Förfarande : 2009/0051(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0260/2010

Ingivna texter :

A7-0260/2010

Debatter :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Omröstningar :

PV 19/10/2010 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0363

BETÄNKANDE     ***I
PDF 335kWORD 287k
30 september 2010
PE 428.009v02-00 A7-0260/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

(KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Carmen Fraga Estévez

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

(KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0151),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0009/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 17 mars 2010(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0260/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaringar som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

VID FÖRSTA BEHANDLINGEN(2)*

---------------------------------------------------------

till kommissionens förslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

FÖRORDNING (EU) nr …/2010

om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4), och

av följande skäl:

(1)    Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, nedan kallad NEAFC-konventionen, godkändes genom beslut 81/608/EEG(5) och trädde i kraft den 17 mars 1982.

(2)    Genom NEAFC-konventionen inrättas en lämplig ram för multilateralt samarbete för ett rationellt bevarande och en rationell förvaltning av fiskeresurserna i det område som fastställs genom konventionen.

(3)    Vid årsmötet den 15 november 2006 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen en rekommendation om upprättande av en kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som ska gälla för fiskefartyg som är verksamma i områden utanför gränserna för de avtalsslutande parternas nationella jurisdiktion i konventionsområdet. Planen ändrades genom ett antal rekommendationer vid årsmötena i november 2007 respektive 2008.

(4)    I enlighet med artiklarna 12 och 15 i NEAFC-konventionen trädde dessa rekommendationer i kraft den 1 maj 2007, den 9 februari 2008 respektive den 6 och 8 januari 2009.

(5)    I planen föreskrivs kontrollåtgärder för fartyg som för en avtalsslutande parts flagg och som bedriver fiske i NEAFC-området samt arrangemang för inspektion till havs som omfattar förfaranden för inspektion och övervakning samt överträdelseförfaranden som ska tillämpas av de avtalsslutande parterna.

(6)    Genom planen införs ett nytt system för hamnstatskontroll som kommer att stänga EU:s hamnar för landning och omlastning av fryst fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig av respektive flaggstat för de fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg.

(7)    Vissa föreskrifter som har antagits av NEAFC har införlivats i gemenskapslagstiftningen genom den årliga förordningen om TAC och kvoter, senast genom rådets förordning (EG) nr 43/2009 om fastställande för år 2009 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs(6). Eftersom det är viktigt att skapa ett entydigt rättsläge bör dessa bestämmelser, som inte är tillfälliga, föras över till en ny förordning.

(8)    Planen omfattar även bestämmelser avsedda att främja icke avtalsslutande parters fartygs efterlevnad av bevarande- och tillsynsåtgärderna med syftet att se till att NEAFC:s bevarande- och förvaltningsföreskrifter iakttas fullt ut. Ett antal fartyg i förteckningen över fartyg som har konstaterats bedriva olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bör enligt NEAFC:s rekommendation bytas ut. Det bör säkerställas att rekommendationerna genomförs i gemenskapens lagstiftning.

(9)    Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs(7) ska medlemsstaterna kontrollera tillträdet till vatten och resurser samt kontrollverksamhet utanför gemenskapens vatten som utförs av gemenskapens fiskefartyg som för deras flagg. Därför bör det införas en bestämmelse om att medlemsstater vars fartyg har tillstånd att bedriva fiske inom NEAFC:s regleringsområde ska utse inspektörer för kontroll och övervakning inom ramen för planen, samt avsätta lämpliga inspektionsresurser.

(10)  För att övervakningen av fiskeverksamheten i NEAFC:s konventionsområde ska kunna garanteras måste medlemsstaterna tillämpa planen i samarbete med varandra, med kommissionen samt med det av kommissionen utsedda organet.

(11)  Det är medlemsstaternas ansvar att se till att deras inspektörer följer de inspektionsförfaranden som har fastställts av NEAFC.

(12)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller närmare bestämmelser för förteckningar över fiskeansträngningen som ska meddelas, meddelande- eller annulleringsförfaranden för förhandsanmälan av ankomst till hamn samt tillstånd att landa eller omlasta fångst. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(13)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas genom genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i fördraget. Enligt denna artikel ska allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I avvaktan på en sådan ny förordning är rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(8) fortsatt tillämpligt, med undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inte är tillämpligt.

(13a) Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller införlivandet i EU:s lagstiftning av framtida ändringar av de åtgärder i NEAFC:s kontroll- och tillsynsplan som behandlas i vissa tydligt definierade icke-väsentliga delar av denna förordning och som blir bindande för Europeiska unionen enligt villkoren i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (NEAFC-konventionen). Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(14)  Eftersom denna förordning kommer att innehålla nya bestämmelser om kontroll och tillsyn i NEAFC:s konventionsområde, bör förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december 1999 om att upprätta vissa kontrollåtgärder som skall tillämpas i det område som avses i konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna bestämmelser och villkor som ska iakttas av unionen vid tillämpningen av den kontroll- och tillsynsplan (nedan kallad planen) som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Om inte annat anges ska denna förordning gälla för alla EU:s fartyg som används eller är avsedda att användas för fiske riktat mot fiskeresurserna i regleringsområdet för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

(1)    konvention: konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, i dess ändrade lydelse,

(2)    konventionsområde: de vatten som tillhör konventionsområdet enligt definitionen i konventionens artikel 1.1,

(3)    regleringsområde: de vatten i konventionsområdet som ligger utanför vatten som står under NEAFC:s avtalsslutande parters jurisdiktion,

(4)    avtalsslutande parter: de avtalsslutande parterna i konventionen,

(5)    NEAFC: Nordostatlantiska fiskerikommissionen,

(6)    fiskeverksamhet: fiske, inklusive gemensamma fiskeinsatser, beredning av fisk, omlastning eller landning av fisk eller fiskeriprodukter samt all annan kommersiell verksamhet i förberedelse för eller i anknytning till fiske,

(7)    fiskeresurser: de som anges i artikel 1.2 i konventionen,

(8)    reglerade resurser: de fiskeresurser som är föremål för rekommendationer enligt konventionen och som förtecknas i bilagan,

(9)    fiskefartyg: fartyg som används eller som är avsedda att användas för kommersiellt utnyttjande av fiskeresurser, inklusive fiskberedningsfartyg och fartyg som deltar i omlastning,

(10)  icke avtalsslutande parts fartyg: alla fiskefartyg som inte för en i NEAFC avtalsslutande parts flagg, inklusive fartyg som på rimliga grunder kan misstänkas sakna nationalitet,

(11)  gemensam fiskeinsats: all verksamhet mellan två eller flera fartyg där fångst överförs från ett fiskefartygs redskap till ett annat fiskefartyg,

(12)  omlastning: lossning av alla eller en del av de fiskeriprodukter som finns ombord på ett fiskefartyg ▌till ett annat fiskefartyg,

(13)  hamn: en plats som används för landning eller en plats nära kusten som av en avtalsslutande part utsetts för omlastning av fiskeresurser.

Artikel 4

Kontaktorgan

1.      Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som ska fungera som kontaktpunkt och ta emot övervaknings- och inspektionsrapporter enligt artiklarna 12, 19, 20 och 27 samt ta emot anmälningar och utfärda tillstånd enligt artiklarna 24 och 25.

2.      Kontaktorgan för mottagande av anmälningar och utfärdande av tillstånd enligt artiklarna 24 och 25 ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet.

3.      Medlemsstaterna ska skicka det utsedda kontaktorganets telefonnummer, e-postadress och faxnummer till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ samt till NEAFC:s sekreterare.

4.      Alla senare ändringar av de uppgifter rörande kontaktorganen som avses i punkterna 1 och 3 ska anmälas till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ samt till NEAFC:s sekreterare minst femton dagar innan ändringen ska träda i kraft.

5       Formatet för överföring av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

KAPITEL II

Övervakningsåtgärder

Artikel 5

Unionens deltagande

1.      Medlemsstaterna ska till kommissionen översända en förteckning i dataläsbar form över samtliga fartyg som för deras flagg och är registrerade i unionen och som har tillstånd att fiska i regleringsområdet, med särskilda uppgifter om de fartyg som har tillstånd att fiska direkt efter en eller flera reglerade resurser samt om eventuella ändringar i förteckningen. Uppgifterna ska skickas senast den 15 december varje år eller minst fem dagar innan fartyget ankommer till regleringsområdet. Kommissionen ska omedelbart vidarebefordra dessa uppgifter till NEAFC:s sekreterare.

2.      Formatet för översändning av den förteckning som avses i punkt 1 ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 6

Märkning av redskap

1.      Medlemsstaterna ska se till att de redskap som används av deras fiskefartyg i regleringsområdet är märkta i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 356/2005 av den 1 mars 2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar(9).

2.      Medlemsstaterna får avlägsna och bortskaffa fasta redskap som inte är märkta i enlighet med förordning (EG) nr 356/2005 eller som på annat sätt strider mot NEAFC:s rekommendationer tillsammans med fisk som påträffas i redskapen.

Artikel 7

Bärgning av förlorade redskap

4.      Den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten ska omedelbart skicka uppgifter som erhållits enligt artikel 48.3 i förordning (EG) nr 1224/2009 och fartygets anropssignal till NEAFC:s sekretariat.

5.      Medlemsstaterna ska regelbundet göra insatser för att bärga förlorade redskap tillhörande fartyg som för deras flagg. ▌

Artikel 8

Registrering av fångstuppgifter ▌

1.      Utöver de uppgifter som anges i artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(10) ska befälhavare på EU:s fiskefartyg föra en fiskeloggbok som antingen är inbunden och har sidnumrering eller är i elektronisk form, där följande ska registreras:

         (a)    Varje inträde i och utträde ur regleringsområdet.

         (b)    Varje dag och/eller för varje drag, uppgift om den beräknade sammanlagda fångstmängd som finns ombord sedan det sista inträdet i regleringsområdet.

         (c)    Varje dag och/eller för varje drag, uppgift om mängden fisk som kastas överbord.

         (ca)  Efter varje meddelande i enlighet med artikel 9 ska följande information omedelbart registreras i loggboken:

                  –      Datum och klockslag enligt internationell standardtid (UTC) för sändning av en rapport, om inte dessa uppgifter registreras i elektronisk form.

                  –      Vid radioöverföring, namnet på den radiostation med hjälp av vilken rapporten sänds.

         (cb)  Fiskedjup (om tillämpligt).

2.      Befälhavare på EU:s fiskefartyg som bedriver fiske riktat mot reglerade resurser och som bereder och/eller fryser ner fångsten ska

         (a)    registrera sin sammanlagda produktion per art och produktform i en produktionsloggbok, och

         (b)    stuva all beredd fångst på ett sådant sätt i lastrummet att förvaringsplatsen för respektive art kan lokaliseras utifrån den lastplan som finns ombord på fiskefartyget.

3.      Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaterna undanta fartyg som vid omlastningar tar emot fångster ombord från skyldigheten att föra loggbok. Fartyg som omfattas av undantaget ska i sin lastplan specificera var i lastrummet fryst fisk enligt artikel 14.1 förvaras samt i produktionsloggboken registrera följande:

         (a)    Datum och klockslag enligt internationell standardtid (UTC) för sändning av en rapport enligt artikel 9.

         (b)    Vid radioöverföring, namnet på den radiostation med hjälp av vilken rapporten sänds.

         (c)    Datum och klockslag (UTC) för omlastningen.

         (d)    Platsen (longitud och latitud) för omlastningen.

         (e)    Kvantiteter per omlastad art.

         (f)     Namn och internationell radioanropssignal avseende det fiskefartyg från vilket fångsten har lossats.

4.      Genomförandebestämmelser för denna artikel ska antas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 9

Fångstrapporter för reglerade resurser

1.      Befälhavarna på EU:s fiskefartyg som fiskar efter reglerade resurser ska sända sina fångstrapporter elektroniskt till centrumet för fiskeriövervakning. Uppgifterna ska på begäran finnas tillgängliga för kommissionen. Rapporterna ska innehålla följande:

         (a)    Rapporter om de kvantiteter som finns ombord vid inträdet i regleringsområdet. Sådana rapporter ska sändas tidigast 12 timmar och senast 2 timmar före ankomsten till regleringsområdet.

         (b)    Rapporter om veckofångster. Sådana rapporter ska översändas första gången senast i slutet av den sjunde dagen efter ankomsten till regleringsområdet eller, om fiskeresan varar längre än sju dagar, senast på måndagen kl. 12.00 för fångster som har tagits i regleringsområdet under den föregående veckan, dvs. till kl. 24.00 på söndagen. Rapporten ska innehålla uppgift om antalet fiskedagar som förflutit sedan fisket inleddes, eller sedan den senaste fångstrapporten.

         (c)    Rapporter om fångster ombord vid utträde ur regleringsområdet. Sådana rapporter ska sändas tidigast 8 timmar och senast 2 timmar före varje utträde ur regleringsområdet. De ska, om tillämpligt, innehålla uppgifter om antal fiskedagar och fångster i regleringsområdet sedan fisket påbörjades, eller sedan den senaste fångstrapporten.

         (d)    Rapporter om de kvantiteter som lastats och lossats vid varje omlastning av fisk ▌under den period som fartyget vistas i regleringsområdet. Levererande fartyg ska sända rapporten minst 24 timmar före omlastningen, och mottagande fartyg ska sända rapporten senast en timme efter omlastningen. Rapporten ska innehålla uppgifter om datum, klockslag, geografisk position för den planerade omlastningen, den totala levande vikt i kilo per art som ska lossas eller har lastats samt de omlastande fartygens anropssignal. Om inte annat följer av kapitel IV ska det mottagande fartyget utöver total fångst ombord och total landningsvikt rapportera hamnens namn och planerat datum och klockslag för landningen minst 24 timmar före landningen.

2.      Rapporterna om fångster i denna artikel ska göras i total levande vikt i kilo (avrundat till närmaste 100 kg) per art med användning av FAO-koder. Den totala kvantiteten per art där den totala levande vikten per art är mindre än ett ton kan rapporteras under trebokstavskoden MZZ (icke specificerad havsfisk).

3.      Medlemsstaterna ska registrera fångstrapporternas uppgifter i den databas som avses i artikel 109.1 i förordning (EG) nr 1224/2009.

4.      Genomförandebestämmelser för denna artikel, särskilt vad gäller format och specifikationer för överföringarna, ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 10

Övergripande rapportering om fångster och fiskeansträngning

1.      Medlemsstaterna ska före den femtonde dagen i varje månad elektroniskt översända uppgifter till kommissionen om de kvantiteter fiskeresurser som i regleringsområdet fångats av fartyg som för deras flagg och som landats eller omlastats under föregående månad.

2.      Om inte annat följer av artikel 33.2 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstaterna före den femtonde dagen i varje månad elektroniskt även översända uppgifter till kommissionen om de kvantiteter reglerade resurser som i områden under tredjelands nationella jurisdiktion över fiske och i EU-vatten inom konventionsområdet fångats av fartyg som för deras flagg och som landats eller omlastats under den föregående månaden.

3.      ▌Formatet för överföringen av uppgifter i enlighet med punkterna 1 och 2 ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

         Den förteckning över fiskeansträngningen som ska meddelas i enlighet med punkt 1 ska fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 46–46c.

4.      Kommissionen ska sammanställa de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 för samtliga medlemsstater och vidarebefordra dem till NEAFC:s sekreterare senast 30 dagar efter utgången av den kalendermånad då fångsterna landades eller omlastades.

Artikel 11

Fartygsövervakningssystem

Medlemsstaterna ska se till att överföringen till NEAFC:s sekreterare av uppgifter som erhålls via det fartygsövervakningssystemet (VMS) rörande fartyg som för deras flagg och som fiskar i regleringsområdet sker automatiskt och elektroniskt samt i det format och med de specifikationer som antagits enligt det förfarande som avses i artikel 47.2

Artikel 12

Överföring av uppgifter

1.      Medlemsstaterna ska utan dröjsmål överföra de rapporter och de uppgifter som avses i artiklarna 9 och 11 till NEAFC:s sekreterare. Vid tekniska problem ska rapporterna och uppgifterna emellertid överföras till NEAFC:s sekreterare inom 24 timmar efter mottagandet. Medlemsstaterna ska se till att alla rapporter och meddelanden som vidarebefordras av dem är numrerade i ordningsföljd.

2.      Medlemsstaterna ska se till att de rapporter och uppgifter som översänds till NEAFC:s sekreterare är förenliga med de dataöverföringsformat och -protokoll som fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 13

Omlastningar och gemensamma fiskeinsatser

1.      EU:s fiskefartyg ska endast delta i omlastningar inom regleringsområdet om de har fått ett förhandstillstånd från den behöriga myndigheten i den egna flaggmedlemsstaten.

2.      EU:s fiskefartyg får endast delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med fartyg som för en avtalsslutande parts flagg och fartyg från en icke avtalsslutande part som av NEAFC har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part.

3.      EU:s fiskefartyg som deltar i omlastning som innebär att kvantiteter lastas ombord får inte delta in någon annan fiskeverksamhet, inklusive gemensamma fiskeinsatser, under samma resa, undantaget verksamhet som innefattar beredning av fisk och landningar.

Artikel 14

Separat lagring

1.      EU:s fiskefartyg som ombord fraktar fiskeresurser i fryst tillstånd som fångats i konventionsområdet av mer än ett fiskefartyg, får stuva fisk från vart och ett av de andra fartygen i mer än en del av lastrummet, men ska med hjälp av plast, plywood eller nät hålla den klart åtskild från fisk som fångats av andra fartyg.

2.      Alla fångster som tagits inom konventionsområdet ska förvaras åtskilda från fångster som tagits utanför detta område.

Artikel 15

Märkning av fryst fisk

All fisk som fångas i konventionsområdet ska vid nedfrysningen identifieras med en tydlig och lättläst etikett eller en stämpel. Etiketten eller stämpeln som vid stuvningen ska placeras på varje låda eller block fryst fisk, ska ange art, produktionsdatum, ICES-delområde och -sektion där fångsten togs samt namnet på det fartyg som fångat fisken.

KAPITEL III

Inspektioner till havs

Artikel 16

NEAFC-inspektörer

1.      Medlemsstater vars fiskefartyg har tillstånd att fiska i regleringsområdet ska utse inspektörer med uppgift att utföra övervakning och inspektion inom ramen för planen. Medlemsstaterna ska utfärda en särskild identitetshandling till varje inspektör.

2.      Medlemsstaterna ska utfärda en särskild identitetshandling till varje inspektör. Dokumentets utformning ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

3.      Varje inspektör ska medföra och visa den särskilda identitetshandlingen vid ombordstigningen på ett fiskefartyg.

Artikel 17

Allmänna bestämmelser för inspektion och övervakning

1. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska samordna övervakningen och inspektionerna på unionens vägnar och ska varje år, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, utarbeta en gemensam plan för resursutnyttjande med avseende på unionens deltagande i planen under nästa år. I planen ska bland annat antalet inspektioner som ska genomföras fastställas.

         När mer än tio av EU:s fiskefartyg samtidigt bedriver fiske riktat mot reglerade resurser i regleringsområdet ska kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ se till att ett inspektionsfartyg från en medlemsstat finns i området eller att ett avtal har slutits med en annan avtalsslutande part om att ett inspektionsfartyg ska finnas på plats.

2.      Medlemsstaterna ska se till att de inspektioner som utförs av deras inspektörer sker på ett icke-diskriminerande sätt och i enlighet med planen. ▌Antalet inspektioner ska fastställas med utgångspunkt i ▌flottans storlek, med beaktande av den tid som ▌fiskefartyg vistas i regleringsområdet.

3.      Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska, genom att tillämpa rättvis inspektionsfördelning, sträva efter lika behandling mellan alla avtalsslutande parter som har fiskefartyg i regleringsområdet.

5.      Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att NEAFC-inspektörer från en annan avtalsslutande part ska kunna utföra sina inspektioner ombord på fartyg som för deras flagg.

6.      Inspektörerna ska undvika att använda tvång eller våld annat än i nödvärn. Inspektörerna får inte bära skjutvapen vid inspektioner ombord på fiskefartyg. Dessa åtgärder ska inte påverka nationella bestämmelser om förbud mot användning av tvång eller våld.

7.      Inspektörerna ska undvika ingrepp som kan skada eller störa fiskefartyget eller dess verksamhet eller som kan skada den fångst som fraktas ombord, om det inte krävs för att de ska kunna utöva sin uppgift, och i så fall endast i den utsträckning som krävs.

Artikel 18

Inspektionsutrustning

1.      Medlemsstaterna ska ställa de medel som behövs till förfogande, så att inspektörerna kan genomföra övervaknings- och inspektionsuppdraget. De ska, för detta ändamål, avdela inspektionsfartyg och flygplan till planen.

2.      Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska före den 1 januari varje år tillhandahålla NEAFC:s sekreterare närmare upplysningar om planen samt lämna uppgift om namnen på de NEAFC-inspektörer och på de särskilda inspektionsfartyg samt om de flygplanstyper (med uppgift om registreringsnummer, namn, radioanropssignal) som medlemsstaterna ställer till planens förfogande det året. När så är lämpligt ska dessa upplysningar ▌hämtas från den förteckning som avses i artikel 79 i förordning (EG) nr 1224/2009. Medlemsstaterna ska anmäla ändringar i förteckningen till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, som ska vidarebefordra informationen till NEAFC:s sekretare och övriga medlemsstater med en månads varsel innan ändringen träder kraft.

3.      Alla fartyg som avdelats till planen och som har NEAFC-inspektörer ombord samt den bordningsbåt som används av det fartyget, ska vara försedda med NEAFC:s särskilda inspektionssignal som visar att det finns inspektörer ombord som kan komma att utföra inspektioner i enlighet med planen. Flygplan som ställs till planens förfogande ska ha den internationella radioanropssignalen tydligt målad och väl synlig. Den särskilda signalens utformning ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

4.      Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska för de för unionen utsedda inspektionsfartygens och –flygplanens räkning föra register över de datum och klockslag då dessa inledde respektive avslutade sina uppdrag inom ramen för planen, i den form som fastställts enligt de förfarande som avses i artikel 47.2. ▌

Artikel 19

Övervakningsförfarande

1.      Övervakningen ska baseras på NEAFC-inspektörernas observationer av fiskefartyg från fartyg eller flygplan som avdelats till planen. NEAFC-inspektörerna ska utan dröjsmål och på elektronisk väg vidarebefordra en kopia av varje observationsrapport per fartyg, i det format som fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 47.2, till det berörda fartygets flaggstat, till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ samt till NEAFC:s sekreterare. På begäran ska en papperskopia av varje observationsrapport samt eventuella fotografier vidarebefordras till det berörda fartygets flaggstat.

2.      NEAFC-inspektörerna ska registrera sina observationer i en övervakningsrapport utformad efter ▌det format som fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 20

Inspektionsförfarande

1.      Inspektörerna ska inte gå ombord på ett fiskefartyg utan föregående anmälan till fartyget via radio eller utan lämplig signal till fartyget enligt det internationella signalsystemet, med uppgift om inspektionsfartygets identitet; mottagandet av anmälan behöver inte ha bekräftats.

2.      Inspektörerna ska ha befogenhet att undersöka alla relevanta områden, däck och utrymmen på fiskefartygen, fångster (beredda eller ej), nät och andra redskap, utrustning samt alla relevanta dokument som de anser behövas för att kontrollera att NEAFC:s bestämmelser har iakttagits samt att utfråga befälhavaren eller en person som har utsetts av befälhavaren.

3.      Ett fiskefartyg som ska bordas får inte beordras att stanna eller att göra manöver under pågående fiske eller under utsättning eller upptagning av fiskeredskap. Inspektörerna får beordra att upptagningen av fiskeredskap avbryts eller skjuts upp till dess att de har gått ombord på fiskefartyget och under alla omständigheter senast 30 minuter efter det att signal enligt punkt 1 har mottagits.

4.      Befälhavare på inspektionsfartyg ska se till att de manövrerar på säkert avstånd från fiskefartyget i enlighet med gott sjömanskap.

5.      Inspektörerna får beordra fiskefartygen att senarelägga sitt inträde i eller utträde ur regleringsområdet med upp till sex timmar från och med den tidpunkt då fiskefartyget översände de rapporter som avses i artikel 9.1 a och c.

