Postup : 2009/2077(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0063/2010

Předložené texty :

A7-0063/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.45
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 217kWORD 154k
25. března 2010
PE 429.616v02-00 A7-0063/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008

(KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008

(KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2007 (KOM(2009)0526 a příloha SEK(2009)1427),

–   s ohledem na finanční výkazy a výkazy příjmů a výdajů sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   s ohledem na zprávu o finančním řízení týkající se sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rok 2008,

–   s ohledem na finanční informace o evropských rozvojových fondech (KOM(2009)0310),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Komise(1),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetní závěrky a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(2),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 týkající se udělení absolutoria Komisi za provádění činností evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

 s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(3) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005(4),

 s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“)(5) ve znění rozhodnutí Rady 2007/249/ES ze dne 19. března 2007(6),

–   s ohledem na článek 33 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 20. prosince 1995 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci druhého finančního protokolu čtvrté úmluvy AKT-ES(7),

–   s ohledem na článek 32 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 18. září 2000 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci finančního protokolu Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přidělení finanční pomoci pro zámořské země a území, na něž se vztahují ustanovení čtvrté části Smlouvy o ES(8),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na článek 74 finančního nařízení ze dne 16. června 1998 vztahujícího se na spolupráci pro financování rozvoje na základě čtvrté úmluvy AKT-ES(9),

–   s ohledem na článek 119 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 vztahujícího se na devátý Evropský rozvojový fond(10),

–   s ohledem na článek 142 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond(11),

–   s ohledem na článek 76 a 77 třetí odrážka a na přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj (A6-0063/2010),

1.  uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru a Evropské investiční bance a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008

(KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2007 (KOM(2009)0526 a příloha SEK(2009)1427),

–   s ohledem na finanční výkazy a výkazy příjmů a výdajů sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   s ohledem na zprávu o finančním řízení týkající se sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rok 2008,

–   s ohledem na finanční informace o evropských rozvojových fondech (KOM(2009)0310),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Komise(12),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetní závěrky a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(13),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 týkající se udělení absolutoria Komisi za provádění činností evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(14) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005(15),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“)(16) ve znění rozhodnutí Rady 2007/249/ES ze dne 19. března 2007(17),

–   s ohledem na článek 33 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 20. prosince 1995 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci druhého finančního protokolu čtvrté úmluvy AKT-ES(18),

–   s ohledem na článek 32 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 18. září 2000 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci finančního protokolu Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přidělení finanční pomoci pro zámořské země a území, na něž se vztahují ustanovení čtvrté části Smlouvy o ES(19),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na článek 74 finančního nařízení ze dne 16. června 1998 vztahujícího se na spolupráci pro financování rozvoje na základě čtvrté úmluvy AKT-ES(20),

–   s ohledem na článek 119 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 vztahujícího se na devátý Evropský rozvojový fond(21),

–   s ohledem na článek 142 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond(22),

–   s ohledem na článek 76 a 77 třetí odrážka a na přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj (A6-0063/2010),

1.  konstatuje, že roční účetní uzávěrky sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu mají podobu uvedenou v tabulce 1 výroční zprávy Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru a Evropské investiční bance a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008

(KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2007 (KOM(2009)0526 a příloha SEK(2009)1427),

–   s ohledem na finanční výkazy a výkazy příjmů a výdajů sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008 (KOM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   s ohledem na zprávu o finančním řízení týkající se sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rok 2008,

–   s ohledem na finanční informace o evropských rozvojových fondech (KOM(2009)0310),

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Komise(23),

-    s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 15/2009 s názvem „Pomoc EU prováděná organizacemi OSN: rozhodování a monitorování“,

–   s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 18/2009 s názvem „Účelnost podpory regionální hospodářské integrace ve východní Africe a v západní Africe poskytované z ERF“,

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetní závěrky a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(24),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 týkající se udělení absolutoria Komisi za provádění činností evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2008 (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085 – C7-0058/2010, 5086/2010– C7-0059/2010),

–   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(25) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005(26),

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství („rozhodnutí o přidružení zámoří“)(27) ve znění rozhodnutí Rady 2007/249/ES ze dne 19. března 2007(28),

–   s ohledem na článek 33 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 20. prosince 1995 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci druhého finančního protokolu čtvrté úmluvy AKT-ES(29),

–   s ohledem na článek 32 interní dohody zástupců vlád členských států, kteří se sešli v Radě, ze dne 18. září 2000 o financování a řízení pomoci Společenství v rámci finančního protokolu Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy a Evropským společenstvím a jeho členskými státy, podepsané v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, a o přidělení finanční pomoci pro zámořské země a území, na něž se vztahují ustanovení čtvrté části Smlouvy o ES(30),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na článek 74 finančního nařízení ze dne 16. června 1998 vztahujícího se na spolupráci pro financování rozvoje na základě čtvrté úmluvy AKT-ES(31),

–   s ohledem na článek 119 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 vztahujícího se na devátý Evropský rozvojový fond(32),

–   s ohledem na článek 142 nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února 2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond(33),

–   s ohledem na článek 76 a 77 třetí odrážka a na přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0063/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropský rozvojový fond (ERF) je nejdůležitějším finančním nástrojem Evropské unie pro rozvojovou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy,

B.  vzhledem k tomu, že celková částka pomoci poskytované z ERF se v následujících letech výrazně zvýší, protože výše pomoci Unie z desátého ERF na období 2008–2013 byla stanovena na 22 682 000 000 EUR, což představuje ve srovnání s finančními příděly z devátého ERF zvýšení o 64 %,

C. vzhledem k tomu, že rozpočtová podpora je nástroj pomoci, který vyžaduje zásadní posun v charakteru parlamentního dohledu, a to od kontroly nad vstupy k prověřování výsledků a výstupů,

D. vzhledem k tomu, že přes opakovaný požadavek Parlamentu, aby byl ERF začleněn do rozpočtu, tyto fondy v současné době nespadají do souhrnného rozpočtu Evropské unie a pod obecné finanční nařízení, ale jsou prováděny podle zvláštních finančních předpisů,

E.  vzhledem k tomu, že je pevně odhodlán rozvíjet své možnosti dohledu, aby byl schopen co nejúčinněji plnit své povinnosti orgánu příslušného k udělení absolutoria,

1.  vítá provádění Lisabonské smlouvy, zejména vytvoření místa vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské služby pro vnější činnost; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že roztříštěná správa evropské rozvojové pomoci by mohla ovlivnit její účinnost, a zdůrazňuje, že je třeba pokračovat ve zdokonalování řízení ERF a toto zlepšování nesmí být blokováno; žádá Komisi, aby mu poskytla popis a podrobné vysvětlení fungování nového systému;

2.  připomíná a podporuje odhodlání Komise během diskusí o příštím finančním rámci plně začlenit ERF do rozpočtu Unie; znovu vyzývá Komisi, aby průběžně v plném rozsahu informovala Výbor pro rozpočtovou kontrolu o stavu příprav této iniciativy; domnívá se, že by toto začlenění do rozpočtu umožnilo zvýšit koherenci, transparentnost a účinnost a posílit mechanismus kontroly ERF;

3.  žádá, aby byl informován o přezkumu v polovině období, jemuž by měl být v roce 2010 podroben desátý ERF, a trvá na současném účinném posílení souvisejícího plánování s cílem dosáhnout lepší součinnosti, koordinace a rozdělení práce; zastává názor, že strategie provádění desátého ERF by se měla soustřeďovat na omezený počet odvětví, aniž by vylučovala nevládní organizace, které díky své účinnosti v terénu mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj, s cílem vyhnout se negativním účinkům přílišného rozšiřování činnosti; v této souvislosti také žádá Komisi o prověření, zda je správa prostřednictvím současných nevládních organizací skutečně účinnější a výhodnější z hlediska nákladů, než by byla prostřednictvím Komise;

4.  znovu vyzývá Komisi, aby při upravování své kontrolní strategie určila práh, při kterém skutečnost, že se nedostavují výsledky a náklady na kontroly jsou vysoké, nutí ke koncepční změně přístupu; očekává, že v této souvislosti obdrží zprávu Komise o výsledcích studií ohledně přijatelného rizika/analýzy nákladů a účinnosti v oblasti vnější činnosti, i přezkum kontrolní strategie EuropeAid za rozpočtový rok 2009 v dostatečně krátké době;

Prohlášení o věrohodnosti

5.  konstatuje, že kromě problémů týkajících se metodiky Komise pro odhad rezervy na vzniklé náklady je Evropský účetní dvůr toho názoru, že závěrky spolehlivě odrážejí příjmy i výdaje související se sedmým, osmým, devátým a desátým ERF; vybízí Komisi, aby svou metodiku v příštích měsících zpřesnila, a to pro účely udělování absolutoria za rozpočtový rok 2009;

Uskutečněné operace

6.  konstatuje s uspokojením, že EÚD shledal, že příjmy a závazky neobsahují významné chyby; vyjadřuje nicméně znepokojení nad vysokým počtem nevyčíslitelných chyb v závazcích týkajících se rozpočtové podpory a značným počtem chyb v platbách;

7.  vyjadřuje politování nad nepřijatelnou skutečností, že se Účetnímu dvoru nepodařilo obdržet veškeré nezbytné informace a dokumentaci ohledně deseti plateb mezinárodním organizacím, a v důsledku toho se nemohl vyslovit k řádnosti výdajů ve výši 190 000 000 EUR, tj. 6,7 % ročních výdajů;

8.  žádá Komisi, aby u těchto mezinárodních organizací dostatečně důrazně intervenovala a stanovila časový harmonogram ad hoc, který by zajistil, že žádosti o informace budou včas vyřizovány, aby tak podpořila žádosti o informace/dokumentaci ze strany EÚD a aby tak byla respektována rámcová finanční a správní dohoda (FAFA);

Finanční plnění

9.  s uspokojením konstatuje, že sedmý ERF byl uzavřen dne 31. srpna 2008 a že bylo vyplaceno 10 381 000 000 EUR , tj. 98,3 % z přidělených 10 559 000 000 EUR; konstatuje, že zůstatek (178 000 000 EUR) byl převeden do devátého ERF;

10. konstatuje, že desátý ERF (na období 2008–2013 o celkové částce 22 682 000 000 EUR) vstoupil v platnost dne 1. července 2008, a vítá rychlé provádění desátého ERF a obecně dobrou výkonnost Komise, jak na úrovni závazků a plateb, tak pokud jde o správu částek, jež je nutno vypořádat; vybízí Komisi, aby pokračovala ve svém úsilí s cílem vypořádat zbytek starých a nevyřízených plateb;

Finanční řízení ERF Komisí

11. s uspokojením konstatuje, že podle názoru Účetního dvora výše uvedená zpráva Komise o finančním řízení sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008 „přesně popisuje plnění provozních cílů Komise stanovených na rozpočtový rok (...), finanční situaci a události, které měly podstatný vliv na činnosti prováděné v roce 2008“(34);

Spolehlivost účetní závěrky

12. konstatuje, že podle ustanovení článku 1 a čl. 103 odst. 3 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. ERF a článků 2, 3 a 4 a čl. 125 odst. 3 nařízení (ES) č. 215/2008 se prohlášení o věrohodnosti nevztahuje na tu část zdrojů devátého a desátého ERF, kterou spravuje EIB na vlastní odpovědnost (více než 3 500 000 000 EUR)(35); zastává názor, že o těchto zdrojích, na něž se nevztahuje prohlášení o věrohodnosti, by měla EIB pravidelně podávat zprávu;

13. vítá, že EÚD je toho názoru, že konečná účetní závěrka sedmého, osmého, devátého a desátého ERF zobrazuje věrně a ve všech významných ohledech finanční situaci ERF k 31. prosinci 2008;

14. s uspokojením konstatuje, že v únoru 2009 byl zaveden nový počítačový systém pro účetnictví za rozpočtový rok přizpůsobený ERF (ABAC FED);

Řízení projektů a platby

15. vítá rekordní úroveň závazků splněných v roce 2008 a včasné provádění 10. ERF; zdůrazňuje, že zvýšená rychlost provádění by neměla být na úkor kvality financovaných operací;

16. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr shledal, že zálohové platby neobsahují významné chyby; lituje však, že audit Účetního dvora odhalil významnou míru chyb s dopadem na částku plateb, které byly předmětem auditu;

17. může přijmout argument, podle něhož je část chyb spojených se skutečnými výdaji (tj. pokud chybí faktury nebo jiné doklady) v Angole možno vysvětlit obzvlášť obtížnými podmínkami v této zemi, za nichž audit probíhal; zdůrazňuje nicméně, že 47 % kvantifikovatelných chyb je spojeno se způsobilostí výdajů, a vyzývá proto Komisi, aby zdokonalila svůj kontrolní systém s cílem zmenšit chyby(36); v této souvislosti upozorňuje Komisi na doporučení Účetního dvora, že je třeba zlepšit kontroly ex ante a soustředit se na hlavní rizika;

18. žádá Komisi, aby při revizi finančního nařízení stanovila případné procedurální problémy, s nimiž se setkala v krizových situacích, zejména, pokud jde o financování opatření v rámci mimořádné pomoci ze strany členských států, a aby předložila postup účinné a zároveň dostatečně pružné kontroly, která by umožnila, aby využívané prostředky plnily svůj účel, a zajistila transparentnost realizovaných projektů;

Výroční zpráva o činnosti

19. vítá konstatování Účetního dvora, že se výroční zpráva o činnosti značně zlepšila, a blahopřeje Komisi zejména k tomu, že častěji využívá kvantitativních ukazatelů(37);

Monitorování prováděcích organizací

20. kriticky pohlíží na skutečnost, že stejně jako v předchozích letech přetrvávají významné nedostatky ve finančních postupech a kontrolách prováděcích organizací, dohlížitelů a vnitrostátních schvalujících osob: oceňuje nicméně úsilí EuropeAid a delegací zejména s cílem odstranit tyto nedostatky; žádá, aby se toto úsilí v budoucnu ještě zvýšilo, a očekává, že další zlepšení dosažená v auditu CRIS umožní dosáhnout lepšího výsledku;

21. zdůrazňuje, že demokracie a právo lidí žít v podmínkách, za nichž nejsou porušována jejich lidská práva, musí být nedílnými cíli prováděcích subjektů v zemích, jimž je přidělována pomoc z Evropského rozvojového fondu;

Rozpočtová podpora

22. poukazuje(38) na to, že se v kumulovaných rozhodnutích o financování podstatně zvýšila rozpočtová podpora a strukturní přizpůsobení pro desátý ERF (více než 45 %) ve srovnání s osmým a devátým ERF (okolo 15 %);

23. vyjadřuje politování nad tím, že podle auditu závazků týkajících se rozpočtové podpory, který Účetní dvůr provedl, obsahují tyto závazky vysoký počet nevyčíslitelných chyb; trvá na tom, aby Komise tyto platby hodnotila ještě přísněji a v budoucnu postihovala způsoby jejich vyplácení; v této souvislosti s uspokojením bere na vědomí revizi finančních okruhů pro tyto platby, k níž došlo v únoru 2009;

24. s uspokojením konstatuje, že došlo ke zlepšení, pokud jde o jasnost a strukturu hodnocení míry dodržování požadavků dohody z Cotonou, které provedla Komise; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Účetní dvůr ještě zaznamenal četné případy, kdy se Komisi nepodařilo dostatečně uspořádaně a formálně prokázat, že správa veřejných financí příjemců pomoci je dostatečně transparentní, důvěryhodná a účinná, nebo alespoň že dané země mají k dispozici důvěryhodný a vhodný program reforem v tomto smyslu;

25. souhlasí s Účetním dvorem, že Komise musí dále usilovat o odůvodnění svých rozhodnutí o způsobilosti k rozpočtové podpoře a zajistit, aby všechny dohody o financování poskytovaly komplexní a jasné východisko umožňující posoudit splnění podmínek plateb(39); očekává informace o výsledcích přezkumu hlavních směrů, který Komise přislíbila pro rok 2009;

26. naléhavě žádá Komisi, aby partnerským zemím pomohla rozvinout kapacity parlamentní kontroly a auditu a aby do přípravy vnitrostátních rozvojových strategií zapojila parlamenty i občanskou společnost;

27. připomíná, jak to již zdůraznil v bodě 79 usnesení ze dne 23. dubna 2009 obsahujícím připomínky, jež jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého a devátého Evropského rozvojového fondu za rozpočtový rok 2007(40) (dále jen usnesení ze dne 23. dubna 2009), že jeho úlohou v souvislosti s rozpočtovou podporou je volat Komisi k odpovědnosti za výsledky výdajů a že rozpočtová podpora je nástroj pomoci, který vyžaduje zásadní posun v charakteru parlamentního dohledu, a to od kontroly nad vstupy k prověřování výsledků podle jistých ukazatelů, které takto zaručí, aby z výdajů na rozvojovou pomoc mělo prospěch obyvatelstvo přijímající země;

28. znovu žádá Komisi, aby co nejpřísněji stanovila země nebo problémy v oblasti rozpočtové podpory, pro něž může být stanovisko Parlamentu užitečné, s cílem zlepšit odpovědnost(41) dárců ve více směrech (zvláštní pokyny k tomu, jak řídit operace rozpočtové podpory v těchto zranitelných zemích), jak to přislíbila Komise ve svých odpovědích ze dne 2. prosince 2009 na písemné otázky, které Výbor pro rozpočtovou kontrolu položil komisaři Karlu De Guchtovi;

29. znovu vyzývá Účetní dvůr, aby jej informoval o tom, jak kvalitně provádí Komise posuzování a řízení rizik, a přivítal by více auditů výkonnosti, které by posoudily výsledky výdajů na rozvojovou pomoc obecně a konkrétně na rozpočtovou podporu(42);

30. vyzývá Komisi, aby zajistila snížení nebo zrušení rozpočtové podpory v případě, že nejsou dosaženy jasné cíle;

Veřejné prohlášení států, které jsou příjemci pomoci

31. potvrzuje své přesvědčení, že rozvojová pomoc obecně a konkrétně rozpočtová podpora by měla být spjata s prohlášením o zveřejnění ex ante, které vydává vláda přijímající země a podepisuje ministr financí a které se týká vybraných problémů, které ovlivňují správu věcí veřejných a strukturu odpovědnosti země, která je příjemcem pomoci; nepřijímá argument Komise, podle něhož postačují informace o řízení získané pomocí analýz provedených ve spolupráci s dalšími stranami a zainteresovanými účastníky;

32. znovu žádá Komisi, aby se chopila iniciativy a předložila návrh v tomto smyslu dalším mezinárodním dárcům – zejména Světové bance – s cílem vyvinout a uplatňovat takový nástroj ve shodě s ostatními dárci; očekává, že bude informován o možném časovém rámci pro tato jednání;

Lidské zdroje

33. vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že hrozí, že se ztratí historické povědomí o záležitostech v důsledku velkých problémů z hlediska personálního zajištění (příliš velká rotace personálu, příliš mnoho neobsazených míst a zvyšující se neobsazenost), které uvádí ve své výroční zprávě EuropeAid(43), a je znepokojen tím, že počet zaměstnanců EuropeAid stále klesá v porovnání s výší přidělených prostředků;

34. znovu vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem personálu, nerovnoměrným rozdělením zaměstnanců nebo nedostatkem pracovníků se specifickou kvalifikací nebo znalostmi, které ohrožuje účinnost akcí, kvalitu kontrol, ověřování a následných kroků(44);

35. podporuje zájem Komise přijmout doplňkové externí zaměstnance pro posílení svých pracovníků v ústředí a v delegacích v rámci řízení a kontroly ERF; soudí, že takové posílení zaměstnanců je o to nezbytnější, že závazky desátého ERF podstatnou měrou rostou;

Připomínky k závěrům a doporučením Účetního dvora

36. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ocenil úsilí, jež EuropeAid vyvíjí s cílem podstatně zlepšit systémy kontroly a dohledu; podporuje Komisi v jejím odhodlání nadále zlepšovat architekturu kontrolních systémů;

37. plně souhlasí s doporučeními, která uvádí Účetní dvůr v bodě 55 písm. a) až f) a v bodě 56 písm. a) a b) výroční zprávy o ERF;

38. v očekávání řešení nedostatku lidských zdrojů upozorňuje zejména na doporučení Účetního dvora, že je nezbytné, aby Komise analyzovala rizika strukturovanějším způsobem a realističtěji vyhodnotila dostupné zdroje při vypracovávání výročních auditních programů a že je třeba bedlivě sledovat provádění těchto programů v průběhu celého roku;

39. poukazuje na to, že ve své zvláštní zprávě č. 18/2009 hodnotí Účetní dvůr podporu regionální hospodářské integrace ve východní Africe a v západní Africe poskytovanou z ERF, na kterou je vyčleněna značná část prostředků ERF (více než 50 %), pouze jako částečně účinnou; vyzývá Komisi, aby vyhověla navrženým opatřením Účetního dvora zejména s ohledem na koordinaci a dohodu s regionálními organizacemi, na zajištění dostatečného personálu, koordinaci regionálních a vnitrostátních strategií a také na přesné vyjasnění úkolů, pravomocí a cílů;

Priority rozvoje a jeho zviditelnění

40. vyzývá k tomu, aby se referenční hodnota nástroje pro financování rozvojové spolupráce (DCI), na jejímž základě je 20 % prostředků přidělováno na základní a střední vzdělávání a základní zdravotní péči, vztahovala také na ERF; naléhavě žádá Komisi, aby kladla větší důraz na zdravotní stav matek, protože právě v případě tohoto rozvojového cíle tisíciletí je pokrok nejméně uspokojivý; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila větší zviditelnění činností financovaných EU v zámoří;

41. znovu opakuje, že podporuje začlenění ERF do rozpočtu, protože se tak umožní, aby výdaje byly demokratičtější, odpovědnější a transparentnější;

Investiční nástroj

42. konstatuje, že EIB spravuje investiční nástroj, tj. nástroj k řízení rizik financovaný z ERF, určený k podpoře soukromých investic v obtížných hospodářských a politických podmínkách zemí AKT; připomíná své připomínky obsažené v usneseních ze dne 22. dubna 2008(45) a ze dne 23. dubna 2009 připojené k jeho rozhodnutím o udělení absolutoria za plnění rozpočtu ERF na rozpočtové roky 2006 a 2007, v nichž vyjádřil znepokojení nad tím, že investiční nástroj, který spravuje EIB, nepodléhá udělení absolutoria; připomíná dále, že zdroje ERF jsou veřejné peníze z kapes daňových poplatníků, nikoli prostředky z finančních trhů;

43. lituje – stejně jako Účetní dvůr ve svém stanovisku č. 9/2007 k návrhu nařízení Rady o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond –, že byly vytvořeny dvě samostatné oblasti správy, protože to omezuje působnost udělování absolutoria, vytváří dodatečné potřeby koordinace postupu Komise a EIB a ztěžuje snahu získat ucelený obraz dosažených výsledků;

44. poznamenává, že výroční zpráva EIB o tomto investičním nástroji obsahuje především finanční informace a velmi málo informací – pokud vůbec nějaké – o výsledcích jednotlivých financovaných programů;

45. připomíná, že v bodě 24 výše uvedeného usnesení ze dne 22. dubna 2008 navrhuje, aby EIB během udělování absolutoria předložila svou výroční zprávu o tomto finančním nástroji přímo Výboru pro rozpočtovou kontrolu; v této souvislosti navrhuje, aby Výbor pro rozpočtovou kontrolu pozval předsedu Evropské investiční banky co nejdříve, aby byl stanoven rámec pro jednání;

46. znovu opakuje výzvu EIB, kterou vyslovil ve svém usnesení ze dne 23. dubna 2009, aby se při vypracovávání zpráv zaměřila na výsledky a předkládala úplné, relevantní a objektivní informace o výsledné situaci, stanovených cílech, splněných cílech a důvodech případného nesplnění cílů a uváděla provedená hodnocení a souhrn výsledků hodnocení;

47. žádá Komisi, aby poskytla úplnější informace, než jsou informace obsažené v odpovědi na usnesení ze dne 23. dubna 2009 o specifických postupech, které zavedla spolu s EIB s cílem koordinovat úsilí obou institucí o naplňování rozvojových cílů Unie, i o účinnosti těchto postupů.

5. 3. 2010

STANOVISKO Výboru pro rozvoj

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008

(KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Navrhovatel: Gay Mitchell

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá rekordní úroveň závazků splněných v roce 2008 a včasné provádění 10. ERF; zdůrazňuje, že zvýšená rychlost provádění by neměla být na úkor kvality financovaných operací;

2.  je znepokojen „významnými personálními omezeními“ a vysokou fluktuací zaměstnanců úřadu EuropeAid a delegací, v nichž je míra neobsazených míst „nebezpečně vysoká a má rostoucí tendenci“(46); považuje tuto situaci za znepokojivou zejména v souvislosti se zřízením Evropské služby pro vnější činnost;

3.  vyzývá k tomu, aby se referenční hodnota nástroje pro financování rozvojové spolupráce (DCI), na jejímž základě je 20 % prostředků přidělováno na základní a střední vzdělávání a základní zdravotní péči, vztahovala také na ERF; naléhavě žádá Komisi, aby kladla větší důraz na zdravotní stav matek, protože právě v případě tohoto rozvojového cíle tisíciletí je pokrok nejméně uspokojivý;

4.  znovu opakuje, že podporuje začlenění ERF do rozpočtu, protože se tak umožní, aby výdaje byly demokratičtější, odpovědnější a transparentnější;

5.  vyslovuje politování nad vysokou mírou chybovosti v platbách rozpočtové podpory; znovu vyzývá, aby byla vytvořena transparentnější a objektivnější kritéria způsobilosti pro rozpočtovou podporu a ztotožňuje se s doporučením Účetního dvora adresovaným Komisi, aby trvala na tom, aby „přijímající země měly příslušný reformní program“; vyzývá Komisi, aby posílila audity a dohlížecí a kontrolní systémy;

6.  naléhavě žádá Komisi, aby partnerským zemím pomohla rozvinout kapacity parlamentní kontroly a auditu a aby do přípravy vnitrostátních rozvojových strategií zapojila parlamenty i občanskou společnost;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila větší zviditelnění činností financovaných EU v zámoří.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Miguel Angel Martínez Martínez, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Rosario Crocetta, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

     Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 257.

(2)

     Úř. věst. C 274, 13.11.2009, s. 235.

(3)

     Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

     Úř věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(5)

     Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1 a Úř. věst. L 324, 7.12.2001, s. 1.

(6)

     Úř věst. L 109, 26.4.2007, s. 33.

(7)

     Úř věst. L 156, 29.5.1998, s. 108.

(8)

     Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(9)

     Úř věst. L 191, 7.7.1998, s. 53.

(10)

   Úř věst. L 83, 1.4.2003, s. 1.

(11)

   Úř věst. L 78, 19.3.2008, s. 1.

(12)

   Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 257.

(13)

   Úř. věst. C 274, 13.11.2009, s. 235.

(14)

   Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(15)

   Úř věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(16)

   Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1 a Úř. věst. L 324, 7.12.2001, s. 1.

(17)

   Úř věst. L 109, 26.4.2007, s. 33.

(18)

   Úř věst. L 156, 29.5.1998, s. 108.

(19)

   Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(20)

   Úř věst. L 191, 7.7.1998, s. 53.

(21)

   Úř věst. L 83, 1.4.2003, s. 1.

(22)

   Úř věst. L 78, 19.3.2008, s. 1.

(23)

   Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 257.

(24)

   Úř. věst. C 274, 13.11.2009, s. 235.

(25)

   Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(26)

   Úř věst. L 287, 28.10.2005, s. 4.

(27)

   Úř. věst. L 314, 30.11.2001, s. 1 a Úř. věst. L 324, 7.12.2001, s. 1.

(28)

   Úř věst. L 109, 26.4.2007, s. 33.

(29)

   Úř věst. L 156, 29.5.1998, s. 108.

(30)

   Úř věst. L 317, 15.12.2000, s. 355.

(31)

   Úř věst. L 191, 7.7.1998, s. 53.

(32)

   Úř věst. L 83, 1.4.2003, s. 1.

(33)

   Úř věst. L 78, 19.3.2008, s. 1.

(34)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 8.

(35)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 2.

(36)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 22.

(37)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 29.

(38)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, graf II, s. 266.

(39)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 56.

(40)

Úř věst. L 255, 26.9.2009, s. 98.

(41)

Viz bod 43 usnesení ze dne 23. dubna 2009.

(42)

Viz bod 53 usnesení ze dne 23. dubna 2009.

(43)

Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2008 týkající se evropských rozvojových fondů, bod 30.

(44)

Viz bod 61 usnesení ze dne 23. dubna 2009.

(45)

Úř věst. L 88, 31.3.2009, s. 253.

(46)

Výroční zpráva Účetního dvora o činnostech financovaných ze sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2008 (Úř. věst. C 269, 10.11.2009 s. 274 odst. 30).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění