Postup : 2009/0009(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0065/2010

Předložené texty :

A7-0065/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     *
PDF 270kWORD 375k
25. března 2010
PE 430.975v02-00 A7-0065/2010

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace

(KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: David Casa

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace

(KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0021),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0078/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0065/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) S cílem pomoci malým a středním podnikům, které se potýkají s problémy při odvodu DPH příslušnému orgánu před přijetím platby od svých pořizovatelů nebo příjemců, by členské státy měly mít možnost povolit, aby byla DPH účtována pomocí režimu hotovostního účetnictví, který umožňuje, aby dodavatel odvedl DPH příslušnému orgánu až po přijetí platby za dodání, a který stanoví nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy zaplatí za dodání. To by mělo členským státům umožnit, aby zavedly volitelný režim hotovostního účetnictví, který nemá nepříznivý dopad na peněžní toky v souvislosti s jejich příjmy z DPH.

(4) S cílem pomoci malým a středním podnikům, které se potýkají s problémy při odvodu DPH příslušnému orgánu před přijetím platby od svých pořizovatelů nebo příjemců, by členské státy měly povolit, aby byla DPH účtována pomocí režimu hotovostního účetnictví, který umožňuje, aby dodavatel nebo poskytovatel odvedl DPH příslušnému orgánu až po přijetí platby za dodání zboží nebo poskytnutí služeb, a který stanoví nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy za dodání zboží nebo poskytnutí služeb zaplatí. To by mělo členským státům umožnit, aby zavedly volitelný režim hotovostního účetnictví, který nemá nepříznivý dopad na peněžní toky v souvislosti s jejich příjmy z DPH.

Odůvodnění

Malé a střední podniky by měly mít možnost zjednodušit svůj systém fakturace. Je to plně v souladu s iniciativou Small Business Act.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 91. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) V čl. 91 odst. 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Odchylně od prvního pododstavce členské státy připustí použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v den vzniku daňové povinnosti, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, kurzu zveřejněného předchozího dne. Pokud žádná z měn není euro, vypočítá se směnný kurz na základě směnného kurzu eura vůči těmto dvěma jiným měnám.“

Odůvodnění

Povinnost používat denní kurz ECB v případě, že byla faktura vystavena v jiné měně, než je měna členského státu, v němž má být daň odvedena, může podniky značně zatěžovat, neboť komerční směnné kurzy pro svou činnost tak jako tak používají. Povinné používání denního kurzu ECB by mohlo znamenat, že by podniky musely svůj účetní systém upravit na dvě měny.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 167 a – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v rámci volitelného režimu stanovit, že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

2. Členské státy v rámci volitelného režimu stanoví, že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

Odůvodnění

Malé a střední podniky by měly mít možnost zjednodušit svůj systém fakturace. Je to plně v souladu s iniciativou Small Business Act.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9 – písm. c

Směrnice 2006/112/ES

Článek 178 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) písmeno f) se nahrazuje tímto:

vypouští se

„f) má-li povinnost odvést daň jako pořizovatel nebo příjemce v případech, na které se vztahují články 194 až 197 nebo článek 199, musí mít fakturu vystavenou v souladu s hlavou XI kapitolou 3 oddíly 3 až 6 a musí splnit náležitosti stanovené jednotlivými členskými státy.“

 

Odůvodnění

Povinnost mít fakturu splňující náležitosti 27 členských států za účelem uplatnění nároku na odpočet daně představuje pro dodavatele dodatečnou zátěž.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Směrnice 2006/112/ES

Článek 219 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na vystavení faktury se vztahují pravidla použitelná v členském státě, který dotyčné osobě povinné k dani vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž uskutečnila dodání.

1. Na vystavení faktury se vztahují pravidla použitelná v členském státě, v němž je DPH splatná.

Pokud takovéto číslo neexistuje, jsou příslušnými pravidly pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž se uskutečnilo dodání, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazen nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, či musí být jinak identifikován pro účely DPH.

Pokud DPH není splatná v Unii, jsou příslušnými pravidly pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž se uskutečnilo dodání, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazen nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

 

Není-li dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb vystavující fakturu za zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služeb usazen v členském státě, v němž je DPH splatná, a osobou povinnou odvést DPH je příjemce zboží nebo služeb, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb sídlo nebo stálou provozovnu, z níž je dodání zboží nebo poskytování služeb uskutečňováno.

 

Pokud dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nemá v Unii provozovnu, ustanovení této směrnice se na vystavení faktury nevztahují.

2. Je-li pořizovatel, který obdrží dodání zboží, nebo příjemce, který obdrží poskytnutí služby, usazen v členském státě jiném než členský stát, z něhož se uskutečnilo dodání nebo poskytnutí, a je povinen odvést DPH, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, který vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž pořizovatel obdržel dodání zboží nebo příjemce obdržel poskytnutí služby.

2. Vystaví-li fakturu příjemce zboží nebo služeb (samofakturací) a je povinen odvést DPH, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, v němž je DPH splatná.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje uvedené pravidlo zjednodušit a vyjasnit tak, že v případě, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nemá provozovnu v Unii, pravidla stanovená v této směrnici se na vystavení faktury nevztahují.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 16

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 220 a – odst. 1 – písm. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) je-li základ daně u dodání zboží nebo poskytnutí služby nižší než 200 EUR;

a) je-li základ daně u dodání zboží nebo poskytnutí služby nižší než 300 EUR;

Odůvodnění

Má-li být naplněn záměr směrnice Rady snížit zatížení podniků a dodržen ambiciózní akční program Komise usilující o snížení administrativní zátěže podniků v EU do roku 2012 o 25 %, je horní mez pro použití zjednodušených faktur příliš malá. Zvýšení této hranice pro používání zjednodušených faktur na 300 EUR by výrazněji snížilo zatížení podniků, ale zároveň by to neohrozilo rozpočty členských států.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Směrnice 2006/112/ES

Článek 221

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost vystavovat zjednodušené faktury za jiná dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou uvedena v článku 220, je-li místo dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb na jejich území.

1. Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost vystavovat faktury podle článku 226 nebo článku 226b za jiná dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou uvedena v článku 220, je-li místo dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb na jejich území.

 

2. Členské státy mohou zprostit osoby povinné k dani povinnosti podle článku 220 nebo článku 220a vystavovat faktury za zboží nebo služby, které dodaly nebo poskytly na jejich území a které jsou na základě článků 110 a 111, čl. 125 odst. 1, článku 127, čl. 128 odst. 1, článků 132, 135, 136, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390 osvobozeny od daně, a to s nárokem na odpočet DPH odvedené na předchozím stupni i bez něj.

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje, aby členské státy měly možnost zprostit osoby povinné k dani povinnosti vystavovat zjednodušené faktury za dodání osvobozená od daně.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Směrnice 2006/112/ES

Článek 222

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Faktura musí být vystavena nejpozději 15. den měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Faktura musí být vystavena nejpozději 15. den druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Odůvodnění

Lhůty pro vystavení faktury za dodání zboží nebo poskytnutí služeb stanovené Komisí jsou pro mnohá odvětví příliš krátké, a je proto rozumné lhůtu pro vystavení faktury prodloužit na dva měsíce po uskutečnění zdanitelného plnění.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 19 – písm. a

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 226 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce uvedené v článku 214;

4) identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce uvedené v článku 214, pod kterým obdržel zboží nebo služby, pro něž je osobou povinnou odvést daň, nebo obdržel zboží podle článku 138;

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje, aby bylo zachováno znění původní směrnice o DPH, protože povinnost používat identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce v případě domácích dodání by rovněž mohlo znamenat další zatížení podniků.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/112/ES

Článek 226 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 se vyžadují pouze tyto náležitosti:

1. V případě zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 se vyžadují pouze tyto náležitosti:

a) datum vystavení;

a) datum vystavení;

b) identifikace osoby povinné k dani, která uskutečňuje dodání;

b) identifikace osoby povinné k dani, která uskutečňuje dodání, s uvedením identifikačního čísla pro DPH této osoby;

c) identifikace druhu dodaného zboží nebo poskytnuté služby a jejich hodnota;

c) identifikace druhu dodaného zboží nebo poskytnuté služby a jejich hodnota;

d) výše DPH, která má být odvedena nebo připsána, nebo údaje potřebné k jejímu výpočtu.

d) sazba a výše DPH, která má být odvedena nebo připsána, nebo údaje potřebné k jejímu výpočtu;

 

da) v případě, že je vystavená faktura dokladem nebo sdělením, kterým se mění původní faktura podle článku 219, konkrétní a jednoznačný odkaz na tuto původní fakturu.

 

2. Členské státy mohou vyžadovat, aby zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 obsahovaly tyto dodatečné údaje týkající se určitých transakcí nebo kategorií osob povinných k dani:

 

a) identifikaci osoby povinné k dani, která uskutečňuje dodání, s uvedením jména a adresy této osoby;

 

b) pořadové číslo založené na jedné nebo více sériích, které určuje pouze fakturu;

 

 

c) identifikaci pořizovatele nebo příjemce s uvedením identifikačního čísla pro DPH tohoto pořizovatele nebo příjemce a jeho jména a adresy;

 

d) v případě osvobození od DPH nebo pokud je pořizovatel nebo příjemce povinen odvést DPH, náležitosti požadované podle článků 226 a 226a.

Odůvodnění

V zájmu zachování rovnováhy mezi zjednodušujícími postupy a efektivními kontrolami mají mít členské státy možnost zavést přísná pravidla fakturace, a zamezit tak negativnímu dopadu na příjmy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 22

Směrnice 2006/112/ES

Článek 230

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Částky uvedené na faktuře lze vyjadřovat v jakékoli měně, je-li výše daně, jež má být odvedena nebo připsána, vyjádřena v měně členského státu, kde je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, s využitím směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den vzniku daňové povinnosti, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, kurzu zveřejněného pro předchozí den.

Částky uvedené na faktuře lze vyjadřovat v jakékoli měně, je-li výše daně, jež má být odvedena nebo připsána, vyjádřena v národní měně členského státu, kde je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, s využitím jednoho ze směnných kurzů uvedených v článku 91.

Odůvodnění

Účelem této změny je zachovat soulad s pravidlem o použití směnného kurzu stanoveným v článku 91 (srov. pozměňovací návrh 1).

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 25

Směrnice 2006/112/ES

Články 233, 234, 235 a 237

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25) Články 233, 234, 235 a 237 se zrušují.

25) Články 233, 234 a 235 se zrušují.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 25 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Článek 237

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

25a) Článek 237 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 237

 

Každý členský stát předloží Komisi do 31. prosince 2013 hodnotící zprávu o stavu provádění elektronické fakturace. Tyto zprávy uvedou zejména technické obtíže a nedostatky, s nimiž se osoby povinné k dani a daňová správa setkaly, včetně hodnocení dopadu jakýchkoli podvodných činností spojených s elektronickou fakturací, k nimž došlo v důsledku odstranění požadavku začlenit elektronickou výměnu dat nebo elektronický podpis do elektronických faktur. Na základě hodnotících zpráv členských států předloží Komise do 1. července 2014 Evropskému parlamentu a Radě zprávu s příslušnými návrhy.

Odůvodnění

V původním článku směrnice se uvádí, že u faktur předávaných nebo zpřístupněných elektronicky by se měla ověřovat jejich věrohodnost a neporušenost jejich obsahu. Hlavními prostředky této kontroly jsou zaručený elektronický podpis a/nebo elektronická výměna dat (EDI), které mají v rámci elektronické fakturace omezit prostor pro její zneužívání.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 244 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uchovávání faktury podléhá pravidlům použitelným v členském státě, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Faktura může být uchovávána ve stejné podobě, v níž byla obdržena, ať už v papírové či elektronické podobě. Fakturu v papírové podobě lze eventuelně převést do podoby elektronické. V jiných ohledech uchovávání faktury podléhá pravidlům použitelným v členském státě, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Odůvodnění

Je zapotřebí jasně a jednoznačně zdůraznit, že papírové a elektronické faktury mají stejnou platnost. Uchovávání faktur v papírové podobě vyžaduje prostor a ten stojí peníze. Povolit uchovávání faktur v elektronické podobě by mohlo evropské podniky více zefektivnit a snížit jejich administrativní náklady.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 32

Směrnice 2006/112/ES

Článek 247

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu šesti let.

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu pěti let. Tímto článkem nejsou dotčena vnitrostátní ustanovení v oblastech mimo DPH, jež stanoví rozličné povinné lhůty pro uchovávání podkladů, mezi něž patří faktury.

Odůvodnění

Je zapotřebí jasně a jednoznačně zdůraznit, že papírové a elektronické faktury mají stejnou platnost. Uchovávání faktur v papírové podobě vyžaduje prostor a ten stojí peníze. Povolit uchovávání faktur v elektronické podobě by mohlo evropské podniky více zefektivnit a snížit jejich administrativní náklady. Zkrácením doby, po kterou jsou originály faktur uchovávány, se rovněž sníží potřeba prostor pro jejich archivování.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 34

Směrnice 2006/112/ES

Článek 248 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

34) V hlavě XI kapitole 3 oddíle 4 se vkládá nový článek 248a, který zní:

vypouští se

„Článek 248a

 

Za účelem kontroly mohou členské státy, v nichž je daň splatná, vyžadovat, aby byly konkrétní faktury přeloženy do jejich úředních jazyků.“

 

Odůvodnění

Požadavky členských států, aby byly některé faktury přeloženy do jejich úředního jazyka, může zejména malé podniky významně zatížit.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 36 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Hlava XIV – kapitola 4 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

36a) Za článek 401 se vkládá nová kapitola, která zní:

 

„Kapitola 4a

 

Elektronická správa

 

Článek 401a

 

V zájmu aktivního budování efektivní a spolehlivé elektronické správy v oblasti DPH provede Komise posouzení stávajících opatření a nástrojů pro elektronickou správu v členských státech a prohloubí mezi nimi výměnu osvědčených postupů v této věci. Komise dále použije program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013), který byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady1, jakož i další stávající finanční nástroje Unie, jako jsou strukturální fondy, k poskytnutí technické pomoci členským státům, jež nejvíce potřebují modernizovat svou elektronickou správu, prostřednictvím přístupu k hlavním transevropským informačním systémům a jejich využívání.

 

1 Úř. věst. L 330, 15.12.2007, s. 1.

Odůvodnění

Efektivní a spolehlivá elektronická správa se opírá o osvědčené postupy členských států a je podporována z programu Fiscalis a ze stávajících finančních nástrojů EU.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Směrnice o fakturaci, která byla nyní začleněna do směrnice o DPH, nenaplňuje zcela cíl zjednodušení, modernizace a harmonizace pravidel pro faktury s DPH. Různé možnosti, které byly zpřístupněny členským státům, vedly k nedostatečně harmonizovanému souboru pravidel fakturace. To je zvláště zřejmé zejména ve vztahu k zavedeným pravidlům pro elektronickou fakturaci.

Návrh Komise

Komise usiluje o:

•       zjednodušení právních předpisů a správních postupů pro orgány veřejné správy na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni a pro soukromé strany;

•       odstranění právních překážek na vnitřním trhu v případě faktur s DPH;

•       zjednodušení informační povinnosti pro podniky, čímž se sníží administrativní zátěž;

•       povzbuzování podniků, aby přešly na hospodárnou a účinnou elektronickou fakturaci.

K dosažení těchto cílů se Komise zaměří na snížení zátěže podniků tím, že zavede soubor harmonizovaných pravidel pro fakturaci snížením počtu možností, které mají členské státy k dispozici, a zajištěním toho, aby daňové orgány uznávaly faktury v elektronické podobě za stejných podmínek, jaké platí pro faktury v papírové podobě.

Návrh bude také přínosem pro malé a střední podniky, neboť jim umožňuje používat zjednodušené faktury, včetně faktur s nižšími částkami, které jsou pro malé a střední podniky obzvláště důležité, a tím, že všem členským státům umožňuje, aby malým a středním podnikům povolily účtovat DPH na hotovostním základě v rámci režimu hotovostního účetnictví.

Komise od tohoto návrhu očekává, že se po odstranění právních překážek pro předávání a uchovávání elektronických faktur zvýší používání elektronické fakturace.

Kromě toho má návrh za cíl řešení podvodů pomocí zavedení přísnějších pravidel týkajících se úlohy faktury v odpočtu DPH a umožněním rychlejší výměny informací o dodání zboží uvnitř Společenství.

Konkrétní aspekty návrhu

Vznik daňové povinnosti u dodání uvnitř Společenství

Komise navrhuje, aby byla zjednodušena pravidla pro vznik daňové povinnost u dodání uvnitř Společenství. Cílem je stanovit jednotné datum vzniku daňové povinnosti. Tímto datem bude datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je určeno okamžikem uskutečnění dodání. Na základě požadavku, aby faktura byla vystavena do 15. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění, bude faktura i nadále hlavním dokladem prokazujícím dodání uvnitř Společenství. Datum vzniku daňové povinnosti u pořízení uvnitř Společenství se mění tak, aby odpovídalo dodání uvnitř Společenství.

Nárok na odpočet daně

Návrh propojuje nárok na odpočet daně s povinností mít fakturu pro odpočet. Komise tak chce zajistit rovné zacházení, pokud jde o požadavek na dodavatele, aby vystavil fakturu, a požadavek na pořizovatele nebo příjemce mít fakturu, aby mohl uplatnit nárok na odpočet daně.

Vystavení faktury

V současnosti existuje určitá nejednotnost, pokud jde o to, ve kterém členském státě jsou pravidla fakturace použitelná. To podnikům způsobuje určité problémy. Osoba povinná k dani, která uskutečňuje dodání, u nichž je daň splatná v jiném členském státě, by musela splnit podmínky pro fakturaci v ostatních členských státech, a tato pravidla se mohou lišit od pravidel v členském státě, v němž je usazena. Cílem návrhu je odstranit tento problém vytvořením souboru harmonizovaných pravidel pro faktury mezi podniky (Business to Business – B2B) s tím důsledkem, že osoba povinná k dani, která vystavuje fakturu tam, kde je identifikována pro účely DPH, bude mít právní jistotu, že faktura je platná v celé EU.

Obsah faktury

Návrh usiluje o vytvoření dvoustupňového systému fakturace. Zaprvé existuje úplná faktura s DPH, která je v případě dodání mezi podniky (B2B) povinnou fakturou obsahující rozsáhlý soubor údajů, je-li pravděpodobné, že pořizovatel nebo příjemce uplatní nárok na odpočet daně. Zadruhé existuje možnost (či v některých případech požadavek) zjednodušené faktury.

Co se týká úplné faktury s DPH, ve stávajících požadavcích článku 226 směrnice o DPH nastaly tři důležité změny:

–       požadavek, aby dodavatel na faktuře uvedl identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce;

–       druhou změnou je to, že datum dodání zboží nebo poskytnutí služby je nahrazeno datem vzniku daňové povinnosti. Takto pořizovatel dodání nebo příjemce poskytnutí zjistí, v jakém období může uplatnit nárok na odpočet daně;

–       třetí změna se týká dodání s přenesením daňové povinnosti: pokud se plnění uskuteční v jiném členském státě, dodavatel bude moci v úplné faktuře vynechat sazbu DPH a výši splatné daně.

Další změna, kterou je třeba zmínit, se týká směnného kurzu, který má být využit k vyjádření výše daně, jež má být odvedena nebo připsána, v měně členského státu, kde je zboží dodáno nebo služba poskytnuta. Komise navrhuje využít směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Pokud jde o elektronickou fakturaci, navrhuje Komise, jak již bylo uvedeno, postavit faktury v papírové a elektronické podobě na stejnou úroveň.

Nakonec návrh stanoví pro EU společnou dobu 6 let, během níž musí být faktury uchovávány. To zajišťuje jednotnost při výměně faktur mezi členskými státy.

Některé otázky k rozpravě

Zpravodaj vyjadřuje celkové kladné posouzení návrhu. Existuje však řada otázek, které by členům výboru ECON rád představil.

V průběhu posuzování původního návrhu Komise zpravodaj zaznamenal, že některá navržená opatření by mohla vytvářet problémy pro některé daňové správy, neboť by mohla negativně ovlivnit způsoby, jakými jsou prováděny určité kontroly zejména v malých členských státech. To by mohlo mít negativní dopady na straně příjmů. Zpravodaj se domnívá, že je důležité, že by měla být nalezena rovnováha mezi zjednodušením postupů a účinnou kontrolou prováděnou správci daně, s přihlédnutím k otázce úspor z rozsahu. Proto zpravodaj přichází s návrhem nebránit členským státům v ukládání přísnějších pravidel fakturace, jako například povinnosti, aby registrovaní maloobchodníci vystavovali potvrzení z registrační pokladny schválené příslušnými daňovými orgány. Stejným způsobem zpravodaj rovněž navrhuje, aby daňovým orgánům byla dána možnost požadovat dodatečné formální náležitosti (např. pořadové číslo) pro zjednodušené faktury.

Pokud jde o povinnost mít platnou fakturu, aby bylo možné uplatnit nárok na odpočet daně, byly vyjádřeny obavy, zda by takové pravidlo mohlo vést k obtížím pro poctivé podniky, které jsou pořizovateli zboží nebo příjemci služeb z oblasti mimo EU, neboť dodavatelé se sídlem mimo EU nejsou nutně vždy obeznámeni s fakturací s DPH v EU. Podobné otázky se objevují v souvislosti s požadavkem vystavit fakturu s DPH vždy, tedy i pokud se jedná o dodání osvobozené od daně, s ohledem na to, že by členské státy, kde nejsou v současné době pro dodání osvobozená od daně faktury vyžadované, musely pro vystavování faktur zavést nákladné změny systému.

Vyvstává rovněž otázka, zda povinnost využít denní kurz Evropské centrální banky v případě, že je faktura vystavená v jiné měně, než je měna členského státu, v němž je daň splatná, nepovede k nadměrné zátěži podniků.

Pokud jde o nová pravidla pro vystavování faktur, zpravodaj navrhuje omezit co možná nejvíce administrativní zátěž pro dodavatele objasněním toho, že v některých případech se budou na vystavení faktury vztahovat pravidla použitelná v členském státě dodavatele. Bylo by rovněž vhodné jasně uvést, že v případě, že dodavatel nemá provozovnu, z níž se uskutečnilo dodání, ve Společenství, nevztahují se na vydání faktury pravidla uvedená v této směrnici. Zcela jistě to usnadní správné provádění pravidel o odpočtu DPH na vstupu.

Pokud jde o povinnost používat identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce pro domácí dodání, takové opatření by mohlo rovněž vytvářet dodatečnou zátěž pro podniky. V tomto okamžiku řada členských států toto číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce pro domácí dodání nevyžaduje.

A nakonec je pro správné fungování systému mimořádně důležité, aby členským státům, ve kterých ještě nebyly plně zavedeny nové informační technologie v oblasti zdanění, byla poskytnuta nezbytná podpora, ať již prostřednictvím existujícího programu FISCALIS, či na základě jiných možností financování.

Závěr

Zpravodaj vítá návrh Komise, který považuje za pozitivní krok vedoucí k zajištění jednoznačnosti a právní jistoty osobám povinným k dani i správním orgánům a jenž přitom poskytne další prostředky, které umožní bojovat proti podvodům s DPH.


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (9. 3. 2010)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace

(KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Navrhovatelka: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Historické souvislosti

Ve směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty zaujímají pravidla fakturace, která mají být na návrh Komise změněna, jen relativně málo prostoru. Faktury však představují v systému daně z přidané hodnoty zásadní prvek, neboť hrají jakožto podstatný daňový doklad pro odpočet DPH klíčovou úlohu v obchodu.

V současnosti platná pravidla fakturace však vedou ke zbytečné administrativní zátěži a v praxi se většinou neosvědčila. Četné stížnosti hospodářských subjektů vedly Komisi k tomu, aby pravidla fakturace revidovala. Předpokládají se jednak zjednodušená pravidla a částečná harmonizace s cílem usnadnit podnikům přeshraniční obchod. Dále má být zohledněn technologický pokrok, proto se navrhuje již nerozlišovat elektronicky předávané faktury na jedné straně a papírové faktury na straně druhé. Jako podstatný daňový doklad má faktura důležitou funkci také pro daňové orgány. Návrh Komise v této souvislosti proto stanoví zjednodušená opatření pro boj proti podvodům v oblasti DPH.

Stanovisko navrhovatelky

Navrhovatelka podporuje záměry a cíle návrhu Komise. Zbytečná administrativní zátěž podniků je nákladná a brání růstu a inovaci. Navrhovaná opatření budou především znamenat přínos pro usnadnění obchodu malých a středních podniků.

Zejména je vítáno plánované zrušení požadavku, že by elektronická faktura měla obsahovat zaručený elektronický podpis nebo být předávána prostřednictvím elektronické výměny dat (EDI). Budoucí rovné zacházení s fakturami v elektronické a v papírové podobě povede k intenzivnějšímu používání elektronické fakturace, což pro podniky znamená velmi značný potenciál pro snižování nákladů. Navrhovatelka se nedomnívá, že pouze elektronický podpis nebo postup elektronické výměny dat poskytují dostatečné zabezpečení před daňovými podvody. Za prvé faktura není jediný dokument, který umožňuje odkazovat na skutečně poskytnuté plnění. Za druhé mnoho podniků zahrnulo již do podnikatelských postupů ochranná opatření, která zaručují bezpečnější zasílání údajů elektronickou cestou. Za třetí není možné zabránit podvodům ani prostřednictvím stávajících zvýšených požadavků. V poslední řadě lze provedení řádné daňové transakce objasnit pouze prostřednictvím interního auditu.

S ohledem na oznámení Komise o eventuální úspoře ve výši 18 miliard eur navrhovatelka kriticky vnímá, že Komise předem nepředložila podrobné posouzení dopadů, které by objasnilo důvody pro určení objemu této úspory. Podle názoru navrhovatelky se tak Komise dostává do rozporu se svými vlastními pokyny pro provádění posouzení dopadů z ledna 2009.

Navrhovatelka dále zastává názor, že navrhovaný nový obsah článku 249 nelze akceptovat. V aktuálně platném znění umožňuje tento článek elektronický přístup k přístrojům pro ukládání údajů osob povinných k dani pouze prostřednictvím orgánů, v jejichž členském státě je osoba povinná k dani usazena. To platí také tehdy, když osoba povinná k dani má své daňové podklady uloženy v jiném členském státě než v tom, kde je usazena. Ve výjimečných případech, kdy osoba povinná k dani má daňovou povinnost mimo členský stát, v němž je usazena, je příslušný členský stát při prověřování podezřelých případů odkázán na postupy správní spolupráce. Tak by to mělo zůstat.

Podle návrhu Komise však v budoucnu má být elektronický přístup k údajům možný i v uvedených výjimečných případech. Podle toho by v budoucnu mohly např. německé daňové orgány mít elektronický přístup k počítačovým souborům podniku se sídlem v Belgii, pokud by podnik měl daňovou povinnost v Německu. Tím by bylo poprvé umožněno, aby členský stát mohl elektronickou cestou nahlédnout do daňových transakcí podniku, který má své sídlo v jiném členském státě. Je obtížně představitelné, jak má elektronickou cestou probíhat přístup ke konkrétním údajům, aniž by byly zároveň prohlíženy údaje, které s daňovou transakcí nesouvisí.

Ačkoli nezbytnost účinného boje proti podvodům není podceňována, nesmí odůvodňovat tak dalekosáhlé přeshraniční pravomoci k zásahu do ekonomických svobod podniků. Musí existovat odpovídající rovnováha mezi zájmem bojovat s podvody na jedné straně, a zájmem ochrany údajů na straně druhé. Komise také nevysvětlila, proč má být tak dalekosáhlý zásah nezbytný.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 167 a – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v rámci volitelného režimu stanovit, že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

2. Členské státy v rámci volitelného režimu stanoví, že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

Odůvodnění

Účetní systém založený na přijetí platby a platbách, který se stal pro malé a střední podniky povinným, představuje hospodářské opatření, jehož cílem je podpořit provádění transakcí ze strany těchto podniků, což je především s ohledem na současnou ekonomickou krizi oprávněné. Toto opatření bude také blíže obsahu iniciativy na podporu malých a středních podniků (SBA).

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 244 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uchovávání faktury podléhá pravidlům použitelným v členském státě, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Pokud jde o uchovávání faktur, platí právo členského státu, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, platí právo členského státu, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je větší jasnost, protože „uchováváním faktur“ může být míněn nejen způsob uchování a nosič, na němž jsou faktury uloženy, ale také doba uchovávání.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 32

Směrnice 2006/112/ES

Článek 247

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu šesti let.

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu nejméně šesti let.

Odůvodnění

Tento článek je nutné vykládat v souladu s čl. 244 odst. 3, kde se šest let považuje za obecnou minimální lhůtu, přičemž každý členský stát může v souladu s vlastními postupy stanovit delší lhůtu (např. v Rumunsku je doba pro poskytování pomoci ve stavebnictví 20 let, lhůta pro uchovávání faktur nesmí být proto kratší než 20 let).

POSTUP

Název

Společný systém DPH s ohledem na pravidla fakturace

Referenční údaje

KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

19.10.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Datum přijetí

8.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer


POSTUP

Název

Společný systém DPH s ohledem na pravidla fakturace

Referenční údaje

KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Datum konzultace s EP

27.2.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

19.10.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

19.10.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

David Casa

21.7.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění