Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Διαδικασία : 2004/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0067/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0067/2004

Συζήτηση :

PV 14/12/2004 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2004 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2004)0101

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 280kWORD 107k
7 Δεκεμβρίου 2004
PE 347.270 A6-0067/2004

σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, για την ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005 - 2012)

(2004/2221(INI))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Giusto Catania

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005 - 2012) (2004/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, της Rosa M. Díez González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012) (B6-0070/2004),

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο VI, ειδικότερα το εδάφιο ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και το εδάφιο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 34,

–   έχοντας υπόψη την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ειδικότερα το άρθρο 252,

–   έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη θέσπιση συντάγματος για την Ευρώπη, ειδικότερα τα άρθρα Ι-16, Ι-17, Ι-40, ΙΙ-94, ΙΙ-95, ΙΙΙ-271, ΙΙΙ-278, ΙΙΙ-305 και άλλα,

–   έχοντας υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ιδιαίτερα την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και στην υγεία,

–   έχοντας υπόψη την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντιστοίχως,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις του ΟΗΕ, της 30ής Μαρτίου 1961, που τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Γενεύης της 25ης Μαρτίου 1972, σχετικά με τα ναρκωτικά· της 21ης Φεβρουαρίου 1971 σχετικά με τις ψυχότροπες ουσίες, και της 19ης Δεκεμβρίου 1988 κατά του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών και των ψυχότροπων ουσιών,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας(1)4,

–    έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (1995-1999) (COM(94)0234),

–   έχοντας υπόψη την πολιτική διακήρυξη σχετικά με τα ναρκωτικά και τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) της 8ης και 10ης Ιουνίου 1998,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 102/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την πρόληψη της τοξικομανίας εντός του πλαισίου της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1996-2000)(2)1,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 96/750/GAI της 17ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών και τις πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της τοξικομανίας και την πρόληψη και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών(3)2,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 97/396/GAI της 16ης Ιουνίου 1997, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και των έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών(4)3,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997 σχετικά με τη συνεργασία Βορρά - Νότου επί θεμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών και της τοξικομανίας(5)4,

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ που αφορούν τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης(6)5, που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης το Δεκέμβριο 1998 και, ειδικότερα, τα σημεία 13, 14, 44, 47 και 51,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, ειδικότερα αυτά που περιλαμβάνονται στα σημεία 43, 48, 50, 59, 60, 61 και 62,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 1999, και, ειδικότερα, το πόρισμα 53, στο οποίο σημειώθηκε η ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000 - 2004),

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, και, ειδικότερα το σημείο 51, με το οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ σε θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (2000 - 2004),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του οικονομικού συστήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος(7)6,

–   έχοντας υπόψη τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά 2000 - 2004 της ΕΕ (COM(2001)0301 και COM(2002)0599),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2003)0808 - 5085/04 CORDROGUE 7 SAN 3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών(8)2,

–   έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση της απόφασης πλαισίου σχετικά με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών,

–   έχοντας υπόψη την παράγραφο 3 του άρθρου 114, και την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του Κανονισμού του, 

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0067/2004),

A. επισημαίνοντας ότι η κατανάλωση και η εμπορία ναρκωτικών φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί από το κάθε κράτος μέλος χωριστά, οπότε είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και να την προσεγγίσει με ολοκληρωμένο τρόπο, με όλα τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού που δημιουργεί στα άτομα, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί στην κοινωνία το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά,

Β.  επισημαίνοντας ότι παρά τις μέχρι σήμερα εφαρμοσθείσες σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πολιτικές, το φαινόμενο της παραγωγής της κατανάλωσης και της εμπορίας των παρανόμων ουσιών που περιλαμβάνονται στις τρεις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι μπροστά στην αποτυχία αυτή είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη γενική στρατηγική της όσον αφορά τις παραισθησιογόνες ουσίες,

Γ.  επισημαίνοντας ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων απεφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2004, ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η νέα στρατηγική της ΕΕ επί θεμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών για την περίοδο 2005-2012, να τεθούν οι βάσεις για δύο σχέδια δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τριετούς διάρκειας το καθένα (2005-2007 και 2009-2011), τα οποία θα ακολουθούνται από ετήσια περίοδο αξιολόγησης (2008 και 2012), και ότι η εν λόγω στρατηγική θα ενεκρίνετο κατά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004,