6.      En inspektion får pågå högst fyra timmar eller till dess att nätredskapet tagits upp och redskapet och fångsten har inspekterats, beroende på vilket som tar längst tid. Om överträdelse konstateras får inspektörerna stanna ombord till dess att de åtgärder som föreskrivs i artikel 29.1 b har slutförts.

7.      Under särskilda omständigheter med anknytning till fiskefartygets storlek och de kvantiteter fisk som finns ombord, får inspektionstiden överskrida de gränser som fastställs i punkt 6. I en sådan situation ska inspektörerna under inga omständigheter stanna längre ombord på fiskefartyget än vad som krävs för att slutföra inspektionen. Skälen till överskridandet av den tidsgräns som fastställs i punkt 6 ska registreras i inspektionsrapporten enligt punkt 9.

8.      Högst två inspektörer utsedda av medlemsstaterna ska gå ombord på ett fiskefartyg tillhörande en annan avtalsslutande part. Under inspektionen får inspektörerna begära nödvändig assistans från befälhavaren. Inspektörerna ska inte hindra befälhavaren från att kommunicera med flaggstatens myndigheter under bordning och inspektion,

9.      Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport i det format som fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 47.2. Befälhavaren får lämna sin kommentar till inspektionsrapporten som ska undertecknas av inspektörerna efter slutförd inspektion. Befälhavaren på fiskefartyget ska tillhandahållas en kopia av inspektionsrapporten. En kopia av varje inspektionsrapport ska utan dröjsmål överföras till det inspekterade fiskefartygets flaggstat och till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska omedelbart vidarebefordra rapporten till ▌NEAFC:s sekreterare. Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport ska på begäran översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat.

Artikel 21

Befälhavarnas skyldigheter vid inspektion

Befälhavaren på ett fiskefartyg ska

(a)    medverka till att inspektörerna snabbt och säkert kan stiga ombord på och av fartyget enligt de specifikationer som antagits enligt det förfarande som avses i artikel 47.2,

(b)    samarbeta och ge stöd vid en inspektion av ett fiskefartyg som genomförs i enlighet denna förordning och får inte hindra inspektörerna från att fullgöra sitt uppdrag, hota eller störa dem i arbetet utan ska garantera deras säkerhet,

(c)    göra det möjligt för inspektörerna att kommunicera med myndigheterna i flaggstaten och i den stat som genomför inspektionen,

(d)    ge tillträde till alla områden, däck och utrymmen på fiskefartyget, fångst ombord (beredd eller ej), nät eller andra redskap, utrustning samt all information eller alla dokument som inspektörerna anser nödvändiga i enlighet med artikel 20.2,

(e)    tillhandahålla kopior av dokument om inspektören begär detta och

(f)     erbjuda inspektörerna rimliga arbetsförhållanden, vid behov även kost och logi om de stannar ombord på fartyget i enlighet med artikel 32.3.

KAPITEL IV

Hamnstatskontroll av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg

Artikel 22

Tillämpningsområde

Om inte annat föreskrivs i förordning (EG) nr 1224/2009 och i rådets förordning (EG) nr 29/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske(11) (”IUU-förordningen”), ska bestämmelserna i detta kapitel gälla vid landning eller omlastning i medlemsstaternas hamnar av fiskeresurser som frysts ned efter det att de har fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg.

Artikel 23

Utsedda hamnar

Medlemsstaterna ska utse och underrätta kommissionen om hamnar eller platser nära kusten där landning eller omlastning av fiskeresurser som frysts ned efter det att de har fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg är tillåtna. Kommissionen ska underrätta NEAFC:s sekreterare om dessa platser och anmäla eventuella ändringar av förteckningen över de utsedda hamnarna senast 15 dagar innan ändringen ska träda i kraft.

Att landa och omlasta fisk som frysts efter det att den fångats i konventionsområdet av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg, ska endast vara tillåtet i utsedda hamnar.

Artikel 24

Förhandsanmälan av ankomst till hamn

1.      I enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska befälhavare, eller deras ombud, på alla fiskefartyg som transporterar fisk enligt artikel 22 i den här förordningen och som har för avsikt att angöra en hamn för landning eller omlastning anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamn de önskar använda minst tre arbetsdagar före beräknad ankomsttid till hamnen.

         En medlemsstat får dock fastställa en annan anmälningsperiod som tar hänsyn till bland annat avståndet mellan fiskeområdena och dess hamnar. I sådant fall ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ och NEAFC:s sekreterare.

2.      Befälhavare eller deras ombud får annullera en tidigare förhandsanmälan genom att meddela de behöriga myndigheterna i den hamn som de önskar använda minst 24 timmar före den anmälda beräknade ankomsttiden till hamnen.

         En medlemsstat kan dock föreskriva en annan period för anmälan av annullering. I sådant fall ska medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ och NEAFC:s sekreterare. Meddelandet ska åtföljas av en kopia av originalanmälan med ordet ”ANNULLERAD” skrivet tvärs över det.

3.      De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål översända en kopia av den anmälan som avses i punkterna 1 och 2 till fiskefartygets flaggstat och till flaggstaten eller flaggstaterna för levererande fartyg om fartyget har deltagit i omlastning. En kopia av den anmälan som avses i punkt 2 ska också ▌utan dröjsmål vidarebefordras till NEAFC:s sekreterare.

5.      ▌Format och specifikationer för anmälningarna ▌ska fastställas enligt ▌det förfarande som avses i artikel 47.2.

         Ytterligare närmare bestämmelser för förfarandena för meddelande och annullering enligt denna artikel, inbegripet tidsramar, ska så långt det är nödvändigt antas enligt det förfarande som avses i artiklarna 46–46c.

Artikel 25

Tillstånd att landa eller omlasta fångst

1.      När ett fiskefartyg har för avsikt att landa eller omlasta fångst ska dess flaggstat eller, om fartyget har deltagit i omlastningar utanför unionens vatten, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, returnera en kopia av den förhandsanmälan som avses i artikel 24 till de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten och därigenom bekräfta att

         (a)    de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillräckliga kvoter för de arter som deklarerats,

         (b)    de kvantiteter fisk som finns ombord har rapporterats i vederbörlig ordning och medtagits vid beräkningen av alla fångstbegränsningar eller begränsningar av fiskeansträngningen som eventuellt är tillämpliga,

         (c)    de fiskefartyg som enligt egen uppgift har fångat fisken hade tillstånd att fiska i de angivna områdena,

         (d)    fartygets närvaro i det angivna fångstområdet har kontrollerats med hjälp av VMS-uppgifter.

2.      Landning eller omlastning får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten har givit tillstånd till detta. Sådant tillstånd får bara lämnas om bekräftelse från flaggstaten enligt punkt 1 har mottagits.

3.      Även om bekräftelse enligt punkt 1 inte mottagits, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten genom undantag från punkt 2 tillåta att en landning genomförs helt eller delvis, men på villkor att fisken förvaras i lager under deras överinseende. Fisken får inte släppas ut på marknaden för att säljas, övertas eller transporteras förrän den bekräftelse som avses i punkt 1 har mottagits. Om bekräftelsen inte har mottagits inom 14 dagar från och med landningen, får de behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten beslagta och avyttra fisken i enlighet med nationella föreskrifter.

4.      De behöriga myndigheterna i hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål meddela befälhavaren sitt beslut om att tillåta eller förbjuda landningen eller omlastningen och informera ▌NEAFC:s sekreterare.

5.      Närmare bestämmelser för tillstånd att landa eller omlasta fångst enligt denna artikel ska antas enligt det förfarande som avses i artiklarna 46–46c.

Artikel 26

Hamninspektioner

1.      Medlemsstaterna ska utföra inspektioner på minst 15 % av alla landningar eller omlastningar i deras hamnar under varje rapporteringsår.

2.      Inspektionerna ska omfatta övervakning av hela landningen eller omlastningen samt en korskontroll av de kvantiteter, per art, som angivits i förhandsanmälan av landningen mot de kvantiteter, per art, som landats eller lastats om. När landningen eller omlastningen har avslutats ska inspektören kontrollera och registrera de kvantiteter av varje art som finns kvar ombord.

3.      Nationella inspektörer ska göra allt i sin makt för att undvika att i onödan uppehålla ett fartyg och ska se till att fartyget utsätts för minsta möjliga störning eller olägenhet och att fiskens kvalitet inte försämras.

4.      Hamnmedlemsstaten får bjuda in inspektörer från andra avtalsslutande parter att gå bredvid deras inspektörer och observera inspektionen av landningar eller omlastningar av fiskeresurser som fångats av fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg.

Artikel 27

Inspektionsrapporter

1.      Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport i det format som fastställts enligt det förfarande som avses i artikel 47.2

2.      Befälhavaren får lämna sin kommentar till inspektionsrapporten som ska undertecknas av inspektören och befälhavaren efter slutförd inspektion. Befälhavaren på fiskefartyget ska tillhandahållas en kopia av inspektionsrapporten.

3.      En kopia av varje inspektionsrapport ska utan dröjsmål översändas till det inspekterade fiskefartygets flaggstat och, om det rör sig om omlastning, till flaggstaten eller flaggstaterna för det levererande fartyget, och till kommissionen eller till ett av kommissionens utsett organ samt till NEAFC:s sekreterare. Originalet eller en bestyrkt kopia av varje inspektionsrapport ska på begäran översändas till det inspekterade fartygets flaggstat.

KAPITEL V

Överträdelser

Artikel 28

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av förordning (EG) nr 1224/2009 och förordning (EG) nr 1005/2008 ska bestämmelserna i detta kapitel gälla för unionens fiskefartyg ▌och fiskefartyg som för en annan avtalsslutande parts flagg, vilka används eller är avsedda att användas för fiske riktat mot fiskeresurserna i regleringsområdet.

Artikel 29

Överträdelseförfaranden

1.      Om inspektörer har starka skäl att tro att ett fiskefartyg bedriver fiske i strid med de bestämmelser som NEAFC har antagit ska de

         (a)    registrera överträdelsen i den rapport som avses i artiklarna 19.2, 20.8 eller artikel 27,

         (b)    vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkra och bevara bevisningen; ett identifieringsmärke kan fästas noggrant på varje del av de fiskeredskap som av inspektören misstänks ha använts i strid med gällande bestämmelser,

         (c)    omedelbart försöka sätta sig i förbindelse med en inspektör eller med den utsedda myndigheten i den stat vars flagg det inspekterade fiskefartyget för,

         (d)    omedelbart översända inspektionsrapporten till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ.

2.      Den medlemsstat som utför inspektionen ska skriftligen översända närmare uppgifter om överträdelsen till de utsedda myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggstat samt till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, om möjligt under den arbetsdag som följer på den dag då inspektionen inleddes.

3.      Den medlemsstat som utför inspektionen ska utan dröjsmål skicka övervaknings- eller inspektionsrapportens original samt eventuella styrkande handlingar till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fiskefartygets flaggstat och skicka en kopia till kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ, som ska vidarebefordra en kopia till NEAFC:s sekreterare.

Artikel 30

Uppföljning vid överträdelser

1.      Om en medlemsstat mottar en anmälan från en annan avtalsslutande part eller från en annan medlemsstat om en överträdelse som begåtts av ett fartyg som för dess flagg, ska den skyndsamt vidta åtgärder i enlighet med nationell rätt för att kunna ta emot och granska bevisen samt genomföra de eventuella vidare undersökningar som krävs för att följa upp överträdelsen samt, om möjligt, inspektera det aktuella fiskefartyget.

2.      Medlemsstaterna ska utse de myndigheter de anser lämpliga att ta emot bevisen om överträdelsen och ska informera kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ om adressen till dessa myndigheter samt om alla eventuella ändringar av dessa uppgifter. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska sedan vidarebefordra dessa uppgifter till NEAFC:s sekreterare.

Artikel 31

Allvarliga överträdelser

I denna förordning ska följande överträdelser anses vara allvarliga:

(a)    Att fiska utan giltigt tillstånd från flaggstaten.

(b)    Att fiska utan tilldelad kvot eller efter det att kvoten har uttömts.

(c)    Att använda förbjudna fiskeredskap.

(d)    Att göra en grovt felaktig anteckning om fångst.

(e)    Att upprepade gånger underlåta att följa bestämmelserna i artiklarna 9 och 11.

(f)     Att landa eller omlasta i en hamn som inte är utsedd i enlighet med artikel 23.

(g)    Att underlåta att följa bestämmelserna i artikel 24.

(h)    Att landa och omlasta utan hamnstatens tillstånd enligt artikel 25.

(i)     Att hindra en inspektör från att fullgöra sina uppgifter.

(j)     Att bedriva riktat fiske efter ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud.

(k)    Att förfalska eller dölja ett fiskefartygs märkning, identitet eller registrering.

(l)     Att dölja, manipulera eller göra sig av med bevis som behövs vid en undersökning.

(m)   Att genom flera överträdelser visa allvarlig brist på respekt för bevarande- och förvaltningsåtgärder.

(n)    Att delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med ett fartyg från en icke avtalsslutande part som inte av NEAFC har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part.

(o)    Att förse ett fartyg som förekommer i den förteckning som avses i artikel 44 med proviant, bränsle eller andra tjänster.

Artikel 32

Uppföljning vid allvarliga överträdelser

1.      Om en inspektör anser att det föreligger starka skäl att tro att ett fiskefartyg har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 31, ska denne omedelbart i enlighet med artikel 29.3 anmäla överträdelsen till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, de lämpliga myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggstat samt, om det inspekterade fartyget har deltagit i omlastning, till flaggstaten eller flaggstaterna för de levererande fartygen, med kopia till NEAFC:s sekreterare.

2.      Inspektören ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bevisningen säkras och bevaras utan att fiskeverksamheten utsätts för större olägenheter eller störs mer än vad som är absolut nödvändigt.

3.      Inspektören får stanna ombord på fartyget så länge som behövs för att ge behörig inspektör enligt artikel 33 upplysningar om överträdelsen eller till dess att flaggstaten begär att inspektören ska lämna fiskefartyget.

Artikel 33

Uppföljning vid allvarliga överträdelser som begås av EU:s fiskefartyg

1.      Flaggmedlemsstaterna ska utan dröjsmål svara på anmälan enligt artikel 32.1 och se till att det berörda fiskefartyget inspekteras inom 72 timmar av en inspektör med behörighet avseende överträdelsen. Den behöriga inspektören ska gå ombord på det berörda fiskefartyget och granska bevisen för den misstänkta överträdelse som konstaterats av NEAFC-inspektören, och snarast möjligt översända resultaten av granskningen till den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten och till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ.

2.      Efter anmälan av resultaten ska flaggmedlemsstaten, om bevisen motiverar detta, beordra fiskefartyget att omedelbart och under alla omständigheter inom 24 timmar gå till en av flaggmedlemsstaten utsedd hamn för att genomgå grundlig inspektion under dess överinseende.

3.      Flaggmedlemsstaten får ge den stat som utför inspektionen tillstånd att utan dröjsmål eskortera fiskefartyget till en hamn som utsetts av flaggmedlemsstaten.

4.      Om fiskefartyget inte kallas till hamn, ska flaggmedlemsstaten inom rimlig tid styrka detta beslut för kommissionen eller för ett av kommissionen utsett organ samt för den stat som utför inspektionen. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska vidarebefordra underlagen för beslutet till NEAFC:s sekreterare.

5.      Om ett fiskefartyg beordras gå i hamn för grundlig inspektion enligt punkterna 2 eller 3 får en NEAFC-inspektör från en annan avtalsslutande part, på villkor att fiskefartygets flaggmedlemsstat godkänner detta, gå ombord på fiskefartyget och stanna ombord under resan till hamn, samt närvara vid inspektionen av fiskefartyget i hamn.

6.      Flaggmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ om resultaten av den grundliga inspektionen och om de åtgärder som den har vidtagit till följd av överträdelsen.

7.      Genomförandebestämmelser för denna artikel ska fastställas enligt det förfarandet som avses i artikel 47.2.

Artikel 34

Rapportering och uppföljning av överträdelser

1.      Senast den 15 februari varje år ska medlemsstaterna, till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, lämna en lägesrapport om de ärenden som rör överträdelser av NEAFC:s bestämmelser som begåtts under det föregående kalenderåret. Överträdelserna ska sedan finnas med i förteckningen i alla därefter följande rapporter till dess att ärendet avslutats i enlighet med relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska vidarebefordra rapporterna till NEAFC:s sekreterare före den 1 mars.

2.      Rapporten enligt punkt 1 ska innehålla uppgifter om i vilken fas varje enskilt ärende befinner sig, dvs. om det är under behandling, har överklagats eller är under utredning. Rapporten ska innehålla en detaljerad beskrivning av eventuella påföljder, med särskilda uppgifter om bötesbelopp, värdet av beslagstagen fisk och/eller beslagtagna fiskeredskap och eventuell skriftlig varning samt en förklaring i de fall ingen åtgärd har vidtagits.

Artikel 35

Behandling av inspektionsrapporter

Utöver artikel 77 i förordning (EG) nr 1224/2009, ska medlemsstaterna samarbeta med varandra och med andra ▌avtalsslutande parter för att underlätta rättsliga eller andra förfaranden som följer av en rapport som lämnats av en inspektör inom ramen för planen, om inget annat följer av bestämmelserna om giltigheten av bevis i nationella rättssystem eller andra system.

Artikel 36

Rapporter om övervaknings- och inspektionsverksamheten

1.      Medlemsstaterna ska senast den 15 februari varje år till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ skicka en rapport angående det föregående kalenderåret med upplysningar om

         (a)    antalet genomförda inspektioner enligt artiklarna 19, 20 och 26 med uppgift om antalet inspektioner på varje avtalsslutande parts fartyg samt, vid överträdelse, datum och position för inspektion av det berörda fartyget samt uppgift om överträdelsens art,

         (b)    antalet flygtimmar och antalet dagar till sjöss i samband med NEAFC-patrullering, antalet observationer, både vad gäller avtalsslutande parters fartyg och icke avtalsslutande parters fartyg, samt en förteckning över alla fartyg som har omfattats av en övervakningsrapport.

2.      Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska sammanställa en gemenskapsrapport på grundval av medlemsstaternas rapporter. Kommissionen ska översända gemenskapsrapporten till NEAFC:s sekreterare senast den 1 mars varje år.

KAPITEL VI

Åtgärder för att främja icke avtalsslutande parters fiskefartygs efterlevnad

Artikel 37

Tillämpningsområde

1.      Detta kapitel ska gälla för icke avtalsslutande parters fiskefartyg som används eller är avsedda att användas för fiske riktat mot fiskeresurserna i konventionsområdet.

2.      Detta kapitel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1224/2009 och (EG) nr 1005/2008.

Artikel 38

Observerade och identifierade fartyg från icke avtalsslutande parter

1.      Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ sända alla uppgifter rörande icke avtalsslutande parters fartyg som observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet. Kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ ska omedelbart informera NEAFC:s sekreterare och samtliga medlemsstater om varje observationsrapport som mottas.

2.      Den medlemsstat som observerade den icke avtalsslutande partens fartyg ska utan dröjsmål försöka informera fartyget om att det har observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet och, förutsatt att dess flaggstat inte har tillerkänts status som samarbetande icke avtalsslutande part av NEAFC, därför antas undergräva NEAFC:s rekommendationer för bevarande enligt konventionen.

3.      Om det rör sig om en icke avtalsslutande parts fartyg som observerats eller med andra medel identifierats under utövande av omlastning, ska antagandet om undergrävande av åtgärderna för bevarande och tillsyn även gälla alla övriga fartyg från icke avtalsslutande part som har identifierats när de deltog i omlastningen tillsammans med det fartyget.

Artikel 39

Inspektioner till havs

1.      NEAFC:s inspektörer ska begära tillstånd att gå ombord på och inspektera icke avtalsslutande parters fartyg som av en avtalsslutande part har observerats eller på annat sätt identifierats under utövande av fiske i konventionsområdet. Om fartyget går med på ombordstigningen ska inspektionen dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport enligt artikel 20.9.

2.      NEAFC:s inspektörer ska utan dröjsmål sända en kopia av inspektionsrapporten till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, till NEAFC:s sekreterare och till befälhavaren på den icke avtalsslutande partens fartyg. Medlemsstaten får vidta lämpliga åtgärder i enlighet med internationell rätt, om bevisen motiverar till detta. Medlemsstaterna uppmuntras att granska de nationella bestämmelsernas lämplighet att utöva jurisdiktion över sådana fartyg.

3.      Om befälhavaren inte samtycker till ombordstigning och inspektion av fartyget eller inte uppfyller skyldigheterna enligt artikel 21.1–4, ska fartyget antas ha bedrivit IUU-verksamhet. NEAFC-inspektören ska omedelbart underrätta kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ, som omedelbart ska underrätta NEAFC:s sekreterare.

Artikel 40

Anlöpande av hamn

1.      Befälhavaren på icke avtalsslutande parts fartyg får endast anlöpa hamnar som är utsedda enligt artikel 23. En befälhavare med avsikt att anlöpa en medlemsstats hamn ska underrätta de behöriga myndigheterna i medlemsstatens hamn enligt bestämmelserna i artikel 24. Den berörda hamnmedlemsstaten ska utan dröjsmål vidarebefordra informationen till fartygets flaggstat och till kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ, som sedan ska vidarebefordra den till NEAFC:s sekreterare.

2.      Hamnmedlemsstaten ska förbjuda fartyg som inte har gjort den förhandsanmälan om ankomst till hamn som avses i artikel 24 att anlöpa dess hamn.

Artikel 41

Inspektioner i hamn

1.      Medlemsstaterna ska se till att alla icke avtalsslutande parters fartyg som anlöper någon av deras hamnar inspekteras. Fartyget ska inte tillåtas landa eller omlasta fisk innan inspektionen är avslutad. Varje inspektion ska dokumenteras genom ifyllande av en inspektionsrapport enligt artikel 27. Om befälhavaren inte uppfyller alla skyldigheter enligt artikel 21.1–4, ska fartyget antas ha bedrivit IUU-verksamhet.

2.      Uppgifter om resultaten av samtliga inspektioner av icke avtalsslutande parts fartyg i medlemsstaternas hamnar, samt åtgärder till följd av dessa, ska omedelbart sändas till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ, som ska vidarebefordra uppgifterna till NEAFC:s sekreterare.

Artikel 42

Landningar och omlastningar ▌

1.      Landningar eller omlastningar får inte påbörjas förrän de behöriga myndigheterna i hamnstaten har givit tillstånd till detta.

2.      All landning och omlastning i medlemsstaternas hamnar och vatten av fiskeriprodukter från en icke avtalsslutande parts fartyg som inspekterats enligt artikel 41 ska vara förbjuden, om det vid inspektionen visar sig att fartyget har arter som omfattas av rekommendationer enligt konventionen ombord, såvida fartygets befälhavare inte för de behöriga myndigheterna lägger fram tillfredsställande bevis för att fisken fångats utanför regleringsområdet eller i enlighet med samtliga relevanta rekommendationer enligt konventionen.

3.      Fartyget ska inte ges tillstånd att landa eller delta i omlastning såvida fartygets flaggstat eller, om det rör sig om omlastning, de levererande fartygens flaggstat eller flaggstater, inte lägger fram den bekräftelse som avses i artikel 25.

4.      Vidare ska landning och omlastning vara förbjudet om befälhavaren på fartyget inte har uppfyllt samtliga skyldigheter enligt artikel 21.1–4.

Artikel 43

Rapportering av icke avtalsslutande parters verksamhet

1.      Medlemsstaterna ska senast den 15 februari varje år till kommissionen eller till ett av kommissionen utsett organ skicka en rapport angående det föregående kalenderåret med upplysningar om

         (a)    antalet inspektioner av icke avtalsslutande parts fartyg som inom ramen för planen utfördes till havs eller i medlemsstatens hamnar, namnen på de inspekterade fartygen och deras respektive flaggstat, uppgift om datum och i förekommande fall om de hamnar där inspektionerna utfördes samt resultaten av inspektionerna, och

         (b)    om fisk landats eller omlastats efter en inspektion enligt planen, ska rapporten även omfatta de bevis som lagts fram enligt artikel 42.

2.      Utöver övervakningsrapporten och informationen angående inspektionerna kan medlemsstaterna oavsett tidpunkt tillhandahålla kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ all sådan övrig information som kan hjälpa till att identifiera icke avtalsslutande parts fartyg som eventuellt bedriver IUU-fiske i konventionsområdet.

3.      Senast den 1 mars varje år ska kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ, med stöd av dessa uppgifter, skicka en övergripande rapport om icke avtalsslutande parters verksamhet till NEAFC:s sekreterare.

Artikel 44

Fartyg som har deltagit i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

1.      Medlemsstaterna ska se till att de fartyg som finns med i den preliminära förteckning över IUU-fartyg som upprättats av NEAFC (A-förteckning)

         (a)    inspekteras i enlighet med artikel 41 när de inträder i medlemsstaternas hamnar,

         (b)    inte ges tillåtelse att landa eller omlasta fångst i medlemsstaternas hamnar eller i vatten under deras jurisdiktion,

         (c)    inte får bistånd från fiskefartyg, stödfartyg, bränslefartyg, moderfartyg och lastfartyg som för en medlemsstats flagg eller tillåts att delta i omlastning eller gemensamma fiskeinsatser med sådana fartyg,

         (d)    inte förses med proviant, bränsle eller andra tjänster.

2.      Bestämmelserna i punkt 1 led b och d ska inte tillämpas på ett fartyg som förts upp på A-förteckningen om NEAFC har rekommenderats att stryka det berörda fartyget från förteckningen.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 45

Sekretess

1.      Utöver de skyldigheter som fastställs i artiklarna 112 och 113 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska medlemsstaterna säkerställa att rapporter och meddelanden i elektroniskt format som NEAFC:s sekretariat har skickat och mottagit i enlighet med artiklarna 9.2, 11, 12 och 19.1 behandlas konfidentiellt.

2.      Närmare bestämmelser för genomförandet av denna artikel ska fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 47.2.

Artikel 46

Delegering av befogenheter

1.      Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 46a och med förbehåll för villkoren i artiklarna 46b–c, anta närmare bestämmelser för genomförandet av artikel 25, den förteckning över fiskeansträngningen som avses i artikel 10.1 samt närmare bestämmelser för de förfaranden om meddelande och annullering, inbegripet tidsramar, som avses i artikel 24.5 andra stycket.

2.      När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 46a

Utövande av delegering

1.      Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 46 ska ges till kommissionen för en period på tre år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på tre år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 46b.

2.      Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.      Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 46b och 46c.

Artikel 46b

Återkallande av delegering

1.      Den delegering av befogenhet som avses i artikel 46 får återkallas när som helst av Europaparlamentet eller rådet.

2.      Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas samt de eventuella skälen för detta.

3.      Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 46c

Invändning mot delegerade akter

1.      Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

         På Europaparlamentets eller rådets initiativ får denna period förlängas med två månader.

2.      Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

         Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av denna period, om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända.

3.      Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 47

Genomförande

1.      Kommissionen ska biträdas av en förvaltningskommitté för fiske och vattenbruk (nedan kallad kommittén).

2.      När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 48

Ändringsförfarande

I syfte att införliva i EU:s lagstiftning ändringar av planens nuvarande bestämmelser som kommer att bli bindande för unionen får kommissionen, så långt det är nödvändigt, ändra bestämmelserna i denna förordning genom delegerade akter i enlighet med artikel 46a och med förbehåll för villkoren i artiklarna 46b–c, vad gäller

       avtalsslutande parters deltagande i fiskeverksamhet i regleringsområdet (artikel 5),

       avlägsnande och bortskaffande av fasta redskap och bärgning av förlorade redskap (artiklarna 6 och 7),

       användning av fartygsövervakningssystem (VMS) (artikel 11),

       samarbete och överföring av uppgifter till NEAFC:s sekreterare (artikel 12),

       regler för separat lagring och märkning av fiskeresurser i fryst tillstånd (artiklarna 14 och 15),

       utnämning av NEAFC-inspektörer (artikel 16)

–-     åtgärder för att främja icke avtalsslutande parters fiskefartygs efterlevnad (kapitel VI), samt

       förteckningen över reglerade resurser (bilagan).

När kommissionen antar sådana delegerade akter ska den agera i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 49

Upphävande

Förordning (EG) nr 2791/1999 ▌ska upphöra att gälla.

Artikel 50

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den […] dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlaments vägnar                                                På rådets vägnar

Ordförande                                                                        Ordförande

ANNEX

Regulated resources

A)     Pelagiska och oceaniska arter

Art (svenskt namn)

FAO-kod

Vetenskapligt namn

ICES-områden och -sektioner

Djuphavskungsfisk

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Norsk vårlekande sill (atlantoskandisk sill)

HER

Clupea harengus

I, II

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrill

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Djuphavsarter

Art (svenskt namn)

FAO-kod

Vetenskapligt namn

ICES-delområden

Bairds släthuvudfisk

ALC

Alepocehalus bairdii

I till XIV

Släthuvad djuphavsfisk

PHO

Alepocephalus rostratus

I till XIV

Blå antimora

ANT

Antimora rostrata

I till XIV

Dolkfisk

BSF

Aphanopus carbo

I till XIV

Hajar i släktet Apristurus spp.

API

Apristuris spp

I till XIV

Guldlax

ARG

Argentina silus

I till XIV

Beryxar

ALF

Beryx spp.

I till XIV

Lubb

USK

Brosme brosme

I till XIV

Sorghaj

GUP

Centrophorus granulosus

I till XIV

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

I till XIV

Svart pigghaj

CFB

Centroscyllium fabricii

I till XIV

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

I till XIV

Långnosad småpiggshaj

CYP

Centroscymnus crepidater

I till XIV

Djuphavsrödkrabba

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I till XIV

Havsmus

CMO

Chimaera monstrosa

I till XIV

Kråshaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I till XIV

Havsål

COE

Conger conger

I till XIV

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

I till XIV

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

I till XIV

Skednoshaj

DCA

Deania calceus

I till XIV

Teleskopabborre

EPI

Epigonus telescopus

I till XIV

Stor blåkäxa

SHL

Etmopterus princeps

I till XIV

Blåkäxa

SHL

Etmopterus spinax

I till XIV

Hågäl

SHO

Galeus melastomus

I till XIV

Art (svenskt namn)

FAO-kod

Vetenskapligt namn

ICES-delområden

Gråhaj

GAM

Galeus murinus

I till XIV

Blåkäft

BRF

Helicolenus dactylopterus

I till XIV

Sexbågig kamtandhaj

SBL

Hexanchus griseus

I till XIV

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

I till XIV

Medelhavssoldatfisk

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I till XIV

Blåvingad havsmus

CYH

Hydrolagus mirabilis

I till XIV

Strumpebandsfisk

SFS

Lepidopus caudatus

I till XIV

Tånglake

ELP

Lycodes esmarkii

I till XIV

Långstjärt

RHG

Marcrourus berglax

I till XIV

Birkelånga

BLI

Molva dypterigia

I till XIV

Långa

LIN

Molva molva

I till XIV

Moratorsk

RIB

Mora moro

I till XIV

Spetsfenad haj

OXN

Oxynotus paradoxus

I till XIV

Fläckpagell

SBR

Pagellus bogaraveo

I till XIV

Fjällbrosmar

GFB

Phycis spp.

I till XIV

Vrakfisk

WRF

Polyprion americanus

I till XIV

Rundrocka

RJY

Raja fyllae

I till XIV

Isrocka

RJG

Raja hyperborea

I till XIV

Svartbuksrocka

JAD

Raja nidarosiensus

I till XIV

Liten hälleflundra

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I till XIV

Långnosad havsmus

RCT

Rhinochimaera atlantica

I till XIV

Knorrhaj

SYR

Scymnodon ringens

I till XIV

Mindre kungsfisk

SFV

Sebastes viviparus

I till XIV

Håkäring

GSK

Somniosus microcephalus

I till XIV

Trachyscorpia cristulata

TJX

Trachyscorpia cristulata

I till XIV

Tillägg

Uttalanden om artikel 48

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen noterar att varje icke-väsentlig bestämmelse i den grundläggande lagstiftningsakten, som återfinns i artikel 48 i förordningen (delegering av befogenhet), när som helst i framtiden ur en politisk synvinkel kan bli en väsentlig del av NEAFC:s nuvarande kontroll- och tillsynsplan. I ett sådant fall påminner Europaparlamentet, rådet och kommissionen om att båda lagstiftarna, dvs. rådet och Europaparlamentet, har rätt att omedelbart invända mot kommissionens förslag till delegerad akt eller återkalla delegeringen av befogenhet i enlighet med artiklarna 46b–c i förordningen.”

Rådet och parlamentet är överens om att även om en bestämmelse i förordningen om NEAFC:s kontroll- och tillsynsplan anses vara en icke-väsentlig del och nu återfinns i artikel 48, innebär det inte i sig att en sådan bestämmelse av lagstiftaren automatiskt kommer att anses vara en icke-väsentlig del i framtida förordningar utöver den här förordningen.”

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i denna förordning inte ska påverka institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller av enskilda lagstiftningsakter som innehåller sådana bestämmelser.”

(1)

EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(3)

Yttrande av den 17 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).  

(4)

Europaparlamentets ståndpunkt av den … oktober 2010.

(5)

EGT L 227, 12.8.1981, s. 21.

(6)

EUT L 22, 26.1.2009, s. 1.

(7)

EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.

(8)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)

EUT L 56, 2.3.2005, s. 8.

(10)

EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(11)

EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.


MOTIVERING

1.        Bakgrund

Konventionen om det framtida multilaterala samarbetet om fisket i Nordostatlanten, i vilken EU är avtalsslutande part, godkändes genom rådets beslut 81/608/EEG och trädde i kraft den 17 mars 1982.

För att garantera att konventionen och de rekommendationer som antagits av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) tillämpas, kan åtgärder för kontroll och tillsyn antas. Dessa ska gälla för alla fartyg som används eller är avsedda att användas för fiske som avser fiskeresurserna i de områden som fastställs i konventionen.

Detta förslag läggs fram i syfte att uppdatera EU:s lagstiftning genom att införliva den kontroll- och tillsynsplan som antagits av NEAFC. För att den nya plan som antagits av NEAFC ska kunna genomföras ska enligt detta förslag rådets förordning (EG) nr 2791/1999 av den 16 december 1999, som införlivade den första plan som antogs av NEAFC 1998, upphävas.

Vid sitt 25:e årsmöte 2006 antog NEAFC en ny plan i syfte att förbättra kontrollen och tillsynen av de rekommendationer som utfärdas. Den största ändringen rör sammanslagningen av den tidigare planen och programmet för att främja icke avtalsslutande parters efterlevnad av NEAFC:s rekommendationer. Den andra ändringen rör införandet av ett nytt system för hamnstatskontroll som innebär att Europas hamnar stängs för landning av fryst fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig av det utländska fartygets flaggstat. Planen innehåller nya åtgärder för kontroll av fartyg som deltar i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Planen har ytterligare ändrats av flera rekommendationer som antagits av NEAFC vid dess årsmöten 2007, 2008 och 2009.

Dessa rekommendationer trädde i kraft den 1 maj 2007, den 9 februari 2008, den 6 och 8 januari 2009 och den 6 februari 2010. De är bindande för de avtalsslutande parterna i enlighet med villkoren i NEAFC-konventionen. Gemenskapen är en avtalsslutande part och bör därför tillämpa dem.

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (”IUU-förordningen”) trädde i kraft den 1 januari 2010. Genom rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten har det blivit obligatoriskt för EU:s fiskefartyg att inneha ett fisketillstånd för att få bedriva fiske utanför EU:s vatten. Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs antogs dessutom den 20 november 2009.

Efter ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) den 1 december 2009 överfördes detta förfarande till det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det blev därför nödvändigt att anta kommissionens förslag i enlighet med detta förfarande och att anpassa bestämmelserna om kommittéförfarandet till artiklarna 290 och 291 om delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter i EUF-fördraget.

Vissa föreskrifter som har antagits av NEAFC har införlivats i EU:s lagstiftning genom förordningarna om årliga TAC och kvoter. För att skapa ett entydigt rättsläge bör dessa bestämmelser, som inte är tillfälliga, föras över till en ny och separat förordning.

2.        Föredragandens ståndpunkt

NEAFC-rekommendationerna antogs med EU:s fulla stöd. Europaparlamentet har flera gånger påpekat att de regionala fiskeriorganisationernas åtgärder för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske måste ges högsta prioritet. Föredraganden anser därför att den kontroll- och tillsynsplan som antagits av NEAFC snabbt måste införlivas i EU:s lagstiftning.

I detta hänseende vill föredraganden framhålla att hon motsätter sig den metod som kommissionen tidigare vid flera tillfällen har tillämpat, det vill säga att införliva de regionala fiskeorganisationernas rekommendationer via förordningarna om TAC och kvoter. Denna lagstiftningsteknik kan inte tillämpas inom ramen för EUF-fördraget, eftersom åtgärder som vidtas för att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken ska ingå i lagstiftarnas gemensamma befogenheter enligt artikel 43.2 i EUF-fördraget.

I det här fallet antog NEAFC åtgärderna 2006 och kommissionens argument att dessa förseningar beror på personalbrist är inte längre hållbara. Införlivandet av de regionala fiskeorganisationernas rekommendationer är ett mycket viktigt instrument, både för att bekämpa olagligt fiske och för att undvika att det uppstår rättsliga tomrum för EU:s flottor. Även om rekommendationerna har införts temporärt via andra förordningar skapar dessa dröjsmål förvirring i lagstiftningen och skadar EU:s trovärdighet.

Kommissionen bör därför omgående avsätta tillräckliga resurser för arbetsuppgifter relaterade till de regionala fiskeorganisationerna.

I det här fallet uppstod ytterligare en fördröjning genom att kommissionens förslag lades fram efter ikraftträdandet av det nya fördraget, men fortfarande inom ramen för samrådsförfarandet. Det var därför nödvändigt att anpassa det. Förhandlingarna försvårades av att förslaget innehöll flera bestämmelser med anknytning till det gamla kommittéförfarandet och en bestämmelse om införlivande i gemenskapslagstiftningen, via kommittéförfarandet, av alla framtida rekommendationer från NEAFC.

Det konsoliderade ändringsförslag som lades fram till omröstning i fiskeriutskottet speglar den övergripande kompromiss som uppnåddes i trepartsmötet den 15 september 2010 i syfte att säkra en överenskommelse vid första behandlingen.

Föredraganden anser att den text man kom överens om beaktar parlamentets nya befogenheter inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och hon noterar att det inbegriper de nödvändiga anpassningarna till artiklarna 290 och 291 om delegerade akter och genomförandeakter i EUF-fördraget samt en rad tekniska ändringsförslag som syftar till att uppdatera och klargöra kommissionens förslag.

När det gäller införlivandet i gemenskapslagstiftningen av framtida ändringar av NEAFC:s kontroll- och tillsynsplan kommer det att bli nödvändigt att jämföra de kompromisslösningar man hittills tillämpat med de konkreta kraven för införlivandet och att göra alla anpassningar som kan komma att krävas i framtiden och som anses vara lämpliga och förenliga med fördraget.

Föredraganden vill också understryka, ännu en gång, att parlamentet fullt ut och i god tid ska informeras om alla faser i förhandlingarna om beslut som fattas av de regionala fiskeorganisationerna (inbegripet om fastställandet av förhandlingsmandat) och att det är viktigt att parlamentsledamöter deltar som observatörer i dessa förhandlingar. Detta är en förutsättning för att dessa rekommendationer ska kunna införlivas i gemenskapslagstiftningen på ett snabbt och effektivt sätt som inte på något sätt äventyrar lagstiftarnas befogenheter eller den institutionella balansen i enlighet med fördraget.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

Referensnummer

KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Framläggande för parlamentet

2.4.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

14.7.2009

Föredragande

       Utnämning

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Behandling i utskott

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Antagande

29.9.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Ingivande

30.9.2010

Senaste uppdatering: 8 oktober 2010Rättsligt meddelande