Postup : 2009/2119(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0093/2010

Předložené texty :

A7-0093/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 171kWORD 101k
26. března 2010
PE 430.482v02-00 A7-0093/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Eurojustu(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(3), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0093/2010),

1.  uděluje správnímu řediteli Eurojustu absolutorium v souvislosti s plněním rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2008

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Eurojustu(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(7), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0093/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů Eurojustu za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí správnímu řediteli Eurojustu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008

(C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Eurojustu za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi Eurojustu(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti(11), a zejména na článek 36 tohoto rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7–0093/2010),

A. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2009 udělil Parlament správnímu řediteli Eurojustu absolutorium za plnění rozpočtu jednotky na rozpočtový rok 2007(13) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mj.

- vzal na vědomí zjištění Účetního dvora, že z celkové výše 18 000 000 EUR, které byly vyčleněny na rok 2007, bylo 5 200 000 EUR přeneseno do dalšího roku;

- vyjádřil politování nad tím, že Účetní dvůr zjistil stejně jako ve dvou předchozích rozpočtových letech nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek;

- vyjádřil své znepokojení nad skutečností, že Účetní dvůr zjistil, že Eurojust nedokázal přijmout 60 nových pracovníků, aby splnil plán pracovních míst na rok 2007, a že na konci roku 2007 bylo obsazeno pouze 95 pracovních míst;

1.  vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

Výkonnost

2.  zdůrazňuje, že nedostatek ukazatelů, nedokonalé měření spokojenosti uživatelů a nízká úroveň koordinace mezi rozpočtem a pracovním programem činí hodnocení výkonnosti Eurojustu velmi obtížným;

3.  je spokojen, že dne 24. září 2008 byla uzavřena Praktická dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům(14);

4.   konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu ve větší míře vycházet z jeho výsledků v průběhu celého roku;

Přenos prostředků

5.  bere na vědomí konstatování Účetního dvora, podle něhož měl v roce 2008 Eurojust znovu problém s přenosem prostředků, i když je přenesená částka nižší než v uplynulém rozpočtovém roce (13 % konečných rozpočtových prostředků oproti 25 % přenesených prostředků v roce 2007); konstatuje však se znepokojením, že prostředky přenesené z předchozího rozpočtového roku, jež byly poté zrušeny (v daném případě se jednalo o 1 000 000 EUR, čili o 25 % přenesených prostředků), dosáhly značné výše, a že tato situace je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; žádá tudíž Eurojust, aby učinil nezbytné kroky a zabránil tomu, aby se tato situace v budoucnu znovu opakovala, a aby o těchto krocích posléze podal zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

6.  bere na vědomí, že v roce 2008 zaúčtoval Eurojust výnosy z úroků ve výši 191 390,56 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že Eurojust má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost Eurojustu 4 612 878,47 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně řídilo potřebami v souladu s čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost Eurojustu byla dlouhodobě co nejnižší;

Nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek

7.  lituje, že Účetní dvůr zjistil stejně jako ve třech předchozích rozpočtových letech nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek; zejména je znepokojen konstatováním Účetního dvora, že za prvé nebyla v roce 2008 ve většině případů posouzena tržní hodnota veřejných zakázek předtím, než byl zahájen postup jejich zadávání, a za druhé byly zjištěny opakující se vážné závady při monitorování smluv a v plánech na zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že tato situace svědčí o vážných nedostatcích ve spolupráci mezi různými příslušnými odděleními Eurojustu a naznačuje nedostatky v poradenství a kontrole ze strany schvalující osoby;

8.  bere na vědomí odpověď Eurojustu, který se zavázal vypracovat akční plán s cílem napravit nedostatky zjištěné Účetním dvorem; žádá tudíž Eurojust, aby o výsledku těchto akčních plánů posléze podal zprávu orgánu příslušnému k udělení absolutoria;

Lidské zdroje

9.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že Účetní dvůr opět konstatoval nedostatky v plánování a provádění náboru zaměstnanců; konstatuje zejména, že stále ještě existuje značně vysoká míra neobsazených míst (26 %), která je však přece jen nižší než v roce 2007 (33 %);

10. souhlasí s Účetním dvorem, že Eurojust nedodržel zásadu specifikace vzhledem k tomu, že z prostředků určených na mzdy dočasných a smluvních zaměstnanců byla přenesena částka ve výši 1 800 000 EUR, a to především s cílem navýšit (o 238 %) prostředky určené na zaměstnance dočasné;

11. bere na vědomí odpověď Eurojustu na kritické připomínky Účetního dvora k postupům výběru zaměstnanců; požaduje zejména, aby Eurojust podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o svém novém postupu při přijímání zaměstnanců, zahájeném v roce 2009, který by měl do budoucna lépe zaručovat transparentnost a nediskriminační zacházení s externími i interními kandidáty;

Interní audit

12. je znepokojen tím, že nebylo plně uplatněno žádné z 26 doporučení, která vydal útvar interního auditu (IAS); konstatuje, že čtyři z těchto doporučení jsou považována za „zásadní“ a 12 za „velmi závažná“; naléhavě proto žádá Eurojust, aby neprodleně uplatnil tato doporučení týkající se řízení lidských zdrojů: příprava krátkodobého plánu na doplnění dosud neobsazených pracovních míst; restrukturalizace oddělení lidských zdrojů; snížení počtu dočasných zaměstnanců; zdokonalení postupu pro přijímání zaměstnanců; přijetí prováděcích pravidel pro služební postup; zajištění nezávislosti členů výběrové komise a zajištění řádného provádění postupů zadávání veřejných zakázek;

oo

o

13. pokud jde o další připomínky, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne xx dubna 2010(15) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

13. 1. 2010

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2008

(C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC))

Navrhovatel: Juan Fernando López Aguilar

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.   vítá skutečnost, že se Účetnímu dvoru podařilo získat přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Eurojustu za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2008 je ve všech věcných ohledech spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí připomínky Účetního dvora k těmto bodům: i když míra prostředků přenesených do následujícího roku byla mnohem nižší než v roce 2007, míra zrušení prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku byla vysoká, a tudíž v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; existují určité nedostatky v postupech plánování a náboru zaměstnanců a slabiny při sledování plnění zakázek a plánování veřejných zakázek, a konečně určité problémy v souvislosti s postupy výběru zaměstnanců; bere na vědomí opatření, která přijal Eurojust s cílem omezit problémy v oblasti náboru zaměstnanců a plánování veřejných zakázek;

3.   konstatuje, že v nadcházejících letech by mělo udělování absolutoria Eurojustu za plnění rozpočtu ve větší míře vycházet z jeho výsledků v průběhu celého roku.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 131.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 131.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 131.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)

Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 112.

(14)

Úř. věst. C 314, 9.12.2008, s. 4.

(15)

Přijaté texty, P7_TA-PROV(2010)...

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění