Postup : 2009/2187(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0094/2010

Předložené texty :

A7-0094/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.30
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 162kWORD 82k
26. března 2010
PE 430.555v02-00 A7-0094/2010

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008

(C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Véronique Mathieu

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008

(C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(3), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2009),

1.  uděluje řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008

(C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(5),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(7), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(8), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2010),

1.  schvaluje uzavření účtů společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2008

(C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(9),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy(11), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

–   s ohledem na finanční nařízení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy přijaté rozhodnutím správní rady dne 22. října 2007 (dále jen „finanční nařízení ITER“),

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(12), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0094/2010),

A.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.  vzhledem k tomu, že se společný podnik nachází v počáteční fázi své existence a do konce rozpočtového roku 2008 ještě plně nezavedl vlastní systémy vnitřní kontroly a finančního výkaznictví,

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 75 finančního nařízení ITER by měl mít společný podnik útvar interního auditu, který musí dodržovat příslušné mezinárodní normy pro audit,

D.  vzhledem k tomu, že finanční nařízení ITER vychází z rámcového finančního nařízení, které bylo nedávno pozměněno, aby bylo v souladu se změnami provedenými v souhrnném finančním nařízení,

E.  vzhledem k tomu, že dne 28. února zaslal ředitel společného podniku Účetnímu dvoru žádost o stanovisko k finančnímu nařízení ITER,

F.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr formuloval své stanovisko č. 4/2008 k tomuto finančnímu nařízení v říjnu 2008,

Přenos prostředků

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr zjistil, že výsledný účet vykazoval přebytek ve výši 57 600 000 EUR, což je 38 % z 149 000 000 EUR vzniklých příjmů; zejména zdůrazňuje, že část tohoto přebytku (konkrétně 32 000 000 EUR) bylo přeneseno do rozpočtového roku 2009; bere nicméně na vědomí odpověď společného podniku, že nízké čerpání prostředků, na něž poukazuje Účetní dvůr, bylo způsobeno tím, že se jednalo o první rok finanční nezávislosti společného podniku na Komisi a že došlo ke zpoždění při zahájení činnosti mezinárodní organizace ITER a celého programu agentury Euratom pro jadernou syntézu;

Nesrovnalosti v závazcích

2.  konstatuje, že v šesti případech zkoumaných Účetním dvorem uzavřel společný podnik rozpočtové závazky teprve poté, co již uzavřel příslušné právní závazky; žádá proto společný podnik, aby i v této oblasti dodržoval finanční nařízení;

Finanční nařízení ITER

3.  je potěšen tím, že Účetní dvůr konstatoval, že finanční nařízení ITER je do velké míry založeno na zásadách rámcového finančního nařízení a souhrnného finančního nařízení; konstatuje nicméně, že v několika konkrétních bodech je nutno finanční nařízení ITER pozměnit, především pokud jde o výjimky z rozpočtových zásad, roli útvaru interního auditu Komise, zpoždění plateb členských příspěvků, podmínky udělování grantů a přechodná ustanovení podle článku 133 finančního nařízení ITER;

Výroční zpráva o činnosti

4.  výslovně doporučuje společnému podniku, aby dodržoval lhůty dohodnuté s Účetním dvorem, pokud jde o předkládání výročních zpráv o činnosti;

Systémy vnitřní kontroly

5.  výslovně doporučuje společnému podniku, aby dále pracoval na dokumentování procesů a činností v oblasti informačních technologií a mapování souvisejících rizik;

6.  bere na vědomí, že interní auditor společného podniku se ujal funkce teprve 1. července 2009; je nicméně potěšen tím, že společný podnik ITER nyní připravil akční plán uplatňování norem vnitřní kontroly a vznikla pracovní skupina, která bude koordinovat a kontrolovat jeho provádění; mimoto zdůrazňuje, že společný podnik ITER jmenoval úředníka pro ochranu údajů a byly podniknuty nezbytné kroky pro další zdokonalení plánu rozvoje činnosti a obnovy údajů;

7.  bere na vědomí prohlášení společného podniku, že v současnosti probíhá mapování všech základních podnikových procesů;

8.  bere na vědomí, že v roce 2008 společný podnik vykázal výnosy z úroků ve výši 216 304,89 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že společný podnik má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost společného podniku 58 980 569,87 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí ve společném podniku řídilo skutečnými potřebami a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost společného podniku byla dlouhodobě co nejnižší.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. 310, 18.12.2009, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(4)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)

Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(8)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(9)

Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 58.

(12)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění