Postup : 2009/2132(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0076/2010

Předložené texty :

A7-0076/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 146kWORD 82k
26. března 2010
PE 430.454v03-00 A7-0076/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(3), a zejména na článek 8 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0076/2010),

1.  uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(7), a zejména na článek 8 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0076/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2008,

(C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu(11), a zejména na článek 8 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0076/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Euratom, sídlící od roku 1958 v Lucemburku, změnil rozhodnutím 2008/114/ES, Euratom svůj statut a stal se agenturou,

1.  konstatuje, že agentura neobdržela v roce 2008 žádnou dotaci na své provozní činnosti a že Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na rok 2008; bere rovněž na vědomí, že prostředky na závazky přenesené z rozpočtového roku 2007 byly pokryty z nevyužité části dotace na rozpočtový rok 2007;

2.  konstatuje tedy, že pokud agentura nemá samostatný rozpočet, je v podstatě součástí Komise;

3.  nicméně zdůrazňuje, že tato situace nás nutí se ptát, zda je nezbytné, aby si agentura uchovala svou současnou formu a organizační strukturu; bere však na vědomí odpověď agentury, podle níž představuje současná situace rovnováhu mezi jednoznačným vztahem s Komisí (Komise může například vydávat směrnice agentury a jmenuje jejího generálního ředitele) a mezi určitým stupněm právní a finanční samostatnosti;

Interní audit

4.  bere na vědomí, že agentura si v souladu s článkem 3 svých stanov zvolila svého vlastního interního auditora, který se však svých povinností ujal až 1. července 2009;

o

o         o

5.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(13) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 6.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 6.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst L 41, 15. 02. 2008, s. 15.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 6.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 41, 15. 02. 2008, s. 15.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění