Postup : 2009/2202(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0053/2010

Předložené texty :

A7-0053/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.40
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 202kWORD 145k
23. března 2010
PE 430.922v02-00 A7-0053/2010

o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010

(2009/2202(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Marit Paulsen

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010

(2009/2202(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. ledna 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 (KOM(2006)0013),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o akčním plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2008 o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013)(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování(3),

–   s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve kterém se stanoví, že při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2009 o různých možnostech značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat a zřízení evropské sítě referenčních center pro ochranu zvířat a dobré životní podmínky zvířat (KOM(2009)0584),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2009 nazvané „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“ (KOM(2009)0591),

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0053/2010),

A. vzhledem k tomu, že normy v oblasti zdravotního stavu zvířat mají pro evropský chov hospodářských zvířat klíčový význam, protože stále více ovlivňují míru konkurenceschopnosti zemědělských podniků,

B.  vzhledem k tomu, že veškerá harmonizace ochrany hospodářských zvířat v Unii musí být doprovázena dovozními pravidly s týmž cílem, aby se zabránilo znevýhodňování evropských producentů na evropském trhu,

C. vzhledem k tomu, že každá činnost, která má chránit a zajistit dobré životní podmínky zvířat, musí vycházet ze zásady, že zvířata jsou cítící bytosti, jejichž specifické potřeby musí být brány v potaz, a protože ochrana zvířat je ve 21. století projevem lidskosti a výzvou pro evropskou civilizaci a kulturu a musí se ze zásady vztahovat na všechna zvířata,

D. vzhledem k tomu, že cíl strategie ochrany zvířat musí spočívat v tom, aby zvýšené náklady na zajištění dobrých životních podmínek zvířat byly přiměřeným způsobem zohledňovány, a že ambiciózní politika v této oblasti může být úspěšná jen částečně, bude-li rozvíjena jednostranně Evropskou unií, bez dialogu na evropské a světové úrovni a aktivního šíření informací o výhodách spojených s vysokými standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v Evropě i mimo ni,

E.  vzhledem k tomu, že pro další zlepšení ochrany zvířat ve Společenství je nutné zvýšit vědecké úsilí, zařadit otázku ochrany zvířat do všech případných hodnocení dopadů a zapojit všechny zainteresované strany do rozhodovacího procesu; vzhledem k tomu, že předpokladem úspěšné evropské strategie na ochranu zvířat v Evropě je transparentnost, přijetí, jednotné uplatňování a kontrola stávajících předpisů na všech úrovních,

F.  vzhledem k tomu, že v Evropě se v posledních letech přijalo v oblasti životních podmínek zvířat značné množství právních předpisů a Evropa dosáhla jedné z nejvyšších úrovní na světě, pokud jde o životní podmínky zvířat,

G. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení z roku 2006 vyzval Komisi, aby před předložením nového akčního plánu podala zprávu o vývoji politiky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby toto téma zahrnula na pořad všech svých mezinárodních jednání,

H. vzhledem k tomu, že již v roce 2006 Parlament zdůraznil potřebu zlepšit informovanost občanů o dobrých životních podmínkách zvířat a o úsilí, které naši výrobci vynakládají, aby dodrželi právní předpisy v této oblasti,

I.   vzhledem k tomu, že problematika dobrých životních podmínek zvířat nesmí být opomíjena, neboť může pro Evropskou unii představovat komparativní výhodu, pokud však Unie na otevřeném trhu zajistí, aby veškerá zvířata a maso dovážené z třetích zemí splňovaly stejné požadavky na dobré životní podmínky zvířat, jako jsou požadavky uplatňované v Unii,

J.   vzhledem k tomu, že Evropská unie se musí současně s posouzením a revizí akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 zavázat, že zajistí uznání norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v rámci zemědělské agendy budoucí dohody WTO, a to ještě před konečným uzavřením všeobecné dohody,

K. vzhledem k tomu, že mezi dobrými životními podmínkami zvířat, jejich zdravím a bezpečností výrobků existuje přímá souvislost a že dobré životní podmínky zvířat během jejich chovu až po porážku mohou pozitivně ovlivnit bezpečnost a kvalitu výrobků,

L.  vzhledem k tomu, že i když určitá kategorie spotřebitelů akceptuje vyšší ceny výrobků, které splňují přísnější normy v oblasti životních podmínek zvířat, převážná většina spotřebitelů dává stále přednost výrobkům s nižší cenou,

M. vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém výše zmíněném usnesení z roku 2006 trval na tom, aby přijímaná pravidla, normy a ukazatele byly založeny na nejnovějších technologických a vědeckých poznatcích, a zdůraznil též, že musí být zohledněny také hospodářské aspekty, protože především přísné normy v oblasti životních podmínek zvířat způsobují zemědělcům EU provozní, finanční a správní náklady; vzhledem k tomu, že nerespektování zásady reciprocity ohrožuje spravedlivou hospodářskou soutěž ve vztahu k výrobcům mimo Společenství,

N. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí při příležitosti této revize akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010 a bezprostředně před prvními úvahami o SZP po roce 2013 zaujmout k otázce dobrých životních podmínek zvířat vyvážený postoj, který zohlední hospodářské dopady, pokud jde o dodatečné náklady na živočišnou výrobu, ve vztahu k dostatečné podpoře příjmů zemědělců prostřednictvím politiky cen a trhů a/nebo přímých podpor,

O. vzhledem k tomu, že je zásadní, aby evropská politika na ochranu zvířat byla doplněna soudržnou obchodní politikou, která musí být založena na tom, že navzdory snahám EU nebyla otázka dobrých životních podmínek zvířat zohledněna ani v rámcové dohodě z července 2004, ani v žádném z klíčových dokumentů jednacího kola WTO z Dohá; vzhledem k tomu, že dokud tedy nedojde k zásadní změně v postoji hlavních obchodních partnerů v rámci WTO, není možné zavádět další normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které mají negativní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost výrobců,

P.  vzhledem k tomu, že dobrými životními podmínkami zvířat se obecně rozumí výsledek uplatňování norem a standardů týkajících se dobrých životních podmínek a zdravotního stavu zvířat, které jsou vypracovány tak, aby splňovaly základní druhově odlišené potřeby a dlouhodobé životní potřeby zvířat; vzhledem k tomu, že Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznává tyto základní požadavky na dobré životní podmínky zvířat: požadavky na potravu a vodu, možnost přirozeného chování a zdravotní péči,

Q. vzhledem k tomu, že sdělení Komise s názvem „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“ z října 2009 uvádí, že „významné nerovnováhy ve vyjednávací síle smluvních stran [jsou] běžným jevem“ a že tyto nerovnováhy mají „negativní dopad na konkurenceschopnost potravinového řetězce, neboť menší, ale efektivní aktéři mohou být nuceni fungovat při snížené ziskovosti, což omezuje jejich schopnost a stimuly investovat do zlepšené jakosti produktu a inovací procesů produkce“,

R.  vzhledem k tomu, že zmíněné zvýšení nákladů může vést k přemístění výroby do oblastí, kde je úroveň ochrany zvířat nižší,

Akční plán na období 2006–2010

1.  vítá rozhodnutí Komise soustředit se ve víceletém akčním plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na několik klíčových oblastí a následně učinit v těchto oblastech příslušné kroky;

2.  vítá akční plán Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat 2006–2010, který jako první transformuje ustanovení Protokolu o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat, jenž tvoří přílohu Amsterodamské smlouvy, do jednotného přístupu k rozvoji ochrany zvířat v Evropě;

3.  konstatuje, že převážná většina opatření stanovených ve stávajícím akčním plánu byla provedena uspokojivě;

4.  bere na vědomí, že životní podmínky zvířat se v důsledku akčního plánu na období 2006–2010 zlepšily, ale zároveň upozorňuje na to, že zemědělci EU dosud neměli ze svého úsilí na trzích a v mezinárodním obchodu žádný prospěch, a trvá na tom, aby byla tato skutečnost v příštím akčním plánu zdůrazněna;

5.  oceňuje odvedenou práci, která byla zaměřena na vývoj alternativ k testování na zvířatech, vyjadřuje však politování nad tím, že nebylo vyvinuto dostatečné úsilí k zajištění toho, aby byly tyto alternativy v případě, že jsou dostupné, také v souladu s příslušnými právními předpisy EU používány;

6.  uznává úsilí, které vyvíjí Komise s cílem zahrnout neobchodní zájmy, včetně dobrých životních podmínek zvířat, do dvoustranných obchodních dohod, zdůrazňuje však, že takové neobchodní zájmy musí být účinně prosazovány prostřednictvím WTO;

7.  vyzývá Komisi, aby uvedla, jaké pokroky byly dosaženy v rámci jednání WTO ohledně uznání takzvaných neobchodních zájmů, které zahrnují oblast dobrých životních podmínek zvířat, a ohledně toho, do jaké míry se v jednacím kole WTO z Dohá zohledňuje problematika životních potřeb zvířat a normy týkající se této oblasti;

8.  s velkým uspokojením bere na vědomí pokrok dosažený v rámci projektu zaměřeného na kvalitu životních podmínek zvířat („The Animal Welfare Quality Project“), pokud jde o nové vědecké poznatky a vědomosti týkající se ukazatelů zdravotního stavu zvířat a jejich životních podmínek; konstatuje však, že tento projekt plně nezohlednil propagaci využívání těchto ukazatelů v praxi;

9.  uznává, že je třeba podniknout další kroky a zajistit řádné uplatňování stávajících právních předpisů týkajících se přepravy zvířat v členských státech EU, a to se zvláštním zřetelem k otázce vývoje satelitního systému pro sledování této přepravy; naléhavě vyzývá Komisi, aby v čase zbývajícím do konce akčního plánu splnila své závazky v této oblasti a předložila studii požadovanou Parlamentem podle článku 32 nařízení (ES) č. 1/2005; požaduje, aby před zavedením jakýchkoli nových předpisů, které by měly vycházet z vědecky podložených a objektivních ukazatelů, byla vypracována analýza jejich hospodářského dopadu na živočišnou výrobu;

10. je toho názoru, že by bylo vhodné stimulovat regionální odchov, odbyt a porážku zvířat, aby se zabránilo dlouhé přepravě jak chovných, tak i jatečních zvířat;

11. domnívá se, že významnou úlohu v informování veřejnosti o ochraně a dobrých životních podmínkách divokých zvířat hrají zoologické zahrady; je znepokojen tím, že dodržování směrnice Rady 1999/22/ES(4) o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách nepodléhá dostatečně přísnému dohledu, a naléhavě žádá Komisi, aby iniciovala vypracování studie o účinnosti a provádění této směrnice ve všech členských státech Evropské unie;

12. vítá pokrok dosažený v souvislosti s plněním požadavků na chov prasat, třebaže stále existují případy, kdy tyto požadavky plněny nejsou; je však znepokojen tím, že navzdory doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro tuto oblast stále chybí proveditelné postupy pro uplatňování jednotlivých ustanovení směrnice 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální standardy pro ochranu prasat; vyzývá proto Komisi, členské státy a dotčená odvětví, aby odhalovaly případy, kdy jsou předpisy porušovány, aby zjišťovaly důvody tohoto počínání a vynakládaly úsilí nezbytné pro zajištění lepšího dodržování této směrnice;

13. naléhavě též žádá Komisi, aby zajistila, že zákaz nezdokonalených klecových systémů pro nosnice, jenž vstupuje v platnost v roce 2012, bude v členských státech důsledně dodržován, a vyzývá Komisi a členské státy k zavedení opatření nutných k tomu, aby toto odvětví bylo schopno daný závazek plnit, a k monitorování procesu provádění v jednotlivých členských státech; trvá na tom, aby dovoz vajec do EU splňoval podmínky výroby ukládané evropským výrobcům;

14. vyzývá k zavedení zákazu prodeje vajec, která příslušným předpisům nevyhovují, a to na území celé EU;

15. dochází k závěru, že provádění současného akčního plánu je v řadě ohledů nedostatečné, a zdůrazňuje, že dokud nebudou vypracovány nové předpisy, je nutné uplatňovat předpisy stávající; upozorňuje v této souvislosti, že je důležité, aby ve všech členských státech byly za porušení předpisů ukládány účinné pokuty;

16. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise v roce 2010 provedla vlastní hodnocení, které bude zahrnovat důkladnou analýzu dosažených výsledků a zkušeností získaných z případných chyb;

17. vyjadřuje politování nad tím, že Komise během těchto let nepřipravila jasnou komunikační strategii týkající se hodnoty produktů vyhovujících normám v oblasti životních podmínek zvířat a omezila se pouze na zprávu předloženou v říjnu roku 2009;

18. uznává, že Společenství pohlíží na všechna zvířata jako na vnímající bytosti (článek 13 Smlouvy); uvědomuje si, že učiněná opatření se proto dosud týkala převážně zvířat určených k produkci potravin a že je zapotřebí, aby se akční plán na období 2011–2015 zabýval i ostatními kategoriemi zvířat, zejména volně žijícími zvířaty chovanými v zajetí;

Akční plán na období 2011–2015

19. připomíná, že již výše zmíněné usnesení z roku 2006 stanovilo, že na současný akční plán naváže nový plán, a proto naléhavě žádá Komisi, aby předložila zprávu, která by s ohledem na nové vědecké důkazy a poznatky hodnotila plnění platného plánu a stav politiky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v EU, a aby vypracovala akční plán v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2011–2015, který musí mít k dispozici potřebné financování, a to v souladu s článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, s ohledem na obecnou nutnost zabývat se ochranou všech zvířat, včetně divokých zvířat, která jsou chována v zajetí nebo jsou podrobena zacházení kontrolovanému ze strany lidí, a konečně s ohledem na výsledky předchozího plánu;

20. vyzývá k tomu, aby byla přijata opatření na podporu neprodleného vynucování platných právních předpisů a zajištěna harmonizace norem a rovné podmínky pro všechny v rámci vnitřního trhu; doporučuje, aby veškeré návrhy nových právních předpisů byly posuzovány ve vztahu k alternativě, kterou může představovat plné uplatňování platných právních předpisů, aby se předešlo zbytečnému zdvojování;

21. navrhuje Komisi, aby ve své hodnotící zprávě mimo jiné zanalyzovala, do jaké míry současný akční plán vyhovuje požadavkům evropské společnosti v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, dále udržitelnost systému pro evropské výrobce a také otázku, jak bylo uplatňováním tohoto plánu ovlivněno fungování vnitřního trhu;

22. vyzývá Komisi, aby doložila účinky norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a aby komplexně zohlednila vzájemné působení různých faktorů, jako například dobrých životních podmínek zvířat, trvalé udržitelnosti, zdraví zvířat, životního prostředí, kvality výrobků a hospodárnosti;

Všeobecné evropské právní předpisyoblasti dobrých životních podmínek zvířat

23. konstatuje, že článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie vytvořil novou právní situaci, podle níž při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím; domnívá se, že se tento článek týká veškerých hospodářských zvířat a zvířat chovaných v zajetí, jako jsou zvířata chovaná pro výrobu potravin, domácí zvířata, zvířata v cirkusech a zoologických zahradách či toulavá zvířata; bere přitom ale v úvahu, že povaha a životní podmínky jednotlivých zvířat vyžadují odlišné zacházení;

24. vyzývá Komisi, aby s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie předložila nejpozději do roku 2014 na základě studie dopadů a po konzultaci se zainteresovanými stranami odůvodněný návrh všeobecných právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro EU, které by na základě dostupných vědeckých poznatků a ověřených zkušeností přispěly ke společnému porozumění konceptu dobrých životních podmínek zvířat, souvisejících nákladů a základních platných podmínek;

25. domnívá se, že tyto všeobecné právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat musí v souladu s předpisy o zdraví zvířat zahrnovat vhodné pokyny pro odpovědný chov zvířat, společný systém monitorování a shromažďování srovnatelných údajů, jakož i požadavky týkající se odborné přípravy osob, které jsou ve styku se zvířaty, a ustanovení upřesňující konkrétní odpovědnost vlastníků zvířat, zemědělců a chovatelů; domnívá se, že všechny tyto požadavky by měly být doprovázeny poskytnutím finančních prostředků výrobcům, tak aby bylo zaručeno, že budou správně prováděny;

26. domnívá se, že evropské právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat by měly vytvořit společnou základní úroveň dobrých životních podmínek zvířat v Evropské unii, jež je předpokladem pro volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, pokud jde o domácí produkty, ale i dovozy ze třetích zemí; domnívá se však, že členské státy a regiony by měly mít možnost povolit, aby jednotliví výrobci či skupiny výrobců zavedli dobrovolné systémy se širším dosahem, bez narušení prostředí hospodářské soutěže a se zajištěním konkurenceschopnosti EU na mezinárodních trzích;

27. domnívá se, že dovážené produkty musejí vyhovovat stejným požadavkům na dobré životní podmínky zvířat, jako jsou požadavky uložené evropským provozovatelům;

28. požaduje, aby evropským zemědělcům byly kompenzovány vyšší výrobní náklady spojené s přísnějšími normami v oblasti životních podmínek zvířat; navrhuje, aby financování opatření v oblasti životních podmínek zvířat bylo od roku 2013 začleněno do nových režimů podpor v rámci společné zemědělské politiky;

29. domnívá se dále, že informovanost občanů o vysoké úrovni životních podmínek zvířat v EU a o úsilí, které jednotlivé dotčené sektory vynakládají, by měla být klíčovým prvkem této politiky;

30. domnívá se, že začlenění požadavků na dobré životní podmínky zvířat do mezinárodních dohod je nezbytné k tomu, aby naši výrobci byli konkurenceschopní na globalizovaném trhu a aby se zamezilo přemisťování výroby do regionů, kde je úroveň životních podmínek zvířat výrazně nižší, čímž tyto regiony nepoctivě konkurují našemu modelu;

31. vítá rozpravu o různých možnostech značení udávajícího status, pokud jde o životní podmínky zvířat, v rámci výše zmíněného sdělení Komise ze dne 28. října 2009; připomíná však, že je nezbytné vzít je v úvahu v širším rámci, a zejména zohlednit různé stávající systémy značení v oblasti životního prostředí, výživy a klimatu; zdůrazňuje, že je naprosto nutné, aby informace poskytované evropským spotřebitelům o této problematice byly založeny na solidních vědeckých základech, o nichž panuje široká shoda, a na dobré srozumitelnosti pro spotřebitele;

32. doporučuje, aby informace uváděné na etiketě byly přesné a přímé a aby odkazovaly na dodržování přísných norem v oblasti životních podmínek zvířat požadovaných Evropskou unií; zastává názor, že úkolem Komise by mělo být poskytovat občanům potřebné informace o evropském systému k zajištění dobrých životních podmínek zvířat s cílem zaručit objektivitu informací;

33. doporučuje, aby byl přehodnocen soulad politiky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s ostatními politikami Unie;

34. vyzývá Komisi, aby důkladně přezkoumala možné problémy, které našim výrobcům způsobují z hlediska konkurenceschopnosti evropské normy v oblasti životních podmínek zvířat, a aby přezkoumala systémy podpory pro výrobce týkající se uplatňování těchto norem;

35. domnívá se, že než bude vypracována jakákoli nová právní úprava, je třeba zajistit řádné vymáhání stávajících pravidel, ať už obecných či zvláštních; upozorňuje například na zákaz klecového chovu nosnic, právní předpisy týkající se prasat, přepravy zvířat i chovu hus a kachen; zdůrazňuje, že další opatření k zajištění dobrých životních podmínek zvířat by měla být sladěna s jinými cíli Společenství, jako je trvale udržitelný rozvoj, zejména trvale udržitelná živočišná výroba a spotřeba potravin živočišného původu, ochrana životního prostředí a biologické rozmanitosti, strategie za účelem lepšího prosazování stávajících právních předpisů a ucelená strategie, která by urychlila pokrok v oblasti výzkumu bez využití zvířat;

Evropská síť referenčních center pro dobré životní podmínky zvířat

36. domnívá se, že v rámci stávajících institucí Společenství či členských států by měla být zřízena koordinovaná evropská síť pro dobré životní podmínky zvířat, jejíž činnost by měla být založena na výše navržených všeobecných právních předpisech týkajících se životních podmínek zvířat; domnívá se, že tato síť by měla stanovit jednu instituci jako koordinující subjekt, která by plnila úkoly určené pro „ústřední koordinační institut“ uvedený ve výše zmíněném sdělení Komise ze dne 28. října 2009; dále se domnívá, že takový koordinační subjekt by neměl v žádném případě zdvojovat úkoly Komise ani jiných agentur, ale měl by se stát podpůrným nástrojem, který poskytuje Komisi, členským státům, aktérům potravního řetězce a občanům pomoc, pokud jde o odbornou přípravu a vzdělávání, osvědčené postupy, informace a komunikaci se spotřebiteli, a který provádí hodnocení a vydává stanoviska týkající se budoucích návrhů právních předpisů a politik i jejich dopadu na životní podmínky zvířat, hodnotí normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na základě nejnovějších dostupných poznatků a koordinuje systém EU v oblasti testování nových postupů;

37. je toho názoru, že veřejnost je třeba přiměřeným a seriózním způsobem informovat o potřebách zvířat a o správném zacházení s nimi a že by tyto informace měly vycházet z vědeckých poznatků; domnívá se, že evropská síť referenčních center by se měla zabývat vzděláváním a zvyšováním informovanosti, neboť předávání vědomostí na základě standardizovaných kritérii kvality je podstatné, má-li se zabránit vzniku extrémních názorů mezi lidmi;

Lepší vymáhání stávajících právních předpisů

38. vyzývá Komisi, aby co nejdříve posoudila náklady evropských výrobců, které jim vznikají v souvislosti s opatřeními v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, a aby nejpozději v roce 2012 předložila doporučení, pokyny a další nezbytná opatření, které by řešily ztrátu konkurenceschopnosti evropských chovatelů;

39. vyzývá členské státy, aby podnikly odpovídající kroky k zajištění propagace pojmu dobrých životních podmínek a ochrany zvířat prostřednictvím vzdělávání;

40. domnívá se, že cílem musí být účelný kontrolní systém založený na analýze rizik, v rámci kterého budou hrát klíčovou úlohu objektivní faktory a členské státy s nadprůměrně vysokou mírou porušování musí počítat se zesílenými kontrolami;

41. zdůrazňuje, že nerovnováha potravinového řetězce, jak je popsána ve sdělení Komise nazvaném „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“, staví často do nevýhodného postavení prvovýrobce; připomíná, že prvovýrobci mají omezený prostor pro investice, vzhledem k dodatečným nákladům, které tento stav přináší;

42. zdůrazňuje, že v rozpočtu Evropské unie musí být k dispozici dostatečné prostředky k tomu, aby Komise mohla plnit své kontrolní povinnosti, v případě potřeby podporovat výrobce a čelit ztrátě konkurenceschopnosti, kterou výrobci trpí v důsledku přijetí nových změněných norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, s přihlédnutím k tomu, že náklady spojené s uvedenými předpisy se nepromítají do cen, za které zemědělec své výrobky prodává;

43. zdůrazňuje, že konkurenceschopnost zemědělského odvětví je třeba i nadále zlepšovat a posilovat prostřednictvím podpory platných pravidel v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a jejich dodržováním, a kromě toho v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí;

44. vyzývá členské státy, aby dbaly na to, aby jakékoli porušování předpisů Unie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat mělo za následek účinné a přiměřené postihy, a aby příslušné orgány v každém jednotlivém případě poskytly rozsáhlé poradenství a vedení a zavedly náležitá nápravná opatření;

45. vyzývá členské státy, aby podnikly odpovídající kroky, a zabránily tak dalšímu porušování předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

46. vítá, že se v členských státech výrazně snížilo podávání antibiotik zvířatům, neboť jejich používání jako stimulátoru růstu bylo v EU zakázáno, zatímco v USA a některých jiných zemích je stále povoleno; očekává však, že Komise a členské státy budou odpovědným způsobem řešit rostoucí problém, který představuje rezistence zvířat vůči antibiotikům; vyzývá Komisi, aby shromažďovala a analyzovala údaje o používání veterinárních produktů, včetně antibiotik, s cílem zajistit účinnost těchto produktů;

Ukazatelenové postupy

47. žádá o posouzení a další rozvoj projektu zaměřeného na kvalitu životních podmínek zvířat („The Animal Welfare Quality Project“), zejména pokud jde o zjednodušení tohoto nástroje a jeho zavádění do praxe;

48. domnívá se, že během uvedeného posouzení se prokáže, že měřit tyto ukazatele dobrých životních podmínek zvířat je v případě dovážených produktů složité; zdůrazňuje, že tyto nástroje nesmí vést k narušení hospodářské soutěže na úkor evropských výrobců, čímž není zpochybňována jejich užitečnost nebo opodstatněnost;

49. vyzývá Komisi, aby na základě závěrečné zprávy projektu zaměřeného na kvalitu životních podmínek zvířat („The Animal Welfare Quality Project“) navrhla zkušební dobu pro posouzení životních podmínek zvířat v rámci Evropské unie za použití metod vytvořených v rámci projektu „The Animal Welfare Quality Project“;

50. vyzývá v této souvislosti členské státy, aby lépe využívaly možností podpory, jež je poskytována v rámci fondů Evropské unie na rozvoj venkova a sedmého rámcového programu (2007–2013) GŘ pro výzkum, na aplikovaný výzkum a investice do inovací a modernizace v oblasti životních podmínek zvířat; dále vyzývá členské státy a Komisi, aby více investovaly do výzkumu a vývoje nových technologií a postupů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

51. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly veškeré úsilí k zajištění toho, aby pokyny Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) týkající se dobrých životních podmínek zvířat podnítily vypracování kvalitních norem, v nichž se řádně promítnou vědecké poznatky v této oblasti;

52. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 170.

(2)

Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 89.

(3)

Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. L94, 9.4.1999, s. 24–26.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dobrý zdravotní stav zvířat a kvalitní chov hospodářských zvířat má pro naši společnost zásadní význam. A to nejenom v zájmu dobrých životních podmínek zvířat, nýbrž i pro veřejné zdraví jako takové, pro naše hospodářství a konkurenceschopnost Evropy. Naše přísné normy v oblasti ochrany zvířat jsou součástí značky evropských zemědělských výrobců, avšak jen za předpokladu, že jsou platná pravidla skutečně dodržována.

Akční plán na období 2006–2010

Převážná většina opatření stanovených ve stávajícím – ač ne příliš ambiciózním – akčním plánu, byla provedena uspokojivě. Byla odvedena kvalitní práce zaměřená na vývoj alternativ k testování na zvířatech s cílem učinit v rámci WTO a bilaterálních dohod se třetími zeměmi ochranu zvířat nejvyšší prioritou. Zvláště uspokojující je též pokrok dosažený v rámci projektu týkajícího se kvality životních podmínek zvířat („The Animal Welfare Quality Project“), pokud jde o nové vědecké poznatky a vědomosti v oblasti ukazatelů zdraví zvířat.

Současně je politováníhodné, že nebylo učiněno více pro oblast přepravy zvířat a s tím související otázku vývoje satelitního systému pro sledování těchto přeprav. Zvláště znepokojující je také skutečnost, že mnozí evropští chovatelé prasat porušují pravidla směrnice 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální standardy pro ochranu prasat.

Akční plán na období 2011–2015

Již ve výše zmíněném usnesení z roku 2006 Evropský parlament žádal, aby na současný akční plán navázal nový plán. Tento požadavek je třeba zopakovat, a to zejména s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění pozměněném Lisabonskou smlouvou, čímž vznikla nová právní situace.

Nový akční plán by se podle názoru zpravodajky z níže uvedených důvodů měl soustředit na tyto oblasti:

1. všeobecné evropské předpisy v oblasti životních podmínek zvířat

2. evropské centrum pro dobré životní podmínky zvířat a ochranu jejich zdraví

3. lepší kontrola platných právních předpisů

4. souvislost mezi zdravím zvířat a veřejným zdravím

5. ukazatele a nové technologie

V Evropě existuje aktivní vůle a dlouhá tradice, pokud jde o dobré zacházení se zvířaty. Tuto tradici je třeba udržovat a posilovat získáváním nových zkušeností a neustálým zlepšováním znalostí týkajících se přirozeného chování zvířat, jakož i pochopením veškerých souvislostí existujících mezi zdraví zvířat a lidí a jejich dobrými životními podmínkami.

V dnešní době se úroveň ochrany zvířat mezi jednotlivými zeměmi velmi liší, což ve svém důsledku vede k tomu, že i životní podmínky zvířat jsou velmi rozdílné, a zároveň narušuje svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci. Vnitřní trh je bezpochyby tím nejdůležitějším nástrojem, jenž spojuje Evropu a udržuje mír a svobodu pro všechny. Musíme v každém ohledu na tomto trhu zachovat svobodu a spravedlnost.

Proto by EU měla co nejdříve vypracovat přísné všeobecné předpisy v oblasti životních podmínek zvířat, které přiznají zvířatům právo na hodnotný život a zabrání výrobcům, aby na vnitřním trhu nabízeli živočišné výrobky, které nejsou v souladu s všeobecnými právními předpisy.

Tyto právní předpisy by měly splňovat požadavky na hodnotný život odpovídající povaze jednotlivých živočišných druhů a zároveň všem producentům v živočišné výrobě poskytnout stejné základní podmínky na trhu. Zároveň by měl každý výrobce, družstvo anebo region mít neomezenou možnost vytvářet dobrovolná pravidla a označení, jež překračují rámec všeobecných právních předpisů. Tyto všeobecné právní předpisy musí také přesně definovat povinnost každého majitele zvířete převzít plnou odpovědnost za své zvíře.

Tento obecný rámec by neměl představovat směrnici s minimálním rozsahem působnosti, nýbrž by měl stanovit společnou zpřísněnou normu pro veškeré podrobné právní předpisy v této oblasti, jako jsou např. předpisy o přepravě zvířat. Měl by fungovat podobným způsobem, jako obecné právní předpisy EU v oblasti potravin, tj. jako směrnice 178/2002/ES, fungují v oblasti bezpečnosti potravin.

Provádění kompletních přísnějších právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat bude samozřejmě od všech výrobců vyžadovat čas, úsilí věnované získávání odborných znalostí a finanční náklady. Získávání odborných znalostí lze umožnit prostřednictvím vlastních databází členských států, organizací výrobců a nového centra v rámci EU. My všichni, jako občané i spotřebitelé, bychom měli být připraveni finančně se podílet na výrazném zlepšení úrovně norem pro oblast životních podmínek zvířat. Již nyní je k dispozici část finančních prostředků EU na rozvoj venkova ve značné výši, ale tyto prostředky nelze považovat za dostatečné.

Oblast dobrých životních podmínek a zdraví zvířat vyžaduje, aby byl v EU zřízen koordinační orgán. Jestli se v případě tohoto orgánu bude jednat o oddělení v rámci Komise či bude-li tato činnost svěřena již existujícímu národnímu centru na ochranu zvířat, není až tak zásadní.

Centrum by mělo vycházet ze všeobecných právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a zahrnovat všechny dostupné poznatky. Mělo by mít také pravomoc dávat podněty k novému výzkumu v případech, kdy se objeví nedostatky. Jako příklad může sloužit velmi úspěšný projekt týkající se kvality životních podmínek zvířat („The Animal Welfare Quality Project“), v němž v současnosti chybí vědomosti o tom, jak by šlo nové ukazatele uplatňovat v praxi. Centrum by mělo také poskytovat jak kompletní přehled poznatků v daném okamžiku, tak poradenství v oblasti zavádění nových technologií.

Jednoznačným předpokladem fungování jakýchkoli právních předpisů, ať už se jedná o jakoukoli oblast, je existence monitorovaní, dohledu a (bohužel!) i postihů.

V tomto ohledu je třeba poskytnout Komisi pravomoci a finanční zdroje na vytvoření cíleného kontrolního systému orientovaného na rizika. Členské státy musí dále zaručit, že jejich orgány dohledu budou zachovávat přísné a srovnatelné normy a musí také zabezpečit potřebný systém postihů v případech, kdy vlastníci zvířat nedodržují požadavky stanovené právními předpisy.

Existuje mnoho dobrých etických argumentů proč zachovávat vysokou úroveň péče o zvířata – což už je samo o sobě dobrým důvodem pro zpřísněné právní předpisy a jejich dodržování. Aspekty veřejného zdraví v oblasti péče o zvířata jsou přitom stejně důležité.

Existuje nepředstavitelné množství biologických faktorů, které shodně ovlivňují všechny živé bytosti, a ještě více kategorii savců, do níž spadá velká většina našich zvířat i my samotní. Zvířata prožívají stejně jako lidé úzkost a bolest, radost a přátelství. Máme také relativně podobný imunitní systém a mnohé patogenní původce.

Chorobami zvířat netrpíme pouze v důsledku vztahu mezi zvířaty chovanými pro výrobu potravin a lidským zdravím, nýbrž jsou zde zapojena divoká a domácí zvířata, např. vzteklinou se lze nakazit od divokých zvířat a toxoplasmózou nejčastěji od domácích koček. Existuje proto mnoho dobrých důvodů, proč interpretovat nový článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění pozměněném Lisabonskou smlouvou, jako rozšíření pravomocí EU tím způsobem, že platí pro všechna zvířata.

Podobně jako ve všech ostatních oblastech společnosti se poznatky o našich zvířatech, zejména o chorobách zvířat a jejich vlivu na naše zdraví, neustále rozšiřují. Těchto poznatků musíme využívat, a tím neustále zlepšovat jak životní podmínky zvířat, tak i naše veřejné zdraví.

Bylo by v našem společném zájmu vytvořit evropskou databázi užívání antibiotik. V jakém rozsahu se používají? Která antibiotika jsou předepisována? V kterých zeměpisných oblastech? V kterých výrobních oblastech? Jaké množství antibiotik se používá pro domácí zvířata? Otázek je mnoho a jsou důležité, protože antibiotická rezistence – a v současné době jak multirezistence tak i panrezistence – tvoří především velmi závažnou hrozbu pro zdraví dětí a mládeže.

Mezi nejzávažnějšími a život přímo ohrožujícími onemocněními – jako je např. tuberkulóza – jsou právě choroby zvířat, které mohou způsobovat nesmírné problémy. I v tomto směru by mohlo nové evropské centrum pro dobré životní podmínky a zdraví zvířat hrát důležitou úlohu jako hybná síla a šiřitel poznatků.

Vzhledem k etickým a kulturním důvodům, přičemž nelze ani na chvilku opomenout praktické, ekonomické a s veřejným zdravím spojené důvody, je potřeba zachovávat velmi přísné normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Podle názoru zpravodajky by k tomu přispěl nový, ambiciózní víceletý akční plán se zaměřením na uvedené skutečnosti.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

7

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění