Förfarande : 2005/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0273/2010

Ingivna texter :

A7-0273/2010

Debatter :

PV 20/10/2010 - 15
CRE 20/10/2010 - 15

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.6
CRE 21/10/2010 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0383

BETÄNKANDE     ***I
PDF 257kWORD 355k
6 oktober 2010
PE 443.133v03-00 A7-0273/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer

(KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Cristiana Muscardini

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer

(KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0661),

–   med beaktande av artikel 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0048/2010),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0273/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1) Europeiska unionen saknar harmoniserade bestämmelser och enhetlig praxis för ursprungsmärkning i unionen utom för vissa specifika fall inom jordbrukssektorn.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Många företag i EU använder sig redan nu av frivillig ursprungsmärkning.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Avsaknaden av gemenskapsbestämmelser och skillnaderna mellan de system som är i kraft i medlemsstaterna när det gäller angivande av ursprungsland på vissa produkter har lett till en situation i vissa sektorer där en stor del av de produkter importeras från tredjeländer och saluförs på gemenskapsmarknaden saknar uppgifter om ursprungsland eller är försedda med vilseledande uppgifter.

(2) Avsaknaden av gemenskapsbestämmelser och skillnaderna mellan de system som är i kraft i medlemsstaterna när det gäller angivande av ursprungsland på vissa produkter har lett till en situation i vissa sektorer där en stor del av de produkter som importeras från tredjeländer och saluförs på gemenskapsmarknaden saknar uppgifter om ursprungsland eller är försedda med vilseledande uppgifter. Dessa skillnader får också till följd att importflödet från tredjeländer håller på att förskjutas till de av EU:s införselorter som bäst passar exportländerna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a) Resultaten från kommissionens allmänna samråd med berörda parter (tillverkare, importörer, konsument- och fackföreningar) om den möjliga utvecklingen av en EU-förordning om ursprungsmärkning tyder på att de europeiska konsumenterna i allmänhet ger ursprungsmärkning ett gott betyg när det gäller att informera om säkerhetsmässiga, sociala och miljömässiga aspekter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) EU-medborgarna uppfattar ett europeiskt regelverk om ursprungsmärkning som nära förbundet med skyddet av deras säkerhet och hälsa.

Motivering

Konsumenten har rätt till utförlig och tydlig information om ursprunget för de produkter som saluförs i EU, eftersom ett visst ursprung i kombination med särskilda försäljningsvillkor uppfattas som ett klart och omisskännligt tecken på dålig kvalitet och på att det kan finnas risk för köparens säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2c) I Lissabonagendan satte EU upp målet att stärka sin ekonomi genom att bland annat öka konkurrenskraften för sin industri inom världsekonomin, och EU 2020-strategin är helt inriktad på att bygga vidare på detta behov att stärka unionens konkurrenskraft. När det gäller vissa typer av konsumtionsvaror kan det faktum att tillverkning i EU förknippas med god kvalitet och hög produktionsstandard innebära konkurrensfördelar.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 2d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2d) Ett europeiskt regelverk för ursprungsmärkning skulle stärka konkurrenskraften för de europeiska företagen och hela den europeiska ekonomin genom att göra det möjligt för medborgarna och konsumenterna att göra ett medvetet val.

Motivering

Den europeiska produktionen kännetecknas utan tvivel av höga standarder i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Om en marknad eftersträvar högkvalitativa produkter gynnas den av att det finns ett klart samband mellan en produkt och dess ursprungsland.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3a) I flera fall har produkter som importerats till EU från tredjeländer gett upphov till hälso- och säkerhetstillbud. Tydlig ursprungsmärkning skulle ge EU:s medborgare mer information och större kontroll över sina val, och därmed skydda dem från att ovetande köpa produkter av potentiellt tveksam kvalitet.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3b) Medlemsstaternas tullmyndigheter bör genomföra gränskontroller och inspektioner av hur förordningen tillämpas med hjälp av ett enda harmoniserat förfarande, så att den administrativa bördan minskas.

                                                                  Motivering

Man måste se till att kontrollerna och inspektionerna vid gränsen inte medför alltför mycket byråkrati och administration.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) För att denna förordning ska vara verkningsfull och bara medföra lätta administrativa bördor, samtidigt som den ger de europeiska företagen största möjliga flexibilitet, bör den vara förenlig med de system för angivande av tillverkningsland som tillämpas runtom i världen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) Ett system för ursprungsmärkning skulle ge konsumenterna möjlighet att identifiera en produkt med den sociala, miljömässiga och säkerhetsmässiga standard som brukar förknippas med ursprungslandet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Införandet av ursprungsmärkning kan bidra till att gemenskapens stränga normer kan gynna gemenskapsindustrin, särskilt små och medelstora företag. På detta sätt kan det också förhindras att gemenskapsindustrins renommé skadas till följd av oriktiga uppgifter om ursprung. Ökad öppenhet och förbättrad konsumentinformation om varors ursprung kommer således att bidra till att målen i Lissabonagendan uppnås.

(7) Införandet av ursprungsmärkning kan bidra till att gemenskapens stränga normer kan gynna gemenskapsindustrin, särskilt små och medelstora företag som ofta gör verkliga insatser för att säkra produktkvaliteten och som därtill slår vakt om traditionella och hantverksmässiga arbetstillfällen och produktionsmetoder, men som också är mycket utsatta för internationell konkurrens från företag som inte är bundna av regler som gör åtskillnad mellan olika tillverkningsmetoder. På detta sätt kan det också förhindras att gemenskapsindustrins renommé skadas till följd av oriktiga uppgifter om ursprung. Ökad öppenhet och förbättrad konsumentinformation om varors ursprung kommer således att bidra till att målen i Lissabonagendan och i EU 2020-strategin uppnås.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8a) Lagstiftningen om ursprungsmärkning medför också ett effektivt skydd mot varumärkesförfalskningar och illojal konkurrens och stärker därmed rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter1. Dessutom utgör lagstiftningen ytterligare ett viktigt instrument som skyddar och stärker den europeiska produktionen.

 

________

1 EUT L 196, 2.8.2003, s. 7.

Motivering

Varumärkesförfalskning är en företeelse som orsakar verklig ekonomisk skada för de europeiska små och medelstora företagen, som bl.a. kännetecknas av att de säljer produkter av hög kvalitet. Om en produkts ursprung kan spåras begränsar man ytterligare dessa skadliga metoder, vilket definitivt är i alla parters intresse.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Enligt de avtal som Europeiska gemenskapen slutit med Bulgarien, Rumänien, Turkiet och de länder som är parter till EES-avtalet måste produkter med ursprung i dessa länder undantas från tillämpningsområdet för denna förordning.

(9) Enligt de avtal som Europeiska gemenskapen slutit med Turkiet och de länder som är parter till EES-avtalet måste produkter med ursprung i dessa länder undantas från tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För att minska bördan för industrin, handeln och förvaltningen bör ursprungsmärkningen bli obligatorisk för de sektorer i vilka kommissionen på grundval av föregående samråd konstaterat att ett mervärde tillförs. Det sektoriella tillämpningsområdet för denna förordning bör lätt kunna anpassas. Särskilda produkter bör också kunna undantas av tekniska eller ekonomiska orsaker eller i fall då ursprungsmärkning inte är nödvändig med tanke på denna förordnings syften. Detta kan vara fallet i synnerhet om ursprungsmärkningen skulle skada den berörda varan eller i fråga om vissa råvaror.

(11) För att minska bördan för industrin, handeln och förvaltningen bör ursprungsmärkningen bli obligatorisk för de sektorer i vilka kommissionen på grundval av föregående samråd konstaterat att ett mervärde tillförs. Särskilda produkter bör kunna undantas av tekniska orsaker eller i fall då ursprungsmärkning inte är nödvändig med tanke på denna förordnings syften. Detta kan vara fallet i synnerhet om ursprungsmärkningen skulle skada den berörda varan eller i fråga om vissa råvaror.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter

(13) Enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter fastställas i förväg genom en förordning som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I väntan på att denna nya förordning antas bör bestämmelserna i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter fortsatt tillämpas, med undantag för det föreskrivande förfarandet med kontroll, som inte är tillämpligt.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13a) Kommissionen bör bemyndigas att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att fastställa i vilka fall märkning på förpackningen, i stället för på själva varorna, ska godtas, och i vilka fall det av tekniska skäl inte är nödvändigt eller möjligt att märka varorna. Kommissionen bör också bemyndigas att vidta åtgärder för att fastställa andra bestämmelser, att tillgripa om det visar sig att vissa varor inte uppfyller kraven i denna förordning, eller för att uppdatera bilagan till förordningen till följd av att bedömningen av huruvida ursprungsmärkning för en specifik sektor är nödvändig har ändrats.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning skall tillämpas på industriprodukter, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, och livsmedel enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

1. Denna förordning ska tillämpas på färdiga konsumtionsprodukter, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000, och livsmedel enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De varor som förtecknas i bilagan till denna förordning och införs från tredjeländer, med undantag av varor med ursprung i Europeiska gemenskapernas, Bulgariens, Rumäniens, Turkiets och EES-avtalsparternas territorium, skall förses med ursprungsmärkning.

2. De färdiga konsumtionsprodukter som är avsedda för slutkonsumenter och som förtecknas i bilagan till denna förordning och införs från tredjeländer, med undantag av produkter med ursprung i Europeiska unionens, Turkiets och EES-avtalsparternas territorium, ska förses med ursprungsmärkning.

Varor får undantas från ursprungsmärkning om det av tekniska eller kommersiella orsaker förefaller omöjligt att förse dem med märkning.

Färdiga konsumtionsprodukter får undantas från ursprungsmärkning om det av tekniska eller kommersiella orsaker förefaller omöjligt att förse dem med märkning.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De produkter som omfattas av denna förordning är produkter som riktar sig till slutkonsumenten. Tillämpningsområdet för förordningen kan dock utvidgas av kommissionen, efter godkännande av Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När importerade varor enligt förordning (EEG) nr 918/83 får befrias från importtullar och det inte finns några påtagliga tecken som tyder på att det rör sig om införsel av varor inom ramen för kommersiell handel, får även dessa varor undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

När importerade varor enligt förordning (EEG) nr 918/838 får befrias från importtullar och det inte finns några påtagliga tecken som tyder på att det rör sig om införsel av varor inom ramen för kommersiell handel, ska även dessa varor undantas från denna förordnings tillämpningsområde.

Motivering

Tillämpningsområdet begränsas, så att det enbart omfattar produkter som riktar sig till slutkonsumenten.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder i enlighet med de förfaranden som avses i artikel 6.2 för att fastställa de särskilda varukategorier på vilka punkt 6 skall tillämpas.

utgår

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Denna förordning måste vara i överensstämmelse med de befintliga system för angivande av tillverkningsland som tillämpas runtom i världen, i syfte att säkerställa en effektiv förordning med lätta administrativa bördor och mer flexibilitet för de europeiska företagen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varorna skall förses med en märkning som anger varornas ursprungsland. Om varorna är förpackade skall märkningen ske separat på förpackningen.

1. Varorna ska förses med en märkning som anger varornas ursprungsland. Om varorna är förpackade ska märkningen ske även separat på förpackningen.

Kommissionen får anta genomförandeåtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2, för att fastställa i vilka fall märkning på förpackningen, i stället för på själva varorna, skall godtas. Detta bör vara fallet i synnerhet om varorna normalt når den slutliga kunden eller användaren i den vanliga förpackningen.

Kommissionen får genom delegerade akter anta åtgärder för att fastställa i vilka fall märkning på förpackningen, i stället för på själva varorna, ska godtas. Detta bör vara fallet i synnerhet om varorna normalt når den slutliga kunden eller användaren i den vanliga förpackningen. Dessa åtgärder och översyner av dem ska beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6a.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varornas ursprung skall anges med beteckningen ”tillverkad i” tillsammans med namnet på ursprungslandet. Märkningen kan ske på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk som lätt förstås av de slutliga kunderna i den medlemsstat där varorna skall saluföras.

2. Varornas ursprung ska anges med beteckningen ”tillverkad i” tillsammans med namnet på ursprungslandet. Märkningen kan ske på ett av Europeiska gemenskapernas officiella språk som lätt förstås av de slutliga kunderna i den medlemsstat där varorna ska saluföras eller på engelska språket med användning av orden ”made in” tillsammans med det engelska namnet på ursprungslandet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller produkter som ska saluföras i länder där språket skrivs med det latinska alfabetet får märkningen inte göras med andra bokstäver än dem som finns i det alfabetet.

Motivering

Det bör visserligen vara möjligt att märka produkterna på vilket som helst av unionens officiella språk, men det skulle vara svårt att förstå märkningen om bokstäver från det kyrilliska eller grekiska alfabetet används i andra länder än de där dessa alfabet normalt används. Detta skulle även strida mot själva syftet med förordningen.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får vidta genomförandeåtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2, särskilt i följande syften:

1. Kommissionen får vidta genomförandeåtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 6.2, särskilt i följande syften:

– Fastställa den exakta formen och detaljerade regler för ursprungsmärkningen.

– Fastställa den exakta formen och detaljerade regler för ursprungsmärkningen.

– Upprätta en förteckning på gemenskapens samtliga officiella språk över beteckningar som klart uttrycker att varorna har sitt ursprung i det land som anges i märkningen.

– Upprätta en förteckning på gemenskapens samtliga officiella språk över beteckningar som klart uttrycker att varorna har sitt ursprung i det land som anges i märkningen.

– Fastställa de fall då vanliga förkortningar utan förväxlingsrisk anger ursprungslandet och kan användas för denna förordnings syften.

– Fastställa de fall då vanliga förkortningar utan förväxlingsrisk anger ursprungslandet och kan användas för denna förordnings syften.

 

2. Kommissionen får genom delegerade akter vidta åtgärder i följande syften:

– Fastställa de fall då varor av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan eller behöver förses med markering.

– Fastställa de fall då varor av tekniska orsaker inte kan eller behöver förses med markering.

– Fastställa andra regler som kan behövas när det konstateras att varor inte uppfyller villkoren i denna förordning.

– Fastställa andra regler som kan behövas när det konstateras att varor inte uppfyller villkoren i denna förordning.

– Uppdatera bilagan till denna förordning i fall det skett en ändring i bedömningen av huruvida ursprungsmärkning är nödvändig i en viss sektor.

– Uppdatera bilagan till denna förordning i fall det skett en ändring i bedömningen av huruvida ursprungsmärkning är nödvändig i en viss sektor.

 

Dessa åtgärder och översyner av dem ska beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 6a.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska föreslå gemensamma miniminivåer för de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning bör kommissionen föreslå gemensamma miniminivåer för sanktionerna.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla bestämmelserna till kommissionen senast nio månader efter det att denna förordning trätt i kraft, och skall utan dröjsmål anmäla varje följande ändring som påverkar dem.

3. Medlemsstaterna ska, på grundval av de gemensamma miniminivåer som föreslagits av kommissionen, fastställa regler om vilka sanktioner som ska gälla vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast nio månader efter det att denna förordning trätt i kraft, och ska utan dröjsmål anmäla varje följande ändring som påverkar dem. Kommissionen måste säkerställa åtminstone en miniminivå av harmonisering av medlemsstaternas olika sanktionssystem, så att skillnader mellan systemen inte får till följd att exportörer i tredjeländer väljer vissa av EU:s införselorter framför andra.

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning måste kommissionen föreslå åtgärder med gemensamma miniminivåer för sanktionerna. Stora skillnader i hur de olika medlemsstaterna genomför denna klausul kan få till följd att exportörer i tredjeländer väljer den införselort som lättast ger tillträde till EU. Detta skulle leda till en situation där tillämpningen av den slutliga förordningen inte får större verkan än vad det minst stränga sanktionssystemet tillåter.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om varor inte uppfyller villkoren i denna förordning skall medlemsstaterna vidare vidta de åtgärder som behövs för att se till varornas ägare eller någon annan person som ansvarar för dem på egen bekostnad märker dessa varor i enlighet med denna förordning.

4. Om varor inte uppfyller villkoren i denna förordning ska medlemsstaterna vidare vidta de åtgärder som behövs för att se till varornas ägare eller någon annan person som ansvarar för dem på egen bekostnad märker dessa varor i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska anmäla åtgärderna till kommissionen senast nio månader efter det att denna förordning trätt i kraft, och ska utan dröjsmål anmäla alla efterföljande ändringar.

Motivering

För att säkerställa en enhetlig tillämpning måste kommissionen informeras även om dessa åtgärder.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen skall biträdas av en ursprungsmärkningskommitté (nedan kallad ”kommittén”).

1. Kommissionen ska biträdas av en ursprungsmärkningskommitté (nedan kallad ”kommittén”). Denna kommitté ska utgöras av företrädare från medlemsstaterna och de relevanta branscherna och organisationerna.

Motivering

Härigenom ges de berörda parterna insyn och medbestämmanderätt.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När hänvisning sker till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

2. När hänvisning sker till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall fastställas till en månad.

 

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3 och 4.2 ska ges till kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

3. Befogenheterna att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 6b och 6c.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6b

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3 och 4.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6c

 

Invändning mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast tre år efter ikraftträdandet ska kommissionen genomföra en undersökning av effekterna av denna förordning.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kapitel 30

Farmaceutiska produkter

Motivering

Eftersom de farmaceutiska produkterna har särskilda verkningar måste deras ursprung fastställas på ett klart och tydligt sätt.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Keramiska produkter

6904/ 6905 / 6907 / 6908 / 6911/ 6912/ 6913/ 691490100

Keramiska produkter

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018), av blykristallglas.

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 22 10 / 7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018), av blykristallglas, framställda för hand.

Motivering

Skydd för hantverksprodukter.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KN-nr

Varuslag

KN-nr

Varuslag

 

 

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 9b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

Verktyg och redskap

 

9307

Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana vapen

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 9c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KN-nr

Varuslag

KN-nr

Varuslag

 

 

8481

Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 9d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

83022000

Länkrullar med hjulhållare av oädel metall

 

87169090

Delar till släpfordon och påhängsvagnar och andra icke-självgående fordon

 

84312000

Delar till maskiner och apparater enligt nr 8427

 

40119200

Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på fordon för lantbruk eller skogsbruk (exkl. med slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster)

 

40139000

Innerslangar av gummi (exkl. av sådana slag som används på personbilar, stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar och lastbilar samt på cyklar)

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Bilaga – tabell – rad 9e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9001 30 00

Kontaktlinser

 

9001 40 / 9001 40 20/ 9001 40 41/ 9001 40 49/ 9001 40 80

Glasögonlinser av glas

 

9001 50/ 9001 50 20/ 9001 50 41/ 9001 50 49/9001 50 80/ 9001 90 00

Glasögonlinser av annat material

 

9003/ 9003 11 00/ 9003 19/ 9003 19 10/ 9003 19 30/9003 19 90/ 9003 90 00

Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar

 

9004/ 9004 10/ 9004 10 10/ 9004 10 91/ 9004 10 99/9004 90/ 9004 90 10/ 9004 90 90

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål


MOTIVERING

Europeiska unionens viktigaste handelspartner och ekonomiska konkurrenter tillämpar redan sedan en tid tillbaka ett system inom sina territorier för angivande av ursprung för produkter från utlandet. Syftet med detta system är att förse konsumenterna med korrekt information utifrån vilken de kan utnyttja sin valfrihet i samband med inköp.

Själva grunden för demokrati är kunskap, och kunskap är lika med frihet. Att veta varifrån en produkt kommer innebär således ett tillämpande av demokratiska regler, som även måste gälla på handelsområdet, så att mesta möjliga kan göras för att garantera en fri marknad och att det finns tydliga och gemensamma regler även för producenterna. På en globaliserad marknad är det sådana regler som utgör en garant för att alla ska kunna få tillträde till denna marknad, ha möjlighet att konkurrera och därmed även fortsätta att producera.

Tillverkningsindustrin har fortfarande en extremt viktig roll på en globaliserad marknad, inte bara i utvecklingsländer utan även i utvecklade och industrialiserade länder. Det är framför allt inom tillverkningsindustrin som avsaknaden av gemensamma regler kan vålla stora problem för sysselsättningen och därmed bromsa eller hindra utvecklingen. Europaparlamentet har i flera år tydligt visat att man vill sätta konsumenterna och konsumenternas rättigheter i centrum i samband med olika förslag på det politiska och handelsmässiga området. Parlamentet har dessutom vid flera tillfällen pekat på behovet av att företag i EU måste konkurrera på samma villkor som företag i andra större ekonomier. Det är inte bara tullhinder som kan skydda mot snedvridningar på den globaliserade marknaden. Med hjälp av regler kan den globaliserade marknaden fås att stämma överens med den funktion den har att fylla, dvs. att främja utvecklingen i världen, och göra den mer enhetlig.

Konsumenterna i EU har rätt att få information om varifrån de produkter som de köper kommer, dvs. samma rätt som medborgare och konsumenter i andra större ekonomier har. En av de största demokratierna i världen och tillika vår viktigaste handelspartner, Förenta staterna, har ända sedan 1930 garanterat medborgarna information och därmed rätten till medveten konsumtion när det gäller samtliga produkter som förs in på amerikanskt territorium. Så är även fallet i andra stora demokratier som Kanada, Japan och Indien, men även sådana länder där man har en annan syn på demokrati än vi, till exempel Saudiarabien, skyddar sina konsumenter genom att ställa krav på att varje vara som förs in i landet är försedd med ursprungsmärkning.

För konsumenterna i EU innebär denna förordning att de äntligen får samma rättigheter som miljontals andra konsumenter världen över, även om det enbart rör sig om ett begränsat antal varukategorier. Vid intressekonflikter är det vår skyldighet att skydda konsumenterna och inte ta hänsyn till stormarknadernas eller vissa lobbyisters särintressen.

År 2005, efter att en rad undersökningar genomförts, lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer. Flera olika faktorer, bland dem troligtvis en bristande förståelse för omfattningen av det problem som förordningen var tänkt att lösa, har gjort att rådet fortfarande inte lyckats komma fram till en gemensam ståndpunkt.

Parlamentet däremot har vid ett flertal tillfällen pekat på nödvändigheten av ett system som skulle kunna leda till att EU antar regler som äntligen skulle ge våra producenter och konsumenter samma förutsättningar som producenter och konsumenter i de länder som utgör våra viktigaste handelspartner. Vi vill påminna om den skriftliga förklaring som parlamentet lade fram under den förra valperioden (P6_TA(2007)0599), dess betänkande om att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln (INI/2008/2205), dess betänkande om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln (INI/2008/2133) och dess resolution – godkänd i november 2009 – om obligatorisk ursprungsmärkning för vissa kategorier av varor importerade från tredjeländer (B7-0145/2009).

Som bekant är det EU:s och inte medlemsstaternas sak att lagstifta på handelsområdet, och enligt Lissabonfördraget är det parlamentet och rådet som genom medbeslutandeförfarandet har rätten/skyldigheten att reda ut de många frågor och lösa de många problem som finns på detta område, dvs. internationell handel, ett område av avgörande betydelse för Europa inte bara i ekonomisk utan även i politisk bemärkelse.

I tider som dessa, då det har visat sig att vi återigen måste låta den reala ekonomin väga tyngre än den virtuella finansvärld som har orsakat så stor skada, är det mer angeläget än någonsin att det finns en tydlig EU-förordning om ursprungsmärkning av utomeuropeiska produkter.

Unionen måste självklart vara förpliktigad att följa Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser, och det är just WTO som har godkänt de förordningar om ursprungsmärkning som är gällande i andra länder. Dessa bestämmelser ålägger sedan en tid tillverkare i länder utanför Europa att ursprungsmärka alla varor som exporteras till Kanada, Mexiko, Kina, Förenta staterna, Indien och Japan. Därutöver finns det inget som hindrar dem att även ursprungsmärka produkter som exporteras till EU.

Den text som kommissionen godkände 2005 är fortfarande aktuell även om den självfallet är föråldrad i vissa aspekter. Till exempel bör de avsnitt strykas som rör länder som sedan dess har blivit fullvärdiga medlemmar i unionen, och hänsyn bör tas till vissa avtal som har trätt i kraft eller som är på gång att träda i kraft. Dessutom måste det föras en diskussion om huruvida särskild uppmärksamhet ska ägnas åt vissa handelsområden som har privilegierade förbindelser med unionen (till exempel länderna i Europa–Medelhavsområdet).

I den inledande motiveringsdelen påpekas att andra sektorer med tiden skulle kunna bli intresserade av att ansluta sig till systemet för ursprungsmärkning, och att kommissionen därför bör ha befogenhet att lägga till eller utesluta sektorer. Vi är fast övertygade om att samtliga ändringar måste diskuteras och godkännas av parlamentet eftersom varje tillägg eller uteslutning får betydande politiska, ekonomiska och sociala följder som parlamentet, genom medbeslutandeförfarandet, har rätt och skyldighet att yttra sig om.

Vi anser också att de villkor i förordningen som styr medlemsstaternas rätt att tillgripa sanktioner mot överträdelser av bestämmelserna måste förtydligas och definieras bättre. Den befintliga texten verkar inte på långt när nå upp till den miniminivå för harmonisering som bör finnas inom unionen samtidigt som medlemsstaternas bestämmanderätt och behörighet respekteras. Inom EU är gränserna öppna och det får inte finnas olika regler för påföljder för samma typ av brott inom handelsområdet, ett område där EU har nästan exklusiv behörighet.

I förteckningen över de produkter som diskuteras i förslaget till förordning saknas helt klart flera produkter som kan komma att behöva läggas till på listan vid ett senare tillfälle, efter att en utvärdering har gjorts av hur förordningen fungerar. Vi anser att det är oerhört viktigt att varje förändring diskuteras och godkänns av parlamentet. Detta är ett problem som kan tas upp till diskussion i framtiden. Det som parlamentet däremot måste göra i nuläget är att efter många års fördröjning ge ett konkret svar till medborgarna och konsumenterna, och detta svar är: mer information.

Information är en resurs som främjar säkerhet, och säker information är viktigt för att konsumenterna i EU ska känna sig trygga. Vi menar att när förteckningen över de olika varukategorierna upprättades 2005 glömdes åtminstone en kategori bort som bör finnas med för att säkerheten ska kunna garanteras. Vi syftar här på fästelementprodukter, dvs. alla de komponenter som om de kontrolleras på rätt sätt och förses med ursprungsmärkning kan garantera säkerheten för medborgarna när det gäller allt från broar till elektriska hushållsapparater.

Att försöka förebygga olyckor av alla slag och garantera medborgarnas säkerhet är ett oeftergivligt krav, och ursprungsmärkning av denna typ av produkter borde ha övervägts redan från början.

För att kraven om ursprungsmärkning ska uppfyllas räcker det att de bestämmelser som gäller i de länder utanför Europa där förordningen redan är i kraft tillämpas. Dessa bestämmelser kan till och med sporra utvecklingsländernas export eftersom det finns ett starkt intresse bland konsumenter i Europa att hjälpa de mindre industrialiserade länderna. Ursprungsmärkning bidrar därmed även till att skydda hantverksverksamhet och småföretagande av det slag som idag trängs undan av multinationella företag vars utbud av produktkopior gör sitt för att deras kundunderlag ska minska.

Europaparlamentet, som alltid har slagit vakt om de skillnader som präglar olika länders kulturer och traditioner, ser förordningen om obligatorisk ursprungsmärkning av varor som ett instrument inte bara för att genom större öppenhet ställa konsumenterna i EU på jämställd fot med konsumenter i våra partnerländer, utan även för att främja utvecklingen av ekonomiska förbindelser och traditionella ekonomier.

Det är helt rätt att de europeiska producenterna måste respektera ett antal stränga regler för sin produktion. Genom standarder garanteras konsumentsäkerheten, respekten för miljön och skyddet av hälsan. Dessa regler utgör ett betydande framsteg för unionen jämfört med andra områden. Men just därför måste det gå att få reda på om de produkter som förs in i unionen har samma egenskaper som våra egna produkter. Information om varornas ursprung säkerställer att konsumenterna får de kunskaper de har rätt till när de ska göra sina val. Märkningen bidrar även till en ökad harmonisering av tullkontrollerna vid unionens gränser, och till en ökad tydlighet och öppenhet i samband med all annan eventuell kontroll som de regionala eller lokala myndigheterna bör göra av de produkter som saluförs på marknaden.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer

Referensnummer

KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)

Framläggande för parlamentet

1.3.2010

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

21.4.2010

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

17.6.2010

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

13.7.2010

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cristiana Muscardini

17.3.2010

 

 

Behandling i utskott

28.4.2010

22.6.2010

14.7.2010

 

Antagande

29.9.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Metin Kazak, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Miloslav Ransdorf, Matteo Salvini, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Franziska Keller, Francesco Enrico Speroni

Ingivande

6.10.2010

Senaste uppdatering: 8 oktober 2010Rättsligt meddelande