Eljárás : 2007/0248(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0318/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0318/2008

Viták :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Szavazatok :

PV 24/09/2008 - 10.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0452

JELENTÉS     ***I
PDF 1329kWORD 2178k
2008. július 18.
PE 404.659v02-00 A6-0318/2008

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Malcolm Harbour

A vélemény előadója(*):

Alexander Alvaro, Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 47. cikke

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0698),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6–0420/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6–0318/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Az egyetemes szolgáltatás védőháló az olyan emberek számára, akiknek pénzügyi forrásai, földrajzi elhelyezkedése vagy különleges szociális szükségletei nem teszik lehetővé, hogy a polgárok többsége számára rendelkezésre álló alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. A 2002/22/EK irányelvben meghatározott alapvető egyetemes szolgáltatási kötelezettség az, hogy az ezt kérő felhasználóknak a nyilvános telefonhálózathoz helyhez kötött és elérhető árú kapcsolódást biztosítanak. Következésképpen az irányelv nem tér ki sem a mobilszolgáltatásokra, sem a szélessávú internet-hozzáférésre. Ennek az alapvető kötelezettségnek most olyan technológiai és piaci fejlődéssel kell szembenéznie, amelyben számos területen a mobilkommunikáció jelentheti a hozzáférés elsődleges módját, és a hálózatok egyre jobban idomulnak a mobil- és szélessávú kommunikációkhoz kapcsolódó technológiához. E fejlemények szükségessé teszik annak értékelését, hogy teljesülnek-e a mobil kommunikációnak és a szélessávú hozzáférésnek az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe való felvételét indokoló műszaki, társadalmi és gazdasági feltételek, valamint a kapcsolódó pénzügyi szempontok. E célból legkésőbb 2008 őszére a Bizottság elvégzi az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályának felülvizsgálatát, valamint javaslatot készít a 2002/22/EK irányelvnek a megfelelő közérdekeket szem előtt tartó reformjáról. E felülvizsgálat kitér a gazdasági versenyképességre, valamint a társadalmi, kereskedelmi és technológiai feltételekről és a társadalmi kirekesztés kockázatáról szóló elemzést is tartalmaz. Foglalkozik továbbá az esetleg újólag meghatározott egyetemes szolgáltatási kötelezettségek műszaki és gazdasági életképességével, becsült költségeivel és azok felosztásával, valamint finanszírozási modelljével. Mivel az egyetemes szolgáltatási kötelezettség hatályával kapcsolatos kérdések egészével egy különálló eljárás foglalkozik, ez az irányelv csak a 2002/22/EK irányelv más vonatkozásait tárgyalja.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontja értelmében a fogyatékkal élők általi használatra vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a végberendezéseket, beleértve a fogyatékkal élő felhasználók számára készített berendezéseket a 2002/22/EK irányelv hatálya alá kell vonni a hálózatokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások igénybevétele elősegítése érdekében. Jelenleg e berendezések közé tartoznak a csak vevő rádió- és televízió-végberendezések, valamint a halláskárosult felhasználók számára gyártott különleges végberendezések.

 

__________

 

1 HL L 91., 1999.4.7., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Az új preambulumbekezdés célja, hogy megvilágítsa azokat a gyakorlati következményeket, amelyekkel az irányelv bizonyos végberendezésekre történő kiterjesztése jár, továbbá példákkal szolgáljon e berendezésekre.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított lehetőségeket is magukban foglaló, széles körben rendelkezésre álló termékek és szolgáltatások létrehozásának előmozdítására. Ennek elérésének egyik módja az európai szabványokra való hivatkozás, az elektronikus hozzáférhetőségre vonatkozó követelmények bevezetése a közbeszerzési eljárásokban és pályázati szolgáltatásokban, a fogyatékkal élő személyek jogait biztosító jogszabályokkal összhangban.

Indokolás

Valamennyi felhasználó részesülhet azokból az előnyökből, amelyek az összes nyújtott szolgáltatással kompatibilis hozzáférhetőséget javító lehetőségeknek a jelenleg rendelkezésre álló termékek körébe történő felvételéből származnak. A fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés tekintetében egy, a Bizottság által kezdeményezett, mindenre kiterjedő megközelítéssel párosuló, európai szabványokon alapuló korszerűsített elektronikus hozzáférhetőségnek elő kell segítenie az innovatív megoldások kifejlesztését. A tagállamok szerepe abban áll, hogy végrehajtják ezeket az intézkedéseket és ösztönzik a piacot, például közbeszerzési eljárások révén.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Egyes fogalommeghatározásokat ki kell igazítani, hogy azok megfeleljenek a technológiasemlegesség elvének és lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel. Különösen a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket kell különválasztani a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás – vagyis a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása céljából közvetlenül illetve közvetítőválasztáson vagy -előválasztáson vagy viszonteladáson keresztül közvetve a nagyközönség rendelkezésére álló szolgáltatás – fogalmát ténylegesen meghatározó elemektől. Az a szolgáltatás, amely nem felel meg e feltételeknek, nem tekinthető nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásnak.

(5) Egyes fogalommeghatározásokat ki kell igazítani, hogy azok megfeleljenek a technológiasemlegesség elvének és lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel. Függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás vonal- vagy csomagkapcsolási technológián alapul-e, elsősorban a szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket kell különválasztani a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás – azaz a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása céljából közvetlenül illetve közvetítőválasztáson vagy előválasztáson vagy viszonteladáson keresztül közvetve a nagyközönség rendelkezésére álló, elektronikus hírközlési szolgáltatás, valamint a kifejezetten a fogyatékkal élő felhasználók részére szánt, szöveges vagy szimultán kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, kommunikációs eszközök – fogalmát ténylegesen meghatározó elemektől. A szolgáltatás természeténél fogva kétirányú, tehát mindkét hívó fél számára lehetővé teszi a kommunikációt. Az a szolgáltatás, amely nem felel meg e feltételeknek – mint például a fogyasztói szolgáltatási honlapon egy automatikus átirányító alkalmazás –, nem tekinthető nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásnak.

Indokolás

A nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás fogalmának egyértelmű meghatározása, amely kifejezetten magában foglalja a fogyatékkal élő felhasználók számára kifejlesztett egyedi szolgáltatásokat.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) A szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket nem csupán a fogyasztók, hanem más végfelhasználók, így például a fogyasztók igényei szerint kialakított szerződéseket esetlegesen jobban kedvelő mikrovállalkozások, valamint kis- és középvállalkozások esetében is alkalmazni kell. A szolgáltatókra nehezedő, felesleges adminisztratív terhek és a kis- és középvállalkozások meghatározásához kapcsolódó összetett kérdések elkerülése érdekében a szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseket ezen egyéb végfelhasználók esetében nem automatikusan, hanem csak kérés esetén alkalmaznák. A tagállamoknak megfelelő lépéseket kellene tenniük a kis- és középvállalkozások e lehetőségről szóló tájékoztatása érdekében.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fogyasztóikat megfelelően tájékoztatniuk kell arról, hogy biztosítják-e vagy sem a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá egyértelmű és átlátható információkat kell nyújtaniuk számukra az első fogyasztói szerződésben, majd azt követően rendszeresen, például a fogyasztói számlázási információk keretében. A fogyasztókat azokról az esetleges intézkedésekről is megfelelően tájékoztatni kell, amelyeket az elektronikus hírközlési szolgáltató a biztonsági kockázatok elhárítása érdekében, illetve biztonsági vagy a rendszer integritását veszélyeztető eseményre adott válaszként hozhat, mivel ezen intézkedések közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak az ügyfelek adataira, magánéletére vagy a nyújtott szolgáltatás egyéb vonatkozásaira.

(12) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fogyasztóikat megfelelően tájékoztatniuk kell arról, hogy biztosítják-e vagy sem a segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférést, továbbá egyértelmű és átlátható információkat kell nyújtaniuk számukra az első fogyasztói szerződésben, majd azt követően rendszeresen, például a fogyasztói számlázási információk keretében. A szolgáltatás tervezett műszaki üzemi jellemzői és a rendelkezésre álló infrastruktúra alapján ez az információ magában foglalja a területi lefedettség esetleges korlátairól szóló tájékoztatást.. Ahol a szolgáltatást nem kapcsolt távbeszélő hálózaton nyújtják, a tájékoztatás kiterjed az elérhetőség és a hívó helyére vonatkozó információ megbízhatóságának értékelésére a kapcsolt távbeszélő hálózaton nyújtott szolgáltatással összevetésben és figyelembe véve az aktuális műszaki és minőségi követelményeket, valamint a 2002/22/EK irányelvben meghatározott szolgáltatási paramétereket. A segélyhívó szolgáltatások elérésének legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módja továbbra is a hanghívás marad. A kapcsolatba lépés más formái, például a szöveges üzenet, kevésbé megbízhatók és nem jelentenek azonnali kapcsolatot. Mindazonáltal a tagállamok számára – amennyiben szükségesnek tartják – biztosítani kell a segélyhívó szolgáltatások egyéb, a hanghívásokkal azonos hozzáférést biztosító elérési lehetőségeinek kidolgozását és megvalósítását. A fogyasztókat azokról az esetleges intézkedésekről is megfelelően tájékoztatni kell, amelyeket az elektronikus hírközlési szolgáltató a biztonsági kockázatok elhárítása érdekében, illetve biztonsági vagy a rendszer integritását veszélyeztető eseményre adott válaszként hozhat, mivel ezen intézkedések közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak az ügyfelek adataira, magánéletére vagy a nyújtott szolgáltatás egyéb vonatkozásaira.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12a) A végberendezések tekintetében a fogyasztói szerződésnek ki kell térnie a berendezés használatára vonatkozó, szolgáltató általi összes korlátozásra, például a nem kártyafüggetlen mobil eszközökre, valamint a szerződés (akár a meghatározott lejárati időpontban, akár előtte történő) megszűnésekor esedékes díjakra, ideértve a készülék megtartásával kapcsolatos költségeket is.

Indokolás

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12b) A közösségi jogszabályokban a szolgáltató fellépésével kapcsolatos kötelezettségeket nem túllépve, a fogyasztói szerződésnek meg kell határoznia, hogy a szolgáltató milyen intézkedéseket tesz – ha egyáltalán tesz intézkedéseket – a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel, fenyegetésekkel és sebezhető pontokkal kapcsolatban, valamint hogy a szolgáltató milyen ellentételezést biztosít ilyen események bekövetkeztekor.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12c) A kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos közérdekű kérdések megválaszolása és a mások jogai és szabadságai védelmének ösztönzése érdekében az illetékes nemzeti hatóságoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a szolgáltatók segítségével a kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos tájékoztatást állítson össze és terjesszen. E tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerzői jogok megsértésével, más törvénybe ütköző használattal és az ártalmas tartalom terjesztésével kapcsolatos figyelmeztetéseket, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető – például személyes adatok bizonyos körülmények között történő megadásakor fennálló– kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó tanácsokat és eszközöket. A tájékoztatás a 2002/22/EK irányelv 33. cikkének (2a) bekezdésében meghatározott együttműködési eljárás révén koordinálható. Ilyen közérdekű tájékoztatást megelőző intézkedésként, vagy konkrét problémákra adott válaszként kell készíteni, és szükség esetén frissíteni, és könnyen érthető, a tagállamok által meghatározott nyomtatott és elektronikus formában és a nemzeti közhatóság weboldalain közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok kötelezhetik a szolgáltatókat, hogy e tájékoztatást fogyasztóik körében a nemzeti szabályozó hatóság által megfelelőnek ítélt módon terjesszék. Az ilyen tájékoztatás terjesztése miatt a szolgáltatóknál felmerülő jelentős további költségekről – például a postai úton megküldendő tájékoztatás miatt felmerülő postai többletköltségekről – megállapodást kell kötni a szolgáltató és az illetékes hatóság között, és e költségeket a hatóságnak kell viselnie. A tájékoztatást a szerződéseknek is tartalmazniuk kell.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A 2002/22/EK irányelvre kivétel nélkül alkalmazandók a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok és a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudja, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül.

(14) A hálózatok integritásának és biztonságának megőrzésével kapcsolatos igény sérelme nélkül, a végfelhasználónak kell eldöntenie, hogy milyen legális tartalmat kíván küldeni és fogadni, valamint hogy mely szolgáltatásokat, alkalmazásokat, hardvert és szoftvert kíván e célból használni. A 2002/22/EK irányelvben meghatározott, átlátható kínálatot nyújtó, versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudják, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. E tájékoztatásnak – a szolgáltató belátása szerint – vagy a tartalom, az alkalmazás vagy az érintett szolgáltatós típusát, vagy az egyes alkalmazásokat és szolgáltatásokat, vagy mindkettőt meg kell határoznia. Az alkalmazott technológiától, és a megszorítások és/vagy korlátozások típusától függően, e megszorítások és/vagy korlátozások esetében szükséges lehet a felhasználó 2002/58/EK irányelv (a magánéletről szóló irányelv) szerinti beleegyezése.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14a) A versenyképes piacnak biztosítania kell továbbá, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a felhasználással kapcsolatos megszorításoknak és/vagy korlátozásoknak vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozásáról szóló irányelvekben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül. A nemzeti szabályozó hatóságok a 2002/22/EK irányelv értelmében a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelményeket meghatározó iránymutatásokat is kiadhatnak, illetve más intézkedéseket is hozhatnak, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a felhasználók érdekeit és más idevágó követelményeket figyelembe véve, más megoldások nem voltak hatékonyak. Ezek az iránymutatások és intézkedések tartalmazhatják az alapvető korlátlan szolgáltatások felsorolását.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14b) A hálózatok irányítása például a torlódások és a kapacitással kapcsolatos megszorítások kezelése, valamint új szolgáltatások lehetővé tétele érdekében önmagában nem tekinthető a beavatkozást igényelő korlátozások példájának, valamint megfelelően figyelembe kell venni a hálózatüzemeltetők és szolgáltatók azon jogát is, hogy a versenypiacon diverzifikálják kínálatukat, többek között a használat ésszerű korlátozása, az árak differenciálása és más törvényes versenymagatartás révén. Nem szabható ki szankció, amennyiben olyan előre nem látható körülmények miatt, amelyekre a szolgáltatónak és/vagy a hálózatszolgáltatónak nincs érdemleges befolyása (vis maior), átmenetileg nem teljesülnek a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14c) Mivel a következetlen korrekciós intézkedések jelentősen hátráltatják a belső piac megvalósítását, a Bizottságnak kell értékelnie a nemzeti szabályozó hatóságok által az egész Közösségre érvényes esetleges szabályozási beavatkozás céljával elfogadott iránymutatásokat és más intézkedéseket, és szükség esetén műszaki végrehajtási intézkedéseket kell elfogadnia az egész Közösségre kiterjedő egységes alkalmazás érdekében.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az átlátható, naprakész és összehasonlítható díjszabások megléte a több szolgáltató versenyén alapuló piacokon alapvetően fontos a fogyasztók számára. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások fogyasztóinak a díjszabásokra vonatkozó, hozzáférhető formában közzétett információk alapján könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a piacon kínált különféle szolgáltatások árait. Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, a nemzeti szabályozó hatóságoknak jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy jobb átláthatóságot követeljenek meg az üzemeltetőktől, és annak biztosítására is, hogy harmadik feleknek joguk legyen díjmentesen használni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető díjszabást. Az árakra vonatkozó útmutatókat is elérhetővé kell tenniük, amennyiben a piac nem biztosítja azokat. Az üzemeltetők nem szedhetnek díjat a már közzétett és ezért nyilvánossá vált díjszabások ilyen jellegű felhasználásáért. A felhasználókat emellett már a szolgáltatás megvásárlása előtt megfelelően tájékoztatni kell a kínált szolgáltatás áráról illetve típusáról, különösen, ha egy díjmentes telefonszámra esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A Bizottságot műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni annak érdekében, hogy a végfelhasználók élvezhessék a díjak átláthatósága céljából alkalmazott következetes közösségi megközelítés előnyeit.

(15) Az átlátható, naprakész és összehasonlítható díjszabások megléte a több szolgáltató versenyén alapuló piacokon alapvetően fontos a fogyasztók számára. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások fogyasztóinak a díjszabásokra vonatkozó, hozzáférhető formában közzétett információk alapján könnyen össze kell tudniuk hasonlítani a piacon kínált különféle szolgáltatások árait. Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyen össze tudják hasonlítani az árakat, a nemzeti szabályozó hatóságoknak jogkörrel kell rendelkezniük arra, hogy jobb átláthatóságot követeljenek meg az üzemeltetőktől, és annak biztosítására is, hogy harmadik feleknek joguk legyen díjmentesen használni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett, nyilvánosan hozzáférhető díjszabást. Továbbá nekik maguknak, vagy harmadik félen keresztül, díjmentesen vagy elfogadható áron elérhetővé kell tenniük az árakra vonatkozó útmutatókat, amennyiben a piac nem biztosítja azokat. Az üzemeltetők nem szedhetnek díjat a díjszabások ilyen jellegű felhasználásáért, amennyiben a díjszabásokat már közzétették és ezért azok nyilvánossá váltak. A felhasználókat emellett már a szolgáltatás megvásárlása előtt megfelelően tájékoztatni kell a kínált szolgáltatás áráról illetve típusáról, különösen, ha egy díjmentes telefonszámra esetleg egyéb díjakat szabnak ki. A nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik az ilyen jellegű tájékoztatás általánossá tételét, és egyes általuk meghatározott szolgáltatások esetében a hívás kapcsolása előtt is kötelezővé tehetik e tájékoztatást. Azon hívástípusok meghatározásakor, amelyek esetében a kapcsolás előtt tájékoztatást kell nyújtani a díjszabásról, a nemzeti szabályozó hatóságok kellően figyelembe veszik a szolgáltatás jellegét, az alkalmazott díjszabásokat, valamint azt, hogy a szolgáltatást kínálja-e olyan szolgáltató, aki nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújt.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A fogyasztókat tájékoztatni kell személyes adataiknak előfizetői névjegyzékben, valamint különösen ilyen névjegyzékek céljából vagy céljaiból történő felhasználásához kapcsolódó jogaikról, továbbá arról, hogy a 2002/58/EK irányelv értelmében díjmentesen kérhetik, hogy ne kerüljenek bele a nyilvános előfizetői névjegyzékbe. A fogyasztókat arról is tájékoztatni kell, ha léteznek olyan rendszerek, amelyek úgy teszik lehetővé az információk névjegyzék-adatbázisba történő felvételét, hogy a névjegyzék szolgáltatást igénybe vevő felhasználók nem férhetnek hozzájuk.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15b) A tagállamoknak valamennyi felhasználói kérdés kezelésére egységes információs pontokat kellene létrehozniuk. Ezeknek az információs pontoknak – amelyeket a nemzeti szabályozó hatóságok a fogyasztói szövetségekkel együtt irányíthatnának – arra is képeseknek kell lenniük, hogy jogi segítséget nyújtsanak az üzemeltetőkkel felmerülő jogviták esetén. Az információs pontokhoz való hozzáférésnek ingyenesnek kellene lennie, és a felhasználókat rendszeres tájékoztató kampányokkal kell tájékoztatni azok meglétéről.

Indokolás

Az ilyen információs pontok bevezetése – az új chartával együtt – lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az üzemeltetőktől függetlenül szerezzenek információkat, és – ha szükséges – jogvita esetén jogi segítséget nyújt.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a hozzáférés megakadályozásának vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására vonatkozó jogkörrel kell felruházni a nemzeti szabályozó hatóságok által alkalmazandó minőségi szabványok meghatározása céljából.

törölve

Indokolás

E rész átkerült a (14) és (14a) preambulumbekezdésbe.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A tudakozószolgáltatások nyújtására az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv1 5. cikke értelmében versenyben kell, hogy sor kerüljön, és gyakran így is történik. A végfelhasználók adatainak (vonalas és mobil egyaránt) az adatbázisokba való felvételét biztosító nagykereskedelmi intézkedések, a szolgáltatók ezen adatokkal történő költség-orientált ellátása és a hálózati hozzáférés költség-orientált, ésszerű és átlátható feltételekkel történő biztosítása meg kell hogy valósuljon annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesüljenek a verseny előnyeiből, a kiskereskedelmi szabályozás e szolgáltatások tekintetében való eltörlése céljával.

 

_________

1 HL L 249., 2002.9.17., 21. o.

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és általában a felhasználók számára. Jelenleg két alapvető tényező akadályozza azt, hogy a fogyasztók maradéktalanul élvezhessék a tudakozószolgálatok terén kialakuló versenyt:

i)         a végfelhasználók adatainak adatbázisokba történő felvétele (különösen a mobiltelefonnal kapcsolatos információk), ami csökkenti a szolgáltatás átfogó jellegét.

ii)        tisztességtelen nagykereskedelmi feltételek.

A nagykereskedelmi szintű kötelezettségeknek a hozzáférést ellenőrző üzemeltetők számára történő előírása indokolt annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeit, másrészt lehetővé tenné a kiskereskedelmi egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szigorú szabályozás hatályon kívül helyezését.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A végfelhasználóknak a biztosított segélyhívó szolgáltatásokat a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervekben szereplő számon vagy számokon, hanghívások kezdeményezésére képes bármely telefonszolgáltatás felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a „112” hívószámra érkező hívásokat legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell kezelniük és megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az Európai Unióban utazó polgárok védelmének és biztonságának javítása érdekében fontos a „112”-vel kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy a „112” egységes segélyhívószámként használható bármely tagállamban való utazásuk során, különösen a nemzetközi autóbusz- és vasútállomásokon, kikötőkben vagy repülőtereken, valamint telefonkönyvekben, telefonfülkékben, az előfizetői és számlázási dokumentációkban nyújtott információkon keresztül. A hívó helymeghatározására vonatkozó információk nyújtásának kötelezettségét meg kell erősíteni az Európai Unió polgárai védelmének növelése érdekében. Az üzemeltetőknek a hívó helymeghatározására vonatkozó információt automatikusan kell nyújtaniuk a segélyhívó szolgáltatások számára „push” üzemmódban. Annak érdekében, hogy reagálni lehessen a technológiai fejlődésre – beleértve a helymeghatározásra vonatkozó információ egyre növekvő pontosságát eredményező fejlődést is – a Bizottságot műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni a „112” hívószám a Közösségben való hatékony működtetésének biztosítása érdekében az Unió polgárainak érdekében.

(19) A végfelhasználóknak a biztosított segélyhívó szolgáltatásokat a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervekben szereplő számon vagy számokon, hanghívások kezdeményezésére képes bármely telefonszolgáltatás felhasználásával fel kell tudniuk hívni, és azokhoz hozzá kell férniük. A sürgősségi szolgálatoknak a „112” hívószámra érkező hívásokat legalább olyan gyorsan és hatékonyan kell kezelniük és megválaszolniuk, mint az egyéb belföldi segélyhívószámokra érkező hívásokat. Az Európai Unióban utazó polgárok védelmének és biztonságának javítása érdekében fontos a „112”-vel kapcsolatos tudatosság növelése. E célból a polgárok figyelmét nyomatékosan fel kell hívni arra, hogy a „112” egységes segélyhívószámként használható bármely tagállamban való utazásuk során, különösen a nemzetközi autóbusz- és vasútállomásokon, kikötőkben vagy repülőtereken, valamint telefonkönyvekben, telefonfülkékben, az előfizetői és számlázási dokumentációkban nyújtott információkon keresztül. Ez elsősorban a tagállamok feladata, de a Bizottságnak is folytatnia kell a tagállami kezdeményezések támogatását és kiegészítését a „112” nagyobb tudatosítása, valamint a nyilvánosság „112”-vel kapcsolatos ismereteinek rendszeres értékelése érdekében. A hívó helymeghatározására vonatkozó információk nyújtásának kötelezettségét meg kell erősíteni az Európai Unió polgárai védelmének növelése érdekében. Az üzemeltetőknek a hívó helymeghatározására vonatkozó információt automatikusan kell nyújtaniuk a segélyhívó szolgáltatások számára „push” üzemmódban. Annak érdekében, hogy reagálni lehessen a technológiai fejlődésre – beleértve a helymeghatározásra vonatkozó információ egyre növekvő pontosságát eredményező fejlődést is – a Bizottságot műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásának jogkörével kell felruházni a „112” hívószám a Közösségben való hatékony működtetésének biztosítása érdekében az Unió polgárainak érdekében.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Azok az országok, amelyeknek a Nemzetközi Távközlési Unió a „3883”-as nemzetközi kódot osztotta ki, az európai telefonszámozási tartománnyal (ETNS) kapcsolatos igazgatási feladatkört a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) Elektronikus Hírközlési Bizottságára (ECC) ruházták. A technológiai és piaci fejlemények azt mutatják, hogy az ETNS lehetőséget jelent a páneurópai szolgáltatások kifejlődésére, de a benne rejlő lehetőségek megvalósulását jelenleg akadályozzák a túlzottan bürokratikus eljárási követelmények és a nemzeti igazgatások közötti koordináció hiánya. Az ETNS fejlődésének elősegítése érdekében annak igazgatását (amely magában foglalja a kiosztást, ellenőrzést és fejlesztést) a […]-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) kell átadni. Azon tagállamok nevében, amelyeknek a „3883” kódot kiosztották, a Hatóságnak kell biztosítania a koordinációt azokkal az országokkal, amelyek a „3883” kódon osztoznak, de nem tagállamok.

(21) A „3883”-as nemzetközi kód (az európai telefonszámozási tartomány (ETNS)) fejlődését jelenleg akadályozza a kereslet hiánya, a túlzottan bürokratikus eljárási követelmények és a nem megfelelő tájékozottság. Az ETNS fejlődésének elősegítése érdekében a Bizottságnak át kell ruháznia az ennek irányításával, a számkiosztással és előmozdításával kapcsolatos felelősséget akár az [xxx]-re, akár – az „.eu” felső színtű domain megvalósításának példáját követve – egy, a Bizottság által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás alapján kijelölt és a közösségi jog részét képező működési szabályokkal működő, különálló szervezetre.

(Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságra való hivatkozásokat az egész szövegben felváltják az [xxx]-re való hivatkozások, további kifejezett módosítások nélkül.)

Indokolás

A jelentéstervezet 7. módosítását váltja fel. Lásd a 27. cikk (2) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Az egységes piac azt is jelenti, hogy a végfelhasználók hozzá tudnak férni a más tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő valamennyi számhoz, és hozzáférnek a szolgáltatásokhoz – beleértve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is – a Közösségen belül nem földrajzi számok segítségével, beleértve többek között az ingyenes és az emelt díjas telefonszámokat is. A végfelhasználóknak hozzá kell férniük az európai telefonszámozási tartományból (ETNS) és az egyetemes nemzetközi ingyenes telefonszámok (UIFN) köréből származó számokhoz is. A számozási forrásokhoz és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatáshoz való, határokon átnyúló hozzáférést csak objektíven indokolt esetekben szabad akadályozni, például amikor ez a csalás vagy egyes emeltdíjas szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelemhez szükséges, vagy amikor a számot kizárólag belföldi hatályúként határozzák meg (pl. belföldi rövidkód). A felhasználókat előre és egyértelműen, teljes körűen tájékoztatni kell az ingyenes telefonszámokra alkalmazható bármely díjról, mint például a szabványos nemzetközi hívókódokon keresztül hozzáférhető számok esetében alkalmazott, nemzetközi hívási díjakról. Annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók a Közösségben ténylegesen hozzáférjenek a számokhoz és szolgáltatásokhoz, a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadásához szükséges jogkörrel kell rendelkeznie.

(22) Az egységes piac azt is jelenti, hogy a végfelhasználók hozzá tudnak férni a más tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő valamennyi számhoz, és hozzáférnek a szolgáltatásokhoz – beleértve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat is – a Közösségen belül nem földrajzi számok segítségével, beleértve többek között az ingyenes és az emelt díjas telefonszámokat is. A végfelhasználóknak hozzá kell férniük az európai telefonszámozási tartományból (ETNS) és az egyetemes nemzetközi ingyenes telefonszámok (UIFN) köréből származó számokhoz is. A számozási forrásokhoz és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatáshoz való, határokon átnyúló hozzáférést csak objektíven indokolt esetekben szabad akadályozni, például amikor ez a csalás vagy egyes emeltdíjas szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések elleni küzdelemhez szükséges, vagy amikor a számot kizárólag belföldi hatályúként határozzák meg (pl. belföldi rövidkód). A felhasználókat előre és egyértelműen, teljes körűen tájékoztatni kell az ingyenes telefonszámokra alkalmazható bármely díjról, mint például a szabványos nemzetközi hívókódokon keresztül hozzáférhető számok esetében alkalmazott, nemzetközi hívási díjakról. Annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók a Közösségben ténylegesen hozzáférjenek a számokhoz és szolgáltatásokhoz, a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadásához szükséges jogkörrel kell rendelkeznie. A végfelhasználóknak képeseknek kell lenniük arra is, hogy más végfelhasználóhoz kapcsolódjanak (különösen az internetprotokoll-számokon (IP) keresztül) annak érdekében, hogy adatokat cseréljenek, függetlenül az általuk választott üzemeltetőtől.

Indokolás

E módosítás azt kívánja biztosítani, hogy bármely elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználói bármely más szolgáltatás felhasználóihoz csatlakozni tudjanak – és fordítva, függetlenül az alkalmazott technológiától.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A versenykörnyezet nyújtotta előnyök teljes mértékű kihasználása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak és szolgáltatót váltahassanak, amikor ez az érdekük. Alapvető annak biztosítása, hogy ennek során nem ütköznek jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályokba – beleértve a szerződéses feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem zárja ki az ésszerű szerződéses minimumidőszakok előírását a fogyasztói szerződésekben. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny megkönnyítése érdekében, és azt minimális határidőn belül kell megvalósítani. Annak érdekében, hogy a számhordozhatóságot – beleértve az előfizetők hálózatban tárolt személyes telefonkönyveinek és profilinformációinak esetleges hordozhatóságát – a piaci és technológiai fejlődéshez lehessen igazítani, a Bizottságnak e területen műszaki végrehajtási intézkedéseket kell tudnia elfogadni. Annak értékelése során, hogy a technológiai és piaci feltételek lehetővé teszik-e a helyhez kötött szolgáltatásokat biztosító hálózatok és a mobilhálózatok közötti számátvitelt, figyelembe kell venni különösen a felhasználók számára felszámított árakat, valamint a helyhez kötött szolgáltatásokat nyújtó és a mobilhálózatokat szolgáltató vállalkozások vonatkozásában a váltással kapcsolatos költségeket.

(23) A versenykörnyezet nyújtotta előnyök teljes mértékű kihasználása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak és szolgáltatót válthassanak, amikor ez az érdekük. Alapvető annak biztosítása, hogy ennek során nem ütköznek jogi, műszaki vagy gyakorlati akadályokba – beleértve a szerződéses feltételeket, eljárásokat, díjakat stb. Ez nem zárja ki az ésszerű szerződéses minimumidőszakok előírását a fogyasztói szerződésekben. A számhordozhatóság alapvetően fontos tényező a fogyasztók választása és a versenyképes elektronikus hírközlési piacokon a hatékony verseny megkönnyítése érdekében, és azt minimális határidőn belül – normális esetben a fogyasztó kérését követő egy napon belül – kell megvalósítani. A tapasztalat néhány tagállamban azonban azt mutatja, hogy a fogyasztókat hozzájárulásuk nélkül váltásra kényszerítik. Míg e kérdéssel elsősorban a bűnüldöző hatóságoknak kellene foglalkozniuk, a tagállamok számára biztosítani kell a jogot, hogy a szolgáltatóváltás tekintetében arányos minimális intézkedéseket írhassanak elő, ezáltal a lehető legkisebbre csökkentve a kockázatokat, de megtartva az eljárás előnyeit a fogyasztó számára. Annak érdekében, hogy a számhordozhatóságot – beleértve az előfizetők hálózatban tárolt személyes telefonkönyveinek és profilinformációinak esetleges hordozhatóságát – a piaci és technológiai fejlődéshez lehessen igazítani, a Bizottságnak e területen műszaki végrehajtási intézkedéseket kell tudnia elfogadni. Annak értékelése során, hogy a technológiai és piaci feltételek lehetővé teszik-e a helyhez kötött szolgáltatásokat biztosító hálózatok és a mobilhálózatok közötti számátvitelt, figyelembe kell venni különösen a felhasználók számára felszámított árakat, valamint a helyhez kötött szolgáltatásokat nyújtó és a mobilhálózatokat szolgáltató vállalkozások vonatkozásában a váltással kapcsolatos költségeket.

Indokolás

A 30. cikk (4) bekezdésének módosításaihoz nyújt hátteret és iránymutatást.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet médiaszolgáltató nyújt a műsorok egyidejű megtekintése céljából egy adott műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató több audio- vagy audiovizuális műsorrendet is nyújthat (csatornák). Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók, de csak meghatározott médiaszolgáltató által szolgáltatott meghatározott műsorcsatornák tekintetében. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és piaci feltételekben bekövetkező gyors változások miatt ezt a teljes körű felülvizsgálatot legalább három évenként el kell végezni, ami az összes érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt tenne szükségessé. Egy vagy több műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokkal, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

(24) Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók meghatározott médiaszolgáltató által nyújtott meghatározott rádiós, audiovizuális médiaszolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások tekintetében. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenység folytatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 89/552/EGK tanácsi irányelvet módosító 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 határozza meg. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A kiegészítő szolgáltatások többek között tartalmazzák a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokat, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, hangzó kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

 

_______

 

1 HL L 332., 2007.12.18., 27. o.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a) A bíróságon kívüli vitarendezésre irányuló eljárást meg kell erősíteni annak biztosításával, hogy független vitarendező testületeket alkalmaznak, valamint hogy az eljárás megfelel legalább a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlásban1 megállapított minimumelveknek. A tagállamok e célból alkalmazhatják a már meglévő vitarendező testületeket – feltéve, hogy e testületek megfelelnek az alkalmazandó követelményeknek –, illetve létrehozhatnak új testületeket.

 

_______

 

1 HL L 115., 1998.4.17., 31. o.

Indokolás

Lásd a 34. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a) A 2002/58/EK irányelv azon tagállami rendelkezések harmonizálásáról rendelkezik, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, és különösen a magánélethez való jogot, a titkossághoz való jogot, valamint az információs technológiai rendszerek biztonságát, valamint hogy biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlési berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.

(A LIBE véleményének 1. módosítása.)

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26b) Az adatfeldolgozás biztonságával kapcsolatos végrehajtási intézkedéseknek az ellenőrzéssel történő bizottsági szabályozási eljárás alapján végzett meghatározásába a Bizottság az összes releváns európai hatóságot és szervezetet (ENISA, európai adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport), valamint az összes érintettet bevonja elsősorban annak érdekében, hogy tájékozódhasson a 2002/58/EK irányelv végrehajtásának javítására alkalmas, rendelkezésre álló legjobb műszaki és gazdasági módszerekről.

(A LIBE véleményének 2. módosítása.)

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

26 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26c) A 2002/58/EK irányelv rendelkezései pontosítják és kiegészítik a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1, valamint védik az előfizetők jogos érdekeit, akik természetes vagy jogi személyek lehetnek.

 

__________

1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(A LIBE véleményének 3. módosítása.)

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacainak liberalizálása és a gyors technológiai fejlődés együttesen a verseny és a gazdasági növekedés fokozásához vezetett, és a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül hozzáférhető végfelhasználói szolgáltatások gazdagságát és sokszínűségét eredményezték. Biztosítani kell, hogy egy-egy adott szolgáltatás nyújtásához használt technológiától függetlenül a fogyasztók és a felhasználók magánéletének és személyes adatainak védelme egyenlő mértékű legyen..

(27) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacainak liberalizálása és a gyors technológiai fejlődés együttesen a verseny és a gazdasági növekedés fokozásához vezetett, és a nyilvános és magán elektronikus hírközlő hálózatokon, valamint a nyilvánosan elérhető magánhálózatokon keresztül hozzáférhető végfelhasználói szolgáltatások gazdagságát és sokszínűségét eredményezték.

(A LIBE véleményének 4. módosítása.)

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a) A 2002/58/EK irányelv alkalmazásában az internetprotokoll-címek csak abban az estben minősülnek személyes adatoknak, ha önmagukban vagy más adatokkal társítva közvetlenül köthetőek egy személyhez. ...+-ig a Bizottságnak az adatvédelem keretében külön szabályozást kell javasolnia az internetprotokoll-címek mint személyes adatok törvényes kezelésére, a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően.

 

_________

+ Ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül.

(A LIBE véleményének 5. módosítása.)

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

28 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28b) Egy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója megfelelő technikai és szervezési lépéseket tesz az általa nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása érdekében. A 95/46/EK és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása és a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme nélkül az ilyen lépések biztosítják a személyes adatok kizárólag felhatalmazott személyek általi, engedélyezett jogi célból történő hozzáférését és a tárolt vagy átvitt személyes adatok, valamint a hálózat és a szolgáltatás védelmét. Továbbá a rendszer sebezhetőségeinek azonosítása érdekében a személyes adatok feldolgozására való tekintettel szükség van egy biztonsági politika létrehozására, valamint rendszeres ellenőrzésre és megelőző, javító és kárenyhítő intézkedésekre.

 

_________

1 HL L 105., 2006.4.13., 54. o.

(A LIBE véleményének 6. módosítása.)

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

28 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28c) A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzik az intézkedéseket és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók között terjesztik a legjobb gyakorlatokat.

(A LIBE véleményének 7. módosítása.)

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A biztonság egyéni előfizetők személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a személyazonossággal való visszaélést is beleértve. Az ilyen biztonsági eseményekben érintett előfizetőket ezért haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak szóló ajánlásokat.

(29) A biztonság egyéni előfizetők személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a személyazonossággal való visszaélést is beleértve. Ezért a nemzeti szabályozó hatóságot vagy más illetékes nemzeti hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak szóló ajánlásokat. Az illetékes hatóság mérlegeli és meghatározza a biztonság megsértésének súlyosságát. Amennyiben az eset súlyosnak minősül, az illetékes hatóság felkéri a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatót és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások nyújtóját, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően értesítse a biztonság megsértése által érintett személyeket.

(A LIBE véleményének 8. módosítása.)

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a) A 2002/58/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a személyes adatoknak a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8 cikkével összefüggésben történő kiadása (amennyiben arra indokolt esetben, tehát olyan megfelelően alátámasztott és arányos kérés alapján kerül sor, amely összhangban van a tagállamok által megállapított, a biztosítékok tiszteletben tartását garantáló eljárásokkal) nem sérti sem a 2002/58/EK, sem pedig a 95/46/EK irányelvet.

 

__________

1 HL L 157., 2004.4.30., 45. o.

(A LIBE véleményének 9. módosítása.)

Indokolás

Az adatoknak a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv 8. cikke értelmében történő kiadása a jelen irányelv (2002/58) és/vagy a 95/46/EK irányelv értelmében védelemben részesülő adatokra is kiterjedhet. A jelen irányelv 15. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a 95/46/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének g) pontjából egyértelműen kitűnik, hogy ezeket az adatokat akkor lehet kiadni, ha azokra harmadik felek szabadságjogainak védelméhez van szükség. A közelmúltbéli jogesetek fényében relevánsnak tűnik EU-szinten tisztázni a 2004/48 irányelv 8. cikkének adatkiadásra vonatkozó specifikus rendelkezései és a jelen irányelv rendelkezései közötti kapcsolatot, ezzel növelve a jogbiztonságot az összes érintett fél számára.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30b) A 2002/58/EK irányelvet átültető intézkedések végrehajtásakor a tagállamok hatóságaira és igazságszolgáltatására hárul nem csak a nemzeti jog fent említett irányelvnek megfelelő értelmezése, hanem annak biztosítása is, hogy ne értelmezzék az irányelvet oly módon, amely az alapvető jogokkal, vagy a közösségi jog olyan egyéb általános elveivel ütközne, mint az arányosság elve.

(A LIBE véleményének 10. módosítása.)

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi az EB 2008. január 29-i „Promusicae kontra Telefónica” ügyben hozott ítéletének figyelembe vételét, amely megerősíti, hogy a tagállamoknak kell felügyelniük, hogy az irányelvet úgy értelmezzék, hogy az ne ütközzön az alapvető jogokkal vagy más általános elvekkel. Ez mások jogai és szabadságai védelmének biztosítéka.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A Hatóság többek között azzal járulhat hozzá a Közösségben a személyes adatok és a magánélet fokozottabb védelméhez, hogy rendelkezésre bocsátja szakértelmét és tanácsot ad, előmozdítja a kockázatkezeléssel fűződő legjobb gyakorlatok cseréjét, valamint megállapítja a kockázatértékelés közös módszereit. Hozzá kellene járulnia különösen a megfelelő műszaki és szervezeti jellegű biztonsági intézkedések harmonizálásához.

törölve

Indokolás

A javasolt hatóság valószínűleg nem lesz illetékes e kérdésekben.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét és/vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e.

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét és/vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e. A tagállamoknak ösztönözniük kell a végfelhasználókat azon lépések megtételére, amelyek végberendezéseik vírusok és kémprogramok elleni védelméhez szükségesek.

(A LIBE véleményének 12. módosítása.)

Indokolás

A végberendezés a „leggyengébb láncszem” a hálózatban, ezért erős védelemre szorul. A végfelhasználóknak tisztában kell lenniük azokkal a kockázatokkal, amelyeket internetezés közben a szoftverek letöltése és használata, illetve az adattároló eszközök használata jelent.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak jelentős befektetéseket kell tenniük a nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás („kéretlen elektronikus levelek”) elleni küzdelem érdekében. Ők a végfelhasználóknál könnyebben juthatnak a kéretlen elektronikus levelek küldőinek felderítéséhez és azonosításához szükséges ismeretekhez és forrásokhoz is. Az e-mail- és egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak ezért lehetőséget kell adni arra, hogy jogi eljárást kezdeményezzenek a kéretlen elektronikus levelek küldőivel szemben és így védjék fogyasztóik érdekeit, valamint saját jogos üzleti érdekeiket.

(35) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak jelentős befektetéseket kell tenniük a nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás („kéretlen elektronikus levelek”) elleni küzdelem érdekében. Ők a végfelhasználóknál könnyebben juthatnak a kéretlen elektronikus levelek küldőinek felderítéséhez és azonosításához szükséges ismeretekhez és forrásokhoz is. Az e-mail- és egyéb szolgáltatások szolgáltatóinak ezért lehetőséget kell adni arra, hogy az ilyen szabálysértések miatt jogi eljárást kezdeményezzenek a kéretlen elektronikus levelek küldőivel szemben és így védjék fogyasztóik érdekeit, valamint saját jogos üzleti érdekeiket.

(A LIBE véleményének 13. módosítása.)

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a) Amennyiben forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag akkor kezelhetők, ha névtelenné tették azokat, vagy a felhasználók, illetve előfizetők ehhez előzetesen hozzájárultak, akik számára egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kell nyújtani arról a lehetőségről, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.

(A LIBE véleményének 14. módosítása.)

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a) Amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződés1 hatályba lép, a Bizottság bemutat a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek egy új jogi alapokon nyugvó új jogalkotási javaslatot a magánélet és az adatbiztonság kérdéséről az elektronikus kommunikáció terén.

 

__________

1 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.

(A LIBE véleményének 15. módosítása.)

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a „112”-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Ezeket az általános hatályú intézkedéseket, amelyek célja az irányelv új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítése, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Olyan rendkívül sürgős esetekben, amikor az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra kiszabott rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, a határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazza.

(39) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a „112”-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Ezeket az általános hatályú intézkedéseket, amelyek célja a 2002/22/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítése, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás rendes határidőn belül történő elvégzése bizonyos kivételes esetekben akadályozhatja a végrehajtási intézkedések kellő időben történő elfogadását, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak gyorsan kell cselekednie az említett intézkedések időben történő elfogadásának biztosítása érdekében.

(E változtatást a komitológiára történő összes utalás esetében alkalmazni kell, anélkül hogy további konkrét módosítások készülnének)

Indokolás

Az Európai Parlamentnek még sürgős esetben is meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulmányozza a végrehajtási intézkedések tervezetét; az intézmények közötti együttműködés ugyanakkor szükséges a végrehajtási intézkedések lehető leggyorsabb elfogadásához.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a) A 2002/22/EK irányelv (az egyetemes szolgáltatási irányelv) célja a távközlési szolgáltatások fogyasztói és egyéni felhasználói jogainak magas szintű védelme. A globális távközlési szolgáltatások esetében ilyen védelemre nincsen szükség. Ezek vállalati adat és hangszolgáltatások, melyeket csomagként nyújtanak az EU-n belüli vagy kívüli országokban található munkavégzési helyszíneken működő nagyvállalkozások számára, egyenlő erejű felek közt létrejött egyedi szerződések alapján.

Indokolás

A globális távközlési szolgáltatások (GTS) több országban, gyakran több kontinensen található munkavégzési helyszínekkel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott üzleti adat- és hangszolgáltatások. Tekintettel az egyetemes szolgáltatási irányelv célkitűzésére, e szolgáltatásokat nem a tömegpiaci fogyasztók vagy kisvállalkozások, hanem a nagyvállalatok számára nyújtják.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2002/22/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2002/21/EK irányelv (»keretirányelv«) keretén belül ez az irányelv az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatásával foglalkozik. Célja, hogy a hatékony verseny és választás révén a Közösség egészében biztosítsa a jó minőségű, nyilvánosan elérhető szolgáltatások rendelkezésre állását, és szabályozza azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően. Ez az irányelv a fogyasztók helyiségeiben található végberendezésekre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

(1) A 2002/21/EK irányelv (»keretirányelv«) keretén belül ez az irányelv az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatásával foglalkozik. Célja, hogy a hatékony verseny és választás révén a Közösség egészében biztosítsa a jó minőségű, nyilvánosan elérhető szolgáltatások rendelkezésre állását, és szabályozza azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően. Ez az irányelv a fogyasztók helyiségeiben található végberendezésekre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, különös tekintettel a sajátos igényekkel rendelkező felhasználóknak, például a fogyatékkal élőknek és az időseknek szánt végberendezésekre.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2002/22/EK irányelv

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Ezen irányelv rendelkezéseit a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok – különösen a 93/13/EK irányelv és a 97/7/EK irányelv –, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

Indokolás

A többi módosítással való koherencia érdekében.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – b alpont

2002/22/EK irányelv

2 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) »nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás«: a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével, közvetítőválasztáson, közvetítő-előválasztáson vagy viszonteladáson keresztül közvetlenül vagy közvetve belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezése és fogadása céljából a nagyközönség rendelkezésére álló szolgáltatás;

c) »nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás«: a nagyközönség rendelkezésére álló, közvetlenül vagy közvetve, belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezése és/vagy fogadása céljából nyújtott szolgáltatás, valamint a kifejezetten a szöveges vagy szimultán kommunikációs szolgáltatásokat használó, fogyatékkal élő felhasználók részére szánt, más kommunikációs eszközök a nemzeti, illetve nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő szám vagy számok segítségével;

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad kizárnia a hanghívásokra képtelen felhasználókat. A fogalommeghatározásnak ennélfogva ki kell terjednie bizonyos, fogyatékkal élő felhasználói kategóriák részére szánt különleges szolgáltatásokra is. A közvetett szolgáltatás magában foglalja a viszonteladást, az új márkanév választást stb. Meg kell akadályozni a kizárólag hívások fogadását lehetővé tevő nyilvános telefonfülkéken keresztül nyújtott szolgáltatások kizárását.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – b a pont (új)

2002/22/EK irányelv

2 cikk – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„d) „földrajzi szám”: a nemzeti telefonszámozási tervben szereplő olyan szám, amely számjegy-szerkezetének egy része a hálózati végpont fizikai helyére történő hívásirányításra használt földrajzi jelentősséggel bír;”

Indokolás

A fogalommeghatározás egyértelművé tétele érdekében, mivel lehetnek más, a telefonszámozási tervtől eltérő egyéb nemzeti számozási tervek is, amint az a c) pontban, illetve a 25. cikk (2) bekezdésében szereplő, a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás fogalommeghatározásában is előfordul.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – b b pont (új)

2002/22/EK irányelv

2 cikk – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) az e) pontot el kell hagyni.

Indokolás

Azzal a javaslattal összhangban, hogy vegyék fel a „hálózati végpont” fogalmát a „nyilvános hírközlő hálózatok” keretirányelvben szereplő fogalommeghatározásába.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/22/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint segélyhívó szolgáltatásoknak a »112« hívószámon keresztüli hívását lehetővé tévő telefonszolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint segélyhívó szolgáltatásoknak a »112« hívószámon, illetve bármely más nemzeti segélyhívó számon keresztüli hívását lehetővé tévő, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

6 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. a 6. cikk címe helyébe a következő lép:

 

„Nyilvános telefonállomások és más távközlési hozzáférési pontok”

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont (új)

2002/22/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a vállalkozások számára kötelezettségeket állapíthassanak meg annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók olyan ésszerű igényeinek kielégítésére, amelyek a földrajzi lefedettségre, a telefonok vagy más távközlési hozzáférési pontok számára, [...] a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférhetőségére és a szolgáltatások minőségére vonatkoznak, nyilvános telefonállomások vagy más távközlési hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre.”

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/22/EK irányelv

7 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Különleges intézkedések a fogyatékkal élő felhasználók javára

Intézkedések a fogyatékkal élő felhasználók javára

Indokolás

A „különleges” szó törlésre kerül, hogy ne keltse azt a benyomást, hogy ezek az intézkedések nem alkotják szerves részét az irányelv célkitűzéseinek.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/22/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok egyedi intézkedéseket tesznek a fogyatékkal élő végfelhasználók javára annak érdekében, hogy biztosítsák a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások – így a segélyhívó szolgáltatások, a tudakozószolgálatok és a telefonkönyvek – hozzáférhetőségét és megfizethetőségét, oly módon, hogy ez a hozzáférés a többi végfelhasználó számára biztosított hozzáféréssel egyenértékű legyen.

(1) A tagállamok egyedi intézkedéseket tesznek a fogyatékkal élő végfelhasználók javára annak érdekében, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési szolgáltatások – így a segélyhívó szolgáltatások, a tudakozószolgálatok és a telefonkönyvek – hozzáférhetőségét és megfizethetőségét, oly módon, hogy ez a hozzáférés a többi végfelhasználó számára biztosított hozzáféréssel egyenértékű legyen.

Indokolás

A változtatás a fogyatékkal élő felhasználók tekintetében kiszélesíti a hatályt annak érdekében, hogy e felhasználókat ne szorítsák feleslegesen az alapvető telefonszolgáltatásokra. Az „elektronikus hírközlési szolgáltatásokat” a keretirányelv úgy határozza meg, hogy azokba elvben minden jelátvitelből álló szolgáltatás beletartozik, így kiterjed a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokra is.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/22/EK irányelv

7 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok egyedi intézkedéseket tesznek a nemzeti feltételeknek megfelelően annak biztosítására, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók is élhessenek a végfelhasználók többségének rendelkezésére álló, vállalkozások és szolgáltatók közötti választási lehetőséggel.

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságok által készített értékelésben a nemzeti feltételeknek és a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt egyedi követelményeknek megfelelően szükségesnek ítélt egyedi intézkedéseket tehetnek annak biztosítására, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók is élhessenek a végfelhasználók többségének rendelkezésére álló, vállalkozások és szolgáltatók közötti választási lehetőséggel, valamint hogy előmozdítsák a megfelelő végberendezések rendelkezésre állását. Biztosítják, hogy a fogyatékkal élő felhasználók egyes csoportjainak igényeit minden esetben legalább egy vállalkozás kielégítse.

Indokolás

A módosítás a szöveget egy, a végberendezés rendelkezésre állásának előmozdítására való külön hivatkozással egészíti ki. Mindemellett az e bekezdés szerinti intézkedéseknek nem szabad kötelezőknek lenniük, mivel ez megkövetelheti a nemzeti szabályozó hatóságoktól, hogy több egyetemes szolgáltatót jelöljön ki pusztán azért, hogy lehetővé tegye a választást. Az új 31a. cikk lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy e tekintetben hatékonyabb intézkedéseket tegyenek a fogyatékkal élő felhasználók javára.

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/22/EK irányelv

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A fent említett intézkedések meghozatala során a tagállamok ösztönzik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17., 18. és 19. cikkével összhangban közzétett megfelelő szabványok és előírások betartását.

Indokolás

A piacok jelenlegi széttöredezettsége miatt az alkalmazott megoldások és szabványok országonként eltérőek, ami akadályt képez a hozzáférhetőség és az interoperabilitás tekintetében. E probléma kezelése érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell az európai szabványok elfogadását, amennyiben léteznek ilyenek.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

2002/22/EK irányelv

7 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Annak érdekében, hogy képesek legyenek a fogyatékkal élő felhasználók számára egyedi rendszereket elfogadni és végrehajtani, a tagállamoknak ösztönözniük kell a szükséges szolgáltatásokat és funkciókat nyújtó végberendezések létrehozását és rendelkezésre állását.

Indokolás

Ahhoz, hogy szolgáltatásokat lehessen nyújtani a fogyatékkal élő felhasználók számára, megfelelő végberendezéseket kell rendelkezésre bocsátani.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(3) Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek.

(3) Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek.

Indokolás

Az egyetemes szolgáltatási irányelv Bizottság által módosított 7. cikke kötelezi a tagállamokat, hogy a fogyatékkal élő felhasználók számára különleges intézkedéseket fogadjanak el. A javasolt módosítás a fenti intézkedés céljait kívánja biztosítani.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. a 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 2. cikkében meghatározott hírközlési szolgáltatásokat kínáló vállalkozások az ezen irányelv I. mellékletének A. részében meghatározott külön lehetőségeket és szolgáltatásokat nyújtsák annak érdekében, hogy az előfizetők figyelemmel kísérhessék és ellenőrizhessék a kiadásokat és elkerülhessék a szolgáltatás indokolatlan kikapcsolását.”

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 b pont (új)

2002/22/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. a 11. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 4., 5., 6., 7. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségekkel terhelt valamennyi kijelölt vállalkozás a III. mellékletben meghatározott szolgáltatásminőségi paramétereken, meghatározásokon és mérési módszereken alapuló megfelelő és naprakész tájékoztatót tegyen közzé az egyetemes szolgáltatás nyújtása terén elért teljesítményéről. A közzétett tájékoztatót kérésre el kell juttatni a nemzeti szabályozó hatósághoz [...].”

Indokolás

Az érintett üzemeltetőket terhelő, túlzott mértékű bürokrácia elkerülése érdekében.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a 17. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az adott kiskereskedelmi piacon az (1) bekezdés értelmében jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre kiróható kötelezettségek sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok átmeneti időszakra kiróhatják a (2) bekezdésben említett kötelezettségeket egy adott nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre akkor, ha a nagykereskedelmi kötelezettségeket már kirótták, de azok még nem eredményesek a kiskereskedelmi verseny biztosításában.”

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a szabályozók számára az olyan tevékenységek megakadályozását, amelyek gátolják a verseny bevezetését és lassítják annak fejlődését egy olyan átmeneti időszakban, amely alatt a nagykereskedelmi korrekciós intézkedések hatékonysága még nem teljes.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ezt a cikket a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok, különösen a 93/13/EK irányelv és a 97/7/EK irányelv, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

törölve

Indokolás

Módosított tartalma átkerült az 1. cikkbe.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen szolgáltatásokat és/vagy csatlakozást nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek meg kell határoznia legalább a következőket:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az azt kérő, más végfelhasználók a nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosultak legyenek az ilyen szolgáltatásokat és/vagy csatlakozást nyújtó vállalkozással vagy vállalkozásokkal szerződést kötni. A szerződésnek érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában legalább a következőket kell meghatároznia:

Indokolás

E módosítás, és a 20. cikkhez kapcsolódó többi módosítás célja a cikk egyszerűsítése. A nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat is magában foglaló elektronikus hírközlési szolgáltatásokra való utalás lehetővé teszi a (3) bekezdés törlését. Amennyiben kérik, úgy a vállalkozásoknak is, különösen pedig a kkv-knak lehetőséget kell nyújtani a 20. cikk kiaknázására. Az érthető és átfogó információra történő utalás révén elkerülhető e feltétel későbbi bekezdésekbeli megismétlése.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a nyújtott szolgáltatásokat, a kínált szolgáltatásminőségi szinteket, valamint az első csatlakozás időpontját;

b) a nyújtott szolgáltatásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

– amennyiben a 26. cikk értelmében segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférést nyújtanak, tájékoztatás – adott esetben – a hozzáférés megbízhatóságáról és arról, hogy a hozzáférés kiterjed az ország egész területére,

 

– tájékoztatás a jogszerű tartalomhoz való hozzáférés, a jogszerű tartalom használata és terjesztése, valamint a jogszerű alkalmazások futtatása és a szolgáltatások szolgáltató általi korlátozásával kapcsolatban,

 

– a szolgáltatásminőségi szintek, tekintettel adott esetben a 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott paraméterekre,

 

– a kínált karbantartási és ügyfélszolgálati szolgáltatások fajtái, valamint az ügyfélszolgálat elérhetősége,

 

– az első csatlakozás időpontja, és

 

– a szolgáltató által a végberendezés használatára vonatkozóan megszabott bármely korlátozás;

Indokolás

E módosítás egy helyen foglalja össze a Bizottság által az új (4) és (5) bekezdésben javasolt, szerződéskötéskor nyújtandó tájékoztatást, foglalkozik a telefonkönyvekben található információval és a végberendezés használatával kapcsolatos korlátozásokkal (pl. nem kártyafüggetlen telefonok), valamint lehetővé teszi a karbantartásról szóló, különálló b) pont törlését.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a kínált karbantartási szolgáltatások fajtáit;

c) az előfizető arról szóló döntését, hogy személyes adatait kívánja-e telefonkönyvben közzétenni, valamint az érintett adatokat;

Indokolás

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az árak és a díjszabás részleteit, valamint azt, hogy hogyan szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról;

d) az árak és a díjszabás részleteit, valamint azt, hogy hogyan szerezhetők be naprakész információk az összes alkalmazandó igénybevételi és karbantartási díjról, a fizetés módját és a különböző fizetési módokból adódó, eltérő költségeket;

Indokolás

Az elérhető fizetési módokkal kapcsolatos minimális információt is biztosítani kell, illetve tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy az egyes módok milyen költségekkel terhelik az előfizetőt, például jár-e kedvezmény, ha az előfizető beleegyezik a közvetlen beszedésbe vagy elektronikus számlázást választ.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a szerződés időtartamát, a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételeit, beleértve a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos közvetlen költségeket is;

e) a szerződés időtartamát és a szolgáltatásnyújtás és a szerződés megújításának és megszüntetésének feltételeit, beleértve

 

– a számok és más azonosítók hordozhatóságával kapcsolatos minden költséget; továbbá

 

– a szerződés megszűnésekor esedékes díjakat, köztük a végberendezéssel kapcsolatos költségtérítést;

Indokolás

Az előfizető számára egyértelművé teszi a segéllyel támogatott telefonnal vagy egyéb végberendezéssel kapcsolatos költségeket a szerződés (lejárat előtti vagy rendes) megszűnése esetén. Nem sérti a nemzeti jogszabályokat, amelyek akár teljes egészében tilthatják az ilyen támogatásokat.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban a csatlakozást szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által megtehető intézkedéseket.

h) a biztonságot és az integritást befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint a sebezhető pontokkal kapcsolatban a csatlakozást szolgáltató és/vagy a szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás által megtehető intézkedések jellegét, valamint a biztonságot és az integritást befolyásoló események bekövetkeztekor alkalmazandó kompenzáció módját.

Indokolás

Az intézkedések jellegére történő szorítkozás rövidebb és lényegre törőbb tájékoztatást eredményez, mint az elvben lehetséges intézkedések felsorolása. A szerződött szolgáltatásminőségi szintek el nem éréséről szóló f) pont mintájára, a szolgáltatónak az általa alkalmazott kompenzáció módjáról is tájékoztatást kell nyújtania. E tekintetben a nyilvánosság ösztönzően hathat a versenyre.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználók javára is kiterjeszthetik.

A szerződés tartalmazza továbbá az illetékes közhatóságok általi, a 21. cikk (4a) bekezdésében említett és a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások törvénybe ütköző tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából történő alkalmazásáról, valamint a személyes biztonságot, a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szembeni védelemről.

Indokolás

Az új albekezdés révén a nemzeti szabályozó hatóságok előírhatják a szolgáltatók számára, hogy a szerződésben kitérjenek a hírközlő hálózatok törvényes használatával kapcsolatos aktuális információkra, beleértve a szerzői jogok megsértése tekintetében az illetékes nemzeti szabályozó hatóság által nyújtott tájékoztatást is.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A (2) bekezdésben felsorolt adatokat a fogyasztók és az olyan elektronikus hírközlési szolgáltatók között létrejött szerződéseknek is tartalmazniuk kell, amelyek nem nyilvános hírközlő hálózathoz és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokhoz szolgáltatnak csatlakozást. A tagállamok ezt a kötelezettséget más végfelhasználók javára is kiterjeszthetik.

törölve

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdésének indokolását. A kötelezettség más végfelhasználók javára történő kiterjesztése a 20. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében szerepel.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és a hangalapú kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlési szolgáltatásokat biztosító vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők egyértelmű tájékoztatást kapjanak, hogy hozzá fognak-e férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a fogyasztók – a szerződés megkötésekor és azt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak abban az esetben, ha a segélyhívó szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

törölve

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdése b) pontjának indokolását, valamint a szerződéstől elkülönülő tájékoztatásról szóló 21. cikk (4) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat.

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a jogszerű tartalomhoz való tetszés szerinti hozzáféréssel és a jogszerű tartalom tetszés szerinti terjesztésével kapcsolatban, valamint az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű futtatásával kapcsolatban a szolgáltató által alkalmazott korlátozásokról.

törölve

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdése b) pontjának indokolását, valamint a szerződéstől elkülönülő tájékoztatásról szóló 21. cikk (4) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a szerzői jog és a szomszédos jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeikről. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a vállalkozások kötelesek tájékoztatni az előfizetőket a leggyakoribb jogellenes cselekményekről és azok jogkövetkezményeiről.

törölve

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdése új (1a) albekezdésének indokolását, valamint a szerződéstől elkülönülő tájékoztatásról szóló 21. cikk új (4a) bekezdése tekintetében javasolt módosításokat. A hírközlési szolgáltatások törvényes felhasználásáról szóló tájékoztatásnak nem szabad a szerzői jogokra korlátozódniuk. A felelősséggel kapcsolatos problémák kiküszöbölése érdekében a tájékoztatót a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell elkészíteniük az általuk szükségesnek ítélt témákban. A szolgáltatók felkérhetők e tájékoztatás terjesztésére.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a II. melléklet rendelkezéseivel összhangban a 4., 5., 6. és 7. cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és az ilyen szolgáltatások igénybevételére alkalmazandó árakról és díjakról, valamint az általános szerződési feltételekről átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információ álljon a végfelhasználók és a fogyasztók rendelkezésére.

törölve

Indokolás

A javaslat a 21. cikk (2) bekezdésébe került beillesztésre.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a fogyasztók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjakról. Ezeket az információkat könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz hozzáférést biztosító szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások a II. melléklettel összhangban átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat tegyenek közzé a fogyasztók és végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatásaikhoz való hozzáférésre és azok igénybevételére alkalmazandó árakról és díjakról, a szerződés megszűnésekor esedékes díjakról, valamint az általános szerződési feltételekről. Ezeket az információkat érthetően, mindenre kiterjedően és könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni. A nemzeti szabályozó hatóságok további követelményeket is szabhatnak az ilyen információ közzétételének módja tekintetében.

Indokolás

A 21. cikk (1) és (2) bekezdésének összevonása a rendelkezések kiterjesztését, egyszerűsítését és egyértelműbbé tételét szolgálja. Az általános szerződési feltételek nem tartoznának az összehasonlíthatósági követelmények közé, mivel e feltételek általános összevetése a II. melléklet értelmében megkövetelt konkrét információk mellett nem sokkal járulna hozzá a fogyasztók érdekeihez.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik, hogy a végfelhasználók és a fogyasztók – interaktív útmutatók vagy hasonló technikák révén – információkhoz juthassanak az alternatív használati minták költségeinek értékeléséhez. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben ilyen útmutatókhoz, illetőleg technikákhoz a piacon nem lehet hozzáférni, a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésre bocsássák őket. Ilyen interaktív útmutatók vagy hasonló technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából harmadik felek díjmentesen használhatják az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett díjakat.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok ösztönzik, hogy a végfelhasználók és a fogyasztók – interaktív útmutatók vagy hasonló technikák révén – összehasonlítható információkhoz juthassanak az alternatív használati minták költségeinek értékeléséhez. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben ilyen útmutatókhoz, illetőleg technikákhoz a piacon nem lehet ingyen vagy méltányos áron hozzáférni, a nemzeti szabályozó hatóságok maguk, vagy harmadik fél bevonása révén rendelkezésre bocsássák őket. Ilyen interaktív útmutatók vagy hasonló technikák értékesítése vagy rendelkezésre bocsátása céljából harmadik felek díjmentesen használhatják az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által közzétett információkat.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Annak érdekében, hogy a fogyasztók teljes körű tájékoztatást kaphassanak a díjszabási feltételekről, a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak módjukban álljon kötelezni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy a fogyasztók számára a vásárlás időpontjában és helyén az alkalmazandó díjakra vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak módjukban álljon kötelezni a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatokhoz hozzáférést biztosító és/vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat arra, hogy többek között

 

a) az előfizetők számára az alkalmazandó díjakra vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak egy adott szám vagy szolgáltatás egyedi díjszabása tekintetében; a szolgáltatások egyes kategóriái tekintetében a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy a tájékoztatásra a hívás kapcsolása előtt kerüljön sor;

 

b) rendszeresen tájékoztassák az előfizetőket, ha az előfizetett szolgáltatás révén nincs megbízható hozzáférés a segélyhívó szolgáltatásokhoz vagy a hívó helyére vonatkozó információkhoz;

 

c) tájékoztassák az előfizetőket, amennyiben a jogszerű tartalomhoz való tetszés szerinti hozzáféréssel és a jogszerű tartalom tetszés szerinti használatával vagy terjesztésével, valamint az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű futtatásával kapcsolatban a szolgáltató által alkalmazott korlátozások megváltoznak;

 

d) tájékoztassák az előfizetőket azon jogukról, hogy adataik telefonkönyvben szerepeltessék, valamint az érintett adatok jellegéről; továbbá

 

e) rendszeresen tájékoztassák a fogyatékkal élő előfizetőket a legújabb nekik szánt termékekről és szolgáltatásokról.

 

Adott esetben a nemzeti szabályozó hatóság a kötelezettségek kirovása előtt ösztönözheti az ön- és/vagy társszabályozó intézkedéseket.

Indokolás

A rendelkezés összefoglalja a tájékoztatással kapcsolatban a 20. és 21. cikkben javasolt követelményeket, ezáltal javítva az irányelv felépítését és helyenként világosabbá téve a megfogalmazást különösen az emelt díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyedi hívásokról szóló a) pont tekintetében.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezzék a (4) bekezdésben említett vállalkozásokat, hogy a közérdekű tájékoztatást adott esetben eljuttassák meglévő és új előfizetőikhez. Az ilyen tájékoztatást a megfelelő hatóságok szabványosított formátumban biztosítják, és azok – többek között – a következő kérdésekre vonatkoznak:

 

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatások leggyakoribb alkalmazása jogellenes tevékenységben való részvétel vagy ártalmas tartalom terjesztése céljából, különösen ha ez sérti mások jogait és szabadságjogait, ideértve a szerzői jog és szomszédos jogokat, valamint e tettek következményei; továbbá

 

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások használata során a személyes biztonságot, a magánéletet és a személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szemben rendelkezésére álló eszközök.

 

A vállalkozások e kötelezettségek teljesítése kapcsán felmerülő jelentős többlet költségeit az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok megtérítik.

Indokolás

E bekezdés általános jogot biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy megköveteljék a vállalkozásoktól a nemzeti szabályozó hatóságok által a magánéletet és személyes adatokat fenyegető kockázatokkal szemben védelmet kínáló eszközökkel kapcsolatban nyújtott tájékoztatás eljuttatását mind a meglévő, mind a szerződést kötő, új előfizetőkhöz (vö. 20. cikk (2a) bekezdés (új).). A vállalkozásnál felmerülő jelentős többlet költségeket a hatóságoknak vissza kellene téríteniük, mivel e költségek a rendfenntartáshoz és a közérdekhez kapcsolódó információkhoz kötődnek.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak módjukban álljon kötelezni az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozásokat arra, hogy a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban megkövetelt tájékoztatást a fogyasztók számára egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető formában nyújtsák.

törölve

Indokolás

Lásd a 20. cikk (2) bekezdésének indokolását.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a díjak átláthatóságával és a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban a Közösségen belüli nyújtott tájékoztatással összefüggésben következetes rendszer előnyeit élvezhessék, a Bizottság – az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően – e területen megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, így különösen módszertant vagy eljárásokat határozhat meg. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

törölve

Indokolás

A díjak átláthatóságának egész Közösségre kiterjedő összhangja nem tesz szükségessé műszaki végrehajtási intézkedéseket. A díjak átláthatóságával nemzeti szinten kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak foglalkozniuk.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – a pont

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekeltek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat adjanak a végfelhasználóknak, ideértve a fogyatékkal élő végfelhasználók számára biztosított egyenértékű hozzáféréssel kapcsolatos tájékoztatást is. Ezeket az információkat – közzétételüket megelőzően – kérésre a nemzeti szabályozó hatósághoz is be kell nyújtani.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekeltek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével és a fogyatékkal élő végfelhasználók számára biztosított egyenértékű hozzáférés érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat adjanak a végfelhasználóknak. Ezeket az információkat – közzétételüket megelőzően – kérésre a nemzeti szabályozó hatósághoz is be kell nyújtani.

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg összevonta a szolgáltatások minőségével és a fogyatékkal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésével kapcsolatos, meglehetősen eltérő jellegű információkat. A módosítás célja az egyértelmű megfogalmazás.

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A nemzeti szabályozó hatóság meghatározhatja többek között a mérendő szolgáltatásminőségi paramétereket, valamint a közzéteendő információ tartalmát, formáját és közzétételének módját, beleértve a lehetséges minőségtanúsítási mechanizmusokat, annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók, ideértve a fogyatékkal élőket is, átfogó, összehasonlítható, megbízható és felhasználóbarát információhoz juthassanak hozzá. Szükség szerint a III. mellékletben szereplő paraméterek, meghatározások és mérési módszerek alkalmazhatók.”

Indokolás

A Bizottság által változatlanul hagyott szöveg módosítása bevezeti a minőségtanúsítási mechanizmusok fogalmát, és kismértékben javítja az eredeti szöveget.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a szolgáltatás minőségével kapcsolatban milyen minimumkövetelmények betartására kötelezheti a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozásokat.

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok a szolgáltatás minőségével kapcsolatban minimumkövetelményeket meghatározó iránymutatásokat adhat ki és adott esetben más intézkedéseket is hozhat a szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése, valamint a felhasználók jogszerű tartalomhoz való tetszés szerinti hozzáférésének és a jogszerű tartalom tetszés szerinti terjesztésének, továbbá az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű futtatásának indokolatlan korlátozása elkerülése érdekében. Ezek az iránymutatások és intézkedések figyelembe veszik a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikke értelmében kiadott szabványokat.

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

A Bizottság az iránymutatások és intézkedések vizsgálatát, valamint az [xxx]-szel folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, ha úgy véli, hogy az iránymutatások és intézkedések akadályt képezhetnek a belső piacon. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/22/EK irányelv

a 23. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden ésszerű lépést megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítására.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is a lehető legteljesebb mértékben rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden szükséges intézkedést megtegyenek annak biztosítására, hogy a segélyhívó szolgálatok az EU területéről bárhonnan zavartalanul elérhetők legyenek.

Indokolás

A módosítás egyértelműsíti, hogy valóban katasztrofális helyzetek és vis maior (pl. működésképtelenség) esetében a szolgáltatás teljesen lebénulhat.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – a pont

2002/22/EK irányelv

25 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Telefonos tudakozószolgálatok

Tudakozószolgálatok

Indokolás

A tudakozószolgálat kulcsfontosságú szolgáltatás a fogyatékkal élő vagy idős felhasználók, és általában a felhasználók számára. A hozzáférést ellenőrző üzemeltetők tekintetében nagykereskedelmi kötelezettségek előírása indokolt annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeit, másrészt lehetővé tenné a kiskereskedelmi egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szigorú szabályozás hatályon kívül helyezését. Ezen túlmenően a Harbour-jelentés 39. módosítása létfontosságú a határokon átnyúló tudakozószolgálatokhoz való hozzáférés terén a gyakorlatban megfigyelt problémák kezeléséhez.

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások valamennyi végfelhasználója jogosult a rá vonatkozó információkat a tudakozószolgálatok szolgáltatóinak rendelkezésére bocsátani és a telefonkönyvekben szerepelni a (2) bekezdésben szereplő feltételekkel összhangban.”

Indokolás

Lásd a 25. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat igénybe vevő minden végfelhasználó – az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően – hozzáférjen a tudakozószolgálatokhoz.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy egy elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybe vevő minden végfelhasználó hozzáférjen a tudakozószolgálatokhoz, valamint hogy az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést ellenőrző üzemeltetők a szolgáltatásokhoz való hozzáférést tisztességes, költségalapú, tárgyilagos, megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett biztosítják.

Indokolás

Lásd a 25. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – b a pont (új)

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A tagállamok nem tarthatnak fenn olyan szabályozási korlátozást, amely az egyik tagállam végfelhasználóját meggátolná abban, hogy közvetlenül, hanghívás vagy SMS révén hozzáférjen a másik tagállam tudakozószolgálatához, valamint a 28. cikk értelmében intézkedéseket hoznak az ilyen hozzáférés biztosítására.”

Indokolás

A Bizottság által változatlanul hagyott szöveg módosítása a másik tagállam tudakozószolgálatához való hozzáféréssel kapcsolatos, gyakorlatban előforduló probléma megoldására irányul.

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtó vállalkozások hozzáférést biztosítanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

(2) A tagállamok a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a vészhelyzeti szolgálatokkal és a szolgáltatókkal együttműködve biztosítják, hogy a belföldi vagy nemzetközi telefonszámozási tervben szereplő számon vagy számokon keresztül belföldi és/vagy nemzetközi hívások kezdeményezésével kapcsolatos elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó vállalkozások megbízható hozzáférést biztosítanak a segélyhívó szolgáltatásokhoz.

Indokolás

Pontosítás a keretirányelvben meghatározott kifejezés révén. A segélyhívó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítására vonatkozó követelmény továbbra is attól függ, hogy a kínált szolgáltatás híváskezdeményezésre vonatkozik-e.

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a »112« egységes európai segélyhívószámra irányuló hívások fogadása megfelelő legyen, és e hívások továbbítása a segélyhívó rendszerek nemzeti struktúrájához leginkább igazodva történjen. Az ilyen hívások fogadásának legalább annyira gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint a belföldi segélyhívószámra vagy segélyhívószámokra irányuló hívásoké, amennyiben ezeket továbbra is használják.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a »112« egységes európai segélyhívószámra érkező hívásokat a vészhelyzeti szolgálatok a segélyhívó rendszerek nemzeti struktúrájához leginkább igazodva, megfelelően fogadhassák és kezelhessék. Az ilyen hívások fogadásának legalább annyira gyorsnak és hatékonynak kell lennie, mint a belföldi segélyhívószámra vagy segélyhívószámokra irányuló hívásoké, amennyiben ezeket továbbra is használják.

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a megtett intézkedések körében megkövetelhető a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók a más végfelhasználóknak nyújtottal egyenértékű segélyhívó szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a megtett intézkedések körében megkövetelt a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés.

Indokolás

A szöveget összhangba hozza a 7. cikk rendelkezéseivel, valamint kötelezővé teszi a vonatkozó szabványok alkalmazását.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a »112« egységes európai segélyhívószámra érkező valamennyi hívás esetében a sürgősségi feladatot ellátó hatóságok díjmentesen hozzájussanak a hívó helyére vonatkozó információkhoz.

(5) A tagállamok biztosítják a hívó helyére vonatkozó információk díjmentességét, és a sürgősségi feladatot ellátó hatósághoz beérkező segélyhívással egy időben történő rendelkezésre állását. Ez a »112« egységes európai segélyhívószámra érkező valamennyi hívásra vonatkozik.

A tagállamok megkövetelik, hogy amint a segélyhívás a sürgősségi feladatot ellátó hatósághoz beérkezik, a hívó helyére vonatkozó információk továbbítása automatikusan megtörténjen.

 

Indokolás

A kötelezettségnek egyformán kell vonatkoznia a megmaradt belföldi segélyhívószámokra és a »112«-re.

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság – különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül – megfelelő tájékoztatást kapjon a »112« egységes európai segélyhívószám létezéséről és használatáról. A tagállamok évente jelentésben számolnak be a Bizottságnak és a Hatóságnak az e tekintetben megtett intézkedésekről.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az EU összes lakosa – különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül – megfelelő tájékoztatást kapjon a »112« egységes európai segélyhívószám létezéséről és használatáról, a belföldön használatos segélyhívószámokról szóló információ mellett.

Indokolás

Egy különálló éves jelentés szükségtelenül terhesnek tűnik. E helyett a 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott, szélesebb körű éves jelentésbe kellene belefoglalni a »112«-vel kapcsolatos intézkedéseket.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A »112« hívószámon elérhető szolgáltatások hatékony tagállami megvalósítása érdekében, ideértve a más tagállamokban utazó fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésének biztosítását is, a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

(7) A »112« hívószámon elérhető szolgáltatások hatékony tagállami megvalósítása érdekében a Bizottság – a [xxx]-szel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

(Ez a módosítás – tehát a javasolt Hatóságra való hivatkozás módosítása, valamint a sürgősségi eljárásra vonatkozó utalás törlése – a szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész szövegben megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

A hatóság felállításáról szóló határozat egy különálló jelentés tárgyát képezi. A következetesség megtartása érdekében a hatóságra történő összes hivatkozást egyelőre törölni kellene. Az Európai Parlamentnek sürgős esetekben is lehetőséget kell biztosítani a tervezett intézkedések felülvizsgálatára. Az intézmények közötti együttműködéssel a (39) preambulumbekezdés foglalkozik.

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

27 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Azok a tagállamok, amelyek számára az ITU a »3883« nemzetközi kódot osztotta ki, az európai telefonszámozási tartomány kezelésével összefüggő feladatok kizárólagos ellátásával megbízzák a Hatóságot.

(2) Azok a tagállamok, amelyek számára az ITU a »3883« nemzetközi kódot osztotta ki, az igazgatási feladatok kizárólagos ellátásával – beleértve a számok kiosztását és az európai telefonszámozási tartomány előmozdítását is – megbíznak egy, a közösségi jog alapján létrehozott és a Bizottság által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes kiválasztási eljárás alapján kijelölt szervezetet vagy [xxx]-et.

Indokolás

Miközben a »3883« számtartományt jelenleg nem használják, és nem valószínű, hogy a jövőben használni fogják a kereslet hiánya miatt, a helyzet esetleg megváltozhat, különösen akkor, ha a kódot egy önálló szerv kezeli és mozdítja elő, az „.eu” felső szintű domain tekintetében létrehozott szerkezet körvonalai mentén.

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

27 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a. cikk

 

Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalak

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a polgárok hozzáférjenek a gyermekek eltűnésének bejelentésére szolgáló forróvonalhoz. A forróvonal a 116-al kezdődő nemzeti telefonszámoknak az összehangolt szociális szolgáltatások egységesített telefonszámainak részére történő fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozat1 értelmében az »116000« számon lesz elérhető.

 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudnak férni az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a forróvonalhoz, a megtett intézkedések körében megkövetelhető a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság – különösen a kifejezetten a tagállamokban utazó személyeknek szánt kezdeményezéseken keresztül – megfelelő tájékoztatást kapjon az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott »116000« forróvonal létezéséről és használatáról.

 

(4) Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott forróvonalak hatékony tagállami megvalósítása érdekében, ideértve a más tagállamokban utazó fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférésének biztosítását is, a Bizottság – az [xxx]-szel folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

 

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

 

_________

1 HL L 49., 2007.2.17., 30. o. A legutóbb a 2007/698/EK határozattal (HL L 284., 2007.10.30., 10. o.) módosított határozat.

Indokolás

2007 februárjában elfogadták a 2007/116/EK európai bizottsági határozatot, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy a 116000-os számot az eltűnt gyermekek számára fenntartott forróvonalként tartsák fenn. Azóta azonban csak kevés tagállam hozott létre ilyen forróvonalat ezen a számon. Célszerű ezért megkövetelni a tagállamoktól annak biztosítását, hogy ilyen szolgáltatást nyújtsanak és mozdítsanak elő – adott esetben – a 112-es számhoz hasonló körvonalak mentén.

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok minden szükséges lépést megtegyenek a következők biztosítására:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, kivéve azt az esetet, ha valamely hívott előfizető kereskedelmi okokból úgy döntött, hogy meghatározott földrajzi területeken lévő hívó felek hozzáférését korlátozza, a nemzeti szabályozó hatóságok minden szükséges lépést megtegyenek a következők biztosítására:

Indokolás

A jelenlegi műszaki és gazdasági megvalósíthatósághoz, valamint például az ingyenes telefonszámok üzemeltetőinek a távoli helyekről érkező hívások okozta költségek elkerülésére vonatkozó lehetőségéhez kapcsolódó megszorításokat meg kell tartani a feleslegesen bonyolult és terhes rendelkezések és a nemzeti hatáskörben hozott intézkedések elkerülése érdekében.

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a végfelhasználók hozzá tudjanak férni a Közösségen belül nyújtott szolgáltatásokhoz, beleértve az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat is, és használni tudják azokat; továbbá

törölve

Indokolás

Lásd a 22. cikk (3) bekezdésének indokolását. A javasolt szöveg ellentétes azzal az alapelvvel, hogy az üzemeltetők a versenykörnyezetben korlátozhatják a hozzáférést, amennyiben erről tájékoztatást nyújtanak. A 22. cikk (3) bekezdésének módosítása lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy olyan esetekben is intézkedéseket hozzanak, amelyekben a verseny ellenére a hozzáférés indokolatlanul korlátozott.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b) pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a végfelhasználók hozzá tudjanak férni a Közösségen belül biztosított valamennyi számhoz, beleértve a tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő számokat, az európai telefonszámozási tartományban szereplő számokat és az ingyenesen hívható egyetemes nemzetközi telefonszámokat is.

b) a végfelhasználók – az üzemeltető által alkalmazott technológiától és készülékektől függetlenül – hozzá tudjanak férni a Közösségen belül biztosított valamennyi számhoz, beleértve a tagállamok nemzeti számozási terveiben szereplő számokat, az európai telefonszámozási tartományban szereplő számokat és az ingyenesen hívható egyetemes nemzetközi telefonszámokat is.

Indokolás

A. üzemeltető előfizetőjének képesnek kell lennie B. üzemeltető előfizetőjéhez kapcsolódni, minden probléma nélkül, függetlenül attól, hogy az üzemeltető milyen technológiát használ. Az elektronikus kommunikáció létfontosságú a KKV-k mindennapi tevékenységeihez. Ennélfogva képesnek kell lenniük arra, hogy minden szükséges esetben kapcsolatba léphessenek más felhasználókkal, valamint hogy ők maguk is elérhetők legyenek, mégpedig további költség, másik előfizetés szükségessége, továbbá más időbeli és igazgatási teher nélkül.

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 1 bekezdés –1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) kapcsolódási szolgáltatásokat biztosítanak a szöveges telefonok, videotelefonok és más olyan termékek tekintetében, amelyek legalább a segélyhívások esetében segítenek az idős emberek vagy a fogyatékkal élő személyek számára a kommunikációban.

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak eseti alapon meg kell tudniuk gátolni a számokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amennyiben ezt csalás vagy rendeltetésellenes felhasználás indokolttá teszi.

A nemzeti szabályozó hatóságoknak eseti alapon meg kell tudniuk gátolni a számokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amennyiben ezt csalás vagy rendeltetésellenes felhasználás indokolttá teszi, és biztosítaniuk kell, hogy ilyen esetekben – beleértve a folyamatban lévő nyomozásokat is – az elektronikus hírközlési szolgáltatók visszatartsák az érintett kapcsolási vagy más szolgáltatásokból származó bevételeket.

Indokolás

A csalás és rendeltetésellenes felhasználás megakadályozásának leghatásosabb eszköze a bevételek visszatartása.

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(2) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az Európai Parlamentnek még sürgős esetben is meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulmányozza a végrehajtási intézkedések tervezetét; az intézmények közötti együttműködés ugyanakkor szükséges a végrehajtási intézkedések lehető leggyorsabb elfogadásához.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhessék a nyilvános hírközlő hálózatokat üzemeltető vállalkozásoktól, hogy tájékoztatást nyújtsanak hálózataik kezelésére vonatkozóan a szolgáltatásokhoz, tartalomhoz vagy alkalmazásokhoz való végfelhasználói hozzáférésre vagy azok használatára vonatkozó korlátozásokkal vagy megszorításokkal kapcsolatban. A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkeznek az olyan esetek kivizsgálásához szükséges valamennyi jogkörrel, amely esetekben a vállalkozások korlátozásokat róttak ki a szolgáltatásokhoz, tartalomhoz vagy alkalmazásokhoz való végfelhasználói hozzáférésre.

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti számozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül – az I. melléklet C. részében előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti telefonszámozási tervben szereplő számokkal rendelkező valamennyi olyan előfizető, aki ezt kéri, hívószámát (hívószámait) a szolgáltatást nyújtó vállalkozástól függetlenül – az I. melléklet C. részében előírt rendelkezésekkel összhangban – megtarthassa.

Indokolás

A korábbi módosításokkal való következetesség.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül, az előfizető eredeti kérelmétől számítva legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni.

(4) A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül, az előfizető eredeti kérelmétől számítva legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni. A nemzeti szabályozó hatóságok meghosszabbíthatják az egynapos időszakot, és adott esetben megfelelő intézkedéseket írhatnak elő az előfizetők akarata ellenére történő váltás megakadályozása érdekében. A nemzeti szabályozó hatóságok az üzemeltetők ellen megfelelő szankciókat alkalmazhatnak, ideértve a fogyasztók kárpótlására vonatkozó kötelezettséget, amennyiben az üzemeltető miatt vagy az üzemeltető részéről a számok átvitelével kapcsolatban késedelem vagy visszaélés tapasztalható.

Indokolás

A számok egy napon belüli átvitele műszakilag megvalósítható és a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ezért ezt kell az alapszabálynak tekinteni. Előfordultak azonban olyan visszaélések, amikor a fogyasztót akarata ellenére váltásra kényszerítették, ahogyan arról többek között a Bizottság 13. végrehajtási jelentése is beszámol. Ezért lehetőséget kell biztosítani a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy eltérjenek az egynapos szabálytól, és szükség esetén más megfelelő intézkedéseket hozzanak, illetve megfelelő szankciókat vezessenek be.

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően, figyelembe véve a technológiai és a piaci feltételeket – a 37. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban módosíthatja az I. mellékletet.

törölve

Ebben a módosításban előírhatja különösen:

 

(a) a vezetékes és a mobilhálózatok közötti számhordozhatóságot;

 

(b) az előfizetői azonosítók és a kapcsolódó információk hordozhatóságát, amely esetben a (2), a (3) és a (4) bekezdés rendelkezéseit ezen azonosítókra is alkalmazni kell.

 

Indokolás

A melléklet módosításait a rendes jogalkotási eljárás keretében kell kezelni.

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések időtartama ne legyen hosszabb 24 hónapnál. Azt is biztosítják, hogy a vállalkozások valamennyi szolgáltatás- és berendezéstípus esetében garantálják a felhasználók számára azt a lehetőség, hogy legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést írjanak alá.

Indokolás

A 24 hónapra szóló szerződések előnyösek lehetnek a fogyasztók számára a költségek szempontjából. A fogyasztóknak azonban képeseknek kell lenniük rövidebb, kevésbé kötelező időszakra előfizetniük, valamennyi kínált szolgáltatás tekintetében.

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Bármely minimális szerződéses időtartam sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a szerződés felmondására vonatkozó feltételek és eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.

6. A tagállamok biztosítják, hogy a szerződések felmondására vonatkozó eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltató- vagy szolgáltatásváltástól.”

Indokolás

E kötelezettség a tagállamokat terheli, mivel a nemzeti szabályozó hatóságokon kívül más szervek is érintettek lehetnek. A szerződéses feltételekkel a 20. cikk és a fogyasztóvédelmi jogszabályok foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy e rendelkezést a szolgáltatóváltás megakadályozását célzó eljárásokra kell korlátozni.

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 pont

2002/22/EK irányelv

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok meghatározott rádiós és televíziós műsorterjesztési és hozzáférhetőségi szolgáltatások továbbítására vonatkozóan ésszerű továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára rádió- vagy televízióműsorok szétosztására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket a hálózatokat használja a rádió- és a televízióműsorok vételének fő eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti jogszabályaikban egyértelműen és kifejezetten meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók.

(1) A tagállamok meghatározott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások és kiegészítő – különösen hozzáférhetőségi – szolgáltatások továbbítására vonatkozóan ésszerű továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára rádió- vagy audiovizuális médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket a hálózatokat használja a rádió- és az audiovizuális médiaszolgáltatások vételének fő eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók elő, ha a tagállamok által egyértelműen és kifejezetten meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi néző és hallgató hozzá tudjon férni valamennyi rendelkezésre álló lineáris és nem lineáris szolgáltatáshoz, e rendelkezés potenciális hatályát ki kell terjeszteni, hogy az magába foglalja a 2007/65/EK irányelvben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokat is. A „nemzeti jogszabályokra” való hivatkozás problémákat okozhat egyes országokban a jogi hagyományok és a szövetségi szintek közötti hatáskörmegosztás miatt.

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 pont

2002/22/EK irányelv

31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a továbbítási kötelezettségeket legalább háromévente felülvizsgálják.

A tagállamok a továbbítási kötelezettségeket rendszeresen felülvizsgálják.

Indokolás

Tekintettel a tagállamok által választott különböző jogi eszközökre, a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályok „legalább háromévenkénti” felülvizsgálatát előíró merev követelmény nem tűnik megfelelőnek.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

31 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a. a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„31a. cikk

 

Egyenértékű hozzáférés és választék biztosítása a fogyatékkal élő felhasználók részére

 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő követelményeket írhassanak elő a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók:

 

a) a végfelhasználók többsége számára elérhető szolgáltatásokkal egyenértékű elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz férjenek hozzá; továbbá

 

b) a vállalkozások és szolgáltatások hasonló köréből választhassanak, mint a végfelhasználók többsége.”

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzáférését és választási lehetőségeit általában biztosító követelményeket írjanak elő anélkül, hogy több egyetemes szolgáltatót kellene kijelölniük, amire akkor lenne szükség, ha a 7. cikket alkalmaznák ugyanerre a célra.

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – -a alpont (új)

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) „A tagállamok szükség szerint gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok vegyék figyelembe a végfelhasználók, [...] a fogyasztók [...], a gyártók és az elektronikus hírközlő hálózatokat és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások álláspontját a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi végfelhasználói és fogyasztói joggal kapcsolatos kérdésben, különösen abban az esetben, ha ezek jelentős hatást gyakorolnak a piacra.”

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – a pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják különösen, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan konzultációs mechanizmust hozzanak létre, amely biztosítja, hogy döntéshozatali folyamatuk megfelelően figyelembe vegye az elektronikus hírközlés terén jelentkező fogyasztói érdekeket.

A tagállamok biztosítják különösen, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan konzultációs mechanizmusokat hozzanak létre, amelyek biztosítják, hogy döntéshozatali folyamatuk megfelelően figyelembe vegye a végfelhasználókhoz, és köztük különösen a fogyatékkal élő végfelhasználókhoz kapcsolódó kérdéseket.

Indokolás

A szöveg következetességének megőrzése érdekében szükséges módosítás.

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közösségi jogszabályokkal összhangban álló kulturális és médiapolitikai célkitűzéseket – például a kulturális és nyelvi sokféleséget és a médiapluralizmust – támogató nemzeti szabályok sérelme nélkül, a nemzeti szabályozó hatóságok és más illetékes hatóságok megfelelő mértékben ösztönzik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások és az elektronikus hírközlő hálózatokban és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokban megjelenő törvényes tartalmak előmozdításában érdekelt ágazatok közötti együttműködést. Ez az együttműködés kiterjedhet a 21. cikk (4a) bekezdése és a 20. cikk (2) bekezdése értelmében nyújtandó, közérdekű tájékoztatás koordinálására is.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok évente jelentésben számolnak be a Bizottságnak és a Hatóságnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a végberendezések fogyatékkal élő végfelhasználók általi felhasználása és az azokhoz való hozzáférése, valamint azok együttműködése javításában megtett intézkedésekről és az elért eredményekről.

törölve

Indokolás

Ez az újabb jelentéstételi kötelezettség felesleges terhekkel jár. Ez az információ más, már létező, például a keretirányelv szerinti jelentéstétel keretében is közölhető.

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt és nyilvános konzultációt követően – a (3) bekezdésben előírt jelentésben felvetett kérdések kezelésére megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(4) Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, és a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – az [xxx]-szel folytatott konzultációt és a nyilvános konzultációt követően – megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 37. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont

2002/22/EK irányelv

34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók és az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között az ilyen hálózatok szolgáltatása, illetve szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződések szerződéses feltételeivel és/vagy teljesítésével kapcsolatos, rendezetlen jogviták rendezésére átlátható, egyszerű és költségkímélő nemperes eljárások álljanak rendelkezésre. A tagállamok intézkedéseket fogadnak el annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások alkalmasak legyenek a jogviták méltányos és gyors rendezésére, és indokolt esetben díj-visszatérítési és/vagy kártérítési rendszert vezethetnek be. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő jogvitákra is kiterjeszthetik.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy független szervek a fogyasztók és az elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között az ilyen hálózatok szolgáltatása, illetve szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződések szerződéses feltételeivel és/vagy teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére átlátható, egyszerű és költségkímélő nemperes eljárásokat biztosítanak. Az ilyen eljárások lehetővé teszik a jogviták méltányos és gyors rendezését és figyelembe veszik a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlás1 követelményeit. A tagállamok indokolt esetben díj-visszatérítési és/vagy kártérítési rendszert vezethetnek be. A tagállamok ezeket a kötelezettségeket más végfelhasználókat érintő jogvitákra is kiterjeszthetik.

 

_______

 

1HL L 115., 1998.4.17., 31.o.

Indokolás

E módosítás a vitarendezési mechanizmusok megerősítésére törekszik annak biztosításával, hogy azt független szervek működtetik, és hogy az megfelel a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről szóló, 1998. március 30-i bizottsági ajánlásban szereplő minimumkövetelményeknek.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont

2002/22/EK irányelv

34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen jogviták rendezését végző szervek a Bizottság és a Hatóság részére statisztikai célokra megfelelő információkat nyújtsanak.

A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen jogviták rendezését végző szervek – amelyek lehetnek egyablakos ügyintézési pontok is – a Bizottság és a hatóságok részére statisztikai célokra megfelelő információkat nyújtsanak.

Indokolás

E módosítás célja, hogy lehetővé tegye a felhasználók számra, hogy kollektív jogorvoslati eljárásokat indítsanak, valamint hogy hangsúlyozza az egyablakos ügyintézési ponton keresztül nyújtott jogi segítség szerepét.

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 21 pont

2002/22/EK irányelv

34 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok ösztönzik a megbízható, bírósági eljáráson kívüli eljárásokat, különös tekintettel az audiovizuális és elektronikus hírközlés közötti kapcsolatra.

Indokolás

A konvergencia elmosta a szolgáltatások közötti egyértelmű határvonalakat, és a gyakorlatban a felhasználók körében zavart kelt, hogy a sok hatóság közül melyikkel kell kapcsolatba lépniük panaszaik rendezése érdekében. A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy a lehető legegyszerűbb módon rendezzék jogvitáikat.

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 24 pont

2002/22/EK irányelv

37 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

A jelenlegi keretjogszabály értelmében a mellékletek technikai kiigazításaiért a Hírközlési Bizottság felelős a 2002/22/EK irányelv 35. cikke szerint. E gyakorlat továbbra is fennmarad az új keretjogszabály értelmében. A sürgősségi komitológiai eljárás alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szabályozás a hagyományos jogalkotási eljárás hatályán kívül több területre kiterjedne előzetes hatástanulmány és nyilvános vita nélkül. A Bizottság azonban iránymutatásokat dolgozhat ki a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása céljából.

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 pont (új)

2002/58/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) Ez az irányelv azon tagállami rendelkezések harmonizálásáról rendelkezik, amelyekre azért van szükség, hogy biztosítsák az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alapvető jogok és szabadságok védelmének egyenértékű szintjét, és különösen a magánélethez való jogot, a titkossághoz való jogot, valamint az információs technológiai rendszerek biztonságát, valamint hogy biztosítsák az ilyen adatoknak, az elektronikus hírközlő berendezéseknek és az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak a Közösségen belüli szabad mozgását.”

(A LIBE véleményének 15. módosítása.)

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Ennek az irányelvnek a rendelkezései az (1) bekezdésben említett célok érdekében pontosítják és kiegészítik a 95/46/EK irányelvet. Rendelkeznek továbbá a természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező előfizetők jogos érdekeinek védelméről.

(A LIBE véleményének 17. módosítása.)

Indokolás

Az irányelv megemlíti a jogi személyek sajátos érdekeit a fogyasztók figyelmen kívül hagyásával. Mivel ezen irányelv fő célja, hogy a természetes személyek adatait és gazdasági érdekeit védje, hivatkozni kell rájuk.

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont

2002/58/EK irányelv

a 3. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt az irányelvet a Közösségben a nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyilvános hírközlő hálózaton – az adatgyűjtést és az azonosító eszközöket támogató nyilvános hírközlő hálózatokat is beleértve – történő nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelésére kell alkalmazni.

Ezt az irányelvet a Közösségben a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyilvános és magán hírközlő hálózatokon, valamint nyilvánosan elérhető magánhálózatokon keresztül – beleértve az adatgyűjtést és az azonosító eszközöket támogató nyilvános és magán hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető magánhálózatokat – történő nyújtásával összefüggő személyes adatok kezelésére kell alkalmazni.

(A LIBE véleményének 18. módosítása.)

Indokolás

Mivel egyre jobban keverednek a magán és a nyilvános szolgáltatások, szükség van az irányelv hatáskörének kiterjesztésére. E módosítás a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 2006. szeptember 26-án elfogadott ajánlásait és az európai adatvédelmi biztos e módosító irányelvről alkotott véleményét tükrözi.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – a a pont (új)

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„(1a) A 95/46/EK irányelv rendelkezései és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 sérelme nélkül, ezek az intézkedések a következőket foglalják magukban:

 

– megfelelő technikai és szervezeti intézkedések annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokhoz engedélyezett jogi célból csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá, valamint a tárolt vagy továbbított személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, véletlen elvesztés vagy módosítás, jogosulatlan vagy jogellenes tárolás, feldolgozás, hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal ellen;

 

– megfelelő technikai és szervezeti intézkedések a hálózat és a szolgáltatások védelme érdekében és a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan használat, a működés vagy rendelkezésre állás megzavarása vagy akadályozása ellen;

 

– a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó politika;

 

az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtója által fenntartott rendszerek ésszerűen előre látható sebezhető pontjainak azonosítására és elemzésére szolgáló folyamat, amely magában foglalja a biztonság megsértésének rendszeres ellenőrzését; továbbá

 

a negyedik francia bekezdésben leírt folyamat során feltárt sebezhető pontok elleni megelőző, javító és enyhítő intézkedések meghozatalának folyamata, valamint az esetlegesen a biztonság megsértéséhez vezető, biztonságot érintő események elleni megelőző, javító és enyhítő intézkedések meghozatalának folyamata.

 

(1b) A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrizhetik a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatók és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatók intézkedéseit ellenőrizni, valamint ajánlásokat kiadni a legjobb gyakorlatokról és az ezen intézkedések által elérendő biztonsági szinttel kapcsolatos teljesítménymutatókról.”

 

__________

1 HL L 105., 2006.4.13., 54. o.”

(A LIBE véleményének 19. módosítása.)

Indokolás

A nemzeti szabályozóknak ellenőrizniük kell az intézkedéseket, és terjeszteniük kell a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások legjobb gyakorlatait és teljesítményét.

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A biztonság olyan megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell az érintett előfizetőt és a nemzeti szabályozó hatóságot. Az előfizetőhöz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

(3) A biztonság olyan megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, amely feltehetően kárt okoz a felhasználóknak, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak vagy bármely, az interneten működő és a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, amely az adatkezelő és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell a nemzeti szabályozó hatóságot vagy az adott tagállam egyéni szabályozása szerinti illetékes hatóságot. Az illetékes hatósághoz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. Az illetékes hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

 

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak vagy bármely, az interneten működő és a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak, amely az adatkezelő és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, előzetesen értesíteniük kell felhasználóikat, amennyiben megítélésük szerint erre szükség van annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fogyasztói jogok és érdekek közvetlen veszélyeztetése.

(A LIBE véleményének 20. módosítása.)

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az illetékes hatóság mérlegeli és meghatározza a biztonság megsértésének súlyosságát. Amennyiben az eset súlyosnak minősül, az illetékes hatóság felkéri a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatót és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások nyújtóját, hogy indokolatlan késedelem nélkül megfelelően értesítse a biztonság megsértése által érintett személyeket. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben előírt információkat.

 

A biztonság súlyos megsértése esetén az értesítést abban az esetben lehet elhalasztani, ha az akadályozná az eset bűnügyi felderítésének menetét.

 

A szolgáltatók évente tájékoztatják az érintett felhasználókat a biztonság minden olyan megsértéséről, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezte.

 

A nemzeti szabályozó hatóságok ezenkívül felügyelik, hogy a vállalatok eleget tettek-e az e cikkben meghatározott értesítési kötelezettségeiknek, és a kötelezettség elmulasztása esetén megfelelő büntetéseket szabnak ki, beleértve adott esetben a közzétételt.

(A LIBE véleményének 21. módosítása.)

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A biztonság megsértésének az előfizetők értesítését igénylő esetének súlyosságát a körülményeknek megfelelően kell meghatározni, mint például a biztonság megsértése által érintett személyes adatokkal kapcsolatos kockázat, az érintett adatok típusa, az érintett előfizetők száma és a biztonság megsértésének azonnali vagy esetleges hatása a szolgáltatás biztosítására.

(A LIBE véleményének 22. módosítása.)

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért az irányelvben meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek alapján a biztonság megsértése súlyosnak minősül, és ezért indokolja az előfizetők értesítését.

Módosítás  126

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A biztonság megsértése nem minősül súlyosnak, és a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások biztosítói mentesülnek az érintettek értesítésének és tájékoztatásának kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudják, hogy a biztonság megsértése által érintett személyes adatokat nem fenyegeti valós veszély a megfelelő technológiai védelmi intézkedéseknek köszönhetően.

 

A technológiai védelmi intézkedések a továbbított vagy tárolt személyes adatok véletlen vagy jogtalan megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közzététele vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esetén vagy bármely harmadik fél számára olvashatatlanná teszik az adatokat, vagy véletlen vagy jogtalan elvesztés esetén a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatások és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások biztosítói számára.

(A LIBE véleményének 23. módosítása.)

Módosítás  127

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

(4) Az (1), (2), (3), (3a), (3b) és (3c) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az európai adatvédelmi biztossal, az érintett érdekelt felekkel és az ENISA-val folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket javasol többek között az (1a) bekezdésben leírt intézkedésekre és a (3a) és (3b) bekezdésben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

 

A Bizottság bevonja az összes érdekelt felet, különösen annak érdekében, hogy tájékozódjon az irányelv végrehajtását javító, rendelkezésre álló legjobb gazdasági és műszaki megoldásokról.

(A LIBE véleményének 24. módosítása.)

Indokolás

A Hatóság feladata, hogy a témával kapcsolatos intézkedéseket javasoljon, de azok elfogadása nem hatásköre.

Módosítás  128

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 pont

2002/58/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy felhasználót a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az adatkezelés céljairól, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés közvetlenül, vagy bármely adattárolón keresztül közvetve tilos legyen, kivéve, ha az érintett előfizető vagy felhasználó ehhez előzetesen hozzájárult – figyelembe véve, hogy a böngésző beállításai előzetes hozzájárulásnak számítanak – és a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az adatkezelés céljairól, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

(A LIBE véleményének 25. módosítása.)

Módosítás  129

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése vagy értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója az ilyen szolgáltatásokhoz, illetve értékesítéshez szükséges mértékig és ideig kezelheti az (1) bekezdésben említett adatokat, amennyiben az az előfizető vagy felhasználó, akire az adat vonatkozik, az adatkezeléshez előzetesen hozzájárult. A felhasználó és az előfizető a forgalmi adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.”

(A LIBE véleményének 26. módosítása.)

Indokolás

Annak pontosítása, hogy a felhasználónak hozzájárulását az adatkezelés előtt kell megadnia jobban megfelel e kötelezettségnek.

Módosítás  130

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 b pont (új)

2002/58/EK irányelv

6 cikk – 6a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A forgalmi adatokat nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, nyilvános vagy magán elektronikus hírközlő hálózat, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy ahhoz kapcsolódó terminál és elektronikus hírközlő berendezés biztonságát szavatoló műszaki intézkedések végrehajtása céljából bármely természetes vagy jogi személy feldolgozhatja. Az ilyen feldolgozásnak szigorúan a biztonsági tevékenység céljai szempontjából szükséges teendőkre kell korlátozódnia.”

(A LIBE véleményének 28. módosítása.)

Módosítás  131

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 c pont (új)

2002/58/EK irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) Az emberi beavatkozás nélküli automatizált hívó- és hírközlő rendszerek (automatikus hívóberendezések), telefax (fax) berendezések, illetve elektronikus levelek (beleértve a rövid szöveges üzenet szolgáltatásokat (SMS) és a multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokat (MMS)) közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vonatkozásában lehetséges.”

(A LIBE véleményének 29. módosítása.)

Módosítás  132

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 d pont (új)

2002/58/EK irányelv

13 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4d. A 13. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) Minden esetben tilos az olyan, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus levelezés folytatása, amely elrejti annak a feladónak a személyazonosságát, akinek a nevében a tájékoztatás történik, vagy a 2000/31/EK irányelv 6. cikkébe ütközik, vagy rosszindulatú vagy megtévesztő szándékú oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, illetve amely nem tartalmaz olyan érvényes címet, amelyre a címzett elküldhetné az ilyen tájékoztatás további küldésének megtiltására vonatkozó kérését.”

(A LIBE véleményének 30. módosítása.)

Indokolás

Az elektronikus hírközlésben a magánélet védelméről szóló irányelv (2002/58/EK) rendelkezésein felül az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv (2000/31/EK) is egyértelmű szabályokat fektet le az elektronikus kereskedelmi üzenetek küldői által megadandó információkról.

Módosítás  133

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 pont

2002/58/EK irányelv

13 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6). A jogszabályban – többek között a 15a. cikk (2) bekezdésében – esetlegesen előírt közigazgatási jogorvoslat sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az e cikk alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése elleni küzdelemre irányuló jogos érdekkel rendelkező magánszemély vagy jogi személy – beleértve saját jogos üzleti érdekeit vagy a fogyasztói érdekeit védő elektronikus hírközlési szolgáltatót – bíróság előtt jogi eljárást indíthat az ilyen jogsértésekkel szemben.

(6) A jogszabályban – többek között a 15a. cikk (2) bekezdésében – esetlegesen előírt közigazgatási jogorvoslat sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése elleni küzdelemre irányuló jogos érdekkel rendelkező magánszemély vagy jogi személy – beleértve saját jogos üzleti érdekeit vagy a fogyasztói érdekeit védő elektronikus hírközlési szolgáltatót – bíróság előtt jogi eljárást indíthat az ilyen jogsértésekkel szemben.

(A LIBE véleményének 31. módosítása.)

Indokolás

Az új 13. cikk (6) bekezdése polgárjogi jogorvoslat lehetőségét biztosítja minden magán vagy jogi személy részére, különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatók számára az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv levélszeméttel (spam) foglalkozó 13. cikkének megsértése esetén. Az európai adatvédelmi biztos véleményével összhangban az előadó nem látja indokoltnak, hogy ez az új lehetőség kizárólag a 13. cikk megsértése esetében legyen alkalmazható, ezért javasolja, hogy a jogi személyek az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv bármely előírásának megsértése esetén jogi lépéseket tehessenek.

Módosítás  134

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) Ezen irányelv rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamok – a (2) és a (3) bekezdésre figyelemmel – biztosítják, hogy a végberendezések és más elektronikus hírközlő berendezések tekintetében ne legyenek olyan, konkrét műszaki – beleértve, korlátozások nélkül, a szellemi tulajdonjog felhasználók általi megsértésének észlelését, lehallgatását vagy megakadályozását célzó – jellemzőkre vonatkozó kötelező követelmények, amelyek akadályozhatnák e berendezések forgalomba hozatalát, valamint a tagállamokon belüli és azok közötti szabad mozgását.

(A LIBE véleményének 32. módosítása.)

Módosítás  135

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 b pont (új)

2002/58/EK irányelv

14 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) Szükség esetén intézkedések fogadhatók el annak biztosítására, hogy a végberendezések konstrukciója olyan legyen, amely az 1999/5/EK irányelvvel, valamint az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról szóló, 1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozattal[10] összhangban összeegyeztethető a felhasználóknak a személyes adataik védelmére és felhasználása ellenőrzésére vonatkozó jogával. Az ilyen intézkedések tiszteletben tartják a technológiasemlegesség elvét.”

(A LIBE véleményének 33. módosítása.)

Módosítás  136

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. a 15. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„(1b) A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást és az információs társadalom szolgáltatásait nyújtóknak indokolatlan késedelem nélkül értesíteniük kell a független adatvédelmi hatóságokat valamennyi, a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó, az (1) bekezdéssel összhangban benyújtott igényről, ideértve az igényekkel kapcsolatos jogi indoklást és az alkalmazott jogi eljárást; az érintett független adatvédelmi hatóság értesíti a megfelelő igazságügyi hatóságokat azokról az esetekről, amelyekkel kapcsolatban úgy ítéli meg, hogy nem tettek eleget a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek.”

(A LIBE véleményének 34. módosítása.)

Módosítás  137

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 pont

2002/58/EK irányelv

15 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat és megteszik az azok végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb -ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről és késedelem nélkül értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

(1) A tagállamok megállapítják az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazandó szankciókra – ideértve adott esetben a büntető szankciókra – vonatkozó szabályokat és megteszik az azok végrehajtásának biztosításához szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb -ig értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről és késedelem nélkül értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról.

(A LIBE véleményének 35. módosítása.)

Módosítás  138

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 pont

2002/58/EK irányelv

15a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok végrehajtása során a hatékony, határokon átnyúló együttműködés biztosítása, valamint a határokon átnyúló adatáramlást is magában foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó harmonizált feltételek megteremtése érdekében a Bizottság – a Hatósággal és a megfelelő szabályozási hatóságokkal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

(4) Az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályok végrehajtása során a hatékony, határokon átnyúló együttműködés biztosítása, valamint a határokon átnyúló adatáramlást is magában foglaló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó harmonizált feltételek megteremtése érdekében a Bizottság – az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel, a 29. cikk szerinti munkacsoporttal és a megfelelő szabályozási hatóságokkal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

(A LIBE véleményének 36. módosítása.)

Módosítás  139

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

18 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„18. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság az európai adatvédelmi biztossal és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoporttal folytatott konzultációt követően, legkésőbb ...+--ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések, valamint a személyes adatok harmadik felek – köz- vagy magánintézmények – általi, ezen irányelvben nem szabályozott felhasználása tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. E célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. A Bizottság – figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló Lisszaboni Szerződést1, különösen az adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos, a 16. cikkben meghatározott új hatásköröket, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tart – javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

 

__________

+ Ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül.

1 HL C 306., 2007.12.17., 1. o.”

(A LIBE véleményének 37. módosítása.)

Módosítás  140

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb […]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

(1) A tagállamok legkésőbb […]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a Parlament a Tanáccsal és a Bizottsággal azonos szinten, illetve tőlük függetlenül is nyomon követhesse az irányelv átültetését, a nemzeti átültető intézkedések tekintetében a Bizottság számára rendelkezésre álló információt a Bizottsággal azonos időben kell megkapnia.

Módosítás  141

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – cím

2002/22/EK irányelv

I melléklet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 10. CIKKBEN (A KIADÁSOK ELLENŐRZÉSE) ÉS A 29. CIKKBEN (TOVÁBBI ESZKÖZÖK) EMLÍTETT ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

A 10. CIKKBEN (A KIADÁSOK ELLENŐRZÉSE), A 29. CIKKBEN (TOVÁBBI ESZKÖZÖK) ÉS A 30. CIKKBEN (A SZOLGÁLTATÓVÁLTÁS MEGKÖNNYÍTÉSE) EMLÍTETT ESZKÖZÖK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ISMERTETÉSE

Indokolás

Az I. melléklet C. részének kiegészítését tükrözi.

Módosítás  142

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – A rész – a pont

2002/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – a pont – 1 albekezdés – bevezető szöveg

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló megfelelő jogszabályi előírásokra is figyelemmel – meghatározhassák a (8. cikk szerinti) kijelölt vállalkozások által a fogyasztóknak ingyenesen biztosítandó részletes számlák részletességének alapszintjét annak érdekében, hogy a fogyasztók:

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok – a személyes adatok és a magánélet védelméről szóló megfelelő jogszabályi előírásokra is figyelemmel – meghatározhassák a (8. cikk szerinti) kijelölt vállalkozások által a végfelhasználóknak ingyenesen biztosítandó részletes számlák részletességének alapszintjét annak érdekében, hogy a végfelhasználók:

Módosítás  143

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – A rész – b pont

2002/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az a lehetőség, amelynek révén az előfizető – a telefonszolgáltatásokat nyújtó, kijelölt vállalkozáshoz intézett kérésre – díjmentesen letiltathat meghatározott fajtájú kimenő hívásokat, vagy meghatározott fajta szerinti számokra kezdeményezett kimenő hívásokat.

Ez az a lehetőség, amelynek révén az előfizető – a telefonszolgáltatásokat nyújtó, kijelölt vállalkozáshoz intézett kérésre – díjmentesen letiltathat meghatározott fajtájú kimenő hívásokat vagy más kommunikációtípusokat, vagy meghatározott fajta szerinti számokra kezdeményezett kimenő hívásokat.

Indokolás

Azt a védelmet, amelyet a telefonos kommunikáció felhasználói magas költségek mellett élveznek (többletdíjakkal hívható számok hívása vagy nemzetközi hívások) ki kell terjeszteni más, hasonló problémákat felvető kommunikációtípusokra is, mint például az SMS vagy az MMS.

Módosítás  144

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – A rész – e pont

2002/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 8. cikkel összhangban kijelölt üzemeltetők számláinak meg nem fizetésével kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek arányos, megkülönböztetéstől mentes és közzétett intézkedéseknek kell lenniük. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatásnak a nem fizetésből következő bármilyen megszakításáról vagy a hálózatról történő lekapcsolásról. Rendes esetben a szolgáltatás bármely megszakítása az érintett szolgáltatásra korlátozódik. Kivételesen – csalás, tartós késedelmes fizetés vagy nem fizetés esetén – a tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok engedélyezhessék a hálózatról való lekapcsolást a hálózaton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó számlák meg nem fizetése miatt. A hálózatról a számlák nem fizetése miatt történő lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő figyelmeztetését követően kerülhet sor. A tagállamok a teljes lekapcsolás előtt engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt csak az olyan hívások (pl. „112” hívása) megengedettek, amelyek az előfizető számára nem járnak díjfizetési kötelezettséggel.

A tagállamok engedélyeznek bizonyos, a 8. cikkel összhangban kijelölt üzemeltetők telefonszámláinak meg nem fizetésével kapcsolatos intézkedéseket, amelyeknek arányos, megkülönböztetéstől mentes és közzétett intézkedéseknek kell lenniük. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy az előfizető előzetesen megfelelő figyelmeztetést kapjon a szolgáltatásnak a nem fizetésből következő bármilyen megszakításáról vagy a hálózatról történő lekapcsolásról. A csalás, tartós késedelmes fizetés vagy nem fizetés eseteit kivéve, az említett intézkedések a műszakilag kivitelezhető mértékben biztosítják, hogy a szolgáltatás bármilyen megszakítása csak az érintett szolgáltatásra korlátozódjon. A hálózatról a számlák nem fizetése miatt történő lekapcsolásra csak az előfizető megfelelő figyelmeztetését követően kerülhet sor. A tagállamok a teljes lekapcsolás előtt engedélyezhetnek korlátozott szolgáltatást bizonyos időtartamra, amely időtartam alatt csak az olyan hívások (pl. „112” hívása) megengedettek, amelyek az előfizető számára nem járnak díjfizetési kötelezettséggel. A segélyhívó szolgáltatásokhoz a 112-es számon keresztül történő hozzáférés letiltható olyan esetekben, ha a felhasználó azzal ismételten visszaél.

Indokolás

Aránytalan és feleslegesen bürokratikus lenne elvárni a nemzeti szabályozó hatóságoktól, hogy csalás, tartós késedelmes fizetés vagy nem fizetés esetén ők engedélyezzék a lekapcsolást.

Módosítás     145

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – A rész – e a pont (új)

2002/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea) Költségellenőrzés

 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelik az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalkozástól, hogy kínáljanak eszközöket az előfizetők számára, hogy ellenőrizhessék a hírközlési szolgáltatások költségeit, beleértve a fogyasztók ingyenes figyelmeztetését is rendellenes fogyasztási szokások esetén.

Indokolás

Sok fogyasztó szembesült kivételesen magas távközlési költségekkel a díjak ismeretének hiánya miatt vagy amiatt, hogy nem tudtak – sok esetben adatszolgáltatásokkal és nemzetközi hang- vagy adatbarangolással kapcsolatos – bizonyos szolgáltatások automatikus használatáról. Ezért költségellenőrzési intézkedéseken keresztül kell felkínálni számukra a kommunikációs szolgáltatások feletti nagyobb ellenőrzést biztosító eszközöket. Ugyanakkor a mindenkori szolgáltatónak legalább évente egyszer proaktív tájékoztatást kell adnia a fogyasztóknak a fogyasztási szokásukkal kapcsolatos legjobb kínálatról.

Módosítás  146

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – A rész – e b pont (új)

2002/22/EK irányelv

I melléklet – A rész – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb) Tanácsadás

 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó valamennyi vállalkozást kötelezik arra, hogy évente legalább egyszer javaslatot tegyenek a fogyasztóknak a fogyasztó előző évi fogyasztási szokása alapján rendelkezésre álló legjobb díjcsomagra.

Módosítás  147

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – B rész – b a pont (új)

2002/22/EK irányelv

I melléklet – B rész – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) Lopás esetén nyújtott szolgáltatások

 

A tagállamok biztosítják, hogy az összes mobiltelefon-szolgáltató számára közös, ingyenes telefonszámot hoznak létre a végberendezés ellopásának bejelentésére és az előfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások azonnali felfüggesztésére. A fogyatékkal élő felhasználók számára is lehetővé kell tenni az e szolgáltatáshoz való hozzáférést. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatni kell e szám létezéséről, amelynek könnyen megjegyezhetőnek kell lennie.

Indokolás

A lopások bejelentésére szolgáló hozzáférési pontok és eljárások üzemeltetőnként eltérőek. Ez azt jelenti, hogy hosszabb ideig tart bejelenteni egy lopást, ami megkönnyíti a tolvaj számára, hogy az előfizetést azon felhasználó kárára használja, akinek a telefonját ellopták. Egy egységes, könnyen hozzáférhető szám megoldaná ezt a problémát.

Módosítás  148

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

I melléklet – B rész – b b pont (új)

2002/22/EK irányelv

I melléklet – B rész – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) Védőszoftver

 

A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezni tudják az üzemeltetőket, hogy előfizetőik számára ingyenesen megbízható és könnyen használható védő- és/vagy szűrőszoftvereket bocsássanak rendelkezésre a gyermekek vagy sérülékeny emberek által a jogellenes vagy veszélyes tartalomhoz való hozzáférés ellenőrzése céljából.

Indokolás

A szűrőszoftverek könnyen használhatók annak megakadályozására, hogy a sérülékeny emberek nem megfelelő tartalomhoz férjenek hozzá. Az üzemeltetőknek tehát a felhasználók rendelkezésére kell bocsátaniuk az ilyen szoftvereket, amint az már számos országban jelenleg is történik.

Módosítás  149

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II melléklet – bevezető rész

2002/22/EK irányelv

II melléklet – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóság felel az e mellékletben szereplő információknak a 21. cikkel összhangban történő közzétételéért. A nemzeti szabályozó hatóság feladata eldönteni, hogy mely információkat kell a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak közzétenniük, és mely információkat kell magának a nemzeti szabályozó hatóságnak közzétennie annak érdekében, hogy a fogyasztók kellően tájékozottan tudjanak választani. Amennyiben az információt a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások teszik közzé, a nemzeti szabályozó hatóság – a fogyasztók teljes körű tájékoztatásának biztosítása érdekében – meghatározhatja az információ közzétételének módját.

A nemzeti szabályozó hatóság felel az e mellékletben szereplő információknak a 21. cikkel összhangban történő közzétételéért. A nemzeti szabályozó hatóság feladata eldönteni, hogy mely információkat kell a nyilvános hírközlő hálózatokat rendelkezésre bocsátó és/vagy nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak közzétenniük, és mely információkat kell magának a nemzeti szabályozó hatóságnak közzétennie annak érdekében, hogy a fogyasztók kellően tájékozottan tudjanak választani.

Indokolás

A törölt rész a 21. cikk (2) bekezdésében szerepel.

Módosítás  150

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II melléklet – 2.2 pont

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 2.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.2. Rendes díjak, annak megjelölésével, hogy az egyes díjszabási elemek mit foglalnak magukban (pl.: hozzáférési díjak, a használati díj különböző típusai, karbantartási díjak), beleértve az alkalmazott szokásos árengedményekről, valamint a különleges és célzott díjszabási rendszerekről szóló részletes tájékoztatást.

2.2. Rendes díjak a szolgáltatások és az egyes díjszabási elemek tartalmának (pl. hozzáférési díjak, a használati díj különböző típusai, karbantartási díjak) megjelölésével. Az alkalmazott szokásos árengedményekről, a különleges és célzott díjszabási rendszerekről, valamint további díjakról és a végberendezéssel kapcsolatos költségekről szóló részletes tájékoztatás.

Indokolás

A szöveg világosabbá tétele és a végberendezéshez kapcsolódó költségek beillesztése.

Módosítás  151

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

III melléklet – táblázat – 2 és 3 oszlop

2002/22/EK irányelv

III melléklet – táblázat – 2 és 3 oszlop

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 202 057

Indokolás

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet.

Módosítás  152

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

VI melléklet – 1 pont

2002/22/EK irányelv

VI melléklet – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1. [...] Közös kódolási (bitkeverési) algoritmus és a szabadon elérhető vétel

 

A hagyományos digitális televíziójelek (azaz földi, kábeles vagy műholdas közvetítésen keresztüli műsorterjesztés, amely elsősorban helyhez kötött vételre irányul, mint például a DVB-T, DVB-C vagy DVB-S) vételére szánt valamennyi, a Közösségben értékesített, bérbe adott vagy más módon rendelkezésre bocsátott, digitális televíziójelek dekódolására [...] képes fogyasztói berendezésnek képesnek kell lennie:

 

– az ilyen jelek dekódolására (bitkeverés visszafejtésére) egy elismert európai szabványügyi szervezet – jelenleg az ETSI – által kezelt közös európai kódolási algoritmus szerint;

 

– a kódolatlan formában továbbított jelek megjelenítésére, feltéve, hogy amennyiben a berendezést bérlik, a bérlő a vonatkozó bérleti szerződésnek megfelelően jár el.

Indokolás

A melléklet egyértelművé tétele annak biztosítása céljából, hogy a műszaki előírások nem képezik akadályát az olyan új szolgáltatásoknak, mint az IPTV vagy a mobiltelevízió.


INDOKOLÁS

Az irányelv és összefüggései

A Bizottság javaslata a 2002-ben életbe lépett, jelenleg is hatályos keretszabályozás módosítására irányuló három jogalkotási reformjavaslat egyikeként az elektronikus hírközléssel kapcsolatos 2002. évi jogalkotási csomag fogyasztóvédelmi szempontjainak módosítására irányul. A reformok nagy része az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló irányelvre vonatkozik, valamivel kevesebb intézkedés irányul az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvre, illetve egy kisebb változtatás érinti a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletet.

Két további kapcsolódó reformjavaslat terjed ki az elektronikus hírközlésről szóló másik három irányelvre (engedélyezési irányelv, hozzáférési irányelv és keretirányelv)(1) és az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság (a továbbiakban Hatóság)(2) javasolt létrehozására. Az előadó ezért, a következetes szabályozási megközelítés biztosítása érdekében szorosan együttműködött az említett javaslatokkal foglalkozó előadókkal.

A Jogi Bizottság és a Belső Piaci Bizottság 2001. évi jelentésében (amelyért szintén az előadó volt felelős) módosította és jóváhagyta az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló irányelv eredeti javaslatát, további olyan rendelkezéseket építve be a szövegbe, amelyek erősítik a fogyasztóvédelmet és javítják a hírközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyatékkal élő felhasználók esetében. Az előadó ennélfogva üdvözli, hogy a reformjavaslat további lépéseket tesz a bizottság által korábban kijelölt irányban.

Az általános szolgáltatásról és a felhasználói jogokról szóló irányelv módosítására irányuló javaslat nem módosítja az egyetemes szolgáltatásnak az EU-ban meglévő jelenlegi hatályát vagy fogalmát, amelyek 2008-ban külön konzultáció tárgyát fogják képezni. Az előadó ezért nem javasolt módosításokat e területeken.

A jelenlegi javaslat a következő két célkitűzést fogalmazta meg, és azt ezek tükrében kell értékelni:

1)  a fogyasztóvédelem és a felhasználói jogok megerősítése és javítása az elektronikus hírközlési ágazatban, többek között bővebb információt nyújtva a fogyasztóknak az árakról és a szolgáltatási feltételekről, és megkönnyítve az elektronikus hírközléshez való hozzáférést és annak használatát, a fogyatékkal élő felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokat is beleértve;

2)  a magánélet és a személyes adatok védelmének erősítése az elektronikus hírközlési ágazatban, különösen az adatok megsértése esetén fennálló új tájékoztatási kötelezettség és a végrehajtási mechanizmusok javítása révén. E szempontok tekintetében az előadó szorosan együttműködött az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal, amely az eljárási szabályzat 47. cikke értelmében társbizottságnak tekintendő, hiszen közvetlenül felelős az adatvédelemmel kapcsolatos jogalkotási javaslatokért. Az előadó a jelentéstervezetben ezért egyelőre nem tett módosítási javaslatokat e kérdésekben.

Az előadó fő szempontjai

A rendelkezések egyszerűsítése, világosabbá tétele és megerősítése végett az előadó az alábbi módosításokat javasolja:

Különösen:

- Világosabbá tette a szerződéskötés előtti előzetes tájékoztatási követelményeket

- Kiterjesztette a tájékoztatással és átláthatósággal kapcsolatos rendelkezéseket

- Új rendelkezéseket épített be annak érdekében, hogy a felhasználók tájékoztatást kapjanak a szolgáltatás használata (különösen a szerzői jogok betartása) és a biztonsági elírások betartása kapcsán fennálló törvényi kötelezettségeikről

- Megerősítette a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatásokat

- Részletes módosításokat javasolt a 112-es segélyhívószám elérhetősége és a hívó fél helyének meghatározása tekintetében

- Pontosította és egyszerűsítette a szolgáltatás minőségével kapcsolatos követelményeket

- Világosabban határozta meg a nemzeti szabályozók felelősségét a fogyasztói jogok piacon történő mindennapi tiszteletben tartása tekintetében, bizonyos esetekben visszavonva a javasolt bizottsági jogkört.

- Visszavonta a 3883-as telefonszám-tartomány fenntartását, amellyel kapcsolatosan előreláthatólag igen korlátozott fogyasztói igény merül majd fel az úgynevezett „Voice over Network” hordozható szolgáltatások fejlődése miatt.

Az előadó a bizottság elé terjeszti a javasolt módosításokat, és nyitott a reformok javítását célzó további javaslatokra.

(1)

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2007)0697 végleges)

(2)

Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2007)0699 végleges)


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (6.6.2008)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

A vélemény előadója: Sophia in 't Veld

RÖVID INDOKOLÁS

Az úgynevezett távközlési csomag a jelenlegi szabályozás nagy részének nagyon szükséges frissítése. Ez számos dilemma elé állít bennünket, különösen a csomag elektronikus adatvédelemre vonatkozó része tekintetében.

A javaslatok hatóköre nincs kellő mértékben definiálva. A Bizottság egyrészt széles hatókört javasol, amely lefedi az elektronikus hírközlést általában, a javaslat más részei azonban, úgy tűnik, az alapvető, hagyományos telefonszolgáltatásokra vonatkoznak. Ennek nincs sok értelme, mivel az egymást helyettesítő és kiegészítő, egyre növekvő mértékben összekapcsolt és integrált távközlési szolgáltatások és termékek széles skálája létezik. A telefonhívások mellett létezik más beszédátviteli technológia is, például a VOIP és a mobil VOIP, és a kettőt egyre nagyobb mértékben használják ugyanazokon az eszközökön. A mobiltelefonokat is használják fizetésre vagy navigációs rendszerekként, az adott területen működő információs hálózatokkal kommunikálva. A jövőben az irodai hálózatok web alapúvá válhatnak, ugyanakkor a hűtőszekrényünkben található rádiófrekvenciás azonosító eszköz (RFID) kommunikál az élelmiszer-áruházzal, és a mobiltelefonunkkal műsorokat vagy hírszolgáltatásokat vehetünk.

Ráadásul az adatokat már nem egy földrajzi helyen tárolják vagy érik el. A szolgáltatók székhelye a világ bármely pontján lehet, a web alapú rendszerek szinte bárhonnan elérhetők, a kommunikáció különböző kontinenseken átívelve zajlik. Egyértelmű, hogy az egy konkrét földrajzi helyre vonatkozó szabályozás többé nem elégséges, és akadályt jelent a különböző jogrendszerekben működő vállalkozások számára. A globális szabályozás szükségessége egyre sürgetőbb. A személyes adatok már nem a gazdasági tevékenység melléktermékét, hanem annak lényegét jelentik. Az adat nagy üzlet. Ezért helyénvalónak tűnik e kérdés felvetése a Transzatlanti Gazdasági Tanács keretében.

Harmadsorban a kormányok egyre növekvő mértékben kívánnak hozzáférést kapni a szolgáltatók vagy más (nem kormányzati) szervezetek által tárolt személyes adatokhoz. Az egy adott adatkészletre vonatkozó adatvédelmi rendszerek azonban különbözőek aszerint, hogy mely fél és milyen céllal gyűjti vagy használja fel az adatokat. A felhasználó szempontjából az első és harmadik pillér szerinti, valamint az Európai Bizottság főigazgatóságai szerinti felosztás érthetetlen, a vállalkozások számára pedig jogbizonytalanságot okoz, és alááshatja felhasználóik bizalmát. Így nehéz elmagyarázni a polgároknak, miért fordulhat elő, hogy egy távközlési szolgáltató az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítés szabályainak hatálya alá tartozik, viszont ha ugyanazon szolgáltató által tárolt ugyanazon adatokat valamelyik kormányzat használja fel (mint ahogy az adatok megőrzéséről szóló irányelv esetében ez a helyzet), e szabályok rá nem vonatkoznak. Tekintettel a különböző típusú hálózatok és szolgáltatások fokozódó összefonódására, ugyanilyen nehéz elmagyarázni, hogy a távközlési ágazaton kívül más ágazatokra, például a bankokra és a hitelkártyacégekre miért nem vonatkoznak az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítés szabályai.

A Bizottság e feldarabolt megközelítése túlságosan korlátok közé szorítottnak és ezért hatástalannak tűnik. Az irányelv kötelező felülvizsgálatát az adatvédelmi rendszer teljes átalakítására kellene felhasználni, figyelembe véve azt a tényt, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után az első és a harmadik pillér közötti különbség eltűnik, és az Európai Parlament teljes jogalkotói hatáskörrel rendelkezik majd.

A javaslatban szereplő, az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítési kötelezettség nagyon üdvözlendő, de a rendszer 27 különböző változatából álló kavalkád nem kívánatos, mivel jogbizonytalanságot eredményez a vállalkozások számára, a felhasználóknak pedig átláthatatlan. Bölcs dolog lenne továbbá meríteni más országok ilyen rendszerek terén gyűjtött tapasztalataiból, elsősorban az Egyesült Államokéból, mivel ott hasonló a helyzet (az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítés szabályozása ugyanis az egyes államok ügye, nem szövetségi hatáskör). Az értesítési eljárást úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók teljes mértékben és időben tájékoztatást kapjanak az adatbiztonság esetlegesen kárt okozó megsértéséről, anélkül azonban, hogy a hamis riasztások gyakorisága miatt „vaklármává” váljanak.

A Bizottságnak meg kell kapnia a szükséges technikai megvalósításhoz szükséges felhatalmazást. A gyors technológiai fejlődés miatt az eljárásoknak egyszerűnek és gyorsnak kell lenniük. Egyes szempontok azonban nem tisztán technikai jellegűek, ezeknek meg kell maradniuk a demokratikus ellenőrzés alatt. Meg kell határozni, mely szempontokat módosíthatja a Bizottság, és melyek azok, amelyekhez parlamenti részvétel szükséges.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) A biztonság megsértéséről szóló értesítésre alkalmazandó formára és eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a jogsértés körülményeire, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással vagy más olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan korlátozzák a személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának valószínűségét. E szabályoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük továbbá a bűnüldöző hatóságok jogos érdekeit olyan esetekben, amikor az idő előtti feltárás szükségtelenül veszélyeztethetné a jogsértés körülményeinek kivizsgálását.

(32) A biztonság megsértéséről szóló értesítésre alkalmazandó formára és eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a jogsértés körülményeire, beleértve azt is, hogy a személyes adatokat védték-e vagy sem adatvédelmi kódolással vagy más olyan eszközökkel, amelyek hatékonyan korlátozzák a személyazonossággal való visszaélés vagy a visszaélés más formái előfordulásának valószínűségét. E szabályok és eljárások nem akadályozhatják a jogsértés körülményeinek bűnüldöző hatóságok általi kivizsgálását.

Indokolás

A végberendezés a „leggyengébb láncszem” a hálózatban, ezért erős védelemre szorul. A végfelhasználóknak tisztában kell lenniük azokkal a kockázatokkal, amelyeket internetezés közben a szoftverek letöltése és használata, illetve az adattároló eszközök használata jelent. A végfelhasználóknak tisztában kell lenniük a valós kockázatokkal, és a végberendezések védelmére megfelelő lépéseket kell tenniük. A tagállamoknak ösztönözniük kell a tudatosságot e téren.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét és/vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e.

(34) Az olyan szoftverek, amelyek titokban rögzítik a felhasználó tevékenységét és/vagy a felhasználó végberendezésének működtetését egy harmadik fél javára eltérítik (ún. „kémszoftverek”) súlyos fenyegetést jelentenek a felhasználók magánéletére nézve. Biztosítani kell minden felhasználó magánszférájának magas szintű és egyenlő védelmét, függetlenül attól, hogy a nem kívánt kémprogramokat elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül véletlenül töltik-e le, vagy azokat egyéb külső adattároló eszközökön – mint például CD-ken, CD-ROM-okon, USB-kulcsokon – terjesztett szoftvereken rejtve telepítik-e. A tagállamoknak ösztönözniük kell a végfelhasználókat azon lépések megtételére, amelyek végberendezéseik vírusok és kémprogramok elleni védelméhez szükségesek.

Indokolás

Megegyezik a 10. módosítás indokolásával.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2002/22/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ez az irányelv megállapítja a végfelhasználók jogait, és ezekkel összhangban a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kötelezettségeit. Az egyetemes szolgáltatásnyújtás nyílt versenypiaci környezetben történő biztosítása tekintetében ez az irányelv meghatározza azoknak a meghatározott minőségű szolgáltatásoknak a minimális készletét, amelyekhez az egyedi nemzeti feltételekhez igazodó, megfizethető áron minden végfelhasználónak hozzáférése van, a verseny torzítása nélkül. Ez az irányelv továbbá kötelezettségeket állapít meg bizonyos kötelező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

(2) Ez az irányelv megállapítja a végfelhasználók jogait, és ezekkel összhangban a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kötelezettségeit. Az egyetemes szolgáltatásnyújtás nyílt versenypiaci környezetben történő biztosítása tekintetében ez az irányelv meghatározza azoknak a meghatározott minőségű szolgáltatásoknak a minimális készletét, amelyekhez a technológia fejlettségéhez és az egyedi nemzeti feltételekhez igazodó, megfizethető áron minden végfelhasználónak hozzáférése van, a verseny torzítása nélkül. Ez az irányelv továbbá kötelezettségeket állapít meg bizonyos kötelező szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

Indokolás

Az irányelvnek gondoskodnia kell arról, hogy az egyetemes szolgáltatás biztosított legyen, és hogy a szolgáltatók e célkitűzés tekintetében eleget tegyenek kötelezettségeiknek.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/22/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózathoz történő helyhez kötött csatlakozás iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózathoz történő, helyhez kötött csatlakozás vagy a vezeték nélküli hálózatokhoz történő csatlakozás iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/22/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A létrejött csatlakozásnak – a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességgel, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot – képesnek kell lennie a hanghívások, a telefaxhívások és más adatátviteli formák támogatására.

(2) A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Indokolás

Megegyezik a 3. módosítás indokolásával.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/22/EK irányelv

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, hanghívásokat, telefaxhívásokat és más adatátviteli formákat – a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességgel, figyelembe véve az előfizetők többsége által használt, leginkább elterjedt technológiákat és a technológiai megvalósíthatóságot lehetővé tévő telefonszolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

2002/22/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, belföldi és nemzetközi hívások kezdeményezését és fogadását, valamint segélyhívó szolgáltatásoknak a »112« hívószámon keresztüli hívását lehetővé tévő telefonszolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett hálózati csatlakozáson keresztül megvalósuló, belföldi és nemzetközi kommunikáció kezdeményezését és fogadását, valamint segélyhívó szolgáltatásokkal a »112« hívószámon keresztül történő kommunikációt lehetővé tévő távközlési szolgáltatás nyújtása iránti minden ésszerű igényt legalább egy vállalkozás kielégítsen.”

Indokolás

A javaslatok 1. cikkben foglaltak szerinti hatályának – „elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatása” – tükröződnie kellene az összes cikkben. A technológia fejlődése – így a gyorsan bővülő VOIP és mobil VOIP szolgáltatások, a mobiltelefonok fizetési szolgáltatásokra vagy navigációra való használata, az interneten vagy mobiltelefonon történő tartalomszolgáltatás, a web alapú irodai hálózatok, az RFID technológiát alkalmazó kommunikációs hálózatok – az elmúlt években elmosta a hagyományos telefonszolgáltatások és más távközlési szolgáltatások közötti határvonalakat. A jogbiztonság vállalkozások számára történő megteremtése és a kiskapuk kialakulásának elkerülése érdekében az új szolgáltatások gyors elterjedését az irányelvnek is tükröznie kell.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

6 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 6. cikk címe helyébe a következő lép:

 

„Nyilvános telefonállomások és más távközlési hozzáférési pontok”

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont (új)

2002/22/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a vállalkozások számára kötelezettségeket állapíthassanak meg annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók olyan ésszerű igényeinek kielégítésére, amelyek a földrajzi lefedettségre, a telefonok vagy más távközlési hozzáférési pontok számára, az ilyen telefonok vagy távközlési hozzáférési pontok fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférhetőségére és a szolgáltatások minőségére vonatkoznak, nyilvános telefonállomások vagy más távközlési hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre.”

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek.

törölve

Indokolás

Az eredeti szöveg lefedi az összes esetet, ezen belül a fogyatékkal élőket is.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok biztosítják a választás szabadságát a fogyasztók számára, és kellő védelmet biztosítanak e szabadságot méltánytalanul korlátozó termékekkel –például az indokolatlanul hosszú időtartamra szóló szerződésekkel, az árukapcsolással, a szolgáltatóváltásra kirótt díjjal vagy szankciókkal – szemben.

Indokolás

Annak ellenére, hogy a szolgáltatóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy termékek széles skáláját kínálják, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók szabadon választhassanak.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. melléklet rendelkezéseivel összhangban a 4., 5., 6., és 7. cikkben meghatározott szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és az ilyen szolgáltatások igénybevételére alkalmazandó árakról és díjakról, valamint az általános szerződési feltételekről átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információ álljon a végfelhasználók és a fogyasztók rendelkezésére.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a II. melléklet rendelkezéseivel összhangban az alkalmazandó árakról és díjakról, valamint az általános szerződési feltételekről átlátható, összehasonlítható, megfelelő és naprakész információ álljon a végfelhasználók és a fogyasztók rendelkezésére. Ezeket az információkat könnyen hozzáférhető formában kell közzétenni.

Indokolás

Az átláthatóság lényeges minden távközlési szolgáltatás terén, ezért az adatokat hozzáférhető formában kell közzétenni.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a díjak átláthatóságával és a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban a Közösségen belüli nyújtott tájékoztatással összefüggésben következetes rendszer előnyeit élvezhessék, a Bizottság – az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően – e területen megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, így különösen módszertant vagy eljárásokat határozhat meg. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(6) Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a díjak átláthatóságával és a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban a Közösségen belüli nyújtott tájékoztatással összefüggésben következetes rendszer előnyeit élvezhessék, a Bizottság – az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően – e területen megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, így különösen módszertant vagy eljárásokat határozhat meg. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a szolgáltatás minőségével kapcsolatban milyen minimumkövetelmények betartására kötelezheti a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozásokat. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(3) A szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a szolgáltatás minőségével kapcsolatban milyen minimumkövetelmények betartására kötelezheti a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozásokat. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/22/EK irányelv

23 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden ésszerű lépést megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítására.

A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatók eleget tegyenek egyetemes szolgáltatási kötelezettségüknek, különösen azáltal, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden ésszerű lépést megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítására.

Indokolás

Megegyezik a 3. módosítás indokolásával.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a számokhoz és a szolgáltatásokhoz a Közösségben ténylegesen hozzáférhessenek, a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Bármely minimális szerződéses időtartam sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a szerződés felmondására vonatkozó feltételek és eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.

(6) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a minimális szerződéses időtartam, valamint a szerződés felmondására vonatkozó feltételek és eljárások ne tartsák vissza a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok biztosítják, hogy az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások közötti szerződések minimális időtartama ne legyen hosszabb 12 hónapnál.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok évente jelentésben számolnak be a Bizottságnak és a Hatóságnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a végberendezések fogyatékkal élő végfelhasználók általi felhasználása és az azokhoz való hozzáférése, valamint azok együttműködése javításában megtett intézkedésekről és az elért eredményekről.

(3) A tagállamok évente jelentésben számolnak be a Bizottságnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a végberendezések végfelhasználók, különösen pedig a fogyatékkal élő végfelhasználók általi felhasználása és az azokhoz való hozzáférése, valamint azok együttműködése javításában megtett intézkedésekről és az elért eredményekről. Megfelelően figyelembe kell venni a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározott ágazatpolitikai célokat és szabályozási elveket.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a felhasználók, köztük a fogyatékkal élő, az idős korú és a szociálisan rászoruló felhasználók a választék, az ár és a minőség tekintetében a lehető legnagyobb előnyöket élvezhessék.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt és nyilvános konzultációt követően – a (3) bekezdésben előírt jelentésben felvetett kérdések kezelésére megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

(4) Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt és nyilvános konzultációt követően – a (3) bekezdésben előírt jelentésben felvetett kérdések kezelésére megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 24 pont

2002/22/EK irányelv

37 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

törölve

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 pont (új)

2002/58/EK irányelv

1 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) Figyelembe kell venni a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport keresőprogramokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről szóló, 2008. április 4-i véleményének következtetéseit.”

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

1 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(1b) Ezen irányelv elfogadása/végrehajtása során figyelembe kell venni az európai adatvédelmi biztosnak az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló, 2008. április 10-i véleményét.”

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 b pont (új)

2002/58/EK irányelv

6 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1b. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) A technológiák gyors fejlődése az információs és hírközlési termékek és szolgáltatások szerepének radikális megváltozásához vezet. A távközlési, internetes és audiovizuális technológiai ágazat közötti választóvonalak egyre inkább elmosódnak. Ezen ágazatokban a termékek és szolgáltatások egyre gyakrabban összekeverednek vagy összekapcsolódnak, vagy megosztva használják ugyanazon forrásokat, megfeleltetve az adatokat a szolgáltatások és a szolgáltatók között. A különböző ágazatokra, termékekre vagy szolgáltatásokra való szigorú felosztás nagyrészt mesterséges és elavult. Az ilyen felosztásokon alapuló adatvédelmi jogalkotás hiányos és nem egyértelmű. Ezért az általános érvényű, egyenlő szintű adatvédelem biztosítása érdekében ezen irányelv olyan elveken alapul, amelyek minden termékre és szolgáltatásra vonatkoznak.”

Indokolás

Minden nap új szolgáltatások jelennek meg, mint például a gyorsan terjedő VOIP és mobil VOIP szolgáltatások, a mobiltelefonok fizetési szolgáltatásokra vagy navigációra való felhasználása, az internetes vagy mobiltelefonos műsorszórás, a web alapú irodai hálózatok, az RFID technológiát alkalmazó kommunikációs hálózatok, a keresőprogramok és a távközlésből származó személyes adatok magatartás alapú célzott marketingre való felhasználása. A felhasználók szabadon váltogatják, kombinálják és testreszabják a termékeket, a szolgáltatásokat és a szolgáltatókat. A távközlés szigorúan hagyományos formáira – a (mobil) telefonszolgáltatásokra, a szöveges üzenetküldésre (SMS) és az e-mailre – alkalmazott adatvédelmi szabályok már az irányelv elfogadása előtt okafogyottá válnak. A felhasználók adatvédelmének biztosítása és a kiskapuk kialakulásának elkerülése érdekében az új szolgáltatások gyors elterjedését az irányelvnek is tükröznie kell.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 c pont (új)

2002/58/EK irányelv

6 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1c. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(6b) A személyes adatok többé már nem az említett új információs és hírközlési termékek és szolgáltatások melléktermékei, hanem egy önálló piac fő üzleti tevékenységeivé váltak. A többletértéket képző tevékenységek – például felhasználói profilok készítése, magatartás alapú célzott marketing és a különböző szolgáltatásokból nyert személyes adatok összekapcsolása – új termékek és szolgáltatások alapjául szolgálnak. Tekintettel a személyes adatok magas piaci értékére, az azokhoz való hozzáférés és – tágabb értelemben – az adatvédelmi szabályok a verseny fontos tényezői.”

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 d pont (új)

2002/58/EK irányelv

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1d. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(11a) Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok felhasználása nem korlátozódik egy földrajzi területre. Számos szolgáltató székhelye az Európai Gazdasági Térségen kívül található. Mivel az uniós polgároktól származó, az Európai Unión belül létrehozott és feldolgozott személyes adatok harmadik országokban is hozzáférhetők, az Európai Uniónak globális normákat kell kidolgoznia a megfelelő globális platformokon, és a személyes adatok felhasználását és az adatvédelmi normákat fel kell venni a Transzatlanti Gazdasági Tanács napirendjére.”

Indokolás

Mivel az adatok szinte a világ bármely pontjáról hozzáférhetők, sürgősen szükség van globális normákra. A személyes adatok és a többletértéket képző tevékenységek gyorsan növekvő gazdasági fontossága miatt a Transzatlanti Gazdasági Tanácsnak is foglalkoznia kell ezzel az üggyel.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 e pont (új)

2002/58/EK irányelv

11 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1e. A szöveg az alábbi preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(11b) A felhasználók és az iparág érdekében az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítést az Európai Unió szintjén össze kell hangolni, hogy ugyanazokra a hálózatokra ne különböző rendszerek kavalkádja vonatkozzon. A Bizottságnak fel kell használnia az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítések Európai Unión kívüli – különösen az egyesült államokbeli – rendszereivel kapcsolatos tapasztalatokat. Az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítéssel kapcsolatos szabályok alkalmazását ki kell terjeszteni más ágazatokra, például a bankszektorra, valamint a vállalatok vagy szervezetek által gyűjtött adatok kormányzati szervek általi felhasználására is.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 f pont (új)

2002/58/EK irányelv

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1f. Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Ezen irányelv rendelkezéseit kell alkalmazni a személyes adatok feldolgozására, még abban az esetben is, ha az elektronikus szolgáltató székhelye az Európai Unión kívül található. A harmadik országbeli szolgáltatók tájékoztatják felhasználóikat azokról a feltételekről, amelyeknek meg kell felelniük ezen irányelvvel összhangban.”

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A biztonság olyan megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell az érintett előfizetőt és a nemzeti szabályozó hatóságot. Az előfizetőhöz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

(3) A biztonság olyan súlyos megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása során továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott, technológiai eszközökkel olvashatatlanná nem tett személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és amely valószínűsíthetően jelentős kárt okoz az előfizetőknek, annak az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó – köz- vagy magántulajdonban lévő – szolgáltatónak, amelynek előfizetőit a biztonság megsértése érintheti, a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell az érintett előfizetőt és azt a nemzeti szabályozó hatóságot, amelynek hatáskörében a szolgáltató székhelye található. Az előfizetőhöz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét, és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

Indokolás

A hálózati biztonság kritikus jelentőségű kérdés a távközlési szolgáltatók és a társadalom egésze számára. A hálózatüzemeltetők szerint a biztonsági és adatvédelmi ügyek a magas szintű digitális bizalom biztosítása szempontjából a legnagyobb jelentőséggel bírnak. A biztonságnak a felhasználók személyes adatainak elvesztésével vagy veszélyeztetésével járó megsértésére vonatkozó értesítéseket azonban a biztonság komoly megsértésének eseteire kellene korlátozni. A túlságosan tág megközelítés túlzottan felerősítheti azokat a problémákat, amelyeket a hálózatüzemeltetők folyamatosan megkísérelnek megoldani, és a további támadások kockázatának növekedésével járhat, mivel a biztonság és a sértetlenség gyenge pontjaira vonatkozó széleskörű tájékoztatás megkönnyíti a további tisztességtelen cselekményeket.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b alpont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések összehangolt és arányos végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), az érintett felekkel és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogad el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

Indokolás

Megegyezik a 32. módosítás indokolásával.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b pont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14a. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A fogyasztók és az iparág érdekében is európai szinten össze kell hangolni az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítéssel kapcsolatos szabályokat.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2002/58/EK irányelv

14a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

törölve

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 pont

2002/58/EK irányelv

15a cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 14a. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 7 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

18 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„A Bizottság legkésőbb két évvel ezen irányelv hatályba lépését követően jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, valamint a gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra gyakorolt hatásáról, különösen a nem kívánt tájékoztatásról, az adatbiztonság megsértésére vonatkozó értesítésekről szóló rendelkezések, valamint a személyes adatok harmadik felek – köz- vagy magánintézmények – általi, ezen irányelvben nem szabályozott felhasználása tekintetében, figyelembe véve a nemzetközi környezetet. E célból a Bizottság tájékoztatást kérhet a tagállamoktól, amelyet indokolatlan késedelem nélkül meg kell adni. A Bizottság – figyelembe véve a jelentés következtetéseit, az ágazatban bekövetkezett változásokat és a Lisszaboni Szerződést, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos 16. cikkében meghatározott új hatásköröket, valamint minden egyéb javaslatot, amelyet ezen irányelv hatékonyságának növelése érdekében szükségesnek tart – javaslatokat tesz ennek az irányelvnek a módosítására.

Indokolás

Már ebben a szakaszban nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság javaslatainak hatóköre túlságosan korlátozott. Valójában az adatvédelmi rendszer technológiai fejlődést és az elektronikus adatbázisok és a távközlési hálózatok globális természetét figyelembe vevő teljes átalakítására van szükség. Ez globális adatvédelmi normákat igényel. Az adatok bármely adott időpontban szinte bárhonnan elérhetők. Miután a kormányzati szervek egyre növekvő mértékben használják fel a nem kormányzati szervezetek vagy vállalatok által létrehozott adatbázisokat, az első és a harmadik pillérbeli adatok közötti különbségtétel lényegtelenné vált. Az egy adatkészletre vonatkozó két vagy több különböző adatvédelmi rendszer anomáliáját meg kell szüntetni.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

II. melléklet

2002/22/EK irányelv

II melléklet – 2.2 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Rendes díjak, annak megjelölésével, hogy az egyes díjszabási elemek mit foglalnak magukban (pl.: hozzáférési díjak, a használati díj különböző típusai, karbantartási díjak), beleértve az alkalmazott szokásos árengedményekről, valamint a különleges és célzott díjszabási rendszerekről szóló részletes tájékoztatást.

Rendes díjak a szerződött szolgáltatás teljes árának megnevezésével és annak megjelölésével, hogy az egyes díjszabási elemek mit foglalnak magukban (pl.: hozzáférési díjak, a használati díj különböző típusai, karbantartási díjak), beleértve az alkalmazott szokásos árengedményekről, valamint a különleges és célzott díjszabási rendszerekről szóló részletes tájékoztatást.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztók ellenőrizhessék kiadásaikat, és vásárlás közben ne vezessék félre őket, a szerződött szolgáltatás teljes árát egyértelműen fel kell tüntetni.

ELJÁRÁS

Cím

Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

Hivatkozások

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.12.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sophia in ‘t Veld

18.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

13

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Tobias Pflüger


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (9.6.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

A vélemény előadója: Reino Paasilinna

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó uniós keretszabályozás felülvizsgálata keretében az egyetemes szolgáltatásról és a polgárok jogairól szóló hatályos irányelvek módosítására irányuló bizottsági javaslatot (COM(2007)0698).

Egy valóban hozzáférhető információs társadalomban lehetővé kell tenni mindenki számára az abban való részvételt a technológiához és tudáshoz való hozzáférés és a választás szabadsága révén. Az információs társadalom megjelenése az információval és kommunikációval foglalkozókra új felelősséget ró, valamint különösen a sérülékeny rétegek számára (idősek, fogyatékossággal élők, elszigetelten vagy nehéz szociális helyzetben élő személyek stb.) jogaik gyakorlásának új módjait biztosítja, amelyeknek köszönhetően teljes haszonélvezői lehetnek az új információs és hírközlés-technológia elterjedésének. Ezért a Bizottság támogatásával a tagállamoknak törekedniük kell annak biztosítására, hogy a technológia jobban elérhető legyen a polgárok számára és megfeleljen a társadalmi igényeknek.

A Bizottság javaslatának célja i) a fogyasztóvédelem és a felhasználói jogok megerősítése és javítása az elektronikus hírközlési ágazatban; valamint ii) az egyének magánéletének és a személyes adatok védelme az elektronikus hírközlési ágazatban. Az előadó véleménye szerint ezen intézkedések jóvoltából a fogyasztók és felhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokba vetett bizalma tovább fog erősödni, ami e szolgáltatások jobb kihasználásához fog vezetni, s ezzel a mindennapok információs társadalmának kialakulásához fog hozzájárulni. A fenti célok jobb teljesítése érdekében az előadó javasolja a bizottsági javaslat módosítását, különösen az alábbi irányvonalak mentén:

§ Továbbítási kötelezettség: Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, a továbbítási kötelezettség hatályát ki kell szélesíteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra. A különleges csoportoknak szánt szolgáltatásokat (feliratozást), valamint a nyilvánosság egészének szánt kiegészítő szolgáltatásokat (a rádiótextet, a teletextet, a műsorinformációkat) nem lehet kizárni a továbbítási kötelezettség alól. (24. preambulumbekezdés; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 31. cikkének (1) bekezdés (1) albekezdését módosító 1. cikk 19. pont)

§ A választásra és az egyetemes szolgáltatásokra irányuló célok megvalósítása, a verseny fejlesztése: A tagállamok számára lehetővé kell tenni a nagykereskedelmi szintű egyetemes szolgáltatókra vonatkozó feltételek meghatározását és alkalmazását olyan körülmények között, ahol a verseny kiskereskedelmi szinten megvalósítaná a választásra és az egyetemes szolgáltatásokra irányuló célokat. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 8. cikk (1) bekezdését módosító 1. cikk (5 a) pont (új); az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 9. cikk (4) bekezdését módosító 1. cikk (7) pont) Ezen túl a szabályozók számára lehetővé kell tenni az olyan tevékenységek megakadályozását, amelyek gátolják a verseny bevezetését és lassítják annak fejlesztését egy olyan átmeneti időszakban, amely alatt a nagykereskedelmi korrekciós intézkedések hatékonysága még nem teljes. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelvbe a 17. cikk (1a) bekezdést (új) beillesztő 1. cikk (10) pont (aa) alpont (új))

§ A fogyasztók egyértelmű tájékoztatása a szolgáltatások, alkalmazások, eszközök felhasználásának korlátozásairól: A fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell a szolgáltató vagy harmadik fél által alkalmazott, bármilyen szolgáltatást, tartalmat vagy alkalmazást érintő minden korlátozásról, valamint az eszközeik korlátozásairól (a telefon nem működik más szolgáltató SIM-kártyájával, stb.). Az ajánlatok és csomagajánlatok esetében igen lényeges szempont, hogy a vonzó ár gyakran bizonyos feltételekhez és korlátozásokhoz kötött. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 20. cikk (2) bekezdés (b) pontját módosító 1. cikk (12) pont; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 20. cikk (5) bekezdését módosító 1. cikk (12) pont)

§ A díjszabásra vonatkozó információk átláthatósága: A fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell az alkalmazandó árakról/díjszabásokról. Ez főként a különleges ajánlatok, csomagajánlatok, átalánydíjas ajánlatok stb. esetén fontos, hiszen ilyen esetekben a fogyasztó számára gyakran nehézséget okoz az egyes szolgáltatások árainak különválasztása. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 21. cikk (4) bekezdését módosító 1. cikk (12) pont)

§ A fogyatékkal élő fogyasztók egyenértékű hozzáférése: A fogyatékkal élő felhasználók érdekében hozott új bizottsági rendelkezések üdvözlendők. A fogyatékkal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettséget azonban tovább kell erősíteni. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 22. cikk (1) bekezdését módosító 1. cikk (13) pont (a) alpont)

§ Hálózatsemlegesség: A hálózatsemlegesség elve a szélessávú hálózatnak a csatlakoztatható berendezések típusától, az engedélyezett kommunikációs módoktól való korlátozásmentességére utal, amelyben nem korlátozzák a tartalmat, a honlapokat vagy platformokat, és ahol az egyéb hírközlési csatornák nem rontják indokolatlanul a kommunikációt. A hálózatsemlegesség elvét még jobban kell hangsúlyozni a javaslatban. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 22. cikk (3) bekezdését módosító 1. cikk (13) pont (b) alpont)

§ A segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés: A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a segélyhívó szolgáltatások területük teljes egészén elérhetőek legyenek, beleértve a távoli és külső területeiket is. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 23. cikkét módosító 1. cikk (14) pont)

§ Számhordozhatóság: Valóban kívánatos a számok a lehető legrövidebb időn belül történő átvitele; ugyanakkor az egy munkanapos határidőt nehéz tartani. Az erre vonatkozó módosítás ezért szolgáltatóváltáshoz legfeljebb három munkanapos határidőt javasol. (az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 30. cikk (4) bekezdését módosító 1. cikk (18) pont)

§ A biztonság megsértése, személyes adatok elvesztése: Az előfizetők minden egyes jogsértésről történő tájékoztatása felesleges zavart okozna a fogyasztók körében. A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy a biztonsági kockázat és esetleges következményei olyan súlyosak-e, hogy szükség van megelőző intézkedésekre és az előfizetők vagy a nyilvánosság tájékoztatására. Egy együttműködési mechanizmusra és jelentéstételi kötelezettségre is irányul javaslat. (a polgárok jogairól szóló irányelv 4. cikk (3) bekezdését módosító 2. cikk (3) pont (b) alpont)

§ Nem kívánt tájékoztatás: A nem kívánt tájékoztatásra vonatkozó intézkedések hatályát ki kell terjeszteni, és a nem kívánt szöveges üzeneteket (SMS-eket) is be kell vonni a nem kívánt tájékoztatás körébe. (a polgárok jogairól szóló irányelv 13. cikk (1) bekezdését módosító 2. cikk (4a) pont (új))

„Technikai módosítások”: i) Komitológiai eljárás: Az Európai Parlamentnek még sürgős esetben is meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulmányozza a végrehajtási intézkedések tervezetét; az intézmények közötti együttműködés ugyanakkor szükséges a végrehajtási intézkedések lehető leggyorsabb elfogadásához. Ezért javasolják a sürgősségi eljárásra történő utalás törlését, a preambulumbekezdés módosítása pedig erősíti az intézmények közötti együttműködésre irányuló kötelezettséget. (39. preambulumbekezdés; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 21. cikkének (6) bekezdését módosító 1. cikk (12) pont; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelvbe a 22. cikk (3) bekezdést illesztő 1. cikk (13) pont (b) alpont; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 26. cikkének (7) bekezdését módosító 1. cikk (16) pont; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelv 28. cikkének (2) bekezdését módosító 1. cikk (16) pont; az egyetemes szolgáltatásról szóló irányelvbe a 33. cikk (4) bekezdést illesztő 1. cikk (20) pont; a polgárok jogairól szóló irányelvbe a 4. cikk (4) bekezdését illesztő 2. cikk (3) pont (b) alpont; a polgárok jogairól szóló irányelvbe a 15a. cikk (4) bekezdést illesztő 2. cikk (7) pont); ii) EECMA: Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozása egy másik jogalkotási eljárás alá tartozik; a következetesség okán az előadó javasolja a hatóságra vonatkozó összes utalás törlését a jelenlegi javaslatból. (A fentiekben leírtakkal megegyező bekezdések a sürgősségi eljárásra vonatkozóan).

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás     1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A mindennapok hatékony információs társadalmának kialakításához a szélessávú és vezeték nélküli technológiák biztosítására van szükség, ami tagállami és közösségi szinten további támogatást követel meg. Ezért a Bizottság az egyetemes szolgáltatás fogalmának következő újradefiniálása során javasolja, hogy a szélessávú internet is kerüljön be az egyetemes szolgáltatások közé.

Indokolás

A mindennapok hatékony információs társadalmának kialakításához a szélessávú és vezeték nélküli technológiák biztosítására van szükség.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fogyasztóikat megfelelően tájékoztatniuk kell arról, hogy biztosítják-e vagy sem a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá egyértelmű és átlátható információkat kell nyújtaniuk számukra az első fogyasztói szerződésben, majd azt követően rendszeresen, például a fogyasztói számlázási információk keretében. A fogyasztókat azokról az esetleges intézkedésekről is megfelelően tájékoztatni kell, amelyeket az elektronikus hírközlési szolgáltató a biztonsági kockázatok elhárítása érdekében, illetve biztonsági vagy a rendszer integritását veszélyeztető eseményre adott válaszként hozhat, mivel ezen intézkedések közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak az ügyfelek adataira, magánéletére vagy a nyújtott szolgáltatás egyéb vonatkozásaira.

(12) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak fogyasztóikat megfelelően tájékoztatniuk kell arról, hogy biztosítják-e vagy sem a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférést, továbbá egyértelmű és átlátható információkat kell nyújtaniuk számukra az első fogyasztói szerződésben, majd azt követően rendszeresen, például a fogyasztói számlázási információk keretében. Hasonlóképpen, a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell a névjegyzék-adatbázisokba való felvételükre vonatkozó jogukról, és valós lehetőséget kell biztosítani számukra e jog kezdeti és a szerződéses jogviszony időszaka alatti gyakorlására. Ezért a fogyasztókat kifejezetten megkérdezik a szolgáltatás megrendelésekor, hogy kérik-e és mi módon a vonatkozó információknak a névjegyzék-adatbázisokba való felvételét. Mivel mechanizmusok állnak rendelkezésre az információnak a névjegyzék-adatbázisokba oly módon való felvételéhez, hogy a tudakozószolgáltatások felhasználói az adott információhoz nem férhetnek hozzá, s így e mechanizmusok – anélkül, hogy a magánélethez való jogot megsértenék – még átfogóbb tudakozószolgáltatásokat segítenek elő, a hozzáférés üzemeltetőinek ezt a lehetőséget is fell kell ajánlaniuk a fogyasztóknak. A fogyasztókat azokról az esetleges intézkedésekről is megfelelően tájékoztatni kell, amelyeket az elektronikus hírközlési szolgáltató a biztonsági kockázatok elhárítása érdekében, illetve biztonsági vagy a rendszer integritását veszélyeztető eseményre adott válaszként hozhat, mivel ezen intézkedések közvetlen vagy közvetett hatást gyakorolhatnak az ügyfelek adataira, magánéletére vagy a nyújtott szolgáltatás egyéb vonatkozásaira.

Indokolás

A tudakozószolgálatok fontos szolgáltatások a fogyatékkal élő és idős felhasználók, valamint általában a felhasználók számára (ahogyan azt az egyetemes szolgáltatási irányelv is elismeri). Olyan mechanizmusokat kell bevezetni, melyek biztosítják a végfelhasználók azon jogát, hogy ily módon bekerüljenek a névjegyzék-adatbázisokba és ezáltal biztosítsák az átfogó tudakozószolgáltatásokat az egyetemes szolgáltatási irányelv (11) preambulumbekezdésének megfelelően.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudja, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül.

(14) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudja, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz, szolgáltatásokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül és, például, hogy foglalkoznak az ésszerűtlen nagykereskedelmi hozzáférési feltételek problémájával.

Indokolás

Jelenleg a szabályozatlan környezetben tevékenykedő hozzáférés-üzemeltetők képtelen árakat kérnek a tudakozószolgálatok hívásáért, és egyben meg is akadályozzák, hogy a tudakozószolgáltatók saját kiskereskedelmi áraikat alkalmazzák (lásd pl. a Bizottság új, piacokról szóló ajánlásának 41. oldalát). Foglalkozni kell ezekkel a problémákkal annak érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesülhessenek a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeiből, és hogy lehetővé váljon a kiskereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás (USO) teljes eltörlése.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a hozzáférés megakadályozásának vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. A Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására vonatkozó jogkörrel kell felruházni a nemzeti szabályozó hatóságok által alkalmazandó minőségi szabványok meghatározása céljából.

(16) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a felhasználók az igényeiknek megfelelő minőségű szolgáltatáshoz jussanak, ám egyes esetekben – a szolgáltatások romlásának, a hozzáférés megakadályozásának vagy a hálózati forgalom lassulásának megelőzése érdekében – szükséges lehet annak biztosítása, hogy a nyilvános hírközlő hálózatok egy bizonyos minimális minőségi szintet elérjenek. A nemzeti szabályozó hatóságokat a megfelelő minőségi szabványok meghatározására vonatkozó jogkörrel kell felruházni, és a nemzeti szabályozó hatóságok megközelítései közötti köetkezetesség biztosítása érdekében konzultálni kell a [xxx]-vel és a Bizottsággal.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A tudakozószolgáltatások nyújtására az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv 5. cikke értelmében versenyfeltételek mellett kell, hogy sor kerüljön, és gyakran így is történik1. A végfelhasználók adatainak (vonalas és mobil egyaránt) az adatbázisokba való felvételét biztosító nagykereskedelmi intézkedések, a szolgáltatók ezen adatokkal történő költség-orientált ellátása és a hálózati hozzáférés költség-orientált, ésszerű és átlátható feltételekkel történő biztosítása meg kell hogy valósuljon annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók teljes mértékben részesüljenek a verseny előnyeiből, a kiskereskedelmi szabályozás e szolgáltatások tekintetében való eltörlése céljával.

1 HL L 249., 2002.9.17., 21. o.

Indokolás

A nagykereskedelmi szintű kötelezettségeknek a hozzáférést ellenőrző üzemeltetők számára történő előírása indokolt annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeit, másrészt lehetővé tenné a kiskereskedelmi egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szigorú szabályozás hatályon kívül helyezését.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 úgy rendelkezik, hogy az adott szolgáltatás igénybe vevője által biztosított információk elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő továbbítása nem jelenti azt, hogy a szolgáltató felelős volna a továbbított információkért. Ezért az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetőnek és a nemzeti szabályozó hatóságoknak csak a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos biztonság megsértéséről való tájékoztatásáért felelősek, ami valószínűleg előfizetői információkból és forgalmi adatokból, illetve személyes tartalmakból áll, amennyiben a szolgáltatók tartalomszolgáltatást nyújtanak.

1 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Azok az országok, amelyeknek a Nemzetközi Távközlési Unió a „3883”-as nemzetközi kódot osztotta ki, az európai telefonszámozási tartománnyal (ETNS) kapcsolatos igazgatási feladatkört a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) Elektronikus Hírközlési Bizottságára (ECC) ruházták. A technológiai és piaci fejlemények azt mutatják, hogy az ETNS lehetőséget jelent a páneurópai szolgáltatások kifejlődésére, de a benne rejlő lehetőségek megvalósulását jelenleg akadályozzák a túlzottan bürokratikus eljárási követelmények és a nemzeti igazgatások közötti koordináció hiánya. Az ETNS fejlődésének elősegítése érdekében annak igazgatását (amely magában foglalja a kiosztást, ellenőrzést és fejlesztést) a […]-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóságnak (a továbbiakban: a Hatóság) kell átadni. Azon tagállamok nevében, amelyeknek a „3883” kódot kiosztották, a Hatóságnak kell biztosítania a koordinációt azokkal az országokkal, amelyek a „3883” kódon osztoznak, de nem tagállamok.

törölve

Indokolás

Given the low demand for this numbering range, no provisions are needed concerning the management of ETNS at European level.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet médiaszolgáltató nyújt a műsorok egyidejű megtekintése céljából egy adott műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató több audio- vagy audiovizuális műsorrendet is nyújthat (csatornák). Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók, de csak meghatározott médiaszolgáltató által szolgáltatott meghatározott műsorcsatornák tekintetében. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és piaci feltételekben bekövetkező gyors változások miatt ezt a teljes körű felülvizsgálatot legalább három évenként el kell végezni, ami az összes érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt tenne szükségessé. Egy vagy több műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokkal, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

(24) Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók rádiós szolgáltatásokra, a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)1 előírt meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatásokra és meghatározott médiaszolgáltató által szolgáltatott kiegészítő szolgáltatásokra. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és piaci feltételekben bekövetkező gyors változások miatt ezt a teljes körű felülvizsgálatot legalább háromévenként el kell végezni, ami az összes érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt tenne szükségessé. A kiegészítő szolgáltatások többek között tartalmazzák a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokat, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

 

 

__________

1 HL L 298., 1989.17.10., 23. o. A legutóbb a 2007/65/EK irányelvvel (HL L 332., 2007.12.18, 27. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, valamint annak érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben nemlineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A biztonság egyéni előfizetők személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a személyazonossággal való visszaélést is beleértve. Az ilyen biztonsági eseményekben érintett előfizetőket ezért haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak szóló ajánlásokat.

(29) A biztonság egyéni előfizetők személyes adatainak elveszítését vagy veszélyeztetését eredményező megsértése – ha nem foglalkoznak vele megfelelően és időben – jelentős gazdasági veszteséget és társadalmi kárt okozhat, a személyazonossággal való visszaélést is beleértve. A komoly biztonsági eseményekben érintett előfizetőket ezért haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket, amennyiben a nemzeti szabályozó hatóságok ezt a szolgáltató részéről érkezett értesítés után szükségesnek tartják. Amennyiben a személyes adatok használhatatlanná válnak, a nemzeti szabályozó hatóságok dönthetnek úgy, hogy nem kérnek értesítést a szolgáltatótól. Az ilyen körülmények közt eljuttatott értesítésnek tartalmaznia kell a szolgáltató által a biztonsági probléma orvoslása érdekében megtett intézkedésekről való tájékoztatást, valamint az érintett felhasználóknak szóló, az adott esetnek megfelelő ajánlásokat.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a) A szolgáltatásnyújtás minősége nem befolyásolhatja hátrányosan a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások képességét, hogy differenciált szolgáltatásokat és különböző minőségi szinteket kínáljanak. Ez a legjobb módja a választék biztosításának, valamint elősegíti a fogyasztói előny és kereslet növekedését.

Indokolás

A javasolt új preambulumbekezdés egyértelművé teszi, hogy a hálózatszolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, hogy a szolgáltatást különböző szinteken nyújtsák, amint azt a munkadokumentum és hatásvizsgálat is alátámasztja, valamint meghatározza a meggátolás és szolgáltatás-romlás jellegét.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a „112”-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Ezeket az általános hatályú intézkedéseket, amelyek célja az irányelv új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítése, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Olyan rendkívül sürgős esetekben, amikor az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra kiszabott rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, a határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást alkalmazza.

(39) A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a díjszabások átláthatósága, a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelmények, a „112”-vel kapcsolatos szolgáltatások hatékony végrehajtása, a számokhoz és szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés, a fogyatékkal élő végfelhasználók számára a hozzáférhetőség javítása, valamint a mellékleteknek a technikai fejlődéshez és a piaci keresletben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása vonatkozásában. A Bizottságot arra is fel kell hatalmazni, hogy a tájékoztatási és értesítési követelményekre, valamint a határokon átnyúló együttműködésre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Ezeket az általános hatályú intézkedéseket, amelyek célja az irányelv új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítése, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Figyelembe véve, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás rendes határidőkön belüli alkalmazása egyes kivételes helyzetekben meggátolhatja a végrehajtó intézkedések időben történő elfogadását, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság gyors fellépésére van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedéseket időben fogadják el.

 

(Ez a módosítás – tehát a sürgősségi eljárásra vonatkozó utalás törlése – a szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész szövegben megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

Az Európai Parlamentnek még sürgős esetben is meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulmányozza a végrehajtási intézkedések tervezetét; az intézmények közötti együttműködés ugyanakkor szükséges a végrehajtási intézkedések lehető leggyorsabb elfogadásához.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(39a) Az egyetemes szolgáltatási irányelv célja a távközlési szolgáltatások fogyasztói és egyéni felhasználói jogainak magas szintű védelme. A globális távközlési szolgáltatások esetében ilyen védelemre nincsen szükség. Ezek vállalati adat és hangszolgáltatások, melyeket csomagként nyújtanak az EU-n belüli vagy kívüli országokban található munkavégzési helyszíneken működő nagyvállalkozások számára, egyenlő erejű felek közt létrejött egyedi szerződések alapján.

Indokolás

A globális távközlési szolgáltatások (GTS) több országban, gyakran több kontinensen található munkavégzési helyszínekkel rendelkező multinacionális vállalatoknak nyújtott üzleti adat- és hangszolgáltatások. Tekintettel az egyetemes szolgáltatási irányelv célkitűzésére, ezeket a szolgáltatásokat nem a tömegpiaci fogyasztók vagy kisvállalkozások, hanem a nagyvállalatok számára nyújtják.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

2002/22/EK irányelv

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 2002/21/EK irányelv (»keretirányelv«) keretén belül ez az irányelv az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatásával foglalkozik. Célja, hogy a hatékony verseny és választás révén a Közösség egészében biztosítsa a jó minőségű, nyilvánosan elérhető szolgáltatások rendelkezésre állását, és szabályozza azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően. Ez az irányelv a fogyasztók helyiségeiben található végberendezésekre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

1. A 2002/21/EK irányelv (»keretirányelv«) keretén belül ez az irányelv az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások végfelhasználók számára történő szolgáltatásával foglalkozik. Célja, hogy a hatékony verseny és választás révén a Közösség egészében biztosítsa a jó minőségű, nyilvánosan elérhető szolgáltatások rendelkezésre állását, és szabályozza azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően. Ez az irányelv a fogyasztók helyiségeiben található végberendezésekre vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, különös tekintettel a sajátos igényekkel rendelkező felhasználóknak, például a fogyatékkal élőknek és az időseknek szánt végberendezésekre.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 a pont (új)

2002/22/EK irányelv

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. A tagállamok a 4., 5., 6. és 7. cikkben, valamint szükség esetén a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyetemes szolgáltatások nyújtásának garantálása céljából egy vagy több vállalkozást jelölhetnek ki, úgy, hogy az állam területének egésze lefedhető legyen. A tagállamok az egyetemes szolgáltatás különböző elemeinek szolgáltatására nagy- és/vagy kiskereskedelmi szinten és/vagy az államterület különböző részeinek lefedésére különböző vállalkozásokat vagy vállalkozáscsoportokat is kijelölhetnek”.

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a tagállamok számára a nagykereskedelmi szintű egyetemes szolgáltatókra vonatkozó feltételek meghatározását és alkalmazását olyan körülmények között, ahol a verseny kiskereskedelmi szinten megvalósítaná a választásra és az egyetemes szolgáltatásokra irányuló célokat.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A nemzeti feltételek tükrében a tagállamok előírhatják, hogy a kijelölt vállalkozások olyan díjszabást vagy díjcsomagokat kínáljanak a fogyasztóknak, amelyek eltérnek a szokásos kereskedelmi feltételek szerint biztosítottaktól, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alacsony jövedelmű, illetve a különleges szociális helyzetű fogyasztók is hozzáférjenek a 4. cikk (1) bekezdésében említett hálózatokhoz, illetőleg a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikkben, a 6. cikkben és a 7. cikkben az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe tartozóként meghatározott, a kijelölt vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve használhassák azokat.

2. A nemzeti feltételek tükrében a tagállamok előírhatják, hogy a kijelölt vállalkozások olyan díjszabást vagy díjcsomagokat kínáljanak a fogyasztóknak, amelyek eltérnek a szokásos kereskedelmi feltételek szerint biztosítottaktól, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alacsony jövedelmű, illetve a különleges szociális helyzetű fogyasztók is hozzáférjenek a 4. cikk (1) bekezdésében említett hálózatokhoz, illetőleg a 4. cikk (3) bekezdésében, az 5. cikkben, a 6. cikkben és a 7. cikkben az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek körébe tartozóként meghatározott, a kijelölt vállalkozások által nyújtott szolgáltatásokhoz, illetve használhassák azokat. A kijelölt vállalkozások számára az EU versenyszabályainak teljeskörű betartásával vissza lehet téríteni a kimutatható nettó többletköltségeket.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek.

3. Az olyan rendelkezések mellett, amelyek szerint a kijelölt vállalkozásoknak különleges díjszabást kell biztosítaniuk vagy maximálárakhoz, földrajzi átlagolási szabályokhoz vagy más hasonló mechanizmusokhoz kell igazodniuk, a tagállamok gondoskodhatnak arról, hogy az alacsony jövedelműként, a fogyatékkal élőként és a különleges szociális helyzetűként meghatározott fogyasztók támogatásban részesüljenek. Ilyen esetben a tagállamok az EU versenyszabályainak teljeskörű betartásával kárpótolhatják a kijelölt vállalkozásokat a kimutatható nettó többletköltségekért.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – bevezető rész

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 1–3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(7) A 9. cikk (1)(4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

Indokolás

A 2002/22/EK irányelv 9. cikkének (4) bekezdését módosító 6. módosításhoz kapcsolódó technikai módosítás.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2002/22/EK irányelv

9 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4. A tagállamok a 4., 5., 6., és 7. cikk szerinti kötelezettségekkel terhelt vállalkozások számára előírhatják közös díjszabásoknak – így a nagy- vagy kiskereskedelmi szolgáltatások földrajzi átlagolásának – az adott állam egész területén – a nemzeti feltételek tükrében – történő alkalmazását, vagy ársapkák tiszteletben tartását.

Indokolás

E módosítás lehetővé teszi a tagállamok számára a nagykereskedelmi szintű egyetemes szolgáltatókra vonatkozó feltételek meghatározását és alkalmazását olyan körülmények között, ahol a verseny kiskereskedelmi szinten megvalósítaná a választásra és az egyetemes szolgáltatásokra irányuló célokat.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

17 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) Az adott kiskereskedelmi piacon az (1) bekezdés értelmében jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre kiróható kötelezettségek sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok átmeneti időszakra kiróhatják a (2) bekezdésben említett kötelezettségeket az adott kiskereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkezőnek minősülő üzemeltetőkre akkor, ha a nagykereskedelmi kötelezettségeket már kirótták, de azok még nem eredményesek a verseny biztosításában kiskereskedelmi piacon.”

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a szabályozók számára az olyan tevékenységek megakadályozását, amelyek gátolják a verseny bevezetését és lassítják annak fejlesztését egy olyan átmeneti időszakban, amely alatt a nagykereskedelmi korrekciós intézkedések hatékonysága még nem teljes.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) a nyújtott szolgáltatásokat, a kínált szolgáltatásminőségi szinteket, valamint az első csatlakozás időpontját;

(b) a nyújtott szolgáltatásokat, az (5) bekezdésben említett bizonyos szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz való hozzáférésre és/vagy azok használatára vonatkozó minden korlátozást, a kínált szolgáltatásminőségi szinteket, az első csatlakozás időpontját, valamint a végberendezés használatára vonatkozó minden korlátozást;

Indokolás

A fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell az egyes szolgáltatások használatát érintő minden korlátozásról, valamint a berendezésüket érintő korlátozásokról (a telefon nem működik más szolgáltatók SIM-kártyájával, stb.). Ez igen lényeges az ajánlatok és csomagajánlatok esetében, amelyekben a vonzó ár gyakran bizonyos feltételekhez és korlátozásokhoz kötött.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és a hangalapú kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlési szolgáltatásokat biztosító vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők egyértelmű tájékoztatást kapjanak, hogy hozzá fognak-e férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a fogyasztók – a szerződés megkötésekor és azt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak abban az esetben, ha a segélyhívó szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

4. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és a hangalapú kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlési szolgáltatásokat biztosító vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők egyértelmű tájékoztatást kapjanak, hogy hozzá fognak-e férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a fogyasztók – a szerződés megkötésekor és azt követően – egyértelmű tájékoztatást kapjanak abban az esetben, ha a segélyhívó szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá.

Indokolás

A „rendszeres” tájékoztatás követelménye felveti a kérdést, hogy „mi számít rendszeresnek?” és így jogbizonytalanságot eredményez. Csak abban az esetben van szükség tájékoztatásra, ha azt az adott helyzet megkívánja, így elkerülhető a túlzott tájékoztatás, mely zavarná a végfelhasználókat.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a jogszerű tartalomhoz való tetszés szerinti hozzáféréssel és a jogszerű tartalom tetszés szerinti terjesztésével kapcsolatban, valamint az alkalmazások és a szolgáltatások tetszés szerinti jogszerű futtatásával kapcsolatban a szolgáltató által alkalmazott korlátozásokról.

5. A tagállamok biztosítják, és amennyiben szükséges, haladéktalanul végrehajtják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a szolgáltató által alkalmazott bármilyen, elsősorban műszaki és az árral vagy a díjakkal kapcsolatos korlátozásokról, melyek a következőket érintik:

 

(a) bármilyen tartalomhoz való hozzáférés, annak használata vagy terjesztése;

 

(b) bármilyen tetszés szerinti alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz való hozzáférés és azok futtatása; és/vagy

 

(c) tartalom, szolgáltatás vagy alkalmazás végberendezésben történő kezelése vagy használata.

 

Ezeket az információkat egyértelmű, átfogó és könnyen hozzáférhető formában kell biztosítani.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően rendszeresen – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a szerzői jog és a szomszédos jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeikről. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv sérelme nélkül a vállalkozások kötelesek tájékoztatni az előfizetőket a leggyakoribb jogellenes cselekményekről és azok jogkövetkezményeiről.

6. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, az előfizetők – a szerződés megkötését megelőzően, majd ezt követően – egyértelmű tájékoztatást kapjanak a szerzői jog és a szomszédos jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeikről.

Indokolás

A „rendszeres” tájékoztatás követelménye felveti a kérdést, hogy „mi számít rendszeresnek?” és így jogbizonytalanságot eredményez. Csak abban az esetben van szükség tájékoztatásra, ha azt az adott helyzet megkívánja, így elkerülhető a túlzott tájékoztatás, mely zavarná a végfelhasználókat. Az utolsó mondatban szereplő részletes kötelezettség elfogadhatatlan terhet róna a szolgáltatókra és szélsőséges esetben konfliktusba kerülnének jogi szaktanácsadókkal, így azt törölni kell.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Ha az üzemeltető módosítja a javasolt szerződési feltételeket, akkor az előfizetők jogosultak hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani a szerződést. Az előfizetőket e módosítások előtt legalább egy hónappal megfelelő formában értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy amennyiben nem fogadják el az új feltételeket, jogosultak szerződésüket hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani.

7. Ha az üzemeltető módosítja a javasolt szerződési feltételeket, akkor az előfizetők jogosultak hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani a szerződést. Az előfizetőket e módosítások előtt legalább egy hónappal megfelelő formában értesíteni kell, és ezzel egy időben tájékoztatni kell őket arról, hogy amennyiben nem fogadják el az új feltételeket, jogosultak szerződésüket hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondani. E jog csak abban az esetben gyakorolható, ha a módosítások hátrányosak az előfizető számára.

Indokolás

A pénzbüntetés nélküli felmondás joga csak abban az esetben alkalmazható, ha a módosítás hátrányos a fogyasztó számára. Ellenkező esetben a fogyasztók előzetes értesítés nélkül felmondhatnák a szerződést még abban az esetben is, ha a módosítás előnyös volt.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

20 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az előfizetők és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó és/vagy elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások között szerződés jön létre, a szerződéskötéskor az előfizetőket kifejezetten megkérdezik, hogy kérik-e illetve mi módon kérik a vonatkozó információknak a névjegyzék-adatbázisokba való felvételét és hogy kívánnak-e élni azzal a lehetőséggel, hogy egyes információk bekerüljenek az adatbázisba, de a tudakozószolgáltatások felhasználói számára ne kerüljenek nyilvánosságra.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Ezt a cikket a fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi szabályok, különösen a 97/7/EK irányelv és a 2005/29/EK irányelv, valamint a közösségi jognak megfelelő nemzeti szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

Indokolás

Annak tisztázása, hogy az ágazatspecifikus szabályok mellett a fogyasztóvédelemre vonatkozó általános szabályok is alkalmazandók. A javasolt módosítás összhangban van a Bizottság által a 20. cikk (1) bekezdésében javasolt szöveggel.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

2002/22/EK irányelv

21 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a díjak átláthatóságával és a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban a Közösségen belüli nyújtott tájékoztatással összefüggésben következetes rendszer előnyeit élvezhessék, a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) folytatott konzultációt követően – e területen megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket hozhat, így különösen módszertant vagy eljárásokat határozhat meg. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

6. Annak érdekében, hogy a végfelhasználók a díjak átláthatóságával és a 20. cikk (5) bekezdésével összhangban a Közösségen belül nyújtott tájékoztatással összefüggésben következetes rendszer előnyeit élvezhessék, a Bizottság iránymutatásokat vezethet be, például a módszertan vagy az eljárások meghatározását célzó iránymutatásokat.

Indokolás

A jelenlegi keretjogszabály értelmében a mellékletek technikai kiigazításaiért a Hírközlési Bizottság felelős a 2002/22/EK irányelv 35. cikke szerint. Ez a gyakorlat továbbra is fennmarad az új keretjogszabály értelmében. A 37. cikk (2) és (3) bekezdésében szereplő komitológiai eljárások alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szabályozás a jogalkotási eljárás hatályán kívül több területre kiterjedne. A Bizottság iránymutatásokat dolgozhat ki a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása céljából. Nincs szükség a COM(2007)699 bizottsági javaslatban szereplő hatóságra.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – a pont

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekeltek álláspontjának figyelembevételét követően előírhassák a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat adjanak a végfelhasználóknak, ideértve a fogyatékkal élő végfelhasználók számára biztosított egyenértékű hozzáféréssel kapcsolatos tájékoztatást is. Ezeket az információkat – közzétételüket megelőzően – kérésre a nemzeti szabályozó hatósághoz is be kell nyújtani.

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az érdekeltek álláspontjának figyelembevételét követően írják elő a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások számára, hogy a szolgáltatásaik minőségével kapcsolatban összehasonlítható, megfelelő és naprakész információkat adjanak a végfelhasználóknak, különös hangsúlyt fektetve a fogyatékkal élő végfelhasználók számára biztosított egyenértékű hozzáféréssel kapcsolatos tájékoztatásra. Ezeket az információkat – közzétételüket megelőzően – kérésre a nemzeti szabályozó hatósághoz is be kell nyújtani.

Indokolás

Ez a módosítás erősíti a fogyatékkal élő végfelhasználók egyenértékű hozzáférésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettséget.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt követően – műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a szolgáltatás minőségével kapcsolatban milyen minimumkövetelmények betartására kötelezheti a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozásokat. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

3. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a hálózatok szolgáltatásainak átláthatóságát, és el kell kerülniük a versenyellenes megkülönböztetést a szolgltatások terén. A szolgáltatásminőség romlásának és a hálózati adatforgalom lelassulásának megelőzése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok – a [xxx]-vel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően – a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelményeket fogadhatnak el a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára.

 

Az első bekezdés sérelme nélkül, a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások jogosultak ésszerű hálózatirányítást végezni.

 

(Ez a módosítás – tehát a Hatóság [xxx]-vel való helyettesítése – a szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész szövegben megfelelő változtatásra van szükség.)

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont – b a pont (új)

2002/22/EK irányelv

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) Annak biztosításához, hogy indokolatlanul ne korlátozzák a felhasználók azon képességét, hogy hozzáférjenek a jogszerű tartalomhoz és azt terjesszék vagy bármely jogszerű alkalmazást és szolgáltatást tetszés szerint futtassanak, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok biztosítsák, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat és/vagy szolgáltatásokat szolgáltató vállalkozások által alkalmazott korlátozások – melyek az előfizetők azon képességére vonatkoznak, hogy a jogszerű tartalomhoz hozzáférjenek és a jogszerű tartalmat terjesszék – megfelelően indokoltak legyenek.”

Indokolás

A nemzeti hatóságoknak képesnek kell lenniük annak ellenőrzésére, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások megkülönböztető gyakorlata megfelelően indokolt-e.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2002/22/EK irányelv

a 23. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden ésszerű lépést megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítására.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokon keresztül nyújtott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatások katasztrofális hálózati hiba vagy vis maior esetében is rendelkezésre álljanak. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat nyújtó vállalkozások minden szükséges intézkedést megtegyenek a segélyhívó szolgálatokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítására az általuk lefedett terület teljes egészén.

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a segélyhívó szolgáltatások területük teljes egészén elérhetőek legyenek, beleértve a távoli és külső területeiket is.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – a a pont (új)

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) A 25. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

"1. A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások valamennyi végfelhasználóját kifejezetten megkérdezik a szolgáltatás megrendelésekor, hogy kérik-e illetve mi módon kérik a vonatkozó információknak a névjegyzék-adatbázisokba való felvételét. A végfelhasználók számára fel kell kínálni továbbá azt a lehetőséget, hogy egyes információk bekerüljenek az adatbázisba, de a tudakozószolgáltatások felhasználói számára ne kerüljenek nyilvánosságra.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – b pont

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásokat igénybe vevő minden végfelhasználó – az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően – hozzáférjen a tudakozószolgálatokhoz.

3. A tagállamok biztosítják, hogy egy elektronikus hírközlési szolgáltatás minden végfelhasználója – az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően – hozzáférjen a tudakozószolgálatokhoz és hogy az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést ellenőrző üzemeltetők méltányos, költség-orientált, objektív, megkülönböztetésmentes és átlátható feltételek mellett biztosítsák a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Indokolás

A nagykereskedelmi szintű kötelezettségeknek a hozzáférést ellenőrző üzemeltetők számára történő előírása indokolt annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeit, másrészt lehetővé tenné a kiskereskedelmi egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szigorú szabályozás hatályon kívül helyezését. Az egységes piac támogatása szempontjából lényeges, hogy egy másik tagállamba utazó európai polgár hozzáférhessen a megszokott tudakozószolgálatokhoz annak érdekében, hogy nemzeti nyelvén információkhoz jusson.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 15 pont – b a pont (új)

2002/22/EK irányelv

25 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) A 25. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„4. A tagállamok nem tarthatnak fenn olyan szabályozási korlátozást, amely az egyik tagállam végfelhasználóját meggátolná abban, hogy közvetlenül, hanghívás vagy SMS révén hozzáférjen a másik tagállam tudakozószolgálatához, valamint a 28. cikk értelmében intézkedéseket hoznak az ilyen hozzáférés biztosítására.”

Indokolás

A nagykereskedelmi szintű kötelezettségeknek a hozzáférést ellenőrző üzemeltetők számára történő előírása indokolt annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók teljes mértékben kiaknázhassák a tudakozószolgálatok közötti verseny előnyeit, másrészt lehetővé tenné a kiskereskedelmi egyetemes szolgáltatásokra vonatkozó szigorú szabályozás hatályon kívül helyezését. Az egységes piac támogatása szempontjából lényeges, hogy egy másik tagállamba utazó európai polgár hozzáférhessen a megszokott tudakozószolgálatokhoz annak érdekében, hogy nemzeti nyelvén információkhoz jusson.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

26 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a megtett intézkedések körében megkövetelhető a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 7. cikknek megfelelően a fogyatékkal élő végfelhasználók hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz. Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő végfelhasználók más tagállamban történő utazásuk során is hozzá tudjanak férni a segélyhívó szolgáltatásokhoz, a megtett intézkedések körében megkövetelhető a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban közzétett irányadó szabványoknak vagy előírásoknak való megfelelés.

Indokolás

Ezen intézkedések a fogyatékkal élő, különösen a siket és hallássérült, beszédproblémával rendelkező vagy egyszerre hallássérült és vak felhasználók számára alkalmas végberendezések, valamint adatátviteli szolgáltatások vagy más speciális készülék biztosítását tartalmazhatják, amelyeket a tagállamoknak kell biztosítaniuk.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2002/22/EK irányelv

27 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Azok a tagállamok, amelyek számára az ITU a »3883« nemzetközi kódot osztotta ki, az európai telefonszámozási tartomány kezelésével összefüggő feladatok kizárólagos ellátásával megbízzák a Hatóságot.

törölve

Indokolás

Mivel erre a számozási tartományra alacsony az igény, nincs szükség európai szintű intézkedésekre az ETNS kezelésével kapcsolatban.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 18 pont

2002/22/EK irányelv

30 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül, az előfizető eredeti kérelmétől számítva legkésőbb egy munkanapon belül el kell végezni.

4. A számok átvitelét és ezt követő aktiválását a lehető legrövidebb időn belül, az előfizető eredeti kérelmétől számítva legkésőbb két munkanapon belül el kell végezni.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 pont

2002/22/EK irányelv

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghatározott rádiós és televíziós műsorterjesztési és hozzáférhetőségi szolgáltatások továbbítására vonatkozóan ésszerű továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára rádió- vagy televízióműsorok szétosztására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket a hálózatokat használja a rádió- és a televízióműsorok vételének fő eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók elő, ha a tagállamok által a nemzeti jogszabályaikban egyértelműen és kifejezetten meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók.

A tagállamok meghatározott rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások továbbítására vonatkozóan ésszerű továbbítási kötelezettségeket írhatnak elő a joghatóságuk alá tartozó, a nyilvánosság számára rádiós vagy audiovizuális médiaszolgáltatások szétosztására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások számára abban az esetben, ha az ilyen hálózatok végfelhasználóinak jelentős hányada ezeket a hálózatokat használja a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételének fő eszközeként. Ilyen kötelezettségek csak abban az esetben írhatók elő, ha a tagállamok által egyértelműen és kifejezetten meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükségesek, továbbá arányosak és átláthatók.

Indokolás

(i) Az új platformokra és szolgáltatásokra való tekintettel e rendelkezés hatályát ki kell terjeszteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra is. A különleges csoportoknak szánt szolgáltatásokat (feliratozást), valamint a nyilvánosság egészének szánt kiegészítő szolgáltatásokat (a rádiótextet, a teletextet, a műsorinformációkat) nem lehet kizárni a továbbítási kötelezettség alól. (iii) A nemzeti jogszabályokra való utalást törölni kell, mivel bizonyos tagállamokban ezeket a célkitűzéseket nem jogszabályok szabályozzák, valamint bizonyos szövetségi szerkezetű tagállamok esetében a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályok elfogadása nem tartozik a szövetségi törvényhozás hatáskörébe.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont

2002/22/EK irányelv

33 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság – a Hatósággal folytatott konzultációt és nyilvános konzultációt követően – a (3) bekezdésben előírt jelentésben felvetett kérdések kezelésére megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 37. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni. Rendkívül sürgős esetekben a Bizottság alkalmazhatja a 37. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljárást.

4. Az 1999/5/EK irányelv – és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének f) pontjában a fogyatékkal élőkre vonatkozóan előírt követelmények – alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és berendezésekhez való hozzáférésének javítása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el és a (3) bekezdésben előírt jelentésben felvetett kérdések kezelésére megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket tehet.

Indokolás

A jelenlegi keretjogszabály értelmében a mellékletek technikai kiigazításaiért a Hírközlési Bizottság felelős a 2002/22/EK irányelv 35. cikke szerint. Ez a gyakorlat továbbra is fennmarad az új keretjogszabály értelmében. A 37. cikk (2) és (3) bekezdésében szereplő komitológiai eljárások alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szabályozás a jogalkotási eljárás hatályán kívül több területre kiterjedne. A Bizottság iránymutatásokat dolgozhat ki a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása céljából. Nincs szükség a COM(2007)699 bizottsági javaslatban szereplő hatóságra.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 24 pont

2002/22/EK irányelv

37 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

A jelenlegi keretjogszabály értelmében a mellékletek technikai kiigazításaiért a Hírközlési Bizottság felelős a 2002/22/EK irányelv 35. cikke szerint. Ez a gyakorlat továbbra is fennmarad az új keretjogszabály értelmében. Az ellenőrzéssel történő komitológiai eljárás Európai Parlament általi alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szabályozás a hagyományos jogalkotási eljárás hatályán kívül több területre kiterjedne előzetes hatástanulmány és nyilvános vita nélkül. A Bizottság azonban iránymutatásokat dolgozhat ki a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása céljából.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 24 pont

2002/22/EK irányelv

37 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Erre a bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

törölve

Indokolás

A jelenlegi keretjogszabály értelmében a mellékletek technikai kiigazításaiért a Hírközlési Bizottság felelős a 2002/22/EK irányelv 35. cikke szerint. Ez a gyakorlat továbbra is fennmarad az új keretjogszabály értelmében. A sürgősségi komitológiai eljárás alkalmazása azt eredményezheti, hogy a szabályozás a hagyományos jogalkotási eljárás hatályán kívül több területre kiterjedne előzetes hatástanulmány és nyilvános vita nélkül. A Bizottság azonban iránymutatásokat dolgozhat ki a legjobb gyakorlatok cseréjének támogatása céljából.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont – b pont

Directive 2002/58/EC

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A biztonság olyan megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell az érintett előfizetőt és a nemzeti szabályozó hatóságot. Az előfizetőhöz intézett értesítésnek tartalmaznia kell legalább a biztonság megsértésének jellegét és intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. A nemzeti szabályozó hatósághoz intézett értesítés ezen túlmenően leírja a biztonság megsértésének következményeit és az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket.

3. A biztonság nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltató által történő súlyos megsértése esetén, amely a Közösségben nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elveszítését, módosítását, jogosulatlan felfedését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a biztonság megsértéséről haladéktalanul értesítenie kell a nemzeti szabályozó hatóságot. Az értesítésnek tartalmaznia kell a biztonság megsértésének jellegét és következményeit, valamint az annak orvoslására a szolgáltató által megtett intézkedéseket, továbbá intézkedéseket kell ajánlania a jogsértés esetleges negatív hatásainak mérséklésére. A nemzeti szabályozó hatóság eldönti, hogy a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak értesítenie kell-e a jogsértés által érintett előfizetőt. Abban az esetben, ha a személyes adatokat műszaki vagy eljárási eszközökkel használhatatlanná tették, olyan mértékben, hogy a veszteség kockázata alacsony vagy érdemben megszüntethető, az adatok biztonságának megsértése nem minősül úgy, hogy az jelentős kárt okoz a végfelhasználónak. Ezért a nemzeti szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy a szolgáltatótól nem követeli meg az érintett előfizető értesítését. Az adatok használhatatlanná tételének műszaki és eljárási eszközeit a nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia. A Bizottság – [xxx]-vel folytatott konzultációt követően – megteheti a megfelelő koordinációs intézkedéseket a következetes közösségi szintű megközelítés biztosítása érdekében.

 

Az érintett nemzeti szabályozó hatóság szükség szerint tájékoztatja más tagállamok nemzeti szabályozó hatóságait és [xxx]-et a biztonság megsértéséről. Ha az esemény nyilvánosságra hozatalához közérdek fűződik, a nemzeti szabályozó hatóság tájékoztathatja a nyilvánosságot.

 

A nemzeti szabályozó hatóság a beérkező bejelentésekről és az e bekezdésnek megfelelően tett intézkedésekről háromhavonta összefoglaló jelentést nyújt be a Bizottságnak.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont

2002/58/EK irányelv

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság) és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések következetes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság [xxx]-vel és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el többek között az e cikkben említett tájékoztatási és értesítési követelményekre alkalmazandó körülményekre, formátumra és eljárásokra vonatkozóan.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 14a. cikk (3) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 14a. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

 

(Ez a módosítás – tehát az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság „[xxx]”-re történő cseréje, valamint a sürgősségi eljárásra vonatkozó utalás törlése – a szöveg egészére alkalmazandó. Elfogadása esetén az egész szövegben megfelelő változtatásra van szükség.)

Indokolás

(i) Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozása egy másik jogalkotási eljárás alá tartozik; a következetesség okán az előadó javasolja a hatóságra vonatkozó összes utalás törlését a jelenlegi javaslatból. (ii) Az Európai Parlamentnek még sürgős esetben is meg kell adni a lehetőséget, hogy tanulmányozza a végrehajtási intézkedések tervezetét; az intézmények közötti együttműködés ugyanakkor szükséges a végrehajtási intézkedések lehető leggyorsabb elfogadásához.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 pont

2002/58/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizetőt vagy felhasználót a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelműen és teljes körűen tájékoztatják – többek között – az adatkezelés céljairól, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy előfizető vagy felhasználó végberendezésében történő adattárolás, illetve az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés csak azzal a feltétellel legyen megengedett, ha az érintett előfizető vagy felhasználó a 95/46/EK irányelvvel összhangban egyértelmű és teljes körű tájékoztatás alapján előzetes hozzájárulását adta – többek között – az adatkezelés céljaihoz, valamint ha az érintett előfizetőnek vagy felhasználónak joga van visszautasítani az adatkezelő által végzett ilyen adatkezelést. Ez a rendelkezés nem akadályozza az olyan műszaki tárolást, illetve műszaki hozzáférést, amelynek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy annak megkönnyítése, vagy amely az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges. Az előfizető előzetes hozzájárulását ki kell kérni függetlenül attól, hogy az általános rendelkezésekkel egyetértett.

Indokolás

A személyes információk felhasználása igen széles körben elterjedt az elektronikus kommunikációs környezetben. Az információhoz való hozzáférést megelőzően az előfizető előzetes hozzájárulását kell kérni függetlenül attól, hogy az összes többi rendelkezéssel egyetértett.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 a pont (új)

2002/58/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése vagy értéknövelt szolgáltatások nyújtása céljából, a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtója az ilyen szolgáltatásokhoz, illetve értékesítéshez szükséges mértékig és ideig kezelheti az (1) bekezdésben említett adatokat, amennyiben az az előfizető vagy felhasználó, akire az adat vonatkozik, az adatkezeléshez előzetesen hozzájárult. A felhasználóknak, illetve előfizetőknek egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kell nyújtani arról a lehetőségről, hogy a forgalmi adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó eljárásoknak könnyen érthetőeknek és egyértelműeknek kell lenniük.

Indokolás

A személyes információk felhasználása igen széles körben elterjedt az elektronikus kommunikációs környezetben. Az adatokhoz történő hozzáférés előtt az előfizető előzetes hozzájárulását kell kérni.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 b pont (új)

2002/58/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. Amennyiben nyilvános hírközlő hálózatok vagy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználóival vagy előfizetőivel kapcsolatos, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére kerülhet sor, az ilyen adatok kizárólag akkor kezelhetők, ha anonimmé tették azokat, és a felhasználók, illetve előfizetők ehhez előzetesen hozzájárultak, és csak olyan mértékben és időtartamig, amely az értéknövelt szolgáltatás nyújtásához szükséges. A szolgáltatónak a felhasználókat, illetve az előfizetőket a hozzájárulásuk megszerzése előtt tájékoztatnia kell a kezelni kívánt, forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok típusáról, az adatkezelés céljairól és időtartamáról, valamint arról, hogy az értéknövelt szolgáltatás nyújtása céljából az adatokat továbbítják-e harmadik személynek. A felhasználóknak, illetve előfizetőknek egyértelmű és teljes körű tájékoztatást kell nyújtaani arról a lehetőségről, hogy a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó eljárásoknak könnyen érthetőeknek és egyértelműeknek kell lenniük.

Indokolás

A személyes információk felhasználása igen széles körben elterjedt az elektronikus kommunikációs környezetben. Az adatokhoz történő hozzáférés előtt az előfizető előzetes hozzájárulását kell kérni.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 c pont (új)

2002/58/EK irányelv

12 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„2. A tagállamok biztosítják, hogy a végfelhasználók dönthessenek arról, hogy személyes adataik bekerüljenek-e a nyilvános előfizetői névjegyzékbe, és ha igen, mely adatok, […] és az ilyen adatokat ellenőrizhetik, helyesbíthetik, illetve visszavonhatják. A nyilvános előfizetői névjegyzékben való feltüntetés mellőzése, továbbá az abban szereplő személyes adatok ellenőrzése, helyesbítése és visszavonása díjmentes.”

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 d pont (új)

2002/58/EK irányelv

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. Az emberi beavatkozás nélküli automatizált hívórendszerek (automatikus hívóberendezések), telefax (fax) berendezések, illetve elektronikus levelek közvetlen üzletszerzési célból történő használata kizárólag az ahhoz előzetesen hozzájáruló előfizetők vonatkozásában lehetséges. A nem kívánt kereskedelmi üzenetek természetes személyek rádióberendezéseire vagy távközlési végberendezéseire történő automatizált továbítása kizárólag ezen személyek előzetes hozzájárulásával lehetséges.

Indokolás

A nem kívánt tájékoztatás körét a technológiai fejlődés fényében naprakésszé kell tenni, mivel jelenleg olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek a nyilvános hírközlő hálózatok felhasználása nélkül képesek kommunikálni egymással.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 e pont (új)

2002/58/EK irányelv

13 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) A 13. cikkből a (2) bekezdést el kell hagyni.

Indokolás

Mivel a nem kívánt tájékoztatás az interneten igen elterjedté vált, a fogyasztónak minden esetben lehetőséget kell biztosítani, hogy ezeket ő maga kérhesse.

ELJÁRÁS

Cím

Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, a magánélet és a fogyasztók védelme

Hivatkozások

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Illetékes bizottság

IMCO

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

10.12.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Reino Paasilinna

17.1.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.3.2008

7.4.2008

6.5.2008

 

Az elfogadás dátuma

28.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Aldo Patriciello, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa


VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (9.6.2008)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosítására irányuló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról

(COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD))

A vélemény előadója: Manolis Mavrommatis

MÓDOSÍTÁSOK

Az Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

(14) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudja, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül.

(14) A versenyképes piacnak biztosítania kell, hogy a végfelhasználók – a 2002/21/EK irányelv 8. cikkében meghatározottak szerint – bármely, választásuk szerinti jogszerű tartalomhoz hozzá tudjanak férni és azt terjeszteni tudja, valamint hogy bármely jogszerű alkalmazást és/vagy szolgáltatást használni tudjanak. Az elektronikus hírközlés mind a fogyasztók, mind a vállalkozások körében egyre növekvő jelentősége folytán, a felhasználókat minden esetben teljes mértékben tájékoztatni kell az elektronikus hírközlési szolgáltatások terén a szolgáltató és/vagy a hálózatszolgáltató által bevezetett felhasználásbeli megszorításokról és/vagy korlátozásokról. Amennyiben nincs tényleges verseny, a nemzeti szabályozó hatóságoknak a 2002/19/EK irányelvben meghatározott korrekciós intézkedésekhez kell folyamodniuk annak biztosítására, hogy a felhasználók egyes jogszerű tartalomtípusokhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférését nem korlátozzák ésszerűtlenül.

Indokolás

A preambulumbekezdés első részével összhangban szükséges ez a kiegészítés különösen a témakör (piaci verseny) tekintetében, amely csak jogszerű szolgáltatások, tartalom és alkalmazások közötti versennyel foglalkozhat.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A televíziós közvetítés az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2007. [….]-i európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyet médiaszolgáltató nyújt a műsorok egyidejű megtekintése céljából egy adott műsorrend alapján; egy médiaszolgáltató több audio- vagy audiovizuális műsorrendet is nyújthat (csatornák). Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók, de csak meghatározott médiaszolgáltató által szolgáltatott meghatározott műsorcsatornák tekintetében. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. A technológiai és piaci feltételekben bekövetkező gyors változások miatt ezt a teljes körű felülvizsgálatot legalább három évenként el kell végezni, ami az összes érdekelttel folytatott nyilvános konzultációt tenne szükségessé. Egy vagy több műsorcsatorna kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokkal, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, audió kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

(24) Jogszabályban előírt továbbítási kötelezettségek alkalmazhatók meghatározott médiaszolgáltató által nyújtott meghatározott rádiós, audiovizuális médiaszolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások tekintetében. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokat a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelvet módosító 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv)1 1. cikkének a) pontja határozza meg. A tagállamoknak egyértelműen meg kell indokolniuk a nemzeti jogukban szereplő továbbítási kötelezettségeket annak érdekében, hogy e kötelezettségek átláthatók, arányosak és megfelelően meghatározottak legyenek. E tekintetben a továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat oly módon kell megfogalmazni, hogy azok elegendő ösztönzőt nyújtsanak az infrastruktúrába való hatékony befektetésre. A továbbítási kötelezettségre vonatkozó szabályokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy azok lépést tartsanak a technológiai és piaci fejlődéssel, és hogy továbbra is arányosak legyenek az elérni kívánt célkitűzésekkel. Egy vagy több audiovizuális médiaszolgáltatás kiegészülhet a fogyatékkal élő felhasználók hozzáférésének javítására irányuló szolgáltatásokkal, mint videószöveg-szolgáltatás, feliratozási szolgáltatás, hangzó kísérőszöveg vagy jelbeszéd.

 

______________

1 HL L 332., 2007.18.12., 27. o.

Indokolás

Az új platformokra és szolgáltatásokra tekintettel, a 31. cikk időtállósága valamint annak érdekében, hogy a tagállamok biztosíthassák a nézők és hallgatók lineáris és adott esetben nem lineáris szolgáltatásokhoz való hozzáférését, az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvvel összhangban e rendelkezés potenciális hatályát ki kell szélesíteni az audiovizuális médiaszolgáltatásokra. Ezt a (24) preambulumbekezdésnek is tükröznie kell.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A technológiai fejlődés adatgyűjtő és azonosítóeszközökön alapuló új alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé, amelyek lehetnek rádiófrekvenciákat használó, vezeték nélküli eszközök. A rádiófrekvenciás azonosítók (RFID) például rádiófrekvenciákat használnak az egyedileg azonosított címkékről történő adatszerzéshez, amely adatok azután a már meglévő hírközlő hálózatokon továbbíthatók. Az ilyen technológiák széleskörű használata jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel járhat, és így hathatósan járulhat hozzá a belső piachoz, ha alkalmazásuk elfogadható a polgárok számára. Ennek elérése érdekében biztosítani kell az egyének alapvető jogainak – különösen a magánélet és az adatvédelem tiszteletben tartásához való jognak – a védelmét. Amennyiben ezeket az eszközöket nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolják vagy azok alapvető infrastruktúraként elektronikus hírközlési szolgáltatásokat használnak, a 2002/58/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit – beleértve a biztonságra, a forgalommal és az helymeghatározással kapcsolatos adatokra, valamint a titkosságra vonatkozó rendelkezéseket is – kell alkalmazni.

(28) A technológiai fejlődés adatgyűjtő és azonosítóeszközökön alapuló új alkalmazások kifejlesztését teszi lehetővé, amelyek lehetnek rádiófrekvenciákat használó, vezeték nélküli eszközök. A rádiófrekvenciás azonosítók (RFID) például rádiófrekvenciákat használnak az egyedileg azonosított címkékről történő adatszerzéshez, amely adatok azután a már meglévő hírközlő hálózatokon továbbíthatók. Az ilyen technológiák széleskörű használata jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel járhat, és így hathatósan járulhat hozzá a belső piachoz, ha alkalmazásuk elfogadható a polgárok számára. Ennek elérése érdekében biztosítani kell az egyének összes, az Európai Unió alapjogi chartája szerinti alapvető jogainak védelmét. Amennyiben ezeket az eszközöket nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlő hálózatokhoz kapcsolják vagy azok alapvető infrastruktúraként elektronikus hírközlési szolgáltatásokat használnak, a 2002/58/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseit – beleértve a biztonságra, a forgalommal és az helymeghatározással kapcsolatos adatokra, valamint a titkosságra vonatkozó rendelkezéseket is – kell alkalmazni.

Indokolás

E témakörben fontos megemlíteni az Európai Unió alapjogi chartáját.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg