Postup : 2009/2112(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0072/2010

Předložené texty :

A7-0072/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 149kWORD 79k
25. března 2010
PE 430.471v02-00 A7-0072/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu(3), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0072/2010),

1.  uděluje řediteli Evropské agentury pro obnovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro rozvoj, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008

(C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0000/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu(7), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0072/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro obnovu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro obnovu na rozpočtový rok 2008

(C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu(11), a zejména na článek 8 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0072/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (EÚD) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil dne 23. dubna 2009 řediteli Evropské agentury pro obnovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a že v usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria Parlament mimo jiné zdůraznil, že Účetní dvůr zjistil a ve své výroční zprávě za rok 2007 upozornil na tři potenciální rizika spojená s převodem činností agentury na delegace:

a)  vzhledem k víceleté povaze činnosti agentury dosud nebyly využity rozpočtové prostředky ve výši 453 000 000 EUR, které budou muset být vyčerpány po roce 2008, což je poslední rok existence agentury;

b)  instrukce a pokyny vydané Komisí dne 11. června 2008 k převodu dokumentace se netýkaly všech položek v rozvaze agentury;

c)  kumulovaný přebytek ve výši 180 000 000 EUR, který uvádí rozvaha agentury k 31. prosinci 2007, by měla po skončení mandátu agentury rovněž převzít a spravovat Komise;

1.  konstatuje, že memorandum o porozumění mezi Komisí a Evropskou agenturou pro obnovu ze dne 17. prosince 2008 stanoví, že po dni 31. prosince 2008 se zbývající aktiva agentury stanou majetkem Komise;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že při poskytnutí přímé subvence ve výši 1 399 132 EUR (čili 0,31 % disponibilního provozního rozpočtu) jedné mezinárodní organizaci nebyla dodržena žádná z formálních podmínek, jež jsou k takovému poskytnutí prostředků nezbytné;

3.  zdůrazňuje, že byla zpochybněna relevantnost pěti projektů týkajících se přeshraniční spolupráce (v celkové hodnotě 528 000 EUR, čili 0,12 % disponibilního provozního rozpočtu), jejichž audit provedl Účetní dvůr, a to na základě skutečnosti, že hodnotící výbor složený ze zástupců agentury a delegovaných pracovníků Komise nezohlednil otázky nadnesené místními hodnotiteli; bere nicméně na vědomí odpověď agentury, která se brání argumentací, že podle platných pravidel není hodnotící výbor do současné doby vázán stanoviskem hodnotitelů;

4.  v souvislosti s ukončením činnosti Evropské agentury pro obnovu požaduje, aby bylo provedeno hodnocení, zda prostředky vynaložené v Kosovu vedly k vytvoření funkčních, dlouhodobých struktur v oblasti justice a veřejné správy;

5.  lituje, že byla ukončena činnost efektivně fungující agentury a správa prostředků byla převedena na delegace; žádá Komisi, aby předložila zprávu o tom, kolik musely delegace přijmout pracovníků, aby mohly převzít úkoly agentury; žádá Komisi, aby poskytla podrobné a úplné informace o tom, zda byla z prostředků převedených z agentury na delegace poskytnuta rozpočtová podpora;

oo   o

6.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 43.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. 304, 15.12.2009, s.43.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 43.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 176.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 9. dubna 2010Právní upozornění