Postup : 2006/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0293/2007

Předložené texty :

A6-0293/2007

Rozpravy :

PV 25/09/2007 - 14
CRE 25/09/2007 - 14

Hlasování :

PV 26/09/2007 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0409

ZPRÁVA     ***I
PDF 670kWORD 920k
23. července 2007
PE 384.423v02-00 A6-0293/2007

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Reino Paasilinna

Navrhovatelka(*):

Erna Hennicot-Schoepges, Výbor pro kulturu a vzdělávání

(*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (*)
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0604)(1),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 157 odst. 3 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0355/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro právní záležitosti (A6-0293/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  domnívá se, že není zajištěna kompatibilita návrhu Komise se stropy víceletého finančního rámce;

3.  vyzývá Radu, aby v souladu s článkem 47 interinstitucionální dohody zahájila jednání s Parlamentem o financování jak Evropského technologického institutu (ETI), tak o financování znalostních a inovačních komunit, a to s využitím všech možností, které nabízí interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006;

4.  připomíná, že tento postoj nepředjímá výsledek postupu uvedeného v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, který se uplatňuje na zřízení ETI;

5.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

6.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Aby byly účinně posíleny vazby a propojení mezi inovacemi, výzkumem a vzděláváním, musí být upřednostněn jejich přesun do průmyslového kontextu spolu s jejich uplatněním a tyto tři složku se musí stát hlavním předmětem činnosti ETI.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4

(4) Nová iniciativa na úrovni Společenství (dále jen „Evropský technologický institut“, „ETI“) by měla doplnit stávající politikyiniciativy Společenství a členských států tím, že podpoří integraci znalostního trojúhelníku (inovace, výzkum a vzdělávání) v celé EU.

(4) Nová iniciativa na úrovni Společenství (dále jen „Evropský inovační a technologický institut“, „ETI“) by měla být zřízena jako doplněk stávajících politik a iniciativ Společenství a členských států tím, že podpoří integraci znalostního trojúhelníku (inovace, výzkum a vzdělávání) v celé EU, a usnadní tak spolupráci a výměnu zejména prostřednictvím vytvoření synergií mezi středisky excelence a MSP.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 6

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že plně integruje vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti na nejvyšší úrovni.

(6) ETI by měl hlavně přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že integruje vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti na vysoké úrovni excelence, bude se snažit usnadnit a zvýšit propojení a spolupráci a dosáhnout součinnosti inovačních komunit v Evropě.

Odůvodnění

Usnadněním spolupráce přinese ETI přidanou hodnotu v podobě přirozených účinků součinnosti, které vznikají v dynamickém a pružném systému.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 7

(7) Prostřednictvím své správní rady by měl ETI identifikovat strategické dlouhodobé úkoly pro inovace v Evropě, zejména v transdisciplinárních a/nebo interdisciplinárních oblastech, včetně těch, které již byly na evropské úrovni identifikovány, a měl by v daných oblastech zajistit transparentní výběrové řízení pro výběr znalostních a inovačních komunit na základě jejich vynikajících výsledků. Členové ve správní radě ETI by měli mít ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního a výzkumného / akademického prostředí.

(7) Prostřednictvím své správní rady by měl ETI identifikovat strategické dlouhodobé úkoly pro inovace v Evropě, zejména v transdisciplinárních a/nebo interdisciplinárních oblastech, včetně těch, které již byly na evropské úrovni identifikovány programech strategického výzkumu evropských technologických platforem a společných technologických iniciativ i v projektech seskupení blízkých tržním podmínkám v rámci mezivládní iniciativy EUREKA, a měl by v daných oblastech zajistit transparentní výběrové řízení pro výběr znalostních a inovačních komunit na základě jejich vynikajících výsledků. Členové ve správní radě ETI by měli mít ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního a výzkumného / akademického prostředí.

Odůvodnění

Při určování strategických inovačních úkolů, které mají řešit znalostní a inovační komunity, by se mělo řádně využít strategických cílů a tématických priorit identifikovaných průmyslem a jinými zúčastněnými subjekty z komunity výzkumu a vývoje v programech strategického výzkumu evropských technologických platforem a společných technologických iniciativ, jakož i v projektech seskupení aplikovaného výzkumu mezivládní iniciativy EUREKA. Kromě toho by si znalostní a inovační komunity, jakmile budou vybrány, měly vybudovat jasné vazby na příslušné iniciativy na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) ETI a jeho znalostní a inovační komunity musí mít zajištěnu akademickou a podnikatelskou svobodu, aby mohly rozvíjet svou vlastní podnikatelskou a inovační kulturu.

Odůvodnění

Nejúspěšnější evropské výzkumné ústavy, univerzity a nadace vždy usilují o dosažení vynikajících výsledků, financují je a důvěřují jejich realizaci. Autonomie, důvěra a možnost pokusu a chyby bude naprosto zásadní pro úspěch ETI a pro jeho schopnost dosahovat výrazných inovačních výsledků.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 7b (nový)

 

(7b) (nový) Aby mohlo být řádně vyhodnoceno fungování ETI i znalostních a inovačních komunit a případně zavedena zlepšení, je zapotřebí pilotní fáze, do níž se tyto komunity zapojí jen v omezeném počtu. V průběhu této pilotní fáze by měla správní rada vybrat znalostní a inovační komunity, které EU napomáhají čelit stávajícím i budoucím úkolům, jako je změna klimatu, udržitelná mobilita, energetická účinnost či příští generace informačních a komunikačních technologií.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 8

(8) Aby mohl ETI přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat mezinárodní přitažlivost evropského hospodářství, měl by být schopen přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa a spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

(8) Aby mohl ETI přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat mezinárodní přitažlivost evropského hospodářství a více zviditelnit evropskou inovační kapacitu, měl by být schopen přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa a spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí prostřednictvím podněcování mobility výzkumných pracovníků a studentů.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Protože ETI má být vlajkovou lodí evropských inovací a výzkumu, měl by být umístěn v blízkosti stávajících evropských středisek excelence a středisek dobré akademické pověsti, aby byla co nejlépe využita stávající infrastruktura.

Odůvodnění

V souladu s požadavkem předsedy Barrosa na ETI by jeho řídící orgány měly být umístěny blízko nebo uvnitř oblasti evropského významu.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 8b (nový)

 

(8b) Aby mohl ETI zvýšit svoji přitažlivost, měl by společně s partnerskými institucemi vytvořit vhodnou strukturu, která umožní studentům a absolventům získávat praxi a/nebo zaměstnání u hlavních partnerských organizací v rámci znalostních a inovačních komunit.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 9

(9) ETI by měl především působit prostřednictvím dlouhodobých strategických partnerství na základě vynikajících výsledků v interdisciplinárních a/nebo transdisciplinárních oblastech, jež mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a společenský význam. Tato partnerství vybere správní rada ETI a budou označována jako „znalostní a inovační komunity“. Vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami budou upraveny smluvními dohodami, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních komunit, zajistí odpovídající koordinaci a určí mechanismus monitorování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních komunit.

(9) ETI by měl především působit prostřednictvím dlouhodobých strategických partnerství na základě vynikajících výsledků v interdisciplinárních a/nebo transdisciplinárních oblastech, jež mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a společenský význam. Tato partnerství vybere správní rada ETI a budou označována jako „znalostní a inovační komunity“. Ačkoli budou právně nezávislé, budou vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami upraveny smluvními dohodami, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních komunit, zajistí odpovídající koordinaci a určí mechanismus monitorování   hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních komunit.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 10

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby byly tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI. ETI by měl podporovat uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby kvalifikace udělované prostřednictvím vysokoškolských institucí, které jsou partnery znalostních a inovačních komunit, nesly značku ETI. ETI by měl podporovat uznávání kvalifikací ETI, jež nesou jeho značku excelence, ze strany členských států, a to jak v členských státech EU, tak mimo EU. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 11

(11) ETI by měl vypracovat pokyny pro správu duševního vlastnictví, které by měly podporovat využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek, mimo jiné prostřednictvím licencí, poskytovat vhodné pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastněných fyzických osob, znalostních a inovačních komunit a partnerských organizací, pro konkrétní výsledky a pro obchodní využití. Pokud byly činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technický rozvoj, použijí se pravidla těchto programů.

(11) ETI by měl vypracovat jasné a transparentní pokyny pro správu duševního vlastnictví, které by měly řádně zohledňovat příspěvky ze strany různých partnerských organizací znalostních a inovačních komunit a podporovat využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek, mimo jiné prostřednictvím licencí, poskytovat vhodné pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastněných fyzických osob, znalostních a inovačních komunit a partnerských organizací, pro konkrétní výsledky a pro obchodní využití. Pokud byly činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technický rozvoj, použijí se pravidla těchto programů.

Odůvodnění

Protože průmysl má zajišťovat velkou část zdrojů znalostních a inovačních komunit, bylo by kontraproduktivní, kdyby musel platit dvakrát: na straně vstupů spolufinancováním činností znalostních a inovačních komunit a na straně výstupů tím, že by musel platit plnou cenu za získání vlastnictví nebo přístupových práv k výsledkům znalostních a inovačních komunit. Aby bylo zajištěno, že průmysl bude ochoten využívat výsledky znalostních a inovačních komunit pro růst a zaměstnanost, bude při stanovování pravidel pro duševní vlastnictví znalostních a inovačních komunit třeba řádně zohlednit finanční a jiné příspěvky různých partnerských organizací.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 11a (nový)

 

Aby byla zaručena strukturovaná spolupráce a pravidelné výměny názorů, měl by ETI zajistit pravidelný dialog mezi znalostními a inovačními komunitami a občanskou společností.

Pozměňovací návrh 14

Bod odůvodnění 12

(12) V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti ETI je třeba stanovit náležitá opatření. Náležitá pravidla pro fungování ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

(12) Náležitá opatření zaručující spolehlivost, autonomii a transparentnost ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

Pozměňovací návrh 15

Bod odůvodnění 13

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a nezávislost ETI, měl by institut spravovat svůj vlastní rozpočet, jehož příjmy by měly zahrnovat příspěvek Společenství a příspěvky členských států, soukromých organizací, státních a mezinárodních subjektů nebo institucí a příjmy z vlastních činností ETI nebo dotace. ETI by se měl snažit zajistit stále vyšší finanční příspěvek od soukromých organizací.

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a nezávislost ETI, měl by mít institut právní subjektivitu a spravovat svůj vlastní rozpočet, jehož příjmy by měly zahrnovat příspěvek Společenství a příspěvky členských států, soukromých organizací, státních a mezinárodních subjektů nebo institucí a příjmy z vlastních činností ETI v souvislosti se správou duševního vlastnictví nebo dotace. ETI by se měl snažit zajistit stále vyšší finanční příspěvek od soukromých organizací.

Odůvodnění

Právní subjektivita ETI, jak je obsažena v návrhu Komise, je vzhledem k zamýšlenému širokému okruhu jeho činností důležitým aspektem jeho autonomie. Finanční prostředky plynoucí ze správy duševního vlastnictví by měly být pro ETI klíčovým zdrojem příjmů.

Pozměňovací návrh 16

Bod odůvodnění 15

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013, který bude hlavním referenčním bodem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013. Na základě bodu 14 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ale nemůže být finančně realizován žádný akt přijatý na základě postupu spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady ani akt přijatý Radou, který by vyžadoval překročení finančních prostředků, jež jsou k dispozici v rámci rozpočtu, či překročení prostředků přidělených ve finančním rámci, pokud nedojde k úpravě rozpočtu, případně pokud nebude vhodným způsobem revidován finanční rámec, a to v souladu s příslušným postupem vymezeným pro každý z těchto případů.

Pozměňovací návrh 17

Bod odůvodnění 16

(16) ETI je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a měl by příslušným způsobem přijmout své finanční předpisy.

(16) ETI je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a měl by příslušným způsobem přijmout odpovídající finanční předpisy.

Odůvodnění

ETI má v podobě, kterou navrhuje Komise, strukturu typickou pro agenturu. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit v právním základu, který stanoví toto nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Bod odůvodnění 17

(17) Správní rada by měla přijmout klouzavý tříletý pracovní program, který by měla zkontrolovat Komise s ohledem na to, zda se doplňuje s politikami a nástroji Společenství, a výroční zprávu, včetně úplné účetní závěrky. Tyto dokumenty by měly být předloženy Komisi a měl by o nich být informován Evropský parlament, RadaÚčetní dvůr.

(17) Správní rada by měla přijmout klouzavý tříletý pracovní program, který by měla zkontrolovat Komise s ohledem na to, zda se doplňuje s politikami a nástroji Společenství, a výroční zprávu, včetně úplné účetní závěrky. Tyto dokumenty by měly být předloženy Komisi, Evropskému parlamentu, RaděÚčetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh 19

Bod odůvodnění 19

(19) Je vhodné, aby byla činnost ETI pravidelně přezkoumávána.

(19) Protože ETI je nová iniciativa, jejíž účinky jsou nejisté a obtížně předvídatelné, měla by Komise činnost a účinky ETI rozsáhle a pravidelně přezkoumávat s ohledem na alternativní možnosti podoby tohoto projektu a v případě nutnosti předkládat návrhy na změnu tohoto nařízení.

Odůvodnění

Komise by měla nadále zkoumat jiné cesty projektu ETI a pravidelně porovnávat různé možnosti s možností zvolenou. Jednou z alternativ by mohlo být vytvoření virtuálních seskupení komunit ETI v několika málo specifických oblastech vysokého veřejného a vědeckého zájmu (např. změna klimatu), ve kterých by bylo možné dosáhnout v předvídatelné budoucnosti úspěchu a ve kterých existuje přirozená souvislost mezi výzkumem a vytvářením modelů služeb, výrobků a podnikání.

Pozměňovací návrh 20

Bod odůvodnění 20

(20) Jelikož sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu jejich rozsahu a nadnárodní povahy, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality ve smyslu výše uvedeného článku nepřekračuje nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(20) Jelikož sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, pokud jednají samostatně, a proto, z důvodu jejich rozsahu a nadnárodní povahy, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality ve smyslu výše uvedeného článku nepřekračuje nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh 21

Bod odůvodnění 20a (nový)

 

(20a) Návrh na ETI byl předložen po přijetí víceletého finančního rámce a víceletých programů Společenství postupem spolurozhodování. K financování ETI by neměly být používány finanční prostředky přidělené jiným programům Společenství v oblastech vzdělávání, výzkumu nebo inovací a měly by být prozkoumány všechny možnosti, které nabízí interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006.

Odůvodnění

Pro tuto iniciativu je třeba nalézt nové financování a všechny finanční prostředky musí být prostředky přidělené navíc vedle stávajících programů.

Pozměňovací návrh 22

Článek 1

Zřizuje se Evropský technologický institut (dále jen „ETI“).

Tímto se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (dále jen „ETI“). Jedná se o orgán zřízený v souladu s článkem 185 finančního nařízení a bodem 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

(U této změny jména se jedná o horizontální pozměňovací návrh. Zbytek textu by měl být upraven odpovídajícím způsobem.)

Pozměňovací návrh 23

Čl. 2 bod 1

1. „Inovací“ se rozumí proces a výsledky tohoto procesu, jejichž prostřednictvím reagují nové nápady na společenskou nebo hospodářskou poptávku a pomáhají vytvářet nové výrobky, služby nebo obchodní modely, které se úspěšně zavádějí na stávajícím trhu nebo které dokáží vytvářet trhy nové.

1. „Inovací“ se rozumí proces a výsledky tohoto procesu, jejichž prostřednictvím reagují nové nápady na společenskou nebo hospodářskou poptávku a pomáhají vytvářet nové výrobky, služby nebo organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávajícím trhu nebo které dokáží vytvářet trhy nové.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 2 bod 2

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí společný podnik partnerských organizací bez ohledu na jeho přesnou právní formu, vybraný a určený Evropským technologickým institutem, který má v určité oblasti na nejvyšší úrovni provádět integrované inovační, výzkumné a vzdělávací činnosti.

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí z právního hlediska autonomní partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, společnostmi a jinými subjekty, které se účastní inovačního procesu, v podobě strategické sítě, jež má společný střednědobý až dlouhodobý plán pro dosažení cílů ETI.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 2 bod 2a (nový)

 

2a. „Účastnícím se státem“ se rozumí členský stát Evropské unie nebo země, která má v souvislosti s ETI se Společenstvím dohodu.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 2 bod 3

3. „Univerzitou“ se rozumí jakýkoli druh vysokoškolské instituce, která nabízí uznávané tituly nebo jiné uznávané kvalifikace terciárního vzdělávání, bez ohledu na její označení na vnitrostátní úrovni.

3. „Vysokoškolskou institucí“ se rozumí jakýkoli druh instituce, která nabízí uznávané tituly za odbornou přípravu vysokoškolského typu nebo jiné uznávané kvalifikace terciárního vzdělávání, bez ohledu na její označení na vnitrostátní úrovni.

(Toto je horizontální pozměňovací návrh. Pokud bude přijat, měl by být zbytek textu upraven odpovídajícím způsobem.)

Pozměňovací návrh 27

Čl. 2 odst. 6a (nový)

 

6a. „Kvalifikacemi“ se rozumí kvalifikace, které udělují zúčastněné univerzity při dokončení činností vysokoškolského vzdělávání.

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že za udělování kvalifikací odpovídají univerzity.

Pozměňovací návrh 28

Článek 3

Cílem ETI je přispívat k průmyslové konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Společenství. K naplnění tohoto cíle ETI využíváintegruje inovace, výzkum a vzdělávání na nejvyšší úrovni.

Cílem ETI je posilovat evropskou konkurenceschopnost a přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu podporou inovační kapacity členských států a Společenství. Aby tohoto cíle dosáhnul, podporujekoordinuje inovace, výzkum a vysokoškolské vzdělávání na nejvyšší úrovni.

Pozměňovací návrh 29

Článek 4

1. K dosažení tohoto cíle ETI:

1. K dosažení svého cíle ETI:

(a) identifikuje strategické dlouhodobé úkoly v oblastech, které mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a společenský význam a které pravděpodobně dlouhodobě zajistí nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací;

 

(b) definuje mezi těmito úkoly vlastní priority a vybírá ty, jimiž se bude dále zabývat a do nichž investuje zdroje;

(b) identifikuje své prioritní oblasti;

 

(c) zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi;

(c) zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi a podporuje jejich účast na své činnosti;

(d) vybírá a určuje znalostní a inovační komunity v prioritních oblastech a definuje jejich práva a povinnosti pomocí dohody; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření k zajištění kvality; průběžně monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci;

(d) vybírá a určuje znalostní a inovační komunity v prioritních oblastech; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření k zajištění kvality; průběžně monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci;

(e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména se snaží zajistit stále větší část svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z vlastních zdrojů;

(e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména se snaží zajistit významnou a stále se zvětšující část svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmů vytvářených svými vlastními zdroji;

(f) podporuje uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech.

(f) doporučuje uznávání kvalifikací udělených vysokoškolskými institucemi, které jsou partnery znalostních a inovačních komunit a nesou značku ETI, v členských státech.

 

(fa) podporuje šíření osvědčených postupů s cílem integrovat trojúhelník znalostí, aby došlo k vytvoření společné kultury inovací s vysokou úrovní předávání znalostí;

 

(fb) usiluje o to, aby se stal institutem na nejvyšší světové úrovni, jenž podává vynikající výsledky v oblasti inovací, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu;

 

(fc) zajišťuje vzájemnou doplňkovost a součinnost činností ETI a ostatních programů Společenství;

 

(fd) doplňuje stávající vnitrostátní a regionální politiky, nástroje a sítě v oblasti inovací, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání v Evropě;

2. Může být zřízena nadace (dále jen „nadace ETI“), zejména z podnětu ETI, s konkrétním cílem propagovat a podporovat činnosti ETI.

2. ETI má ve své pravomoci zřídit nadaci (dále jen „nadace ETI“) s konkrétním cílem propagovat a podporovat činnosti ETI.

ETI může takové nadaci poskytovat příspěvek až do výše 3 % svého ročního rozpočtu.

 

Pozměňovací návrh 30

Čl. 5 odst. 1

1. Znalostní a inovační komunity se zabývají zejména těmito činnostmi:

1. Znalostní a inovační komunity se zabývají zejména těmito činnostmi:

(a) inovační činnosti a investice, které plně integrují výzkumný a vzdělávací rozměr a podporují šíření a využívání výsledků;

(a) inovační činnosti a investice přiměřeného rozsahu, které nabízejí evropský přínos, mají výzkumný a vysokoškolský rozměr a podporují šíření a využívání výsledků;

(b) špičkový výzkum v oblastech, které mají klíčový hospodářský a společenský význam pro Evropské společenství, s významným inovačním potenciálem;

 

(b) špičkový technologickýna inovacích založený výzkum v oblastech, které mají klíčový hospodářský a společenský význam, navazující na výsledky evropského a vnitrostátního výzkumu s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni;

(c) vzdělávací a školicí činnosti na magisterské / inženýrské a doktorandské úrovni, včetně rozvoje dovedností souvisejících s inovacemi a zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností;

 

(c) vzdělávací a školicí činnosti na magisterské / inženýrské a doktorandské úrovni, které definuje článek 6, v disciplínách, které odpovídají budoucím evropským ekonomickým potřebám a které podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností a mobilitu výzkumných pracovníků;

(d) šíření osvědčených postupů, zejména v souvislosti se správou organizací orientovaných na inovace a rozvoj spolupráce nebo partnerství mezi vzděláváním/výzkumem a obchodem.

(d) šíření osvědčených postupů v odvětví inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a obchodem.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 5 odst. 2 a 3

2. ETI vybere partnerství, které se stane znalostní a inovační komunitou, na základě soutěžního, otevřeného a transparentního řízení včetně zveřejnění podrobných specifikací a podmínek.

2. Znalostní a inovační komunity mají značnou celkovou autonomii při definování své vnitřní organizace a složení, stejně jako přesného plánu činností a pracovních metod.

Při výběru partnerství se zejména zohlední:

 

(a) stávající a potenciální inovační kapacita v rámci partnerství a jeho vynikající výsledky v oblasti vzdělávání a výzkumu;

 

(b) jeho kapacita k dosažení cílů, které stanovil ETI;

 

(c) finanční nebo věcné příspěvky poskytované znalostní a inovační komunitě;

 

(d) prokázání inovačního potenciálu včetně plánu správy duševního vlastnictví odpovídající danému odvětví a v souladu se zásadami ETI a pokyny pro správu duševního vlastnictví.

 

Při výběru se rovněž zohlední:

 

(a) operační struktura prokazující závazek k ETI a jeho cílům;

 

(b) kapacita k zajištění dynamického, flexibilního a přitažlivého pracovního prostředí, které odměňuje individuální i týmové úspěchy v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání;

 

(c) způsob, jakým budou udělovány tituly a diplomy včetně opatření, která mají zohlednit politiku Společenství týkající se Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o kompatibilitu, transparentnost, uznávání a kvalitu titulů a diplomů;

 

(d) schopnost partnerství přizpůsobit se změnám v daném oboru nebo v oblasti inovací a tyto změny zohlednit.

 

3. Prostředky znalostních a inovačních komunit pocházejí z veřejných a soukromých zdrojů. Mohou zejména zahrnovat příspěvky od ETI, popřípadě poskytnuté prostřednictvím ETI, a příspěvky od partnerských organizací.

3. Znalostní a inovační komunity si kladou za cíl otevírat se novým partnerským organizacím, kdykoli mohou tyto organizace být v partnerství přínosem.

 

3a. Znalostní a inovační komunity mají ve vztahu k ETI právní autonomii. Vztah mezi ETI a každou znalostní a inovační komunitou řídí smluvní dohoda.

 

3b. Každá znalostní a inovační komunita předkládá správní radě ke schválení svůj obchodní plán.

Pozměňovací návrh 32

Článek 5a (nový)

 

Článek 5a

Výběr znalostních a inovačních komunit

 

1. ETI vybírá a určuje partnerství, které se stane znalostní a inovační komunitou, na základě soutěžního, otevřeného a transparentního řízení. Detailní kritéria pro výběr znalostních a inovačních komunit vycházejí ze zásad excelence a inovační kapacity, přijímá je a zveřejňuje ETI a do výběrového řízení jsou zapojeni externí a nezávislí odborníci.

 

2. Při výběru znalostní a inovační komunity se pozornost věnuje zejména:

(a) plně v souladu s kritériem excelence v odstavci 1, stávající a potenciální inovační kapacitě v rámci partnerství, stejně jako potenciální excelenci dané komunity v oblasti inovací, vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, a zejména její schopnosti zahrnout tyto prvky do své činnosti;

(b) schopnosti daného partnerství dosáhnout cílů stanovených ve strategické inovační agendě podle článku 14a;

(c) schopnosti daného partnerství zajistit udržitelné dlouhodobé financování včetně významných finančních závazků ze strany soukromého sektoru;

(d) účasti daného partnerství v organizacích činných v trojúhelníku výzkumu, vysokoškolského vzdělávání a inovací, jehož součástí je nejméně jedna vysokoškolská instituce a jedna soukromá společnost;

(e) případně existenci plánu správy duševního vlastnictví odpovídajícího danému odvětví a odpovídajícího zásadám ETI a pokynům pro správu duševního vlastnictví;

(f) zapojení soukromého sektoru, a zejména malých a středních podniků (MSP) a finančního sektoru, stejně jako spolupráci s těmito subjekty;

(g) opatřením na podporu vytvoření začínajících a osamostatněných podniků;

(h) schopnosti partnerství interagovat s jinými organizacemi a sítěmi mimo znalostní a inovační komunitu s cílem sdílet osvědčené postupy a vynikající výsledky.

 

3. Plně v souladu s kritériem excelence v odstavci 1 má každá znalostní a inovační komunita nejméně tři partnerské organizace nacházející se nejméně ve dvou různých účastnících se státech, z nichž každá je nezávislá na ostatních ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 1906/20061.

 

4. Součástí znalostní a inovační komunity mohou být se souhlasem správní rady partnerské organizace neusazené v účastnícím se státě.

 

__________________

1 Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 5.

Pozměňovací návrh 33

Článek 5b (nový)

 

Článek 5b

Pilotní fáze

 

1. V souladu s ustanoveními článku 5a ETI ve spolupráci s Komisí nejpozději 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost vybere a určí dvě nebo tři znalostní a inovační komunity.

 

2. V souladu s článkem 14a může ETI vybrat další znalostní a inovační komunity po přijetí své první strategické inovační agendy.

Pozměňovací návrh 34

Článek 6

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, jsou tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI.

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, nesou kvalifikace udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit značku ETI.

2. ETI podporuje partnerské organizace v udělování společných titulů a diplomů, které odrážejí integrovaný charakter znalostních a inovačních komunit. Může se však rovněž jednat o tituly udělené jedinou institucí nebo o dvojí či několikanásobné tituly a diplomy.

2. ETI podporuje partnerské vysokoškolské instituce v udělování společných kvalifikací, které odrážejí integrovaný charakter znalostních a inovačních komunit. Může se však rovněž jednat o kvalifikace udělené jedinou vysokoškolskou institucí nebo o dvojí či několikanásobné kvalifikace.

3. Členské státy při uznávání titulů a diplomů ETI spolupracují.

3. Členské státy spolupracují při uznávání kvalifikací, které byly uděleny vysokoškolskými institucemi v rámci znalostních a inovačních komunit a které nesou značku ETI, aniž je dotčena směrnice 2005/36/ES.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Partneři ve znalostní a inovační komunitě přispívají k politice v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v disciplínách a odvětvích vymezených v rámci strategií správní rady.

Pozměňovací návrh 36

Článek 6a (nový)

 

 

Článek 6a

Mobilita výzkumných pracovníků a studentů

 

1. Prostřednictvím své činnosti a práce přispívá ETI k podpoře mobility v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (podle dohod uzavřených v souladu s boloňským procesem).

 

2. Měla by být zajištěna převoditelnost grantů přidělených na činnosti znalostních a inovačních komunit, a to zejména výzkumným pracovníkům a studentům.

Pozměňovací návrh 37

Článek 7

1. ETI provádí své činnosti nezávisle na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích. Pokud jde o orgány Společenství, je ETI ve své každodenní činnosti autonomní. Členové orgánů ETI přijímají nezbytná opatření k zamezení střetu zájmů, k němuž by mohlo dojít při jejich práci vykonávané jménem ETI s ohledem na jejich předchozí nebo souběžné činnosti.

1. ETI provádí své činnosti nezávisle na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích.

2. Činnost ETI je v souladu s dalšími činnostmi na úrovni Společenství, zejména v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání.

2. Činnost ETI a znalostních a inovačních komunit je v souladu s dalšími činnostmi a nástroji na úrovni Společenství, zejména v oblasti inovací, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání.

3. ETI rovněž náležitě přihlíží k politikám a iniciativám na vnitrostátní a mezivládní úrovni.

3. ETI rovněž náležitě přihlíží k politikám a iniciativám na regionální, vnitrostátní a mezivládní úrovni s cílem využít osvědčené postupy, ověřené koncepce a stávající zdroje.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

(a) Správní rada složená z členů na vysoké úrovni se zkušenostmi z obchodu, výzkumu a vzdělávání, kteří odpovídají za řízení a hodnocení činností ETI a znalostních a inovačních komunit a za všechna ostatní strategická rozhodnutí.

(a) Správní rada složená z členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti inovací, obchodu, výzkumu a vysokoškolského vzdělávání. Odpovídá za řízení a hodnocení činností ETI, za výběr, určení a hodnocení znalostních a inovačních komunit a za všechna ostatní strategická rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 8 odst. 1 písm. d)

(d) Kontrolní výbor, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci ETI, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními komunitami a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

(d) Případně funkce interního auditora, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci ETI, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními komunitami a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

Odůvodnění

ETI by neměl mít povinnost zřizovat stálý kontrolní výbor, ale měl by mít tutéž flexibilitu jako jiné subjekty uvedené v čl. 185 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 8 odst. 2

2. Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady a výkonného a kontrolního výboru.

2. Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady a výkonného výboru.

Pozměňovací návrh 41

Článek 8a (nový)

 

Článek 8a

Složení správní rady

1. Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří mají ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního, z akademického a z výzkumného prostředí (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolí pracovníci působící v oblasti inovací a výzkumu a akademičtí, techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v ETI a ve znalostních a inovačních komunitách (dále jen „zastupující členové“).

2. Jmenovaných členů je 21. Jejich funkční období trvá šest let a nelze je prodloužit. Jsou jmenováni Komisí na základě návrhů výběrové komise, a to transparentním postupem, jehož součástí je zpráva Evropskému parlamentu a Radě o výběrovém procesu. Výběrová komise se skládá ze čtyř nezávislých odborníků na vysoké úrovni jmenovaných Komisí.

3. Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z akademického prostředí, z výzkumného prostředí a z prostředí obchodu, k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a k ocenění inovačního, výzkumného a vzdělávacího prostředí na území Evropské unie.

4. Každé dva roky se obměňuje třetina jmenovaných členů. Členové, jejichž funkční období skončí po druhém a čtvrtém roce po počátečním jmenování správní rady, jsou určeni losem.

5. Zastupující členové jsou 4. Jejich funkční období trvá tři roky a je možné je jednou prodloužit. Pokud tito členové odejdou z ETI nebo ze znalostní a inovační komunity, jejich funkční období skončí. Na zbytek funkčního období jsou nahrazeni stejným postupem.

6. Podmínky volby a náhrady zastupujících členů schválí správní rada na návrh ředitele dříve, než první znalostní a inovační komunita zahájí svou činnost. Tento mechanismus zajistí, že bude odpovídacím způsobem zastoupena rozmanitost a že bude zohledněn vývoj ETI i znalostních a inovačních komunit.

7. V případě, že některý člen správní rady nemůže své funkční období dokončit, je na zbytek funkčního období jmenován či zvolen náhradník stejným postupem, jakým byl zvolen či jmenován člen, který svou funkci nemůže vykonávat.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 42

Článek 8b (nový)

 

Článek 8b

Úkoly správní rady

1. Členové správní rady jednají v zájmu ETI naprosto nezávisle a chrání jeho cíle, poslání, identitu a koherenci.

2. Správní rada zejména:

(a) definuje oblasti, pro něž by měly být zřízeny znalostní a inovační komunity;

(b) schvaluje strategii ETI uvedenou v jeho klouzavém tříletém pracovním programu;

(ba) schvaluje rozpočet, roční účetní závěrku a rozvahu a roční zprávu o činnosti na základě návrhu ředitele;

(c) přijímá důsledné, transparentní a uživatelsky vstřícné postupy pro výběr znalostních a inovačních komunit; tyto postupy zahrnují hodnocení externího odborníka a vztahují se na vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami;

(d) vybírá partnerství a určuje ho jako znalostní a inovační komunitu nebo toto určení v případě nutnosti zruší;

(e) na základě jasných a předem známých kritérií zajišťuje průběžné hodnocení činností znalostních a inovačních komunit;

(f) přijímá svůj jednací řád a jednací řád výkonného výboru;

(g) se souhlasem Komise stanovuje odpovídající honoráře členů správní rady a výkonného výboru; tyto honoráře odpovídají zvyklostem v členských státech;

(h) přijímá postup pro výběr výkonného výboru, kontrolního výboru a ředitele;

(i) jmenuje, a je-li to nutné, i propouští ředitele, jmenuje účetního a členy výkonného výboru;

(ia) vykonává disciplinární pravomoc vůči řediteli;

(j) v případě potřeby zřizuje poradní skupiny, které mohou být zřízeny na dobu určitou;

(k) celkově propaguje ETI s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj „mezinárodního aktéra“ na poli excelence v inovacích, výzkumu a vzdělávání;

(l) přijímá kodex správné praxe s ohledem na střet zájmů;

(m) definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního vlastnictví;

(ma) schvaluje dohodu o duševním vlastnictví uzavřenou mezi účastníky znalostní a inovační komunity;

(mb) rozhoduje, zda zřídit funkci interního auditora v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1.

_________________________

1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

3. Správní rada může určitými úkoly pověřit výkonný výbor.

4. Správní rada zvolí ze jmenovaných členů svého předsedu. Funkční období předsedy trvá 3 roky a je možné je jednou prodloužit.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 43

Článek 8c (nový)

 

Článek 8c

Fungování správní rady

1. Správní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

Rozhodnutí podle čl. 8b odst. 2 písm. a), b), ba), c), d) a i) a podle čl. 8b odst. 4 však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech členů správní rady.

2. Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně třikrát ročně. Mimořádné zasedání svolává předseda, nebo jsou pořádána na žádost nejméně jedné třetiny členů správní rady.

3. V rámci přechodných ustanovení se správní rada skládá výlučně ze jmenovaných členů, dokud nebude možné uspořádat volby zastupujících členů po zřízení první znalostní a inovační komunity.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 44

Článek 8d (nový)

 

Článek 8d

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor se skládá z pěti členů včetně předsedy správní rady, který je rovněž předsedou výkonného výboru.

Čtyři členové mimo předsedy jsou vybráni správní radou z řad „jmenovaných členů“.

2. Zasedání výkonného výboru svolává pravidelně předseda, nebo je svoláno na žádost ředitele.

3. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů.

4. Výkonný výbor:

(a) připravuje schůze správní rady;

(b) dohlíží nad tím, jak ETI provádí svůj klouzavý tříletý pracovní program;

(c) dohlíží nad průběhem výběru znalostních a inovačních komunit;

(d) přijímá rozhodnutí z pověření správní rady.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 45

Článek 8e (nový)

 

Článek 8e

Ředitel

1. Ředitel má odborné předpoklady a je vysoce uznávaný v oblastech, v nichž ETI působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce 4 let. Správní rada může toto funkční období jednou o čtyři roky prodloužit, pokud je tento krok podle jejího uvážení v nejlepším zájmu ETI.

2. Ředitel odpovídá za každodenní řízení ETI a právně jej zastupuje. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností ETI.

3. Ředitel zejména:

(a) podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti a zajišťuje při jejich zasedáních služby sekretariátu;

(b) připravuje návrhy strategie a rozpočtu, které mají být předloženy správní radě prostřednictvím výkonného výboru;

(c) řídí průběh výběru znalostních a inovačních komunit a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně;

(d) organizuje a řídí činnost ETI;

(da) zajišťuje účinné provádění procesů sledování a hodnocení výkonu ETI v souladu s článkem 15;

(e) odpovídá za administrativní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu ETI; v této souvislosti ředitel náležitě přihlíží k doporučení interního auditora;

(f) odpovídá za veškeré personální záležitosti;

(g) připravuje návrhy klouzavého tříletého pracovního programu a výroční zprávy o činnosti ETI a předkládá je správní radě;

(h) předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy interního auditora a následně prostřednictvím výkonného výboru správní radě;

(i) zajišťuje plnění povinností ETI s ohledem na uzavřené smlouvy a dohody;

(j) poskytuje výkonnému výboru a správní radě veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 46

Článek 8f (nový)

 

Článek 8f

Zaměstnanci ETI

1. Zaměstnanci ETI jsou zaměstnáni přímo institutem ETI na základě smluv na dobu určitou. Na ředitele a zaměstnance ETI se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

2. Členské státy mohou na omezenou dobu do ETI vyslat své odborníky nebo jiné zaměstnance.

Správní rada přijme ustanovení, která vyslaným odborníkům z členských států nebo od jiných zaměstnavatelů umožní pracovat v ETI a definují jejich práva a povinnosti.

3. V souvislosti se svými zaměstnanci má ETI pravomoci, jež příslušejí orgánu, který může uzavírat se zaměstnanci smlouvy.

4. Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která vznikne institutu ETI v důsledku závažného pochybení, jehož se dopustí při výkonu nebo v souvislosti s výkonem své funkce.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 47

Článek 8g (nový)

 

Článek 8g

Zásady organizace a řízení znalostních a inovačních komunit

1. Správní rada přijme rámec pokynů, z něhož bude vycházet při stanovení podmínek dohod se znalostními a inovačními komunitami a při financování, monitorování a hodnocení jejich činností. Tento rámec se zveřejní před zahájením výběru znalostních a inovačních komunit.

2. Správní rada poskytne zejména pokyny týkající se těchto záležitostí:

(a) monitorování a hodnocení znalostních a inovačních komunit a účasti ETI na jejich správě;

(b) integrace obchodního aspektu do výzkumné a vzdělávací činnosti, včetně plánování a výkonu vzdělávací činnosti a úsilí v oblasti výzkumu a vývoje; mobility zaměstnanců a studentů / výzkumných pracovníků mezi obchodním a akademickým / výzkumným prostředím; zajištění vzdělávacího obsahu, který zohledňuje otázky související s obchodem, řízením a inovacemi; sdílení výsledků a příjmů pocházejících z dosažených výsledků mezi partnery; poskytování výsledků a osvědčených postupů nepartnerským organizacím včetně MSP;

(c) zajištění toho, aby studijní plány a vnitřní postupy podporovaly podnikatelského ducha a inovační způsob myšlení.

3. V rámci podmínek dohod s ETI mají znalostní a inovační komunity značnou pravomoc pro stanovení své vnitřní organizace, přesného pracovního programu i pracovních metod.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 48

Článek 8h (nový)

 

Článek 8h

Zásady hodnocení a monitorování znalostních a inovačních komunit

ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení výsledků každé znalostní a inovační komunity. Toto hodnocení je založeno na osvědčených administrativních postupech a na parametrech orientovaných na výsledky a vyhýbá se zbytečným formálním a procedurálním aspektům.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 49

Článek 8i (nový)

 

Článek 8i

Trvání, pokračování a ukončení činnosti znalostní a inovační komunity

1. V závislosti na výsledcích pravidelných hodnocení a na specifických rysech určitých oborů je běžným časovým rámcem znalostní a inovační komunity 7 až 15 let.

2. Správní rada může ve výjimečných případech rozhodnout o prodloužení činnosti znalostní a inovační komunity nad rámec původně stanoveného období, pokud lze tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout cíle ETI.

3. V případě, že hodnocení znalostní a inovační komunity vykazuje nedostatečné výsledky, přijme správní rada náležitá opatření, která mohou představovat snížení, úpravu nebo odnětí finanční podpory nebo ukončení dohody.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 50

Článek 8j (nový)

 

Článek 8j

Likvidace ETI

Dojde-li k likvidaci ETI, proběhne tento proces pod dohledem Komise a v souladu s platnými právními předpisy. Dohody se znalostními a inovačními komunitami a akt, kterým se zřizuje nadace ETI, stanovují pro takovou situaci odpovídající opatření.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články.

Pozměňovací návrh 51

Článek 9

1. ETI definujezveřejní své zásady a pokyny pro správu duševního vlastnictví. Tyto zásady a pokyny:

a) přispívají k inovační kapacitě EU;

b) zohledňují specifické rysy daného odvětví;

c) podporují využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek k výzkumným a inovačním účelům, zejména definicí toho, jakým způsobem budou ETI a jeho partneři duševní vlastnictví sdílet;

d) poskytují vhodné pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastněných fyzických osob, znalostních a inovačních komunit a partnerských organizací;

e) poskytují specifické pobídky pro konkrétní výsledky a pro obchodní úspěchy.

1. ETI přijme pokyny pro správu práv duševního vlastnictví vycházející mimo jiné ze zásad stanovených oddílem 2 nařízení (ES) č. 1906/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokoškolských institucí na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2013)1.

__________________

1 Úř. věst. L 391, 30.12.2006, s. 1.

2. Partnerské organizace prokáží ve své žádosti o status znalostní a inovační komunity, že se mezi sebou dohodly v souladu se zásadami a pokyny uvedenými v odstavci 1 na následujících záležitostech:

a) vlastnictví, správa a ochrana výsledků výzkumu a vývoje a dalších výsledků;

b) práva na přístup k takovým výsledkům a stávajícímu know-how;

c) sdílení nákladů a zisku s náležitým přihlédnutím k příspěvkům různých partnerských organizací;

d) specifická opatření, odměny nebo pobídky na podporu rozvoje a využívání výsledků výzkumu a vývoje a dalších výsledků, včetně konkrétních výsledků z nich odvozených.

2. Na základě těchto pokynů uzavřou partnerské organizace každé znalostní a inovační komunity dohodu o správě a využívání práv duševního vlastnictví, jež podléhá schválení správní radou.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 12 odst. 1

1. ETI zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň transparentnosti.

1. ETI zajistí při provádění svých činností, včetně činností znalostních a inovačních komunit, vysokou úroveň transparentnosti. ETI zřídí především přístupné, bezplatné a vícejazyčné internetové stránky, které budou poskytovat informace o činnostech ETI a jednotlivých znalostních a inovačních komunit.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 12 odst. 2 úvodní část

2. ETI neprodleně zveřejní:

2. ETI zveřejní a předloží rozpočtovému orgánu:

Odůvodnění

V souladu se zásadami stanovenými pro ostatní agentury musí být rozpočtový orgán pravidelně informován.

Pozměňovací návrh 54

Čl. 12 odst. 3

3. Aniž je dotčen odstavec 4 a 5, nesděluje ETI třetím stranám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a oprávněno důvěrné zacházení.

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5, nesdělují ETI ani znalostní a inovační komunity třetím stranám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a oprávněno důvěrné zacházení.

Pozměňovací návrh 55

Článek 13

1. ETI je financován zejména z těchto zdrojů:

1. ETI a znalostní a inovační komunity jsou financovány zejména z těchto zdrojů:

(a) příspěvky z rozpočtu Evropské unie;

(a) příspěvky od obchodních nebo soukromých organizací, především od podniků zúčastněných ve znalostních a inovačních komunitách;

(b) příspěvky od členských států nebo od veřejných orgánů členských států;

(b) příspěvky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie podle článku 16, jakož i z nevyužitých finančních prostředků, které by jinak byly vráceny členským státům; při použití strukturálních fondů přijímá rozhodnutí členský stát nebo dotčené místní, regionální a správní orgány;

(c) příspěvky od obchodních nebo soukromých organizací;

(c) příspěvky od zúčastněných států, třetích zemí nebo jejich veřejných orgánů;

(d) odkazy, dary a příspěvky od fyzických osob, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;

(d) odkazy, dary a příspěvky od fyzických osob, institucí, nadací nebo jiných vnitrostátních subjektů;

(e) příjmy získané z vlastní činnosti a výsledků ETI nebo z kapitálových dotací, včetně příjmů spravovaných nadací ETI, nebo z práv duševního vlastnictví;

(e) příjmy získané z vlastní činnosti, včetně poplatků plynoucích z práv duševního vlastnictví, nebo z kapitálových dotací spravovaných nadací ETI;

(f) příspěvky od třetích zemí a mezinárodních subjektů nebo institucí;

(f) příspěvky od mezinárodních subjektů nebo institucí;

 

(fa) úvěry a příspěvky od Evropské investiční banky (EIB).

Tyto příspěvky mohou zahrnovat věcné příspěvky.

Tyto příspěvky mohou zahrnovat věcné příspěvky.

2. ETI může zažádat o pomoc Společenství a/nebo pomoc Společenství dále poskytnout, zejména v rámci programů a fondů Společenství. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány z rozpočtu Společenství.

2. Pokud znalostní a inovační komunity nebo jejich partnerské organizace zažádají přímo o pomoc z programů Společenství (včetně finančního nástroje na sdílení rizik), Komise zajistí, aby tyto žádosti nebyly žádným způsobem upřednostňovány před ostatními žádostmi. Tato pomoc se neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány z rozpočtu Společenství.

 

2a. Žádné příspěvky z rámcového programu pro výzkum, z programu pro konkurenceschopnost a inovace a z programu celoživotního vzdělávání nesmějí být poskytnuty na zřizovací a/nebo správní náklady přímo spojené s ETI či znalostními a inovačními komunitami.

Pozměňovací návrh 56

Článek 14

1. ETI přijímá:

(a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Předlohu pracovního programu předkládá správní rada Komisi. Komise do tří měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se program doplňuje s politikami a nástroji Společenství. V případě, že Komise vyjádří nesouhlas, správní rada program znovu přezkoumá a přijme ho s náležitými změnami.

1. ETI přijímá:

(a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Tento program je v souladu s finančními a lidskými zdroji, které jsou k dispozici.

 

(b) každoročně do 30. června výroční zprávu. Zpráva uvádí činnosti provedené ETI v průběhu předchozího roku a hodnotí výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkové působení ETI. Zpráva obsahuje úplnou zkontrolovanou účetní závěrku.

(b) každoročně do 30. června výroční zprávu. Zpráva uvádí činnosti provedené ETI v průběhu předchozího kalendářního roku a hodnotí výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkové působení ETI.

2. Klouzavý tříletý pracovní program a výroční zpráva jsou předloženy Komisi, která o nich informuje Evropský parlament, Radu a Evropský účetní dvůr.

2. Klouzavý tříletý pracovní program a výroční zprávu předloží ETI Komisi, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů pro informaci.

3. Evropský parlament, Rada nebo Komise mohou správní radě ETI podat stanovisko k jakékoli záležitosti uvedené v klouzavém tříletém pracovním programu. Pokud jsou institutu ETI taková stanoviska předložena, správní rada na ně odpoví do tří měsíců a uvede případné úpravy svých priorit a plánovaných činností.

 

Pozměňovací návrh 57

Čl. 14 odst. 3a (nový)

 

3a. Předkládání účetních závěrek
a účetnictví ETI probíhá v souladu s obecnými pravidly stanovenými nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
1.

_________________

1 Úř. věst L 357, 31.12.2002, s. 72.

Odůvodnění

Na účetní závěrky ETI by se měla použít obecná pravidla rámcového finančního nařízení
pro agentury.

Pozměňovací návrh 58

Čl. 14a (nový)

 

Článek 14a

Strategická inovační agenda

 

1. Nejpozději do 31. prosince 2011 a dále každých sedm let vypracuje ETI návrh sedmileté strategické inovační agendy (dále jen „SIA“) a předloží jej Komisi.

 

2. SIA označí strategické dlouhodobé oblasti ETI v oborech, které mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a sociální význam a které na úrovni EU pravděpodobně zajistí největší přínos z hlediska inovací. Konkrétnější a podrobnější strategie, jež ETI umožní reagovat na interní i externí vývoj na poli vědy, techniky, inovací a v dalších relevantních oblastech, bude vypracována v tříletých pracovních programech vymezených v článku 14.

 

3. SIA bere v úvahu výsledky hodnocení ETI a znalostních a inovačních komunit vymezené v článku 15.

 

4. Součástí SIA je odhad finančních potřeb a zdrojů pro dlouhodobý rozvoj a financování ETI.

 

5. V souladu s článkem 251 Smlouvy přijmou SIA na návrh Komise Evropský parlament a Rada.

Pozměňovací návrh 59

Čl. 15 odst. 1

1. ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních komunit, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků a využívat zdroje co nejefektivněji. Výsledky hodnocení se zveřejňují.

1. ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních komunit, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků a využívat zdroje co nejefektivněji. ETI každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace důležité z hlediska výsledku hodnotících postupů.

Odůvodnění

Toto ustanovení je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 60

Čl. 15 odst. 2

2. Do pěti let od přijetí tohoto nařízení a každé čtyři roky poté zveřejní Komise hodnocení ETI. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a zaměřuje se na to, jak ETI plní své poslání. Hodnocení se zabývá všemi činnostmi ETI a znalostních a inovačních komunit a zkoumá efektivitu, udržitelnost, účinnost a významnost prováděných činností a jejich vztah k politikám Společenství. Hodnocení přihlíží k názorům zainteresovaných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni.

2. Nejpozději do 31. prosince 2010 a dále každých sedm let provede Komise hodnocení ETI. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a zaměřuje se na to, jak ETI plní své poslání. Hodnocení se zabývá všemi činnostmi ETI a znalostních a inovačních komunit a zkoumá dopad, efektivitu, udržitelnost, účinnost a významnost prováděných činností a jejich vztah k politikám Společenství. Hodnocení přihlíží k názorům zainteresovaných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 61

Čl. 15 odst. 2a (nový)

 

2a. Komise předloží výsledky hodnocení spolu s veškerými návrhy změnu tohoto nařízení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh 62

Článek 16

Orientační finanční rámec pro provádění tohoto nařízení během šestiletého období od 1. ledna 2008 je stanoven na 308,7 milionů EUR. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Orientační finanční rámec pro financování tohoto nařízení ze zdrojů Společenství během šestiletého období od 1. ledna 2008 je stanoven na 308,7 milionů EUR s výhradou souhlasu rozpočtového orgánu v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006, a zejména s částí C a článkem 47 této dohody. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh 63

Čl. 17 odst. 1

1. Výdaje ETI zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

1. Výdaje ETI zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz. Administrativní výdaje jsou omezeny na minimum.

Pozměňovací návrh 64

Čl. 17 odst. 5

5. Správní rada schválí navržený odhad s přiloženým předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a předloží je do 31. března Komisi.

5. Správní rada schválí navržený odhad s přiloženým předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a návrhem plánu pracovních míst a předloží je do 31. března Komisi.

Odůvodnění

Návrh plánu pracovních míst musí být součástí informací předkládaných Komisi. Personální otázky jsou pro návrhy odhadů zásadní.

Pozměňovací návrh 65

Čl. 17 odst. 5a (nový)

 

5a. Odhad předloží Komise rozpočtovému orgánu spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie.

Odůvodnění

Evropský parlament musí obdržet odhad. To je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 66

Čl. 17 odst. 6

6. Na základě odhadu zapracuje Komise do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu.

6. Na základě odhadu zapracuje Komise do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady plánu pracovních míst a výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu, a tento návrh předloží rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

Odůvodnění

Evropský parlament musí obdržet odhad. To je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 67

Čl. 17 odst. 7

7. Rozpočtový orgán schválí položky subvencí pro ETI.

7. Rozpočtový orgán schválí položky subvencí pro ETI. Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst.

Odůvodnění

Plán pracovních míst je důležitou součástí rozpočtu každé agentury. Musí být schválen rozpočtovým orgánem (standardní postup pro ostatní agentury).

Pozměňovací návrh 68

Čl. 17 odst. 8a (nový)

 

8a. Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, jako je např. nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Informuje o tom Komisi.

Odůvodnění

Standardní ustanovení v ostatních právních textech, kterými se zřizují agentury. Viz též čl. 179 odst. 3 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 69

Čl. 17 odst. 9

9. Případné významné úpravy rozpočtu se provedou stejným postupem.

9. Případné významné úpravy rozpočtu podléhají rozhodnutí rozpočtového orgánu.

Odůvodnění

Musejí být zajištěny výsady rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 70

Čl. 18 odst. 1

1. ETI přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

1. Finanční předpisy platné pro ETI přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se nesmějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002.

 

 

Odůvodnění

Odkaz je třeba doplnit o odkaz na rámcové nařízení pro všechny subjekty Společenství uvedené v článku 185 finančního nařízení, čímž se zajistí platnost obvyklých postupů finanční kontroly.

Pozměňovací návrh 71

Čl. 18 odst. 3a (nový)

 

3a. ETI podléhá stejným pravidlům rozpočtové kontroly jako ostatní agentury EU.

Odůvodnění

Pokud budou k financování ETI použity finanční prostředky Společenství, musí pro ETI platit pravidla financování EU.

Pozměňovací návrh 72

Čl. 18 odst. 3b (nový)

 

3b. Evropský účetní dvůr vykonává kontrolu v souladu s nařízením
(ES, Euratom) č. 2343/2002.

 

Odůvodnění

Externí audit vykonaný Účetním dvorem je podmínkou udělení absolutoria.

Pozměňovací návrh 73

Čl. 18 odst. 4

4. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n + 2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu ETI a správní radě za nadaci.

4. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n + 2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu ETI.

Odůvodnění

Je třeba zabránit oddělenému rozhodování o udělení absolutoria nadaci.

Pozměňovací návrh 74

Článek 20

Pět let po přijetí tohoto nařízení a každé čtyři roky poté předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení a o působení ETI a případně navrhne změny tohoto nařízení.

 

Nejpozději do 31. prosince 2010 a dále každých sedm let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení a o působení ETI. Tato zpráva obsahuje posouzení přínosu ETI, jeho komplementarity se stávajícími vnitrostátními nástroji a s nástroji Společenství určenými k podpoře vzdělávání, výzkumu a inovací, jakož i naplnění jeho cílů stanovených v článku 3. Na základě této zprávy Komise případně navrhne změny tohoto nařízení.

Ve zprávách Komise jsou zohledněny výroční zprávy správní rady podle článku 14 a externí hodnocení podle článku 15.

Ve zprávách Komise jsou zohledněny výroční zprávy správní rady podle článku 14 a externí hodnocení podle článku 15.

Pozměňovací návrh 75

Článek 21

Článek 21

vypouští se

Stanovy

 

Přijímají se stanovy ETI podle přílohy.

 

Odůvodnění

Stanovy byly přesunuty z přílohy do článků 8a až 8l (nové).

Pozměňovací návrh 76

Příloha

 

příloha se vypouští

Odůvodnění

Příloha byla vložena do právního textu.

(1)

Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Myšlenka zřídit Evropský technologický institut (ETI) vychází z přezkumu Lisabonské strategie v polovině období z roku 2005. První sdělení Komise ze dne 22. února 2006 nazvané „Provádění obnoveného partnerství pro růst a zaměstnanost. Vlajková loď znalostí: Evropský technologický institut“ (KOM(2006)0077) definovalo pouze obecné složky navrhovaného Evropského technologického institutu, z nichž některé byly dále rozpracovány v pozdějším sdělení nazvaném „Další kroky k vytvoření Evropského technologického institutu“ (KOM(2006)0276).

Legislativní návrh (KOM(2006) 604 konečné znění/2) byl vydán dne 13. listopadu 2006.

Ve svém usnesení o roční politické strategii na rok 2007 (A6-0154/2006) se Evropský parlament vyjádřil vůči ETI skepticky a zdůraznil nebezpečí, že se bude pouze překrývat se stávajícími strukturami a bude je narušovat. Dále vyjádřil obavu, že ETI pouze odčerpá již tak omezené zdroje určené na výzkum a inovace.

Evropská rada vyjádřila na svém zasedání ve dnech 14.–15. prosince 2006 Evropskému technologickému institutu podporu. „Rada a Evropský parlament by měly po důkladném přezkumu návrhu Komise urychleně přikročit v roce 2007 k přijetí rozhodnutí o zřízení Evropského technologického institutu.“

Zpravodaj je pevně přesvědčen o myšlence lepší koordinace výzkumných, inovačních a vzdělávacích snah ve Společenství, o významu vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji včetně základního výzkumu a o usnadnění přístupu MSP k novým poznatkům. Je však zároveň znepokojen poněkud ukvapeným způsobem, jakým je myšlenka s tak dlouhodobým dopadem prezentována – o to spíše, že přichází v době, kdy teprve začíná být prováděno několik nových politických nástrojů zaměřených na stejné problémy. Iniciativy na podporu výzkumu a inovací řídí v současné době nejméně pět různých generálních ředitelství Komise (RTD, ENTR, REGIO, EAC, INFSO).

Pokud získá správnou podobu, může být ETI užitečný při výzkumných a inovačních činnostech Společenství, avšak celé jeho poslání závisí na několika faktorech, které dosud nebyly dostatečně vyjasněny. Těmi nejdůležitějšími z nich se zabýváme níže.

Struktura a odpovědnost

Komise navrhuje, aby se základní strukturou ETI staly dva subjekty:

· správní rada

· znalostní a inovační komunity

             Komise předpokládá, že vznikne malá správní rada, kterou jmenuje Komise na základě návrhů výběrové komise. Při jmenování se bude přihlížet k vyváženosti zkušeností z akademického / výzkumného prostředí a z prostředí obchodu. Jmenovaní členové budou mít časově omezený mandát a budou průběžně nahrazováni. Správní rada bude přijímat horizontální a strategická rozhodnutí o činnostech ETI – bude určovat strategické oblasti a hlavní témata výzkumu a vytvářet „znalostní a inovační komunity“, bude vybírat, sledovat a vyhodnocovat konsorcia, jež budou znalostní a inovační komunity řídit, a bude koordinovat různé činnosti těchto komunit.

Za znalostní a inovační komunity jsou považována ta partnerství, kdy týmy z univerzit, výzkumných organizací a průmyslu budou společně pracovat na řešení určitého strategicky významného tématu v interdisciplinární oblasti a budou provádět všechny provozní činnosti ETI.

Výběr návrhů na znalostní a inovační komunity bude založen na otevřených a transparentních soutěžích.

Zpravodaj obecně vítá hledisko Komise týkající se struktury ETI, zároveň jej však z níže uvedených důvodů považuje za neúplné.

Jeden z hlavních problémů spočívá ve výběrovém řízení na členy správní rady a odpovědnosti ETI. Zaprvé by výběrové řízení na členy správní rady mělo být transparentnější, zejména vůči Evropskému parlamentu a Radě. To neznamená, že by Evropský parlament nebo Rada měly vybírat členy výběrové komise nebo dokonce správní rady, je však třeba zajistit, aby řízení bylo transparentní a aby o něm Komise podávala příslušné zprávy ostatním orgánům. Návrh Komise navíc předpokládá konzultaci Komise pouze při stanovování strategických priorit ETI. V tomto případě je nepochybné, že by Evropský parlament a Rada měly mít možnost schválit tyto priority před jejich konečným přijetím.

Financování

Úroveň financování výzkumu a vývoje v EU ve srovnání s našimi hlavními konkurenty zaostává. Intenzita výzkumu a vývoje (podíl výdajů na HDP) ve 25 zemích EU dosahovala v roce 2003 1,92 %, zatímco ve Spojených státech představovala 2,59 % a v Japonsku 3,15 %. Pouze dva členské státy – Švédsko a Finsko – splnily barcelonský cíl investovat do výzkumu, vývoje a inovací 3 % HDP. Dále je třeba připomenout, že finanční částka přidělená na 7. rámcový program pro výzkum byla po dohodě o finančním výhledu na období 2007–2013 snížena o 30 % oproti návrhu Komise. Podobně byl snížen i rozpočet programu pro konkurenceschopnost a inovace o 24 %.

Když vezmeme v úvahu nedostatek financí na výzkum a vývoj v EU, mělo by být zajištěno, aby ETI neodčerpával finance stávajícím činnostem Společenství v této oblasti. Základní financování ETI ze strany Společenství by mělo být řešeno navýšením stávajícího finančního výhledu a dodatečné financování by mělo být získáno z různých zdrojů včetně obecních, vnitrostátních, regionálních a soukromých zdrojů.

Aby se mohl stát „vlajkovou lodí“ evropských inovací, musí být ETI schopen zajistit si významné soukromé finanční zdroje. Schopnost získávat vlastní finance, ať již z vnějších zdrojů nebo z příjmů z vlastních činností (včetně řízení práv duševního vlastnictví, která by měl podle návrhu postupně získávat), se stane hlavním posláním ETI.

Zpravodaj vítá návrh Komise, aby velká část příjmů ETI vyplývala z výnosů smluv na výzkum a vzdělávání. To je oblast, v níž Evropa jasně zaostává za Spojenými státy, kde univerzity a výzkumné instituce dokáží své znalosti mnohem lépe zhodnotit. Tato situace však může souviset i s dalšími faktory, jako je obecný nedostatek zkušeností a iniciativy evropských univerzit v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, omezený počet zaměstnanců univerzit zaměřených na vnější činnosti a nedostatek ustálených vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem – žádný z těchto problémů nemůže ETI okamžitě vyřešit. Také v tomto případě je třeba posoudit, zda společné technologické iniciativy v rámci 7. rámcového programu pro výzkum nepředstavují lepší řešení, a je třeba zabránit překrývání činností 7. rámcového programu pro výzkum a činností ETI.

Trojúhelník znalostí

Komise navrhla, aby činnosti ETI zahrnovaly všechny tři části trojúhelníku znalostí: inovace, výzkum a vzdělávání.

Přestože zpravodaj uznává význam všech těchto součástí, rozhodně se domnívá, že hlavní úlohou ETI bude podpora inovací. Z toho vyplývá, že by se výzkumné úkoly ETI spíše zaměřovaly na vytváření inovací než na základní výzkum.

Bylo by vhodné, aby ETI vzal v úvahu výzkumná témata 7. rámcového programu pro výzkum, evropských technologických platforem a společných technologických iniciativ a především aby úzce spolupracoval s Evropskou radou pro výzkum (ERV).

Zpravodaj nadále není přesvědčen o tom, že by výrazné zaměření ETI na vzdělávání znamenalo přínos pro Evropský výzkumný prostor, zejména proto, že odpovědnost za vysokoškolské vzdělávání mají členské státy. Ve skutečnosti se zdá, že již sám právní základ návrhu vylučuje možnost, aby ETI hrál roli vzdělávací instituce a skutečně uděloval tituly. ETI by měl spíše vyvinout značku nebo označení „diplom ETI“, který by doplnil a zhodnotil formalizované akademické tituly udělované vzdělávacími institucemi, které jsou součástí znalostních a inovačních komunit.

Rizika překrývání činností a odůvodnění vzniku ETI

Úkolem ETI musí být doplnění ostatních iniciativ Společenství v oblasti výzkumu a inovací, a to zejména rámcového programu pro výzkum a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace.

Inovační část rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace se logicky zaměřuje na přeměnu výsledků výzkumu v komerční inovace, které budou užitečné pro evropský obchod, průmysl a konkurenceschopnost se zvláštním zřetelem na MSP. V tomto kontextu si není snadné představit doplňující úlohu ETI.

Zpravodaj by podpořil téměř jakoukoli snahu Společenství o poskytnutí dodatečných zdrojů na inovace, výzkum a vzdělávání, ale byl by překvapen, kdyby takové zdroje byly přiděleny na činnosti, jež se překrývají s těmi, které Evropská rada v dohodě o finančním výhledu omezila.

Stejně jako navrhovaný Evropský technologický institut stanovuje také 7. rámcový program pro výzkum strategicky významné oblasti výzkumu, usnadňuje partnerství veřejného a soukromého sektoru (zejména prostřednictvím společných technologických iniciativ) a vytváří novou stálou instituci pro dohled nad rozhodnutími o financování výzkumu – Evropskou radu pro výzkum (ERV).

Co se týče přístupu zdola nahoru v rámci ETI, prostřednictvím kterého mohou soukromé podniky poskytnout ETI návrhy projektů, o nichž je poté rozhodnuto shora dolů správní radou ETI, podobný postup již existuje v 7. rámcovém programu pro výzkum v podobě integrovaných projektů a společných technologických iniciativ a v mnohých členských státech k takové spolupráci dochází na regionální úrovni. Přestože jsou další partnerství tohoto typu na evropské úrovni skutečně potřebná, nebylo dostatečně zdůvodněno, že navrhovaný ETI by byl nejvhodnějším způsobem, jak toho dosáhnout.

Dále je třeba připomenout, že v mnohých členských státech existují na vnitrostátní úrovni dobře fungující inovační agentury, které ke sbližování průmyslu a výzkumných institucí používají dlouhodobě zavedené postupy. Významnou úlohou ETI by bylo přezkoumávat osvědčené postupy z různých zemí a později také pokud možno poskytovat stálou platformu pro výměnu zkušeností získaných v rámci vnitrostátních programů členských států, výzkumnými nadacemi a agenturami.

Nový subjekt na úrovni Společenství může být pro stávající iniciativy přínosem, to však bude možné stanovit až poté, co vyhodnocení pilotního projektu ukáže, že koncepce ETI je pro Evropu přínosem – a to jak z hlediska inovace a konkurenceschopnosti, tak z hlediska Evropského výzkumného prostoru. Teprve po důkladném přezkoumání „pilotního“ ETI na základně nezávislého externího hodnocení bude možné rozhodnout, zda by se měl ETI stát stálým subjektem Společenství, nebo zda bude pro Evropu přínosnější poskytovat finanční prostředky na jiné činnosti v oblasti inovací, výzkumu a vývoje na úrovni Společenství.


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (*) (19. 6. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Navrhovatelka (*): Erna Hennicot-Schoepges

(*) Užší spolupráce mezi výbory – článek 47 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po projednání definitivního návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský technologický institut(1), jenž předložila Komise, by navrhovatelka ráda ještě upozornila na tyto body:

– ETI by se měl stát špičkovým pracovištěm nebo, pokud tomu tak nebude, koordinačním orgánem špičkových pracovišť prostřednictvím činnosti znalostních a inovačních komunit. Tím, že vytvoří co nejlepší možné pracovní podmínky pro výzkumné pracovníky v Evropě,

a to zejména podněcováním jejich mobility a podporou uznávání jejich kvalifikací, bude moci představovat konkrétní řešení problému odlivu mozků, ale bude moci také přilákat nejlepší výzkumné pracovníky a studenty z celého světa na území Evropské unie díky špičkovým partnerstvím v rámci integrovaného trojúhelníku znalostí.

– V tomto ohledu je věcí zásadního významu, aby znalostní a inovační komunity měly co největší možnou míru nezávislosti, aby mohly vykonávat své provozní činnosti ve strategickém rámci vymezeném ETI, ale přitom mu z nich skládaly účty (srv. pozměňovací návrhy 21 a 22). Mimoto musí být znalostní a inovační komunity zdrojem vytváření bohatství a pracovních míst tím, že dají vzniknout inovativním MSP v oblasti špičkových technologií a že budou prosazovat nové formy organizace a podniků. S cílem zaktivizovat tok informací, sdílení znalostí a podporovat optimální využívání zdrojů bude v tomto směru důležité, aby se znalostní a inovační komunity soustřeďovaly kolem geografických uzlů, kde zajistí pronikání a rozšíření do místních a regionálních struktur (srv. pozměňovací návrh 19).

– Při zvažování procesu inovací je zapotřebí vzít v úvahu kulturní odlišnosti a zvláštnosti Evropy. Vzhledem ke svému multikulturnímu pracovnímu prostředí může být ETI zárukou lepšího dorozumění mezi jednotlivými členskými státy a stát se nástrojem příkladné spolupráce, který umožní snadněji překonávat střety zájmů na národní úrovni. Lze proto předpokládat, že ETI by mohl poskytovat nové typy odborné přípravy, o nichž se zmiňuje pozměňovací návrh 4 (nový bod odůvodnění 10a).

– S cílem optimalizovat dopad inovací musí být zvláštní pozice ve správní radě ETI poskytnuta inženýrům, aby se mohli podílet na vypracovávání strategií a případně i na jejich optimálním provádění na úrovni znalostních a inovačních komunit.

– S vytvořením ETI je rovněž zapotřebí sladit zájmy vysokých škol, programů a současného výzkumu (Evropská rada pro výzkum, sedmý rámcový program, Společné výzkumné středisko, technologické platformy).

– Pokud bude ETI přiřčena úloha projektu zaměřeného na dosahování vynikajících výsledků, bylo by žádoucí ujistit se, že vysokoškolské instituce mají veškeré potřebné pravomoci ve věci vydávání titulů za odbornou přípravu. Chceme-li, aby se tituly za odbornou přípravu vydávané vysokoškolskou institucí v rámci určité znalostní a inovační komunity s označením ETI staly značkou špičkové kvality, která bude pozitivně vnímána a mezinárodně uznávána,

nesmí být v této oblasti učiněny žádné ústupky. V tomto ohledu je žádoucí, aby se všichni partneři v rámci určité znalostní a inovační komunity podíleli na zaměření výuky a výzkumu (srv. pozměňovací návrh 27). Správní rada ETI bude moci využívat pomoci výboru složeného z akademických odborníků s cílem vtisknout globální strategii ETI pečeť integrovaného vzdělávání zaměřeného na inovace (srv. pozměňovací návrh 3).

– Vytvoření „označení kvality ETI“, jehož úroveň musí být značně vyšší než univerzitní titul získaný mimo ETI, by mohlo přispět k rozšíření dobrého jména této instituce a k prosazení jejího uznávání ve světovém měřítku.

– ETI bude mít vlastní rozpočet, který bude nezávislý na rozpočtu 7. rámcového programu a dalších programů Společenství, jako např. program „celoživotního vzdělávání“. Znalostní a inovační komunity, jakož i všechny ostatní způsobilé organizace musí však dokázat splnit stejné podmínky jako ostatní uchazeči, a to zcela transparentním způsobem a aniž by se jim při výběrových řízeních konaných v rámci programů Společenství dostalo preferenčního zacházení.

Vaše navrhovatelka je tudíž pevně přesvědčena, že je zapotřebí mnohem přesněji stanovit cíle, strukturu a financování ETI s cílem rozvinout jeho veškerý potenciál.

Poznámka: Abychom se vyhnuli syntaktickým těžkopádnostem, platí ujednání, že veškeré termíny týkající se osob v tomto nařízení se vztahují stejně na ženy jako na muže, aniž by tím byla dotčena povinnost rovného zacházení s muži a ženami.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(2)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 6

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že plně integruje vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti na nejvyšší úrovni.

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že plně integruje vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti na špičkové úrovni.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 8

(8) Aby mohl ETI přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat mezinárodní přitažlivost evropského hospodářství, měl by být schopen přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa a spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí.

(8) Aby mohl ETI přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat mezinárodní přitažlivost evropského hospodářství a více zviditelnit evropskou inovační kapacitu, měl by být schopen přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z celého světa a spolupracovat s organizacemi ze třetích zemí a podněcovat přitom mobilitu výzkumných pracovníků a studentů.

Pozměňovací návrh3

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Aby mohl ETI zvýšit svoji přitažlivost, měl by společně s partnerskými institucemi vytvořit vhodnou strukturu, která umožní studentům a absolventům získávat praxi a/nebo zaměstnání u hlavních partnerských organizací v rámci znalostních a inovačních komunit.

Pozměňovací návrh4

Bod odůvodnění 9

(9) ETI by měl především působit prostřednictvím dlouhodobých strategických partnerství na základě vynikajících výsledků v interdisciplinárních a/nebo transdisciplinárních oblastech, jež mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a společenský význam. Tato partnerství vybere správní rada ETI a budou označována jako „znalostní a inovační komunity“. Vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami budou upraveny smluvními dohodami, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních komunit, zajistí odpovídající koordinaci a určí mechanismus monitorování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních komunit.

(9) ETI by měl především působit prostřednictvím dlouhodobých strategických partnerství na základě vynikajících výsledků v interdisciplinárních a/nebo transdisciplinárních oblastech, jež mají pro Evropu potenciálně klíčový hospodářský a společenský význam. Tato partnerství vybere správní rada ETI a budou označována jako „znalostní a inovační komunity“. Pokud to bude možné a budou-li splněny všechny podmínky špičkové kvality, měly by se znalostní a inovační komunity rozšiřovat stejnoměrně ve starých i nových členských státech. Vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami budou upraveny smluvními dohodami, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních komunit, zajistí odpovídající koordinaci a určí mechanismus monitorování a hodnocení činností a výsledků znalostních a inovačních komunit.

Odůvodnění

Pokud to bude možné, měly by se znalostní a inovační komunity rozšiřovat stejnoměrně v celé EU, v nových i starých členských státech.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 10

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby byly tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI. ETI by měl podporovat uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. V tomto směru bude moci správní rada ETI využívat pomoci výboru složeného z akademických odborníků. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby byly tituly za odbornou přípravu udělované prostřednictvím vysokoškolských institucí, které jsou partnery znalostních a inovačních komunit, považovány za tituly za odbornou přípravu s označením ETI. ETI by měl podporovat uznávání titulů za odbornou přípravu ETI s označením jeho špičkové kvality v členských státech EU a mimo ni. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 10a (nový)

 

(10a) ETI by mohl poskytovat nové typy odborné přípravy, jako např. „European Business Practice, Corporate Governance, Entrepreneurism, Business Ethics“.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 10b (nový)

 

(10b) Aby mohl ETI zvýšit průmyslovou konkurenceschopnost Evropy, měl by pravidelně monitorovat a brát v úvahu potřeby evropských zaměstnavatelů v kontextu měnících se vzdělávacích a inovačních požadavků na evropském a globálním trhu.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 12

(12) V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti ETI je třeba stanovit náležitá opatření. Náležitá pravidla pro fungování ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

(12) V zájmu zajištění spolehlivosti, nezávislosti a transparentnosti ETI je třeba stanovit náležitá opatření. Náležitá pravidla pro fungování ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 20

(20) Jelikož sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu jejich rozsahu a nadnárodní povahy, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality ve smyslu výše uvedeného článku nepřekračuje nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(20) Jelikož sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států jednotlivě, a proto, z důvodu jejich rozsahu a nadnárodní povahy, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy přijmout opatření. V souladu se zásadou proporcionality ve smyslu výše uvedeného článku nepřekračuje nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 20a (nový)

 

(20a) ETI by neměl být financován z prostředků určených pro programy Společenství v oblastech vzdělávání, výzkumu nebo inovací. Měly by se prozkoumat všechny možnosti, jež nabízí Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1.

 

1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh11

Bod odůvodnění 20b (nový)

 

(20b) V tomto nařízení se použije mužský rod pouze jako prostředek určený k větší srozumitelnosti textu, aniž by tím byla zamýšlena jakákoliv diskriminace.

Odůvodnění

Aby se předešlo těžkopádné struktuře vět, je dohodnuto, že všechna slova, která odkazují v tomto nařízení na osoby, se týkají žen i mužů a není tím dotčena povinnost rovného zacházení pro muže a ženy.

Pozměňovací návrh 12

Článek 1

Zřizuje se Evropský technologický institut (dále jen „ETI“).

Zřizuje se Evropský technologický institut, nezávislá a samostatná organizace (dále jen „ETI“).

Pozměňovací návrh 13

Čl. 2 bod 1

1. „Inovací“ se rozumí proces a výsledky tohoto procesu, jejichž prostřednictvím reagují nové nápady na společenskou nebo hospodářskou poptávku a pomáhají vytvářet nové výrobky, služby nebo obchodní modely, které se úspěšně zavádějí na stávajícím trhu nebo které dokáží vytvářet trhy nové.

1. „Inovací“ se rozumí proces a výsledky tohoto procesu, jejichž prostřednictvím reagují nové nápady na společenskou nebo hospodářskou poptávku a pomáhají vytvářet nové výrobky, služby nebo organizační modely, které se úspěšně zavádějí na stávajícím trhu nebo které dokáží vytvářet trhy nové.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 2 bod 2

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí společný podnik partnerských organizací bez ohledu na jeho přesnou právní formu, vybranýurčený Evropským technologickým institutem, který má v určité oblasti na nejvyšší úrovni provádět integrované inovační, výzkumné a vzdělávací činnosti.

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí nezávislá právní struktura skládající se z partnerských organizací bez ohledu na její přesnou právní formu, zahrnující alespoň jednu vysokoškolskou instituci, vybranáurčená Evropským technologickým institutem, která má v určité oblasti na nejvyšší úrovni provádět integrované inovační, výzkumné a vzdělávací činnosti.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba, aby byly znalostní a inovační komunity nezávislé, a klade důraz rovněž na skutečnost, že vysokoškolská zařízení jsou jejich základní součástí.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 bod 3

3. „Univerzitou“ se rozumí jakýkoli druh vysokoškolské instituce, která nabízí uznávané tituly nebo jiné uznávané kvalifikace terciárního vzdělávání, bez ohledu na její označení na vnitrostátní úrovni.

3. „Vysokoškolskou institucí“ se rozumí jakýkoli druh instituce, která nabízí uznávané tituly za odbornou přípravu vysokoškolského typu nebo jiné uznávané kvalifikace terciárního vzdělávání, bez ohledu na její označení na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Článek 3

Cílem ETI je přispívat k průmyslové konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Společenství. K naplnění tohoto cíle ETI využívá a integruje inovace, výzkum a vzdělávání na nejvyšší úrovni.

Cílem ETI je přispívat k průmyslové a hospodářské konkurenceschopnosti podporou inovační kapacity členských států a Společenství. K naplnění tohoto cíle ETI využívá a integruje inovace, výzkum a vzdělávání na špičkové úrovni.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

c) zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi;

vypouští se

Pozměňovací návrh 18

Čl. 4 odst. 1 písm. f)

f) podporuje uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech.

f) doporučuje uznávání titulů za odbornou přípravu udělených vysokoškolskými institucemi, které jsou partnery znalostních a inovačních komunit a které nesou označení ETI, v členských státech.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 1 písm. fa) (nové)

 

fa) zajišťuje šíření nejlepších postupů, zejména pokud jde o řízení a správu podniků, jež se zaměřují na inovaci nebo partnerství mezi vysokoškolskými institucemi nebo výzkumnými organizacemi a podniky.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 4 odst.1 písm. fb) (nové)

 

fb) podporuje výměnu mezi znalostními a inovačními komunitami, aby se mohla rozvíjet společná kultura inovací.

Odůvodnění

ETI by měl přispívat k šíření kultury inovací a měl by umožňovat výměnu mezi znalostními a inovačními komunitami.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) inovační činnosti a investice, které plně integrují výzkumný a vzdělávací rozměr a podporují šíření a využívání výsledků;

a) inovační činnosti a investice, které plně integrují výzkumný a vzdělávací rozměr a podporují šíření a využívání výsledků a využívají akcí nebo nových či už existujících nástrojů Společenství;

Pozměňovací návrh 22

Čl. 5 odst. 1 písm. c)

c) vzdělávací a školicí činnosti na magisterské / inženýrské a doktorandské úrovni, včetně rozvoje dovedností souvisejících s inovacemi a zlepšení řídicích a podnikatelských dovedností;

c) vzdělávací a školicí činnosti na magisterské / inženýrské a doktorandské úrovni, např. činnosti definované v článku 6;

Pozměňovací návrh 23

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

d) šíření osvědčených postupů, zejména v souvislosti se správou organizací orientovaných na inovace a rozvoj spolupráce nebo partnerství mezi vzděláváním/výzkumem a obchodem.

vypouští se

Pozměňovací návrh 24

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. b)

b) kapacita k zajištění dynamického, flexibilního a přitažlivého pracovního prostředí, které odměňuje individuální i týmové úspěchy v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání;

b) kapacita k zajištění dynamického, flexibilního a přitažlivého pracovního prostředí, které zhodnocuje a odměňuje individuální i týmové úspěchy v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání;

Pozměňovací návrh 25

Čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec písm. c)

c) způsob, jakým budou udělovány tituly a diplomy včetně opatření, která mají zohlednit politiku Společenství týkající se Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o kompatibilitu, transparentnost, uznávání a kvalitu titulů a diplomů;

c) způsob, jakým budou udělovány tituly za odbornou přípravu včetně opatření, která mají zohlednit politiku Společenství týkající se Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o kompatibilitu, transparentnost, uznávání a kvalitu titulů za odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh 26

Čl. 5 odst. 3a (nový)

 

3a. Každá znalostní a inovační komunita se soustřeďuje okolo jednoho nebo několika geografických uzlů, jež by mohly být především umístěny v univerzitních areálech. Provádí rovněž koordinaci širší sítě špičkových středisek výzkumu a odborné přípravy ve všech třech liniích, tj. výzkumu, inovacích a vzdělávání.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 5 odst. 3b (nový)

 

3b. Každá znalostní a inovační komunita bude mít za cíl vytvoření inovativních MSP.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 5 odst. 4

4. Partnerství mohou zahrnovat partnerské organizace ze třetích zemí, které mohou pozitivně přispět k cílům znalostních a inovačních komunit.

4. Partnerství mohou zahrnovat partnerské organizace ze třetích zemí, které mohou účinněefektivně přispět k cílům znalostních a inovačních komunit.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 5 odst. 4a (nový)

 

4a. Účastníci partnerství znalostních a inovačních komunit by se neměli rozdělovat podle vnitrostátních nebo regionálních kritérií, ale na základě kritéria excelence.

Odůvodnění

Mezi zajištěním evropského hlediska znalostních a inovačních komunit a zohledněním potřeby jejich fungování za podmínek excelence by se měla vytvořit správná rovnováha.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 5a (nový)

 

Článek 5a

 

Vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami

 

1. Každá znalostní a inovační komunita provádí svou činnost samostatně, a to v rámci vymezeném ETI.

 

2. Každá znalostní a inovační komunita musí na každé pololetí předložit správní radě ke schválení „business plan“ a zprávu o činnosti.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 6 odst. 1

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, jsou tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI.

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, jsou tituly za odbornou přípravu udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly za odbornou přípravu s označením ETI.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 6 odst. 2

2. ETI podporuje partnerské organizace v udělování společných titulů a diplomů, které odrážejí integrovaný charakter znalostních a inovačních komunit. Může se však rovněž jednat o tituly udělené jedinou institucí nebo o dvojí či několikanásobné tituly a diplomy.

2. ETI podporuje partnerské vysokoškolské instituce v udělování společných titulů za odbornou přípravu, které odrážejí integrovaný charakter znalostních a inovačních komunit. Může se však rovněž jednat o tituly udělené jedinou vysokoškolskou institucí nebo o dvojí či několikanásobné tituly za odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Všichni partneři ve znalostní a inovační komunitě se podílejí na zaměření výuky a výzkumu v těch disciplínách a oborech, které byly vymezeny v rámci strategií správní rady.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 6 odst. 3

3. Členské státy spolupracují při uznávání titulů a diplomů ETI.

3. Členské státy spolupracují při uznávání titulů za odbornou přípravu vydaných vysokoškolskými institucemi, které jsou partnery znalostních a inovačních komunit a které nesou označení ETI, aniž by tím byla dotčena směrnice 2005/36/ES.

Pozměňovací návrh 35

Článek 6a (nový)

 

Článek 6a

 

Mobilita

 

1. ETI přispěje prostřednictvím svých činností a práce k podpoře mobility v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (podle dohod uzavřených v souladu s boloňským procesem);

 

2. Přenositelnost grantů určených na činnosti znalostních a inovačních komunit by měla být zaručena zejména výzkumným pracovníkům a studentům.

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby studenti a výzkumní pracovníci měli dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů, aby tak svůj čas mohli věnovat výlučně svému výzkumu a odborné přípravě.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 12 odst. 1

1. ETI zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň transparentnosti.

1. ETI zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň transparentnosti. ETI zřídí především přístupné, bezplatné a vícejazyčné internetové stránky, které budou poskytovat informace o činnostech ETI a jednotlivých znalostních a inovačních komunit.

Odůvodnění

Internetové stránky by se měly zřídit tak, aby poskytovaly informace a rovněž zajistily vysokou úroveň transparentnosti a prosazovaly práci ETI.

Pozměňovací návrh 37

Čl. 13 odst. 2

2. ETI může zažádat o pomoc Společenství a/nebo pomoc Společenství dále poskytnout, zejména v rámci programů a fondů Společenství. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány z rozpočtu Společenství.

2. Aniž by tím bylo dotčeno financování již zavedených programů Společenství, např. programu „Celoživotní vzdělávání“, ETI může zažádat o pomoc Společenství a/nebo pomoc Společenství dále poskytnout, zejména v rámci programů a fondů Společenství. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány z rozpočtu Společenství.

Pozměňovací návrh 38

Článek 15a (nový)

 

Článek 15a

Přechodná ustanovení

Do 24 měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení vybere ETI ve spolupráci s Komisí nanejvýš tři znalostní a inovační komunity. Jedna z těchto znalostních a inovačních komunit by měla pracovat v oblasti obnovitelné energie a změny klimatu.

Odůvodnění

Jelikož hlavním cílem ETI je podporovat prostřednictvím znalostních a inovačních komunit inovace v EU, musí být oblast činnosti znalostní a inovační komunity orientována tržně, a to nezávisle a podle návrhů předložených správní radou.

Pozměňovací návrh 39

Příloha čl. 1 odst. 1

1. Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří mají ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního a z výzkumného / akademického prostředí (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolili pracovníci působící v oblasti inovací a výzkumu a akademičtí, techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v ETI a ve znalostních a inovačních komunitách (dále jen „zastupující členové“).

1. Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří mají ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního a z výzkumného / akademického prostředí (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolili pracovníci působící v oblasti inovací a výzkumu a akademičtí, techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v ETI a ve znalostních a inovačních komunitách (dále jen „zastupující členové“). Zvláštní místo musí být věnováno inženýrům, kteří svými pracovními dovednostmi a zkušenostmi značnou měrou přispívají k přeměně výsledků výzkumu v inovativní produkty a postupy.

Pozměňovací návrh 40

Příloha čl. 2 odst. 1

1. Členové správní rady jednají v zájmu ETI a chrání jeho cíle, poslání, identitu a soudržnost.

1. Členové správní rady jednají v zájmu ETI a chrání jeho cíle, poslání, identitu a soudržnost zcela nezávisle.

POSTUP

Název

Evropský technologický institut

Referenční údaje

KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

CULT

29.11.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

18.1.2007

Navrhovatelka
Datum jmenování

Erna Hennicot-Schoepges
18.12.2006

Projednání ve výboru

27.2.2007

21.3.2007

8.5.2007

 

 

Datum přijetí

18.6.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

3

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Thomas Wise

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Giusto Catania, Den Dover, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Grażyna Staniszewska, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

David Hammerstein

(1)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut, KOM(2006)0604 ze dne 18. října 2006.

(2)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (12. 6. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Navrhovatelka: Nina Škottová

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1) Hlavní cíle návrhu Komise

ETI má přispívat ke konkurenceschopnosti průmyslu podporou inovační kapacity EU. Cílem je integrace inovace, výzkumu a vzdělávání na nejvyšší úrovni (trojúhelník znalostí). Tento návrh proto souvisí s Lisabonskou agendou.

Komise představuje ETI jako příklad špičkového výkonného nástroje, který umožní převádět inovační objevy do obchodních příležitostí. Na návrh by se mělo pohlížet také v rámci Lisabonské agendy, jejímž cílem je posílit konkurenceschopnost průmyslu a služeb EU, zaměřených na tvorbu pracovních míst a udržitelný růst hospodářství. Zejména podíl soukromého sektoru na návrhu ETI se zdá být velmi slibný jakožto nástroj stimulace efektivity trojúhelníku znalostí.

2) Finanční dopady

Navrhovaná referenční částka představuje 308 milionů EUR na období šesti let od 1. ledna 2008 (do roku 2013).

Kromě toho se očekává, že v rámci dalších programů EU bude poskytnuto 1,5 miliardy EUR (7. rámcový program pro výzkum, konkurenceschopnost a inovaci, strukturální fondy atd.).

Dalších 527 milionů EUR by pocházelo z členských států, soukromého sektoru a půjček EIB.

To znamená, že celkový odhad Komise, pokud jde o prostředky na ETI a znalostní a inovační komunity částku 2,367 miliardy EUR (viz tabulku níže).

3) Právní povaha ETI

Komise v návrhu naznačuje, že se uplatní článek 185 finančního nařízení, protože ETI dostává příspěvky ze souhrnného rozpočtu. Komise je však toho názoru, „že ETI nebude „agenturou“ v obecném smyslu slova“. Právní služba EP dospěla k závěru, že vzhledem k tomu, že neexistuje jednoznačná definice agentury, se na ETI bude vztahovat bod 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Jelikož ETI v podobě navrhované Komisí představuje strukturu či organizaci, která bude velmi podobná agentuře (téměř totožná s agenturou), navrhovatelka ve spolupráci se stálým zpravodajem pro agentury navrhuje řadu pozměňovacích návrhů, které uvedou organizační strukturu ETI do souladu s již existujícími agenturami, jako je například Agentura Evropské unie pro základní práva. To se vztahuje zejména na úkoly ředitele, možnost jeho propuštění, disciplinární pravomoci nad ředitelem, povinnosti předkládat pravidelně zprávy EP atd.

4) Problémy související s financováním

Financování se ve víceletém finančním rámci pro léta 2007–2013 výslovně nepředpokládá. Proto referenční částka (308 milionů EUR) sníží rezervu uvedenou pod položkou 1a přibližně o 25 %.

Podle návrhu Komise bude další financování ETI ze strany EU přebíráno z dalších programů Společenství:

§ 7. rámcového program pro výzkum (7RP)

§ Programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP)

§ strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF)): očekávaný příspěvek ze strukturálních fondů se pro období 2007–2013 odhaduje až na 1,25 miliard EUR, z nichž 1 miliarda bude pocházet z EFRR a 250 milionů EUR z ESF.

Tyto prostředky proto nebudou dostupné pro další projekty způsobilé pro strukturální fondy. Skromné finanční prostředky dostupné v rámci položek 1a a 1b se tím sníží.

Navíc z právního hlediska existují přinejmenším vážné pochybnosti, zda je toto dvojí financování ze strany EU (ETI jakožto orgán financovaný EU by získával další prostředky ze stávajících programů EU) přípustné, neboť ETI jakožto orgán financovaný EU by získával finance nejen z rozpočtu EU, ale i další prostředky ze stávajících programů EU.

Jak zdůraznil Účetní dvůr ve své zvláštní zprávě 6/2005(1)o transevropské dopravní síti

(TEN-T), kombinované financování Společenství z různých zdrojů zahrnuje řadu rizik (jako je nadměrné nebo dvojí financování).

Existují navíc vážné pochybnosti, zda toto dvojí financování, pokud není výslovně uvedeno v příslušném programu Společenství, je v souladu s článkem 111 finančního výhledu: „Na každou akci může být určitému příjemci poskytnut pouze jeden grant z rozpočtu, není-li v příslušných základních právních aktech stanoveno jinak. Jednomu příjemci může být za jeden rozpočtový rok poskytnut z rozpočtu pouze jeden grant na provozní náklady. Žadatel neprodleně uvědomí schvalující osoby o veškerých vícenásobných žádostech a vícenásobných grantech týkajících se téže akce nebo téhož pracovního programu.

ETI však není uveden v právních textech, kterými se zřizují tyto programy Společenství. Nelze proto zaručit přednostní přístup k financování v rámci těchto programů. Znamená to, že financování nelze považovat za jisté, pokud jde o největší část odhadovaných nákladů ETI (asi 1,5 miliard EUR z 2,67 miliard EUR by mělo údajně pocházet ze stávajících programů).

ETI bude rovněž spolufinancován místními orgány, členskými státy, podniky, z půjček EIB a na základě rizikového kapitálu. Přesné údaje nelze získat, neboť zájem soukromého sektoru je obtížné odhadnout.

Existují rovněž obavy, že ETI by se mohl překrývat se stávajícími strukturami vytvořenými 7. rámcovým programem, jako je Evropská rada pro výzkum. Jednou z inovací 7RP je zřízení Evropské rady pro výzkum: specifický program „Myšlenky“ bude realizován podle zásad vynikající vědecké práce, autonomie a účinnosti prostřednictvím ERV, která bude tvořena nezávislou Vědeckou radou složenou ze špičkových vědců, inženýrů a odborníků, zastupujících evropskou výzkumnou obec, a podporována prováděcí strukturou, která bude ustavena jako výkonná agentura v souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství.

Zpravodaj by rovněž rád vyjasnil vztah mezi stávajícím Společným výzkumným střediskem a ETI. Celkový počet zaměstnanců Společného výzkumného střediska v současnosti činí 1.957 (jen stálí zaměstnanci).

Navrhovatelka by ráda zdůraznila, že vztah mezi ETI, SVS, ERV a soukromým sektorem potřebuje vyjasnění.

5) Závěry

a)  Navrhovatelka vítá iniciativu Komise zřídit Evropský technologický institut jako významný krok k posílení konkurenceschopnosti EU. Obává se však, že tento významný projekt by mohl selhat, neboť existují stále vážné pochybnosti o řadě aspektů financování ETI. Materiál předložený Komisí je někdy nejasný anebo si protiřečí, a je proto obtížné zhodnotit, zda je možné zajistit spolehlivé financování ETI či nikoli.

b)  Vzhledem k vážným obavám ohledně dodatečného financování z dalších programů Společenství a k tomu, že by se tím zmenšily prostředky, které jsou k dispozici pro další programy, se zdá, že tato podoba dodatečného financování je nejistá.

c)  Je stále více zjevné, že prostředky poskytnuté v rámci položky 1a nejsou dostatečné. Evropský parlament bojoval za zvýšení této položky, jejímž cílem je podpora konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost. ETI by mohl být rovněž kandidátem při přezkumu interinstitucionální dohody (přezkum položky 1a).

d)  ETI, jak jej navrhuje Komise, by měl strukturu podobnou stávajícím agenturám. Navrhovatelka proto předkládá řadu pozměňovacích návrhů, které uvedou organizační strukturu ETI do souladu se standardními ustanoveními právních textů, jimiž se zřizují ostatní agentury.

PODROBNOSTI O ZDROJÍCH (jak jsou uvedeny ve finančním výkaze návrhu Komise)

Cíle návrhu z hlediska jejich finanční náročnosti a zdrojů (varianta 6 znalostních a inovačních komunit v roce 2013)

Náklady

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Správní struktura ETI

2,900

5,800

8,700

8,700

8,700

8,700

43,500

Znalostní a inovační komunity

0,000

0,000

220,800

303,600

441,600

662,400

1 628,400

Granty pro studenty magisterského / inženýrského studia a doktorandy

0,000

0,000

5,600

20,600

45,200

73,800

145,200

Zlepšování inovační / výzkumné / vzdělávací kapacity

0,000

0,000

100,000

150,000

150,000

150,000

550,000

Náklady celkem

2,900

5,800

335,100

482,900

645,500

894,900

2 367,100

Zdroje

 

 

 

 

 

 

 

Místní orgány a členské státy, podniky, půjčky EIB, rizikový kapitál (v závislosti na zdroji poskytováno přímo znalostním a inovačním komunitám nebo přímo ETI)

0,000

0,000

47,080

113,040

133,740

233,100

526,960

Rozpočet Společenství (programy: 7. rámcový program, program pro konkurenceschopnost a inovace, program celoživotního vzdělávání, strukturální fondy: EFRR, ESF) (poskytováno přímo znalostním a inovačním komunitám)(2)

 

 

 

238,020

309,860

436,760

546,800

1 531,440

Rozpočet Společenství (nepřidělená rezerva, podpoložka 1A) (přímo ETI)

2,900

5,800

50,000

60,000

75,000

115,000

308,700

Zdroje celkem

2,900

5,800

335,100

482,900

645,500

894,900

2 367,100


POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1

Bod 1a (nový)

1a. domnívá se, že není zajištěn soulad návrhu Komise se stropy víceletého finančního rámce;

Pozměňovací návrh 2

Bod 1b (nový)

1b. připomíná, že stanovisko Rozpočtového výboru nepředjímá výsledek postupu uvedeného v bodě 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, který se uplatňuje na vytvoření Evropského technologického institutu;

Pozměňovací návrh 3

Bod 1 c (nový)

1c. žádá Radu, aby v souladu s bodem 47 interinstitucionální dohody zahájila jednání s Parlamentem o financování řídícího orgánu ETI a o financování znalostních a inovačních komunit, a to s využitím veškerých možností, které nabízí interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006;

Návrh nařízení

Znění navržené Komisí(3)

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 4

EVROPSKÝ PARLAMENT a RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,

EVROPSKÝ PARLAMENT a RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na článek 185 finančního nařízení,

s ohledem na článek 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení1,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,

 

1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1

Odůvodnění

ETI v podobě, v jaké je navržen Komisí, představuje strukturu či organizaci typickou pro agentury. Tato skutečnost se musí odrazit v právních základech, na něž nařízení odkazuje.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 15

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013, který bude hlavním referenčním bodem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013. Na základě bodu 14 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení nemůže být finančně realizován žádný akt přijatý na základě postupu spolurozhodování Evropského parlamentu a Rady ani akt přijatý Radou, který by vyžadoval překročení finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci rozpočtu, či překročení prostředků přidělených ve finančním rámci, pokud nedojde k úpravě rozpočtu, případně pokud nebude vhodným způsobem revidován finanční rámec, a to v souladu s příslušným postupem vymezeným pro všechny tyto případy.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

(15a) Vzhledem k problémům, k nimž dochází v oblastí partnerství veřejného a soukromého sektoru (v současnosti se jedná např. o program Galileo), nelze příspěvky ze soukromého sektoru považovat za samozřejmost.

Pozměňovací návrh 7

Článek 1

Zřizuje se Evropský technologický institut (dále jen „ETI“).

Zřizuje se Evropský technologický institut (dále jen „ETI“). Jedná se o orgán zřízený v souladu s článkem 185 finančního nařízení a bodem 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

Odůvodnění

ETI v podobě, v jaké je navržen Komisí, představuje strukturu či organizaci typickou pro agentury. Tato skutečnost se musí odrazit v právních základech, na něž nařízení odkazuje.

Pozměňovací návrh 8

Články 8a až 8l (nové)

 

Článek 8a

Složení správní rady

1. Správní rada se skládá ze jmenovaných členů, kteří mají ve vyváženém poměru zkušenosti z obchodního a z akademického nebo výzkumného prostředí (dále jen „jmenovaní členové“), a z členů, které si ze svých řad zvolili pracovníci působící v oblasti inovací a výzkumu a akademičtí, techničtí a administrativní pracovníci, studenti a doktorandi v ETI a ve znalostních a inovačních komunitách (dále jen „zastupující členové“).

2. Jmenovaných členů je 15. Jejich funkční období trvá šest let a nelze je prodloužit. Jsou jmenováni Komisí na základě návrhů výběrové komise. Výběrová komise se skládá ze čtyř nezávislých odborníků na vysoké úrovni jmenovaných Komisí.

3. Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností z akademického nebo výzkumného prostředí a z prostředí obchodu, k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a k hodnocení inovačního, výzkumného a vzdělávacího prostředí na území Evropské unie.

4. Každé dva roky se obměňuje třetina jmenovaných členů. Členové, jejichž funkční období skončí po druhém a čtvrtém roce po počátečním jmenování správní rady, jsou určeni losem.

5. Zastupující členové jsou 4. Jejich funkční období trvá tři roky a je možné je jednou prodloužit. Pokud tito členové odejdou z ETI nebo ze znalostní a inovační komunity, jejich funkční období skončí. Na zbytek funkčního období jsou nahrazeni stejným postupem.

6. Podmínky volby a náhrady „zastupujících členů“ schválí správní rada na návrh ředitele dříve, než první znalostní a inovační komunita zahájí svou činnost. Tento mechanizmus zajistí, že bude odpovídacím způsobem zastoupena rozmanitost a že bude zohledněn vývoj ETI i znalostních a inovačních komunit.

7. V případě, že některý člen správní rady nemůže své funkční období dokončit, je na zbytek funkčního období jmenován či zvolen náhradník stejným postupem, jakým byl zvolen či jmenován člen, který svou funkci nemůže vykonávat.

Článek 8b

Úkoly správní rady

1. Členové správní rady jednají v zájmu ETI a chrání jeho cíle, poslání, identitu a soudržnost.

2. Správní rada zejména:

a) schvaluje strategii ETI uvedenou v jeho klouzavém tříletém pracovním programu, jeho rozpočet, roční účetní závěrku a rozvahu a jeho roční zprávu o činnosti na základě návrhu ředitele;

b) definuje oblasti, pro něž by měly být zřízeny znalostní a inovační komunity;

c) přijímá důsledné, transparentní a uživatelsky vstřícné postupy pro výběr znalostních a inovačních komunit; tyto postupy zahrnují hodnocení externího odborníka a vztahují se na vztahy mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami;

d) vybírá partnerství a určuje ho jako znalostní a inovační komunitu nebo v případě nutnosti toto určení zruší;

e) zajišťuje průběžné hodnocení činností znalostních a inovačních komunit;

f) přijímá svůj jednací řád a jednací řády výkonného a kontrolního výboru;

g) stanovuje se souhlasem Komise odpovídající honoráře členů správní rady a výkonného a kontrolního výboru; tyto honoráře odpovídají zvyklostem v členských státech;

h) přijímá postup pro výběr výkonného výboru, kontrolního výboru a ředitele;

i) jmenuje, příp. propouští ředitele, jmenuje účetního a členy výkonného výboru a kontrolního výboru;

ia) vykonává disciplinární pravomoc vůči řediteli;

j) v případě potřeby zřizuje poradní skupiny, které mohou být zřízeny na dobu určitou;

k) celkově propaguje ETI s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj „mezinárodního aktéra“ pro vynikající výsledky ve vzdělávání, výzkumu a inovacích;

l) přijímá kodex správné praxe s ohledem na střet zájmů;

m) definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního vlastnictví.

3. Správní rada může určitými úkoly pověřit výkonný výbor.

4. Správní rada zvolí ze jmenovaných členů svého předsedu. Funkční období předsedy trvá 3 roky a je možné je jednou prodloužit.

Článek 8c

Fungování správní rady

1. Správní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou všech svých členů.

Rozhodnutí podle čl. 8b odst. 2 písm. a), b), c), d) a i) a podle čl. 8b odst. 4 však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech členů správní rady.

2. Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně třikrát ročně. Mimořádné zasedání svolává předseda, nebo jsou pořádána na žádost nejméně jedné třetiny členů správní rady.

3. V rámci přechodných ustanovení se správní rada skládá výlučně ze jmenovaných členů, dokud nebude možné uspořádat volby zastupujících členů po zřízení první znalostní a inovační komunity.

Článek 8d

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor se skládá z pěti členů včetně předsedy správní rady, který je rovněž předsedou výkonného výboru.

Čtyři členové mimo předsedy jsou vybráni správní radou z řad „jmenovaných členů“.

2. Zasedání výkonného výboru svolává pravidelně předseda, nebo je svoláno na žádost ředitele.

3. Výkonný výbor přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů.

4. Výkonný výbor:

a) připravuje schůze správní rady;

b) dohlíží nad tím, jak ETI provádí svůj klouzavý tříletý pracovní program;

c) dohlíží nad průběhem výběru znalostních a inovačních komunit;

d) přijímá rozhodnutí z pověření správní rady.

Článek 8e

Ředitel

1. Ředitel má odborné předpoklady a je uznávaný v oblastech, v nichž ETI působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce 4 let. Správní rada může toto funkční období jednou o čtyři roky prodloužit, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu ETI.

2. Ředitel odpovídá za každodenní řízení ETI a právně jej zastupuje. Ředitel je odpovědný správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností ETI.

3. Ředitel zejména:

a) podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti a zajišťuje při jejich zasedáních služby sekretariátu;

b) připravuje návrh strategie a rozpočtu, které mají být předloženy správní radě prostřednictvím výkonného výboru;

c) řídí průběh výběru znalostních a inovačních komunit a zajišťuje, aby jednotlivé fáze výběru probíhaly transparentně a objektivně;

d) organizuje a řídí činnost ETI;

da) zajišťuje účinné sledování a proces hodnocení výkonu ETI v souladu s článkem 15;

e) odpovídá za administrativní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu ETI. V této souvislosti ředitel náležitě přihlíží k doporučení kontrolního výboru;

f) odpovídá za veškeré personální záležitosti;

g) připravuje návrh klouzavého tříletého pracovního programu a výroční zprávy o činnosti ETI a předkládá je správní radě;

h) předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy kontrolnímu výboru a následně správní radě prostřednictvím výkonného výboru;

i) zajišťuje plnění povinností ETI s ohledem na uzavřené smlouvy a dohody;

j) poskytuje výkonnému výboru a správní radě veškeré informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Článek 8f

Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor se skládá z pěti členů, které po konzultaci s Komisí jmenuje na čtyřleté období správní rada z řad externích poradců s náležitými odbornými předpoklady v oblasti auditu a finanční kontroly akademických, výzkumných a obchodních organizací.

2. Kontrolní výbor plní své povinnosti zcela nezávisle na ostatních orgánech ETI.

3. Kontrolní výbor volí svého předsedu.

4. Kontrolní výbor kontroluje prozatímní účty a vydává doporučení správní radě a řediteli.

5. Kontrolní výbor odpovídá za provádění funkcí, kterými je podle čl. 185 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 pověřen interní auditor Komise, a přijímá náležitá opatření.

Článek 8g

Zaměstnanci ETI

1. Zaměstnanci ETI jsou zaměstnáni přímo institutem ETI na základě smluv na dobu určitou. Na ředitele a zaměstnance ETI se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

2. Členské státy mohou na omezenou dobu do ETI vyslat své odborníky nebo jiné zaměstnance.

Správní rada přijme ustanovení, která vyslaným odborníkům z členských států nebo od jiných zaměstnavatelů umožní pracovat v ETI a definuje jejich práva a povinnosti.

3. V souvislosti se svými zaměstnanci má ETI pravomoci, jež příslušejí orgánu, který může uzavírat se zaměstnanci smlouvy.

4. Po každém zaměstnanci může být požadováno, aby zcela nebo zčásti nahradil škodu, která vznikne institutu ETI v důsledku závažného pochybení, jehož se dopustí při výkonu nebo v souvislosti s výkonem své funkce.

Článek 8h

Zásady organizace a řízení znalostních a inovačních komunit

1. Správní rada přijme rámec pokynů, z něhož bude vycházet při stanovení podmínek dohod se znalostními a inovačními komunitami a při financování, monitorování a hodnocení jejich činností. Tento rámec se zveřejní před zahájením výběru znalostních a inovačních komunit.

2. Správní rada poskytne zejména pokyny týkající se těchto záležitostí:

a) monitorování a hodnocení znalostních a inovačních komunit a účasti ETI na jejich správě;

b) integrace obchodního aspektu do výzkumné a vzdělávací činnosti, včetně plánování a výkonu vzdělávací činnosti a úsilí v oblasti výzkumu a vývoje; mobilita zaměstnanců a studentů / výzkumných pracovníků mezi obchodním a akademickým / výzkumným prostředím; zajištění vzdělávacího obsahu, který zohledňuje otázky související s obchodem, řízením a inovacemi; sdílení výsledků a příjmů pocházejících z dosažených výsledků mezi partnery; poskytování výsledků a osvědčených postupů nepartnerským organizacím včetně malých a středních podniků;

c) zajištění toho, aby studijní plány a vnitřní postupy podporovaly podnikatelského ducha a inovační způsob myšlení.

3. V rámci podmínek dohod s ETI mají znalostní a inovační komunity značnou pravomoc pro stanovení své vnitřní organizace, přesného pracovního programu i pracovních metod.

Článek 8i

Zásady hodnocení a monitorování znalostních a inovačních komunit

ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení výsledků každé znalostní a inovační komunity. Toto hodnocení je založeno na osvědčených administrativních postupech a na parametrech orientovaných na výsledky a vyhýbá se zbytečným formálním a procedurálním aspektům.

Článek 8j

Trvání, pokračování a ukončení činnosti znalostní a inovační komunity

1. V závislosti na výsledcích pravidelných hodnocení a na specifických rysech určitých oborů je běžným časovým rámcem znalostní a inovační komunity 7 až 15 let.

2. Správní rada může ve výjimečných případech rozhodnout o prodloužení činnosti znalostní a inovační komunity nad rámec původně stanoveného období, pokud lze tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout cíle ETI.

3. V případě, že hodnocení znalostní a inovační komunity vykazuje nedostatečné výsledky, přijme správní rada náležitá opatření, která mohou představovat snížení, úpravu nebo odnětí finanční podpory nebo ukončení dohody.

Článek 8k

Plnění a kontrola rozpočtu

1. Nejpozději do 1. března po uplynutí každého rozpočtového roku informuje účetní ETI kontrolní výbor, účetního Komise a Účetní dvůr o prozatímních účtech a předloží zprávu o rozpočtovém a finančním řízení.

2. Poté, co ředitel obdrží stanovisko kontrolního výboru a připomínky Účetního dvora k prozatímním účtům ETI, vypracuje v rámci své odpovědnosti účetní závěrku ETI a předloží ji správní radě k vyjádření.

3. Správní rada podá k účetní závěrce ETI stanovisko.

4. Nejpozději do 1. července následujícího roku zašle ředitel účetní závěrku společně se stanoviskem správní rady Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě.

5. Ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho připomínky nejpozději do 30. září. Tuto odpověď zašle rovněž správní radě.

Článek 8l

Likvidace ETI

Dojde-li k likvidaci ETI, proběhne likvidace pod dohledem Komise a v souladu s platnými právními předpisy. Dohody se znalostními a inovačními komunitami a akt, kterým se zřizuje nadace ETI, stanovují pro takovou situaci odpovídající opatření.

Odůvodnění

Ustanovení týkající se organizace agentury jsou obvykle součástí legislativního textu, a nikoli stanoveny v příloze. Příloha se proto vypouští a vkládá se jako články 8a až 8l.

Pravomoc propouštět ředitele a výkon disciplinární pravomoci vůči němu je jedním z hlavních rysů organizační struktury agentur. Dokonce i agentury, které vykonávají své úkoly zcela nezávisle, jako je Agentura pro lidská práva, musejí tato pravidla dodržovat (viz čl. 8b odst. 2 písm. ia)).

Ředitel by stejně jako u ostatních agentur měl být odpovědný za řádné sledování hodnotícího procesu (viz čl. 8e odst. 3 písm. (da)).

Pozměňovací návrh 9

Čl. 12 odst. 2 úvodní část

2. ETI neprodleně zveřejní:

2. ETI předloží rozpočtovému orgánu:

Odůvodnění

V souladu se zásadami stanovenými pro ostatní agentury musí být rozpočtový orgán pravidelně informován.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 13 odst. 1 písm. a)

(a) příspěvky z rozpočtu Evropské unie;

a) příspěvky z rozpočtu Evropské unie podle článku 16;

Odůvodnění

Ustanovení uvedené v návrhu Komise je zavádějící, neboť není zřejmé, odkud budou uvedené příspěvky EU pocházet. Pozměňovací návrh proto výslovně odkazuje na referenční částku 308 milionů EUR, aby bylo zřejmé, že toto je orientační částka, která bude poskytnuta z rozpočtu EU.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 13 odst. 2

2. ETI může zažádat o pomoc Společenství a/nebo pomoc Společenství dále poskytnout, zejména v rámci programů a fondů Společenství. V takovém případě se tato pomoc neposkytuje na činnosti, které jsou již financovány z rozpočtu Společenství.

vypouští se

Odůvodnění

Existují vážné právní pochybnosti týkající se způsobilosti ETI žádat o prostředky pocházející ze stávajících programů Společenství, jako je 7. rámcový program pro výzkum a strukturální fondy.

Podle finančního výkazu v návrhu Komise by finanční pomoc pro ETI ze stávajících programů Společenství dosahovala více než 1,5 miliardy EUR. To by představovalo nepřijatelné omezení financování těchto programů. Ostatní žadatelé, kteří se ucházejí o tyto skromné zdroje, by nemohli provést své projekty.

Odkaz na financování z ostatních programů Společenství by proto měl být zrušen.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

(a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Předlohu pracovního programu předkládá správní rada Komisi. Komise do tří měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se program doplňuje s politikami a nástroji Společenství. V případě, že Komise vyjádří nesouhlas, správní rada program znovu přezkoumá a přijme ho s náležitými změnami.

a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Předlohu pracovního programu předkládá správní rada Komisi, Evropskému parlamentu a Radě. Komise do tří měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se program doplňuje s politikami a nástroji Společenství. V případě, že Komise vyjádří nesouhlas, správní rada program znovu přezkoumá a přijme ho s náležitými změnami.

Odůvodnění

V souladu se zásadami stanovenými pro ostatní agentury musí být rozpočtový orgán pravidelně informován.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 14 odst. 2

2. Klouzavý tříletý pracovní program a výroční zpráva jsou předloženy Komisi, která o nich informuje Evropský parlament, Radu a Evropský účetní dvůr.

2. Klouzavý tříletý pracovní program a výroční zpráva jsou předloženy Komisi, Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru. Pracovní program musí být v souladu s dostupnými finančními a lidskými zdroji.

Odůvodnění

Evropský parlament musí stejně jako u ostatních agentur obdržet příslušné informace, jako je pracovní program a výroční zpráva, přímo od ETI. Pracovní program musí odrážet dostupné zdroje.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 15 odst. 1

1. ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních komunit, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků a využívat zdroje co nejefektivněji. Výsledky hodnocení se zveřejňují.

1. ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních komunit, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků a využívat zdroje co nejefektivněji. ETI každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace důležité z hlediska výsledku hodnotících postupů.

Odůvodnění

Toto ustanovení je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 15

Článek 16

Orientační finanční rámec pro provádění tohoto nařízení během šestiletého období od 1. ledna 2008 je stanoven na 308,7 milionů EUR. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Orientační finanční rámec financování tohoto nařízení ze strany Společenství během šestiletého období od 1. ledna 2008 je stanoven na [XXX milionů], přičemž tato částka podléhá souhlasu rozpočtového orgánu, jak je stanoveno v interinstitucionální dohodě ze dne 17. května 2006, zejména v jeho části C a článku 47. Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 17 odst. 5

5. Správní rada schválí navržený odhad s přiloženým předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a předloží je do 31. března Komisi.

5. Správní rada schválí navržený odhad s přiloženým předběžným klouzavým tříletým pracovním programem a plánem pracovních míst, a předloží je do 31. března Komisi.

Odůvodnění

Plán pracovních míst musí být součástí informací předkládaných Komisi. Personální otázky jsou pro návrhy odhadů zásadní.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 17 odst. 5a (nový)

 

5a. Odhady předloží Komise rozpočtovému orgánu spolu s předběžným návrhem rozpočtu Evropské unie.

Odůvodnění

Evropský parlament musí obdržet odhady. To je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 17 odst. 6

6. Na základě odhadu zapracuje Komise do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu.

6. Na základě odhadu zapracuje Komise do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie podle svého uvážení odhady plánu pracovních míst a výše subvencí, které mají být poskytnuty ze souhrnného rozpočtu, a ten předloží rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

Odůvodnění

Evropský parlament musí obdržet odhady. To je standardní ustanovení v právních textech, kterými se zřizují agentury.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 17 odst. 7

7. Rozpočtový orgán schválí položky subvencí pro ETI.

7. Rozpočtový orgán schválí položky subvencí pro ETI. Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst.

Odůvodnění

Plán pracovních míst je důležitou součástí rozpočtu každé agentury. Musí být schválen rozpočtovým orgánem (standardní postup pro ostatní agentury).

Pozměňovací návrh 20

Čl. 17 odst. 8a (nový)

 

8a. Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Odůvodnění

Standardní ustanovení v ostatních právních textech, kterými se zřizují agentury. Viz též čl. 179 odst. 3 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 18 odst. 1

1. ETI přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

1. ETI přijme po konzultaci s Komisí své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru. Finanční předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 20021, pouze pokud je to výslovně nezbytné z hlediska fungování ETI, a to s předchozím souhlasem Komise.

 

1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72

Odůvodnění

Je třeba dodržet rámcové nařízení 2343/2002 o agenturách. Tato formulace je v souladu s ustanoveními v ostatních právních textech, kterými se zakládají agentury.

Pozměňovací návrh 22

Článek 21

Článek 21

vypouští se

Stanovy

 

Přijímají se stanovy ETI podle přílohy.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 2 – stanovy byly přesunuty z přílohy do článků 8a až 8l (nové).

Pozměňovací návrh 23

Příloha

 

Příloha se vypouští.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 2 – stanovy byly přesunuty z přílohy do článků 8a až 8l (nové).

POSTUP

Název

Evropský technologický institut

Referenční údaje

KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

29.11.2006

 

 

 

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Nina Škottová

25.10.2006

 

 

Projednání ve výboru

7.5.2007

11.6.2007

 

 

Datum přijetí

11.6.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Petre Popeangă, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Gianluca Susta

(1)

Úř. věst. C 94, 21.4.2006, s. 16–17 a s. 33 (odst. 66, 68).

(2)

              Uděleno v souladu s příslušnými postupy používanými pro daný program.

(3)

Úř. věst. C , s. .


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (6. 6. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Navrhovatel: Umberto Guidoni

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ze zorného úhlu rozpočtové kontroly si zaslouží zvláštní pozornost dva aspekty návrhu Komise.

1. Hodnocení a přezkum

Za prvé, navrhovatel je přesvědčen o tom, že ustanovení týkající se hodnocení a přezkumu
je třeba posílit. ETI bude novým nástrojem na úrovni EU. Jeho přínos v porovnání s jinými nástroji je nutné ještě prokázat. Je pravděpodobné, že alespoň v počáteční fázi
od roku 2008 do roku 2013 bude ETI financován převážně z rozpočtu Společenství. Rozpočtový orgán a orgán příslušný k udělení absolutoria proto potřebují pevný základ
pro hodnocení jeho účinnosti. Navrhovatel navrhuje, aby hodnocení probíhalo ve dvou fázích:

a)        po dvou letech působení by se měla přezkoumat organizační struktura ETI,

b)        komplexní hodnocení účinnosti ETI by se mělo provést v takovou dobu, aby bylo k dispozici při přípravě příštího finančního výhledu.

2. Struktury finanční kontroly

Za druhé, je třeba vyjasnit ustanovení o finanční kontrole. Návrh Komise uvádí, že finanční předpisy ETI je třeba přijmout v souladu s čl. 185 odst. 1 finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Společenství(1). To znamená, že ETI bude mít z finančního hlediska formu subjektů uvedených v čl. 185 odst. 1, tj. agentur. Pravidla finanční kontroly pro tyto subjekty jsou v zásadě stanovena v rámcovém finančním nařízení pro agentury(2). Navrhovatel je znepokojen skutečností, že návrh Komise předpokládá model finanční kontroly pro ETI, jenž se od těchto pravidel odlišuje, aniž by to bylo dostatečně zdůvodněno.

Například pokud jde o interní audit, návrh Komise předpokládá značně komplikovanou strukturu. Zatímco rámcové nařízení pro agentury konstatuje, že tyto subjekty mají funkci interního auditora, a co se týče realizace této funkce umožňuje určitou flexibilitu, návrh Komise o ETI usiluje o zřízení stálého pětičlenného kontrolního výboru.

Návrh Komise navíc předpokládá, že do postupu udělování absolutoria bude zapojen Parlament i Rada. Absolutorium je možné udělit pouze na základě externího auditu, který vykoná Evropský účetní dvůr. Podle Smlouvy o ES má Evropský účetní dvůr povinnost přezkoumávat účetnictví „všech příjmů a výdajů Společenství“ a „každého ze subjektů zřízeného Společenstvím, pokud to jeho zřizovací akt nevylučuje“(3). Prostřednictvím auditů je Soud „nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při výkonu jejich pravomocí při kontrole plnění rozpočtu“(4).

Avšak návrh Komise kontrolu Účetního dvora jako předpoklad pro udělování absolutoria nezmiňuje. Některé specifické kontrolní pravomoci jsou pro Soud navrženy ve zvláštním ustanovení v příloze.

Navrhovatel se dále domnívá, že postup udělování absolutoria za plnění rozpočtu ETI musí být co možná nejprůhlednější. Návrh Komise předpokládá dvojí rozhodnutí o udělení absolutoria, jedno za plnění rozpočtu ETI jako takového a druhé za nadaci ETI, která má být zřízena odděleně od rozpočtu ETI. Cílem nadace ETI je získávat finanční prostředky
od soukromých sponzorů. Proto se zdá příliš komplikované, aby nadace pobírala finanční prostředky Společenství a každoročně jí bylo odděleně udělováno absolutorium.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 18

(18) Je vhodné, aby Evropský parlament, Rada a Komise mohly podat stanovisko k pracovnímu programu ETI a jeho výroční zprávě, včetně účetní závěrky.

(18) Je vhodné, aby Evropský parlament, Rada a Komise mohly podat stanovisko k tříletému pracovnímu programu ETI.

Odůvodnění

Pokud jde o výroční zprávu, a zejména účetní závěrku, Parlament podává své stanovisko prostřednictvím postupu udělování absolutoria.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) vybírá a určuje znalostní a inovační komunity v prioritních oblastech a definuje jejich práva a povinnosti pomocí dohody; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření k zajištění kvality; průběžně monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou koordinaci;

(d) vybírá a určuje znalostní a inovační komunity v prioritních oblastech a definuje jejich práva a povinnosti pomocí dohody; poskytuje jim náležitou podporu; zavádí vhodná opatření k zajištění kvality; průběžně monitoruje a pravidelně vyhodnocuje jejich činnosti; zajišťuje náležitou koordinaci mezi znalostními a inovačními komunitami a přispívá k budování sítí spojujících evropské inovační iniciativy, jež také překračují rámec znalostních a inovačních komunit;

Odůvodnění

K hodnocení přínosu ETI v porovnání se stávajícími programy ES bude nutné prozkoumat především potenciál ETI pro budování sítí.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2

ETI může takové nadaci poskytovat příspěvek až do výše 3 % svého ročního rozpočtu.

ETI může přispět na zřízení nadace pevně stanovenou částkou ze svého rozpočtu.

Odůvodnění

Zdá se zbytečné, aby nadace, která bude získávat soukromé sponzory, pobírala pravidelně prostřednictvím ETI finanční prostředky Společenství. Je nutné zabránit zvláštnímu postupu udělování absolutoria nadaci.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 8 odst. 1 písm. d)

d) Kontrolní výbor, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci ETI, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními komunitami a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

d) Funkce kontrolního auditora, který poskytuje správní radě a řediteli poradenství ohledně finančního a správního řízení a kontrolních struktur v rámci ETI, ohledně uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními komunitami a ohledně kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

Odůvodnění

ETI by neměl mít povinnost zřizovat stálý kontrolní výbor, ale měl by mít tutéž flexibilitu jako jiné subjekty uvedené v čl. 185 odst. 1 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 8 odst. 2

2. Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady a výkonného a kontrolního výboru.

2. Komise může jmenovat pozorovatele, kteří se budou účastnit zasedání správní rady a výkonného výboru.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 14 odst. 1 písm. b)

b) každoročně do 30. června výroční zprávu. Zpráva uvádí činnosti provedené ETI v průběhu předchozího roku a hodnotí výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkové působení ETI. Zpráva obsahuje úplnou zkontrolovanou účetní závěrku.

b) každoročně do 30. června výroční zprávu. Zpráva uvádí činnosti provedené ETI v průběhu předchozího kalendářního roku
a hodnotí výsledky s ohledem na stanovené cíle a časový rozvrh, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů a celkové působení ETI.

Odůvodnění

Znění by mělo vyjasnit, že období, za které je přijímána zpráva za finanční rok n, odpovídá kalendářnímu roku. Zpráva by měla být předána do června roku n+1. Na účetní závěrky by se měla uplatnit obecná pravidla rámcového finančního nařízení pro agentury.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 14 odst. 3a (nový)

 

3a. Předkládání účetních závěrek
a účetnictví ETI probíhá v souladu s obecnými pravidly stanovenými nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství
1.

_________________

1 Úř. věst L 357, 31.12.2002, s. 72.

Odůvodnění

Na účetní závěrky ETI by se měla použít obecná pravidla rámcového finančního nařízení
pro agentury.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 15 odst. 1

1. ETI zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních komunit, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků a využívat zdroje co nejefektivněji. Výsledky hodnocení se zveřejňují.

vypouští se

Odůvodnění

Administrativní zátěž uvalená na ETI samotný by měla být snížena. Za hodnocení by měla odpovídat Komise.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 15 odst. 2

2. Do pěti let od přijetí tohoto nařízení a každé čtyři roky poté zveřejní Komise hodnocení ETI. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a zaměřuje se na to, jak ETI plní své poslání. Hodnocení se zabývá všemi činnostmi ETI a znalostních a inovačních komunit a zkoumá efektivitu, udržitelnost, účinnost a významnost prováděných činností a jejich vztah k politikám Společenství. Hodnocení přihlíží k názorům zainteresovaných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni.

2. Nejpozději do 31. prosince 2009 předá Komise hodnocení ETI Parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a zaměřuje se na účinnost a efektivitu organizační struktury ETI a na jeho praktické fungování. Hodnocení bude zvláště zaměřeno na analýzu schopnosti ETI koordinovat činnosti znalostních a inovačních komunit.

Komise případně navrhne změnu tohoto nařízení.

Odůvodnění

Po 2 letech by mělo být provedeno hodnocení praktického fungování ETI. Komise by měla mít možnost navrhnout změny právního základu, bude-li jich zapotřebí. Komplexní posouzení účinnosti ETI by mělo být provedeno do příštího finančního výhledu.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 18 odst. 1

1. ETI přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

1. Finanční předpisy platné pro ETI přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se nesmějí odchylovat od nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002.

 

 

Odůvodnění

Odkaz je třeba doplnit o odkaz na rámcové nařízení pro všechny subjekty Společenství uvedené v článku 185 finančního nařízení, čímž se zajistí platnost obvyklých postupů finanční kontroly.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 18 odst. 3a (nový)

 

3a. Evropský účetní dvůr vykonává kontrolu v souladu s nařízením
(ES, Euratom) č. 2343/2002.

 

Odůvodnění

Externí audit vykonaný Účetním dvorem je podmínkou udělení absolutoria.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 18 odst. 4

4. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n + 2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu ETI a správní radě za nadaci.

4. Na doporučení Rady udělí Evropský parlament do 30. dubna roku n + 2 za rozpočtový rok n řediteli absolutorium za plnění rozpočtu ETI.

Odůvodnění

Je třeba zabránit oddělenému rozhodování o udělení absolutoria nadaci.

Pozměňovací návrh 13

Článek 20

Pět let po přijetí tohoto nařízení a každé čtyři roky poté předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení a o působení ETI a případně navrhne změny tohoto nařízení.

Nejpozději do 31. prosince 2011 předá Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru hodnocení provádění tohoto nařízení a o působení ETI. Toto hodnocení vychází z nezávislého externího hodnocení a zaměřuje se na to, jak ETI plní své poslání, jaká je jeho účinnost a jak jsou naplňovány jeho cíle. Zabývá se všemi činnostmi ETI a znalostních a inovačních komunit a zkoumá efektivitu, udržitelnost, účinnost a významnost prováděných činností a jejich vztah k politikám Společenství. Hodnocení přihlíží k názorům zainteresovaných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni. Je přístupné veřejnosti. Komise případně navrhne změny tohoto nařízení.

Ve zprávách Komise jsou zohledněny výroční zprávy správní rady podle článku 14 a externí hodnocení podle článku 15.

Komise zohledňuje výroční zprávy správní rady podle článku 14 a externí hodnocení podle článku 15.

Odůvodnění

Posouzení účinnosti ETI by mělo být hotové v takovou dobu, aby bylo k dispozici při přípravě příštího finančního výhledu.

Pozměňovací návrh 14

Příloha čl. 2 odst. 2 písm. f) až m)

f) přijímá svůj jednací řád a jednací řády výkonného a kontrolního výboru;

f) přijímá svůj jednací řád a jednací řády výkonného výboru;

g) definuje se souhlasem Komise odpovídající honoráře členů správní rady a výkonného a kontrolního výboru; tyto honoráře odpovídají zvyklostem v členských státech;

g) definuje se souhlasem Komise odpovídající honoráře členů správní rady a výkonného výboru; tyto honoráře odpovídají zvyklostem v členských státech;

h) přijímá postup pro výběr výkonného výboru, kontrolního výboru a ředitele;

h) přijímá postup pro výběr výkonného výboru a ředitele;

i) jmenuje ředitele, účetního a členy výkonného výboru a kontrolního výboru;

i) jmenuje ředitele, účetního a členy výkonného výboru;

j) v případě potřeby zřizuje poradní skupiny, které mohou být zřízeny na dobu určitou;

j) v případě potřeby zřizuje poradní skupiny, které mohou být zřízeny na dobu určitou;

k) celkově propaguje ETI, s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj „mezinárodního aktéra“ pro vynikající výsledky ve vzdělávání, výzkumu a inovacích;

k) celkově propaguje ETI, s cílem zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj „mezinárodního aktéra“ pro vynikající výsledky ve vzdělávání, výzkumu a inovacích;

l) přijímá kodex správné praxe s ohledem
na střet zájmů;

l) přijímá kodex správné praxe s ohledem
na střet zájmů;

m) definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního vlastnictví.

m) definuje zásady a pokyny pro správu práv duševního vlastnictví.

 

n) rozhoduje, zda zřídit funkci interního auditora v souladu s nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1.

_________________________

1 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

 

Pozměňovací návrh 15

Příloha čl. 5 odst. 3 písm. e) až h)

e) odpovídá za administrativní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu ETI; v této souvislosti ředitel náležitě přihlíží k doporučení kontrolního výboru;

e) odpovídá za administrativní a finanční záležitosti včetně plnění rozpočtu ETI; v této souvislosti ředitel náležitě přihlíží k doporučení orgánu interní kontroly;

f) odpovídá za veškeré personální záležitosti;

f) odpovídá za veškeré personální záležitosti;

g) připravuje předlohu klouzavého tříletého pracovního programu a výroční zprávu o činnostech ETI a předkládá je správní radě;

g) připravuje předlohu klouzavého tříletého pracovního programu a výroční zprávu
o činnostech ETI a předkládá je správní radě;

h) předkládá předlohu roční účetní závěrky
a rozvahy kontrolnímu výboru a následně přes výkonný výbor správní radě;

h) předkládá předlohu roční účetní závěrky
a rozvahy orgánu interní kontroly
a následně přes výkonný výbor správní radě;

Odůvodnění

Doplňuje soubor pozměňovacích návrhů za účelem nahrazení stálého kontrolního výboru interními auditory.

Pozměňovací návrh 16

Příloha článek 6

Článek 6

Kontrolní výbor

1. Kontrolní výbor se skládá z pěti členů, kteří jsou jmenováni na čtyřleté období správní radou, po konzultaci s Komisí, z řad externích poradců s náležitými odbornými předpoklady v oblasti auditu a finanční kontroly akademických, výzkumných a obchodních organizací.

2. Kontrolní výbor plní své povinnosti zcela nezávisle na ostatních orgánech ETI.

3. Kontrolní výbor zvolí svého předsedu.

4. Kontrolní výbor kontroluje prozatímní účty a podává doporučení správní radě a řediteli.

5. Kontrolní výbor odpovídá za provádění funkcí, kterými je podle čl. 185 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 pověřen interní auditor Komise, a přijímá náležitá opatření.

vypouští se

Pozměňovací návrh 17

Příloha článek 11

Článek 11

Plnění a kontrola rozpočtu

1. Nejpozději do 1. března po uplynutí každého rozpočtového roku informuje účetní ETI kontrolní výbor, účetního Komise a Účetní dvůr o prozatímních účtech a předloží zprávu o rozpočtovém a finančním řízení.

2. Poté, co ředitel obdrží stanovisko kontrolního výboru a připomínky Účetního dvora k prozatímním účtům ETI, vypracuje v rámci své odpovědnosti účetní závěrku ETI a předloží ji správní radě k vyjádření.

3. Správní rada podá k účetní závěrce ETI stanovisko.

4. Nejpozději do 1. července následujícího roku zašle ředitel účetní závěrku společně se stanoviskem správní rady Komisi, Účetnímu dvoru, Evropskému parlamentu a Radě.

5. Ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho připomínky nejpozději do 30. září. Tuto odpověď rovněž zašle správní radě.

vypouští se

Odůvodnění

Plnění rozpočtu ETI a jeho kontrola by se měly řídit obecnými pravidly stanovenými v rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 finančního nařízení.

POSTUP

Název

Evropský technologický institut

Referenční údaje

KOM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

29.11.2006

 

 

 

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

 

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Umberto Guidoni

27.11.2006

 

 

Projednání ve výboru

3.5.2007

 

 

 

Datum přijetí

5.6.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Daniel Caspary, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Bill Newton Dunn, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

(1)

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1, ve znění nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Nařízení Komise č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)

Čl. 248 odst. 1 Smlouvy o ES.

(4)

Čl. 248 odst. 4 Smlouvy o ES.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (12. 6. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut

(KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1.        Návrh nařízení předložený Komisí

Návrh zřídit Evropský technologický institut (ETI) byl poprvé vznesen ve zprávě Komise předložené na jaře 2005 v rámci střednědobého přezkumu Lisabonské strategie. Dne 22. ledna 2006 přijala Komise na základě rozsáhlého procesu konzultací své první sdělení o ETI, ve kterém nastínila jeho záměry a možné oblasti, v nichž by institut vyvíjel činnost. Na svém zasedání v březnu 2006 Evropská rada uznala, že ETI bude významným krokem k odstranění stávajících nedostatků v rámci vysokého školství, výzkumu a inovací a vyzvala Komisi, aby předložila návrh dalších kroků. Dne 8. června 2006 přijala Komise druhé sdělení o ETI a dne 18. října 2006 předložila návrh nařízení, kterým se zřizuje Evropský technologický institut.

2.        Postoj Výboru pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti souhlasí s obecnými principy, z nichž vychází vytvoření a činnosti ETI, jak jsou uvedeny v návrhu Komise. Rád by však předložil několik pozměňovacích návrhů s cílem upozornit na potřebu vytvořit právní a finanční základ pro činnosti institutu a pravidla upravující správu práv duševního vlastnictví.

Žádná iniciativa EU se dosud plně nezabývala všemi třemi složkami trojúhelníku znalostí zároveň plně integrovaným a vzájemně se posilujícím způsobem. Předchozí programy se zaměřovaly pouze na jedinou součást, v nejlepším případě na dvě součásti trojúhelníku (7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013), program pro konkurenceschopnost a inovace) a především podporovaly jejich rozvíjení pouze na úrovni členských států. Se zřetelem k povaze a rozsahu problému v oblasti inovací mohou činnosti na evropské úrovni skýtat další výhody, kterých nemohou dosáhnout členské státy samy.

Návrh zřídit Evropský technologický institut je důležitý pro vzdělávání a vědu, zejména v nových členských státech Unie, protože vytváří více příležitostí pro přímou spolupráci mezi vzdělávacími a vědeckými institucemi v těchto zemích a nejprogresivnějšími evropskými organizacemi a podnikatelským sektorem v Evropě a zároveň bude podněcovat k podávání žádostí o finanční prostředky ze vzdělávacích programů Unie. Institut by tedy měl vytvářet příležitosti pro vypracovávání vzdělávacích a výzkumných programů vycházejících ze skutečných ekonomických požadavků. Je chvályhodné, že mezi záměry a cíli institutu má své místo i potřeba více podporovat uvádění výsledků výzkumu na trh a návrh obsahuje dlouhodobější pohled na to, jak zvýší působení ETI konkurenceschopnost evropského hospodářství a hospodářství členských států na světových trzích.

Pokud jde o koncept „trojúhelníku znalostí“, výbor se domnívá, že právní základ návrhu vylučuje možnost, že by ETI působil jako vzdělávací instituce a poskytoval by akademické vzdělání, protože podle článku 149 Smlouvy o ES zůstává vzdělávání v pravomoci členských států.

ETI by měl vytvořit své vlastní osvědčení – „diplom ETI“ – které by doplnilo formální akademické tituly udělované vzdělávacími institucemi, které jsou součástí znalostních a inovačních komunit.

Přestože výbor uznává význam všech tří součástí trojúhelníku znalostí, domnívá se, že hlavním úkolem ETI by mělo být podporovat inovace. Z toho vyplývá, že by se výzkumné úkoly ETI měly spíše zaměřovat na rozvoj inovací než na provádění základního výzkumu.

Pokud jde o strukturu institutu, je třeba vyjasnit vztahy mezi institutem a znalostními a inovačními komunitami a subjekty, které je tvoří, což může mít bezprostřední význam při stanovování objektivních charakteristik ETI a znalostních a inovačních komunit, například v souvislosti s financováním.

Pokud jde o financování institutu, upozorňuje výbor na potřebu koncipovat základnu finančních zdrojů pro činnost institutu a přesně určit výši finančních prostředků z jednotlivých zdrojů a toto nastavení by mělo být v souladu s formou a podmínkami decentralizované agentury. Je proto třeba, aby Komise přehodnotila možnost využít k financování ETI část nepřidělených rezervních prostředků pod stropy podokruhu 1A až do výše 308,7 milionu EUR. Vytvoření solidních právních a finančních základů pro zajištění řádného administrativního a operativního chodu institutu je nezbytné pro vybudování dlouhodobého partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými institucemi a soukromými organizacemi a pro podporu inovací na úrovni Společenství.

Základní finanční prostředky Společenství přidělené ETI by měly být přídavkem nad rámec platného finančního výhledu, ale další finanční prostředky by měly být získány z vnějších zdrojů na vnitrostátní nebo regionální úrovni nebo ze soukromého sektoru. Schopnost získávat vlastní finance, ať již z vnějších zdrojů, nebo z příjmů z vlastních činností (v souvislosti se správou práv duševního vlastnictví, která by měl podle návrhu ETI postupně získávat) bude pro činnost ETI klíčová. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku prostředků na vědecký výzkum a vývoj v EU je nutno se snažit zajistit, aby nově vytvořený ETI měl k dispozici zaručenou výši finančních prostředků Společenství, které mu nebudou poskytovány na úkor ostatních probíhajících výzkumných a inovačních činností Společenství.

Nezbytnými prvky pro rozvoj inovace a investování do ní jsou náležitá správa a vyvážené rozdělení práv duševního vlastnictví. Přesné pokyny, které v tomto směru stanoví ETI, by měla být v souladu s pravidly např. pro účast podniků, výzkumných institucí a vysokých škol na činnostech vyvíjených v rámci sedmého rámcového programu (2007–2013), která Rada i Parlament již schválily. Mimoto výbor zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise měla pod dohledem způsob správy duševního vlastnictví a aby se jednotlivé partnerské organizace podílely na nákladech a rozdělovaly si výnosy úměrně svému příspěvku.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 6

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že plně integruje vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti na nejvyšší úrovni.

(6) ETI by měl přispět k rozvoji inovační kapacity Společenství a členských států tím, že vytvoří vazbu mezi vzdělávacími a výzkumnými činnostmi a inovačními činnostmi na nejvyšší úrovni.

Odůvodnění

Činnosti ETI by měly v zájmu dosažení svého hlavního cíle, tj. dát impuls k rozvoji inovace, zahrnovat všechny tři součásti trojúhelníku znalostí.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 10

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby byly tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI. ETI by měl podporovat uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

(10) Je potřeba podporovat vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást komplexní inovační strategie. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami by měla stanovit, aby byly diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za diplomy ETI. ETI by měl podporovat uznávání diplomů ETI v členských státech. Těmito činnostmi by neměla být dotčena směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vysokého školství přísluší členským státům, by ETI neměl udělovat tituly. Diplomy ETI jsou naproti tomu vhodným řešením v zájmu zvýšení prestiže projektů ETI a studentů, kteří se jich účastní.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 11

(11) ETI by měl vypracovat pokyny pro správu duševního vlastnictví, které by měly podporovat využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek, mimo jiné prostřednictvím licencí, poskytovat vhodné pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastněných fyzických osob, znalostních a inovačních komunit a partnerských organizací, pro konkrétní výsledky a pro obchodní využití. Pokud byly činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technický rozvoj, použijí se pravidla těchto programů.

(11) ETI by měl vypracovat jasné a transparentní pokyny pro správu duševního vlastnictví, které by měly podporovat využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek, mimo jiné prostřednictvím licencí, poskytovat vhodné pobídky pro ETI a partnery, včetně zúčastněných fyzických osob, znalostních a inovačních komunit a partnerských organizací, pro konkrétní výsledky a pro obchodní využití. Pokud byly činnosti financovány v rámci rámcových programů Společenství pro výzkum a technický rozvoj, použijí se pravidla těchto programů.

Odůvodnění

Pokud chce ETI získat vědecké a finanční partnery, je naprosto nezbytné, aby stanovil jasné a přísně uplatňované pokyny pro správu duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 12

(12) V zájmu zajištění spolehlivosti a transparentnosti ETI je třeba stanovit náležitá opatření. Náležitá pravidla pro fungování ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

(12) Náležitá opatření zajišťující spolehlivost a transparentnost ETI jsou stanovena ve stanovách ETI.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 13

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a nezávislost ETI, měl by institut spravovat svůj vlastní rozpočet, jehož příjmy by měly zahrnovat příspěvek Společenství a příspěvky členských států, soukromých organizací, státních a mezinárodních subjektů nebo institucí a příjmy z vlastních činností ETI nebo dotace. ETI by se měl snažit zajistit stále vyšší finanční příspěvek od soukromých organizací.

(13) Aby byla zaručena funkční autonomie a nezávislost ETI, měl by mít institut právní subjektivitu a spravovat svůj vlastní rozpočet, jehož příjmy by měly zahrnovat příspěvek Společenství a příspěvky členských států, soukromých organizací, státních a mezinárodních subjektů nebo institucí a příjmy z vlastních činností ETI v souvislosti se správou duševního vlastnictví nebo dotace. ETI by se měl snažit zajistit stále vyšší finanční příspěvek od soukromých organizací.

Odůvodnění

Právní subjektivita ETI, jak je obsažena v návrhu Komise, je vzhledem k zamýšlenému širokému okruhu jeho činností důležitým aspektem jeho autonomie. Finanční prostředky plynoucí ze správy duševního vlastnictví by měly být pro ETI klíčovým zdrojem příjmů.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 15

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013, který bude hlavním referenčním bodem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

(15) Toto nařízení stanoví finanční rámec na období 2008–2013, který bude hlavním referenčním bodem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 37 a bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.

Odůvodnění

ETI má v podobě, kterou navrhuje Komise, strukturu typickou pro agenturu. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit v právním základu, který stanoví toto nařízení.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 16

(16) ETI je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a měl by příslušným způsobem přijmout své finanční předpisy.

(16) ETI je subjektem zřízeným Společenstvím ve smyslu čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a podle bodu 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení a měl by příslušným způsobem přijmout odpovídající finanční předpisy.

Odůvodnění

ETI má v podobě, kterou navrhuje Komise, strukturu typickou pro agenturu. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit v právním základu, který stanoví toto nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 odst. 2

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí společný podnik partnerských organizací bez ohledu na jeho přesnou právní formu, vybraný a určený Evropským technologickým institutem, který má v určité oblasti na nejvyšší úrovni provádět integrované inovační, výzkumné a vzdělávací činnosti.

2. „Znalostní a inovační komunitou“ se rozumí společný podnik partnerských organizací bez ohledu na jeho přesnou právní formu, vybraný a určený Evropským technologickým institutem, který má v určité oblasti na nejvyšší úrovni provádět projekty propojující výzkumné a vzdělávací činnosti s inovacemi.

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby znalostní a inovační komunity směřovaly především k inovaci, a to využíváním vědeckého a výzkumného potenciálu.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 2 odst. 6a (nový)

6a. „Titulem“ se rozumí jakýkoli titul, který studentům udělují vysokoškolské vzdělávací instituce, univerzity nebo vyšší odborné školy po dokončení programu vyššího vzdělávání.

Odůvodnění

Aby bylo jasné, že ETI není sám o sobě vzdělávací institucí, a není tedy oprávněn udělovat formální akademické tituly, je třeba jasně rozlišovat mezi „tituly“ udělovanými vysokými školami akreditovanými v členských státech a „diplomy ETI“, které jsou doplňujícím osvědčením o úspěšném dokončení určité činnosti, které vydává ETI; tyto diplomy však nemají hodnotu, pokud k nim není připojen formální titul udělený vzdělávací institucí.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 2 odst. 6b (nový)

6b. „Diplomem ETI“ se rozumí osvědčení o tom, že se student zapojil do činnosti ETI, která je nedílnou součástí studijního programu vzdělávací instituce oprávněné udělovat tituly.

Odůvodnění

Ke zdůraznění skutečnosti, že diplomy ETI prokazují absolvování doplňkového vzdělání, ale nenahrazují titul.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 4 odst. 1 písm. c)

c) zvyšuje povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi;

c) zvyšuje povědomí o svých aktivitách mezi potenciálními partnerskými organizacemi;

Pozměňovací návrh 12

Čl. 4 odst. 1 písm. e)

e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména se snaží zajistit stále větší část svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z vlastních zdrojů;

e) zajišťuje nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů a využívá své zdroje v souladu s tímto nařízením; zejména se snaží zajistit stále větší část svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmů plynoucích z jeho vlastních činností.

Odůvodnění

ETI by měl neustále rozšiřovat své finanční zázemí využíváním soukromých zdrojů nebo vyvíjením svých vlastních činností.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 4 odst. 1 písm. f)

f) podporuje uznávání titulů a diplomů ETI v členských státech.

f) podporuje uznávání diplomů ETI v členských státech.

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vyššího vzdělávání přísluší členským státům, nemůže ETI udělovat tituly.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 5 odst. 2 pododstavec 3 písm. c)

c) způsob, jakým budou udělovány tituly a diplomy včetně opatření, která mají zohlednit politiku Společenství týkající se Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o kompatibilitu, transparentnost, uznávání a kvalitu titulů a diplomů;

c) opatření, která mají zohlednit politiku Společenství týkající se Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, zejména pokud jde o kompatibilitu, transparentnost, uznávání a kvalitu titulů a diplomů;

Odůvodnění

Přestože při výběrovém řízení by měl mít evropský rozměr vzdělávacích aspektů v potenciálních znalostních a inovačních komunitách svou váhu, podmínky stanovené v tomto návrhu jsou specifikovány příliš úzce.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 6 odst. 1

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, jsou tituly a diplomy udělované prostřednictvím znalostních a inovačních komunit považovány za tituly a diplomy ETI.

1. Dohoda mezi ETI a znalostními a inovačními komunitami stanoví, že v oborech a oblastech, v nichž jsou prostřednictvím znalostních a inovačních komunit prováděny vzdělávací, výzkumné a inovační činnosti, se udělují diplomy ETI.

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vysokého školství přísluší členským státům, nemá ETI oprávnění udělovat tituly. Diplomy ETI jsou naproti tomu vhodným řešením v zájmu zvýšení prestiže projektů ETI a studentů, kteří se jich účastní.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 6 odst. 2

2. ETI podporuje partnerské organizace v udělování společných titulů a diplomů, které odrážejí integrovaný charakter znalostních a inovačních komunit. Může se však rovněž jednat o tituly udělené jedinou institucí nebo o dvojí či několikanásobné tituly a diplomy.

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k právnímu základu návrhu a ke skutečnosti, že pravomoc v oblasti vyššího vzdělávání přísluší členským státům, nemůže ETI udělovat tituly.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 6 odst. 3

3. Členské státy při uznávání titulů a diplomů ETI spolupracují.

3. Členské státy při uznávání a podpoře diplomů ETI spolupracují.

Odůvodnění

Přestože nebude diplom ETI rovnocenný titulu, měl by být dokladem absolvování dalšího vzdělávání a členské státy by měly učinit kroky k jeho uznávání.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 9 odst. 1 úvodní část

1. ETI definuje a zveřejní své zásady a pokyny pro správu duševního vlastnictví. Tyto zásady a pokyny:

1. ETI definuje a zveřejní své zásady a pokyny pro správu duševního vlastnictví, a to v souladu s pravidly stanovenými v kapitole III oddílu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2013)1. Tyto zásady a pokyny:

 

__________________

1 Úř. věst. , L 391, 30.12.2006, s. 1

Odůvodnění

Pravidla vztahující se na duševní vlastnictví by měla být v souladu s pravidly pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu (2007–2013), která Rada i Parlament již přijaly.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 9 odst. 1 písm. c)

c) podporují využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek k výzkumným a inovačním účelům, zejména definicí toho, jakým způsobem budou ETI a jeho partneři duševní vlastnictví sdílet;

c) podporují využívání duševního vlastnictví za náležitých podmínek k výzkumným a inovačním účelům, zejména definicí toho, jakým způsobem budou ETI a jeho partneři duševní vlastnictví sdílet a využívat v souladu s platnými právními předpisy ES a členských zemí;

Odůvodnění

ETI bude pracovat v souladu s platnou legislativou EU.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 14 odst. 1 písm. a)

a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Předlohu pracovního programu předkládá správní rada Komisi. Komise do tří měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se program doplňuje s politikami a nástroji Společenství. V případě, že Komise vyjádří nesouhlas, správní rada program znovu přezkoumá a přijme ho s náležitými změnami.

a) klouzavý tříletý pracovní program uvádějící jeho hlavní priority a plánované iniciativy, včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů. Předlohu pracovního programu předkládá správní rada Komisi. Komise do tří měsíců sdělí své stanovisko k tomu, zda se program doplňuje s politikami a nástroji Společenství. V případě, že Komise vyjádří nesouhlas, správní rada program znovu přezkoumá a přijme ho s náležitými změnami předtím, něž jej předloží ke schválení Radě a Parlamentu.

Odůvodnění

Rada a Evropský parlament musí mít možnost dohlížet na činnosti ETI na strategické úrovni tím, že budou schvalovat jeho pracovní program.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 18 odst. 1

1. ETI přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

1. ETI přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 185 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a bodem 47 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Náležitě se přihlíží k potřebě zajistit odpovídající provozní flexibilitu, aby ETI mohl dosáhnout svých cílů a přilákat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

Odůvodnění

ETI má v podobě, kterou navrhuje Komise, strukturu typickou pro agenturu. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit v právním základu, který stanoví toto nařízení

.

Pozměňovací návrh 22

Příloha čl. 5 odst. 1

1. Ředitel odborné předpoklady a je velmi uznávaný v oblastech, v nichž ETI působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce 4 let. Správní rada může toto funkční období jednou o čtyři roky prodloužit, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu ETI.

1. Ředitel je nositelem akademických a vědeckých hodností a je velmi uznávaný v oblastech, v nichž ETI působí. Ředitele jmenuje správní rada na funkční období v délce 4 let. Správní rada může toto funkční období jednou o čtyři roky prodloužit, pokud je to podle jejího uvážení v nejlepším zájmu ETI.

Odůvodnění

Za základní odborný předpoklad pro ředitele ETI považujeme vědeckou a pedagogickou hodnost.

POSTUP

Název

Evropský technologický institut

Referenční údaje

KOM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

29.11.2006

 

 

 

Užší spolupráce - datum oznámení na zasedání

29.11.2006

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

26.2.2007

 

 

Projednání ve výboru

11.4.2007

3.5.2007

 

 

Datum přijetí

11.6.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Cristian Dumitrescu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Luis de Grandes Pascual, Janelly Fourtou, Kurt Lechner, Michel Rocard, Gabriele Stauner

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Evropský technologický institut

Referenční údaje

KOM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD)

Datum předložení EP

18.10.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

29.11.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

29.11.2006

CONT

29.11.2006

IMCO

29.11.2006

CULT

29.11.2006

 

JURI

29.11.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

19.12.2006

 

 

 

Užší spolupráce

       Datum oznámení na zasedání

CULT

18.1.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Reino Paasilinna

23.11.2006

 

 

Projednání ve výboru

19.3.2007

 

 

 

Datum přijetí

9.7.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

7

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

John Attard-Montalto, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Göran Färm, Neena Gill, Edit Herczog, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Poslední aktualizace: 13. září 2007Právní upozornění