Postup : 2009/2110(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0091/2010

Předložené texty :

A7-0091/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 167kWORD 105k
26. března 2010
PE 430.473v02-00 A7-0091/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(3), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0091/2010),

1.  uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008

(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7 0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(7), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0091/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi střediska(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání(11), a zejména na článek 12a tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0091/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2007(13) a že ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria Parlament mimo jiné upozornil na připomínky Účetního dvora týkající se vysoké míry přenesených a zrušených prostředků, potřeby stanovit v rámci plánování měřitelné cíle a ukazatele a nezbytnosti vytvořit přímou vazbu mezi cíli a rozpočtovými prostředky potřebnými k jejich realizaci;

1. vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku střediska za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

Výkonnost

2.   blahopřeje středisku k tomu, že od Účetního dvora obdrželo za rok 2008 pozitivní prohlášení o věrohodnosti účtů, a to nejen pokud jde o účetní závěrku, ale i o uskutečněné operace; konstatuje, že středisko dosáhlo obrovského pokroku, pokud jde o inventární postup pro identifikaci, registraci a kapitalizaci majetku, dokumentaci procesů vnitřní kontroly a postupy pro nabídková řízení;

3.   znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby si středisko při plánování stanovilo cíle SMART a ukazatele RACER, aby mohlo hodnotit dosažené výsledky; bere nicméně na vědomí prohlášení střediska, že zohlednilo uvedené připomínky ve svém plánu na rok 2009; vyzývá dále středisko, aby zvážilo možnost zavést pro plánování každé z operačních činností Ganttův diagram s cílem rychle získat přehled o tom, kolik času stráví jednotliví pracovníci na konkrétním projektu, a aby upřednostňovalo přístup zaměřený na dosažení výsledků;

4.   blahopřeje však středisku k tomu, že chce v roce 2010 zavést experimentální systém k zaznamenávání času, který jednotliví pracovníci tráví na konkrétním projektu, který středisko provádí;

5.   žádá středisko, aby v tabulce připojené k příští zprávě Účetního dvora uvedlo srovnání mezi výsledky dosaženými v roce, za který mu má být uděleno absolutorium, a výsledky, jichž dosáhlo v předchozím rozpočtovém roce, aby měl orgán příslušný k udělení absolutoria možnost lépe vyhodnotit výkonnost střediska z roku na rok;

6.   vítá vzhledem k blízkosti oblastí, jimiž se zabývají, úzkou spolupráci a vytvoření součinnosti mezi Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF); žádá obě agentury, aby ve svých zprávách o činnosti za rok 2009 uvedly podrobné údaje o provádění dohody o spolupráci.

Rozpočtovéfinanční řízení

7.   upozorňuje na to, že středisko opět přeneslo prostředky do dalšího roku (25 % provozních prostředků na platby, tj. 1 400 000 EUR); zdůrazňuje, že tato situace svědčí o nedostatcích v plánování a při sledování časově rozlišených prostředků u provozních výdajů;

Lidské zdroje

8.   poukazuje na to, že středisko zaměstnává 128 osob a že v roce 2009 zavedlo systém měření výkonnosti; očekává, že mu budou sděleny výsledky, jež tento systém přinese;

Interní audit

9.   blahopřeje středisku k tomu, že se stalo první agenturou, která se dobrovolně podrobila pilotnímu auditu zaměřenému na etický rámec; konstatuje, že tento audit provedla ve dnech 16.–20. února 2009 skupina tří auditorů a že útvar interního auditu (IAS) potvrdil, že středisko zřídilo spolehlivý etický rámec;

10. potvrzuje, že středisko od roku 2006 uplatnilo 15 doporučení z 30, které vydal IAS; konstatuje, že z 15 dosud neprovedených doporučení je 6 považováno za „velmi závažná“ a týkají se většinou řízení lidských zdrojů (např. výkonnosti zaměstnanců, stanovování osobních cílů a vymezení úlohy a odpovědnosti výboru zaměstnanců); očekává, že v této oblasti, která má pro identitu agentury zásadní význam, dojde k pokroku, a požaduje, aby byl o této problematice informován;

oo   o

11. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx. dubna 2010(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

25. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanostsociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008

(C7-0181/2009 – (2009/2110(DEC))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

2. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka rozpočtu ve výši 14,9 milionu EUR odpovídá skutečné finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2008 a že transakce a hotovostní toky byly v tomto rozpočtovém roce v souladu s finančními předpisy agentury;

3. vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

4. vzhledem k tomu, že 25 % prostředků na platby v souvislosti s projekty bylo přeneseno, požaduje zlepšení rozpočtového plánování a přesnější rozpočtový plán;

5. vítá, že došlo ke zlepšení v kontrole projektů a zadávacích řízení; očekává, že tyto otázky budou přiměřeně pojednány ve zprávě o činnosti;

6. vyjadřuje svou nespokojenost se stagnací v oblasti personálního řízení, neboť cíle pro zaměstnance a ukazatele výkonnosti nejsou měřitelné a neorientují se na výsledky; očekává, že v této oblasti, která má pro identitu agentury zásadní význam, dojde k pokroku, a požaduje, aby byl o této problematice informován;

6.   poukazuje na to, že centrum zaměstnává 128 osob a že v roce 2009 zavedlo systém měření výkonnosti; očekává, že mu budou sděleny výsledky, jež tento systém přinese;

7.   vítá vzhledem k blízkosti oblastí, jimiž se zabývají, úzkou spolupráci a vytvoření součinnosti mezi Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropskou nadací odborného vzdělávání (ETF); žádá obě agentury, aby ve svých zprávách o činnosti za rok 2009 uvedly podrobné údaje o provádění dohody o spolupráci.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 118.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 118.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 118.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 141.

(14)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění