Postup : 2009/2125(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0087/2010

Předložené texty :

A7-0087/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 158kWORD 87k
26. března 2010
PE 430.455v03-00 A7-0087/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(3), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0087/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(7), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0087/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2008,

(C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na Smlouvu o fungování EU, a zejména na článek 319 této Smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací(11), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0087/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

- vzal na vědomí kritiku Účetního dvora, že provádění provozních činností se soustředilo do posledního čtvrtletí roku 2007: přibližně 40 % závazků a více než 50 % plateb bylo realizováno v listopadu a prosinci 2007;

- vyjádřil nespokojenost s odpovědí agentury, že v některých případech byly přenesené finanční prostředky vypočteny pouze přibližně;

- vyjádřil znepokojení nad tím, že Účetní dvůr odhalil určité nedostatky v postupu zadávání veřejných zakázek; zejména šlo o to, že předvýběr nabídek nebyl odůvodněný, hodnotící výbor nepodepsal dokumentaci k hodnocení a spisy nebyly strukturované a úplné,

Výkonnost

1.  blahopřeje agentuře za činnost vykonanou v roce 2008: zvýšení odolnosti evropských elektronických komunikačních sítí, rozvoj dlouhodobé spolupráce s členskými státy;

2.  dále žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který bylo udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Rozpočtovéfinanční řízení

3.  bere na vědomí, že Účetní dvůr odhalil nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o podhodnocování rozpočtů u rámcových smluv; zdůrazňuje zejména, že podhodnocování rozpočtu u zadávacích řízení je překážkou spravedlivé hospodářské soutěži, neboť v případě menších částek se snižuje pravděpodobnost, že firmy budou ochotny předložit nabídky; bere však na vědomí reakci agentury, která ve třetím čtvrtletí roku 2009 vypsala nové výběrové řízení, aby byly dřívější nedostatky napraveny;

4.  konstatuje, že agentura nadále činí veškeré kroky, aby od daňové správy hostitelského členského státu získala zpět částku 45 000  EUR, která odpovídá výši DPH, kterou agentura zaplatila;

5.  bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 143 818 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě vysokou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost agentury 2 436 694 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

Interní kontrolalidské zdroje

6.  blahopřeje agentuře, že se jí podařilo uplatnit všech osm doporučení útvaru pro interní audit, která byla označena za „velmi závažná“; konstatuje, že tato doporučení se týkala opatření navazujících na audit provádění standardů vnitřní kontroly a řízení lidských zdrojů (např. personální politiky, prodlužování smluv končících v roce 2008, nezávislosti výběrových komisí, vzdělávání a transparentnosti služebního postupu);

oo   o

7.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 16.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř.věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31. 12. 2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 16.

(6)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř.věst. L 77, 13. 03. 2004, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31. 12. 2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 16.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 77, 13. 03. 2004, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31. 12. 2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 153.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 12. dubna 2010Právní upozornění