Förfarande : 2010/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0281/2010

Ingivna texter :

A7-0281/2010

Debatter :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Omröstningar :

PV 20/10/2010 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0371

BETÄNKANDE     
PDF 166kWORD 181k
8 oktober 2010
PE 441.300v02-00 A7-0281/2010

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen

(13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: László Surján

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010, för budgetåret 2010, avsnitt III – Kommissionen

(13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

Europaparlamentet avger denna resolution

- med beaktande av artiklarna 310 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

- med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artikel 37,

- med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, slutgiltigt antagen den 17 december 2009(2),

- med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

- med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2010, för budgetåret 2010, som kommissionen lade fram den 8 april 2010 (KOM(2010)0149),

- med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, som kommissionen lade fram den 8 april 2010 (KOM (2010)0150),

- med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete som kommissionen lade fram den 17 mars 2010 (KOM(2010)0102),

- med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2010, som rådet fastställde den 13 september 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010),

- med beaktande artikel 75b i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0281/2010).

A.  Kommissionen föreslår en ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1905/2006 för att möjliggöra en finansiering av stödåtgärder för bananer åren 2010–2013, med en sammanlagd budget på 190 miljoner EUR, med möjlighet att lägga till ytterligare 10 miljoner EUR, om marginalerna tillåter.

B.   I förslaget till årlig fördelning av det finansiella bidraget till stödåtgärderna för bananer anges ett belopp på 75 miljoner EUR under 2010.

C.  Den tillgängliga marginalen under rubrik 4 är endast 875 530 EUR på grund av behovet av att under 2010 i ökad utsträckning finansiera EU:s prioriteringar i rollen som global aktör.

D.  Huvuddelen av detta finansiella stöd under 2010 härrör från omfördelningar inom rubrik 4 i budgeten (55,8 miljoner EUR av 75 miljoner EUR).

E.   Den föreslagna omfördelningen påverkar mekanismer och åtgärder som EU och i synnerhet Europaparlamentet har fastställt vara av stort intresse.

F.   Behovet av finansiellt stöd till stödåtgärder för bananer var inte känt när den nuvarande fleråriga budgetramen antogs.

G.  De tidigare budgetförfarandena har visat vilket extremt tryck denna rubrik varit utsatt för.

H.  EU:s finansiella stöd till de AVS-länder som exporterar bananer, vilka påverkats av liberaliseringen av systemet med mest gynnad nation inom ramen för WTO, bör inte ifrågasättas och budgetsatsningen inte skjutas upp.

I.    Parlamentet är redo att genom förlikning förhandla med budgetmyndighetens andra gren.

J.    Den återstående marginalen på 875 530 EUR kan användas för finansiering av stödåtgärden för bananer.

1.   Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 3/2010 och rådets ståndpunkt.

2.   Europaparlamentet påminner om sin principiella ståndpunkt att nya prioriteringar bör finansieras med nya anslag.

3.   Europaparlamentet anser att finansieringen av stödåtgärder för bananer uppfyller villkoren i punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen.

4.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt förslag för mobilisering av flexibilitetsmekanismen för den återstående delen på 74 124 470 EUR.

5.   Europaparlamentet har beslutat att ändra förslaget till ändringsbudget nr 3/2010 i enlighet med följande.

6.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

från Lazslo SURJAN

AVSNITT III Kommissionen

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

07 02 04   Förberedande åtgärd – Miljöövervakning av Svartahavsbäckenet

Anslag

2 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

1 500 000

0

2 000 000

2 000 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

19 06 08 Beredskapsplaner med avseende på den finansiella och ekonomiska krisen i utvecklingsländer.

Anslag

3 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

2 500 000

0

3 000 000

2 000 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

19 09 01 Samarbete med utvecklingsländer i Latinamerika

Anslag

356 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

355 268 000

306 484 268

1 000 000

0

356 268 000

306 484 268

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

19 10 01 01 Samarbete med utvecklingsländer i Asien

Anslag

523 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

521 450 000

483 097 103

2 000 000

0

523 450 000

483 097 103

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 02 01 Livsmedelssäkerhet

Anslag

238 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

237 766 452

190 000 000

1 000 000

0

238 766 452

190 000 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 05 01 01 Hälso- och sjukvård

Anslag

45 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

44 885 491

16 271 430

1 000 000

0

45 885 491

16 817 430

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 05 01 06 Förberedande åtgärd för läkemedelsanknuten tekniköverföring till förmån för utvecklingsländerna

Anslag

3 300 000

3 000 000

p.m

3 000 000

p.m

3 000 000

3 300 000

0

3 300 000

3 000 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 06 03 Anpassningsstöd till länder som omfattas av sockerprotokollet

Anslag

175 756 786

80 000 000

151 432 316

80 000 000

151 432 316

80 000 000

24 324 470

0

175 756 786

80 000 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 07 04 Råvaruavtal

Anslag

4 600 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

2 800 000

4 600 000

1 800 000

1 800 000

4 600 000

4 600 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 års budget

Europeiska kommissionen

FÄB 3/2010

Rådets ståndpunkt

Europaparlamentets ändringsförslag

Nytt belopp

 

 

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

Åtag.

Betaln.

21 02 03 Snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna

Anslag

162 700 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

145 300 000

342 700 000

17 400 000

0

162 700 000

342 700 000

Reserv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUT L 64, 12.3.2010.

(3)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

7.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Richard Ashworth, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Mulder

Senaste uppdatering: 11 oktober 2010Rättsligt meddelande