Postup : 2009/2117(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0071/2010

Předložené texty :

A7-0071/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 85k
25. března 2010
PE 430.480v02-00 A7-0071/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(3), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0071/2010),

1.  uděluje řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(7), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0071/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008,

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

(C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(11), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0071/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli překladatelského střediska pro instituce Evropské unie dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- bere na vědomí připomínku Účetního dvora v jeho zprávě za rok 2006, že kumulovaný rozpočtový přebytek za rok 2006 dosáhl 16 900 000 EUR a že v roce 2007 bude středisko svým zákazníkům vracet částku ve výši 9 300 000 EUR; souhlasí s Účetním dvorem, že tato kumulace přebytků svědčí o tom, že metoda stanovování cen překladů střediska není dostatečně přesná;

- vyzývá Komisi a středisko, aby usilovaly o urychlené vyřešení sporu ohledně příspěvků na důchodové pojištění zaměstnanců;

Výkonnost

1.  blahopřeje středisku k vytvoření účinného nástroje informační technologie nazvaného FLOSYSWEB, který klienti využívají k zasílání překladů, přičemž si mohou vybrat z různých možností formátu a prostřednictvím tohoto systému jim jsou hotové překlady zasílány zpět;

Přebytek rozpočtu v rozporu se základním nařízením

2.  bere na vědomí, že středisko má v rozporu s nařízením (ES) č. 2965/94 již několik let kumulovaný přebytek rozpočtu, který v roce 2008 dosáhl výše 26 700 000 EUR (v roce 2006 se jednalo o 16 900 000 EUR, v roce 2005 o 10 500 000 EUR a v roce 2004 o 3 500 000 EUR); bere na vědomí, že tento přebytek vyplývá především z nepřesných odhadů týkajících se požadavků na překlady ze strany klientů; žádá středisko, aby přijalo účinnější opatření k řešení stále se navyšujícího přebytku rozpočtu;

3.  připomíná, že v roce 2009 vrátilo středisko svým klientům 11 450 000 EUR; zdůrazňuje také, že v roce 2007 vrátilo středisko svým klientům 9 300 000 EUR;

4.  bere na vědomí, že v roce 2008 středisko zaúčtovalo výnosy z úroků ve výši 1 580 984,34 EUR; z účetní závěrky a z výše zaplacených úroků vyvozuje, že středisko si dlouhodobě udržuje nadměrně vysoký objem pohotových prostředků; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činily pohotové prostředky střediska 48 405 006,88 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se nakládání s pohotovými prostředky plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost střediska byla dlouhodobě co nejnižší; žádá středisko, aby své služby nabízelo zákazníkům napříště za cenu, která by pokrývala náklady;

Příspěvky na důchodové pojištění zaměstnanců

5.  považuje za velmi politováníhodné, že přestože usnesení o udělení absolutoria na tento problém upozorňují již mnoho let, nebylo dosud nalezeno řešení sporu mezi střediskem a Komisí ohledně příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění zaměstnanců;

6.  se znepokojením konstatuje, že přetrvávající spor s Komisí stojí středisko několik milionů EUR; zejména připomíná, že středisko v roce 2008 vytvořilo rezervu ve výši 15 300 000 EUR, aby mohlo čelit dopadům tohoto sporu; žádá tudíž, aby středisko informovalo orgán příslušný pro udělení absolutoria o vývoji jednání a o dodatečných nákladech (čas a finanční výdaje) způsobených tímto sporem;

Interní audit

7.  bere na vědomí, že středisko zřídilo v roce 2006 funkci interního auditora a že tato pozice je obsazena od února 2008;

8.  uznává, že většina doporučení útvaru pro interní audit (IAS) byla uplatněna; považuje za velmi důležité, aby středisko plně provádělo politiku v oblasti citlivých funkcí a mobility zaměstnanců;

Lidské zdroje

9.  připomíná, že v prosinci 2008 bylo úředníky a dočasnými zaměstnanci obsazeno pouze 81 % z plánovaných pracovních míst; bere na vědomí vysvětlení střediska, že z důvodu nedostatku kancelářských prostor nebylo možné přijímat pracovníky v souladu s plánem pracovních míst; domnívá se však, že středisko musí realističtěji a účinněji plánovat své náborové postupy, aby mohlo dodržet lhůty a připravit se na požadavky vyplývající ze zvýšení počtu zaměstnanců;

10. vybízí středisko, aby vytvořilo komplexní vzdělávací programy podporující požadované personální schopnosti a dovednosti, aby se udržela vysoká úroveň zaměstnanců; dále plně souhlasí s opatřeními, která středisko přijalo k účinnému sledování kvality odborně vzdělávacích kurzů;

oo   o

11. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xxx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur. Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 107.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 107.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 107.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 107.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 145.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010).

Poslední aktualizace: 9. dubna 2010Právní upozornění