Postup : 2009/2114(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0067/2010

Předložené texty :

A7-0067/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 165kWORD 97k
25. března 2010
PE 430.469v02-00 A7-0067/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi centra(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)(3), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0067/2010),

1.  uděluje řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi centra,(5)

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)(7), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0067/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi centra(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost (přepracované znění)(11), a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0067/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B. vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu centra na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

- vzal na vědomí, že centrum vytvořilo postupy a nástroje pro pravidelné dohledové a následné kontroly a dále propracovalo své personální řízení, zejména tím, že zřídilo na intranetu centra portál lidských zdrojů,

- uvítal těsnou spolupráci s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost, která také sídlí v Lisabonu, formou společného využívání budov, infrastruktury a služeb, a vzal na vědomí, že stěhování centra do vlastních prostor je naplánováno na třetí čtvrtletí roku 2009,

1. vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka centra za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

Výkonnost

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby si centrum ve svém programu stanovilo cíle SMART a ukazatele RACER, což umožní hodnotit plnění výkonnostních cílů; bere na vědomí informaci monitorovacího centra, že tyto připomínky začlenilo do svého pracovního programu na rok 2009;

3. dále vyzývá centrum, aby zvážilo zavedení Ganttova diagramu do programů jeho jednotlivých provozních činností, aby bylo možné rychle zaznamenat dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu, a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

4. konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria centru za plnění rozpočtu vycházet ve větší míře z výsledků jeho činnosti v průběhu celého roku.

Interní audit

5. bere na vědomí, že ze 41 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS) od roku 2006, jich agentura uplatnila 15; konstatuje, že z 26 doporučení, která jsou zatím stále v procesu, je 14 považováno za „velmi důležitá“ a týkají se zejména připravenosti na stěhování (pokud jde o kontrolu kvality nového prostoru, protipovodňová opatření, plán zachování provozu v případě krize a investice do vybavení) a provádění standardů interní kontroly (jako je povyšování zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, řízení rizik a zaznamenávání výjimek);

6.  bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 107 591,31 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že centrum má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činily hotovostní prostředky centra 1 635 537,86 EUR a že na počátku roku 2009 byly na účet centra připsány prostředky ve výši 354 051,31 EUR, které se v důsledku chybného zaúčtování ze strany banky objevily v požadavcích centra, žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně orientovalo na skutečné potřeby v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost centra byla dlouhodobě co nejnižší;

oo   o

7.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

13. 1. 2010

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnostvnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora ohledně skutečnosti, že s cílem zajistit v plném rozsahu řízení podle činností, které umožní, aby se neustále zlepšovalo přidělování zdrojů a analýza výkonnosti, by mělo centrum stanovit měřitelné cíle s relevantními ukazateli, přidělovat své zdroje na základě odhadovaných potřeb projektů a usilovat o dosahování výsledků; bere také na vědomí odpovědi centra v tomto ohledu;

3.   konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria centru za plnění rozpočtu vycházet ve větší míře z výsledků jeho činnosti v průběhu celého roku.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 148.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 148.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 148.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 137.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění