Eljárás : 2005/0202(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0322/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0322/2008

Viták :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Szavazatok :

PV 23/09/2008 - 5.23
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0436

JELENTÉS     *
PDF 241kWORD 329k
2008. július 23.
PE 402.702v03-00 A6-0322/2008

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról

(16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))

(Ismételt konzultáció)

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Martine Roure

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról

(16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))

(Konzultációs eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Tanács javaslatára (16069/2007),

- tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0475),

- tekintettel 2006. szeptember 27-i állásfoglalására(1),

- tekintettel 2007. június 7-i állásfoglalására(2),

- tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

- tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0010/2008),

- tekintettel eljárási szabályzata 93. cikkére, 51. cikkére és 55. cikkének (3) bekezdésére,

- tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6–0322/2008),

1.  jóváhagyja a Tanács javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, amennyiben el kíván térni a Parlament által elfogadott szövegtől;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a javaslatot;

5.  felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően kezeljen prioritásként minden e szöveg módosítására irányuló javaslatot az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez és a kapcsolódó 50. nyilatkozathoz csatolandó átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv értelmében, különös tekintettel az Európai Bíróság illetékességére;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

Módosítás  1

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke, a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módon lehetővé teszi az adatvédelmi szabályok szigorítását a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés céljaira.

Módosítás  2

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A személyes adatoknak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében, különösen az információ hozzáférhetőségének a hágai programban lefektetett elve szerint végzett cseréjét olyan egyértelmű (…) szabályoknak kell támogatniuk, amelyek erősítik az illetékes hatóságok közötti kölcsönös bizalmat, és biztosítják, hogy az érintett információk védelme kizárja a megkülönböztetést a tagállamok között folytatott ilyen együttműködésből, valamint hogy ezzel egyidejűleg az adatalanyok alapvető jogainak tiszteletben tartása maradéktalanul teljesül. A jelenleg hatályos európai szintű jogszabályok ehhez nem megfelelőek. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 nem vonatkozik a személyes adatoknak az olyan tevékenységek során végzett feldolgozására, amelyek kívül esnek a közösségi jog hatályán, mint például az Európai Unióról szóló szerződés VI. címében megállapított tevékenységek, valamint semmilyen esetben nem vonatkozik a közbiztonsággal, a védelemmel, a nemzetbiztonsággal, továbbá a büntetőjog területén folytatott állami tevékenységekkel kapcsolatos feldolgozási műveletekre.

(5) A személyes adatoknak a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében, különösen az információ hozzáférhetőségének a hágai programban lefektetett elve szerint végzett cseréjét olyan egyértelmű (…) szabályoknak kell támogatniuk, amelyek erősítik az illetékes hatóságok közötti kölcsönös bizalmat, és biztosítják, hogy az érintett információk védelme és az adatalanyok alapvető jogainak tiszteletben tartása maradéktalanul teljesül.

1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

 

Módosítás  3

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A kerethatározat kizárólag a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából az illetékes hatóságok által gyűjtött vagy feldolgozott adatokra alkalmazandó. A kerethatározat a tagállamokra bízza annak nemzeti szinten történő pontosabb meghatározását, hogy mely egyéb célok tekinthetők összeegyeztethetetlennek azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Általában a történelmi, statisztikai vagy tudományos célból történő további feldolgozás nem összeegyeztethetetlen a feldolgozás eredeti céljával.

(5a) A kerethatározat kizárólag a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából az illetékes hatóságok által gyűjtött vagy feldolgozott adatokra alkalmazandó. Általában a történelmi, statisztikai vagy tudományos célból történő további feldolgozás nem összeegyeztethetetlen a feldolgozás eredeti céljával.

Módosítás  4

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) Ez a kerethatározat nem vonatkozik az olyan személyes adatokra, amelyeket egy tagállam e kerethatározat hatálya alatt szerzett, és amely adatok az adott tagállamból származnak.

törölve

Indokolás

Az Európai Unióban az adatok eltérő szintű védelmének elkerülése érdekében alapvető fontosságú e kerethatározat alkalmazása a tagállami adatfeldolgozás tekintetében is.

Módosítás  5

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A tagállami jogszabályok közelítése nem vezethet az általuk nyújtott védelem szintjének csökkenéséhez, hanem – épp ellenkezőleg – magas szintű védelmet kell biztosítania az Unión belül.

(7) A tagállami jogszabályok közelítése nem vezethet az általuk nyújtott védelem szintjének csökkenéséhez, hanem – épp ellenkezőleg – magas szintű védelmet kell biztosítania az Unión belül az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló európa tanácsi egyezménynek megfelelően (a továbbiakban: 108. számú egyezmény).

Módosítás  6

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(8b) A külön adatcsoportban való archiválás csak akkor engedélyezhető, ha az adatokra bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából már nincs szükség. A külön adatcsoportban való archiválás abban az esetben is engedélyezhető, ha az archivált adatokat az adatbázisban más adatokkal együtt olyan módon tárolják, hogy azok már nem használhatók fel bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából. A megfelelő archiválási időszakot az archiválás célja és az adatalanyok jogos érdekei alapján kell megállapítani. A történelmi célú archiválás esetében nagyon hosszú időtartam is megállapítható.

(8b) A külön adatcsoportban való archiválás csak akkor engedélyezhető, ha az adatokra bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából már nincs szükség. A külön adatcsoportban való archiválás abban az esetben is engedélyezhető, ha az archivált adatokat az adatbázisban más adatokkal együtt olyan módon tárolják, hogy azok már nem használhatók fel bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából. A megfelelő archiválási időszakot az archiválás célja és az adatalanyok jogos érdekei alapján kell megállapítani.

Módosítás  7

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) Amennyiben a személyes adatok további feldolgozása abban az esetben lehetséges, ha azon tagállam, amelytől az adatok származnak, ehhez hozzájárulását adta, az egyes tagállamok meghatározhatják ezen hozzájárulás módjait, például az információkategóriákra vagy a további feldolgozás kategóriáira vonatkozó általános hozzájárulás formájában.

(11a) Amennyiben a személyes adatok további feldolgozása abban az esetben lehetséges, ha azon tagállam, amelytől az adatok származnak, ehhez hozzájárulását adta, az egyes tagállamok meghatározhatják ezen hozzájárulás módjait.

Módosítás  8

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(13a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatalany tájékoztatást kapjon személyes adatainak bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából történő gyűjtéséről, feldolgozásáról vagy más tagállam részére történő továbbításáról, illetve ezek lehetőségéről. Az adatalany tájékoztatáshoz való jogára és az az alóli kivételekre vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti jog határozza meg. Ez történhet általános formában, például jogszabály útján, vagy a feldolgozási műveletek listájának közzétételével.

(13a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az adatalany tájékoztatást kapjon személyes adatainak bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából történő gyűjtéséről, feldolgozásáról vagy más tagállam, harmadik ország vagy magánjogi jogalany részére történő továbbításáról, illetve ezek lehetőségéről. Az adatalany tájékoztatáshoz való jogára és az az alóli kivételekre vonatkozó részletes szabályokat a nemzeti jog határozza meg. Ez történhet általános formában, például jogszabály útján, vagy a feldolgozási műveletek listájának közzétételével.

Módosítás  9

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) nemzeti szinten dolgozzák fel.

Indokolás

Az Európai Unióban az adatok eltérő szintű védelmének elkerülése érdekében alapvető fontosságú e kerethatározat alkalmazása a tagállami adatfeldolgozás tekintetében is.

Módosítás  10

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ez a kerethatározat nem érint alapvető nemzetbiztonsági érdekeket vagy különleges nemzetbiztonsági hírszerző tevékenységet.

törölve

Módosítás  11

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

2 cikk – l pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

l) „anonimizálás”: a személyes adatok oly módon történő megváltoztatása, hogy a személyes vagy tárgyi körülményekre vonatkozó egyes részleteket többé ne lehessen egy meghatározott vagy meghatározható természetes személyhez hozzárendelni, vagy az aránytalanul sok időt, valamint költség- és munkaráfordítást igényeljen.

l) „anonimizálás”: a személyes adatok oly módon történő megváltoztatása, hogy a személyes vagy tárgyi körülményekre vonatkozó egyes részleteket többé ne lehessen egy meghatározott vagy meghatározható természetes személyhez hozzárendelni.

Módosítás  12

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

7 cikk

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozása csak abban az esetben engedélyezett, ha az elengedhetetlenül szükséges, továbbá ha a nemzeti jog gondoskodik a megfelelő biztosítékokról.

(1) A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó adatok feldolgozása tilos.

 

(2) Az ilyen adatok kivételesen csak abban az esetben dolgozhatók fel:

 

– ha a feldolgozást jogszabály írja elő, arra az illetékes igazságügyi hatóság előzetes eseti engedélyt ad, és az feltétlenül szükséges terrorcselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához vagy üldözéséhez,

 

– ha a tagállamok megfelelő konkrét biztosítékokat nyújtanak – például annak biztosításával, hogy az adatokhoz kizárólag a feldolgozást indokló, törvényes feladatot végző személyzet fér hozzá.

 

Az ilyen típusú adatokat nem lehet automatikus módon feldolgozni, kivéve, ha erre az esetre a nemzeti törvények megfelelő biztosítékokról rendelkeznek. Ugyanez a feltétel vonatkozik a büntetőítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

Módosítás  13

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A személyes adatok továbbítását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatbiztonság biztosítása céljából.

(1) A személyes adatok továbbítását, az azokhoz való hozzáféréseket és további feldolgozásukat minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás jogszerűségének felülvizsgálata, az önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség és adatbiztonság ellenőrzése céljából.

Módosítás  14

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A valamely másik tagállam illetékes hatóságától átvett vagy az által hozzáférhetővé tett személyes adatok további feldolgozása a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően kizárólag az alábbi, a továbbításuk vagy hozzáférhetővé tételük alapjául szolgáló céltól eltérő célokból engedélyezett:

(1) A valamely másik tagállam illetékes hatóságától átvett vagy az által hozzáférhetővé tett személyes adatok további feldolgozása a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően kizárólag az alábbi, a továbbításuk vagy hozzáférhetővé tételük alapjául szolgáló céltól eltérő célokból engedélyezett, amennyiben szükséges:

Módosítás  15

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

d) bármilyen egyéb célból kizárólag az adattovábbító tagállam előzetes hozzájárulásával vagy az adatalany hozzájárulásával, aminek a megadására a nemzeti jognak megfelelően kerül sor.

d) bármilyen egyéb egyedi célból, amelyről jogszabály rendelkezik és egy demokratikus államban a 108. számú egyezmény 9. cikkében foglalt valamely érdek védelme érdekében szükséges, kizárólag az adattovábbító tagállam előzetes hozzájárulásával vagy az adatalany hozzájárulásával, aminek a megadására a nemzeti jognak megfelelően kerül sor.

(Megjegyzés a fordítóknak: az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménnyel megegyező szöveg)

Módosítás  16

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy más tagállam illetékes hatósága által továbbított vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok csak az alábbi esetekben adhatók át harmadik államoknak, nemzetközi szerveknek, vagy nemzetközi megállapodás által létrehozott vagy nemzetközi szervnek nyilvánított szervezeteknek:

(1) A tagállamok előírják, hogy más tagállam illetékes hatósága által eseti alapon továbbított vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok csak az alábbi esetekben adhatók át harmadik államoknak, nemzetközi szerveknek, vagy nemzetközi megállapodás által létrehozott vagy nemzetközi szervnek nyilvánított szervezeteknek:

Módosítás  17

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

d) az érintett harmadik ország vagy nemzetközi szerv biztosítja az általa elvégezni szándékozott adatfeldolgozás megfelelő védelmét.

d) az érintett harmadik ország vagy nemzetközi szerv a 108. számú egyezményhez csatolt kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkében foglaltakkal azonos mértékben és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikkéből következő joggyakorlatnak megfelelően biztosítja az általa elvégezni szándékozott adatfeldolgozás megfelelő védelmét.

Módosítás  18

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti előzetes hozzájárulás hiányában az adatátadás kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az adatátadás elengedhetetlen egy, valamely tagállam vagy harmadik állam közbiztonságát, vagy valamely tagállam alapvető érdekeit közvetlenül és súlyosan fenyegető esemény megelőzéséhez, és az előzetes hozzájárulás nem szerezhető meg kellő időben. A hozzájárulás megadása tekintetében illetékes hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti előzetes hozzájárulás hiányában az adatátadás kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az adatátadás elengedhetetlen egy, valamely tagállam vagy harmadik állam közbiztonságát, vagy valamely tagállam alapvető érdekeit közvetlenül és súlyosan fenyegető esemény megelőzéséhez, és az előzetes hozzájárulás nem szerezhető meg kellő időben. Ez esetben a személyes adatokat az azokat fogadó fél csak akkor dolgozhatja fel, ha az az adatnyújtás egyedi céljából feltétlenül szükséges. A hozzájárulás megadása tekintetében illetékes hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. Ezekről az adatátadásokról értesíteni kell az illetékes felügyelő hatóságot.

Módosítás  19

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve, a személyes adatok átadhatók, ha

(3) Az (1) bekezdés d) pontjától eltérve, a személyes adatok kivételesen átadhatók, ha

a)az adatokat átadó tagállam nemzeti joga az alábbiakra tekintettel lehetővé teszi azt:

a) az adatokat átadó tagállam nemzeti joga az alábbiakra tekintettel lehetővé teszi azt:

i. az adatalany jogos egyéni érdekei, vagy

i. az adatalany jogos egyéni érdekei, vagy

ii. jogos, magasabb érdekek, különösen fontos közérdek, vagy

ii. jogos, magasabb érdekek, különösen valamely tagállam sürgős és alapvető érdeke, illetve a közbiztonsággal szembeni közvetlen, súlyos fenyegetés megelőzése céljából, valamint

b) a harmadik állam vagy az átvevő nemzetközi szerv vagy szervezet olyan biztosítékokat nyújt, amelyeket az érintett tagállam nemzeti joga értelmében megfelelőnek ítél.

b) a harmadik állam vagy az átvevő nemzetközi szerv vagy szervezet biztosítékokat nyújt, amelyek nemzeti jognak való megfelelőségét az érintett tagállamnak kell biztosítania.

 

ba) A tagállamok biztosítják, hogy minden adatátadásról feljegyzés születik, és azokat kérésre a nemzeti adatvédelmi hatóságok rendelkezésére bocsátják.

Módosítás  20

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában említett védelem szintjének megfelelőségét az adatátadási művelet vagy adatátadási műveletsorozat körülményeire figyelemmel kell értékelni. Különös figyelmet kell fordítani az adatok jellegére, a tervezett adatfeldolgozási művelet vagy műveletek céljára és időtartamára, a származási országra és az adatok rendeltetése szerinti országra vagy nemzetközi szervezetre, az adott harmadik országban vagy nemzetközi szervezetben hatályos, általános és ágazati jogrendre, valamint az ott érvényesülő szakmai szabályokra és biztonsági intézkedésekre.

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában említett védelem szintjének megfelelőségét az adatátadási művelet vagy adatátadási műveletsorozat körülményeire figyelemmel, független hatóságnak kell értékelnie. Különös figyelmet kell fordítani az adatok jellegére, a tervezett adatfeldolgozási művelet vagy műveletek céljára és időtartamára, a származási országra és az adatok rendeltetése szerinti országra vagy nemzetközi szervezetre, az adott harmadik országban vagy nemzetközi szervezetben hatályos, általános és ágazati jogrendre, valamint az ott érvényesülő szakmai szabályokra és biztonsági intézkedésekre.

Módosítás  21

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 a cikk – cím

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

14a. cikk

Magánfeleknek való továbbítás a tagállamokban

14a. cikk

Magánfeleknek való továbbítás és magánfelek által kapott adatokhoz való hozzáférés a tagállamokban

Módosítás  22

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 a cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a más tagállam illetékes hatóságától átvett vagy az által hozzáférhetővé tett személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben továbbíthatók magánfelek számára:

(1) A tagállamok előírják, hogy a más tagállam illetékes hatóságától eseti alapon átvett vagy az által hozzáférhetővé tett személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben továbbíthatók magánfelek számára:

Módosítás  23

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamok előírják, hogy illetékes hatóságaik kizárólag eseti alapon, pontosan meghatározott körülmények között, konkrét okokból és a tagállami bírósági felülvizsgálat lehetősége mellett férhetnek hozzá magánszemélyek által ellenőrzött személyes adatokhoz és dolgozhatják fel azokat.

Módosítás  24

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

14 a cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A tagállamok nemzeti jogszabályai meghatározzák, hogy amennyiben magánszemélyek kapnak és dolgoznak fel adatot közszolgálati feladat keretében, legalább azonos, vagy súlyosabb kötelezettségek terhelik őket, mint amilyeneket az illetékes hatóságok számára előírtak.

Módosítás  25

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

a) legalább annak az adatkezelő vagy a nemzeti felügyeleti hatóság általi megerősítése, hogy továbbítottak vagy hozzáférhetővé tettek-e rá vonatkozó adatokat, továbbá tájékoztatás azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akiknek az adatokat átadták, valamint tájékoztatás a feldolgozás alatt álló adatokról; vagy

a) legalább annak az adatkezelő vagy a nemzeti felügyeleti hatóság általi megerősítése, hogy rá vonatkozó adatok vannak-e feldoglozás alatt, továbbá tájékoztatás a feldolgozás céljáról és azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akiknek az adatokat átadták, valamint tájékoztatás a feldolgozás alatt álló adatokról és bármely automatizált döntés indokáról;

Módosítás  26

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

h) a személyes adatok átadása vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan adatleolvasás, -másolás, -módosítás vagy -törlés megakadályozására (a szállítás ellenőrzése);

h) a személyes adatok átadása vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan adatleolvasás, -másolás, -módosítás vagy -törlés megakadályozására, beleértve a megfelelő titkosítási technikák révén (a szállítás ellenőrzése);

Módosítás  27

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja) az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések hatékonyságának figyelemmel kísérése és az e kerethatározatnak való megfelelés biztosításához szükséges, belső ellenőrzéssel kapcsolatos szervezeti intézkedések megtétele (önellenőrzés).

Módosítás  28

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

24 cikk

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok elfogadják az e kerethatározat rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtását biztosító megfelelő intézkedéseket, és különösen hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítanak meg az e kerethatározat alapján elfogadott rendelkezések megsértése esetére.

A tagállamok elfogadják az e kerethatározat rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtását biztosító megfelelő intézkedéseket, és különösen hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat, köztük a nemzeti jognak megfelelő közigazgatási és/vagy büntetőjogi szankciókat állapítanak meg az e kerethatározat alapján elfogadott rendelkezések megsértése esetére.

Módosítás  29

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Minden tagállam biztosítja a személyes adatoknak a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása tekintetében az egyének jogainak és szabadságainak védelmére vonatkozó államigazgatási intézkedések vagy rendeletek kidolgozásakor történő konzultációt a felügyeleti hatóságokkal.

Módosítás  30

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a. cikk

A bűncselekmények megelőzése, vizsgálata, feltárása és üldözése céljából történő személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport

 

(1) Létrejön a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és büntetőeljárás lefolytatása céljából végzett személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport). A munkacsoport tanácsadói státuszban működik és függetlenül jár el.

 

(2) A munkacsoport az egyes tagállamok által kijelölt felügyeleti hatóság vagy hatóságok képviselőjéből, az európai adatvédelmi biztos képviselőjéből, továbbá a Bizottság egy képviselőjéből áll.

A munkacsoport minden egyes tagját az általa képviselt intézmény, hatóság vagy hatóságok jelöli vagy jelölik ki. Ha a tagállam több felügyelő hatóságot jelöl ki, ezek közös képviselőt állítanak.

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján felállított közös felügyeleti szervek elnökei jogosultak arra, hogy a munkacsoport ülésein részt vegyenek vagy képviseltessék magukat. Az Izland, Norvégia és Svájc által kijelölt felügyelő hatóság vagy hatóságok jogosultak arra, hogy a munkacsoport ülésein képviseltessék magukat, amennyiben a schengeni vívmányokat érintő kérdésekről esik szó.

 

(3) A munkacsoport határozatait a felügyelő hatóságok képviselőinek egyszerű többségével hozza.

 

(4) A munkacsoport választja meg saját elnökét. Az elnök megbízatása két évre szól. A kinevezés megújítható.

 

(5) A munkacsoport titkárságáról a Bizottság gondoskodik.

 

(6) A munkacsoport saját eljárási szabályzatot fogad el.

 

(7) A munkacsoport megtárgyalja az elnök által a saját kezdeményezésére, a felügyelő hatóságok képviselőjének, a Bizottságnak, az európai adatvédelmi biztosnak vagy a közös felügyelő szerveknek a kérelmére napirendre tűzött pontokat.

Módosítás  31

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

25 b cikk (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

25b. cikk

Feladatok

 

(1) A munkacsoport:

 

a) véleményt nyilvánít a nemzeti intézkedésekről, amennyiben szükséges annak biztosítása, hogy az adatvédelemnek a nemzeti adatfeldolgozásban megvalósuló szintje megfeleljen e kerethatározat rendelkezéseinek.

 

b) véleményt nyilvánít a tagállamok, valamint harmadik országok és nemzetközi szervek közötti adatvédelmi szintről, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok átadására az e kerethatározat 14. cikkének megfelelően kerüljön sor olyan harmadik országoknak és nemzetközi szerveknek, amelyek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak,

 

c) tanácsot ad a Bizottságnak és a tagállamoknak az e kerethatározat javasolt módosításaival, a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és büntetőeljárás lefolytatása céljából végzett személyesadat-feldolgozás tekintetében a természetes személyek jogainak és szabadságainak biztosítását célzó további vagy meghatározott intézkedésekkel, és az e jogokat és szabadságokat érintő, egyéb javasolt intézkedésekkel kapcsolatban.

 

(2) Amennyiben a munkacsoport megállapítja, hogy az Európai Unióban a személyes adatok feldolgozása tekintetében a személyek azonos szintű védelmét előreláthatóan befolyásoló eltérések tapasztalhatók a tagállamok jogszabályai és eljárási gyakorlata között, értesíti a Tanácsot és a Bizottságot.

 

(3) A munkacsoport saját, illetve a Bizottság vagy a Tanács kezdeményezésére ajánlásokat tehet bármely, a személyes adatoknak a bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása, felderítése és büntetőeljárás lefolytatása céljából az Európai Unión belül végzett feldolgozása tekintetében a személyek védelmével kapcsolatos kérdésben.

 

(4) A munkacsoport továbbítja véleményeit és ajánlásait az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

 

(5) A Bizottság a tagállamok által nyújtott információ alapján tájékoztatja a munkacsoportot az annak véleményei és ajánlásai nyomán tett intézkedéseiről. A jelentést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is továbbítani kell. A tagállamok tájékoztatják a munkacsoportot minden, az (1) bekezdés alapján tett lépésről.

 

(6) A munkacsoport éves jelentést készít a személyes adatoknak a bűncselekmények megelőzése, vizsgálata, feltárása és üldözése céljából az Európai Unión belül és harmadik országokban történő feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelmére vonatkozóan. A jelentést közzéteszi és továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  32

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

27 a cikk – 1 bekezdés

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok három évvel a 28. cikk (1) bekezdésében megállapított időtartam lejártát követően jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az általuk az e kerethatározatnak való teljes megfelelés érdekében foganatosított nemzeti intézkedésekről, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyeknek már az adatgyűjtés során meg kell felelniük. A Bizottság különösen az 1. cikk (2) bekezdésében a hatályról szóló rendelkezés vonatkozásait vizsgálja.

(1) A tagállamok három évvel a 28. cikk (1) bekezdésében megállapított időtartam lejártát követően jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az általuk az e kerethatározatnak való teljes megfelelés érdekében foganatosított nemzeti intézkedésekről, különös tekintettel azokra a rendelkezésekre, amelyeknek már az adatgyűjtés során meg kell felelniük. A Bizottság különösen az 1. cikk (2) bekezdésének alkalmazását vizsgálja.

Módosítás  33

Tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat

27 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) E célból a Bizottság figyelembe veszi a tagállamok parlamentjei és kormányai, a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott munkacsoport, az európai adatvédelmi biztos és az e kerethatározat 25a. cikkében létrehozott munkacsoport által továbbított észrevételeket.

(1)

HL C 306. E, 2006.12.15., 263. o.

(2)

HL C 125. E, 2008.5.22., 154. o.


INDOKOLÁS

Háttér

2005 decemberében, a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről szóló irányelv elfogadása során a Tanács megerősítette a több, egymást követő elnökség által a személyes adatoknak a harmadik pillér keretén belüli védelméről szóló kerethatározat gyors elfogadására tett kötelezettségvállalását.

E célból a Bizottság 2005 októberében a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatot nyújtott be.

Az Európai Parlament 2006. június 14-én fogadta el az első olvasat során kialakított véleményét, amelyben több módosítást javasolt a Bizottság javaslatára vonatkozóan. A Parlament a 2006. szeptember 27-én elfogadott jogalkotási állásfoglalásában kérte, hogy a „Tanács ismét konzultáljon vele, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja”.

Miután a Tanácsban e kerethatározat elfogadása során patthelyzet alakult ki, az Európai Parlament 2006. december 14-én ajánlást fogadott el a Tanács számára, amely szerint rendkívül aggódik „a Tanácsban folyó viták alakulása miatt, mivel az adatvédelem terén a tagállamok láthatóan a legkisebb közös nevezőn alapuló megállapodás felé tartanak; attól tartva, hogy az adatvédelem szintje alacsonyabb lehet, mint a 95/46/EK irányelv és az Európa Tanács 108. egyezménye által biztosított szint, valamint hogy e lehetséges megállapodás végrehajtása negatív hatással lehet az Európai Unió valamennyi tagállamában az adatvédelem általános elvére anélkül, hogy kielégítő védelmi szintet hozna létre európai szinten”.

Ezen ajánlást követően a Tanács úgy határozott, hogy a 2007. márciusi tanácsi szöveg alapján ismét konzultál az Európai Parlamenttel. Az Európai Parlament 2007. június 7-én fogadta el véleményét, amelyben, számos módosításra irányuló javaslat mellett kiemelte, hogy „rendkívül sajnálja, hogy nem alakult ki egyetértés a Tanácsban a kerethatározat hatályának kiterjesztéséről, és felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a kerethatározat értékelését és felülvizsgálatát követően javasolják hatálya kiterjesztését a nemzeti szinten feldolgozott adatokra és legkésőbb három évvel a hatálybalépését követően az adatvédelmi előírások koherenciájának biztosítása érdekében az Európai Unióban”.

A Tanács 2007. december 11-én olyan politikai megállapodásra jutott a kerethatározatra irányuló javaslat tekintetében, amely jelentősen eltér mind az eredeti bizottsági javaslattól, mind pedig attól a tanácsi szövegtől, amelyről az Európai Parlamenttel első ízben konzultált. A Tanács ezért úgy határozott, hogy a tagállamok közötti politikai megállapodás tárgyát képező szöveg alapján másodszor is megismétli a konzultációt az Európai Parlamenttel.

Adatvédelem az Európai Unió működéséről szóló szerződésben

A korábbi jelentésben álló javaslatunk szerint, a kerethatározat hatálya kiterjesztésének felülvizsgálata lehetséges megoldást kínálna arra, hogy a tagállamok ellenzik a kerethatározatnak a nemzeti szinten feldolgozott adatokra is kiterjedő hatályát.

Üdvözöljük, hogy a Tanács értékelési záradékot illesztett be, ugyanakkor a (6a) preambulumbekezdés a hatály lehetséges kiterjesztésére is lehetőséget teremt. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke azonban egyértelmű jogi alapot biztosít az Európai unió számára a személyes adatokra vonatkozó egyedi szabályok tekintetében a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén. Ezért a kerethatározatot a Lisszaboni szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül felül kell vizsgálni, különös figyelmet szentelve hatálya kiterjesztésének.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a Tanács azon határozatát, mely szerint másodszor is konzultációt folytat az Európai Parlamenttel, tekintettel e kerethatározat komoly hatására az EU polgárainak alapvető jogaira, és különösen a magánélet védelmére. A Tanács elkötelezettségét mutatja, hogy továbbra is kész a képviselők konzultációkba való bevonására.

Az előadó ezért elégedett azzal, hogy a Tanács részben elfogadta a kerethatározat hatályával kapcsolatban az előző jelentésben javasolt kompromisszumot.

Az Európai Parlament azonban mindig is olyan szigorú és védelmet nyújtó kerethatározat mellett állt ki, amely legalább egyenlő szintű adatvédelmet tesz lehetővé, mint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv által az első pillér keretében nyújtottak, valamint az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló európa tanácsi egyezményben (180. számú egyezmény) foglaltak.

Az előadó ezért sajnálja, hogy a Tanács kiüresítette az eredeti Bizottsági javaslatot, és a lehető legkisebb közös nevezőn alapuló politikai megállapodást ért el. Ez a Tanácson belüli egyhangúság követelményének az ára. A szövegben foglaltak szerint az adatvédelem szintje minimális, valamint komoly hiányosságok is megfigyelhetők. Egyes esetekben az is megkérdőjelezhető, hogy a 108. számú egyezményben foglalt szabályokat tiszteletben tartja-e, különösen az adatvédelem terén alapelvnek tekintett arányosság elve vonatkozásában.

Az előadó ezért számos érdemi módosítást javasol, amelyek célja az Európai Parlament által mindig is hangoztatott aggályok középpontjában álló kérdések kezelése:

Az arányosság és a célhoz kötöttség elvének biztosítása

A 3. cikk állapítja meg a célhoz kötöttség és az arányosság feltételeit. A személyes adatok gyűjtésének tisztességesnek és jogszerűnek kell lennie a 108. számú egyezmény 9. cikkének megfelelően. További feldolgozás, figyelembe véve a rendőrségi és igazságügyi együttműködés egyedi természetét, eseti alapon lenne lehetséges, de csak akkor, ha ez az adatgyűjtés céljával összeegyeztethető. A 12. cikk d) pontja azonban lehetővé teszi az adatok „egyéb célból” történő felhasználását, ami túl általános megfogalmazás és nem biztosítja a célhoz kötöttség maradéktalan tiszteletben tartását. Az előadó ezért javasolja egyértelmű és lényegi korlátozások megállapítását a további feldolgozás tekintetében. A továbbító tagállam hozzájárulása önmagában nem tekinthető elegendőnek. Az előadó továbbá megismétli, hogy mivel nem hisz abban, hogy az adatalany hozzájárulása ténylegesen szabad és tájékoztatáson alapuló lehet a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén, ezért az nem is lehet a további feldolgozás lehetőségének mérlegelésére szolgáló egyetlen kritérium.

Érzékeny adatok

Különleges adatkategóriák feldolgozásának inkább kivételnek, semmit a normának kell lennie, és kizárólag jogszabályban szigorúan és pontosan meghatározott esetekben engedélyezhető.

Adattovábbítás harmadik országok részére

Az előadó üdvözli a 14. cikk (4) bekezdésének ismételt beillesztését, amely lehetővé teszi harmadik ország által biztosított védelem szintje megfelelőségének értékelését. Ez az Európai Parlament prioritásai között szerepelt. Ez a bekezdés azonban csak akkor lehet hatékony, ha a megfelelőséget független hatóság állapítja meg, nem pedig az adatot továbbító tagállam.

Magánfeleknek való továbbítás

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása keretében feldolgozott adatok megőrzéséről szóló irányelvről folytatott tárgyalások során az Európai Parlament ragaszkodott ahhoz, hogy a nemzeti hatóságoknak lehetősége legyen magánfelek által tárolt adatokhoz hozzáférni. Az előadó ezért javasolja e fogalom visszaállítását a korábbi jelentéseknek megfelelően.

Adathozzáféréshez való jog

Az adatalany nem gyakorolhatja helyesbítéshez, illetve jogorvoslathoz való jogát, ha nem kap tájékoztatást a személyére vonatkozó adatok feldolgozásának céljáról.

Munkacsoport és a nemzeti adatvédelmi hatóságok

Az előadó meglepőnek tartja, hogy a Tanács a tárgyalások igen késői szakaszában törölte ezt a fontos rendelkezést. A kerethatározat összehangolt alkalmazásának biztosítása érdekében szükség van fórumra a nemzeti és európai felügyeleti hatóságok számára. A 29. cikk szerinti munkacsoport révén az első pillérben létezik ilyen csoport, de a harmadik pillér tekintetében is szükség lenne rá. Az előadó ezért javasolja a munkacsoport létrahozásáról rendelkező cikk ismételt beillesztését és feladatainak pontos meghatározását.

Ezen kívül, a nemzeti adatvédelmi hatóságok szerepét ki kell terjeszteni oly módon, hogy ugyanúgy konzultáljanak velük a rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében a személyes adatok védelmét érintő intézkedésekről, amint az az első pillér esetében a 95/46/EK irányelv 28. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.


ELJÁRÁS

Cím

A személyes adatok védelme

Hivatkozások

07315/2007 – C6-0115/2007 – 16069/2007 – C6-0010/2008 – COM(2005)0475 – C6-0436/2005 – 2005/0202(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.12.2005

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.1.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

15.1.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

JURI

18.4.2008

 

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Martine Roure

11.2.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.2.2008

27.2.2008

15.7.2008

 

Elfogadás dátuma

15.7.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Maria Grazia Pagano, Eva-Britt Svensson

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Ioannis Kasoulides

Utolsó frissítés: 2008. szeptember 11.Jogi nyilatkozat