Δ.  επισημαίνοντας ότι η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, υπέβαλε στις 6 Ιουλίου 2004 στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών ένα σχέδιο ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) (CORDROGUE 53), το οποίο ελάμβανε υπόψη τα πορίσματα της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 10 και 11 Μαΐου 2004 σχετικά με μια "Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών", (CORDROGUE 36), και το οποίο εξετάστηκε στη συνέχεια κατά τις συνεδριάσεις της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου και 30ής Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου 2004,

Ε.  επισημαίνοντας ότι ούτε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΚΠΜΤ) ούτε η Επιτροπή έχουν ακόμη υποβάλει τις εκθέσεις τους για την τεχνική και πολιτική αξιολόγηση, οι οποίες θα επιτρέπουν να εκτιμηθεί σε ποιο μέτρο επετεύχθησαν οι 11 γενικοί και οι 6 σημαντικότεροι στόχοι που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ κατά των ναρκωτικών (2000-2004),

ΣΤ γνωρίζοντας ότι το Συμβούλιο διαπραγματεύεται στο πλαίσιο της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά και της CAT (επιτροπή του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΕ) το περιεχόμενο του σχεδίου της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), χωρίς να γνωρίζει τις αξιολογήσεις τόσο σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2005) όσο και σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ναρκωτικά (2000-2005), που πρέπει να εκπονηθούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και από την Επιτροπή, και τα αποτελέσματα του οποίου προβλέπεται να παρουσιαστούν το Νοέμβριο του 2004, και ότι οι συναντήσεις των εθνικών συντονιστών της ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν εάν σημειώνεται πρόοδος στην Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά.

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να κινήσει την προπαρασκευαστική διαδικασία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά το 2008 10 χρόνια μετά την Ειδική Σύνοδο "για τα ναρκωτικά" του 1998,

Η. εκτιμώντας ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν επακριβείς, ποσοτικοί και λειτουργικοί στόχοι προκείμενου να εξετασθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν αποδώσει αποτελέσματα οι στόχοι και τα μέτρα που είχαν διατυπωθεί στην προηγούμενη στρατηγική,

Θ. έχοντας υπόψη ότι προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ανάλυση μειωτική των πολλαπλών προβλημάτων που συνδέονται με το φαινόμενο των ναρκωτικών, οι κίνδυνοι που συνεπάγονται τα ναρκωτικά πρέπει να αναλυθούν, μεταξύ άλλων από επιστημονικής, κοινωνιολογικής και πολιτιστικής πλευράς όχι μόνον εξετάζοντας με ακρίβεια αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία αλλά και αξιολογώντας με προσοχή κάθε άλλη μορφή επιπτώσεων και ζημιών για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας και ότι οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται,

Ι.   εκτιμώντας ότι η εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να εδράζεται σε επιστημονικές γνώσεις που αφορούν κάθε τύπο ναρκωτικού και όχι σε συγκινησιακούς συναισθηματισμούς, δεδομένου ότι κάθε πρόβλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά απαιτεί ειδική αντιμετώπιση· η γενίκευση της προσέγγισης κλονίζει την αξιοπιστία όλων των εν μέρει πτυχών της πολιτικής,

ΙΑ. θεωρώντας επίσης θεμελιώδους σημασία βάσει των αξιολογήσεων και αναλύσεων αυτών να κινηθεί μία διαδικασία αναθεώρησης των πολιτικών ως προς τις παραισθησιογόνες ουσίες προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες και επαρκέστερες σε σχέση με τους προς επίτευξη στόχους, αφιερώνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις εναλλακτικές πολιτικές που ήδη σήμερα σε πολλά κράτη μέλη έχουν καλύτερα αποτελέσματα, π.χ. σε σχέση με την μείωση των θανάτων από τις ουσίες αυτές, την προστασία της υγείας και την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των τοξικομανών,

1.  συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη χάραξη της μελλοντικής ευρωπαϊκής Στρατηγικής επί θεμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005-1012) και, γενικά, εν σχέσει με την πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά:

