Postup : 2009/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0055/2010

Předložené texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     ***I
PDF 341kWORD 541k
23. března 2010
PE 438.425v02-00 A7-0055/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodaj: Evgeni Kirilov

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0384),

–   s ohledem na článek 161 Smlouvy o ES, v souladu s nimž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2010),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0055/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Rozsah ustanovení o stálosti operace by měl být jasně stanoven. Především je vhodné omezit rozsah ustanovení pouze na operace, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a na které se vztahují pravidla státní podpory s povinností zachovat investice nebo vytvořená pracovní místa. Dále je třeba vyloučit použití tohoto ustanovení na operace, které po dokončení projdou podstatnou změnou způsobenou zastavením výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.

(9) Rozsah ustanovení o stálosti operace by měl být jasně stanoven. Především je vhodné omezit rozsah ustanovení pouze na činnosti spadající do oblasti pomoci z Evropského sociálního fondu, na které se vztahují pravidla státní podpory s povinností zachovat investice. Dále je třeba vyloučit použití tohoto ustanovení na operace, které po dokončení projdou podstatnou změnou způsobenou zastavením výrobní činnosti v důsledku nepodvodného úpadku.

Or. en

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 3. června 2009 „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, je třeba na určité omezené období změnit ustanovení týkající se výpočtu průběžných plateb: takový postup umožní řešit problémy s peněžním tokem, které se v členských státech objevily v důsledku finančních omezení v období vrcholu krize a urychlit provádění aktivních opatření v oblasti trhu práce, jejichž cílem je podpora občanů, a to zvláště osob nezaměstnaných nebo těch, kterým ztráta zaměstnání hrozí. Z tohoto důvodu je vhodné, aniž by došlo ke změnám vnitrostátních závazků ohledně spolufinancování, které se vztahují na operační programy po celé programové období, aby Komise na žádost členských států uhradila žádosti o průběžné platby ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu v operačních programech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Vzhledem k mimořádným okolnostem a s ohledem na závažný a bezprecedentní dopad současné hospodářské a finanční krize na rozpočty členských států bude třeba členským státům, které krize postihla nejvíce, poskytnout dodatečné zálohy na předběžné platby na rok 2010 s cílem umožnit pravidelný peněžní tok a usnadnit platby příjemcům během provádění operačního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Je vhodné prodloužit lhůtu pro výpočet automatického zrušení prostředků na závazky z ročního rozpočtu v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 s cílem zvýšit čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy. Tato pružnost je nutná vzhledem k tomu, že programy byly zahájeny pomaleji a byly schváleny později, než se očekávalo.

Or. en

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) S ohledem kromě jiného na změnu rozhodovacího procesu vyplývající ze vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nebyly pozměňovací návrhy k tomuto nařízení zavedeny včas, aby se zabránilo uplatňování stávajícího čl. 93 odst. 1 nařízení 1083/2006. Zrušení závazků ze strany Komise by podle článku 11 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1 (finanční nařízení), následně vedlo ke zrušení prostředků za rozpočtový rok 2007, které by se podle pravidel zavedených tímto nařízením měly rozdělit na období 2008 až 2013. V případě potřeby je vhodné dočasně umožnit, aby mohly být příslušné prostředky obnoveny za účelem uplatňování pozměněných pravidel o zrušení.

 

1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 44 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) fondů nebo jiných programů podpory poskytujících úvěry, záruky na návratné investice nebo srovnatelné nástroje na energetickou účinnost a využití obnovitelné energie v budovách včetně stávajících obydlí.

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 44 – odst. 2 –úvodní část

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou takové operace uskutečňovány prostřednictvím podílových fondů, tj. fondů vytvořených za účelem investování do několika fondů rizikového kapitálu, záručních fondů, úvěrových fondů, fondů rozvoje měst, fondů nebo jiných programů podpory poskytujících úvěry, záruky na návratné investice nebo srovnatelné nástroje na energetickou účinnost a využívání obnovitelné energie v budovách včetně stávajících obydlí, provádí je členský stát nebo řídící orgán jedním nebo několika z těchto způsobů:

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se v okamžiku revize operačního programu podle článku 33 přidá kategorie výdajů, jsou všechny výdaje spadající pod tuto kategorii způsobilé ode dne podání žádosti o revizi operačního programu Komisi.

Pokud se v okamžiku revize operačního programu podle článku 33 tohoto nařízení přidá nová kategorie výdajů podle přílohy II části A tabulky 1 nařízení Komise (ES) č. 1828/20061, jsou všechny výdaje spadající pod tuto kategorii způsobilé ode dne podání žádosti o revizi operačního programu Komisi.

 

 

1 Úř. věst.L 371, 27.12.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace, na které je přispíváno z Evropského sociálního fondu, se posuzují tak, jako by u nich příspěvek nebyl zachován, jedině tehdy, pokud podle pravidel o státní podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy podléhají povinnosti zachování investice a jestliže během období stanoveném v těchto pravidlech projdou podstatnou změnou způsobenou zastavením výrobní činnosti.

Činnosti spadající do oblasti pomoci z Evropského sociálního fondu se posuzují tak, jako by u nich příspěvek nebyl zachován, jedině tehdy, pokud podle platných pravidel o státní podpoře ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie podléhají povinnosti zachování investice a jestliže během období stanoveném v těchto pravidlech projdou podstatnou změnou způsobenou zastavením výrobní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud zůstane zachována investice nebo pracovní místa vytvořená malými a středními podniky, mohou členské státy zkrátit lhůty stanovené v prvním pododstavci na tři roky.

Pokud zůstane zachována investice malých a středních podniků, mohou členské státy zkrátit lhůty stanovené v prvním pododstavci na tři roky.

Or. en

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 67 – odst. 2 – písm. b – podbod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) míru celkové částky certifikovaných způsobilých výdajů vynaložených příjemci a celkové financování programu včetně financování Společenství a národních příspěvků.

ii) poměr mezi celkovou částkou certifikovaných způsobilých výdajů vynaložených příjemci a celkovým financováním programu včetně financování Společenství a národních příspěvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Článek 77

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Článek 77 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 77

Společná pravidla pro výpočet průběžných plateb a plateb konečného zůstatku

 

1. Průběžné platby a platby konečného zůstatku se vypočítávají tak, že se míra spolufinancování stanovená v rozhodnutí o daném operačním programu pro každou prioritní osu použije na způsobilé výdaje uvedené pro tuto prioritní osu v každém výkazu výdajů certifikovaném certifikačním orgánem.

 

Příspěvek Společenství prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku však nesmí být vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a maximální výše pomoci z fondů pro každou prioritní osu stanovená v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

 

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce, pokud jde o operační programy spolufinancované Evropským sociálním fondem, může Komise provádět průběžné platby za výkazy výdajů zaslané členskými státy do 31. prosince 2010 ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu uvedeného pro tuto prioritní osu ve výkazu výdajů certifikovaném certifikačním orgánem, pokud si to členský stát takto přeje kvůli usnadnění provádění protikrizových opatření. Pokud členský stát zvolí tuto možnost, Komise použije tento systém u všech žádostí o průběžné platby zaslané pro daný operační program do 31. prosince 2010.

 

Rozdíl mezi celkovou částkou vyplacenou podle prvního pododstavce a částkou vypočítanou podle odstavce 1 prvního pododstavce se nezohledňuje při výpočtu průběžných plateb za výkazy výdajů zaslané po 31. prosinci 2010. Tento rozdíl se však zohlední pro účely ustanovení podle čl. 79 odst. 1 a při výpočtu platby konečného zůstatku.

 

Or. en

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 82 – odst. 1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Čl. 82 odst. 1 se mění takto:

 

a) v druhém pododstavci se vkládá nové písmeno:

 

„ea) pro členské státy, kterým byly v roce 2009 poskytnuty úvěry v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zřizuje nástroj střednědobé finanční pomoci určené platebním bilancím členských států1, nebo členské státy, jejichž HDP v roce 2009 reálně poklesl oproti roku 2008 o více než 10 %: v roce 2010 2 % příspěvku z Fondu soudržnosti a 4 % příspěvku z Evropského sociálního fondu na operační program.

 

_____

1 Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.“

 

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

 

„Pro účely kritérií uvedených v druhém pododstavci písm. ea) vycházejí údaje o HDP ze statistik Společenství zveřejněných v listopadu 20092.

 

2 Evropská hospodářská prognóza podzim 2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10. 2009. Úřad pro úřední tisky Evropské unie, Lucemburk).“

Or. en

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 88 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zjistí-li však členské státy při kontrolách nesrovnalosti v operacích, které jsou předmětem prohlášení o částečném uzavření, použije se čl. 98 odst. 2 a 3. Výkaz výdajů uvedený v odst. 2 písm. a) tohoto článku se odpovídajícím způsobem upraví.

Zjistí-li však členské státy nesrovnalosti v operacích, které jsou předmětem prohlášení o částečném uzavření, použije se čl. 98 odst. 2 a 3. Výkaz výdajů uvedený v odst. 2 písm. a) tohoto článku se odpovídajícím způsobem upraví.

Or. en

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 93 – odst. 1 a odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) Článek 93 se mění takto:

 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Komise automaticky zruší každou část částky vypočtené podle druhého pododstavce na operační program, která nebyla použita na zálohové nebo průběžné platby nebo pro niž do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek na daný program, nebyla zaslána žádost o platbu podle článku 86, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

 

Komise vypočítá částku pro účely automatického zrušení přidáním jedné šestiny ročních rozpočtových závazků v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 ke každému z rozpočtových závazků na období 2007 až 2013.“

 

b) za odstavec 2 se vkládá nový odstavec:

 

„2a. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce a od odstavce 2 se lhůty pro automatické zrušení neuplatní na roční rozpočtové závazky týkající se celkového ročního příspěvku na rok 2007.“

Or. en

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

Přechodná ustanovení

 

S ohledem na mimořádné okolnosti týkající se přechodu k pravidlům o zrušení závazků zavedeným tímto nařízením se prostředky, které Komise zrušila pro rozpočtový rok 2007 podle čl. 93 odst. 1 prvního pododstavce a článku 97 nařízení 1083/2006 v souladu s článkem 11 finančního nařízení, obnoví v rozsahu nezbytném pro uplatňování čl. 93 odst. 1 druhého pododstavce nařízení 1083/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 1 odst. 5 a 7 se však použijí ode dne 1. srpna 2006, ustanovení čl. 1 odst. 8, odst. 11 písm. a), odst. 11 písm. b) bodu i) a odst. 13 se použijí ode dne 1. ledna 2007 a ustanovení čl. 1 odst. 4, odst. 11 písm. b) bodu ii) a odst. 11 písm. c) se použijí s platností ode dne 10. června 2009.

Ustanovení čl. 1 odst. 5 a 7 se však použijí ode dne 1. srpna 2006, ustanovení čl. 1 odst. 8, odst. 10 písm. a), odst. 10 písm. b) bodu i) a odst. 13 a 14 se použijí ode dne 1. ledna 2007 a ustanovení čl. 1 odst. 4, odst. 10 písm. b) bodu ii) a odst. 10 písm. c) se použijí s platností ode dne 10. června 2009.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (17.3.2010)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Navrhovatel: Ivars Godmanis

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V červenci 2009 předložila Komise návrh na změnu základního nařízení o strukturálních fondech, nařízení (ES) 1083/2003. Cílem návrhu bylo poskytnout některým členských státům, které byly obzvláště silně zasaženy hospodářskou krizí, další ekonomický stimul. Návrh navazuje na plán evropské hospodářské obnovy, v jehož rámci došlo již v roce 2009 ke změně prováděcích ustanovení k základnímu nařízení 1083/2006 v zájmu zvýšení flexibility předběžných plateb.

Ústřední prvek návrhu Komise byl zaměřen na řešení důsledků finanční krize, tj. na problém zpřísněné úvěrové politiky a rozpočtových omezení. Navržené řešení spočívalo v tom, že členským státům, které mají vážné problémy s peněžním tokem, mělo být dočasně umožněno žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu, což znamená odchýlení se od zásady spolufinancování. Tato výjimka měla být uplatněna v letech 2009 a 2010 a očekávalo se, že povede k posílení vzdělávání, zlepšování dovedností a poskytování vysoce kvalitního učňovského vzdělávání. Komise mimoto navrhla několik opatření, která měla za cíl dále zjednodušit uplatňování nařízení (ES) 1083/2006.

Rada projednala návrh na podzim 2009 a dne 20. listopadu jednomyslně přijala stanovisko. Odmítla přitom návrh poskytovat dočasně 100% financování, avšak souhlasila s ostatními změnami, které navrhla Komise.

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, přinesla změnu v legislativním postupu ve prospěch Parlamentu: místo postupu souhlasu, kde mohl Parlament pouze vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, získal EP plné právo zasahovat do textu návrhu v rámci řádného legislativního postupu.

Posouzení rozpočtových aspektů návrhu

Komise navrhuje řadu změn, které mají zjednodušit pravidla provádění strukturálních fondů. Nejpodstatnější změny se týkají velkých projektů, a to i pokud jde o použité prahy podpory. Bude-li návrh přijat, bude platit pro všechny velké projekty jednotný práh ve výši 50 milionů EUR (v současnosti platí zvláštní práh pro projekty v oblasti životního prostředí ve výši 25 milionů EUR). Velké projekty by měly být rovněž chráněny před automatickým rušením prostředků na závazky. Zbývající změny jsou většinou dost malého rozsahu, nicméně jsou v souladu s požadavky Parlamentu na zjednodušení pravidel, zejména požadavky formulovanými v rámci dohodovacího řízení v listopadu 2009. Parlament a Rada tehdy přijaly společné prohlášení o zjednodušení pravidel strukturálních fondů a o jejich cílenějším využívání. Opatření navržená Komisí, která mají vést ke zjednodušení pravidel, proto můžeme podpořit.

Větším problémem je návrh, aby byla u operačních programů financovaných z ESF dočasně zrušena povinnost spolufinancování. V prostředcích na závazky na rok 2010 by se to sice neprojevilo, avšak pokud by se členské státy rozhodly využít možnosti nechat si proplácet průběžné platby v plné výši, došlo by k dočasnému zvýšení prostředků na platby. Návrh by ovšem nevyžadoval žádnou změnu víceletého finančního rámce, protože platby „navíc“ z rozpočtu EU by byly získány zpět při platbě konečného zůstatku.

Zatímco celkový cíl návrhu – uvolnění prostředků ze strukturálních fondů v zájmu lepšího řešení hospodářské a finanční krize – je plně v souladu s postojem Parlamentu, vyvolává metoda, kterou Komise zvolila, určité pochybnosti. Ze statistických údajů vyplývá, že mezi členskými státy panují značné rozdíly ve vývoji plateb ze strukturálních fondů, zejména z ESD (viz příloha 1). Totéž platí i pro poskytování popisů systémů řízení a kontroly. Z dostupných údajů je zřejmé, že problémy spočívají jinde než v hledání zdrojů spolufinancování – ve  schopnosti členských států spravovat fondy na vnitrostátní úrovni. Dočasné financování z rozpočtu EU v plné výši by bylo v rozporu se zásadou spolufinancování a zvyšovalo by riziko vzniku nesrovnalostí. Návrh Komise by v roce 2010 vedl ke vzniku dodatečných nákladů ve výši 4,1 miliardy EUR, což by znamenalo padesátiprocentní zvýšení plateb ESF plánových v rozpočtu na rok 2010.

Návrh Komise bohužel neobsahuje posouzení dopadu, takže není jasné, jaké dopady se očekávají a jaký bude reálný přínos tohoto opatření.

Rada již princip stoprocentního financování odmítla. Místo něj navrhla prodloužit lhůtu pro výpočet automatického zrušení prostředků na závazky z ročního rozpočtu v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007, čímž by se mělo zvýšit čerpání prostředků vyčleněných na některé operační programy. Svůj krok odůvodnila potřebou flexibility vzhledem k tomu, že operační programy začaly a byly schvalovány později, než se původně předpokládalo.

Ke zlepšení hospodářské situace v zemích, které byly nejvíce zasaženy hospodářskou krizí, Rada dále navrhuje zvýšit předběžné platby na operační programy ESF a pro Fond soudržnosti. O dodatečné předběžné financování ve výši 2 % z Fondu soudržnosti a 4 % z ESF se budou moci ucházet členské státy, kterým byla poskytnuta střednědobá finanční pomoc v souladu s nařízením (ES) 332/2002, a členské státy, jejichž HDP se v roce 2009 snížilo o více než 10 % oproti roku 2008. Tento návrh by znamenal, že se předběžné platby prodlouží za uvedených podmínek až do roku 2010. Ve stávajícím nařízení se v roce 2010 s předběžnými platbami nepočítá.

Navrhovatel poukazuje na to, že návrh Rady týkající se předběžných plateb by byl výhodný pro pět zemí (viz příloha 2). Celkové náklady na toto opatření by činily 0,776 miliardy EUR (0,4 miliardy EUR pro Fond soudržnosti a 0,3776 miliardy EUR pro ESF).

Navrhovatel zastává názor, že přístup Rady odpovídá požadavkům Parlamentu na zjednodušení pravidel a zvýšení flexibility. Prodloužení lhůty pro rušení prostředků na závazky by bylo potenciálně výhodné pro všechny země, avšak z dodatečných předběžných plateb by měly prospěch země v nejobtížnější situaci. Pozměňovací návrhy, které navrhovatel předkládá, odrážejí tento postoj. Rozumí se nicméně samo sebou, že po přijetí právního základu by Komise měla předložit odpovídající návrh opravného rozpočtu k projednání a přijetí rozpočtovým orgánem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a. připomíná prohlášení Rady ze dne 10. července 2009 o prostředcích na platby a vyzývá Komisi, aby předložila opravný rozpočet za účelem získání dodatečných prostředků na platby v roce 2010;

Pozměňovací návrh   2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b. podporuje návrh na předběžné přidělení plateb, avšak zdůrazňuje, že celkové rozpočtové plánování by mělo být dodrženo; připomíná, že o konečné výši plateb ve zbytku programového období by mělo být rozhodnuto v rámci ročního rozpočtového procesu;

Pozměňovací návrh   3

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 c (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1c. zdůrazňuje, že případné odchýlení se od zásady N+2 by mělo zůstat výjimkou a mělo byt platit pouze pro prostředky na platby na rok 2007;

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 3. června 2009 „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, je třeba na určité omezené období změnit ustanovení týkající se výpočtu průběžných plateb: takový postup umožní řešit problémy s peněžním tokem, které se v členských státech objevily v důsledku finančních omezení v období vrcholu krize a urychlit provádění aktivních opatření v oblasti trhu práce, jejichž cílem je podpora občanů, a to zvláště osob nezaměstnaných nebo těch, kterým ztráta zaměstnání hrozí. Z tohoto důvodu je vhodné, aniž by došlo ke změnám vnitrostátních závazků ohledně spolufinancování, které se vztahují na operační programy po celé programové období, aby Komise na žádost členských států uhradila žádosti o průběžné platby ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu v operačních programech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh na zrušení povinnosti spolufinancování nelze přijmout, a to ani dočasně, neboť zvyšuje riziko vzniku nesrovnalostí a je v rozporu se základním principem strukturální politiky.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Článek 77

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Článek 77 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 77

Společná pravidla pro výpočet průběžných plateb a plateb konečného zůstatku

 

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce, pokud jde o operační programy spolufinancované Evropským sociálním fondem, může Komise provádět průběžné platby za výkazy výdajů zaslané členskými státy do 31. prosince 2010 ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu uvedeného pro tuto prioritní osu ve výkazu výdajů certifikovaném certifikačním orgánem, pokud si to členský stát takto přeje kvůli usnadnění provádění protikrizových opatření. Pokud členský stát zvolí tuto možnost, Komise použije tento systém u všech žádostí o průběžné platby zaslané pro daný operační program do 31. prosince 2010.

 

Rozdíl mezi celkovou částkou vyplacenou podle prvního pododstavce a částkou vypočítanou podle odstavce 1 prvního pododstavce se nezohledňuje při výpočtu průběžných plateb za výkazy výdajů zaslané po 31. prosinci 2010. Tento rozdíl se však zohlední pro účely ustanovení podle čl. 79 odst. 1 a při výpočtu platby konečného zůstatku.“.

 

Odůvodnění

Návrh na zrušení povinnosti spolufinancování nelze přijmout, a to ani dočasně, neboť zvyšuje riziko vzniku nesrovnalostí a je v rozporu se základním principem strukturální politiky.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 82 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) V čl. 82 odst. 1 se doplňuje nové písmeno ea), které zní:

 

„ea) pro členské státy, kterým byly v roce 2009 poskytnuty úvěry v souladu s nařízením Rady (ES) č. 332/2002*, nebo členské státy, jejichž HDP v roce 2009 reálně poklesl oproti roku 2008 o více než 10 %: v roce 2010 2 % příspěvku z Fondu soudržnosti a 4 % příspěvku z Evropského sociálního fondu na operační program.

 

* Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.“

Odůvodnění

V době závažné hospodářské krize lze odůvodnit, aby předběžné platby z Fondu soudržnosti a z Evropského sociálního fondu pokračovaly ve prospěch zemí, které jsou v nejtíživější hospodářské situaci.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 82 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) V čl. 82 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Pro účely kritérií uvedených v druhém pododstavci písm. f) vycházejí údaje o HDP ze statistik Společenství zveřejněných v listopadu 2009 **.

 

** Evropská hospodářská prognóza podzim 2009 (EUROPEAN ECONOMY č. 10, 2009. Úřad pro úřední tisky ES, Lucemburk).“

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 93 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Článek 93 se mění takto:

 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

 

„1. Komise automaticky zruší každou část částky vypočtené podle druhého pododstavce na operační program, která nebyla použita na zálohové nebo průběžné platby nebo pro niž do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek na daný program, nebyla zaslána žádost o platbu podle článku 86, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

Komise vypočítá částku pro účely automatického zrušení přidáním jedné šestiny ročních rozpočtových závazků v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 ke každému z rozpočtových závazků na období 2008 až 2013.“

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 93 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 2a, který zní:

 

„2a (nový). Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce a odstavce 2 se lhůty pro automatické zrušení nevztahují na roční rozpočtové závazky v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007.“

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

Přechodná ustanovení

 

S ohledem na mimořádné okolnosti týkající se přechodu k pravidlům o zrušení závazků zavedeným tímto nařízením se prostředky, které Komise zrušila pro rozpočtový rok 2007 podle čl. 93 odst. 1 prvního pododstavce a článku 97 nařízení 1083/2006 v souladu s článkem 11 finančního nařízení, obnoví v rozsahu nezbytném pro uplatňování čl. 93 odst. 1 druhého pododstavce nařízení 1083/2006.

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

ANNEX 1

ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

POSTUP

Název

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení

Referenční údaje

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Příslušný výbor

REGI

Výbor, který zaujal stanovisko

               Datum oznámení na zasedání

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Navrhovatel(ka)

               Datum jmenování

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

27

3

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Kozłowski


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (17. 3. 2010)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení

(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Navrhovatelka: Regina Bastos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V souvislosti se současnou finanční a hospodářskou krizí Rada Evropské unie na svém zasedání ve dnech 11. a 12. prosince 2008 schválila Plán evropské hospodářské obnovy (EERP), který počítá se zavedením prioritního opatření, jež má evropským hospodářstvím umožnit rychlejší přizpůsobení se současným výzvám.

V rámci svých balíčků pro hospodářské oživení Komise navrhla již v září a listopadu 2008 řadu regulačních změn, kterými má být dosaženo zjednodušení prováděcích pravidel politiky soudržnosti a zvýšení předběžného financování (předběžných plateb) na programy Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.

Dne 3. června 2009 předložila Komise sdělení „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, ve kterém navrhla další opatření, která mají podpořit vytváření pracovních příležitostí a zmírnit dopady krize na pracovní příležitosti.

Komise považuje za nezbytné důrazněji usilovat o zjednodušení řízení financování Společenství, má-li se urychlit tok finančních prostředků k příjemcům nejvíce postiženým hospodářským útlumem.

Tento návrh přijatý dne 22. července 2009 proto obsahuje další prvky zjednodušení, přičemž hlavním cílem je urychlit investice spolufinancované v členských státech a regionech a posílit dopad financování na hospodářství jako celek, zejména na malé a střední podniky a na zaměstnanost. Malé a střední podniky jsou hnací silou evropského hospodářství a hlavními aktéry udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí z hlediska množství a kvality. V Evropské unii je přibližně 23 milionů malých a středních podniků, které představují 99 % podniků Unie a přibližně 75 milionů pracovních míst. V některých klíčových průmyslových odvětvích, jako je textil, stavebnictví nebo výroba nábytku, představují malé a střední podniky až 80 % všech pracovních míst.

Další zjednodušení a upřesnění pravidel řízení politiky soudržnosti bude mít bezesporu kladný vliv na rychlost provádění programů, a to především proto, že poskytne vnitrostátním, regionálním a místním orgánům jasnější a méně byrokratická pravidla, která jim dají větší volnost při přizpůsobování programů novým výzvám.

Tento návrh si vyžádá změnu nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních upravujících politiku soudržnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Zdůrazňuje význam většího využívání součinnosti a doplňkovosti různých dostupných finančních nástrojů, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro integraci, akčního programu Společenství v oblasti veřejného zdraví a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za účelem splnění komplexních cílů strategie Evropa 2020, jejímž úkolem je dosáhnout inteligentnějšího a ekologičtějšího hospodářského růstu s větší mírou sociálního začlenění a účinněji podporovat nejvíce znevýhodněné mikroregiony a nejzranitelnější skupiny, jež se potýkají se složitými vícerozměrnými znevýhodněními.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Má-li být řízení financování Společenství snadnější, investice v členských státech a regionech rychlejší a vliv financování Společenství na hospodářství vyšší, je třeba dále zjednodušit pravidla týkající se politiky soudržnosti.

(2) Má-li být řízení financování Unie snadnější, investice na všech vládních úrovních od vnitrostátní po místní rychlejší a vliv financování Společenství na hospodářství posílený, stejně jako vytváření udržitelných pracovních míst umožňujících účast ve společnosti, přičemž její subjekty, zejména malé a střední podniky, tím posílí zaměstnanost, je také třeba dále zjednodušit pravidla týkající se Evropského rozvojového fondu, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Mají-li se operační programy lépe přizpůsobit současné finanční a hospodářské krizi, měly by členské státy namísto hodnocení předložit analýzu zdůvodňující revizi operačního programu.

(6) Mají-li se operační programy lépe přizpůsobit současné finanční a hospodářské krizi a jejím dopadům na podniky a na zaměstnanost , měly by členské státy namísto hodnocení předložit analýzu zdůvodňující revizi operačního programu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 3. června 2009 „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“, je třeba na určité omezené období změnit ustanovení týkající se výpočtu průběžných plateb: takový postup umožní řešit problémy s peněžním tokem, které se v členských státech objevily v důsledku finančních omezení v období vrcholu krize a urychlit provádění aktivních opatření v oblasti trhu práce, jejichž cílem je podpora občanů, a to zvláště osob nezaměstnaných nebo těch, kterým ztráta zaměstnání hrozí. Z tohoto důvodu je vhodné, aniž by došlo ke změnám vnitrostátních závazků ohledně spolufinancování, které se vztahují na operační programy po celé programové období, aby Komise na žádost členských států uhradila žádosti o průběžné platby ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu v operačních programech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem.

vypouští se

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Je nezbytné provést operační programy přesně a co nejlépe využít finanční prostředky Unie s cílem reagovat na potřebu přijmout aktivní opatření na trhu práce, jako je odborná příprava nezaměstnaných, předvídání a uplatňování restrukturalizačních opatření, zvyšování dovedností zaměstnanců pro potřeby trhu práce v souladu s hospodářstvím a zajišťování kvalitního učňovského vzdělávání pro mladé lidi. Potřeba zachovat zaměstnanost lidí nebo umožnit nalezení pracovního místa je v hospodářské a finanční krizi ještě naléhavější.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Právě v době krize, kdy tlak na trh práce a nebezpečí propouštění rostou, je nezbytné mít možnost flexibilně reagovat a cíleně podpořit zvlášť postižené členské státy nebo jednotlivé regiony. Proto je důležité vytvořit pravidla, která Evropskému sociálnímu fondu i v budoucnu umožní rychle reagovat a zabránit průtahům při provádění programů a negativním dopadům na udržení a vytváření udržitelných pracovních míst zajišťujících zapojení do společnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Vzhledem k mimořádným okolnostem a k výrazným a nebývalým dopadům stávající hospodářské a finanční krize na rozpočty členských států je potřeba poskytnout dodatečnou splátku předběžné platby na rok 2010 členským státům nebo jednotlivým regionům v členských státech, které byly krizí nejvíce postiženy, aby byl zajištěn řádný tok finančních prostředků a aby mohly být v průběhu provádění programů uskutečňovány platby oprávněným osobám.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Lhůta pro výpočet automatického zrušení ročního rozpočtového závazku týkajícího se celkového ročního příspěvku na rok 2007 by měla být prodloužena, aby se zlepšilo čerpání finančních prostředků pro různé operační programy. Tato flexibilita je nezbytná, neboť se programy rozběhly oproti očekávání pomaleji a byly schváleny se zpožděním. V kontextu krize tak může být zajištěna přiměřená podpora iniciativ pro vytvoření a udržení většího počtu pracovních míst.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 47 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) V článku 47 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Cílem hodnocení je zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci z fondů a strategii a provádění operačních programů s ohledem na konkrétní strukturální problémy týkající se dotyčných členských států a regionů, s přihlédnutím k cíli udržitelného rozvoje a k souvisejícím právním předpisům Unie týkajícím se vlivů na životní prostředí, včetně vytváření bezbariérového prostředí pro zdravotně postižené osoby, a strategického posuzování vlivů na životní prostředí.“

Odůvodnění

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) V čl. 55 odst. 2 se pododstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„Při výpočtu bere řídící orgán v úvahu referenční období přiměřené pro kategorii dotyčné investice, kategorii projektu, běžně očekávanou ziskovost dané kategorie investice, použití zásady „znečišťovatel platí“ a případně aspekty rovnosti v souvislosti s relativní prosperitou daného členského státu.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 55 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud není objektivně možné odhadnout příjmy předem, odečtou se čisté příjmy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi.

3. Pokud není objektivně možné nebo technicky spolehlivé odhadnout příjmy předem, odečtou se čisté příjmy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Článek 77

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Článek 77 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 77

 

Společná pravidla pro výpočet průběžných plateb a plateb konečného zůstatku

 

1. Průběžné platby a platby konečného zůstatku se vypočítávají tak, že se míra spolufinancování stanovená v rozhodnutí o daném operačním programu pro každou prioritní osu použije na způsobilé výdaje uvedené pro tuto prioritní osu v každém výkazu výdajů certifikovaném certifikačním orgánem.

 

Příspěvek Společenství prostřednictvím průběžných plateb a plateb konečného zůstatku však nesmí být vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a maximální výše pomoci z fondů pro každou prioritní osu stanovená v rozhodnutí Komise o schválení operačního programu.

 

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce, pokud jde o operační programy spolufinancované Evropským sociálním fondem, může Komise provádět průběžné platby za výkazy výdajů zaslané členskými státy do 31. prosince 2010 ve výši 100 % veřejného příspěvku na každou prioritní osu uvedeného pro tuto prioritní osu ve výkazu výdajů certifikovaném certifikačním orgánem, pokud si to členský stát takto přeje kvůli usnadnění provádění protikrizových opatření. Pokud členský stát zvolí tuto možnost, Komise použije tento systém u všech žádostí o průběžné platby zaslané pro daný operační program do 31. prosince 2010.

 

Rozdíl mezi celkovou částkou vyplacenou podle prvního pododstavce a částkou vypočítanou podle odstavce 1 prvního pododstavce se nezohledňuje při výpočtu průběžných plateb za výkazy výdajů zaslané po 31. prosinci 2010. Tento rozdíl se však zohlední pro účely ustanovení podle čl. 79 odst. 1 a při výpočtu platby konečného zůstatku.“.

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 82 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) V článku 82 odst. 1 se doplňuje toto písmeno:

 

„ea) 2 % příspěvku z Fondu soudržnosti a 4 % příspěvku z Evropského sociálního fondu na operační program v roce 2010 pro členské státy, které v roce 2009 obdržely finanční podporu na základě nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států1, nebo pro členské státy, jejichž HDP v roce 2009 klesl ve srovnání s předchozím rokem o více než 10 % nebo jejichž míra nezaměstnanosti buď celkově nebo v některých regionech vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o více než 3 procentní body.

 

1 Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 1.“

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 93 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a) V článku 93 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Komise automaticky zruší každou část částky vypočtené podle druhého pododstavce na operační program, která nebyla použita na zálohové nebo průběžné platby nebo pro niž do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl přijat rozpočtový závazek na daný program, nebyla zaslána žádost o platbu podle článku 86, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.“

 

Pro účely automatického zrušení závazku uvedeného v prvním pododstavci vypočítá Komise příslušnou částku tak, že ke každému ročnímu rozpočtovému závazku v letech 2008 až 2013 přičte jednu šestinu ročního rozpočtového závazku týkajícího se celkového ročního příspěvku na rok 2007.“

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1083/2006

Čl. 93 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b) V článku 93 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Odchylně od prvního pododstavce odstavce 1 a od odstavce 2 se lhůty pro automatické zrušení neuplatní na roční rozpočtový závazek týkající se celkového ročního příspěvku na rok 2007.“

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Přechodná opatření

 

Ve snaze vyrovnat se s mimořádnými okolnostmi přechodu na pravidla rušení závazků zavedená tímto nařízením budou obnoveny položky, které byly zrušeny v důsledku zrušení závazků ze strany Komise pro rozpočtový rok 2007 provedením prvního pododstavce čl. 93 odst. 1 a článku 97 nařízení (ES) č. 1083/2006 na základě článku 11 finančního nařízení, a to v rozsahu nezbytném pro provedení druhého pododstavce čl. 93 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006.

Odůvodnění

Odložení automatického zrušení závazků přijatých v roce 2007 poskytuje určitou flexibilitu tam, kde schvalování operačních programů probíhá pomaleji, než se původně očekávalo.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1b

 

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti tohoto nařízení na úrovni plateb a o tom, v jakém rozsahu vezme v úvahu výši plateb ve svém návrhu rozpočtu. Zpráva Komise by také měla posoudit dopady tohoto nařízení na zaměstnanost a sociální začlenění.

POSTUP

Název

Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení

Referenční údaje

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Příslušný výbor

REGI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen


POSTUP

Název

Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a určitá ustanovení týkající se finančního řízení

Referenční údaje

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Datum predložení EP

22.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

18.1.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

CONT

1.10.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Datum přijetí

18.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění