Postup : 2009/2129(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0073/2010

Předložené texty :

A7-0073/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.29
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 156kWORD 85k
25. března 2010
PE 430.457v02-00 A7-0073/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(3), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS absolutorium za plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(7), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro dohled nad GNSS, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro dohled nad GNSS na rozpočtový rok 2008,

(C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi úřadu(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0073/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve svém prohlášení o věrohodnosti uvedl určité výhrady ke spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2008 a legálnosti a správnosti uskutečněných operací,

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o účetní závěrce úřadu za rok 2006 vydal pozitivní prohlášení o věrohodnosti účtů,

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že nemůže zaujmout stanovisko k účetní závěrce Evropského úřadu pro dohled nad GNSS za rozpočtový rok 2007, a poukázal na to, že celá architektura projektu Galileo byla v roce 2007 revidována a že účetní závěrka úřadu byla připravena v nejistém právním prostředí,

D.  vzhledem k tomu, že úřad získal v roce 2006 finanční samostatnost,

E.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro dohled nad GNSS absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

- vzal na vědomí, že prostředky, které byly úřadu skutečně vyhrazeny (210 000 000 EUR), byly podstatně nižší kvůli zpoždění programu Galileo,

- byl znepokojen tím, že Účetní dvůr shledal v plnění rozpočtu následující nedostatky: nízká míra čerpání prostředků na závazky a na platby na provozní činnosti (63 % prostředků na závazky a 51 % na platby); absence jasné vazby mezi pracovním programem úřadu a rozpočtem; neodůvodněné a nezdokumentované převody; opakovaně zpožděné zaúčtování inkasních příkazů; nejednotná prezentace plnění rozpočtu,

- vzal na vědomí kritiku, kterou Účetní dvůr vyjádřil v souvislosti s aktivy projektu Galileo, že totiž úřad nebyl schopen ve své účetní závěrce poskytnout dostatečné informace, jelikož do konce roku 2007 nebyl vytvořen žádný seznam aktiv Evropské kosmické agentury,

Rozpočtové a finanční řízení

1.  lituje, že Účetní dvůr uvedl ve svém prohlášení o věrohodnosti určité výhrady ke spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2008 a legálnosti a správnosti uskutečněných operací;

2.  konstatuje, že se úřad rozhodl předložit výsledky svých činností, aniž by zohlednil, že po dokončení převodu aktiv a prostředků Komisi, který byl plánován na konec prvního čtvrtletí roku 2008, přestane programy Galileo a EGNOS řídit;

3.  bere na vědomí, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008(14) vstoupilo v platnost dne 25. července 2008 a že přes přenesení odpovědnosti za řízení programů Galileo a EGNOS na Komisi, převedla Komise dne 24. prosince 2008 na bankovní účet úřadu 95 000 000 EUR; lituje, že nebyl připraven žádný řádný opravný rozpočet;

4.  konstatuje, že poté, co vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 683/2008, bylo v roce 2008 schváleno velmi výrazné snížení rozpočtu úřadu (ze 436 500 000 EUR v roce 2007 na 22 700 000 EUR);

5.  je znepokojen skutečností, že přestože Komise v souladu s nařízením (ES) č. 683/2008 převzala od 1. ledna 2009 odpovědnost za řízení finančních prostředků a provádění evropských programů družicové radionavigace (EGNOS a Galileo), nebyla na ni do konce roku 2008 převedena žádná činnost ani aktivum, a že nové rozdělení pravomocí mezi Komisí a úřadem nebylo zohledněno v jejich ročních účetních závěrkách; zjistil od Účetního dvora, že úřad by měl tedy částku ve výši 58 400 000 EUR považovat za dluh vůči Komisi a neuvádět ji jako předběžné financování obdržené od Komise; konstatuje dále, že částka ve výši 55 600 000 EUR, která má být zaplacena Evropské kosmické agentuře, se neměla objevit v účtech, protože tato částka odpovídala příspěvkům Evropských společenství na programy Galileo a EGNOS a spadala do kompetence Komise;

6.  bere však na vědomí odpověď úřadu, v níž jako odpověď uvádí, že Komise své přijetí převodu aktiv oficiálně potvrdila až od 31. července 2009, a proto nemohly být podmínky převodu součástí dohody s Komisí před koncem června 2009;

7.  odkazuje na doporučení zvláštní zprávy č. 7/2009 Účetního dvora adresované Komisi, jakožto novému subjektu odpovědnému za řízení programu Galileo;

Interní audit

8.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) provedl interní audit v listopadu 2007 a následné audity v říjnu 2008 a prosinci 2009; poznamenává, že dvě důležitá doporučení, která doposud nebyla provedena, se týkají popisů pracovních míst a funkcí citlivé povahy;

oo  o

9.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne XX. dubna 2010(15) o výkonnosti finančním řízení a kontrole agentur.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 100.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 100.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 1.9.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 162.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo) (Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1).

(15)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 9. dubna 2010Právní upozornění