Postup : 2009/2115(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0092/2010

Předložené texty :

A7-0092/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 171kWORD 102k
26. března 2010
PE 430.478v02-00 A7-0092/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí(3), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(6),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(7), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí(8), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(9), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(10), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008

(C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(11),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(12), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí(13), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (kodifikované znění)(14), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(15), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7–0092/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2007(16) a že v usnesení připojeném k tomuto rozhodnutí Parlament poukázal zejména na slabiny ve správě smluv o grantech s evropskými tematickými centry a vyzval agenturu, aby plně dodržovala pravidla pro zadávání veřejných zakázek,

1.     konstatuje, že provozní příjmy agentury za rok 2008 činily 37 100 000 EUR, včetně příspěvků Společenství, které představují 31 700 000 EUR; upozorňuje, že tato částka je o 2 000 000 EUR nižší, než odpovídající částka v souhrnném rozpočtu na rok 2007; vyjadřuje uspokojení s celkovým využitím prostředků na závazky a prostředků na platby;

2.     zdůrazňuje úlohu, kterou hraje agentura při hodnocení uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí jak v Unii, tak v sousedních zemích;

Výkonnost

3.     bere na vědomí, že hlavní zjištění obsažená v externím hodnocení decentralizovaných agentur EU, které zadala Komise v roce 2009, jsou velmi pozitivní; blahopřeje agentuře zejména k tomu, že vytvořila velmi propracovaný systém řízení založený na jednotlivých činnostech, víceletý pracovní program, vyvážený přehled výsledků s příslušnými ukazateli a integrovaný systém kontroly řízení – všechny tyto prvky přispívají k účelnému řízení agentury;

4.     poznamenává, že další nezávislé externí hodnocení pětileté strategie agentury na období 2004–2008 rovněž ukázalo, že agentuře daří účinně plnit své cíle a uspokojovat odběratele svých služeb;

5.     žádá agenturu, aby i nadále pravidelně (tj. každých 5 let) nechávala zpracovat nezávislé externí hodnocení na základě zřizovacího nařízení a pracovních programů schválených správní radou; vyzývá tedy agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji dalšího externího hodnocení, které se týká období 2009–2013;

6.     vyzývá agenturu, aby v tabulce, kterou bude přikládat k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během roku, za který je udělováno absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila efektivněji vyhodnotit meziroční vývoj své výkonnosti;

7.     bere na vědomí připomínku Účetního dvora, který v souvislosti s grantovými dohodami uzavřenými agenturou uvádí, že je nutno lépe vyjasnit dobu účtovanou partnery; zdůrazňuje, že příjemci by měli obdržet jasnější pokyny k výpočtu sazeb a rovněž by měla být vytvořena zřejmá vazba mezi účtovanými náklady a odhady nákladů v realizačních plánech, aby se zmírnilo riziko neoprávněných plateb.

Nájemní smlouva

8.     bere na vědomí připomínku Účetního dvora, že na práce v rámci renovace pronajatých prostor mělo být vypsáno zadávací řízení, agentura však místo toho uhradila náklady za práci, kterou provedla firma vybraná vlastníky budovy;

Interní audit

9.     bere na vědomí, že ze 27 doporučení, která vydalo oddělení pro interní audit (IAS) od roku 2006, jich agentura uplatnila 9; konstatuje, že ze 17 dosud neuplatněných doporučení je 5 považováno za „velmi důležitá“ a ovlivňující správu grantů (pokud jde o finanční operace, podporu kontrol/ověřování grantů na místě a sledování plnění grantů a následné kroky) a uplatňování standardů vnitřní kontroly (pokud jde o zjišťování citlivých funkcí a zlepšování systému účetnictví);

oo

o

10.   pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

24. 2. 2010

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdravíbezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2008

(C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že provozní příjmy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) za rok 2008 činily 37,1 milionu EUR, včetně příspěvků Komise, které představují 31,7 milionu EUR; upozorňuje, že tato částka je o 2 miliony EUR nižší, než odpovídající částka v souhrnném rozpočtu na rok 2007; vyjadřuje uspokojení s celkovým využitím prostředků na závazky a prostředků na platby;

2.  považuje Evropskou agenturu pro životní prostředí za poskytovatele důležitých, objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací o stavu životního prostředí pro všechny orgány a instituce EU a také pro členské státy a zákonodárné orgány; bere na vědomí, že v roce 2008 bylo nezbytné poskytnout dodatečné finanční prostředky ve výši 2 miliony EUR na plnění nových úkolů, o něž požádalo GŘ pro životní prostředí, aby se tak zajistila podpora pro hlavní priority EU v oblasti životního prostředí v roce 2008, včetně: rozvoje, vyjednávání, uplatňování a hodnocení politik na řešení změny klimatu, a také zajištění lepších ukazatelů zabývajících se přizpůsobením, zmírněním dopadů, dopady a zranitelností, rozvoje akčního plánu, který vychází ze sdělení Komise o biologické rozmanitosti z roku 2006, rozvoje společného systému informací o životním prostředí, a provádění plánu udržitelné spotřeby a produkce;

3.  vybízí agenturu EEA, aby i nadále usilovala o rozvíjení svých systémů předávání informací tak, aby její poznatky získaly větší pozornost sdělovacích prostředků, a stimulovala tím veřejnou diskusi o závažných otázkách v oblasti životního prostředí, jakými jsou změna klimatu, biologická rozmanitost a hospodaření s přírodními zdroji;

4.  zdůrazňuje úlohu, kterou hraje úřad EEA při hodnocení uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí jak v EU, tak v sousedních zemích;

5.  na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury EEA na rozpočtový rok 2008.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

János Áder, Elena Oana Antonescu, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jutta Haug, Anna Záborská

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.

(7)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)

Úř.věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

(9)

Úř.věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(11)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 60.

(12)

Úř.věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(13)

Úř.věst. L 120, 11.5.1990, s. 1.

(14)

Úř.věst. L 126, 21.5.2009, s. 13.

(15)

Úř.věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

           Úř.věst. L 255, 26.9.2009, s. 180.

(17)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění