Postup : 2009/2074(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0082/2010

Předložené texty :

A7-0082/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.48
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 143kWORD 79k
26. března 2010
PE 430.317v02-00 A7-0082/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0178/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0082/2010),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Výboru regionů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů

(C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(6),

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – oddíl I (C7-0178/2009)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu Výboru regionů orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(9),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0082/2010),

A. vzhledem k tomu, že „občané mají právo vědět, jakým způsobem se nakládá s jejich daněmi a jak se zachází s pravomocí, jež byla svěřena politickým orgánům“(11),

1.  bere na vědomí, že v roce 2008 měl Výbor regionů k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 93 milionů EUR (68,6 milionu EUR v roce 2007; 74,4 milionu EUR v roce 2006), přičemž míra jejich využití činila 86,87 %(12);;

2.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o Výbor regionů, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

3.  vítá uplatňování dohody o administrativní spolupráci mezi Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) na období 2008–2014 a žádá Výbor regionů a EHSV, aby informovaly o dosaženém pokroku, pokud jde o harmonizaci jejich standardů vnitřní kontroly a příslušné finanční postupy používané společnými službami; bere na vědomí vzájemně vyhovující řešení rozdělení kontrol v rámci společných služeb podle toho, zda odpovědná schvalující osoba pochází z jednoho či druhého výboru;

4.  připomíná, že rozdělení služeb vyplývající z dohody o administrativní spolupráci by nemělo mít dopad na rozpočet, a očekává přezkum dohody v polovině období, který má proběhnout v roce 2011, a s tím také společnou analýzu, kterou vypracuje Výbor regionů a EHSV;

5.  vítá výsledky hodnocení minidohod o spolupráci v oblastech, kterých se týká rozdělení služeb, jež provedly společně Výbor regionů a EHSV, zejména pak jejich závěr, že nový systém řízení zajistil lepší administrativní spolupráci mezi oběma výbory, že rozdělené služby dokázaly zachovat stejnou kvalitu a zvýšily efektivnost a že nebylo zapotřebí žádných dodatečných rozpočtových prostředků; bere také na vědomí závěr, že některá praktická hlediska spolupráce by měla být v budoucnu vylepšena;

6.  vítá úsilí Výboru regionů v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti systémů IT, zejména jednání Výboru regionů a EHSV s Komisí o využití systému řízení lidských zdrojů Sysper2;

7.  vítá pokračující úsilí o zlepšení systémů vnitřní kontroly ve Výboru regionů, zejména přehled hlavních správních, operačních a finančních postupů Výboru regionů, vypracování stručných pokynů pro zaměstnance týkající se deontologie a bezúhonnosti, včetně kontrolního přehledu vlastního hodnocení v případě střetu zájmů, vylepšení kodexu pravidel chování při plnění úkolů a povinností zaměstnanců Výboru regionů a také provedení kontroly ex-post za rok 2008 ve všech útvarech Výboru regionů;

8.  konstatuje, že posouzení rizik provedené v roce 2008 odhalilo dvě slabiny: za prvé problémy vyplývající ze změny organizačního schématu a dopadů nové dohody o spolupráci mezi Výborem regionů a EHSV, kde stále probíhalo adaptační období, a za druhé problémy spojené s personálním zabezpečením, které vznikly v důsledku častého střídání pozic, složitých a zdlouhavých postupů náboru nových zaměstnanců a neodpovídajícího zaškolení; očekává, že se Výbor regionů bude těmito otázkami zabývat ve své příští výroční zprávě;

9.  bere na vědomí, že útvar interního auditu provedl audity výkonnosti u výdajů na služební cesty a u externích studií, což umožnilo reálné ověření systémů vnitřní kontroly, a následné audity, audit platových převodů (druhý následný audit), audit standardů vnitřní kontroly (první následný audit) a audit přiměřenosti finančních okruhů;

10.  vítá opatření přijatá na základě předchozích rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria, zejména připomínek Parlamentu vycházejících ze zprávy úřadu OLAF a správního řízení týkajícího se platových převodů s opravným koeficientem, kdy byly veškeré prostředky neoprávněně obdržené úředníky vráceny zpět a bylo zahájeno disciplinární řízení a dále byla uplatněna nebo jsou stále uplatňována doporučení vydaná interním auditorem;

11.  vítá také následná opatření týkající se řídících a kontrolních systémů v rámci vlastních útvarů, která potvrzují, že namátkové roční kontroly ex-post byly prováděny v průběhu několika let, včetně roku 2008, a dále následná opatření týkající se řídících a kontrolních útvarů společných služeb EHSV a Výboru regionů, která jsou důkazem toho, že rozdělením některých služeb došlo u obou výborů ke zlepšení řídících a kontrolních systémů, které zajišťují, aby za každý výdaj byl vždy odpovědný alespoň jeden výbor, což umožňuje plnou finanční a provozní odpovědnost;

12. požaduje, aby členové Výboru regionů zveřejnili své finanční zájmy a poskytli příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech, zejména proto, že členové Výboru regionů mají volební mandát a jsou politicky odpovědní volenému shromáždění;

13. chválí Výbor regionů za kvalitní zpracování jeho výroční zprávy o činnosti a vítá skutečnost, že zpráva hovoří i o konkrétních opatření navazujících na předchozí rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(7)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Evropská iniciativa pro transparentnost: viz http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/work/eu_transparency/index_en.htm

(12)

po úpravě pak 98,1 %; prostředky VR ve výši 93 milionů EUR zahrnují účelově vázané příjmy ve formě platby ve výši 10,7 milionu EUR, kterou v roce 2008 provedl EHSV a která měla zajistit, aby VR mohl jednorázovou platbou uhradit spolu se svým podílem i podíl EHSV na společných leasingových splátkách za budovy. Tyto leasingové splátky byly uhrazeny v roce 2009. Prostředky VR na rok 2008 po odečtení částky 10,7 milionu na uvedenou interinstitucionální transakci činí 82,4 milionu EUR a upravená míra využití je 98,1 %.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění