Postup : 2009/2121(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0081/2010

Předložené texty :

A7-0081/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 170kWORD 107k
26. března 2010
PE 430.484v03-00 A7-0081/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008

(C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008

(C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27.června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(3), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0081/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008

(C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27.června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(7), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0081/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008,

(C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27.června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(11), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0081/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

–   konstatoval, že Účetní dvůr zjistil, že v roce 2007 se uskutečnilo 32 převodů, a vzal na vědomí kritiku Účetního dvora ohledně vysokého počtu převodů;

–   konstatoval, že stejně jako v roce 2006 Účetní dvůr znovu zjistil, že právní závazky byly uzavřeny před přijetím rozpočtových závazků;

–   vyzval agenturu k tomu, aby byl postup přijímání zaměstnanců transparentní a nediskriminační, zejména zajištěním účasti výboru zaměstnanců;

Výkonnost

1.  vyjadřuje své zklamání nad tím, že agentura nepřipravila víceletý pracovní program a že její roční pracovní program se neodpovídal jejím rozpočtovým závazkům; zdůrazňuje, že je důležité, aby si agentura ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což umožní hodnotit plnění výkonnostních cílů; bere na vědomí odpověď agentury, v níž se uvádí, že agentura zlepšila svůj pracovní program na rok 2009 a stanovila klíčové výkonnostní cíle a ukazatele a lepší systém plánování zdrojů; žádá, aby mu agentura tuto strategii předložila co nejdříve; vyzývá nicméně agenturu, aby zvážila zavedení Ganttova diagramu do programů jednotlivých provozních činností, aby bylo možné rychle zaznamenat dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu, a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

2.  dále žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který bylo udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Rozpočtovéfinanční řízení

3. vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka agentury za rok 2008 je spolehlivá a že všechny uskutečněné operace jsou legální a správné;

4. bere na vědomí, že agentura obdržela v roce 2008 z rozpočtu EU prostředky na závazky ve výši 44 300 000 EUR a prostředky na platby ve výši 46 890 000 milionu EUR;

5. považuje za znepokojivé, že Účetní dvůr v roce 2008 opět konstatoval vysoký počet rozpočtových převodů (52 v roce 2008 a 32 v roce 2007); bere na vědomí odpověď agentury, která uvedla, že k převodům prostředků na správní výdaje docházelo pouze v období 2008–2009 kvůli stěhování agentury do definitivních kancelářských prostor; je znepokojen zejména tím, že od června do listopadu 2008 bylo do rozpočtových položek na správní výdaje převedeno více než 2 000 000 EUR z prostředků určených na personální výdaje, díky čemuž bylo možné zvýšit objem prostředků přenesených do rozpočtového roku 2009 a snížit částku, která byla vrácena Komisi; nicméně bere na vědomí odpověď agentury, která přislíbila zlepšit své plánování a kontrolu, a snížit tak počet rozpočtových změn;

6. konstatoval, že stejně jako v roce 2006 a 2007 Účetní dvůr znovu zjistil, že právní závazky byly uzavřeny před přijetím příslušných rozpočtových závazků; vyzývá proto agenturu, aby zvýšila úsilí v oblasti vzdělávání a komunikace s cílem v budoucnu této situaci předejít; dále žádá, aby agentura ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2009 uvedla, jaká opatření byla v tomto ohledu přijata;

7. bere na vědomí, že v roce 2008 zaúčtovala agentura výnosy z úroků ve výši 519 598,10 EUR, z nichž 472 251,18 EUR již bylo převedeno zpět generálnímu ředitelství pro energetiku a dopravu a zbylých 47 346,92 EUR bylo zaúčtováno jako pasivní výdaje příštích období; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě nadměrně vysokou pokladní hotovost; s uspokojením bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost agentury již jen 3 610 677,41 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

Interní auditlidské zdroje

8. bere na vědomí, že z 32 doporučení, která vydal útvar pro interní audit (IAS) od roku 2006, jich agentura ke konci roku 2008 uplatnila 25; konstatuje, že doporučení označená za „velmi závažná“ se týkají přijetí prováděcích předpisů ke služebnímu řádu, pokud jde o nábor dočasných zaměstnanců v souladu se služebním řádem, dále kontrol v rámci výběrových řízení v zájmu zajištění větší transparentnosti a rovného zacházení se všemi uchazeči, vypracování strategie plánování kariéry (včetně vzdělávání, zaučování a instruktáže) a lepšího plánování lidských zdrojů;

oo   o

9. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro dopravucestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k absolutoriu za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2008

(C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Navrhovatelka: Anne E. Jensen

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rok 2008 je spolehlivá a že všechny uskutečněné operace jsou legální a řádné;

2.  bere na vědomí, že agentura obdržela v roce 2008 z rozpočtu EU prostředky na závazky ve výši 44,3 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 46,89 milionu EUR;

3.  lituje, že postupy pro sestavení rozpočtu nebyly uplatněny dostatečně striktně, což vedlo k vysokému počtu převodů finančních prostředků a vysoké míře rušení prostředků na platby, což naznačuje nedostatky při plánování a monitorování;

4.  uznává, že některé z těchto problémů jsou jednorázového charakteru a souvisejí s přestěhováním agentury do administrativní budovy s dlouhodobým pronájmem;

5.   se znepokojením bere na vědomí, že právní závazky byly přijaty předtím, než byly zapsány prostředky na závazky, přestože Účetní dvůr tento postup kritizoval již v letech 2006 a 2007; žádá agenturu, aby Evropskému parlamentu předložila podrobný plán opatření k zajištění toho, aby se tyto nedostatky již neopakovaly;

6.  vyjadřuje své zklamání nad tím, že agentura nepřipravila víceletý pracovní program a že její roční pracovní program se neodpovídal jejím rozpočtovým závazkům; vítá ujištění agentury, že dokončuje pětiletou strategii a vyvíjí klíčové ukazatele výkonnosti, a žádá, aby mu agentura tuto strategii předložila co nejdříve;

7.  přesto navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Charalampos Angourakis

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 55.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř.věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 55.

(6)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř.věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 55.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 208, 5.8. 2002, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 172.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění