Postup : 2009/2131(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0089/2010

Předložené texty :

A7-0089/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 174kWORD 100k
26. března 2010
PE 430.458v02-00 A7-0089/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení Evropské agentury pro chemické látky(3), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0089/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení Evropské agentury pro chemické látky(7), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0089/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení Evropské agentury pro chemické látky(11), a zejména na článek 97 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0089/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že rok 2008 byl prvním rokem fungování agentury,

1.  konstatuje, že v roce 2008 byla agentura financována z příspěvků Společenství ve výši 62,2 milionu EUR v souladu s článkem 185 souhrnného finančního nařízení a v menší míře z poplatků hrazených průmyslovými podniky za registraci chemických látek v souladu s nařízením REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek(13) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky);

Výkonnost

2.  domnívá se, že agentura vykonává úlohu, kterou Komise není schopna převzít, že agentura je plně v souladu se strategickými prioritami Unie a že její činnosti doplňují činnosti ostatních agentur;

3.  bere na vědomí připomínky uvedené v externím hodnocení decentralizovaných agentur EU, které zadala Komise v roce 2009, v němž se uvádí, že cíle a činnosti stanovené ve víceletém pracovním programu jsou v souladu s náplní činnosti agentury a že její výstupy jsou správně načasované, užitečné a vysoce kvalitní;

4.  zdůrazňuje však, že by agentuře prospělo vytvoření postupů zpětné vazby a větší zaměření na potřeby zákazníků;

5.  vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným průběhem prvního roku fungování Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) – v roce 2007 byla za rozpočtové řízení agentury odpovědná Komise (GŘ pro podniky a průmysl); zejména zdůrazňuje, že hladké a poměrně rychlé zřízení agentury se podařilo zejména díky účinné podpoře poskytované jejím mateřským generálním ředitelstvím, výměnám zkušeností s ostatními podobnými agenturami a silné podpoře hostitelské země;

6.  bere na vědomí, že nařízení (ES) č. 1907/2006 o zřízení agentury stanoví, že musí být každých 10 let předmětem přezkumu;

Rozpočtové a finanční řízení

7.  bere na vědomí, že Účetní dvůr konstatuje, že došlo ke zpožděním u provozních činností, a to kvůli obtížím se zaváděním systému informačních technologií a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců; konkrétně konstatuje, že 41 % prostředků na závazky na provozní činnosti bylo přeneseno a 37,5 % bylo zrušeno; zdůrazňuje, že tato situace je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a ukazuje na nedostatky v plánování činností agentury; žádá proto agenturu, aby přijala opatření s cílem zlepšit plánování a kontrolu jejích zdrojů;

8.  dále žádá agenturu, aby zlepšila postupy v oblasti kontroly využívání jejích rozpočtových prostředků; v této souvislosti bere na vědomí, že Účetní dvůr zjistil, že u značného počtu operací, jejichž celková výše přesahovala 400 000 EUR, neexistoval k výdajům rozpočtový závazek, a byly tedy nesprávné; bere však na vědomí odpověď agentury ujišťující, že v roce 2009 agentura přijala odpovídající pracovníky a revidovala a konsolidovala své finananční postupy a postupy vnitřní kontroly;

9.  bere na vědomí, že v roce 2008 agentura zaúčtovala výnosy z úroků ve výši 643 007,40 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že agentura má dlouhodobě nadměrně vysokou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost agentury 18 747 210,75 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo skutečnými potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

Lidské zdroje

10. konstatuje, že celkový počet míst v plánu pracovních míst se v průběhu prvního roku samostatného fungování agentury více než zdvojnásobil; vítá skutečnost, že na konci roku naplnila agentura plán pracovních míst z 95 %; při této příležitosti připomíná, že je nezbytné obezřetně uplatňovat postupy pro přijímání pracovníků;

11. lituje nedostatků, které Účetní dvůr zjistil v dokumentaci shrnující jednání výběrových komisí; bere také na vědomí zjištění Účetního dvora, který zdůrazňuje, že ve 14 přijímacích řízeních nebyla zaručena nezávislost členů výběrových komisí (dočasní zaměstnanci podřízení řediteli agentury), vzhledem k tomu, že ředitel komisi sám předsedal; je nicméně potěšen rozhodnutím agentury, že se ředitel agentury v budoucnu již činnosti výběrových komisí účastnit nebude;

12. je si vědom toho, že velké výměny v klíčových pozicích agentury ohrožují kontinuitu její činnosti; žádá proto agenturu, aby zavedla podrobně propracované postupy předávání agendy s cílem zajistit hladké předávání funkcí a konzistentní pokračování příslušných činností, projektů či postupů;

Interní audit

13. je si vědom toho, že rok 2008 byl prvním rokem činnosti útvaru vnitřního auditu (IAS) v agentuře a že v červenci 2008 bylo provedeno posouzení rizik s cílem stanovit priority auditu a plán auditu IAS na následující tři roky;

14. konstatuje, že IAS vydal 12 doporučení, z nichž čtyři jsou pokládána za „velmi závažná“ a týkají se kontinuity činnosti agentury a jejích postupů pro přijímání zaměstnanců; oceňuje, že většina těchto doporučení byla uplatněna již v roce 2008 a zbývající kroky byly dokončeny do 31. prosince 2009;

oo

 o

15.    pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným průběhem prvního roku fungování Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), přičemž v roce 2007 byla za rozpočtové řízení agentury odpovědná Komise (GŘ pro podniky a průmysl);

2.   konstatuje, že v roce 2008 byla agentura ECHA financována z příspěvků Společenství ve výši 62,2 milionu EUR v souladu s článkem 185 finančního nařízení a v menší míře z poplatků hrazených průmyslovými podniky za registraci chemických látek v souladu s nařízením REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.° 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky);

3.   konstatuje, že celkový počet míst v plánu pracovních míst se v průběhu prvního roku samostatného fungování agentury více než zdvojnásobil; a vítá skutečnost, že na konci roku agentura naplnila plán pracovních míst z 95 %; připomíná při této příležitosti, že je nezbytné uplatňovat obezřetně postupy pro nábor pracovníků;

4.   shledává určité nedostatky vyplývající ze zaznamenávání operací, jako jsou dodržování zásady ročního rozpočtu a nedostatky při plánování činnosti agentury; zdůrazňuje, že je v těchto oblastech nezbytné dosáhnout zlepšení;

5.   vyjadřuje uspokojení s rozhodnutím financovat vlastní podíl na stavebních pracích v souvislosti s konferenčním střediskem agentury ECHA v roce 2008, které bylo zkolaudováno koncem prosince 2008 a které přispívá k úspěšnému plnění cílů agentury ECHA;

6. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury ECHA na rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Anna Záborská

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 33.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 33.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 33.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

           Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)….

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění