Postup : 2009/2113(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0090/2010

Předložené texty :

A7-0090/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.27
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 163kWORD 98k
26. března 2010
PE 430.470v03-00 A7-0090/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(3), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

1.  uděluje řediteli Agentury Evropské unie pro základní práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské agentury pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníků Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(7), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské agentury pro základní práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008

(C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro základní práva za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Evropské agentury pro základní práva(11), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0090/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament udělil řediteli Evropské agentury pro základní práva dne 23. dubna 2009 absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné zdůraznil:

-    že agentura měla usilovat o vytvoření synergií a vyhýbat se překrývání činností s jinými institucemi působícími v oblasti lidských práv, zejména s Radou Evropy;

-    že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil šetření ve věci týkající se agentury; žádal tudíž úřad OLAF, agenturu a Komisi, aby orgán udělující absolutorium co nejdříve informovaly o výsledcích tohoto vyšetřování a případných následných opatřeních;

-    že Účetní dvůr konstatoval, že při jednom nabídkovém řízení přispěla zveřejněná metoda finančního vyhodnocování nepřímo ke snížení relativní závažnosti cenového kritéria, což mohlo odradit některé potenciální uchazeče a nebylo v souladu se zásadou řádného finančního řízení;

1. vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

Výkonnost

2.  vyzývá agenturu, aby si ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což jí umožní zlepšit vyhodnocování dosažených výsledků; bere nicméně na vědomí prohlášení agentury, že zohlednila uvedené připomínky ve svém plánu na rok 2009;

3.  blahopřeje agentuře k tomu, že v polovině roku 2009 zahájila zavádění nového rozpočtového softwaru umožňujícího sledovat vývoj rozpočtu podle jednotlivých činnosti, který poskytne jednoznačné ukazatele o alokovaných finančních i lidských zdrojích;

4.  blahopřeje agentuře k tomu, že řádně zohlednila připomínky, které uvedly Účetní dvůr a rozpočtový orgán při udělování absolutoria v minulém roce;

5. konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria agentuře za plnění rozpočtu vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku;

Vyšetřování úřadu OLAF

6.  bere na vědomí, že úřad OLAF v roce 2009 ukončil své šetření týkající se agentury – zahájené v roce 2008 – a uzavřel je, aniž by učinil další kroky;

Interní audit

7.  bere na vědomí, že útvar interního auditu (IAS) provedl v únoru 2008 následný audit uplatňování všech doporučení z jeho zprávy za rok 2007 a došel k závěru, že pouze jedno doporučení (o dohledu správní rady nad náborem zaměstnanců) nebylo splněno; konstatuje však, že okolnosti se změnily a že po zahájení činnosti agentury a jmenování nového ředitele ztratilo uvedené doporučení své původní opodstatnění, a lze je tudíž považovat za splněné;

oo   o

8.  pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

13. 1. 2010

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2008

(C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC))

Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora, že má-li být sestaven rozpočet, který bude skutečně vycházet z činnosti, měla by agentura definovat přesné cíle a relevantní a měřitelné ukazatele jejich plnění; bere na vědomí opatření, která přijala agentura s cílem zlepšit systém řízení založený na činnostech a získat relevantní a měřitelné ukazatele výkonnosti týkající přidělování zaměstnanců na jednotlivé úkoly a přidělování finančních zdrojů;

3    konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria agentuře za plnění rozpočtu vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.

(2)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(4)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.

(6)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř.věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 10.

(10)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř.věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(12)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 198.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 12. dubna 2010Právní upozornění