Procedura : 2008/0170(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0229/2009

Teksty złożone :

A6-0229/2009

Debaty :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Głosowanie :

PV 24/04/2009 - 7.4
CRE 24/04/2009 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0312

SPRAWOZDANIE     *
PDF 165kWORD 102k
6 kwietnia 2009
PE 415.258v02-00 A6-0229/2009

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Rumiana Jeleva

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0530),

–   uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (zwaną dalej „Konwencją”) przyjętą w dniu 13 grudnia 2006 r.(1),

–   uwzględniając art. 13 ust. 1 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0116/2009),

–   uwzględniając art. 51 i art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6–0229/2009),

1.  zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Narody Zjednoczone, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przyjęty w dniu 13.12.2006.


UZASADNIENIE

Historia wniosku

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta w dniu 13 grudnia 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W oparciu o kwestie negocjacyjne związane z dyrektywami Rady z dnia 24 maja 2004 r. Komisja przeprowadziła negocjacje z zakresu Konwencji w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

W dniu 27 lutego 2007 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego (COM(2007)77).

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. (ST07404/07) zawierała upoważnienie do podpisania przez Wspólnotę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Komisja podpisała Konwencję w dniu 30 marca 2007 r. Weszła ona w życie w dniu 3 maja 2008 r.

Jest to pierwsza konwencja ONZ z zakresu praw człowieka otwarta dla instytucji wspólnotowych w odniesieniu do akcesji lub formalnego potwierdzenia, co stanowi niewątpliwie znaczący przełom. Na wszystkie instytucje wspólnotowe, w tym na Parlament Europejski jako jedną z nich, nałożona została konkretna odpowiedzialność. Sprawozdawczyni za konieczne uważa podkreślenie, że kompetencje wynikające z wdrożenia tejże Konwencji ONZ oraz jej protokołu fakultatywnego dzielone są przez Wspólnotę i państwa członkowskie. Sytuacja ta związana jest z próbami uniknięcia ewentualnych luk wynikających z faktu, że w niektórych dziedzinach kompetencjami dysponuje Wspólnota, a w innych państwa członkowskie.

Parlament Europejski wykazał się spójnością stanowiska i wsparciem wszelkich działań Wspólnoty zmierzających do wypracowania i wdrożenia uregulowań odnoszących się do równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Parlament wyrażał także zaniepokojenie związane z niespójnym stosowaniem w państwach członkowskich polityki niedyskryminacji, czemu dał wyraz w przyjmowanych sprawozdaniach.

Cel wniosku

Celem jest wspieranie i ochrona wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, a także zapewnienie trwałego i równego korzystania z nich przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz propagowanie poszanowania ich przyrodzonej godności.

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym, na zasadach równych z innymi osobami.

Cele Konwencji są następujące: poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania własnych wyborów, a także poszanowanie niezależności osoby, niedyskryminacja, pełne i skuteczne uczestnictwo w społeczeństwie i integracja społeczna, poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, jako mających wkład w różnorodność rodziny ludzkiej i będących częścią ludzkości, równość szans, dostępność, równość mężczyzn i kobiet, poszanowanie rozwijającego się potencjału niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowanie prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości.

Konwencja określa działania, jakie powinny zostać podjęte w celu ich wdrożenia w zakresie obejmującym:

•          Obowiązki ogólne

•          Równość i niedyskryminacja

•          Niepełnosprawne kobiety

•          Niepełnosprawne dzieci

•          Podnoszenie stopnia świadomości

•          Dostępność

•          Prawo do życia

•          Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej

•          Równość wobec prawa

•          Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

•          Wolność i bezpieczeństwo osobiste

•         Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania

•          Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć

•          Ochrona integralności osobistej

•          Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo

•          Życie samodzielne i integracja społeczna

•          Mobilność osobista

•          Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji

•          Poszanowanie prywatności

•          Poszanowanie domu i rodziny

•          Edukacja

•          Zdrowie

•          Habilitacja i rehabilitacja

•          Praca i zatrudnienie

•          Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna

•          Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym

•          Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

Deklaracja Wspólnoty Europejskiej

Do Konwencji dodano deklarację Wspólnoty Europejskiej odnoszącą się do art. 44 ust. 1 i określającą kompetencje przekazane Wspólnocie przez państwa członkowskie, w ramach postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w dziedzinach objętych zakresem Konwencji.

W odniesieniu do art. 27 ust. 1 Konwencji, Wspólnota Europejska wzywa Strony Konwencji do przyjęcia do wiadomości postanowień art. 3 ust. 4 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Postanowienia te umożliwiają państwom członkowskim Wspólnoty Europejskiej wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dyrektywa, w zakresie w jakim dotyczy ona dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, nie ma zastosowania do sił zbrojnych.

Ocena

Przyjęcie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ma istotne znaczenie w odniesieniu do uznania praw wszystkich osób niepełnosprawnych oraz propagowania poszanowania ich przyrodzonej godności.

Ze względu na wagę pracy jako środka wspierającego włączenie społeczne sprawozdawczyni podkreśla ważkość art. 24 (edukacja), 27 (praca i zatrudnienie) oraz 28 (ochrona socjalna). Jednocześnie sprawozdawczyni docenia wagę innych artykułów, których wdrożenie zagwarantuje zaistnienie lepszych standardów i wyższej jakości życia wszystkich (grup) osób niepełnosprawnych.

Sprawozdawczyni wyraża poparcie dla wniosku Komisji zatwierdzającego w imieniu Wspólnoty Konwencję ONZ w odniesieniu do kwestii pozostających w zakresie jej kompetencji.

Sprawozdawczyni wyraża także zadowolenie w związku z podpisaniem Konwencji przez wszystkie pastwa członkowskie i wzywa je do jak najsprawniejszego przeprowadzania procesu ratyfikacyjnego.


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (24.2.2009)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0000/2008 – 2008/0170(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Hiltrud Breyer

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „W kierunku prawnie wiążącego instrumentu Narodów Zjednoczonych na rzecz propagowania i ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych”(1) i swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej(2),

- uwzględniając deklarację i platformę działania przyjęte w Pekinie w dniu 15 września 1995 r. przez IV Światową Konferencję w sprawie Kobiet,

1.  przyjmuje Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, jako prawnie wiążącą międzynarodową umowę dotyczącą praw człowieka, potwierdzającą prawa niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt; ubolewa nad tym, że do tej pory jedynie cztery państwa członkowskie ratyfikowały tę konwencję i protokół; wzywa Komisję i państwa członkowskie do włączenia wszystkich przepisów konwencji do prawa wspólnotowego i prawa krajowego oraz do przewidzenia środków i zasobów finansowych niezbędnych do ich stosowania w określonym terminie i przy zastosowaniu celów ilościowych;

2.  zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania krajowych planów działania, aby osiągnąć cele określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w UE;

3.  podkreśla, że aby zapewnić równe traktowanie i równe prawa dla niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt należy włączyć politykę dotyczącą płci do decyzji z zakresu polityki i działań na rzecz osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w odniesieniu do prawa do pracy, integracji w miejscu pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego, i przeciwdziałania dyskryminacji;

4.  w odniesieniu do protokołu podkreśla znaczenie nauki i wykorzystania nowych technologii w celu poprawy warunków życia niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt, oraz zachęca do prowadzenia badań w tej dziedzinie przy uwzględnieniu odpowiedniego prawodawstwa w zakresie bioetyki w każdym państwie członkowskim;

5.  uznaje, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często bardziej narażone, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i poza nim, na przemoc, naruszanie nietykalności osobistej lub znieważanie, opuszczenie lub zaniedbywanie, znęcanie się, w tym wykorzystywanie seksualne, przymusową sterylizację, przymusowe małżeństwo, przymusowe zamknięcie w zakładzie opieki społecznej i izolację;

6.  wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia prawodawstwa mającego na celu ochronę niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w przypadkach wykorzystywania seksualnego i psychologicznej lub fizycznej przemocy w miejscach publicznych i w środowisku rodzinnym oraz do wspierania rekonwalescencji niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt, które zostały poddane tego typu przemocy;

7.  uważa, że niepełnosprawne matki, które muszą codziennie radzić sobie ze specyficznymi trudnościami, powinny być otoczone szczególną opieką przez państwa członkowskie, a zwłaszcza mieć regularnie dostęp do pomocy dostosowanej do ich potrzeb.

PROCEDURA

Tytuł

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Odsyłacze

COM(2008)05302008/0170(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Hiltrud Breyer

22.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

10.2.2009

 

 

Data przyjęcia

10.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

(1)

Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 231.

(2)

Dz.U. C 74 E 742 z 20.3.2008, s. 742.


PROCEDURA

Tytuł

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Odsyłacze

COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS)

Data konsultacji z PE

30.3.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Rumiana Jeleva

6.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Data złożenia

3.4.2009

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2009Informacja prawna