Procedura : 2008/0171(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0230/2009

Teksty złożone :

A6-0230/2009

Debaty :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Głosowanie :

PV 24/04/2009 - 7.5

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0313

SPRAWOZDANIE     *
PDF 156kWORD 101k
3 kwietnia 2009
PE 415.259v02-00 A6-0230/2009

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawczyni: Rumiana Jeleva

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0530),

–   uwzględniając protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych („protokół fakultatywny”) przyjęty w dniu 13 grudnia 2006 r.(1),

–   uwzględniając art. 13 ust. 1 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0117/2009),

–   uwzględniając art. 51 i art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0230/2009),

1.  zatwierdza zawarcie protokołu fakultatywnego;

2.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do przedstawiania co trzy lata Radzie i Parlamentowi sprawozdań w sprawie stanu wdrażania protokołu fakultatywnego zgodnie z ich odpowiednimi zakresami kompetencji;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Narody Zjednoczone, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, przyjęty w dniu 13.12.2006 r.


UZASADNIENIE

Historia wniosku

Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych został przyjęty w dniu 13 września 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W oparciu o dyrektywy negocjacyjne przyjęte przez Radę w dniu 24 maja 2004 r. Komisja przeprowadziła negocjacje dotyczące Konwencji w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

W dniu 27 lutego 2007 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz jej protokołu fakultatywnego (COM(2007)0077).

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. (ST07404/07) zawierała deklarację dotyczącą protokołu fakultatywnego (załącznik II do decyzji) stwierdzającą, iż Rada Unii Europejskiej ponownie rozpatrzy kwestię podpisania protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych przez Wspólnotę Europejską w możliwie najkrótszym terminie.

W dniu 3 maja 2008 r. konwencja i jej protokół fakultatywny weszły w życie.

Ponieważ protokół fakultatywny nie został jeszcze podpisany przez Wspólnotę, a wszedł już w życie, wniosek w sprawie decyzji Rady (COM(2008)0530 wersja ostateczna/2 – 2008/171 (CNS) upoważni Wspólnotę Europejską do przystąpienia do protokołu fakultatywnego.

Cel wniosku

Protokół fakultatywny uznaje kompetencje Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych. Komitet ten będzie mógł otrzymywać i rozpatrywać korespondencję od (grup) osób, które uważają, że stały się ofiarą naruszenia postanowień Konwencji przez państwo Stronę, które podpisało Konwencję lub w imieniu tej grupy osób/osoby.

Deklaracja Wspólnoty Europejskiej

Do protokołu fakultatywnego dołącza się deklarację Wspólnoty Europejskiej zgodnie z art. 12 ust. 1 protokołu fakultatywnego, który określa uprawnienia przekazane Wspólnocie przez państwa członkowskie w myśl Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w obszarach objętych postanowieniami protokołu fakultatywnego.

Odnośnie do art. 1 ust. 1 protokołu fakultatywnego Wspólnota Europejska przypomina o swoim zastrzeżeniu dotyczącym art. 27 ust. 1 Konwencji oraz o fakcie, iż zakres kompetencji Komitetu w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej jest w związku z tym ograniczony.

Oznacza to, że Wspólnota Europejska wzywa Strony konwencji do zwrócenia uwagi na art. 3 ust. 4 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Przepis ten umożliwia państwom członkowskim Wspólnoty Europejskiej wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dyrektywa, w zakresie w jakim dotyczy dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, nie ma zastosowania do sił zbrojnych.

Ocena

Podpisanie protokołu fakultatywnego jest istotnym czynnikiem dla umożliwienia grupom osób/osobom złożenia skarg w Komitecie, w przypadku gdy państwa Strony (sygnatariusze Konwencji) naruszą jej postanowienia (art. 1). Do Komitetu można składać skargi dotyczące wszelkich praw gwarantowanych w myśl Konwencji, lecz jedynie po wyczerpaniu krajowych środków odwoławczych oraz jedynie w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce po wejściu w życie protokołu fakultatywnego w danym kraju (art. 2).

Sprawozdawczyni zgadza się z wnioskiem Komisji popierającym protokół fakultatywny w imieniu Wspólnoty w odniesieniu do spraw wchodzących w zakres kompetencji Wspólnoty.

Sprawozdawczyni wzywa Wspólnotę Europejską i państwa członkowskie do szybkiego przystąpienia do protokołu fakultatywnego i jego ratyfikacji.


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (20.2.2009)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

Sprawozdawczyni: Hiltrud Breyer

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. „W kierunku prawnie wiążącego instrumentu Narodów Zjednoczonych na rzecz propagowania i ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych”(1) i swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet niepełnosprawnych w Unii Europejskiej(2),

–   uwzględniając Konwencję w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), przyjętą w roku 1979 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a także jej protokół fakultatywny,

1.  z zadowoleniem przyjmuje protokół fakultatywny do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; żałuje, że dotychczas zaledwie cztery państwa członkowskie ratyfikowały konwencję oraz protokół fakultatywny do niej;

2.  dostrzega, że niepełnosprawne kobiety i dziewczynki cierpią z powodu wielorakich form dyskryminacji; wzywa państwa członkowskie do przystąpienia do protokołu fakultatywnego celem udostępnienia kobietom i dziewczętom, których prawa są łamane, niezbędnych środków prawnych do zwalczania tych naruszeń oraz w celu zapewnienia ich ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji.

PROCEDURA

Tytuł

Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Odsyłacze

COM(2008)05302008/0171(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

EMPL

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Hiltrud Breyer

22.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

10.2.2009

 

 

Data przyjęcia

10.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

(1)

Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, s. 231.

(2)

Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 742.


PROCEDURA

Tytuł

Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Odsyłacze

COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS)

Data konsultacji z PE

30.3.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Rumiana Jeleva

6.10.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Data złożenia

3.4.2009

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2009Informacja prawna