α)   να επανακαθορισθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία για τα ναρκωτικά, η οποία θα στοχεύει στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής και σε μεγάλη κλίμακα διακίνησης ναρκωτικών, η οποία θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα από κάθε άποψη και θα βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, στο σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη, στην προστασία της ζωής και της υγείας του ατόμου·

β)   να καθορισθούν σαφείς, επακριβείς και από ποσοτική άποψη μετρήσιμοι στόχοι και προτεραιότητες, που θα είναι δυνατόν να μεταφράζονται σε λειτουργικούς δείκτες και δράσεις στα μελλοντικά σχέδια δράσης, όπου θα πρέπει να καθορίζονται με εξαιρετική σαφήνεια αρμοδιότητες και προθεσμίες για την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Για να είναι ομαλή αυτή η εφαρμογή χρειάζεται μια πολυκλαδική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από αυτούς τους σαφώς οριοθετημένους στόχους (συντονισμός, ενημέρωση, αξιολόγηση και διεθνής συνεργασίας)·

γ)   να γίνει κοινή συνείδηση ότι σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τούδε σχετικά με τους έξι βασικούς στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004) για κανέναν δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και να εξαχθούν επομένως τα πολιτικά και νομοθετικά συμπεράσματα για την εκπόνηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής καταπολέμησης των ναρκωτικών 2005-2012 και των σχετικών σχεδίων δράσης·

δ)   να ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις της υλοποίησης των 6 βασικών στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ναρκωτικών·

ε)   η νέα στρατηγική να βασισθεί περισσότερο σε επιστημονική έρευνα και σε εμβριθείς και δομημένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους στον εν λόγω τομέα στα κράτη μέλη·

στ) η νέα Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών να στηριχτεί σε νομικές, θεσμικές και οικονομικές βάσεις που απορρέουν από την αποτελεσματικότητα των μέχρι τούδε δράσεων, την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών

ζ)   να ενταθεί η κοινωνική και επιστημονική έρευνα σχετικά με τις παράνομες ουσίες για την εξυπηρέτηση σημαντικών ιατρικών και κοινωνικών στόχων·

η)   να βρεθεί μια εναλλακτική λύση για τον σημερινό δημοσιονομικό κατακερματισμό με τη δημιουργία μιας νέας θέσης του προϋπολογισμού, η οποία να συνδέεται στενά με όλα τα μέτρα που πρέπει να προβλεφθούν για τα μελλοντικά Σχέδια Δράσης, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή δεδομένου ότι, εν εναντία περιπτώσει, δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί από τη στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών·

θ)   να προβλεφθεί ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό για την διευκόλυνση της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την επίδραση των πολιτικών για τα ναρκωτικά στο επίπεδο των πολιτών·

ι)         να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της προηγούμενης στρατηγικής, με ιδιαίτερη αναφορά:

·         στην πρόληψη της χρήσης και της εξάρτησης,

·         στη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών,

·         στον περιορισμό της κοινωνικής ζημίας (περιθωριοποίηση),

·         στον περιορισμό της βλάβης της υγείας,

·          στη μείωση των μικροαδικημάτων αλλά και των αδικημάτων του οργανωμένου εγκλήματος που οφείλονται σε ναρκωτικά και στη μη υιοθέτηση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) χωρίς να είναι γνωστά τα πραγματικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν από την προηγούμενη στρατηγική, αξιολογημένα με τις κατάλληλες τεχνικές, επιστημονικές, νομοθετικές και πολιτικές μεθόδους αξιολόγησης·

ια)  να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαφάνειας και της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στο θέμα της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

ιβ)  να καλείται το ΕΚ να γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω προ της εγκρίσεως της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), εις τρόπον ώστε η άποψή του να λαμβάνεται υπόψη

ιγ)  να προταθούν τελείως διαφορετικά μέσα από αυτά που αναφέρονται για την επίτευξη του γενικού στόχου του σχεδίου της Στρατηγικής της Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, αποδίδοντας προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και της υγείας των καταναλωτών παρανόμων ουσιών προκειμένου να βελτιωθεί η διαβίωση και η προστασία τους με ισορροπημένο και συνολικό τρόπο, δεδομένου ότι οι υποβληθείσες σχετικά προτάσεις είναι ακατάλληλες·

ιδ)  να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί συνεργασίας δεδομένου ότι τα σύνορα της ΕΕ των 25 ευρίσκονται πολύ εγγύτερα σε χώρες στις οποίες παράγονται τα ναρκωτικά, προκειμένου να περιορισθεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών προς την Ένωση· να συσταθεί και να διευρυνθεί ο νέος μηχανισμός ευρωπαϊκού συντονισμού στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λ. χ. μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, ώστε να επιτευχθεί πλήρης, πολυδιάστατη και ισόρροπη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, πράγμα που είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητο από ποτέ μετά την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών·

ιε)  να καθορισθούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και προδιαγραφές όσον αφορά τα μέτρα αποκατάστασης τα οποία να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη με στόχο την μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων από τη χρήση των ναρκωτικών·

ιστ) να συνεκτιμηθεί επαρκώς η νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε με την προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών στην Ένωση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενδελεχής συνεργασία με τα νέα όμορα κράτη·

ιζ)  να αυξηθεί η διαθεσιμότητα προγραμμάτων που συντείνουν στη μείωση βλαβών της υγείας (ειδικότερα να παρεμποδιστεί η διάδοση του ΗΙV και άλλων ασθενειών που δημιουργούνται από μόλυνση του αίματος) μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών·

ιη)  να καθορισθεί επίπεδο ελάχιστων προδιαγραφών για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης με βάση τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη αντί η προσπάθεια να στρέφεται υπερβολικά στη φάση της αποθεραπείας με ουσίες που αντικαθιστούν τα ναρκωτικά. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να καταβληθούν και ιδιαίτερες προσπάθειες για την εκ νέου ένταξη στην κοινότητα των ατόμων αυτών·

ιθ)  να επιδειχθεί μεγαλύτερη επιμονή στα θέματα που σχετίζονται με τη μείωση των ζημιών, την ενημέρωση, την πρόληψη, την περίθαλψη και την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα συνδεόμενα με την χρήση παράνομων ουσιών και να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των θιγόμενων ατόμων αντί της εφαρμογής κατασταλτικών πολιτικών στα όρια της παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που οδηγεί συχνά σε τέτοιου είδους παραβιάσεις·

κ)   να καθιερωθούν για παραβάτες-χρήστες εναλλακτικά της φυλακίσεως θεραπευτικά προγράμματα, η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει αξιολογηθεί θετικά σε όσα κράτη έχει εφαρμοστεί·

κα) να ενισχυθεί δεόντως η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών ενημέρωσης που απαιτούνται για την πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών, ιδίως στα σχολεία, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης 2000-2004 και προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους και οι συναφείς κίνδυνοι·

κβ) να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων ενημέρωσης, τα οποία πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες διαφόρων ειδών ναρκωτικών (κυρίως συνθετικών), προκειμένου να υπάρχει για όλους σαφής προειδοποίηση με δραστικό τρόπο·

κγ) να προσδιοριστεί και να ενισχυθεί με αποφασιστικό τρόπο η συμμετοχή και η ένταξη τοξικομανών και των καταναλωτών παρανόμων ουσιών, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των εθελοντών καθώς και της κοινής γνώμης στην εξεύρεση λύσεων σχετικά με τα εν λόγω προβλήματα, ειδικότερα με μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά, καθώς και με την οργάνωση μιας ετήσιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με την πρόληψη, καθιερώνοντας πειραματικά, χώρους χορήγησης μικρών δόσεων για τη μείωση της βλάβης και για την στρατηγική κατά της απαγόρευσης·

κδ) να δημιουργηθεί ειδική θέση στον προϋπολογισμό προκειμένου να διευκολυνθεί μία αδιάλειπτη διαδικασία διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους επαγγελματικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με τις επιπτώσεις στους πολίτες των πολιτικών για τα ναρκωτικά·

κε) να καθιερωθούν μέτρα αξιολόγησης τα οποία θα επιτρέπουν να ανιχνεύονται και να επανορθώνονται οι αδυναμίες που διαπιστώνονται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται από την Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών καθώς και καταλληλότερα μέτρα και πόροι για την επίτευξη των στόχων αυτών·

κστ)να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας από τα κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος και να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και την καταπολέμηση του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος·

κζ) να περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και ειδικότερα στις νέες συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες ειδική ρήτρα συνεργασίας "για την καταπολέμηση των ναρκωτικών", στην οποία να αναγνωρίζεται το καθεστώς ρήτρας ουσιώδους σημασίας·

κη) να αυξηθεί σημαντικά η αναπτυξιακή ενίσχυση των χωρών που παράγουν ναρκωτικά, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης εναλλακτικών καλλιεργειών και δραστικής μείωσης της φτώχειας· να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα να προωθηθεί και να προστατευθεί η παραγωγή για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς οπιούχων, παραδείγματος χάριν, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων για την βιομηχανική παραγωγή νόμιμων προϊόντων από φυτά που καλύπτονται από την Σύμβαση του 1961, όπως τα φύλλα της κόκας και η ινδική κάνναβις·

κθ) να προβλεφθεί και να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα υποκατάστατα προγράμματα, με ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των φυλακών, προωθώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων για τους καταναλωτές παρανόμων ουσιών ή για ήσσονος σημασίας και "μη βίαια" αδικήματα που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές·

λ)   να αυξηθεί η έρευνα σχετικά με τη χρησιμοποίηση φυτών τα οποία επί του παρόντος είναι παράνομα ή βρίσκονται σε γκρίζα ζώνη, όπως η κάνναβης, το όπιο και φύλλα κόκας, για ιατρικές εφαρμογές, επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρο γεωργία, δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υποκατάσταση προϊόντων που βασίζονται στο πετρέλαιο και για άλλους ευεργετικούς σκοπούς·

λα) να επανεξετασθεί η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πλαίσιο σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προβλέπονται στις Συνθήκες·

λβ) να πραγματοποιηθεί επιστημονική μελέτη κόστους-αποτελέσματος των ισχυουσών πολιτικών ελέγχου των ναρκωτικών που θα περιλαμβάνει ιδιαίτερα: ανάλυση της καννάβεως και των διαφόρων νομίμων και παρανόμων παραγώγων της μεταξύ άλλων και προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, οι θεραπευτικές δυνατότητες, καθώς και τα αποτελέσματα των πολιτικών ποινικοποίησης και οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις· μία ανάλυση αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διανομής ηρωίνης υπό ιατρικό έλεγχο για θεραπευτικούς σκοπούς σε σχέση με το στόχο μείωσης των θανάτων από ναρκωτικά· μία ανάλυση κόστους από οικονομικής, νομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς των πολιτικών απαγόρευσης από πλευράς ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων που προορίζονται για την εφαρμογή του νόμου· μία ανάλυση της επίπτωσης στις τρίτες χώρες των ισχυουσών πολιτικών που απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και από το παγκόσμιο σύστημα "ελέγχου των ναρκωτικών"·

λγ) να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις και τα εθνικά Κοινοβούλια να λάβουν αποτελεσματικότερα μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου των ναρκωτικών στις φυλακές·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, προς ενημέρωσιν, στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις ειδικές υπηρεσίες του.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών δεν μπορεί να βασίζεται σε ιδεολογική προσέγγιση. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μία σοβαρή πολιτική κατά της διάδοσης των ναρκωτικών και των παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτήν, πρέπει να στηριχθούμε σε αποκλειστικά επιστημονικές αξιολογήσεις.

Το γεγονός είναι ότι η χρήση ναρκωτικών αναπτύσσεται μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό αποτελεί την πλέον προφανή ένδειξη ότι οι κατασταλτικές και απαγορευτικές πολιτικές, οι οποίες ετέθησαν σε εφαρμογή από κράτη μέλη της Ένωσης, αδυνατούν να περιορίσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που εξακολουθεί να είναι μία από τις σημαντικότερες προσόδους του οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί 7.600 νέων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών (Απρίλιος–Μάιος 2004) συνάγεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να προμηθευθεί κανείς ναρκωτικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι η περιέργεια και η διάθεση υπέρβασης των απαγορεύσεων είναι οι κυριότεροι λόγοι της κατανάλωσης των ουσιών αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης 2003 του Παρατηρητηρίου της Λισσαβόνας, "το χασίς παραμένει το ναρκωτικό με την μεγαλύτερη κατανάλωση στην ΕΕ, ενώ πολλές χώρες αναφέρουν ότι άνω του 20% του συνολικού πληθυσμού κατανάλωσε χασίς σε κάποια στιγμή της ζωής του. Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις συνάγεται ότι, στην ΕΕ, τουλάχιστον ένας ενήλικος στους πέντε έχει δοκιμάσει κάποιο ναρκωτικό. Από τους δείκτες προκύπτει ότι η κατανάλωση χασίς βρίσκεται σε ανοδική πορεία στην ΕΕ· η αύξηση αυτή φαίνεται εξάλλου ότι έχει σταθεροποιηθεί σε ορισμένες χώρες, σε επίπεδα πάντως που εκτιμώνται ως αρκετά υψηλά".

Πρέπει, ως εκ τούτου, να δοθεί προτεραιότητα στην ταξινόμηση των ναρκωτικών αποφεύγοντας τις γενικεύσεις, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις των ναρκωτικών ουσιών δεν είναι αδιακρίτως όμοιες, ενώ ορισμένες ουσίες, ειδικότερα οι χαρακτηριζόμενες ως ελαφρά ναρκωτικά, όπως αποδεικνύουν επιστημονικές μελέτες, δεν προκαλούν εθισμό. Εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών, το άλλο σημείο το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη, προκειμένου να προσδιορίσει τη στρατηγική της, είναι οι θάνατοι που συνδέονται με την κατανάλωση ναρκωτικών: οι θάνατοι που οφείλονται στο AIDS μειώνονται, ενώ οι θάνατοι που οφείλονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών έχουν σταθεροποιηθεί ή συνεχίζουν να αυξάνουν.

Αυτό είναι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο το οποίο αποδεικνύει αναμφιβόλως ότι η σημερινή στρατηγική δεν κατορθώνει να επιτύχει τους στόχους της προστασίας των ατόμων και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Η στρατηγική που εφαρμόζεται σήμερα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις μαφίες και τις εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, τη στιγμή που τα ετήσια έσοδα που προέρχονται από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών συνεχίζουν να αυξάνουν και, σύμφωνα με την Europol, από τις συνολικές στατιστικές, προκύπτει συγκέντρωση της κατάσχεσης ναρκωτικών σε λίγες χώρες, στις οποίες πραγματοποιείται το 75% περίπου των κατασχέσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο, αδιακρίτως του είδους των παράνομων ναρκωτικών. Σύμφωνα με την "Έκθεση της Europol για το οργανωμένο έγκλημα", η παραγωγή και το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας άλλος τομέας του οργανωμένου εγκλήματος δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση τόσο μεγάλων κερδών.

Η εγκληματικότητα που συνδέεται με τα ναρκωτικά μπορεί να επανεξετασθεί ώστε να περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα παραβίασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, εγκλήματα που διαπράττονται υπό την επήρεια παράνομων ναρκωτικών, εγκλήματα από τοξικομανείς προκειμένου να προμηθευθούν ναρκωτικά (κυρίως εγκλήματα εις βάρος περιουσιακών στοιχείων και του εμπορίου) καθώς και εγκλήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των παράνομων αγορών (αγώνας για την προστασία των εδαφών, διαφθορά υπαλλήλων, κλπ.).

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί ένα κοινοτικό πρόγραμμα εναλλακτικών ποινών κράτησης ώστε η καταστολή για την καταπολέμηση των ναρκωτικών να μην περιορίζεται αποκλειστικά στον εγκλεισμό στις φυλακές. Η στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών πρέπει να θεωρείται ως ένας τρόπος κοινωνικής παρέμβασης, υπογραμμίζοντας τους λόγους των κοινωνικών αδιεξόδων ώστε να προλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των ναρκωτικών ουσιών, τροποποιώντας την στρατηγική της καταστολής η οποία στοχεύει μόνο τους καταναλωτές.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην στρατηγική μείωσης των επιπτώσεων από τα ναρκωτικά . Τα μέτρα που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών στην υγεία που προκαλούν τα ναρκωτικά, στην μείωση των θανάτων και ο μετριασμός όλων των μορφών διατάραξης της δημόσιας τάξης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα των διάφορων εθνικών στρατηγικών επί θεμάτων ναρκωτικών και συνιστούν σαφή πολιτική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες. Οι δράσεις που αποσκοπούν στην μείωση των επιπτώσεων από τα ναρκωτικά χαρακτηρίζονται από τις βασικές εθνικές επισημάνσεις ως "ιδιαίτερα σημαντικές", "θεμελιώδεις", "δράσεις προτεραιότητας" ή ακόμη "δράσεις-κλειδί για την εθνική στρατηγική μας στο θέμα των ναρκωτικών".

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (B6-0070/2004

σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού

της Rosa M. Díez González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΥ στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2004, κατά την οποία θα εξετασθεί σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ για την περίοδο 2005 - 2012,

–   έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2004, κατά την οποία θα εγκριθεί σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ για την περίοδο 2005 - 2012,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι το πλαίσιο και οι προτεραιότητες που καθορίζονται από τη νέα στρατηγική κατά των ναρκωτικών της ΕΕ θα χρησιμεύσουν ως βάση σε δύο τριετή διαδοχικά σχέδια δράσεων κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005-2007 και 2009-2011), καθένα εκ των οποίων ακολουθείται από περίοδο αξιολόγησης ενός έτους (2008 και 2012),

Β.  εκτιμώντας ότι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής για τα ναρκωτικά εντός της ΕΕ συνίσταται στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της ΕΕ,

Γ.  εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία προκειμένου να ενθαρρυνθούν και αναπτυχθούν αποτελεσματικές και σφαιρικές πολιτικές καταπολέμησης των ναρκωτικών,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

α)  να θεσπίσει μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική κατά των ναρκωτικών, επικεντρωμένη στη μείωση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς, καθώς και στην πληροφόρηση και την αξιολόγηση·

β)  να ενθαρρύνει και αναπτύξει πολιτικές μείωσης των ζημιών εντός των κρατών μελών, χωρίς να απαγορεύσει σε κανένα από αυτά την έγκριση μέτρων ούτε την υλοποίηση εμπειριών σ' αυτόν τον τομέα·

γ)  να μεριμνήσει με αυστηρότητα για το σεβασμό της ρήτρας κατά των ναρκωτικών στις διεθνείς συμβάσεις και να ζητήσει γι' αυτό το σκοπό όπως αναγνωρισθεί το καθεστώς της "ουσιώδους ρήτρας"·

δ)  να ενεργήσει κατά τρόπον ώστε η εκπόνηση των σχεδίων για τα σχέδια δράσεων κατά των ναρκωτικών (2005-2007 και 2009-2011) από την Επιτροπή να πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία και την Europol και σε διαβούλευση με τις ενεχόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Τίτλος

Αναθεώρηση των συμβάσεων για τα ναρκωτικά

Αριθμός διαδικασίας

2003/2018(INI)

Βασική/ές πρόταση(εις) σύστασης

B5-0110/2003

 

 

Κανονιστική βάση

άρθρο 114, παρ. 3

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ΕΛΕΥ]

28.10.2004

Ημερομηνία της απόφασης για την εκπόνηση έκθεσης

ΠΕΡΙΒ

8.10.2004

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή (ές)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ΠΕΡΙΒ.

20.9.2004

 

 

 

 

Αποφάσισε/αν να μη γνωμοδοτήσει/ουν
  Ημερομηνία της απόφασης

 

 

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Άλλη(ες) πρόταση (εις) σύστασης που περιλαμβάνεται(ονται) στην έκθεση

B5-0070/2004

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Giusto Catania

13.09.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.09.2004

2.12.2004

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.02.2004

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

20

19

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, António Costa, Carlos Coelho, Rosa Díez González, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frederika Brepoels, Παναγιώτης Δημητρίου, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Javier Moreno Sánchez, Béatrice Patrie, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης – A[5]

0.0.0000

A[5-0049/2003]

Παρατηρήσεις

...

(1)

4 ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σελ. 1.

(2)

1 ΕΕ L 19 της 22.1.1997, σελ. 25.

(3)

2 ΕΕ L 342 της 31.12.1996, σελ. 6.

(4)

3 ΕΕ L 167, της 25.6.1997, σελ. 1.

(5)

4 ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σελ. 1.

(6)

5 ΕΕ C 19, της 23.1.1999, σελ. 1.

(7)

6 ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76.

(8)

2 ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σελ. 1

Τελευταία ενημέρωση: 10 Αυγούστου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου