravlja sklicevanje na nacionalne pobude in upa, da bodo vključevale financiranje projektov lokalne infrastrukture za predelavo in trženje rib, ki bi lokalnemu prebivalstvu omogočili, da presežejo samooskrbni ribolov.

Odbor za razvoj Evropskega parlamenta pozdravlja tudi dejstvo, da sporazum deloma temelji na oceni lokalnega ribolova ter da spodbuja znanstveno in tehnično sodelovanje z lokalnimi organi. Omenjena resolucija držav AKP in EU določa, da mora biti znanstvena ocena virov osnovni pogoj za dostop do ribolova in da se nadaljnja ribolovna dovoljenja izdajajo na podlagi letne presoje virov.

Odbor za razvoj Evropskega parlamenta ne odobrava postopka, sprejetega za ta sporazum, ker bi moral Evropski parlament sodelovati pri pogajalskem mandatu, ki naj bi ga Svet podelil Komisiji, in bi moral biti obveščen o poteku pogajanj.

Parlament je bil k pripravi mnenja o predlaganem sporazumu pozvan le avgusta 2007, tj. osem mesecev po tem, ko je bil sporazum parafiran, da bi začel veljati 1. junija 2007. Parlament bi moral ugovarjati in vztrajati pri stališču, da je ta postopek nesprejemljiv.

Komisija in Svet morata doseči dogovor o pogojih, na podlagi katerih se je dejansko mogoče posvetovati s Parlamentom. V nasprotnem primeru bi se moral Odbor za ribištvo v imenu Parlamenta odzvati na sedanje stanje in morda celo glasovati proti sporazumom o ribolovu, sprejetim po sedanjem postopku.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(1)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a)Finančni prispevek Skupnosti je treba nameniti razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, ter odpiranju majhnih industrijskih obratov za zamrzovanje in predelavo rib.

POSTOPEK

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Mozambikom

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.9.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Josep Borrell Fontelles

27.8.2007

 

 

Datum sprejetja

3.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Milan Gaľa, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

(1)

Še ni objavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Mozambikom

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0472 - C6-0284/2007 - 2007/0170(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.9.2007

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

PECH

24.9.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

24.9.2007

BUDG

24.9.2007

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Emanuel Jardim Fernandes

4.9.2007

 

 

Obravnava v odboru

11.9.2007

 

 

 

Datum sprejetja

22.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

12

8

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thomas Wise

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Willem Schuth

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2007Pravno obvestilo