Postup : 2009/2111(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0088/2010

Předložené texty :

A7-0088/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 181kWORD 101k
26. března 2010
PE 430.472v02-00 A7-0088/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008

(C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008

(C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rok 2008, spolu s odpověďmi nadace(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(3), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0088/2010),

1.  uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2008,

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008

(C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rok 2008, spolu s odpověďmi nadace(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(7), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0088/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008

(C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rok 2008, spolu s odpověďmi nadace(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(11), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0088/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení provázejícím rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné

- litoval skutečnosti, že Účetní dvůr v roce 2007 zjistil stejně jako v roce 2006 určité nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců; Účetní dvůr se především znovu setkal s případem, kdy kritéria výběru nebyla stanovena v souladu s oznámením o volném pracovním místě;

- byl znepokojen tím, že ve třech postupech zadávání zakázek nalezl Účetní dvůr následující nesrovnalosti :

a)       postup pro finanční hodnocení smlouvy nebyl v dokumentaci k veřejné soutěži jasně stanoven;

b)       kritéria výběru neumožňovala správně posoudit finanční schopnosti kandidátů;

1.   vyjadřuje uspokojení, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

Výkonnost

2.  konstatuje, že nadace provedla v roce 2007 hodnocení ex-post svého pracovního programu na období 2001–2004 s cílem stanovit jeho dopad, přínos a efektivitu; blahopřeje nadaci, že prostřednictvím tohoto hodnocení dokázala, že plánované činnosti byly řádně dokončeny; dále konstatuje, že i nedávné informace uvedené v hodnocení agentur, které v roce 2009 nechala vypracovat Komise, dokazují, že nadace v roce 2008 řádně dokončila plánované činnosti;

3.  blahopřeje nadaci k zahájení dalšího hodnocení ex-post, které se tentokrát týká pracovního programu na období 2005–2008; žádá ji proto, aby jej informovala o výsledcích tohoto hodnocení, aby tak mohl lépe určit působení nadace, její přínos a efektivitu během stanoveného období;

4.  žádá nadaci, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který bylo udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

Přenesené provozní výdaje

5.  konstatuje, že podle údajů Účetního dvora bylo přeneseno více než 55 % prostředků přidělených na rozpočtový rok 2008 (tedy 4 900 000 EUR); bere však na vědomí odpověď nadace, v níž se uvádí, že nedostatky sice existují, jsou však méně významné (10 %), než uvádí Účetní dvůr, protože již v ročním programu nadace se předpokládalo přenesení 45 % prostředků v hlavě 3 – za prvé kvůli trvání zakázek na studie a za druhé kvůli platebnímu kalendáři nadace; zdůrazňuje však, že tento stav ukazuje na nedostatky při plánování a programování provozních činností nadace a je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; žádá tudíž nadaci, aby učinila nezbytné kroky a zabránila tomu, aby se tato situace v budoucnu opakovala, a aby o těchto krocích posléze podala zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

Rozpočtové převody bez podkladových dokumentů

6.  bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že rozpočtové převody nebyly dostatečně odůvodněny, protože nebyl poskytnut žádný odhad potřeb a správní rada o nich nebyla informována; s uspokojením však konstatuje, že nadace tento nedostatek již napravila;

Postupy při zadávání zakázek

7.  žádá nadaci, aby zlepšila monitorování svých smluv a plánování postupů při zadávání veřejných zakázek, a to tak, že bude zadávací řízení zahajovat v dostatečném předstihu, než příslušná smlouva vyprší; v této souvislosti zdůrazňuje informaci Účetního dvora, že nadace ve dvou případech neoprávněně prodloužila smlouvy za maximální povolené trvání a v jiném případě neodůvodnila použití vyjednávacího řízení;

Lidské zdroje

8.   žádá vedení nadace o přijetí vhodných opatření k tomu, aby se v rámci personálního řízení a v souladu se svými povinnostmi v oblasti plnění rozpočtu dokázalo lépe připravit na odchod klíčových pracovníků;

9.   vyzývá nadaci, aby ve své výroční zprávě transparentně vykazovala počet zaměstnanců, a to včetně smluvních zaměstnanců (87 osob);

10. s potěšením konstatuje, že nadace v roce 2008 zavedla postupy přijímání pracovníků, které jsou v souladu s doporučeními, která vydal Účetní dvůr v posledních dvou letech; zejména při této příležitosti konstatuje, že Účetní dvůr již nezjistil nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců (například ve výběrových kritériích), které by zpochybňovaly transparentnost a nediskriminační povahu těchto postupů;

Interní audit

11. je znepokojen skutečností, že finanční výkazy nadace za rok 2008 nebyly dostatečně kvalitní a chyběla jim souvislost s výkazy za rok 2007, a musely být proto během auditu významným způsobem opravovány; bere na vědomí, že tato situace vyplývá z toho, že nadace musela k uzavření účtů za rok 2008 na krátké období přijmout dočasného pracovníka a že výměna účetních navíc neproběhla vhodným způsobem; žádá proto, aby nadace zajistila, že se podobná situace nebude v budoucnu opakovat;

12. bere na vědomí, že z 54 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS), jich od roku 2006 bylo uplatněno 26; konstatuje, že z 28 doporučení, která je ještě třeba uplatnit, je osm považováno za „velmi závažná“; zejména naléhavě vyzývá nadaci, aby zavedla zbývající standardy vnitřní kontroly (t.j. pověření pro účastníky finančních operací), pokračovala v uplatňování dalších standardů vnitřní kontroly (t.j. účinné koordinaci systému vnitřní kontroly a zadávání veřejných zakázek v souladu s finančním nařízením a jeho prováděcími pravidly) a aby zavedla účinný systém plánování a monitorování (např. vytvořením systému hodnocení rizik v souvislosti s činnostmi nadace, zavedením metodiky rozdělené podle činností a monitorováním nástrojů informační technologie);

oo

 o

13. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

25. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008

(C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka rozpočtu ve výši 21 000 000 EUR odpovídá skutečné finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2008 a že transakce a hotovostní toky byly v tomto rozpočtovém roce v souladu s finančními předpisy agentury; konstatuje, že došlo ke změně účetní firmy a že Evropský účetní dvůr konstatoval určité problémy;

2.  vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

3.  žádá vedení nadace o přijetí patřičných opatření k tomu, aby dokázalo v rámci personálního řízení lépe předvídat odchod klíčových pracovníků, a to při splnění povinností v oblasti plnění rozpočtu;

4.   poukazuje na zjištění Evropského účetního dvora, že 4 900 000 EUR provozních výdajů (více než 55 % prostředků) bylo bez dostatečného odůvodnění přeneseno(15); bere na vědomí, že od roku 2006 se stav hotovostních prostředků a hotovostních ekvivalentů zdvojnásobil na 6 300 000 EUR; vyzývá k důkladnému zamyšlení nad tím, jakým způsobem by bylo možné sladit zvláštní požadavky nadace na víceleté smlouvy s rozpočtovým plánováním a rozpočtovými odhady, které jsou přizpůsobeny skutečným potřebám v daném roce;

5.  je potěšen ochotou nadace napravit v zadávacích řízeních nedostatky, na které bylo poukázáno již v předchozím roce; požaduje zvýšené úsilí o zkvalitnění nezbytných struktur a procesů a jejich bedlivější sledování, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo podle platných předpisů;

6.  vyzývá nadaci, aby ve své výroční zprávě transparentně vykazovala personální stav včetně smluvních zaměstnanců (87 osob).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

13

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 142.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř.věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 142.

(6)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř.věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 142.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 139, 30.5.1975, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 190.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

(15)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi nadace (Úř. věst. C 304, 15.12.2009).

Poslední aktualizace: 12. dubna 2010Právní upozornění