Postup : 2009/2071(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0079/2010

Předložené texty :

A7-0079/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 147kWORD 78k
26. března 2010
PE 430.314v02-00 A7-0079/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0175/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Soudního dvora orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0079/2010),

1.  uděluje absolutorium tajemníkovi Evropského soudního dvora za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IV – Soudní dvůr

(C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(6),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0175/2009)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu Soudního dvora orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(9),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10) (finanční nařízení), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0079/2010),

1.  konstatuje, že v roce 2008 měl Evropský soudní dvůr k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 297 milionů EUR (2007: 275 milionů EUR), přičemž míra jejich využití činila 98,20 %, což je více než průměr u ostatních institucí (95,67 %);

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že audit smlouvy na dodávku služeb, kterou uzavřel ESD na základě společného otevřeného zadávacího řízení s jedním členským státem, odhalil nedostatky v systému vnitřní kontroly při provádění zadávacího řízení; konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že tyto nedostatky vedly k tomu, že zájemci obdrželi zadávací dokumentaci v příliš krátké lhůtě (porušení článku 98 finančního nařízení) a že v oznámení o zakázce byla uvedena povinnost předkládat nabídky pouze v jednom jazyce (porušení článku 125c prováděcích pravidel k finančnímu nařízení(11)) a také to, že nabídky budou otevřeny na uzavřené schůzce (porušení čl. 118 odst. 3 prováděcích pravidel);

3.  bere na vědomí vysvětlení ESD, zejména skutečnost, že harmonogram, přestože byl časově náročný, dodržoval formální lhůty stanovené finančním nařízením; bere na vědomí, že krátké lhůty byly důsledkem toho, že bylo nutné zadat zakázku k datu umožňujícímu úspěšnému uchazeči o zakázku, aby byl při převzetí dotčeného nového komplexu budov připraven, a také bylo nezbytné stanovit dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby uchazeči mohli své nabídky připravit;

4.  také bere na vědomí vysvětlení ESD, že skutečnost, že vyhlášení veřejné soutěže stanovilo, aby nabídky byly předkládány pouze ve francouzském jazyce (běžná praxe v dotčeném členském státě), zatímco zadávací podmínky stanovily, že nabídky mohou být předkládány v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie, byla důsledkem nedostatečné koordinace, a dále bere na vědomí vysvětlení, že pokud by některý z uchazečů měl zájem zúčastnit se schůzky komise, na které se otevíraly nabídky, bylo by mu to umožněno;

5.  souhlasí s návrhem Účetního dvora, že Soudní dvůr by měl zavést zdokonalené zadávací řízení, a pomoci tak schvalujícím útvarům při organizování veřejných soutěží a kontrole dodržování právních požadavků;

6.  bere na vědomí, že kromě připomínek týkajících se výše uvedeného zadávacího řízení výroční zpráva Účetního dvora neobsahovala žádné další připomínky na adresu ESD;

7.  s uspokojením bere na vědomí, že nově zřízené oddělení interního auditu ESD funguje efektivně a vítá jeho doporučení týkající se potvrzování, schvalování a proplácení výdajů a také skutečnost, že doporučení byla uvedena do praxe, zejména přehodnocení systému udělování pověření a podmínek dalšího pověření, vlastní hodnocení systémů vnitřní kontroly, zvýšený počet kontrol ex-post a zlepšení postupů při dokumentaci; bere také na vědomí výsledky auditu, pokud jde o plnění legislativních povinností v souvislosti s předkládáním zpráv a poskytováním informací rozpočtové a finanční povahy, které vedly k opatřením, v jejichž důsledku došlo ke zlepšení řízení a vnitřní kontroly veřejných zakázek, kontroly výběrových řízení pro knihovny a příspěvků na náhrady;

8.  vítá pokračující zkracování doby řízení před ESD, zejména pak výrazné zkrácení doby trvání řízení o předběžné otázce; je však toho názoru, že toto zkrácení stále není dostatečné; bere na vědomí snížení počtu vyřízených případů (333 rozsudků a 161 příkazů ve srovnáním s 379 rozsudky a 172 příkazy v roce 2007), uznává však, že počet řízení o předběžné otázce byl znatelně vyšší; také bere na vědomí skutečnost, že počet případů předložených v roce 2008 (592) byl nejvyšší od roku 1979, což vedlo k mírnému zvýšení počtu nevyřízených případů na konci roku 2008 (767 případů, 741 případů na konci roku 2007);

9.  vítá skutečnost, že Soud prvního stupně vykazoval v roce 2008 52% zvýšení počtu uzavřených případů a také pokles v trvání soudních řízení, což však stále není uspokojivé; s obavami však poznamenává, že počet nových případů byl v roce 2008 výjimečně vysoký (629 nových případů oproti 522 v roce 2007), a proto pokračoval nárůst počtu nevyřízených případů také u Soudu prvního stupně (nárůst z 1 154 případů v roce 2007 na 1 178 případů v roce 2008);

10. poznamenává, že zatímco Soud pro veřejnou službu, který v roce 2008 zaznamenal první částečnou výměnu členů pro třech letech, uzavřel méně případů než v roce 2007, počet nevyřízených případů přesto mírně poklesl (z 235 v roce 2007 na 217 v roce 2008) v důsledku výrazně nižšího počtu nových žádostí (111 ve srovnání se 157 v roce 2007);

11. vítá nový integrovaný systém řízení a finanční kontroly (SAP), který funguje od 1. ledna 2008 a který přinesl rozpočtové úspory a zvýšení účinnosti všem třem zapojeným orgánům (Radě, ESD a Účetnímu dvoru);

12. vítá probíhající úspěšnou interinstitucionální spolupráci se Účetním dvorem v oblasti vzdělávání;

13. bere na vědomí opatření, která ESD přijal v návaznosti na připomínky, jež vznesl Parlament v předchozích rozhodnutích o udělení absolutoria a Účetní dvůr předchozích zprávách; vítá opatření přijatá s cílem zavést postupy pro výběrová řízení při náboru pomocných smluvních zaměstnanců; lituje však neochoty ESD zveřejnit prohlášení svých členů o finančních zájmech a žádá, aby takto neprodleně učinil;

14. chválí ESD, že zavedl pravidlo začleňovat do své zprávy o činnosti kapitolu věnovanou popisu opatření přijatých v průběhu roku, která vychází z předchozích rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria a zpráv Účetního dvora.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění