Postup : 2009/2076(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0098/2010

Předložené texty :

A7-0098/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     
PDF 137kWORD 72k
26. března 2010
PE 430.319v02-00 A7-0098/2010

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Ryszard Czarnecki

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(1),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0180/2009)(2),

–   s ohledem na výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(3),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(4),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0098/2009),

1.  uděluje evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008(6),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2008 – svazek I (C7-0180/2009)(7),

–   s ohledem na výroční zprávu evropského inspektora ochrany údajů orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2008,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi orgánů(8),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(9),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10 a články 274, 275 a 276 Smlouvy o ES a čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0098/2009),

1.  konstatuje, že v roce 2008 měl evropský inspektor ochrany údajů (dále jen EIOÚ) k dispozici prostředky na závazky v celkové výši 5,3 milionu EUR (2007: 5 milionů EUR(11)), přičemž míra jejich využití činila 86,14 %, což je méně než průměrná míra využití u ostatních institucí (95,67 %);

2.  bere na vědomí další zvýšení počtu trvalých pracovních míst, která byla EIOÚ přidělena, z 29 v roce 2007 na 33 v roce 2008 (24 míst v roce 2006); vítá skutečnost, že všechna tato místa jsou obsazena, a bere na vědomí kontrolu růstu a omezené rozšiřování úkolů a počtu zaměstnanců k zajištění toho, aby noví zaměstnanci byli řádně začleněni a vyškoleni; konstatuje však, že výdaje v článku „Ostatní zaměstnanci“ vykazují podprůměrnou míru využití (51,98 %);

3.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o EIOÚ, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky;

4.  vítá konsolidaci řízení finančních prostředků a lidských zdrojů a zlepšení funkčnosti a efektivity funkcí vnitřní kontroly, kterých bylo dosaženo v roce 2008; očekává budoucí vývoj s ohledem na finanční prostředky a lidské zdroje a také vnitřní pracovní postupy, které EIOÚ zvolil jako hlavní cíle pro rok 2009;

5.  připomíná, že správu všech pracovních cest EIOÚ zajišťuje úřad Komise pro správu a výplatu individuálních pohledávek (na základě dohody o správní spolupráci mezi generálními tajemníky Komise, Parlamentu a Rady podepsané dne 7. prosince 2006, která byla prodloužena o další tři roky s účinkem ode dne 16. ledna 2007);

6.  připomíná, že hodnocení, které provedl útvar interního auditu EIOÚ (tzn. interní auditor Komise na základě dohody o administrativní spolupráci), ukázalo funkčnost a efektivitu systému vnitřní kontroly a jeho schopnost poskytnout přiměřenou jistotu pro dosažení cílů instituce, a očekává výsledky následného auditu; vítá skutečnost, že interní zpráva o vnitřních kontrolách poukázala na 80% míru plnění vnitřních doporučení;

7.  vítá každoroční zveřejňování prohlášení o finančních zájmech zvolených členů EIOÚ a zástupce inspektora, jež obsahují příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech;

8.  žádá EIOÚ, aby do své příští zprávy o činnosti (za rozpočtový rok 2009) začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(2)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 122.

(5)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 71, 14.3.2008.

(7)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, s. 1.

(8)

Úř. věst. C 269, 10.11.2009, p. 1.

(9)

Úř. věst. C 273, 13.11.2009, p. 122.

(10)

Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)

2006: 4,1 milionů EUR

Poslední aktualizace: 8. dubna 2010Právní upozornění